To the English Egodocument site

Inventarisatie Egodocumenten tot 1814 deel 1

Voor een overzicht van archiefnamen en afkortingen, zie Lijst archieven.

1.
1.1. (Desiderius) Erasmus.
1.2. Rotterdam, 27 oktober 1469 - Basel, 12 juli 1536.
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1469 - 1523.
4.2. (a) Verslag van het eigen leven, vooral van zijn jeugd, in een brief aan Johannes Botzheim, gedateerd 30 januari 1523; (b) verslag van eigen leven, geschreven in april 1524.
5.1. (a) 'Brief aan Johannes Botzheim', in: Opus epistolarum Des.Erasmi Roterodami, P.S.Allen ed., (Oxford 1906) I, 1-46 (eerste druk: Vita Des. Erasmi, Roterodami ex ipsius manu fideliter repraesenta (Leiden, 1607); vert.: Cort verhael van het leven Erasmi van Rotterdam zelfs van hem beschreven (Rotterdam, ca.1615); (b) 'Compendium vitae', in: Opus epistolarum, I, 46-52.
5.2. Van der Aa, V, 188-196; NNBW, V, 159-171.
6. De authenticiteit van (b) staat ter discussie.

2.
1.1. Jancko Douwama.
1.2. bij Oldeboorn, 1482 - Vilvoorde, 1529.
1.3. Zoon van Douwe Douwama (-1488) en Riem Eesckes. Fries edelman, nam deel aan de Friese burgeroorlog. Zwoer eind 1520 trouw aan keizer Karel V. Later door Karel V gevangen gezet. Stierf in gevangenschap. Trouwde in 1506 met Teth Luersma.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, 354 Hs.
2.2. 18,5 x 28; 247 f.
2.3. In de name Godtz amen, hyr anhewet ende begint een cleijne tractaetken...
3.1. Memoires.
4.1. (Ca. 1375-) ca. 1488 - 1528.
4.2. Historische verhandeling over de tweedracht in Friesland, vermelding van de activiteiten en wederwaardigheden van de auteur hierbij. Gevolgd door een weerlegging van de aanklacht tegen de auteur. Geschreven tijdens zijn gevangenschap te Vilvoorde.
5.1. H.Amersfoordt e.a., ed., Jancko Douwama's geschriften (Leeuwarden, 1849).
5.2. Van der Aa, IV, 306-309; NNBW, VI, 449-451.
6. Amersfoordt bespreekt diverse andere afschriften.

3.
1.1. Wigle van Aytta van Zwichem (Viglius).
1.2. Bij Wirdum, 19 oktober 1507 - Brussel, 18 mei 1577.
1.3. Zoon van Folker van Aytta en Ida Hania. Studeerde rechten te Leiden en Dôle, in 1531 hoogleraar in Padua. Huwde in 1543 Jacoba Damant (-1552), humanist, jurist, staatsman.
2.4. Latijn.
3.1. Memoires.
4.1. 1507 - ca.1567.
4.2. Verslag van vooral de loopbaan van de auteur.
5.1. 'Vita Viglii ab Aytta Zuichemi ab ipso Viglio scripta', in: Analecta Belgica, C.P.Hoynck van Papendrecht ed., (Den Haag, 1743) I, 1e deel, 3-54.
5.2. Van der Aa, I, 464-471; NNBW, II, 46-52. R.Desmed, 'Une version inédite de la biographie latine de Viglius d'Aytta', Archives. Bibliothèques et musées de Belgique XXX(1959) 266-274.

4.
1.1. Adriaen Doedesz. Medenblick.
1.2. Alkmaar, 3 october 1510 - Alkmaar, 25 october 1586.
1.3. Zoon van Doede Jansz. Medenblick en Geertruid Andriesdr. Basgens. Ging naar de Latijnse school te Haarlem, studeerde daarna rechten te Leuven. Brak deze studie af en leerde het vak van apotheker, verdere studie in Parijs brak hij af. Hij keerde terug naar Almaar en werd winkelknecht. Deed vervolgens mee aan de belegering van Munster in 1534-1535. Reisde daarna naar Spanje. Werd in Lissabon soldaat om in Marokko te vechten. Twee jaar later werd hij geneesheer te Sevilla. Voer terug naar Nederland, ging terug naar zijn ouders die in Utrecht woonden. Werd vroedschap en schepen te Alkmaar. Verhuisde later naar Haarlem, maar keerde kort daarna terug naar Alkmaar. In 1566 behoorde hij bij de hervormingsgezinden, en week uit naar Emden. Keerde twee jaar later terug naar Alkmaar. Was gehuwd met Aef Pietersdr.
2.1. GA Alkmaar, coll.aanw. 22-E, hierin p.1399-1407.
2.2. 21 x 33; 7 p.
2.3. Uit de levensbeschrijving van A.Doedesz.
3.1. Autobiografie.
4.1. 3 october 1510 - ca.1580.
4.2. Verslag van het eigen leven, geschreven in de derde persoon.
6. Het betreft een afschrift, wellicht een samenvatting of bewerking, door Jan Croll geschreven ca.1750. Een ander afschrift: Coll.aanw. 56, vervaardigd door P.Rooze (1800-1823).

5.
1.1 Erebern van Aemstel van Mijnden.
1.2. Ca.1500 - 1566.
1.3. Zoon van Wouter van Aemstel van Mijnden en een jonkvrouwe van Meerenburch. Getrouwd met een dochter van de Utrechtse schepen Joost van Scroijesteijn. Enkele jaren hofmeester van de heren Walraven en Wolfert van Brederode. Lid van de Utrechtse ridderschap.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Heereman van Zuidtwijck 3064.
2.2. 27,5 x 21,5; 37 f.
2.3. (Omslag) Herbern van Aemstel van Mijnden ende van Ruwiel; (f.1) Item alsoe Cornelis van Aemstell van Mijnden heren tot Ruweell was ende was mijn auste broeder...
3.1. Memoires.
4.1. (13de eeuw -) 1524 - 1552.
4.2. Gedenkschriften waarin opgenomen familieaantekeningen, de geschiedenis van de familie en de bezittingen en de politieke gebeurtenissen in de periode 1524-1552, vooral de situatie in de stad Utrecht en de Gelderse oorlogen.
5.1. S. Muller, ed., 'Fragment eener kroniek van het voorgevallene te Utrecht in 1524-1548 door Jhr.Herbaren van Aemstel van Mijnden heer van Ruwiel', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap V(1882) 328-352; S.Muller, ed.,'Gedenkschriften van Jhr.Herberen van Mijnden', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XI(1888) 1-69; J.C.J.Kleijntjens, ed., 'Gedenkschrift van Jhr. Herberen van Aemstel van Mijnden ende van Ruwiel', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XLIV(1923) 231-235.
5.2. NNBW, VII, 903-904.

6.
1.1. Franciscus Junius.
1.2. Bourges, 1 mei 1545 - Leiden, 23 oktober 1602.
1.3. Zoon van Denys de Jon en Jacqueline Hugauld. Studeerde theologie in Genève, werd in 1565 predikant te Antwerpen, van 1592 tot 1602 hoogleraar te Leiden. Was viermaal gehuwd, in eerste huwelijk met Agnes de Meef.
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1 mei 1545 - 1592.
4.2. Beschrijving van het eigen leven.
5.1. P.G.F.P.N. Merula, ed., Vita nobilis et eruditi viri Francisci Junii (...) Ab ipso conscripta (Leiden, 1595); herdr. in: Francisci Junii opuscula theologica selecta, A.Kuyper ed., (Amsterdam, 1882), 1-36 (eerste druk: Leiden, 1595, ed.P.Merula); Duitse vert. in: J.G.Müller ed., Bekenntnisse merkwürdiger Männer von sich selbst II (Winterthur, 1793).
5.2. NNBW, IX, 481-483.

7.
1.1. Justus Lipsius.
1.2. Overijse (België), 15 oktober 1547 - Leuven, 23/24 april 1606.
1.3. Zoon van Aegidius Lips en Isabella Petivivia. Studeerde theologie te Leuven, van 1578 tot 1591 hoogleraar te Leiden.
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
4.1. 15 oktober 1547 - 1600.
4.2. Verslag van het eigen leven in een brief geschreven in oktober 1600 gericht aan Johannes Woverius.
5.1. 'Estne? amantes ad ineprias etiam labi', in: J.Lipsius, Epistolarum selectarum centuria miscellanea (Antwerpen, 1602) 90-96; vert.: P.Bergmans, 'L'autobiographie de Juste Lipse', Messager des sciènces historiques ou archives des arts et de la bibliographie de Belgique (1889) 133-157; 318-340; 432-446; nederlandse vert.: J.Vandenberghe (Overijse, 1947).
5.2. Van der Aa, XI, 507-519; NNBW, III, 775-782.

8.
1.1. Gaspar van Kinschot.
1.2. Turnhout, 15 oktober 1552 - 11 december 1603.
1.3. Zoon van Zeger van Kinschot en Josine Roelofs. Bezocht de universiteit van Keulen, promoveerde in 1571 te Douai in de rechten; werd te Brussel verder opgeleid door zijn neef, de rechtsgeleerde Hendrick van Kinschot. Was griffier van de rekenkamer en het leenhof van Bergen op Zoom, vervolgens raadsheer in het Hof van Brabant, tenslotte raad en thesaurier-generaal van prins Maurits. Woonde vanaf 1583 achtereenvolgens te Bergen op Zoom, Delft en Den Haag. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Josina Pijll (1562-1601).
2.1. ARA I, Archief Van Kinschot.
2.2. 32,5 x 21; 6 p.
2.3. In den jare 1552 den 15e van october ben ik Gaspar van Kinschot geboren tot Turnhout.
3.1. Autobiografie.
4.1. 15 oktober 1552 - 19 juli 1603.
4.2. Aantekeningen over de levensloop van de auteur en zijn gezin.
5.1. Kronyk van het Historisch Genootschap VI(1850) 2e serie, 4-7 (fragment).
5.2. Van der Aa, IX, 191; NNBW, X, 461462.

9.
1.1. Gerardus Schepens (Schepenius; Schapkens).
1.2. Dordrecht, 22 januari 1556 - Dordrecht, 20 december 1609
1.3. Zoon van Pieter Schapkens (Schepens Denijszoon), handelaar in Rijnse wijnen in Dordrecht, en Elisabeth van Relegem. Gehuwd in 1576 met Maiken Mahieus. Na een schooltijd tot zijn elfde jaar volgde een opleiding in het ouderlijk bedrijf te Dordrecht tot kuiper en kelderknecht tot zijn zeventiende jaar. Werd koopman in wijn, later in laken, en verbleef in Norwich (Engeland). Keerde terug naar Dordrecht. Werd in 1581 tot predikant beroepen in Heinenoord zonder daarvoor de vereiste opleiding te hebben genoten. Werd later predikant in ondermeer Maarssen, Ransdorp, Lillo en Oud-Vossemeer.
2.1. GA Dordrecht, coll. Balen 20.
2.2. 16 x 10,5; 27 p.
2.3. Memorien van mijn geslacht geschreven den 2den desember 1609.
3.1. Familieboekje, autobiografie.
3.2. '...dat mijn lieven kinderen weten souden, hoedaenigen genade mij de Heere bewesen heeft'.
4.1. 1556 - 1609.
4.2. Aantekeningen, geschreven in 1609, van geboorten, overlijden, dopen en huwelijken in de familie, en een beschrijving van zijn eigen levensloop, schooltijd en opleiding, tegenslag in de lakenhandel, vroomheid en beroeping als predikant.
5.2. NNBW, VI, 1225.

10.
1.1. Frederik Coenders van Helpen.
1.2. Helpman, 15 februari 1541 - 23 juni 1618.
1.3. Zoon van jhr.Derck Coenders van Helpen. Gehuwd met Hille Cater. Verbleef langdurig in het buitenland, eerst voor educatie en studie, later in ballingschap. Zijn familie was protestants. Speelde een belangrijke rol in de Opstand tegen Spanje. Vervulde bestuurlijke functies, was onder meer burgemeester van Groningen.
2.1. RA Groningen, coll.hss. in octavo 43.
2.2. 10 x 15,5; ca. 180 p.
2.3. Anno 1557.
2.4. Nederlands, Latijn en Frans.
3.1. Dagboek, reisjournaal.
4.1. 1557 - 1584.
4.2. Aantekeningen van reizen naar en verblijf in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Activiteiten en belevenissen ten tijde van de stadhouders Willem I en Maurits.
5.1. H.O.Feith en J.A.Feith, ed., 'Reisjournaal van jhr. Frederik Coenders van Helpen', Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap XIV(1893) 114-226.
5.2. NNBW, X, 184-185.

11.
1.1. Elbertus Leoninus (Elbert/Albert de Leeuw; bijgenaamd Longolius).
1.2. Zaltbommel, 1519/1520 - Arnhem, 6 december 1598.
1.3. Gehuwd in 1548 met Barbara Hasia. Hoewel van eenvoudige afkomst studeerde hij rechten te Leuven, waar hij hoogleraar werd. In 1579 beeindigde hij zijn hoogleraarschap, werd in 1581 kanselier van Gelderland, later lid van de Raad van State.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 1171.
2.2. 21 x 16,5; 15 p.
2.3. Het leven van Elbertus Leoninus door hem selve beschreeven in de Latijnse taal. Ao 1560 ben ik geworden eerste professor in de regten en seer hooggeagt bij de voornaemste overigheden van Neederland, gelijk ook bij de hertogin van Parma, de cardinaal Granvelle, de prince van Orangie...
3.1. Autobiografie.
4.1. 1560 - 1598.
4.2. Beschrijving van zijn leven vanaf het moment dat de auteur benoemd werd tot hoogleraar civiel recht, waarbij hij zich beperkt tot zijn ambten en zijn rol in de politiek van zijn tijd. De tekst is een vertaling van de levensbeschrijving; het origineel is in het Latijn.
5.1. A.E.M.Janssen, 'Elbertus Leoninus, neutralist en libertijn tijdens de Nederlandse opstand', Lias VI(1979) 54-76 (bevat Latijnse en Nederlandse versie).

12.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. Utrecht, 18 maart 1565 - Utrecht, 15 juli 1641.
1.3. Zoon van Arend van Buchell en Brigitta Jans. Volgde de Latijnse school te Utrecht en Arnhem. Studeerde in 1583 in Leiden, in 1584 te Douai en in 1585-1586 te Parijs. Had belangstelling voor de geschiedenis. Reisde in 1587 en 1588 door Duitsland en Italië en verbleef enige tijd te Rome. Werd in 1590 en 1591 secretaris van Walraven van Brederode, eerste edele van Holland. Was daarna in dienst van Johan de Hornes, en maakte met hem een reis door Duitsland. Promoveerde in 1593 in de rechten te Leiden, en werd advocaat te Utrecht. In 1599 en 1600 maakte hij een reis naar Keulen. Na 1611 leidde hij een teruggetrokken leven als geleerde te Utrecht. Huwde in 1593 met Klaasje van Voorst.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 798.
2.2. 2 dln.; 31,5 x 20; (a) 275 en (b) 237 f.
2.3. (a) Commentarius rerum quotidianarum; (b) Iter Italicum.
2.4. Latijn.
3.1. (a) Dagboek; (b) reisjournaal.
4.1. (Januari 1560-) 1565 - april 1599.
4.2. (a) Aantekeningen betreffende het persoonlijk leven van de auteur en de geschiedenis van zijn tijd, reizen door Nederland, en als student te Douai en Parijs; (b) verslag van een reis door Duitsland en Italië in 1587-1588. Voorzien van tekeningen. De aantekeningen maken deel uit van een grotere collectie handschriften van Van Buchell.
5.1. Gedeelten van de handschriften van Van Buchell zijn uitgegeven in: G.Brom en L.A.van Langeraad, ed., Diarium (Amsterdam, 1907) en in enkele andere publikaties. Zie voor een uitvoeriger beschrijving: K.van der Horst, Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek (Utrecht, 1984).
5.2. Van der Aa, II, 2, 1540-1542; NNBW, VI, 229-331.

13.
1.1. Wilhelmus Baudartius.
1.2. Deinse (België), 13 februari 1565 - Zutphen, 15 december 1640.
1.3. Zoon van Willem Baudartius en Maria Zachmortel. Verbleef met zijn ouders in Engeland, ging te Canterbury naar school. Studeerde theologie te Leiden en Franeker. Achtereenvolgens conrector te Sneek en Heidelberg, predikant te Kampen, Lisse en, van 1598 tot 1640, te Zutphen. Hield zich van 1626 tot 1637 te Leiden bezig met de bijbelvertaling. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Barbara Martens (-1612).
2.1. Koninklijke Bibliotheek 132 G 30.
2.2. 16 x 21; 17 f.
2.3. (Omslag) Van het leven en bedrijff mijns grootvaders dom. Wilhelmij Baudartij...; (f.1) Mijn lieve ende eenighe soone Wilhelmo Baudartij.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven voor de zoon van de auteur, in de verwachting dat dit 'cort verhael' hem 'ergens in vorderlick sal connen weesen'.
4.1. 13 februari 1565 - juli 1628.
4.2. Beschrijving van jeugd, opleiding en loopbaan, met een lijst van kinderen van de auteur en een lijst van zijn publikaties.
5.2. Van der Aa, II, 1, 177-183; NNBW, III, 71-73; P.C.Molhuisen, ed., 'Leven van Willem Baudaert door hemzelven beschreven', Kronijk van het Historisch Genootschap V(1849) 225-249.
6. Vgl. afschrift: GA Kampen coll.hss. 118.

14.
1.1. Pieter Joossen.
1.2. Voor 1566 - Middelburg, 24 juni 1626.
1.3. Timmerman te Middelburg, in 1594 deken van het gilde. Gehuwd met Cathelijnken Pieter Schutsdr. (-1605).
3.1. Memoires.
3.2. 'Tot Gods eere'.
4.1. (1557-) 1566 - ca.1620.
4.2. Verslag van gebeurtenissen in Middelburg, deels hemzelf betreffende.
5.1. R.Fruin ed., 'De kroniek van Pieter Joossen Altijt Recht Hout', Archief. Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1909) 65-96.

15.
1.1. Franciscus Dusseldorpius.
1.2. Leiden, 23 oktober 1567 - Keulen, 31 maart 1630.
1.3. Zoon van Frans Jansz. Dusseldorp en Mary Houtkoper (-1606). Studeerde rechten in Douai. Werd in 1590 advocaat in Den Haag. In 1597 ging hij theologie studeren in Utrecht. In 1609 door Sasbout Vosmeer tot priester gewijd, vluchtte in 1614 naar Emmerik, later naar Keulen.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 775.
2.2. 2 dln., 32 x 21; 352 en 237 f.
2.3. EISAGOGE. Sive introductio ad annales sequentes.
2.4. Latijn.
3.1. Memoires.
4.1. (30 augustus 1559-) 1567 - 1619.
4.2. Verslag van het eigen leven en gebeurtenissen in zijn tijd, kroniekmatig beschreven.
5.1. R.Fruin, ed., Uittreksel uit Franscisci Dusseldorpii Annales, 1566-1619 (Den Haag, 1894).
5.2. Van der Aa, IV, 405-406; NNBW, VI, 460-461.
6. Afschriften: RA Utrecht, coll.Rijsenburg 1546 en Oud-Bisschoppelijke Clerezij 863; fragment: Haarlem, Bisschoppelijk Archief, Oud Archief Bisdom Haarlem 88.

16.
1.1. Johan Dorre.
1.2. Deventer, 22 januari 1547 - Kampen, begin 1599.
1.3. Zoon van Hendrik Dorre, burgemeester van Deventer. Van 1578 tot 1586 burgemeester van Deventer, later rentmeester van Salland. Trouwde in 1575 met Judith van Bronckhorst.
2.1. GA Deventer, Coll.Dumbar 9.
2.2. 20 x 31; ca. 85 p.(hierin p.3-14).
2.3. Miscellanea ex manuscriptis variorum collecta et historiam Daventriensem spectantia.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1569 - 1595.
4.2. Aantekeningen, doorgaans per jaar, betreffende het weer, hoge waterstand, een terechtstelling, militaire gebeurtenissen en enkele activiteiten van de auteur, met name in zijn ambtelijke functie, en reizen.
5.1. J.de Hullu, 'Het dagboek van dr.Johan Dorre, burgemeester van Deventer', Bijdragen tot de Geschiedenis van Overijssel XI(1896), I, 337-347.
5.2. Van der Aa, IV, 291-292; NNBW, II, 295-296.

17.
1.1. Gasparus de l'Agarge.
1.3. Afkomstig uit Vlaanderen. Rooms-katholiek geestelijke. Behoorde in de jaren 1570 als aalmoezenier tot het gevolg van de stadhouder van Gelderland. Spaansgezind.
2.1. UB Leiden, BPL 265.
2.2. 21 x 35; 216 f.
2.3. (Band) Daghverhaal van Gasp. de l'Agarge 1575. Rapport over het ontzet van Leiden 1574. (titelblad) Daghverhaal van Gasparus de l'Agarge, geestelijke behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, Heer van Hierges. Hierin vindt men bijzonderheden wegens het voorgevallene voor Zalt Bommel en omstreken, ook wegens de slag op de Mokerheide mitsgaders op het einde eenige korte aanteekeningen wegens het ontzet van Leyden.
2.4. Nederlands, passages in het Grieks en Latijn (opdracht, citaten).
3.1. Dagboek.
3.2. Opgedragen aan Hiërges.
4.1. Februari 1570 - oktober 1574.
4.2. Aantekeningen over krijgshandelingen, met persoonlijk commentaar en verwijzingen naar de bijbel en klassieke schrijvers.
5.1. H.F.M. Huybers en J. Kleyntjens, ed., De blokkade van Zaltbommel (Arnhem, 1925).
5.2. NNBW, VIII, 11; H.Beckering, 'De blokkade van Zaltbommel ao. 1574. Wie was Gasparus de l'Agarge, schrijver van "Het dagboek"', Bijdragen en mededelingen Gelre XXX(1927) 95-101.

18.
1.1. Claes Heindricksoon Cloeck (Clouck).
1.2. Texel (?), 20 december 1571 - Vlissingen, 16 september 1628.
1.3. Zoon van Hendrik Claasz Clouck (-1623). Gehuwd in 1595 met Sijtgen Douwesdochter (1573-1624). Secretaris te Texel. Van 1622 tot 1624 notaris te Amsterdam. Van 1624 tot 1628 equipagemeester van de Admiraliteit te Vlissingen.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Pauw van Wieldrecht 256.
2.2. 19,5 x 14,5; 30 p.
2.3. (p.2) Dit boek is geschreven door Klaes Hendrikszoon Cloek, en behelst een gedeelte van zijn levensloop en die van vrouw en kinderen.
3.1. Familieboekje
4.1. 20 december 1571 - 13 juni 1627
4.2. Optekening van geboorten en sterfgevallen in de familie, de vrijage met zijn latere vrouw, de gebeurtenissen in Den Burgh (Texel) tot in 1721, en zijn verschillende functies, met een kort verblijf in Hellevoetsluis. Tevens opgenomen de namen van burgermeesters, schepenen en heemraden van Texel, een epitaaf uit het predikherenklooster te Haarlem van 1604, en de recepten van enkele huismiddeltjes
6. Het boekje is van twee zijden beschreven. Voorts 10 p. aantekeningen, reken- en schrijfoefeningen, met op later bijgeschreven notities, betreffende de verschillende personen die te gast zijn geweest. In hetzelfde inv.nr. een moderne transcriptie.

19.
1.1. Willem Verwer.
1.2. Haarlem, ca. 1633 - Haarlem, voor 18 november 1595.
1.3. Zoon van Jan Jansz. Verwer (1505-1582/5), lakenhandelaar, lid van de vroedschap van Haarlem, en Margriete Claesdr. Gael (-1590/2). Gehuwd met Catrijn Claesdr. Hals. Bezocht in Haarlem de Latijnse school. Studeerde in Leuven rechten. Was procureur in Haarlem en tot 1592 brouwer. Rooms-katholiek.
2.1. Archief van de Nederlandse Provincie der Dominikanen, Nijmegen.
2.2. 20,5 x 30,5; ca. 390 p.
2.3. 1572.73. Ter eeren der stadt van Haerlem verheven is dit den goetwilligen leeser geschreven.
3.1. Dagboek.
4.1. 11 maart 1572 - december 1581.
4.2. Aantekeningen, deels gebaseerd op andere dagboeken, over het beleg van Haarlem; beschrijving van Haarlem.
5.1. J.J.Temminck, ed., Willem Jansz. Verwer, Memoriaelboeck. Dagboek van de gebeurtenissen te Haarlem, 1572-1581 (Haarlem, 1973).

20.
1.1. Splinter Helmich.
1.2. Utrecht, 1545 (?) - Franeker, 15 december 1589.
1.3. Zoon van Adriaan Jansz. Helmich, raad van Utrecht en Gijsberta van Parijs van Lachmondt. Reisde in 1565-1572 door Europa. Gehuwd in 1584 met Herberta Jonkeren Helmicus Splytlooff. Hopman in het Staatse leger.
2.1. UB Leiden, Ltk 1558, 31.
2.2. 21,5 x 17,5; 219 f.
2.3. (f.2) Ao. 1572 [doorgestreept]; Hier volghen etlicke van die principale tochten ende entreprinsen, die ick Splinter Helmich selfs heb helpen executeren ende te weghe brengen.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 april 1572 - 14 augustus 1589.
4.2. Verslag van militaire campagnes.
5.1. R.Fruin, ed., 'Journaal van Splinter Helmich', Kroniek van het Historisch Genootschap XXXI(1876) 159-281.
5.2. Van der Aa, VIII, 1, 492; R.Fruin, 'Het journaal van Splinter Helmich', in: Idem, Verspreide geschriften VII, (Den Haag, 1903), 238-242.
6. Afschrift uit ca. 1875 door A. van Thielen.

21.
1.1. Wouter Jacobsz. (Gualtherus Jacobi Masius).
1.2. Gouda, 1521 of 1522 - Gouda, 25 februari 1595.
1.3. Prior van het klooster Emmaüs (Stein) bij Gouda. Vluchtte in juni 1572 bij de overgang naar het nieuwe geloof in Gouda naar Amsterdam, waar hij in 1573 zielzorger werd van de nonnen van het convent ter Lely. Vertrok in 1578 na de Alteratie naar Montfoort. Keerde voor 1587 naar Gouda terug. Rooms-katholiek, aanhanger van koning Filips II.
2.1. UB Nijmegen, coll. hss. 228.
2.2. 21,5 x 16; 402 f.
2.3. Nae die tijt dat dese stadt van Amstelredam ontzet was, quaemen weder om verscheijde nieuwe maeren. Der werden eerst geseyt dat Audewater ende Dordrecht met Delft over waeren. Men hoerden tot ander tyden datter Walen met practyck van Tconincks wegen in Dort waeren gebrocht.
3.1. Dagboek.
3.2. Gericht aan 'de leser'. Bedoeld om in druk te verschijnen, wellicht na omwerking.
4.1. Eind augustus 1572 - 19 juli 1579.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen van uiteenlopende aard in Amsterdam en Montfoort, van de lotgevallen van zijn familieleden, en van geruchten over wat zich elders in het land afspeelde. Breekt midden in een zin af.
5.1. I.H. van Eeghen, ed., Dagboek van broeder Wouter Jacobsz. (Gualtherus Jacobi Masius) prior van Stein, Amsterdam 1572-1578 en Montfoort 1578-1579 (Groningen, 1959).

22.
1.1. Gerrit Hendriksz. Stuver.
1.2. - Amsterdam, 1600.
1.3. Burgemeester van Haarlem in 1572; behoorde tot de twintig rijkste burgers.
2.1. GA Haarlem, hss. verz. 160.
2.2. 21 x 16; 140 p.
2.3. Dagverhaal van de belegering der stad Haarlem door den burgemeester Gerard Stuver beginnende van den 3 december 1572 tot den 11 augustus 1573.
3.1. Dagboek.
4.1. 3 december 1572 - 12 augustus 1573.
4.2. Aantekeningen van de gebeurtenissen in Haarlem tijdens het beleg van de stad door de Spanjaarden en de overgave op 13 juli 1573.
6. Afschrift uit de 18e eeuw. Hss. verz. 293 bevat een enigszins bewerkte 19e-eeuws afschrift.

23.
1.1. Cornelis Bartholomeuszn (Bartholomeesen).
1.3. Na een vierjarig verblijf in het buitenland bevond hij zich tijdens het Beleg in Haarlem, waar drie broers woonden. Hij verliet de stad met een vrijgeleide.
2.1. Stadsbibliotheek, Haarlem, coll. hss. 187 A 19.
2.2. 19 x 14,5; 96 p.
2.3. Een cleijne corte memorij off historij beschrivinge van het beleg van Haerlem. Item den Xen december anno 1572 quamen duck de Alba sijn vollick voer Sparendam ende namen die schans in.
3.1. Dagboek.
3.2. Geschreven om vrienden en bekenden te kunnen vertellen wat hij beleefd had, en in de hoop dat het eens nog zou kunnen dienen als basis voor de geschiedschrijving over het Beleg door iemand met een betere stijl.
4.1. 10 december 1572 - 26 juli 1573.
4.2. Verslag van de inname van Spaarndam en het beleg en de overgave van Haarlem aan de Spaanse troepen.

24.
1.1. Otto van Wijhe.
1.3. Heer van Echteld.
2.1. RA Gelderland, HA Echteld 4 (almanak).
2.2. 9,5 x 7; 24 p.
2.3. Le dernier mardi du l'an passé 1573.
2.4. Frans.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1573 - 24 november 1574.
4.2. Aantekeningen bijgehouden in een Deventer Almanak voor het jaar 1574.

25.
1.1. Steven van der Haghen.
1.2. Amersfoort, 1563 - Utrecht, juli 1624.
1.3. Zoon van Andries van der Haghen en Maria van Surkesteyn. Getrouwd in 1590 met Stephanie van der Maet (van der Maten). Werd eerst opgevoed bij zijn grootvader in Amersfoort en vanaf zijn tiende jaar bij zijn vader in Brugge en bij andere familieleden in België en Noord-Frankrijk. Hij was koopman en vlootvoogd in dienst van de VOC. Verwierf in de strijd tegen Engelsen en Portugezen handelsbelangen voor de Nederlanders op Ambon, de Molukken en elders.
2.1. ARA I, coll. Aanw. aanw. 1882 A VI 8\7.
2.2. 33 x 21; 19 p.
2.3. Steven van der Haghen geboren tot Amersfoort in 't Sticht van Utrecht daer hij bij sinen bestevader genaempt Gosen Lubberten van Surkestein woonde die hem school hielt op 't Latijn.
3.1. Autobiografie.
4.1. Ca. 1573 - 18 december 1603.
4.2. Overzicht van zijn leven vanaf zijn kinderjaren bij zijn grootvader in Amersfoort tot aan zijn reis in 1603 als admiraal in dienst van de VOC.
5.1. P.A. Tiele, ed, 'Steven van der Haghen's avonturen van 1575 tot 1597 door hem zelven verhaald', Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap VI(1883) 377-421.
5.2. Van der Aa, VIII, 1, 83-84; NNBW, VIII, 664-666.

26.
1.1. Pieter Jansz. Visscher.
2.1. GA Alkmaar, coll. Aanwinsten 353.
2.2. 32,5 x 20,5; 18 f.
2.3. Aentekeningen van het beleg en ontzet van de stad Alkmaar in 't jaar 1573 door een ooggetuijgen opgestelt, doch door uijtlatingen van aenstotelijke uijtdrukkingen en overtollige verhaelen die ter zaek niet deden bekort, door Simon Eijkelenberg, en nagelaten door Pieter Jansz. Visscher.
3.1. Dagboek.
4.1. 21 augustus 1573 - 10 oktober 1573.
4.2. Ooggetuigeverslag van de gebeurtenissen tijdens het beleg en ontzet van Alkmaar.
5.2. Van der Aa, XIX, 257.
6. Afschrift uit 1737 door Floris Lijnslagers (1721-1778), koopman en prentverzamelaar te Alkmaar, van een uittreksel gemaakt door Simon Eikelenberg (1663-1738).

27.
1.1. Jacob Cats.
1.2. Brouwershaven, 10 november 1577 - Zorgvliet bij Den Haag, 12 september 1660.
1.3. Zoon van Adriaen Cats en Leenken Jacob Jan Breytensdr. (-1579). Huwde in 1605 met Elisabeth van Vackenburg (-1630). Studeerde rechten te Leiden, advocaat, later raadpensionaris van Holland. Dichter.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1577 - 1659.
4.2. Verslag op rijm van het eigen leven, afkomst, ouders, opvoeding, opleiding, gezinsleven en ambten.
5.1. 'Twee en tachtigjarig leven van zijn geboorte af tot zijn dood toe' in: Alle de werken 2 dln. (Amsterdam, 1726) II, 289-319.
5.2. Van der Aa, III, 243-252; NNBW, VI, 279-252; K.Poorteman, 'Jacob Cats Twee-en-tachtigjarig leven als autobiografie', in: H.Duits e.a., red., Eer is het lof des deuchts. Opstellen over Renaissance en Classicisme aangeboden aan dr.Fokke Veenstra (Amsterdam, 1986) 154-161; K.Bostoen, 'De autobiografie van Jacob Cats', in: Ik is anders. Autobiografie in verschillende culturen, red.M.Schiper en P.Schmitz (Baarn, 1991, 89-103.

28.
1.1. Gerardus Joannes Vossius.
1.2. Heidelberg, maart of april 1577 - Amsterdam, 17 maart 1649.
1.3. Zoon van Joannes Vossius (1549-1585), predikant, en Cornelia van Buel (-1585). Na de dood van zijn vader te Dordrecht opgevoed door de predikantsweduwe Barbara van der Myle (-1594). Hoogleraar in Leiden en Amsterdam. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Elisabeth van den Corput (1578-1606).
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. III A 34 b.
2.2. 21 x 32,5; 5 f.
2.3. Genus et honestum et vetus Ruremonda duco. Nomen Gerardo mihi inditum est in memoriam proavi, Gerardi Vossii...
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
3.2. Eerste versie van een voor publicatie bestemde tekst.
4.1. (Ca.1500-) voorjaar 1577 - 1617.
4.2. Beschrijving van de afkomst en levensloop van de auteur en personen die hij gekend heeft.
5.1. C.S.M.Rademaker, ed., 'Gerardi Joannis Vossii de vita sua usque ad annum MDCXVII delineatio', Lias I(1974) 243-265.
5.2. Van der Aa, XIX, 408-415; NNBW, I, 1519-1525 (bij Isaac Vossius).
6. Afschrift: coll.hss. III A 34 c (21 x 32,5; 4 f.). Coll.hss. III A 34 a (17 x 21,5; 5 f.) bevat de tekst, in de derde persoon gesteld, zoals deze is gepubliceerd in: Joannes Meursius, Athenae Batavae (Leiden, 1625).


29.
1.1. Sasbout Vosmeer.
1.2. Delft, 13 maart 1540 - Keulen, 3 mei 1614.
1.3. Zoon van Michiel Cornelisz. Vosmeer en Margaretha Sasbout. Studeerde theologie te Leuven, werd priester, later vicaris generaal over het aartsbisdom Utrecht.
2.1. RA Utrecht, Oud-Bisschoppelijke Clerezij 355.
2.2. 2 dln; 20 x 14,5; 12 p. en 16,5 x 10,5; 19 p.
2.3. ... singulares essent divine operationes.
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1578 - 26 juli 1582.
4.2. Fragment van een autobiografie.
5.2. Van der Aa, XIX, 404-405; NNBW, IV, 1420-1426.
6. Vgl. Oud-Bisschoppelijke Clerezij 320, p.275-277 (33 x 21; 4 p.) dagboek tijdens verblijf te Keulen, 2 mei 1603-4 augustus 1603; Oud-Bisschoppelijke Clerezij 320, p.271-274 (27,5 x 20,5; 6 p.) verslag van een reis naar Rome, 17 januari 1602-23 maart 1603.

30.

1.1. Wilhelmus Stueten.
1.2. 1582 - .
1.3. Studeerde te Keulen. Werd in 1605 schoolmeester te Neer bij Roermond. Vanaf 1607 procureur van het graafschap Hornes in het prins-bisdom Luik. Vanaf 1609 griffier van de rechtbank te Thorn. Was gehuwd met een vrouw genaamd Ommelia (1581-1620).
2.1. UB Leiden, coll. d'Ablaing 44.
2.2. 13,5 x 19,5; 7 f.
2.3. Memoriaelboeck van all het genige [...] den mijnen te onthalden st. [...] Anno 1600 den XIII ma[...] Sum Wilhelmi Studenii procuratoris Comitatus Hornensis spes mea deus.
2.4. Latijn en Nederlands.
3.1. Familieboekje.
3.2. 'Memoriae causa'.
4.1. 1582 - 1620.
4.2. Aantekeningen over de levensloop van de auteur, studie, woonplaatsen, functies. Een uittreksel van het testament van zijn moeder, aantekeningen van geboorten, huwelijken en sterfgevallen. Voortgezet door zijn zoon Sibertus Stueten, op.f.7, lopend van 19 november 1607 tot 5 maart 1631.
6. Het handschrift is beschadigd.

31.
1.1. IJsbrand van der Does.
1.2. Den Haag, 11 oktober 1552 - Watervliet (België), 21 juni 1605.
1.3. Zoon van Simon van der Does en Elisabeth van Breene. Militair, onder meer controleur-generaal van de artillerie. Sneuvelde bij Watervliet. Was tweemaal gehuwd, in tweede huwelijk in 1582, met Johanna de Kempenaer.
2.1. UB Leiden, BPL 191 bt.
2.2. 15 x 20; 15 f.
2.3. Memoriael beroerende den houwelicken van IJsbrandt van der Does wanneer hij gehout is en wien hij getrout heeft mitsgaders die procreatie van sijne kinderen met sijn huijsvrouwe geprocreert.
3.1. Familieboekje.
4.1. 1582 - 1628.
4.2. Aantekeningen over huwelijk en geboorten, enkele biografische gegevens. Voortgezet op f.15-26 door zijn vrouw en nakomelingen tot 1653.
5.2. NNBW, VI, 444.

32.
1.1. Jan de Wallois (Johan Wallesius).
1.2. Brugge, ca. 1560 (?) - na 1619.
1.3. Trouwde in 1582 met de uit Ieperen afkomstige Jaquemienken de Hooghe (-1592). Hun eerste kind, Maiken, werd in 1583 geboren te Brugge. Hertrouwde in 1594 te Vere met de Gentse Maria van Hoorne, dochter van mr.Hubert van Hoorne. Was in de periode 1590-1595 schoolmeester te Vere, vervolgens remonstrants predikant eerst te Bovenkarspel, daarna van 1608 tot 1619 te Hoorn.
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. III F 13.
2.2. 16 x 20; 61 f. (hierin f.1-25).
2.3. Ick, Jan de Wallois, kenne voor de waerheyt dat ic dit jeghenwoordigh bouc med een cijfer ghetaele, alsoo het volght gestelt hebbe ende derhalfven 'tghene dat hier in staet mijn ofte de mijnen aengaet, biddende eenyder wie deselve crijcht te willen aen mij ofte mijn kynderen te bestellen, 't en sal haer niet ongheloont blijfven. Actum des 10 aprilis 1582. Dit is het handteeken van Jan de Wallois, J.Wallesius.
2.4. Nederlands en Latijn.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 15 juli 1582 - 1599.
4.2. Aantekeningen over leven en loopbaan van de auteur: schoolmeesterschap, verhuizing naar Bovenkarspel, vermelding van de twee huwelijken en van geboorten en sterfgevallen. Voorts een afschrift van een testament uit 1582, en concepten van brieven aan ondermeer Maria van Hoorne en Aegidius Bursius. Tenslotte medicinale recepten (p.58-61).

33.
1.1. Johannes Uytenbogaert.
1.2. Utrecht, 11 februari 1557 - 4 september 1644.
1.3. Zoon van Augustinus Uytenbogaert, schoolmeester te Utrecht, en Helwich (Helena) Hamel. Studeerde rechten te Utrecht, en theologie te Genève. Was als predikant in dienst van Maurits. Remonstrant, ontvluchtte de Republiek in 1618, keerde na de dood van Maurits terug. Schrijver van pamfletten en een kerkgeschiedenis. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Anna van den Broeck.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1584 - 1638.
4.2. Verslag van zijn leven, vooral zijn werkzaamheden als predikant en zijn rol in het conflict tussen remonstranten en contra-remonstranten.
5.1. Leven, kerckelycke bedieninghe ende zedighe verantwoordingh (Rotterdam, 1645).
5.2. Van der Aa, XX, 428-434; NNBW, II, 1469-1472.
6. Over de periode 1557-1584 wordt verslag gedaan in de 'Voorreden', gebaseerd op autobiografische aantekeningen.

34.
1.1. Caspar van Baerle (Barlaeus).
1.2. Antwerpen, 12 februari 1584 - Amsterdam, 14 januari 1648.
1.3. Zoon van Caspar van Baerle en Cornelia Eerdewijns. Verliet met zijn ouders Antwerpen, studeerde in Leiden. Werd in 1631 hoogleraar in de geschiedenis en wijsbegeerte te Amsterdam, Latijns dichter. Gehuwd met Barbara Sayon (-1635).
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
3.2. Mogelijk bestemd voor publicatie.
4.1. 12 februari 1584 - 1643.
4.2. Verslag van eigen leven, (voor-)ouders, opleiding, huwelijk, beroep en studie, geschreven in 1626, uitgebreid in 1644,
5.1. K.van der Horst, 'A "vita Casparis Barlei" written by himself', Lias IX(1982) 57-85.
5.2. Van der Aa, II, 1, 28-33; NNBW, II, 67-70.

35.
1.1. Abraham Perengrino (Manuel Cardoso de Macedo).
1.2. Ponta Delgada, Sao Miguel (Azoren), 1585 - Amsterdam, oktober 1652.
1.3. Zoon van Antonio Cardoso de Macedo, verbouwer van wede en koopman. Ging in 1599 naar Engeland, en werd Calvinist. Na zijn terugkeer in Lissabon gevangen genomen door de Inquisitie, werd in 1609 weer pro forma rooms-katholiek. Ging over tot het joodse geloof en ontkwam naar Hamburg en vestigde zich later in Amsterdam, waar hij in 1621 werd aangesteld tot samas (koster) van de Amsterdamse Sefardische Gemeente Beth Israel.
2.4. Portugees.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1585 - ca.1620.
4.2. Verslag van het eigen leven.
5.1. B.N.Teenstra ed., 'De levensgeschiedenis van Abraham Perengrino alias Manuel Cardoso de Macedo', Studia Rosenthaliana X(1976) 1-36.

36.
1.1. Uriël d' Acosta.
1.2. Oporto (Portugal), ca.1585 - Amsterdam, april 1640.
1.3. Zoon van Bento da Costa, koopman. Zijn ouders gingen in 1612/1615 naar Amsterdam, waar ze van het rooms-katholieke geloof overgingen naar het joodse. Raakte in conflict met de joodse gemeente van Amsterdam, en werd in de ban gedaan.
2.1. UB Amsterdam hs. III E 3 (83).
2.2. Exemplar humanae vitae.
2.3. 20 x 32; 8 p.
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1585 - ca.1640.
4.2. Verslag van het eigen leven, vooral wat betreft zijn geestelijke ontwikkeling.
5.1. Ph.van Limborch, De veritate religionis Christianae amica collatio cum erudito Judaeo (Gouda, 1687); vertaling; Uriël da Costaas voorbeeld van het menschelijk leven', in: Ph.van Limborch, Vriendelijke onderhandeling met den geleerden jood Isaac Orobio de Castro (Amsterdam, 1735) 677-703; C.Gebhardt, Die Schriften des Uriël da Costa (Amsterdam, Heidelberg, Londen, 1922).
5.2. Van der Aa, III, 348-351; NNBW, VI, 348-351; J. Meijer, Encyclopaedia Sefardica Neerlandica, 2 dln. (Amsterdam, 1949-1950), I, 165-174; K.Müller, Das "Exemplar humanae vita" des Uriël da Costa (Aarau, 1952).
6. Het handschrift, geschreven door Van Limborch, is gebruikt voor de uitgave van 1687. Aan de authenticiteit van de text of gedeelten daarvan wordt getwijfeld.

37.
1.1. Paschier de Fijne.
1.2. Leiden, 31 januari 1588 - Haarlem, 27 oktober 1667.
1.3. Zoon van Paschier de Fijne, lakenbereider, en Maeike Couwets. Door zijn vader opgeleid als lakenbereider. Later predikant geworden, koos hij voor de Remonstrantse richting.
3.1. Autobiografie.
4.1. 31 januari 1588 - 1660.
4.2. Verslag van eigen leven, geschreven in 1660, waaraan toegevoegd enkele anecdotes de auteur betreffende.
5.1. 'Het leeven en eenige bysondere voorvallen ...' in: P.de Fyne, Eenige tractaetjes (Amsterdam, 1721) 1-108.
5.2. Van der Aa, VI, 275-268; NNBW, VI, 530-536.

38.
1.1. Gijsbert Voet.
1.2. Heusden, 3 maart 1589 - Utrecht, 1 november 1676.
1.3. Zoon van Paulus Voet (-1597) en Maria de Jageling. Studeerde theologie in Leiden, predikant onder meer te Heusden. Huwde in 1612 Deliana van Diest. Sinds 1634 hoogleraar in de theologie te Utrecht.
3.1. Familieboekje.
4.1. (16e eeuw-) 1589 - ca.1625.
4.2. Aantekeningen, geschreven in 1658, over voorouders, ouders en enkele gebeurtenissen uit het eigen leven.
5.1. J.L.A.Martens ed., 'Dit navolgende is geschreeven met de ijge hand van mijn voorovergrootvader heer Gijsbert Voet (...)' Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap XII(1889) 312-321.
5.2. Van der Aa, XIX, 296-303; NNBW, VII, 1279-1282.

39.
1.1. Jehan van der Kammen.
1.3. Meesterknaap van de domeinen van Holland. Woonde in Den Haag.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 75 C 10.
2.2. 21 x 32,5; 184 f.
2.3. Janvier 1589.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek, kasboek.
4.1. 2 januari 1589 - 31 december 1594; 1 januari 1598 - 31 december 1598.
4.2. Aantekeningen van voorvallen, werkzaamheden en huishoudelijke aangelegenheden, lijst van herbergen waar de auteur de maaltijd gebruikte.

40.
1.1. Johannes Rutgers.
1.2. Dordrecht, 28 augustus 1589 - Den Haag, 26 oktober 1625.
1.3. Zoon van Wijnand Rutgers en Cornelia Muys van Holy (-1613). Studeerde in Leiden, werd advocaat, later raadsheer en gezant van de koning van Zweden. Dichter en filoloog.
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
4.1. 28 augustus 1589 - ca.1620.
4.2. Beschrijving van het eigen leven, vooral intellectuele contacten.
5.1. 'Vita Joannis Rutgersii ab ipso consrcipta', in: Nicolaas Heinsius, Poematum (Amsterdam, 1666), 311-316.
5.2. Van der Aa, XVI, 576-577.


41.
1.1. Johannes Julsing.
1.2. - 16 juli 1604.
1.3. Was gedurende 36 jaar stadssecretaris van Groningen. Maakte in 1594 de belegering van de stad door Maurits mee. Gehuwd met Geertruida van Coeverden.
2.1. GA Groningen, Feith hs.in folio 256.
2.2. 21 x 33; 86 p.
2.3. Telothen (...).
2.4. Nederlands, Latijn, Duits, Frans, Spaans, Grieks, hier en daar is het hebreeuwse alfabet gebruikt.
3.1. Dagboek.
4.1. 3 december 1589 - 8 augustus 1594.
4.2. Verslag van de politieke en militaire verwikkelingen te Groningen, persoonlijke waarnemingen en commentaren.
5.1. W.B.S.Boeles, ed., 'Groningen en de Ommelanden, tijdens het stadhouderschap van Francisco Verdugo. Volgens de berigten van den stadssecretaris Joh.Julsing, uit de jaren 1589-1594', Bijdragen tot de geschiedenis en oudheidkunde inzonderheid van de provincie Groningen III(1866) 1-43.
6. Bijgevoegd is een afschrift door W.B.S.Boeles (21 x 24; 39 p.).

42.
1.1. Jan Sijwertsz. Kolm.
1.2. Amsterdam, 4 december 1589 - Amsterdam, 4 juni 1637.
1.3. Zoon van Sywert Janssen Kolm (-1593) en Anna Gerrets (ca.1554-1616). Was kunstschilder, dichter en toneelschrijver. Lid van de rederijkerskamer Het Wit Lavendel. Woonde te Amsterdam, een Alkmaarse periode van mei 1618 tot mei 1620 uitgezonderd. Nam in 1625 met een vendel Amsterdamse schutters deel aan een militaire expeditie naar Zaltbommel. Werd in 1628 benoemd tot bode op Antwerpen. Was drie maal gehuwd, gedurende 1613 met Anna Seroyen, vervolgens van 1616 tot 1631 met Fijtje Lindemans (1590-1631) en tenslotte met Jannetje Davidts.
2.1. GA Amsterdam, Bibl.
2.2. 20 x 30; 186 p.
2.3. Ghedenckboeck waerin staet geteeckent, gerijmt en geschreven en gecoleurt alles wat hier in op 't papier vertoont wert is gedaen deur mij Jan Sywertsz. Kolm ghebooren tot Amsterdam.
3.1. Autobiografie, familieboekje.
3.2. Geschreven voor nakomelingen onder het motto van de auteur 'Bemint de waerheyt'.
4.1. 4 december 1589 - 11 november 1628.
4.2. Beschrijving op rijm van het leven van de auteur onder de titel 'D'vliegende tijt van 't leeven'(p.1-8). Verder aantekeningen over huwelijken, kinderen, geboorten en sterfgevallen, beschrijvingen van koop en verkoop van huizen, gelegenheidsgedichten, waaronder een lofdicht op de tocht naar Bommel, 77 pentekeningen, meest gekleurd, waaronder een zelfportret uit 1622. Tenslotte enkele toneelstukken.
5.1. 'Jan Siewertsen Kolm. Schilder-dichter te Amsterdam 1589-1637' (werkgroepverslag Universiteit van Amsterdam, aanwezig op GA Amsterdam).
5.2. Van der Aa, III, 625-626; NNBW, IX, 541-543; I.H.van Eeghen, 'Jan Sijwertsz Kolm, schilder en koopmansbode', Maandblad Amstelodamum LXXII(1985) 49-56; M.B.Smits-Veldt, 'Het gezicht van een Amsterdamse rederijker: de nalatenschap van Jan Sijwertsz. Kolm (1589-1637)', Literatuur VIII(1991) 93-103.

43.
1.1. Magdalena Thijs.
1.2. 1569 -.
1.3. Dochter van Christoffel Thijs. Huwde in 1590 te Frankfurt Andreas de Bacher, lijfarts van de keurvorst van Brandenburg. Hertrouwde in 1616 met haar neef Paul Boel.
2.1. UB Leiden, archief Thys 148.
2.2. 16,5 x 41; 103 f., hierin f.99-102 en een voorblad.
2.1. In 't jaer ons Heeren 1607 de maent jun. sijn wij fan Halverstadt opgebroken en naer Staden gekomen.
3.1. Familieboekje.
4.1. 1590 - 1616 (-1621).
4.2. Aantekeningen van uitgaven en bezittingen. De laatste vier folio's bevatten gegevens over het huwelijk en de familie van de auteur, het sterven van haar echtgenoot.

44.
1.1. Caspar Sibelius.
1.2. Elberfeld, 9 juni 1590 - Deventer, 1 januari 1658.
1.3. Zoon van Peter Sibel en Catharina Loh. Studeerde theologie te Leiden. Vanaf 1617 predikant te Deventer. Nam deel aan de synode te Dordrecht.
2.1. SAB Deventer, Hs II, 10 (101 H 16, 17 en 18 KL).
2.2. 3 dln.; 16 x 20,5; 529, 582 en 126 p.
2.3. 2. Casparii Sibelii 3. De curriculo totius vitae et peregrinationis suae, 1. Historica narratio.
2.3. Latijn.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven ter ere van God, wiens leiding de auteur gedurende zijn leven heeft ondervonden (hs. 101 H 17, p.519).
4.1. 9 juni 1590 - 29 december 1653.
4.2. Verslag van leven en loopbaan, aantekeningen over ouders en grootouders, jeugd, opleiding, activiteiten en ervaringen als predikant, gezondheidstoestand.
5.1. Ludwig Scheibe, ed., 'Zeittafel der Geschichte der lateinischen Schule...', in: Festschrift zur Feier des dreihundertjährigen Bestehens der zum Gymnasium ausgebildeten Lateinischen Schule (Elberfeld, 1893) 53-86 (fragmenten).
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 637-639; NNBW, VII, 1145-1146; H.W.Tydeman, 'Caspar Sybelius, in leven predikant te Deventer, volgens zijne onuitgegeven eigen levensbeschrijving', Godgeleerde Bijdragen XXIII(1849) 481-533.
6. Een 'Pars Tertia', over de periode na 1653, ontbreekt.

45.
1.1. Everard Bronckhorst.
1.2. Deventer, 27 maart 1554 - Leiden, 27 mei 1627.
1.3. Zoon van Johannes van Bronckhorst (1494-1570) en Clara Coster. Bezocht de Latijnse school te Deventer. Jurist, studeerde onder meer te Keulen. Verbleef in Basel en Lyon. Keerde in 1582 terug naar Deventer, vluchtte in 1587 voor de Spaanse autoriteiten. Werd hoogleraar aan de universiteit te Leiden en in 1604 rector. Was gehuwd met Adelheid van Middelburch.
2.1. SAB Deventer, Hs I, 102 (101 E 3 KL).
2.2. 10,5 x 16,5; ca. 350 p.
2.3. Adversaria.
2.4. Latijn.
3.1. Dagboek.
4.1. 25 maart 1591 - 29 april 1627.
4.2. Aantekeningen van activiteiten en ervaringen als hoogleraar te Leiden, gezondheidstoestand, sterfgevallen in zijn gezin, informatie over kostgangers. Gebeurtenissen in Deventer, maatregelen tegen remonstranten.
5.1. J.C.van Slee, ed., Diarium Everardi Bronckhorstio sive adversaria omnium quae gesta sunt in Academia Leydensi (1591-1627) (Den Haag, 1898).
5.2. Van der Aa, II, 3, 1411-1413; NNBW, I, 471-472; Ch.M.Dozy, 'Het dagboek van een professor', Nederlandsche Spectator (1899) 21-23.
6. Vgl.UB Leiden hs.BPL 957: uittreksel uit dit dagboek door Johannes Albert (1698-1762). Zie ook hs. BPL 215, een uittreksel uit dit uittreksel door J.W.te Water uit 1802.

46.
1.1. Johan Maartensz. van Sypesteyn.
1.2. Utrecht, 16 maart 1564 - Hillegom, 9 april 1625.
1.3. Zoon van Maarten van Sypesteyn (1537-1614) en Beatrix Schade (1541-1591). Gehuwd in 1588 met Catharina van Nijenrode (1575-1615). Vestigde zich in 1616 in Hillegom. Meesterknaap van de houtvesterij van Holland sinds 1608.
2.1. GA Haarlem, FA Van Sypesteyn 244.
2.2. 2 dln.; (a) 9 x 6,5; 26 p. (b) 9,5 x 7; 11 p. (almanakken)
2.3. (a) Sak almanach van mijn out-over-grootvader Johan van Sijpesteijn van den jare 1595; (b) Sak almanach van mijn out- over-grootvader Johan van Sijpesteijn van den jare 1599.
3.1. Dagboek.
4.1. 1595; 1599.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse activiteiten, de plaatsen waar men verbleef in Utrecht en Zuid-Holland, en incidentele betalingen.
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 694; NNBW, VII, 1202.

47.
1.1. Willem Cornelissoon Bakker.
1.2. Amsterdam, 17 april 1595 - Amsterdam, 5 oktober 1652.
1.3. Zoon van Cornelis Joriszoon, schepen van Amsterdam, en Grietge Willemsdr. Backer. Gehuwd met Bregitta Spiegel (1606-1668) in 1627. Vervulde overheidsambten te Amsterdam, waaronder dat van burgemeester.
2.1. GA Amsterdam, FA Backer 66.
2.2. 19,5 x 32; 4 p.
2.3. Ick Willem Backer Cornelissoon ben gebooren tot Amsterdam op d'Oudezijts Voorburgh...
3.1. Autobiografie.
4.1. 17 april 1595 - 1640.
4.2. Aantekening betreffende loopbaan en familie van de auteur.
5.2. NNBW, VI, 59-60.
6. Onder hetzelfde inv.nr. een afschrift uit 1888.

48.
1.1. Christiaan Huygens.
1.2. Ter Heide bij Breda, 21 april 1551 - Den Haag, 7 februari 1624.
1.3. Zoon van Cornelis Huygens en Geertruy Bax. Sinds 1578 secretaris van de Prins van Oranje. Gehuwd met Susanna Hoefnagels (1561-1633).
2.1. UB Leiden, Hug. 30,
2.2. 20,5 x 31; 32 f. (hierin f.1-7).
2.3. In den name onses Heeren ende salichmakers Jesu Christi, Maurits onsen yersten geboren zone is deur Godts genade ter werelt gecomen in 's Gravenhage.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 12 mei 1595 - 1619.
4.2. Aantekeningen over de jeugd en opvoeding van de kinderen van de auteur.
5.1. Arthur Eyffinger, ed., Huygens herdacht. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Constantijn Huygens (Den Haag, 1987) 79-165.
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 1504-1505; NNBW, I, 1179-1180.

49.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. Den Haag, 4 september 1596 - Den Haag, 28 maart 1687.
1.3. Zoon van Christiaan Huygens (1551-1624), secretaris van de Raad van State, en Susanna Hoefnagels (1561-1633). Heer van Zuylichem en Zeelhem. Studeerde rechten te Leiden. Was secretaris van prinsen Frederik-Hendrik, Willem II en Willem III. Dichter, componist. Trouwde in 1627 met Susanna van Baerle (1599-1639).
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA XXXIXa.
2.2. Merendeels 21 x 31; 9 f.
2.3. (Omslag) Negen losse bladen met aanteekeningen en versen van Constantijn Huygens; (f.1) 1596 4e de septembre je suis né.
2.4. Frans en Latijn.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1596 - 1677.
4.2. Aantekeningen over de auteur en zijn familie.
5.1. J.C.G. Boot, ed., 'Korte biographische aanteekingen van Constantijn Huygens', Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde 2e R III(1873) 344-356. Zie ook: J.H.W.Unger, 'Dagboek van Constantijn Huygens. Voor de eerste maal naar het afschrift van diens kleinzoon uitgegeven' Oud-Holland III(1885) 1-87: summiere notities over de jaren 1606-1685.

50.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. 1596 - 1687.
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA XLVIII.
2.2. 20 x 31; 856 f., hierin f.781-837.
2.3. Solent inde ab incunabulis cuiusque commentariorum huiusmodi principia derivari....
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1596 - 1614.
4.2. Aantekeningen betreffende de jeugd van de auteur, opvoeding, reizen, opleiding en omgang met geleerden.
5.1. J.A.Worp, vert., 'Fragment eener autobiografie van Constantijn Huygens', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XVIII(1897) 1-122; A.H.Kan, vert, De jeugd van Constantijn Huygens door hem zelf beschreven (Rotterdam, 1971) 1e dr. 1946; C.L.Heesakkers, vert., Mijn jeugd (Amsterdam, 1987).


51.
1.1. Johan Lodewijk graaf van Nassau-Hadamar.
1.2. Dillenburg (Duitsland), 12 augustus 1590 - Dillenburg (Duitsland), 10 maart 1653.
1.3. Zoon van Johan VI (de Oude) van Nassau (1535-1606) en Johanna van Sayn-Wittgenstein. Bezocht de universiteiten van Herborn, Sedan en Genève. Verbleef aan het hof van Hendrik IV van Frankrijk te Parijs. Leerde in de Nederlanden het krijgsbedrijf onder leiding van zijn neef Maurits. Werd in 1629 rooms-katholiek. Was zaakgelastigde van keizer Ferdinand III op het vredescongres te Munster in 1648.
2.1. Koninklijk Huisarchief, Archief Nassau-Siegen en Nassau-Hadamar (A 4) no.1618.
2.2. 16 x 21; 15 f.
2.3. Anno 1626. Entwurf den 14/24 Januarii. Spezialer Beschreibung grave Johann Ludwigs zu Nassau, Katzenelenbogen, Vianden und Dietz, herre zu Beilstein. Lebenverrichtunge zeiner Kindern zu Nachrichtung.
2.4. Duits.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor zijn kinderen.
4.1. Ca.1600 - 1625.
4.2. Aantekeningen betreffende ouders en voorouders, geboorte- en sterfgevallen, gevolgd door een beschrijving van het leven van de auteur: opleiding, reizen door Frankrijk en Duitsland en naar Zwitserland, activiteiten van Maurits, aangelegenheden op slot Dillenburg, financiële zaken.
5.2. NNBW, VI, 866.
6. Onder hetzelfde inv.nr. een afschrift (21x 34; 21 f.).

52.
1.1. Elizabeth Strouven.
1.2. Maastricht, 24 januari 1600 - Maastricht, 23 oktober 1661.
1.3. Dochter van een schoenmaker te Maastricht. Stichteres en eerste overste van de Zusters van Calvarieberg te Maastricht.
2.1. RA Limburg, coll.hss. 230.
2.2. 21 x 16; 444 f.
2.3. In den naem Godts Jesus Maria Franciscus. O Godt, U is alleen bekent den strijdt die dit cost. Ick protesteere dan, dat hetgene ick schrijven sal, dat ick 't alleen doen om Uwen goddelijcken wille te doen door bevel mijns biechtvaders.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven op verzoek van haar biechtvader.
4.1. 1600 - 1661.
4.2. Verslag van haar jeugd, toenemende gerichtheid op het geestelijk leven, verhouding met haar biechtvaders, de stichting van een gemeenschap van kloppen buiten de stad en het aannemen van de Derde Regel van St.Franciscus.
5.1. Uitgave in voorbereiding door F.W.J.Koorn.
5.2. NNBW, X, 986-987; F.Koorn, 'Elisabeth Strouven, la donna religiosa', in: G.Calvi, ed., Barocco al femminile (Rome/Bari, 1992) 127-153.
6. Dit is waarschijnlijk een contemporain afschrift door een van haar medezusters. Een afschrift uit ca. 1700 is: GA Maastricht coll.hss. 507.

53.

1.1. Samuel Schepens.
1.2. Norwich, 24 september 1577 - Lillo, 6 augustus 1639.
1.3. Zoon van Gerardus Schepens (1556-1609), predikant, en Maria Mahieus (-1602). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1605 met Esther Arondeeus (1581-1607). Studeerde van 1600-1603 theologie in Leiden. Predikant in Middelburg in 1603 en later in St.Annaland en Lillo.
2.1. GA Dordrecht, coll. Balen 20.
2.2. 16 x 10,5; 10 p.
2.3. Sommige gedenckweerdige dincxkens geschiet sint den 24 Junij Anno 1600.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 24 juni 1600 - 20 december 1609.
4.2. Aantekeningen betreffende zijn opleiding in Leiden, geboorte, huwelijk, overlijden in de familie.

54.
1.1. Maria van den Corput.
1.2. Dordrecht, 31 oktober 1603- Dordrecht, 2 november 1671.
1.3. Dochter van Johan van den Corput (-1618) en Maria Buysen (1579-1636). Gehuwd in eerste huwelijk in 1624 met Abraham van der Meer (1584-1638), later in 1648 met Charles Loten (1584-1652). Woonde in diverse steden in Zuid-Holland, en van 1616-1619 in Breda.
2.1. CBG, KNGGW FA Gevaerts 23.
2.2. 20 x 16; 32 p.
2.3. Ick Maria van den Corput sij geboren Ao. 1603 den lesten dach van october 's morgens tusschen 3 ende 4 uren te Dordrecht.
3.1. Familieboekje.
4.1. 1603 - 1667.
4.2. Aantekeningen van familiegebeurtenissen, inwonende familieleden, reizen van familieleden en verhuizingen. Voorafgegaan en gevolgd door verschillende pagina's familie-aantekeningen (1624-1636 en 1671-1753).

55.
1.1. Bernard Gerbrands Furmerius.
1.2. Leeuwarden, 20 oktober 1542 - Leeuwarden, 6 augustus 1616.
1.3. Zoon van Gerbrand Furmer. Maakte voor zijn vorming reizen door Duitsland. Werd in 1597 door de Staten van Friesland benoemd tot historieschrijver.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 1184.
2.2. 16,5 x 21; ca. 200 p.
2.3. Liber 7. Anno Dm. 1603. Indictione I, litera B.
2.4. Latijn, passages in Nederlands.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1603 - 28 augustus 1615.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse bezigheden en ontmoetingen. Verder bestuurlijke zaken in Leeuwarden en landelijke politieke en militaire ontwikkelingen. Verrichtingen van Maurits, Willem Lodewijk en Spinola. Bevat 11 p. drukwerk, pamfletten.
5.1. H.W.Tydeman, 'Prins Maurits', Mnemosyne. Mengeling voor wetenschappen en fraaije letteren, V, 15e stuk (1825) 231-234.
5.2. Van der Aa, VI, 273-274; NNBW, 458.

56.
1.1. Poppo van Burmania.
1.2. Oostende (België), 12 augustus 1603 - 30 augustus 1676.
1.3. Zoon van Jan van Burmania (voor 1570-1606), hopman in het Staatse leger, en Barbara van Burmania (-1643). Volgde een militaire loopbaan. Nam in 1659 als luitenant-kolonel deel aan de tocht van De Ruyter tegen Zweden. Trouwde in 1637 met Clara van Andrée. Overleed kinderloos.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 132 B 10.
2.2. 21 x 31,5; 364 f. (hierin f.364v-415).
2.3. Enege gedenckwerdege geschiedenissen tot naerichtinge der naekomelingen beschreven door jr.Poppo van Burmania dewelke hij eendeels gesien, over- ende bijgewesen is, anderdeels van geloefswerdege mannen gehoort ende verstaen heeft alles nae den olden stijl.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven 'tot naerichtinge der naekomelingen'.
4.1. 12 augustus 1603 - 29 oktober 1674.
4.2. Beschrijving van veldtochten tegen de Spanjaarden, Fransen en Zweden, deelname aan een expeditie naar Lübeck, veldtocht op het eiland Fünen in 1659. Gedenkwaardigheden uit de loopbaan van de auteur; binnen- en buitenlands nieuws. Enkele aantekeningen betreffende ouders en andere familieleden.
5.2. Van der Aa, II, 3, 1617; NNBW, VII, 244
6. Ander afschrift: Provinciale Bibliotheek van Friesland, coll.hss.1470.

57.
1.1. Isaac Beeckman.
1.2. Middelburg, 10 december 1588 - Dordrecht, 19 mei 1637.
1.3. Zoon van Abraham Beeckman (1563-1625), kaarsenmaker, en Suzanna van Rhee (1568-1629). Gehuwd in 1620 met Cateline de Cerf. Studeerde letteren te Leiden, en later medicijnen, werd rector op Latijnse scholen in verschillende plaatsen. Had grote belangstelling voor de natuurwetenschappen.
2.1. Provinciale Bibliotheek Middelburg, coll.hss. 6471.
2.2. 33 x 24; 472 p.
2.3. [Journael] Loci communes. Loci communes sunt formae omnium rerum agendarum...
2.4. Latijn en Nederlands.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1604 - 20 november 1634.
4.2. Aantekeningen op het gebied van wiskunde, sterrekunde, muziek, natuurkunde, geneeskunde en techniek. Zeer incidenteel over eigen leven, reacties op wat hij leest en hoort.
5.1. C.de Waard, ed., Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634, 4 dln., (Den Haag, 1939-1953); een selectie was na zijn dood uitgegeven door zijn broer: I.Beeckman, Mathematico-physicarum meditationum quaestionum, solutionum centuria (Utrecht, 1644).
5.2. Van der Aa, II, 1, 238-242; NNBW, VII, 84-88.


58.
1.1. Dirck Jansz.
1.2. 1578 of 1579 - St.Annaparochie, 17 maart 1636.
1.3. Zoon van Jan Claesz. (-1583) en Tryen Dircks (-1618). Huwde in 1608 met Sw Anderdsdr. (-1618) en hertrouwde een jaar na haar dood met Jeck Tyommesdr. Hij was boer en woonde in St.Annaparochie in het Bildt.
2.1. RA Friesland, coll.hss. van de PB 1446.
2.2. 16 x 21; 136 p.
2.3. Anno 1604, voaer waeer den eersten dach nijaers.
3.1. Dagboek.
4.1. (1599-) 1604 - 1635.
4.2. Aantekeningen betreffende het boerenbedrijf en het persoonlijke leven van de auteur, zijn kinderen, de boeken die hij leest, juridische problemen van hem en andere pachtboeren vanaf 1623 met de Staten van Friesland.
5.1. P.Gerbenzon, ed., Het aantekeningenboek van Dirck Jansz., met inleidingen van J.A.Faber, K.Fokkema en P.Gerbenzon (Grins, 1960). Nieuwe uitgave in serie egodocumenten Verloren.

59.
1.1. Anna Maria van Schuurman.
1.2. Keulen, 5 november 1607 - Wieuwerd, 4 mei 1678.
1.3. Dochter van Frederik van Schurman en Eva van de Harf. Vertrok als kind naar Utrecht, werd volgeling van Jean de Labadie. Bekend als (taal-)geleerde.
2.4. Latijn.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1607 - .
4.2. Aantekeningen betreffende haar levensloop, maar vooral religieuse beschouwingen.
5.1. Eukleria seu melioris partis electio (Altona, 1673) 2 dln. Eucleria, of uitkiezing van het beste deel (Amsterdam, 1684).
5.2. Van der Aa, XVII, 1, 547-554; NNBW, I, 1465-1466; S.van der Linde, 'Anna Maria van Schurman en haar Eucleria', Theologia Reformata XXI(1978) 117-144; M.de Baar, ed., Anna Maria van Schurman. 1607-1678. Een uitzonderlijk geleerde vrouw (Zutphen, 1992).
6. Het tweede deel van de tekst is mogelijk niet door haar geschreven.

60.
1.1. Bernard de Moor.
1.2. Dordrecht, 28 februari 1588 - Amsterdam, 18 februari 1666.
1.3. Zoon van Jacob de Moor (1539-1599), koopman, gevlucht uit Antwerpen naar Dordrecht, en Elisabeth Ruijsenberch (1551-1635). Gehuwd in 1630 met Clara Rochus(sen) van Capelle (1607-1675). Kwam in 1613 in dienst van Dierick Alewijn, lakenkoopman in de Warmoesstraat in Amsterdam in het huis Hinloopen, welk bedrijf hij in 1629 met de weduwe voortzette.
2.1. ARA I, coll. Aanwinsten aanw. 1899 no.XXVIII,1.
2.2. 24 x 18; 27 p.
2.3. (Omslag) 1608 Memoriën voor Bernardt de Moor aengeteeckent; (p.1) Copije van de beschrijvinge van Theunis Claesz voyagie.
3.1. Familieboekje.
4.1. 1608 - 1666.
4.2. Aantekeningen van diverse zaken, waaronder een reis van Amsterdam naar Archangel, beschreven tot de aankomst aldaar (10 juni 1608 - 25 juli 1608), een reis naar Dantzig (1625), zijn carrière in de lakenhandel en zijn verdiensten daarin, familieberichten, aanstellingen tot ouderling en hoofdman van de lakennering. Na zijn dood zijn de familieberichten door de familieleden voortgezet tot 1695.

61.
1.1. David Baute (Boute).
1.2. Antwerpen, 18 april 1588 - Middelburg, mei 1657
1.3. Gehuwd in 1630 met Catalina Ingelve(e)rt (1608-1648). Vertrok als 16-jarige met zijn peter naar Middelburg vanuit Antwerpen. Ging na het sluiten van het Twaalfjarig Bestand naar Spanje, waar hij vooral in Sevilla handel dreef. Beschuldigd van smokkelhandel werd hij gearresteerd, maar na doorstane tortuur weer vrijgelaten in afwachting van zijn proces. Keerde in 1627 heimelijk terug naar Middelburg. Hij werd in 1638 aangesteld tot bewindhebber van de WIC.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek, coll.hss. 6122.
2.2. 31,5 x 20,5; 51 f.
2.3. (p.1) Copie van sekere memorie door onse grootvader zal. David Baute voor sijne kinderen en nakomelingen...; 1609. Cort relaas van 't gene aan mij David Baute sedert den jare 1609 in 't beginsel desselfs is gepasseert, als wanneer van Middelburg na Espangien ben schepe vertrocken...
3.1. Autobiografie.
3.2. Bestemd voor zijn kinderen en hun nakomelingen.
4.1. (1576-) 1609 - 1657.
4.2. Aantekeningen, geschreven in 1657, van zijn eigen afkomst (zijn ouders, in Antwerpen actief in de juwelenhandel, werden in 1576 beroofd en waren sindsdien arm gebleven) en die van zijn vrouw (wier vader beschuldigd was van ketterij en naar Middelburg was gevlucht) en zijn eigen leven, vooral wederwaardigheden als koopman.
5.1. Uitgave in voorbereiding.
5.2. NNBW, IV, 92; F.Nagtglas, 'David Baute, een bladzijde uit de handelsgeschiedenis der 17de eeuw', Tijdschrift voor staatshuishoudkunde en statistiek XXVII(1869) 474-403; J.H.Kluiver, 'David Baute, een Zeeuws koopman-avonturier uit de zeventiende eeuw', Zeeland I(1991), 6-13.
6. Dit stuk is een kopie, geschreven ca. 1700, in opdracht van een kleinkind. Het stuk is opgemaakt aan de hand van een (uitvoeriger?) memoriaal (f. 45).
Uitgave in serie Egodocumenten van Verloren.


62.
1.1. Johannes Vinck.
1.2. Schüttorf (graafschap Bentheim, Duitsland), ca.1610 -.
1.3. In 1659 inwoner van Utrecht, vestigde zich in 1663 in Maastricht.
2.1. GA Utrecht, Archief Ned.Herv.Kerkeraad 59.
2.2. 32 x 20; 26 p.
2.3. Vertoening aen den kerkenraet om waet reeden ick mij hebe moeten onthouden van het gebruck der sackrementen, als ock van het verschijnen in Godes kerk of gemeijnte.
3.1. Autobiografie.
3.2. Verdediging tegenover de kerkeraad.
4.1. Ca. 1610 - 1659.
4.2. Verslag van jeugd in Duitsland, komst naar Utrecht in 1635, kerkelijke ervaringen en rol in een tuchtkwestie, godsopenbaringen.
5.2. F.A.van Lieburg, De Nadere Reformatie ten tijde van Voetius (Rotterdam, 1989) 106-118.
6. Vgl. GA Amsterdam, Archief Herv.Gem. nr.231.

63.
1.1. Cornelis Cornelisz. Jonkgesel.
1.3. Woonde in 1628 in de Wittevrouwestraat in Utrecht. Contra-remonstrant.
2.1. GA Utrecht, bibl.no. V F 26.
2.2. Diverse formaten; 124 p.
2.3. (Omslag) Utrechse kronijck van 't jaer anno 1610 beginnende...; (binnenzijde van de kaft) Cornelis Cornelissoon Jonckgesel van Utrecht 1612 den 18 maye; (p.1) Dit boek soude ick wel geeven eenen naem/ maer ick en weet niet wat best soud weesen bequaem/ geeff ick 't een naem na mijnen sinne/ men mocht seggen wat gaet ghij beginne/ geeft mijn hier doch in goeden wijsen raedt/ en geeft 'et een naem eer 't ut u hant quijdt gaet/ cont ghij 't niet doen soo laetet gewis/ wil 't dan oock niet seggen hoe sijn naem is.
3.1. Dagboek.
4.1. 12 januari 1610 - 24 juli 1625.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in de stad Utrecht: politiek, het weer, religie, rechtspraak, overlijden en begraven, bouwen, troepenbewegingen.
5.2. Archief voor Kerkelijke en Wereldsche Geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht VI(1846) 9-222.
6 In bibl.no. V D 20 bevindt zich een gedeeltelijk afschrift naar dit origineel dat zich in 1766 in het Catharijnenconvent bevond, door Cornelis Adriaan van Wachendorff; Ander afschrift: Koninklijke Bibliotheek 74 J 36 (16,5x21; 85f.: 'Aanteekeningen van zaken in de stad Utrecht sederd het jaar 1610 tot 1625').

64.
1.1. Jacques Belten.
1.2. Antwerpen, 16 januari 1555 - Amsterdam, 7 oktober 1624.
1.3. Zoon van Jaques Belten (1521-) en Elisabeth van den Eynde. Koopman, woonde in 1611 te Zutphen, vertrok in datzelfde jaar naar Sittard, vestigde zich in 1616 in Amsterdam. Hervormd, werd in 1616, toen Maastricht nog Spaans was, enige tijd gevangen gezet. Trouwde in 1583 met Elisabeth van Hogendorp (-1606).
2.1. RA Limburg, coll.hss. 286.
2.2. 20 x 15; 20 f.
2.3. (f.1) Tot Sittart gearriveert zijnde....Well.
3.1. Kasboek met aantekeningen.
4.1. 1611 - 1616.
4.2. Aantekening van inkomsten en uitgaven, reisverslagen, enkele gebeden.
5.1. A.J.Flament, ed., 'Het journaal van Jacques Belten, koopman te Sittard en later te Amsterdam', Maasgouw VIII(1886) 91-92.
5.2. NNBW, II, 119-120.

65.
1.1. Hendrik van Haexbergen.
1.2. 17 januari 1584 - 29 april 1635.
1.3. Stadssecretaris van Deventer van 1610 tot 1631. Huwde in 1612 Eva Nilant.
2.1. GA Deventer, Stadsarchief Periode Rep.II, Archief Van Haexbergen 147.
2.2. 20,5 x 31; 110 f.
2.3. Initium sapientiae, timor Domini 1619. Memoriael van mij Hendrick van Haexberghen d'Olde van alle mijne dagelixe particuliere voorvallende saken, affgaende ende inkomende brieven ende anderssins [...]. Ende hetgeene in den voorgaenden bladeren is bij mij uyt mijn vorige memoriael (d'welck hiermede gecasseert is) alhier pro memoria geëxtraheert.
3.1. Dagboek, kasboek.
4.1. 1 februari 1615 - 18 februari 1624.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in de familie van de auteur, gezondheidstoestand, financiële aangelegenheden en correspondentie.

66.
1.1. Rombout Hogerbeets.
1.2. Hoorn, 24 juni 1561 - Wassenaar, 7 september 1625.
1.3. Zoon van Dirk Heyndriksz. Hogerbeets, burgemeester van Hoorn, en Machteld van Steynemolen. Studeerde rechten te Leiden. Advocaat, pensionaris van Leiden en lid van de Hoge Raad. Werd in 1618 gearresteerd, als medebeklaagde van Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot. Zat opgesloten in slot Loevestein. Was gehuwd met Hillegonda Wentzen.
2.1. UB Leiden, Sem.Rem. 73.
2.2. 16 x 21; 14 f.
2.3. Memorie van mijn aankomst in 't pensionarisschap, ende wat mij in den Hage, tot Utrecht etc. is wedervaren.
3.1. Aantekening.
3.2. (f.14) 'Hier hebt gij, mijn alderliefste kinderen, tot een gedagtenisse metter haast op 't papier ontworpen 't geene mij is wedervaren'.
4.1. 1617 - 1618.
4.2. Beschrijving van het leven van de auteur, voorafgaand aan zijn gevangenschap in slot Loevestein. Gedateerd 'uyt Louvesteyn den 25 October 1619'.
5.1. J.Scheltema, ed., 'Memorie van Mr. R. Hogerbeets voor zijn kinderen', Geschied- en letterkundig mengelwerk IV, 2 (Utrecht, 1830) 25-93.
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 958-964; NNBW, IX, 384.

67.
1.1. Jonas Abeels.
1.2. 10 juni 1594 - 21 maart 1661.
1.3. Zoon van Jan Abeels (- voor 1618) en Hester Abeels. Gehuwd in 1618 met Anna Rueland (1593 - na 1662). Woonde in Amsterdam, eerst op de Leliegracht, vanaf 1646 op de Keizersgracht (in het huis van Karel Alexander van Berck) en vanaf 1652 op het Singel (in het huis van schepen Albert Dircksz. Pater). Was waarschijnlijk koopman, met relaties in Londen.
2.1. RA Utrecht, archief Heerlijkheid Ter Aa 64.
2.2. 23 x 17; 17 p.
2.3. Amsterdam 1618. Stilo novo doorgaens. Den 4en october ben ick Jonas Abeels oudt 24 jaren en 4 maenden min 6 dagen ondertrout met jonkvrouwe Anna Rulandt.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 4 oktober 1618 - 16 juni 1662.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in zijn naaste omgeving en in Amsterdam, zoals geboorten, huwelijken, ziekten, zakenreizen, ook van familieleden, opleiding en betrekkingen van de zonen, de aankoop van een hofstede in 1657, de brand van het stadhuis, de Nieuwe Kerk, de overstroming van de Diemermeer.

68.
1.1. Rijckloff van Goens (de Oude).
1.2. Rees, 24 juni 1619 - Amsterdam, 14 november 1682.
1.3. Zoon van Volckert Boykes van Goens (-1629), onderofficier, en Hillegond Jacobsdochter (-1630). Driemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1640 met Jacomina Bartholomeusdochter Rosegaard (1616-1667). Vertrok in 1628 met zijn ouders naar Batavia. Maakte carrière in de VOC, en werd gouverneur van Ceylon en directeur-generaal van Batavia.
2.1. ARA I, FA Van Goens 6.
2.2. 31,5 x 20; 19 p., hierin p.1-9.
2.3. Memorie. Anno 1619 24 junii ben ik geboren tot Rees.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschrift achtergelaten in Amsterdam bij vertrek naar Indië na verlof, voor de jongste zoon die voor studie achterbleef.
4.1. 24 juni 1619 - november 1656.
4.2. Geboorten en sterfgevallen in de familie, eigen levensloop, functies, reizen uit dien hoofde gemaakt en de verdiensten die dit opleverde.
5.1. P.A. Leupe, ed., 'Rijkloff van Goens, goeverneur-generaal van Nederlandsch Indië 1678-1681', Berigten van het Historisch Genootschap, V, 2e stuk (1856) 28-48.
5.2. Van der Aa, VII, 242-245; NNBW, VI, 588-591.
6. Inliggend in hetzelfde inv.nr. een transcriptie vervaardigd in 1783, en twee samenvattingen van de tekst.

69.
1.1. Antony Warin.
1.2. Merville (Vlaanderen), 14 september 1619 - Amsterdam, 6 september 1691.
1.3. Zoon van Nicolas Warin (-1631), belastingontvanger, en Françoise van der Meersch (-1646). Woonde aanvankelijk in Vlaanderen. Protestant. Vertrok in 1649 met zijn eerste vrouw, Margueritte du Moulin, naar Middelburg. Handelde in graan, in navolging van zijn moeder. Woonde sinds 1655 te Mannheim, sinds 166o opnieuw te Middelburg en sinds 1665 te Amsterdam, waar hij in de zeepziederij, oliehandel en assurantie een groot vermogen verwierf. Liet hier in 1681 aan de Herengracht een huis bouwen genaamd 'Mannheim'. Was vijf maal gehuwd.
2.1. GA Amsterdam, FA Hooft van Woudenberg 114 (microfilm 1980).
2.2. 48 p.
2.3. (Titelblad) Copie de ce qui est écrit de la main propre de Anthonie Warin; (p.1) Au nom de Dieu, Amen.
2.4. Frans.
3.1. Autobiografie.
3.2. Auteur schreef deze 'receuil des mémoires' voor zijn kinderen om te tonen hoe hij getroost door de genade Gods, bij tegenspoed volhardde in het benutten van zijn bescheiden gaven.
4.1. 14 september 1619 - eind april 1682.
4.2. Beschrijving van de wisselende levensloop van de auteur, in het bijzonder huwelijken, geboorten, sterfgevallen en redenen van verhuizingen, verder herinneringen aan tijden van oorlog, zoals de jaren 1640 en het jaar 1672. Met een naschrift (6 p.) door de weduwe van de auteur, Maria ten Hove (1638-1724) over de periode september 1691 - 2 oktober 1721, bestaande uit aantekeningen betreffende huwelijken van haar kinderen, geboorte- en sterfgevallen.
6. Afschrift uit 1736.

70.
1.1. Matthias du Bois.
1.2. Londen, ca.1620 - Haarlem (?).
1.3. Koopman te Haarlem.
3.1. Autobiografie.
4.1. Ca.1620 - 1665.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Godt wonderwerck voor en in de wedergheboorte, uyt de bevindinge vertoont in een beanghste, worstelende, overwinnende en in Godt gheruste ziele (Amsterdam, 1680) (3e dr.).
5.2. J.B.H.Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693), The first Dutch publisher of John Bunyan and other English authors (Nieuwkoop, 1987) 52-53, 64-69.

71.
1.1. Willem de Groot.
1.2. Delft, 10 februari 1597 - Den Haag, 12 maart 1662.
1.3. Zoon van Jan de Groot (1554-1640), koopman, en Aeltgen van Overschie (1561-1643). Advocaat te Den Haag. Broer van Hugo de Groot. Gehuwd in 1623 met Alida Graswinckel (1593-1669).
2.1. Koninklijke Bibliotheek 129 B 12 nr.1
2.2. 7,5 x 13,5; 51 p.
2.3. Broeders gevangenisse sedert may 1620.
3.1. Dagboek.
4.1. 14 mei 1620 - 25 maart 1621.
4.2. Aantekeningen over de gevangenschap van Hugo de Groot op slot Loevestein en diens ontsnapping daaruit.
5.1. H.Vollenhove, ed., Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot op slot Loevestein betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein (Den Haag, 1842).

72.
1.1. Frederik Hendrik, prins van Oranje, graaf van Nassau.
1.2. Delft, 29 januari 1584 - Den Haag, 14 maart 1647.
1.3. Zoon van Willem van Oranje en Louise de Coligny. Volgde in 1625 zijn broer Maurits op als stadhouder. Trouwde in 1625 met Amalia gravin van Solms-Braunfels.
2.1. Koninklijk Huisarchief Archief Frederik Hendrik (A 14) XI D 2.
2.2. 23 x 35,5; 528 p.
2.3. L'an 1621.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
4.1. 1621 - 1645.
4.2. Beschrijving van militaire handelingen en veldtochten.
5.1. Memoires de Frederic Henri, Prince d'Orange, depuis 1621 jusquà 1646 (Amsterdam, 1738).
5.2. Van der Aa, VI, 216-221; NNBW, I, 898-902.

73.
1.1. Hermannus Verbeecq.
1.2. Amsterdam, 28 november 1621 - Amsterdam, 7 februari 1681.
1.3. Zoon van Willem Verbeecq(-1644), bontwerker, en Adelberta Keilers (-1639). Bontwerker, later kruidenier en boekhouder. Gehuwd met Clara Molenaers in 1649.
2.1. Stadsbibliotheek Haarlem, hs. 187 A 4.
2.2. 17 x 22; ca. 200 p.
2.3. Memoriaal ofte mijn levenraijsinghe bevattende drie deelen...
3.1. Autobiografie.
4.1. 28 november 1621 - april 1657.
4.2. Verslag op rijm van het eigen leven, in een band met ondermeer gelegenheidsgedichten.
Uitgave in serie Egodocumenten van Verloren.

74.
1.1. Willemken van Wanrade.
1.2. 1585 (?) -.
1.3. Gehuwd met Gerrit Biesseman (- voor 1619). Inwoonsters van Nijmegen.
2.1. GA Nijmegen, FA Biesman 12
2.2. 30 x 20,5; 21 p.
2.3. Historije van 'tgeene Willemken suster is wederfaren; (p.1) Verhael van 'tgheene mij Wijllemken van Wanrade wedewe van Gerradt Bysseman in den jaar 1619 is over commen van den magestraet die doemaels binnen Nemmegen geregyert heeft ter oersaeke van de religye om 'tselve voer mijne kynderen ende onse nacomelingen bewaert te werden.
3.1. Aantekeningen.
3.2. Voor kinderen en nakomelingen.
4.1. 6 maart 1622 - 16 mei 1622.
4.2. Aantekeningen betreffende de dagvaarding, het onderzoek en de gevangenschap die zij onderging op beschuldiging dat zij in haar huis vergaderingen organiseerde waar Gods woord verkondigd werd, tot de vrijlating op 16 mei 1622.
5.2. G.C.J.J.van den Bergh, The Life and Work of Gerard Noodt (1647-1725) (Oxford, 1988) 11-12, 220, 229-232.
6. In FA Biesman inv.nr. 13 bevindt zich een afschrift.

75.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. 1565 - 1641.
2.1. (a) RA Friesland, FA Van Eysinga-Vegelin van Claerbergen 1323-A; (b) UB Utrecht, coll.hss. 1053 (5 H 10).
2.2. (a) 14 x 19; 158 f.; (b) 19,5 x 16; 168 f.
2.3. (a) (f. 35) Observationes ecclesiasticae sub presbyteratu meo, 1622; (b) (f.3) Ecclesiastica Utrajecta anni MDCXXVI.
2.4. Latijn, Nederlands.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 18 juli 1622 - 26 oktober 1626; (b) 1626 - 1638.
4.2. (a) Aantekeningen gehouden door auteur als ouderling van de
gereformeerde kerk. Kerkelijke rechtspraak, conflicten tussen gereformeerden en arminianen en rooms-katholieken, benoemingen van predikanten. Verder voorafgaand afbeeldingen van grafschriften en wapenschilden, met begeleidende aantekeningen.
5.1. (a) S.Muller, ed., 'A.Buchelius, Observationes ecclesiastica sub presbyteratu meo, 1622-1626', Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap X(1887) 30-63.

76.
1.1. Johannes Uytenbogaert.
1.2. 1557 - 1644.
2.1. (a) UB Amsterdam coll.hss. B 946; (b) UB Leiden, Sem.Rem. 65; (c) UB Leiden, Sem.Rem.66; (d) UB Amsterdam, coll.hss. III H 22.
2.2. 4 dln.; (a) 16 x 21; 25 f.; (b) 15 x 19,5; 44 f. (c) 15 x 19,5; 49 f.; (d) 15 x 19,5; 72 p.
2.3. (a) Memoriën van J.Uitenbogaert geschreven in eenige almanacken; (b) (f.4) Meert 1626; (c) (f.2) In den naam des Heeren, Amen. Januarius 1629; (d) T' Jaer ons Heeren 1630.
2.4. Nederlands, Latijn.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 15 maart 1623 - 27 december 1641; (b) maart 1626 - eind 1626; (c) 1629; (d) 1 januari 1630 - 25 december 1630.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen en correspondentie.
5.2. Van der Aa, XX, 428-434; NNBW, II, 1469-1472.
6. (a) Afschrift door H.C.Rogge: UB Amsterdam, coll.hss. Q 101.

77.
1.1. David Beck.
1.2. Keulen, 18 januari 1594 - Arnhem (?), voor 1641.
1.3. Schoolmeester te Emmerik, later te Den Haag, waarschijnlijk sinds 1625 te Arnhem. Gehuwd in 1618 met Roeltgen Lambrechtsdr. van Belle (-1623). Dichter.
2.1. Gemeentearchief van 's-Gravenhage, Ov.Verz. H s. A b 51.
2.2. 15 x 10; 218 p.
2.3. Journael ofte dagh-historie inhoudende de beschrijvinghe des jaers onses Heeren 1624.
3.1. Dagboek.
3.2. '...om te bewaren tot een soete gedachtenisse voor mijne lieve kinderen'.
4.1. 1 januari 1624 - 31 december 1624.
4.2. Dagelijkse aantekeningen betreffende het weer, eigen belevenissen, dicht- en vertaalwerk, reisjes naar familie te Delft en naar Amsterdam; politieke en andere gebeurtenissen in Den Haag.
5.1. Uitgave door Sv.E.Veldhuijzen in serie Egodocumenten van Verloren.


78.
1.1. Arnoldus Geesteranus.
1.2. Gorinchem, 8 november 1593 - Den Haag, 28 juni 1658.
1.3. Zoon van Jodocus Geesteranus (-1631), predikant, en Margarita Cornelis. Gehuwd in 1627 met Susanna Pieters Oostdijck (1597-1661). Studeerde theologie in Leiden. Werd in 1617 predikant te Schelluinen. Werd afgezet als predikant en zwierf daarna als remonstrants predikant door het land, verbleef onder meer te Kampen. Werd in 1624 te Amsterdam gevangen en opgesloten op slot Loevestein, waaruit hij in 1631 ontsnapte. Werd in 1632 predikant te Den Haag.
2.1. RA Noord-Holland, coll.Semeyns de Vries van Doesburgh 646.
2.2. 31,5 x 19,5; 17 p.
2.3. (Omslag) Eigenhandige aantekeningen van den remonstrantschen predikant...; (p.1) Copia van een geschrift. Iemand van de gemeente der Remonstranten (welken wij tot dien tijd veel vertrouwd hadden) gemerkt hebbende dat ten huize van Sr. Abraham Anthonisz. een remonstrantsch leeraar gelogeerd was...
3.1. Aantekening.
4.1. 1 juni 1624 - november 1631.
4.2. Verslag van gebeurtenissen vanaf zijn arrestatie in Amsterdam: gevangenschap op Loevestein, huwelijk aldaar, ontsnapping in 1631, behouden aankomst te Rotterdam.
5.1. 'Aanteekening van Arnoldus Geesteranus, wegens zijn gevangenneming te Amsterdam, vervoer naar, verblijf op, en vlugt van Loevestein 1624-1631', J.Scheltema, Geschied- en letterkundig mengelwerk III, 3 (Utrecht, 1823) 198-224.
5.2. Van der Aa, VII, 73; NNBW, III, 439-441.
6. Afschrift door notaris Frets uit Rotterdam uit 1795; Onder hetzelfde inv.nr. een 18e eeuws afschrift (32 x 20,5; 18 p.). Ander afschrift: Gemeente Bibliotheek Rotterdam, hss.Rem.Gem. 306.

79.
1.1. Bonifacius van Vrijberghe.
1.2. Tholen, 1 november 1625 -.
1.3. Zoon van Cornelia de Jonge (-1629). Gehuwd met Elisabeth van der Haer. Promoveerde in 1646 in de rechten. Werd in 1648 pensionaris van Tholen en gedeputeerde in de Staten van Zeeland. Werd in 1649 afgevaardigde naar de Staten-Generaal.
2.1. ARA II, coll. I.J.A. Gogel 164.
2.2. 32 x 20; 250 f.
2.3. Aanteijckeningen van mijn geboortendag en trouwdag mitsgaders van de remarquabelste zaacken die geduurende den tijt dat ick in de regeeringe geweest ben, zijn voorgevallen, en waar van ick de deliberatiën hebbe bijgewoond...
3.1. Memoires.
4.1. 1625 - 24 mei 1688.
4.2. Aantekeningen vooral in verband met de vervulling van zijn zijn ambten.
6. Afschrift.

80.
1.1. Arnold Waeyer.
1.2. Zwolle, 1606 - Zwolle, 16 april 1692.
1.3. Stamde uit een aanzienlijke Zwolse familie, Studeerde te Keulen. Werd in 1631 kapelaan, in 1637 pastoor te Zwolle. Was in de periode 1660-1692 aartspriester van de stad en district Zwolle.
2.1. GA Zwolle, Archief O.L.Vrouwenkerk.
2.2. 15,5 x 10; 752 p.
2.3. Nopende het aertspriesterschap van Swolle naer de beroerten deser Nederlanden.
3.1. Memoires, dagboek.
4.1. (1570-) 29 april 1625 - 20 juni 1691.
4.2. Aantekeningen betreffende de katholieken in Zwolle, ervaringen van de auteur.
5.1 G.A.Meyer, ed, Nopende het aertspriesterschap van Swolle naer de beroerten deser Nederlanden mitsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen door Arnold Waeyer, aartspriester en pastoor van Zwolle (Utrecht, 1921).
5.2 NNBW, III, 1375-1376.
6. Afschrift RA Overijssel, coll. hss. Hogeman 148; In de literatuur worden nog de volgende afschriften vermeld: RA Overijssel, Bibliotheek der Vereeniging voor Overijsselsch Regt en Geschiedenis, Collectie Heerkens no.8 (met een supplement); Bibliotheek van het voormalig Aartsbisschoppelijk Seminarie te Rijsenburg.

81.
1.1. Jan Hubrecht.
1.2. Leiden, 5 mei 1606 - Leiden, 7 september 1669.
1.3. Zoon van Pieter Hubrecht (-1647), drapier, en Joryntgen van Schooten. Drapier en koopman. Gouverneur van de bombazijnnering. Diaken en ouderling van de hervormde gemeente. Trouwde in 1636 met Anna Ghijs (1615-1669).
2.1. GA Leiden, FA Hubrecht 21.
2.2. 22 dln.; 15 x 20; totaal ca. 660 p. (almanakken).
2.3. 1 dito was ick tot vaders te gast op een pannekoeck met Jacob Noom ende moeije.
3.1. Dagboek.
4.1. 1626, 1640, 1646-1650, 1652-1663, 1665-1667.
4.2. Aantekeningen betreffende kerkelijke functies van de auteur, bezit, bezoeken, het weer, nieuws, ziekte en dood van vader, en het bezoek van de Engelse koning Karel II aan Holland in 1660.
5.1. J.H.Scheffer, Genealogie van het geslacht Hubrecht (Rotterdam, 1880), 64-71 (een selectie); uitgave in voorbereiding door J.A.van Lanschot en W.Downer.
5.2. NNBW, VIII, 871-872.
6. Onder hetzelfde inv.nr. een moderne transcriptie; Vgl. inv.nr. 22 afschrift van aantekeningen uit de almanakken uit 1647-1650, 1653, 1660 en 1665-1667, uit 1878-1879.

82.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. 1596 - 1687.
2.2. 2 dln.; 20,5 x 31; 32 f. (hierin f.8-32); (b) 20 x 31; 17 f., aan keerzijde 4 f.
2.3. (a) (f.8) In Gods name Constantin onsen eerstgeboren sone is ter werelt gekomen den tienden dagh martij 1628; (b) (f.1) Vervolgh van 't leven mijner sonen, voor desen in een ander boeck, elck in 't bijsonder beschreven...
3.1. Aantekeningen.
4.1. 10 maart 1628 - eind 1647.
4.2. Aantekeningen over de jeugd en opvoeding van de kinderen van de auteur.
5.1. Arthur Eyffinger, ed., Huygens herdacht. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Constantijn Huygens (Den Haag, 1987) 79-165.

83.
1.1. Isaac Sweers.
1.2. Nijmegen, 1 januari 1622 - 21 augustus 1673.
1.3. Zoon van Arent Sweers (1575-1635), en Aeltje van Bronckhorst (1583-1635). Na het overlijden van zijn ouders in 1635 ging hij naar een kostschool in Hoorn, vervolgens werkte hij bij een koopman in Sevilla. In 1641 werd hij notaris in Brazilië. Hij werd door de Portugezen gevangen genomen, maar wist te ontvluchten. Werd in 1652 kapitein ter zee. In 1655 gehuwd met Constantia Blomarts. Werd vice-admiraal en sneuvelde in de slag bij Kijkduin.
2.1. (a) GA Amsterdam, FA Sweers 21; (b) ARA I, Admiraliteitscolleges XXVI.1.
2.2. (a) 18 x 23; 18 f.; (b) 20 x 32,5; 202 p. (hierin p.1-28).
2.3. (a) Particuliere ofte courieuse aenteekeninge van mijn, Isaac Sweers v. Nimwegen, soo wegens d'geboorte van mijne als huisvrouwen ouders en kinderen als verscheydene voyagien en andersints geformeert en bijeengevoeght op 't 's lants schip van oorloge genaempt Gouda ter reede van Texel op den 10en april 1666; (b) Notitie journaelsserwijse gehouden van 'tgeene mijn Isaacq Sweers geboortigh van Nieumegen in 't cort is voorgevallen ende dat naar mijn beste geheugenis onthouden heb, vermits meerendeel ofte alle mijne journalen en andere particuliere annotatiën bij 't overgaen van de Caep St.Augustin in Brazil Ao. 1646 gebleven...
3.1. (a) Familieboekje, reisjournalen; (b) memoires.
3.2. (a) Geschreven voor zijn vrouw.
4.1. (a) (1575-) 1655 - 24 maart 1673; (b) 1628 - 1646.
4.2. (a) Genealogische aantekeningen, gevolgd door korte verslagen van zeereizen naar de Sont en de Middellandse Zee; gage, vertrek, reisdoel, terugkeer, gebeurtenissen onderweg; (b) verslag van zijn jeugd en eerste handelsreizen.
5.1. (b) S.P.l'Honoré Naber ed., 'Notitie journaelsser wijse', Marineblad XXV(1910/1911) 887-900.
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 1113-114; NNBW, V, 850.
6. (a) Het document is een 'extract uyt mijn vader sal. schriften'.

84.
1.1. Ishac de Pinto (Manuel Alvares Pinto).
1.2. Antwerpen, 3 februari 1629 - Amsterdam, 1681.
1.3. Zoon van Gil Lopes Pinto, koopman, en Ines Ribeira. De familie vestigde zich in 1646 in Amsterdam en ging over tot het joodse geloof. Gehuwd met Rachel de Pinto (-1652), in 1654 Rachel da Veiga. Koopman, vervulde ondermeer de functie van parnas van de joodse gemeente van Amsterdam.
2.4. Portugees.
3.1. Autobiografie en familiegeschiedenis.
4.1. (15e eeuw -) 3 februari 1629 - 1671.
4.2. De geschiedenis van de uit Spanje afkomstige familie, eigen opvoeding, huwelijk en kinderen.
5.1. H.P.Salomon, ed.,'The "De Pinto" Manuscript. A 17th century marrano family history', Studia Rosenthaliana IX(1975) 1-62

85.
1.1. Robbert van Voorn.
1.3. In 1629 schepen van Den Bosch.
2.1. Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, coll.hss. C 71.
2.2. 20,5 x 33,5; 43 p.
2.3. Dagboek van het beleg van 's Bosch in 1629 door Robbert van Voorn. Diarium obsidionis huius urbis Sylvaeducensis Ao 1629.
3.1. Dagboek.
4.1. 28 april 1629 - 10 september 1629
4.2. Aantekeningen van de belegering van 's-Hertogenbosch door het Staatse leger onder Frederik Hendrik. Vijandelijkheden, verdedigingsmaatregelen, voedselsituatie in de stad. Enkele wederwaardigheden van de auteur.
5.1. C.R. Hermans, ed., Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van 's Hertogenbosch in den jare 1629, uitgegeven door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch, 1850) 1-62.
6. Afschrift uit 1799. Stemt volgens een mededeling op p.43 overeen 'met het origineel Diarium berustende onder de Manuscripten van den Oud Pensionaris Martini.' Andere afschriften zijn: Katholieke Universiteit Tilburg, Brabant coll. B 23; Archief van het Bisdom 's-Hertogenbosch, coll. hss. 5.


86.
1.1. Hendrik Schoon (Heinrich Schön).
1.2. Hanau, 1610 -
1.3. Stond in dienst van graaf Lodewijk van Hanau en leerde op diens kosten naar Parijs het barbiersvak. Trad na het overlijden van de graaf in dienst van de stadhouders Frederik Hendrik en Willem II. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1641 met Koniera Haagers (-1642)
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 1199
2.2. 31,5 x 10,5; 21 p.
2.3. (p.1) In 't jaer onses heeren Jesu Chrijsti 1640; (p.2) 1629. In den maent maij ben ick met den graff van Hanauw Henrick Lodewick genant in Den Haag gekommen en met hem naer de belegering van Den Bosch gegaen. In december 1629 heeft Sijn Genade mij naer Paris gesonten om aldaer te leeren barbieren alwaer ich 14 maenten ben gebleven.
3.1. Aantekeningen
4.1. Mei 1629 - 15 januari 1651
4.2. Aantekening van zijn eigen levensloop, vooral zijn opleiding, huwelijken en kinderen, en zijn werkzaamheden.
5.1. Rethaan Macaré, ed., Kronyk van het Historisch Genootschap V(1849) 7-15.

87.
1.1. Michael van Ophoven (Ophovius).
1.2. Den Bosch, 1570 - Lier (België), 4 november 1637.
1.3. Dominicaan. Studeerde theologie te Bologna. Was prior te Antwerpen en hoofd van de missie in de Nederlanden. Zat anderhalf jaar gevangen in Den Haag. Werd in 1626 gewijd tot bisschop van Den Bosch. ging na de inneming van deze stad in 1629 in ballingschap naar het domincanenklooster te Lier.
2.1. Archief van het Bisdom 's Hertogenbosch, coll.hss. 65.
2.2. 17 x 19; 380 p.
2.3. (Voorblad) Diarium ofte journael van den lesten bisschop van 's Hertogenbossche, Ophovius, soo van seine particuliere affairens, als die van sijn diocese ende bezonderlijck van het leste beleg ende overgaeve van de voorschreven stadt in welck beleg hij is present geweest van binnen de stadt &tc.
2.4. Latijn.
3.1. Dagboek.
4.1. 4 augustus 1629 - begin 1632.
4.2. Verslag van bezigheden en wederwaardigheden van de auteur, ervaringen tijdens en na het beleg van Den Bosch door het Staatse leger.
5.1. C.R.Hermans, ed., 'Diarium reverendissimi domini Michaelis Ophovii, ex ordine Fratrum Praedicatorum, ultimi residentia Buscoducensium episcopi de tam publicis quam privatis eius negotiis. A quarta augusti 1629 usque ad primam januarii 1632', in: Idem, Verzameling van zeldzame oorkonden betrekkelijk het beleg van 's Hertogenbosch in den jare 1629 (Den Bosch, 1860), II.
5.2. Van der Aa, XIV, 177-181; NNBW, II, 1027-1028; A.M.Frenken, 'Het dagboek van Michael Ophovius, 4 augustus 1629 - einde 1631', Bossche Bijdragen XV(1937/8) 1-340; J.W.M.Peijnenburg, 'Het dagboek van bisschop Michael Ophovius 4-8-1629/31-12-1631' Boschboombladeren no.26(1981) 7-16.
6. Afschriften: Archief van het Bisdom 's Hertogenbosch (coll.hss. 66 en 67); Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Noord-Brabant (coll.hss. C 90); GA Tilburg (Archief van de Parochie Het Goirke); Archief van de Nederlandse Provincie der Dominikanen te Nijmegen; Aartsbisschoppelijk Archief, Mechelen (België).

88.
1.1. Lieuwe van Aitzema.
1.2. Dokkum, 19 november 1600 - Den Haag, 23 of 24 februari 1669.
1.3. Zoon van Meinard van Aitzema, burgemeester van Dokkum, en Trijn Juchema. Studeerde rechten te Franeker, daarna in het buitenland, promoveerde in Orleans. Advocaat in Den Haag, vanaf 1629 tot zijn dood resident van de Hanzesteden. Publiceerde gedichten en geschiedwerken.
2.1. ARA I, coll.Aitzema 1-8.
2.2. 8 dln.; 32 x 21,5; ca. 5000 p.
2.3. Miscellanea meest particularia...
2.4. Nederlands, Latijn, Frans, Spaans en Engels.
3.1. Dagboek.
4.1. 1630 - 1660.
4.2. Aantekeningen van allerlei aard, onder meer tijdens reizen naar Engeland.
5.2. Van der Aa, I, 129-131; NNBW, IV, 17-20.
6. Een nadere beschrijving is te vinden in Verslagen omtrend 's rijks oude archieven XXXIX(1916)-I. Vgl. inv.nr.9-13, brievenboeken.

89.
1.1. Jean François.
1.2. Hondschoote (Frankrijk), 1603 - 1670.
1.3. Vestigde zich in 1625 in Holland. Drapenier te Leiden.
2.1. Nederlands Economisch-Historisch Archief, KA 23.
2.2. 10 x 15,5; 23 p.
2.3. Aanteeckenboecxken van 'tgeen in 't bijzonderst is voorgevallen seedert mijn comste in Hollant, welcke was in 't jaer ons Heeren 1625...
3.1. Familieboekje.
4.1. 1632 - 1670 (-1737).
4.2. Aantekeningen voornamelijk betreffende geboorten, trouwen en overlijden binnen het gezin, voortgezet door een zekere Van der Werve.

90.
1.1. Philippus van Limborch.
1.2. Amsterdam, 19 juni 1633 - Amsterdam, 30 april 1712.
1.3. Zoon van Frans van Limborch, koopman en later advocaat te Amsterdam, en Geertruida Bisschop. In 1660 gehuwd, in eerste huwelijk, met Elisabeth van Zorgen. Opgeleid tot remonstrants predikant. Leerling van Barlaeus, Vossius en Voetius. Van 1657 tot 1667 predikant te Gouda, in 1668 hoogleraar aan het remonstrants seminarium te Amsterdam. Publiceerde werken op gebied van de theologie en kerkgeschiedenis.
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. V 84.
2.2. 16 x 20; 27 p.
2.3. Afschrift. Andere aanteekeninge van mijn broeder Philippus van Limborch. In 't jaar 1636. 19 junius op een zondag des avonds kwartier over zessen ben ik, Philippus van Limborch, gebooren alhier te Amsterdam.
3.1. Memoires.
4.1. 19 juni 1633 - 1701.
4.2. Korte aantekeningen, gerangschikt per jaar, van het leven van de auteur over zijn jeugd, opleiding, loopbaan, publikaties en gezin.
5.2. Van der Aa, XI, 451-455; NNBW, IX, 608.
6. Vgl. UB Amsterdam, coll.hss. E u 112: aantekening uit 1661-1662 betreffende de verwikkelingen van de auteur nadat hij zich gekeerd had tegen een contra-remonstrants tractaat.

91.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. 1565 - 1641.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 1827 (5 L 25).
2.2. Ca. 15 x 10,5; 196 p.
2.3. Notae quotidianae.
2.4. Nederlands, Latijn.
3.1. Dagboek.
4.1. April 1634 - 21 april 1636; 9 juni 1638 - 17 april 1641
4.2. Aantekeningen over gebeurtenissen in Utrecht en elders, berichten over de oorlog met Spanje, voorvallen in Leiden, in het bijzonder betreffende de universiteit.
5.1. J.C.W.van Campen, ed., Notae quotidianae van Aernout van Buchell (Utrecht, 1940).

92.
1.1. Johannes Moors.
1.2. Schijndel (?), ca.1582 - Heeswijk, 20 april 1641.
1.3. Norbertijn. Was van 1608 tot 1613 pastoor te Bokhoven, vervolgens te Berlicum. Werd in 1621 abt van het klooster van Berne.
2.1. Abdij Berne, abdijarchief (a) geen signatuur; (b) V D.
2.2. 2 dln.; (a) 93 foto's en negatieffilm; (b) 18 x 20,5; ca. 220 p.
2.3. (a) Memoriael van den heer prelaet van Berne, beginnende den vijfthienden novembris 1634; (b) Memoriale incipiens in festo Sancti Joannes Baptistae 1637, 24 junij, fratris Johannis Moors, abbatis Sanctae Mariae de Berne, ord. praemonstratensis.
2.4. Latijn en Nederlands.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 15 november 1634 - 23 juni 1637; (b) 24 juni 1637 - 31 december 1639.
4.2. Aantekeningen van zaken betreffende de abdij van Berne, bezigheden en wederwaardigheden van de auteur.
5.1. (a) G.M.van der Velden, ed., Het memoriael van abt Jan Moors 15 november 1634 - 23 juni 1637 (Averbode, 1980); (b) A.M.Frenken, ed., 'Het dagboek van prelaat Jan Moors, 24 juni 1637 - einde 1639', Bossche Bijdragen XVII(1940) 19-234.
5.2. Van der Aa, XII, 2, 1045-1046; A.W.van den Hurk, 'Berne in de branding tijdens de Tachtigjarige Oorlog', Archief van de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland VIII(1966) 1-61.
6. Het origineel van a berust op het Algemeen Rijksarchief te Brussel, coll.hss. 761 A. Een afschrift van b is aanwezig in de UB Katholieke Universiteit Brabant, coll.hss. 48.

93.

1.1. Meijnert Dircksen.
1.3. In 1636 schepen en in 1651 gaarder in De Rijp.
2.1. RA Noord-Holland, coll. losse aanwinsten 1549.
2.2. 2 dln.; (a) 33 x 11; 104 p.; (b) 32,5 x 11; 35 p.
2.3. (a) (Omslag) Notitie ofte memorijen beginnende in den jare 1636; (b) Memorien 1651. Alsoo Jan Jansen Happius den 25 merte 1651 t' mijnen huise gecomen is...
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 30 april 1636 - 24 mei 1641; (b) 25 maart 1651 - maart 1652.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse voorvallen, vooral met betrekking tot de ambten die hij uitoefent, waaronder problemen over de afdracht van gelden aan de schepenen.

94.
1.1. Jean Rou.
1.2. Parijs, 10 juli 1638 - Den Haag, 3 december 1711.
1.3. Zoon van Jacques Rou, procureur van het Parlement van Parijs, en Elisabeth Toutin. Studeerde rechten, werd advocaat te Parijs. Vluchtte enkele jaren voor de herroeping van het Edict van Nantes naar de Republiek. Was tolk in dienst van de Staten Generaal. Historicus. Gehuwd met Elle Ferdinand.
2.1. UB Leiden, BPL 291.
2.2. 16 x 21; 219 en 224 f.
2.3. Ruana ou mémoires  opuscules du Sr.R.; (f.2) Mémoires ou journal de ma vie ou se trouvent inserés par occasion mes principaux opuscules.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven op verzoek van de kinderen van de auteur.
4.1. 10 juli 1638 - 24 april 1711.
4.2. Relaas van leven en werken van de auteur, dood van zijn vader, opleiding, geschiedkundige arbeid, gevangenschap, loopbaan in Frankrijk en Nederland, contacten met onder meer Pierre Bayle. Anekdotes, beschouwingen en een groot aantal afschriften van brieven.
5.1. Francis Waddington, ed., Mémoires inédits et opuscules de Jean Rou, 2 dln. (Paris, 1857).
5.2. Van der Aa, XVI, 502.
6. Voorzien van aantekeningen door een zoon van de auteur.

95.
1.1. Johanna van Randenraedt.
1.2. Brussel, 18 oktober 1610 - Roermond, 26 juli 1648.
1.3. Dochter van Cornelis van Randenraedt, raad en onderkanselier van Gelre, en Livina van der Merren. Wilde intreden bij de clarissen, maar bleef uiteindelijk als klop of geestelijke dochter in de wereld onder leiding van de Jezuïeten; legde in 1603 haar gelofte af. Werd onderricht door Agnes van Heilsbagh, geestelijke dochter te Roermond en volgde haar na haar dood in 1640 als leidster van de klopjes op. Werd na de dood van haar ouders door armoede gedwongen in te treden in het klooster Godsweerd te Roermond. Werd beschouwd als heilige.
2.1. RA Limburg, archief Bisschoppen Roermond 135.
2.2. 15,5 x 10,5; 20 p.
2.3. Jesu Maria Ignatius... Sondach ten een ure 's nachts deur Godts graci ende bijstant van de S.Alphonsus had ick veur meditasie, mijnen Brudegom aen die colomme achter van boven tot beneen heel deur slagen van de geesselen...
3.1. Aantekeningen.
4.1. Ca. 1640?
4.2. Aantekeningen van meditaties, per dag bijgehouden.
5.2. NNBW, VII, 1036-1037.
6. Vgl. [Daniel Huysmans], Kort begryp des levens ende der deughden van de weerdighe Joanna van Randenraedt, geestelycke dochter onder de bestieringhe der Societeyt Jesu door een Priester der selve Societeyt (Antwerpen, 1690). Aan deze biografie ligt mogelijk een autobiografie ten grondslag.

96.
1.1. Willem II prins van Oranje, graaf van Nassau.
1.2. Den Haag, 27 mei 1626 - Den Haag, 6 november 1650.
1.3. Zoon van Frederik Hendrik prins van Oranje (1584-1647) en Amalia gravin van Solms-Braunfels. Trouwde in 1641 met Marie Henriëtte Stuart, dochter van Karel I koning van Engeland. Volgde in 1647 zijn vader op als stadhouder.
2.1. Koninklijk Huisarchief Archief Willem II (A 15) (a) VIII, 2; (b) VIII,1.
2.2. (a) 20,5 x 34; ca. 60 f.; (b) 20 x 31; ca.30 f.
2.3. (a) Journal de mon voiage que je fist en Engleterre l'année 1641; (b) Journal de l'an 1642.
2.4. Frans.
3.1. Reisjournaal, dagboek.
4.1. (a) 17 april 1641 - 1643 en 1647-1650; (b) 1642, 1 juni 1647 - begin 1648.
4.2. (a) Verslag van een reis naar Engeland. Voorts 'Memoires. depuis la mort de monseigneur mon père qui ariva le 14 de Mars 1647 au matin à 4 heure et demie', en enkele losse aantekeningen; (b) aantekeningen van dagelijkse gebeurtenissen.
5.1. F.J.L.Krämer, ed., 'Journalen van stadhouder Willem II uit de jaren 1641-1650', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XXVII(1960) 413-535.
5.2. Van der Aa, XX, 220-223; NNBW, I, 1547-1549.

97.
1.1. Nicolaas Witsen.
1.2. Amsterdam, 8 mei 1641 - Amsterdam, 10 augustus 1717.
1.3. Zoon van Cornelis Witsen (1605-1669), onder meer hoofdschout te Amsterdam, en Catharina Claesdr. Gaeff (alias Lambertsdr. Opsij). Studeerde rechten te Leiden, promoveerde in 1664. Lid van een gezantschap naar Rusland in 1664-1665. Reisde in 1666 door Frankrijk, Zwitserland en Italië. Vervulde diverse overheidsfuncties, was onder meer burgemeester van Amsterdam. Trouwde in 1674 met Catharina Hochepied (1654-1728).
2.1. GA Amsterdam, coll.hss. 172.
2.2. 20 x 31,5; 10 p.
2.3. Kort verhael van mijn levensloop tot den jaere 1711 en dit van seventig mijns ouderdoms, N.Witsen.
3.1. Autobiografie.
4.1. 3 mei 1641 - 1706.
4.2. Aantekeningen van de levensloop, reizen naar Moskou, verwijzingen naar andere documenten. Geschreven in de derde persoon.
5.1. P.Scheltema, ed., Aemstels oudheid, VI, (Amsterdam, 1872) 39-61.
5.2. Van der Aa, XX, 354-359; NNBW, IV, 1473; A.Langeler, 'Nicolaes Witsen', in: Rusland in Nederlandse ogen. Een bundel opstellen (Amsterdam, 1986) 74-90.

98.
1.1. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen.
1.2. De Palts, 10 oktober 1613 - 6 februari 1693.
1.3. Zoon van Philip Ernst Vegelin. Was als secretaris, later als hofmeester in dienst van de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau. Had belangstelling voor de exacte wetenschappen. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Fokje Hessels van Sminia.
2.1. RA Friesland, FA Eysinga - Vegelin van Claerbergen 485.
2.2. 20,5 x 33; 15 f.
2.3. ...selve wilden goedvinden de survivantie van het gouvernement van Friesland naa furst Wilhelm Frederiks versterf...
3.1. Aantekening.
4.1. 1642 - 1664 (-1678).
4.2. Aantekeningen van het leven, in het bijzonder de loopbaan van Willem Frederik van Nassau. Activiteiten van de auteur in diens dienst (fragment).
5.2. NNBW, VII, 1224-1225.

99.
1.1. Coenraet Droste.
1.2. Dordrecht, augustus 1642 - Den Haag, 1734.
1.3. Zoon van Matthys Droste, militair, en Emerentia Ruysch. Opgevoed door zijn grootvader Coenraet Ruysch, studeerde in 1660 in Leiden, diende daarna in het leger, nam in 1676 ontslag en leefde als ambteloos burger te Den Haag.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1642 - 1722.
4.2. Verslag op rijm van het eigen leven.
5.1. R.Fruin ed., Overblijfsels van geheughenis der bisondere voorvallen in het leeven van den heer Coenraad Droste 2 dln. (Leiden, 1879) (oorspr. uitg. dr.1723, 2e dr. 1728).
5.2. Van der Aa, IV, 356-357; NNBW, VI, 454-456.

100.
1.1. Willem Frederik graaf van Nassau-Dietz.
1.2. Arnhem, 7 augustus 1613 - Leeuwarden, 24 oktober 1664.
1.3. Zoon van Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz (1573-1632) en Sophia Hedwig hertogin van Brunswijk-Wolfenbüttel (-1642). Volgde in 1640 zijn broer Hendrik Casimir op als stadhouder van Friesland, werd eind 1650 stadhouder van Groningen en Drenthe. Nam deel aan de aanval van Willem II op Amsterdam. Werkte later als militair samen met Johan de Wit. Trouwde in 1652 met Albertina Agnes, de jongste dochter van Frederik Hendrik.
2.1. Koninklijk Huisarchief, Archief Willem Frederik (A 25), VIII 2.
2.2. 11 dln.; 14,5 x 19; ca. 1000 f. (almanakken).
2.3. Den 3/23 may ginck ick uyt Vrieslandt over Boolsvirt/ Worckum...
3.1. Dagboek.
4.1. 3 mei 1643 - 9 januari 1654 (1650 ontbreekt).
4.2. Aantekeningen van bezigheden, besprekingen, militaire activiteiten, diners, kerkbezoek, reizen. Verder nieuws en nieuwtjes, dagelijkse gebeurtenissen en de gezondheidstoestand.
5.2. Van der Aa, XX, 273-275; NNBW, I, 1573-1575.
6. Onder hetzelfde inv.nr. 'Notabele extracten uit de dagelijkse aantekeningen van prins Willem Frederik gedaan in sijne almanakken' (20 x 32; ca.10 f.).

101.
1.1. Abraham van der Meersch.
1.2. Amsterdam, 22 oktober 1643 - 's Graveland, 14 september 1728.
1.3. Zoon van Arend van der Meersch (1601-1667), graankoopman en doopsgezind predikant te Amsterdam, en Sara de Veer (1604-1667). Bezocht de Latijnse school, kwam in 1653 op kantoor bij zijn oudste broer Pieter (-1654), vervolgens op kantoor bij zijn vader. Trad in dienst bij de linnenhandel van Lodewijk Oosterling, maakte in 1662 een handelsreis naar Spanje. Begon in 1664 een eigen linnenhandel. Reisde in 1664 naar Engeland en Frankrijk. Trouwde in 1666 te Middelburg met Elisabeth Bouttens (1643-1706). Bewoonde in 1709-1716 de buitenplaats Hofslot bij Soest. Was in 1681-1686 en 1691-1691 diaken van de Amsterdamse doopsgezinde gemeente.
2.1. UB Amsterdam, Archief Doopsgezinde Gemeente Afd.A nr.772.
2.2. 20 x 25,5; 45 p.
2.3. (p.1) De laatste vaderlijke lessen van den koninklijken propheet David aan zijne waarde soone Salomon, in zijn hoogen ouderdom, waaren deeze aanmerkelijke woorden...; (p.4:) Mijn seer waarde soons soon Abraham van der Meersch Arents...
3.1. Autobiografie.
3.2. Bestemd voor de kleinzoon van de auteur, Abraham Arend van der Meersch (1720-1792), remonstrants predikant, zoon van Arend van der Meersch (1683-1768), 'opdat gij altijt moogt weeten van wat voor uijtneemende vroome voorvaderen dat gij zijt afgekoomen en opdat gij altijt moogt werden opgewekt ook in hun gezeegende eygenschappen u bestuur, wandel en verkiesing te maken, alsmeede om op dat spoor van heijlige weereloose, doopsgezinde godtsdienst, waarvan ik Ue hiernevens ook een kort vertoog voorstelle en schriftelijk naalaate, tot opmerkende gedagtenis en voorbeeldelijke beleeving'.
4.1. 22 oktober 1643 - ca. 1720.
4.2. Beschrijving van opvoeding, opleiding, loopbaan en geestelijke vorming van de auteur, gevolgd door een vertoog over de doopsgezinde leer, uitgelegd als voortzetting van de traditie der Waldenzen. Bevat citaten uit het werk van de dichter Dirck Rafaelsz. Camphuysen (1586-1627).
5.1. P.Visser en S.B.J.Zilverberg, ed., 'Abraham van der Meersch, De laatste vaderlijke lessen (1721). Tekstuitgave van een geestelijk testament van een rijke doopsgezinde koopman te Amsterdam', Doopsgezinde Bijdragen XVII(1991).

102.
1.1. Petrus Mees.
1.2. 12 april 1644 - Groningen, 6 juli 1717.
1.3. Zoon van Gregorius Mees en Henrica Roebers. Predikant te Winschoten en Groningen. Trouwde in 1673 met Johanna Harckens.
2.1. GA Rotterdam, FA Mees 55.
2.2. 14,5 x 22; 16 f.
2.3. Des levens begin, voortganck ende einde van Petrus Mees met de besonderste voorvallen segeningen ende genaeden Gods die hem in sijn leven bejegent zijn - aangeteikent en in 't kort vergadert door den autheur selven.
3.1. Familieboekje.
4.1. 12 april 1644 - 4 maart 1715.
4.2. Aantekeningen van Petrus Mees van geboorten, sterfgevallen en zijn loopbaan. Toegevoegd een 'geslachtsregister' door zijn zoon Menno Alting Mees met gegevens over zijn familie en loopbaan als predikant.
6. Afschrift uit de negentiende eeuw. Onder hetzelfde nummer bevindt zich een afschrift uit de twintigste eeuw.

103.
1.1. Willem Frederik graaf van Nassau-Dietz.
1.2. 1613 - 1664.
2.1. Koninklijk Huisarchief Archief Willem Frederik (A 25), VIII-3.
2.2. 3 dln.; 20 x 31; 46, 30, 27 en 90 f.
2.3. Den 26/16 augusto heb ik dit naervolgende opgestelt tot mijn naezicht in het jaer 1647.
3.1. Dagboek.
4.1. 26 augustus 1647 - 1664.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse voorvallen, godsdienstige overpeinzingen, militaire zaken, minuten van brieven.

104.
1.1. Philip Ernst Vegelin van Claerbergen.
1.2. 1613 - 1693.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 120 B 28.
2.2. 18 x 24; 28 f.
2.3. (Omslag) Ad historiam Frisae 1649. 1650; (f.1) 1649. S.Exell. Wonsdag 's middags hadde syn Exc. op de maeltijt genoodigt Siouk van Burmania, grietman Boshuijsen, Andla, Capn. van de garde...
2.4. Nederlands en Duits, citaten in Frans.
3.1. Dagboek, reisjournaal.
4.1. 3 februari 1649 - 3 juli 1651.
4.2. Aantekeningen over bezigheden aan het stadhouderlijk hof te Leeuwarden; bezoeken, gesprekken en enkele anekdotes. Verder aantekeningen betreffende de aankoop van paarden voor de keurvorst van de Palts, deelname aan de expeditie van Willem II tegen Amsterdam. Bezoeken aan Den Haag, Kleef, Emmerik, Antwerpen en andere plaatsen. Toegevoegd een tekening van 'Sirtema of Grovestins state'.

105.
1.1. Maria Herinx.
1.3. Dochter van Adriaan Herinx en Lucretia Donckers. Gehuwd in 1645 met Jan van Kessel (-1677).
2.1. RA Noord-Brabant FA Van de Mortel-De la Court 715.
2.2. 15,5 x 19,5; ca. 80 p.
2.3. 1665 Den 3 December heb ick gesonde aen Maseur Levefre een stuck lijwaet 60 elle lanck...
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1650 - 1688.
4.2. Aantekeningen van recepten en remedies; vermelding van gebeurtenissen in de familie.
5.1. 'Oude Bossche recepten uit de jaren 1650-1670', Taxandria XLVIII(1941) 297-300.

106.
1.1. Nanningh Kaiser.
1.2. Hoorn, 5 november 1611 - Hoorn, 24 maart 1655.
1.3. Zoon van Cornelis Cornelisz. (-1641), lakenkoper. Studeerde rechten. Werd lid van de vroedschap, burgermeester en pensionaris van Hoorn. In 1650 in hechtenis genomen vanwege een conflict met stadhouder Willem II. In datzelfde jaar herbenoemd als pensionaris.
2.1. RA Zuid-Holland, hs. 278.
2.2. 31,5 x 20; 28 p.
2.3. Waerachtigh verhael van 'tgunt mij Nanningh Kaiser is bejegent ao. 1650: met de redenen van mijne justificatie op papier gestelt den 4e en de volgende dagen van julij 1651: naer dat ick 's weeks tevoren mijn mondelinge hadde verantwoort, in de vergaderinge van de heeren burgermeesteren ende vroetschappen der stede Hoorn tegens de redenen van zijn Hoogheit prins Wilhelm ontsterfstelijker memorie rakende 't arrest van de ses Heeren (daervan ick een was) ende 't gepasseerde omtrent Amsterdam in julio ende augusto 1650.
3.1. Aantekening.
4.1. 5 juli 1650 - 10 juli 1650.
4.2. Verslag van de arrestatie en de gevangenschap van de schrijver en andere regenten. Geschreven 4-10 juli 1651.
5.1. G.W. Kernkamp, ed., Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XVIII(1897) 342-406.
5.2. NNBW, IX, 493-495.
6. Geautoriseerd afschrift door Otto Hinloopen d.d. 16 juli 1662.

107.
1.1. Johannes Polyander van Kerckhoven.
1.2. Dordrecht, 24 augustus 1594 - .
1.3. Zoon van Johannes Polyander of Polyander à Kerckhoven (1568-1646), predikant van de Waalse gemeente te Dordrecht, en Judith Nuyts (-1630). Heer van Heenvliet en Sassenheim, opperhoutvester van Holland en West-Friesland, afgezant van de Staten-Generaal bij de koning van Engeland. Gehuwd met Catharina Watton, weduwe van Cord Stanhope.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 1201.
2.2. 32,5 x 21; 234 p.
2.3. (Omslag) Journael t'zedert den 29 october 1650, Haege; (p.1) Journael t'zedert den 29 october 1650, Haege. october 29. 's Morgens de clocke 4 uijren is Zijnne Hoocheyt thuijs gecomen, en ginck S.H. voor ende namiddach bij de Princesse Royael clagende dat hij niet wel en was, ende alsoo 's avonts vroech te bedde ginck.
3.1. Dagboek.
4.1. 29 oktober 1650 - 28 september 1651.
4.2. Aantekeningen over de gebeurtenissen bij en na de dood van prins Willem II, voornamelijk over de voogdij over de na zijn dood geboren zoon.
5.1. 'Journaal van Johan van Kerckhoven, Heer van Heenvliet, Hofmeester van de Princes-Royaal, over de ziekte en de dood van prins Willem II en de kwestiën omtrent de voogdij van den jonggeboren prins', Kroniek van het Historisch Genootschap XXV(1869) 5e serie, 2e deel, 541-647.
5.2. Van der Aa, XV, 393; NNBW, IX, 815 (Johannes Polyander (1568-1646)).

108.
1.1. Hendrietta Lansman.
1.2. 27 januari 1651 - na 1715.
1.3. Dochter van Krijntjen Olicans (1623-1687) en Jan Lansman (-1666). Woonde in Amsterdam.
3.1. Familieboekje.
4.1. (1618-) 27 januari 1651 - 1715.
4.2. Aantekeningen betreffende familiegebeurtenissen, voortzetting van aantekeningen van haar vader.
5.1. F.C.van der Meer van Kuffelen, ed., 'Genealogisch dagboek van Hendrietta Lansman', Nederlandsche Leeuw XXXII(1914) 42-47, 72-77, 105-109.

109.
1.1. Jan Jansz. Muuse.
1.2. - West-Zaandam 9 juni 1687.
1.3. Van 1651- 1687 doopsgezind leraar te Zaandam. Hij hoorde tot de Vriesche doopsgezinden.
2.1. (a) RANH, Losse aanwinsten 1367; (b) GA Zaanstad, Archief Doopsgezinde Gemeente Zaandam-West 39 II.
2.2. (a) 19,5 x 15,5; 196 p.; (b) 21 x 32; 88 p.
2.3. (a) Klaes Dircksz van Zanen (de Jonge) woonende tot Oostzaandam in de Noort heeft dit boeck vereert aen de Vriese gemeente tot Wessanen totdat hij of een van de zijnen het weder eijst 1706; (b) Looft God booven al bij mij Jan Jansz 1651.
3.1. Dagboek.
4.1. Augustus 1651 - 1 januari 1658.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in de doopsgezinde gemeente te Westzaan en Zaandam, vanaf zijn verkiezing tot 'dienaar des woords'. De laatste regel: 'en hiermee sal ick dit boeck nu besluijten en voorts in een aender boeck schrijven' geeft aan dat er mogelijk meer delen van dit dagboek bestaan hebben.
6. b is een contemporain afschrift.

110.
1.1. Gilles Munnincx.
1.2. 29 januari 1628 - Suriname, 12 september 1692.
1.3. Zoon van Pieter Munnincx (1583/4-1656). Gehuwd in 1653 met Josina le Moine (1636-1685). Werd in 1659 raad van Middelburg, en in 1668 en 1670-73 burgemeester. Hij was sinds 1653 directeur van de VOC en vanaf 1670 bewindhebber. Werd in 1676 op last van de stadhouder uit de magistraat gezet.
2.1. GA Middelburg, coll.aanw. 1977, 17-2.
2.2. 17,5 x 11,5; 31 f.
2.3. (Titelp.) Aanteeken boekje begonnen door den heer Gillis Meunicx Pietersz en van Susanna van der Meulen; (p.1) Suster Susanna Municx getrout. Den 8 januarius 1653 is ghetrout suster Susanna met d'heer Simon Meertsen.
3.1. Familieboekje.
4.1. 8 januari 1653 - 3 januari 1679 (5 november 1682 - 1729).
4.2. Aantekeningen van familiegebeurtenissen als overlijden, huwelijken, geboorten, de bruidsschat die zijn vrouw in het huwelijk meenam, aanstellingen in ambten, tractementen ontvangen van de stad, de ontvangst van Willem Hendrik prins van Oranje in Middelburg in september 1669, en zijn ontslag uit de magistraat in 1676 in verband met een conflict rond de predikant Momma. Voortgezet door zijn dochter Suzanna na zijn vertrek in 1682 naar Suriname om zijn bezittingen te inspecteren.

111.
1.1. George Rataller Doubleth.
1.2. Den Haag, 1600 - Den Haag, 30 april 1655.
1.3. Zoon van Philips Doubleth, ontvanger-generaal, en Cornelia Rataller. Studeerde rechten te Leiden. Trouwde in 1629 met Marie van Schoterbosch (-1639). Was lid van de Hoge Raad. Werd, na de dood van zijn drie zoons in 1653 lid van de Chambre-Mipartie te Mechelen, verbleef hier met zijn twee dochters.
2.1. UB Leiden, Ltk 858.
2.2. 16,5 x 21,5; 453 f.
2.3. Journael van de Mechelse reyse, dec. 1653.
3.1. Reisjournaal, dagboek.
4.1. December 1653 - 23 maart 1655.
4.2. Aantekeningen, door auteur aangeduid als 'secreet memoriaal', van een reis naar Mechelen en een verblijf aldaar. Bezigheden als raadsheer, bezoeken en uitstapjes, zoals naar de kermis van Antwerpen.
5.1. Robert Fruin, ed., 'Een Hollander op de kermis te Antwerpen in 1654', Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 2e R., VI(1868) 314-335; R.Fruin, Verspreide geschriften, IV, (Den Haag, 1901) 195-244 (gedeelten).
5.2. Van der Aa, IV, 300; NNBW, VII, 379-380.

112.
1.1. Vincent Laurensz. van der Vinne.
1.2. Haarlem, 11 oktober 1628/9 - Haarlem, 26 juli 1702.
1.3. Zoon van Laurens Gillesz. van der Vinne (1585-1665), linnenwever en handelaar in zijden stoffen, en Maijke Vincents Verfalje (1586-1657). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Anneke Jansdr. de Gaver (-1668). Werd aanvankelijk thuis opgeleid voor wever, maar was vanaf zijn 18e jaar in de leer bij de schilder Frans Hals. Maakte van 1652-1655 een reis naar Italië dat hij niet bereikte. Overwinterde in Keulen (1652), Genève (1653) en Lyon (1654). Ook actief als dichter.
2.1. GA Haarlem, hss. verz. 50.
2.2. 21 x 16,5; 62 f.
2.3. Memoriën zoo door eijgen bevindinge, als bij andere ontleendt, gedaan en geschreeven door Vincent Laurensz. vander Vinne.
3.1. Aantekeningen.
4.1. (1536-) 1655 - 1700.
4.2. Aantekeningen van uiteenlopende gebeurtenissen in Haarlem en elders, ondermeer natuurverschijnselen.
5.2. Van der Aa, XIX, 233.
6. Vgl. GA Haarlem, hss. verz. 172/Top. atlas no.52 en hss. verz. 171/ Top. atlas no.51: reisjournaal 1652-1655, uitgave: B. Sliggers jr., ed., Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz. van der Vinne (Haarlem, 1979).

113.
1.1. Rijckloff van Goens (de Jonge).
1.2. Batavia, 11 juni 1642 - op zee, 15 mei 1687.
1.3. Zoon van Rijckloff van Goens de Oude (1619-1682) en Jacomina Bartholomeusdochter Rosegaard (1616-1667). Getrouwd in 1667 met Louisa Brasser (-1680). Werd in 1646 naar Nederland gestuurd voor zijn opvoeding en keerde in 1656 naar Batavia terug als assistent. Maakte carrière in dienst van de VOC, en werd commissaris-generaal van Indië. Ging na de dood van zijn vrouw naar Nederland, maar keerde later weer naar Indië terug.
2.1. ARA I, FA Van Goens 6.
2.2. 31,5 x 20; 19 p., hierin p.9-19.
2.3. Tvoornstaende door mijn heer vader gebruikt zijnde tot de reijse na India sal nu het vervolch dienen tot geheugenisse mijner nacomelingen die Godt de Heere sal gelieven over te laten.
3.1. Familieboekje.
3.2. Voortzetting van het geschrift van de vader; bestemd voor nakomelingen.
4.1. 26 november 1656 - 20 september 1680.
4.2. Aantekenngen van geboorten en sterfgevallen in de familie, zijn verblijf met zijn ouders in Indië, Ceylon en Cochin, en zijn eigen functies.
5.1. P.A. Leupe, ed., 'Rijkloff van Goens, goeverneur-generaal van Nederlandsch Indië 1678-1681', Berigten van het Historisch Genootschap, 5e deel, 2e stuk (1856) 28-48.
5.2. Van der Aa, VII, 245; NNBW, VI, 590-591.

114.
1.1. Horatius Vitringa.
1.2. Leeuwarden, 1631 - 1699?.
1.3. Zoon van Wiger Wigers Vitringa en Grietje Hofzes. Huwde in 1656 Albertje de Haen (-1665). Secretaris van het Hof van Friesland.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 1262.
2.2. 3 dln.; 22 x 17; 570, 30, 326 p.
2.3. Annotatien van eenige aanmerckensweerdige dingen soo in als buiten de provintie van Frieslandt in de tijt van twintig jaren voorgevallen, beginnende met den jare 1657 en eindigende met den jare 1676 incluis.
3.1. Dagboek
3.2. Bijgehouden voor de kinderen van de auteur.
4.1. 1657-1671,1672-1676 en 1696-1697.
4.2. Aantekeningen van merendeels politiek nieuws. Verder diverse gebeurtenissen, het weer. Bevat ook drukwerken en afschriften van brieven.
5.2. Van der Aa, XVIII, 267-268; NNBW, V, 1042-1043.

115.
1.1. Adriaan van Borssele van der Hooghe.
1.2. Den Haag, 6 mei 1658 - Den Haag, 30 april 1728.
1.3. Zoon van Jacob van Borssele van der Hooghe (1622-1686), raad in Middelburg, en Maria van Varick. Gehuwd met Geertruid van Welderen. Kwam als edelman in dienst bij stadhouder Willem III in 1677, en vergezelde deze op zijn krijgstochten en op reizen naar Londen, Berlijn, Zelle en Hannover. Voerde in zijn opdracht missies uit naar Engeland, Brunswijk, Lunenburg en andere vorstenhoven. Vervulde functies in lokaal, gewestelijk en landsbestuur, en was onder meer raad van Vlissingen.
2.1. RA Zeeland, FA Borssele van der Hooge 70.
2.2. 32,5 x 20,5; 152 p.
2.3. Etant dans la soisante et huictième année de ma vie, j'ai relue le prologe d'un livre, dans lequel defunct mon pere fait un court recueil des principaus passages de sa vie, dont il recommande la lecture...
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. Naar voorbeeld van zijn eigen vader een verslag na te laten aan zijn zonen van de belangrijkste gebeurtenissen uit zijn leven, voor het plezier en tot voorbeeld.
4.1. 6 mei 1658 - maart 1702.
4.2. Beschrijving van zijn levensloop tot aan de dood van stadhouder Willem III: zijn schoolopleiding in Leiden en Frankrijk, reizen met zijn vader in 1674-1675, indiensttreding bij de stadhouder, beschrijving van zijn vader, de wijze waarop hij ambten verwierf voor zichzelf en zijn familie, zijn trouwplannen, de militaire campagnes, zijn ambten, waaronder het buitengewoon gezantschap in Londen 1699-1700.
5.1. K. Heeringa, ed. 'Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, heer van Geldermalsen', Archief Zeeuws Genootschap (1916) 67-136.
5.2. Van der Aa, II, 3e, 964-965.

116.
1.1. Joan Huydecoper.
1.2. 1625 - 1704.
2.1. RA Utrecht, FA Huydecoper 54-65.
2.2. 12 dln.; 31 x 20; ca. 700 p.
2.3. Kreeg mijn soon van sijn g.mama 1/2 Louis...
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1658 - 31 augustus 1658; 1 januari 1659 - 31 december 1660; 1 januari 1673 - 31 december 1674; 1 januari 1676 - 31 december 1687; 1 januari 1694 - 31 december 1703.
4.2. Aantekeningen, ingebonden bij minuten van brieven een kasboek, van ontvangen en afgelegde bezoeken, en persoonlijke activiteiten.

117.
1.1. Samuel ten Nuyl (Tennulius).
1.2. Deventer -.
1.3. Taal- en wiskundige. Hoogleraar te Steinfurt. In 1667 hoogleraar in de geschiedenis en welsprekendheid te Nijmegen. Verbleef na de Franse inval in 1672 te Deventer. Verbleef in 1659-1660 te Parijs.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 132 F 32.
2.2. 10 x 15; 190 f.
2.3. Lettres et discours Ao 1658.
2.4. Latijn, Grieks, Frans en Nederlands.
3.1. Dagboek en reisjournaal.
4.1. 12 november 1658 - ca. 1670.
4.2. Aantekeningen van ontmoetingen, correspondentie, literatuur, wiskunde en van een reis van Leiden naar Parijs: onkosten, bezoeken, introductiebrieven. Verder het tractaat 'Theoria Geometrica' en gedichten.
5.2. Van der Aa, XVIII, 63-64.

118.
1.1. Gajus van Jeltinga.
1.3. Militair in Staatse dienst. Nam deel aan de oorlog tussen de Republiek en het bisdom Munster.
2.1. RA Friesland, Hs. 1198.
2.2. 10,5 x 16; ca. 115 p.
2.3. Enighe particulaire aentekeningen van de capitain Gajus van Jeltinga 1674; (p.1) Hier begint de particulaire aantekeninghe van mij van 'tgene ontrent de Boertanghe is geschiet, begin nemende als waerneer ick vaendrager ben geworden en aldaer in 't guarnesoen ben komen te leggen, te weten ao.1659.
3.1. Dagboek.
4.1. 20 augustus 1659 - 14 november 1674.
4.2. Aantekeningen van de auteur als kapitein gelegerd te Boertange. Waarnemingen en activiteiten, krijgshandelingen. Mars van Boertange naar Grave. Verder enkele gelegenheidsverzen betreffende het jaar 1672 en Oranje.
5.1. W.B.S.Boeles, ed., 'De krijgsverrichtingen van de bezetting in de Boertange gedurende de Munstersche oorlogen in 1664-1666 en 1672-1674 volgens de aanteekeningen der kapitein Gajus van Jeltinga', Bijdragen tot de geschiedenis inzonderheid van de provincie Groningen III(1866) 269-314.

119.
1.1. Isabella de Moerloose.
1.2. Gent, 1661 (?) - na 1712.
1.3. Dochter van een winkelier te Gent, woonde enige tijd in Middelburg, werd gourvernante te Heinkeszand bij de weduwnaar Laurentius Hoogentoren, een predikant, met wie ze trouwde. Na zijn dood in 1692 begon ze haar autobiografie te schrijven. Een poging deze te drukken bracht haar in conflict met de kerkeraad, in 1694 werd ze uit Goes verbannen, uiteindelijk kwam ze terecht in Amsterdam, waar het boek gedrukt werd. Ze hield een schooltje. Haar religieuze ideeën brachten haar opnieuw in conflict met de kerkeraad. In 1699 werd ze opgesloten in het spinhuis, waaruit ze in 1712 werd vrijgelaten.
3.1. Autobiografie en religieus tractaat.
4.1. 1661(?) - ca.1692.
4.2. Verslag van eigen leven, jeugd, huwelijk, afgewisseld met godsdienstige passages.
5.1. Isabella de Moerloose, Vrede Tractaet, Gegeven van den Hemel door Vrouwen Zaet (Amsterdam, 1695).
5.2. H.Roodenburg, 'Sex, opvoeding en volksgeloof in de zeventiende eeuw. De autobiografie van Isabella de Moerloose', Tijdschrift voor sociale geschiedenis IX(1983), 311-342.

120.
1.1. Gerard Udinck.
1.2. Horstmar (Duitsland), - Groningen, 18 november 1665.
1.3. Zoon van Geertruit Bronckhorst. Overman van het kleermakersgilde te Groningen. Was betrokken bij een oproer in Groningen in 1662, en week daarna uit naar Duitsland. In 1665 werd hij gearresteerd en in Groningen veroordeeld en terechtgesteld.
2.1. GA Groningen, Feith, hs. in folio 274.
2.2. 31,5 x 18,5; 163 f.
2.3. Begeere datt deesen na myn doodt, te weeten deese kladde, mag in 't vuyr verbrant worden...
3.1. Dagboek.
4.1. (Juli 1662) 17 december 1662 - 2 oktober 1665.
4.2. Aantekeningen betreffende het dagelijks leven met zijn vrouw, zijn nicht Maria Jansons, en een meid en knecht in Steinfurt, en later in Neuenhaus in het graafschap Bentheim (Duitsland).
5.1. H.Niebaum en F.Veldman, ed., Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck (Groningen, 1988).

121.
1.1. Pieter de Graeff.
1.2. Amsterdam, 15 augustus 1638 - Amsterdam, 3 juni 1707.
1.3. Zoon van Cornelis de Graeff (1599-1664), burgemeester van Amsterdam, en Catharina Hooft. In 1662 Gehuwd met Jacoba Bicker (1640-1695). Vervulde diverse overheidsfuncties, was onder meer schepen van Amsterdam tot 1672.
2.1. GA Amsterdam, FA De Graeff 186-226.
2.2. 40 dln.; ca.15 x 20; totaal ca. 1600 p. (almanakken)
2.3. Den 21 januarij voor de wed. van Olfert Cornelisz., mijn bruyckster van mijn land in de Purmer, verschooten een darde part van de verpondingh in 't jaer 1663.
3.1. Dagboek.
4.1. 1664 - 1706 (1700 ontbreekt).
4.2. Aantekeningen van zakelijke en huishoudelijke aard, gezondheidstoestand, sterfgevallen.

122.
1.1. Jan Jansz. Noortwijk.
1.3. Ouderling van de remonstrantse gemeente te Alkmaar. Woonde vanaf herfst 1668 te Amsterdam.
2.1. GA Alkmaar, Archief remonstrantse gemeente Alkmaar 262.
2.2. 32 x 21; 118 f.
2.3. (Omslag) Adversaria (naar het schijnt) van Jan Jansz Noortwijk...; (f.1) Wij sijn met malkanderen te elf uuren te Bergen op Zoom gearriveert ende sijn terstont opgestapt ende hebben de stadt gaan besien...
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1665 - 1671.
4.2. Aantekeningen van uiteenlopende zaken, briefwisseling, gedichten, psalmberijmingen, stichtelijke teksten en korte verslagen van twee reizen: een reis door Zeeland en terug naar Alkmaar in juni/juli 1668, en een reis naar Londen, in gezelschap van Frans Cuijper en Dirck Boon in juni/juli 1671.

123.
1.1. Anoniem.
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. XXV C 62.
2.2. 16 x 19,5; 9 p. (almanak).
2.3. Om goede inkt te maken.
3.1. Dagboek.
4.1. 25 augustus 1668 - 22 december 1668.
4.2. Aantekeningen van sterfgevallen en andere gebeurtenissen, promotie in de medicijnen van een zoon van de auteur te Harderwijk, een tocht te paard naar Delft, verder recepten, deels overgeschreven 'uyt mijn moeders boekje', waaronder een in 1655 toegepaste remedie tegen de pest. Deels in lettercode.

124.
1.1. Pieter Teding van Berkhout.
1.2. Monnikendam, 15 november 1643 - Delft, 5 februari 1713.
1.3. Zoon van Paulus Teding van Berkhout en Jacomina van der Vorst. Studeerde rechten. Woonde vanaf 1669 te Delft. Was in 1690-1712 burgemeester van deze stad. Trouwde in 1668 in tweede huwelijk met Elisabeth Ruysch (1645-1704).
2.1. Koninklijke Bibliotheek 129 D 16.
2.2. 3 dln.; 21 x 23 en 20,5 x 31; ca 700, 650, 650 p.
2.3. Journal contenant mes occupations depuis le 1. de janvier 1669 jusqu'au 15.iesme du moijs de juijllet 1669.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1669 - 5 december 1712.
4.2. Aantekeningen van familieaangelegenheden, uitstapjes en ontmoetingen. Verder aantekeningen van historische en volkenkundige aard.
5.2. NNBW, IV, 135-136.

125.
1.1. Claesz Arisz. Caescooper.
1.2. De Koog, 21 december 1650 - De Koog, 26 maart 1729.
1.3. Zoon van Aris Cornelisz. Caescoper en Trijntje Jans Volger (1620/1-1687). Gehuwd in eerste huwelijk in 1671 met Hillegont Cornelis (1649-1674). Hij werd in 1663 besteed bij een schoenmaker, werkte ook bij een olieslager. Later koopman, olieslager en reder, eerst te Zaandam later in Koog aan de Zaan. Doopsgezind.
2.1. GA Zaanstad, PA Honig doos VII.
2.2. 31 x 20; 178 p.
2.3. (Omslag) Nootysy boeck ao 1669 - Anno 1678 ofte joernaal.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1669 - 16 maart 1729.
4.2. Na enige, later bijgebonden, pagina's met genealogische aantekeningen, bijgehouden tot 1729, dagelijks een korte aantekening van vooral het weer, bruiloften -waaronder zijn eigen met 366 gasten- en andere familiegebeurtenissen, schaatstochten, hoog water, brand, reisjes en handelsactiviteiten, de vlucht uit Zaandam vanwege de oorlogstoestand in 1672 en volgende jaren, bezoeken aan fortificaties, het bezoek van tsaar Peter de Grote.
6. In hetzelfde inv.nr. bevindt zich een fotokopie en een transcriptie uit 1923.

126.
1.1. De B.
2.1. Koninklijk Huisarchief, Archief Prins Willem III (A 16) no.XII, 15.
2.2. 19,5 x 16; 87 p.
2.3. Memoires. de monsieur de B* ou anecdotes tant de la cour du Prince d'Orange Guillaume III que des principaux seigneurs de la Republique de ce temps.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. ...je n'escris que pour satisfaire la curiosité de ceux de mes parens qui me connoissent pas...
4.1. Ca. 1670.
4.2. Aantekeningen over personen aan het hof van stadhouder Willem III.
5.1. F.J.L.Krämer, ed., Mémories de monsieur De B...', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XIX(1898) 62-125.
6. Op p.87: 'J'ai copié ces Memoires. d'un ms. in fol. qui a été dans la bibliotheque de mons. le lieutenant-general de Maleprade et depuis dans celle de mr. le professeur P.Bondam'. Andere afschriften: Bibl.Meermanno-Westrenianum, coll.hss. 10 E 28 (16,5 x 21; 87 p.); UB Leiden, hs Ltk. 1558, 29 (20,5 x 17; 25 p.).

127.
1.1. Isaac Pool.
1.2. 1615-1684.
1.3. Wijnkoper te Amsterdam. Gehuwd in 1645 met Machtelt van Gerven.
2.1. KB 122 D 4.
2.2. 5 dln.; 20 x 21; ca. 100 p. (almanakken).
2.3. Sjornaal. 1670 julij 16 sijn wij met ons 3 paar, t'weeten Dirck Arentsen Rietwijck en huijsvrou, Jacob Luijckense Dijl en suster, Isaack Pools en huijsvrou, 's mergens sijnde woonsdagh in de schuijt van sessen op Muijden gevaren.
3.1. Dagboek.
4.1. (1663/4) 16 juli 1670 - 1675, 1678.
4.2. Verslag van gebeurtenissen en nieuws, zoals de moord op de gebroeders De Witt in 1672, en van enkele reisjes.
5.1. Uitgave in voorbereiding door J.Salman, M.Keblusek en G.Verhoeven.


128.
1.1. Johanna Dorothea Lindenaer.
1.2. Ca. 1672 - na 1737.
1.3. Dochter van Herman Joost Lindenaer (-ca.1682), militair, en Catharina Schripkin. Gehuwd met Seger van Zouteland (-1700), militair. Reisde met haar echtgenoot mee met het leger, woonde enige tijd in Amsterdam. Raakte na de dood van haar man betrokken in een spionage-affaire, zat geruime tijd gevangen in Maastricht, ontvluchtte in 1704, en vestigde zich in Parijs. Hertrouwde voor 1728 met de ingenieur Boission.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
4.1. (Ca. 1630-) ca.1672 - ca.1705.
4.2. Verslag van eigen belevenissen en anecdotes betreffende Europese vorsten en hun hoven, in het bijzonder stadhouder-koning Willem III.
5.1. Mémoires de la famille et de la vie de Madame *** (La Haye, 1610[=1710]).
5.2. J.H.Hora Siccama, 'Mevrouw van Zoutelande en hare gedenkschriften', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 4e R IV(1905) 123-221.

129.
1.1. Carel Martens.
1.2. 1638 - 1703.
1.3. Zoon van Carel Martens (1602-1649) en Jacoba Lampsins (1613/4-1667). Woonde in Utrecht.
2.1. GA Utrecht, FA Martens 137.
2.2. 20 x 15,5; 41 p.
2.3. Den 6 deser heeft het eerste lit, of de geëligeerden en de Ridderschap gedisponeert de Prins van Orangie te maken capiteijn generael en admirael generael ter zee.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 6 januari 1672 - 27 december 1672 ; 1 januari 1674 - 31 januari 1674.
4.2. Aantekeningen in de Oprechte Comtoir Almanach voor 1672 met vier inliggende p. over het jaar 1674, ooggetuigeverslag van gebeurtenissen in de stad Utrecht, vooral over politiek en het verloop van de oorlog.
5.1. Kronyk van het Historisch Genootschap XXXI(1875) 599-633.

130.
1.1. Everard Booth.
1.2. Utrecht, 15 augustus 1638 - Utrecht, 2 november 1714.
1.3. Zoon van Cornelis Booth, burgemeester van Utrecht, en Digna van Wyckerslooth. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Elisabeth Gerobulus (-1681). Studeerde rechten in Utrecht. Was gedeputeerde voor Utrecht in de Admiraliteit van Friesland. Werd in 1674 raad in het Hof van Utrecht.
2.1. GA Utrecht, Verz. losse aanwinsten.
2.2. 21 x 16; 220 p.
2.3. (Begin van 3 voorin geplakte pagina's) Junius 2/12. De Fransche gekomen over den Nederrhijn; de volgende nacht daer van hier gekomen de tijdinge; desen dag was hier het grote vluchten; (p.1) Junius 2/12. De Fransche gekomen 's morgens omtrent 9 uren over de Nederrhijn dicht bij het Tolhuijs, welke post te bewaren was gegeven bij Sijn Hoogheid aen Montbas, die deselve schelmagtig heeft verlaten...
3.1. Dagboek.
4.1. 12 juni 1672 - 29 januari 1675.
4.2. Verslag van gebeurtenissen in Utrecht, vanaf de komst van de Franse troepen in Nederland: berichten, geruchten, plannen, eigen activiteiten, het weersomstandigheden, waarbij ingebonden brieven, kladaantekeningen en de sleutel van een geheimschrift.
5.1. J.A. Grothe, ed., 'Dagelijksche aanteekeningen gedurende het verblijf der Franschen te Utrecht in 1672 en 1673, gehouden door mr. Everard Booth, Raad-Ordinaris in den Hove provintiaal van Utrecht en Oud-Raad ter Admiraliteyt, uit de papieren van Booth', Berigten van het Historisch Genootschap 6e deel, 2e stuk, 2e serie, 1e deel, 2e stuk (1857) 3-166
5.2. NNBW, III, 144

131.
1.1. Anoniem.
1.3. Woonde te Amsterdam, lid van de schutterij.
2.1. GA Amsterdam, Bibl. B(1672)1.
2.2. 20 x 33; ca. 100 p.
2.3. Daghregister van 't gene t'sedert den 26 junij 1672 in Amsterdam en daaromtrent is voorgevallen.
3.1. Dagboek.
4.1. 26 juni 1672 - 5 april 1673.
4.2. Aantekeningen van de oranjebeweging in Amsterdam, activiteiten van de schutterscompagnie van de auteur, beschrijving van de verdedigingswerken rond Amsterdam, oorlogsnieuws; geïnserreerd een aantal gedrukte stukken, voornamelijk kranten.

132.
1.1. Joachim Oudaan.
1.2. Rotterdam - Rotterdam, 5 februari 1692.
1.3. Zoon van Jan Oudaen (-1669), bakker te Rotterdam, en Catharina Claesdr. (-1622). Gehuwd met Maria van Wouw (-1690).
2.1. GA Rotterdam, coll.hss. 1575.
2.2. 21 x 33; 30 f.
2.3. (Omslag) Dag-aantekening en verdere stukken tot de Rotterdamse meuijteryen van de jaaren 1672 en 1690 - K.van Alkemade, P.van der Schelling; (f.4) Dagverhaal van de meuijterije van Rotterdam des jaars 1672 door J.Oudaan Janszoon.
3.1. Dagboek.
4.1. 29 juni 1672 - 1 mei 1673.
4.2. Aantekeningen over de Oranjebeweging te Rotterdam, eigen belevenissen, komst van de Prins.

133.
1.1. Meindert van der Thynen.
1.2. Coevorden - 17 februari 1707.
1.3. Schoolmeester en koster te Coevorden. Vluchtte in september 1672 met vrouw en kind naar Groningen bij nadering van het leger van de bisschop van Munster. Ontwierp een plan om Coevorden te hernemen, hetgeen met succes werd uitgevoerd.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 71 H 41.
2.2. 17 x 21; 30 f.
2.3. Copiae ener journaals wegens de anslag en verovering van Coevorden in den jare 1672 voorgevallen...
3.1. Dagboek.
4.1. 4 september 1672 - 8 maart 1673.
4.2. Aantekeningen van de vlucht van de auteur van Coevorden naar Groningen. Zijn activiteiten als militair, deelname aan de herovering van Coevorden door het Staatse leger.
5.1. J. Scheltema, ed., Geschied- en letterkundig mengelwerk, II, 2 (Amsterdam, 1818) 54-122.
5.2. NNBW, II, 1431-1432.
6 Afschrift door J.van der Scheer te Coevorden bij wie het orginele document zich in 1818 bevond.

134.
1.1. Cornelis Suyskens.
1.2. Den Bosch, 7 juli 1634 - Cadiz (Spanje), 7 januari 1679.
1.3. Zoon van Paulus Suyskens (1608-1655), bierbrouwer, en Maria van den Meerendonck (1600-1699). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Anna Maria de Coen van Campen (-1666). Koopman.
2.1. RA Zuid-Holland, PA Suyskens 6.
2.2. 29,5 x 20; 3 p.
2.3. Lauz Deo den 31 october 1672 anno. Ben ick Cornelis Suyskens 's avons in San Sebastian wel gearriveert, alwaer mijnne beminde bruyt beneffens maseur en voorder familia in gesontheyt wel hebbe gevonden sijnde 's maandaegs 's avons Godt Loff.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 31 oktober 1672 - 6 december 1672.
4.2. Aantekeningen betreffende de aankomst van de schrijver in San Sebastian (Spanje) om daar zijn uit Holland overgekomen tweede vrouw Agnes Angela Wegewaert op te halen, het huwelijk en de terugreis naar Cadiz.
6. In hetzelfde inv.nr. bevinden zich het klad van deze tekst en aantekening van de etappes die per dag werden afgelegd. In inv.nr. 68 bevindt zich brieven, gewisseld tussen de schrijver en zijn vriend Philippus van Hulten te Amsterdam, over de keuze en het overbrengen van de bruid.

135.
1.1. Philippus Antonius Suyskens.
1.2. Cadiz (Spanje), 5 september 1673 - Wassenaar, 1 april 1741.
1.3. Zoon van Cornelis Suyskens (1634-1679), koopman in Cadiz, en Agnes Angela Wegewaert (1645-1723). Na de dood van de vader keerde het gezin in 1680 terug naar Nederland en vestigde zich in Gorinchem. In 1687 vertrok de familie naar Utrecht, waar de oudste zonen de universiteit bezochten. In 1703 en 1704 woonde het gezin te Den Haag bij Hermanus van den Nijpoort, een oom van moeders kant. Philippus Antonius nam zijn ooms functie als geschutgieter van de Staten van Holland waar, maar werd niet benoemd als opvolger. Het gezin ging terug naar Utrecht. In 1730 verhuisde Philippus Antonius met zijn inmiddels zwakzinnig geworden zuster naar het buiten Groot Hasebroek te Wassenaar, voordien eigendom van zijn oom. Toen hij als laatste van zijn familietak ongehuwd stierf, liet hij een insolvente boedel achter.
2.1. RA Zuid-Holland, PA Suyskens (a) 65; (b) 66.
2.2. (a) 2 dln.; 21 x 16,5; 78 p. en 62 p.; (b) 3 dln.; 21 x 16,5; 49, 36 en 50 f.
2.3. (a) Eenige anteekeninge door Philippus Antonius Suijskens in 't jaar 1728. Kort genealogie of geslagtregister van mijn vaders kant; (b) Eenige anteekeninge door Philippus Antonius Suijskens in het jaar 1728. Korte genealogie oft geslagtregister van mijn moederskant van de Wegewaarte.
3.1. Memoires.
4.1. (a) (1575-) 5 september 1673 - 1679; (b) (1615-) 1673 -1728
4.2. Aantekeningen waaronder genealogische notities, kopieën en uittreksels van brieven, testamenten en rekeningen, een verslag van de wijze waarop zijn in Spanje wonende vader een echtgenote in Nederland liet zoeken, aantekeningen van de plaatsen waar hij na de dood van zijn vader en de terugkeer van zijn moeder naar Nederland met de familie woonde en over de dienstmeiden; beschrijving van het uiterlijk en de levensloop van verschillende familieleden; dit alles aangevuld met eigen herinneringen.
5.2. J.A. Jaeger, ''t Kan verkeeren. De lotgevallen van een in 1741 uitgestorven tak der Brabantse familie Suijskens', De Nederlandsche Leeuw LXXXIII(1966) 250-260.

136.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. Den Haag, 10 maart 1628 - Den Haag, 2 november 1697.
1.3. Zoon van Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van prins Frederik-Hendrik, en van Susanna van Baerle (1599-1639). Heer van Zuylichem en Zeelhem. Studeerde rechten te Leiden. Werd in 1672 secretaris van prins Willem III. Dichter, kunstkenner en tekenaar. Trouwde in 1668 met Susanna Ryckaert (-1712).
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA LIII a, b, c, d, e, f, g.
2.2. 7 dln.; (a) 16 x 20; 44 p.; (b) 16 x 20,5; 84 p.; (c) 16 x 20; 103 p.; (d) 16 x 21; 92 p.; (e) 15 x 20,5; 87 p.; (f) 20 x 31,5; 26 p.
2.3. (a) Septembre 1673; (b) May 1675; (c) Avril 1676; (d) 1677 Mars; (e) Mars 1678; (f) (omslag) Voyage de Cell etc.; (p.1) Septembre 1680; (g) (omslag) 1682 en 1683 (p.1) September 1682.
2.4. (a-f) Frans; (g) Nederlands.
3.1. (a-f) Reisjournaal; (g) dagboek.
4.1. (a) 29 september 1673 - 6 december 1673; (b) 20 mei 1675 - 25 oktober 1675; (c) 10 april 1676 - 15 september 1676; (d) 19 maart 1677 - 23 september 1677; (e) 2 maart 1678 - 20 augustus 1678; (f) 3 september 1680 - 12 november 1680; (g) 2 september 1682 - 8 november 1682 en 19 maart 1683 - augustus 1683.
4.2. Aantekeningen vooral gehouden tijdens militaire campagnes.
5.1. (a-e) Journaal van Constantijn Huygens, den zoon, gedurende de veldtochten der jaren 1673, 1675, 1676, 1677 en 1678 (Utrecht, 1881) (f-g); Journalen van Constantijn Huygens, den zoon Derde Deel (Utrecht, 1888).

137.
1.1. Daniël Collot d'Escury.
1.2. 1643 (?) - Dublin, 1714.
1.3. Zoon van André Collot d'Escury (1610-1686), heer van Laudaran (Frankrijk), gouverneur van St. Quentin, in 1686 uitgeweken naar Nijmegen, en Magdalena de la Primaudaye (-1649). Getrouwd in 1677 met Anna Catharina de la Valette (1652/53-1699). Vluchtte als hugenoot na de opheffing van het Edict van Nantes in oktober 1685 met vrouw en kinderen eerst naar Bazel, later naar Nederland. Vestigde zich in Nijmegen. Werd aangesteld als kapitein in het leger van Willem III en kreeg na de verovering van Ierland in 1690 toestemming zich blijvend te vestigen in Dublin.
2.1. ARA I, FA Collot d'Escury 390.
2.2. 27,5 x 23,5; 76 p., hierin, p.6-35.
2.3. (p.6) Livre de ma généalogie et des évennemens les plus remarquables qui me sont arrivez dans ma vie.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven opdat de kinderen de geschiedenis van de familie zullen kennen.
4.1. (1583- ) 1674 - 1716.
4.2. De geschiedenis van de familie vanaf grootvader David tot aan de benoeming van de auteur tot kapitein in 1674, waarin ondermeer de slechte behandeling van zijn vader André door diens moeder en stiefvader, en de vergeefse pogingen om de papieren die de adelijke afkomst van de familie bewijzen terug te krijgen. Geschreven in 1717, na de dood van zijn vrouw.
5.1. Bekorte weergave: 'Les Collot d'Escury réfugiés en Hollande et en Angleterre 1685-1834. Extrait de l'histoire généalogique de la famille Collot d'Escury', Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français X(1861) 306-318.
5.2. Van der Aa, V, 218-219; NNBW, VIII, 297.
6. Afschrift.

138.
1.1. Jacques Basnage de Beauval.
1.2. Rouen, 8 augustus 1653 - Den Haag, 21 december 1723.
1.3. Zoon van Henry Basnage, advocaat, en Marie Cognard. Studeerde te Saumur, Genève en Sedan. Predikant der hervormden te Rouen. Week met zijn gezin naar Holland uit in 1684. In 1691 benoemd tot predikant van de Franse gemeente te Rotterdam. Werd in 1691 predikant in Den Haag. Werkte mee aan de tot standkoming van de Triple Alliantie van 1717. Schreef in opdracht van de Staten van Holland zijn 'Annales des Provinces Unies'. Trouwde in 1684 met Suzanne Dumoulin.
2.1. UB Leiden, BPL 127 AH.
2.2. 20,5 x 34; 157 f.
2.3. Journaux historiques, politiques et littéraires de J.Basnage, 1675-1713.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 1675 - 1713; 1720 - 1723.
4.2. Aantekeningen over de internationale politiek, de financiële situatie van Frankrijk, Engeland en de Republiek, en door de auteur gelezen geschiedkundige boeken. Met index op persoonsnamen en zaken.
5.2. Van der Aa, II, 1, 155-158; NNBW, II, 95-98.

139.
1.1. Lieven (Levinus) Ferdinand de Beaufort.
1.2. Fort St.Anna bij Hulst, 4 oktober 1675 - Middelburg, 9 november 1730.
1.3. Zoon van Laurens Bernard de Beaufort, militair, en Levina van Vrijberghe. Studeerde rechten in Franeker en Utrecht, promoveerde in 1785. Advocaat te Goes, sinds 1701 pensionaris. Vestigde zich in 1711 in Tholen, waar hij lid van de raad werd. Vervolgens Gecommitteerde Raad van de Staten van Zeeland en Raad ter Admiraliteit, vanaf 1716 wonend in Middelburg. Driemaal gehuwd, met Cornelia van Vrijberghe (1677-1709), Maria de Beaufort (1687-1723) en Jacoba Plasschaert (1660-1726).
2.1. RA Utrecht, FA De Beaufort 128.
2.2. 21 x 34; 17 p.
2.3. Aanteekening van mijn geboorte en wedervaeren mitsgaders van mijne famille en kinderen.
3.1. Autobiografie.
4.1. 4 oktober 1675 - 1729.
4.2. Aantekeningen betreffende familieleven en functies.
5.1. Uitgave van het originele manuscript, waarvan de verblijfplaats niet bekend is: P.Scheltema ed., 'Lieven Ferdinand de Beaufort', in: Oud en nieuw uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde I (Amsterdam, 1844) 13-33.
5.2. NNBW, VI, 83.
6. Afschrift uit de achttiende eeuw.


140.
1.1. Elisabeth van der Woude.
1.2. Nieuwe Niedorp, 11 januari 1657 - Amsterdam, na 1694.
1.3. Dochter van Herman Hartman van der Woude (1621-1677), schout van Opmeer en vice-gouverneur van de kolonie aan de Oyapock, en Margareta Blaeuhulck (1632-1662). Vertrok in augustus 1676 met haar vader om een nieuwe kolonie te stichten aan de rivier de Oyapock in Frans-Guyana. Haar vader en zuster stierven onderweg, en na een kort verblijf in Guyana keerde ze terugkeer naar Nederland. Op haar terugreis werd zij gevangen genomen door de kaperkapitein Jan Bart, maar overgedragen aan een Engelse koopvaarder. Gehuwd in 1684 met Adolf Frederick Bock. Woonde na haar terugkeer in 1677 in Nieuwe Niedorp, Amsterdam, Enkhuizen en Amsterdam.
2.1. RA Noord-Holland, coll. Semeijns de Vries van Doesburgh 816.
2.2. 10,5 x 8; 50 p.
2.3. (p.1) Anno 1621 de 25 julij oude stijl is mijn vader Harman Hartman van der Woude geboren...
3.1. Dagboek, reisjournaal.
4.1. (1657-) 1676 - 1694.
4.2. Aantekeningen van huwelijken, geboorten en overlijden in de familie, enige belangrijke gebeurtenissen, zoals de moord op de gebroeders De Witt, de brand van Londen, en plaatselijk nieuws uit Niedorp en omstreken. Vanaf p.13 journaal van haar reis naar Guyana.
5.1. S.P. L'Honoré Faber ed., 'Eene Hollandsche jonge dame aan de Oyapock in 1677. (Dagboek van Elizabeth van der Woude)', Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap XIXL(1928) 214-236.
5.2. NNBW, III, 1489-1490.

141.
1.1. Jacob Campo Weyerman.
1.2. Breda, 9 augustus 1677 - Den Haag, maart 1747.
1.3. Zoon van Jakob Weyerman, lakei, en Lys Sint Mourel. Leidde een zwervend bestaan, werd opgeleid als schilder. Was werkzaam als journalist. In 1739 door het Hof van Holland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Trouwde in 1727 met Johanna Ernst.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1677 - ca.1730.
4.2. Verslag van het eigen leven, met enige fantasie verteld.
5.1. De levensbeschrijvingen der Nederlandsche konstschilders en konstschilderessen 4 dln. ('s-Gravenhage-Dordrecht, 1729-1769), IV, 409-475.
5.2. NNBW, II, 1542-1544; A.J.M.Broos, Tussen zwart en ultramarijn (1990).

142.
1.1. Johan Nellesteyn (?).
1.3. Inwoner van Utrecht.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 1284.
2.2. 15,5 x 9,5; 14 f.
2.3. ...propriam recte intelligerent metuere posse...
2.4. Latijn en Nederlands.
3.1. Dagboek.
4.1. 1678 - 1679.
4.2. Fragment van een dagboek. Vooral aantekeningen uit boeken.

143.
1.1. Simon Eikelenberg.
1.2. Alkmaar, 16 maart 1663 - Alkmaar, 4 november 1738.
1.3. Zoon van Albert Eikelenberg (1635-1692) en Klaasje Klaasdr. (1635-1667). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1690 met Katalijntje Moerbeek (1665-1715). Volgde in Alkmaar onderwijs op de stadsschool. Had aanvankelijk een slecht lopende winkel in borstelwerk. Werd vervolgens vanaf 1702 lid van het Lucasgilde en schilder van landschappen, die slecht verkochten. Werd in 1704 aangesteld tot opzichter van de stadswerken en wijdde zich daaarna vooral aan de geschiedschrijving van Alkmaar en Westfriesland.
2.1. GA Alkmaar, coll. aanwinsten 153.
2.2. 9,5 x 15,5; 33 f.
2.3. (Titelp.) Aentekeningen der geschiedenisssen, en voornaamste zaken, omtrent dog voornamelijk binnen Alkmaar voorgevallen sedert het jaar MDCLXXII door S.E.; (f.1) Dewijl ick niet anders voor heb dan maar een eenvoudige aantekening te doen van de dingen die er, in de volgende tijt van mijn leven zullen gebeuren, omtrent dog voornamelijck binnen mijn geboortestad Alckmaar...
3.1. Aantekeningen.
4.1. (1672-) 1678 - 1691.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in de stad Alkmaar, en van natuurverschijnselen, enkele mededelingen over zijn schooltijd.
5.2. NNBW, I, 797-798; G. Valk, 'Tussen lokaal patriottisme en historisch pyrrhonisme: Simon Eikelenberg (1663-1738) als Alkmaars geschiedschrijver', Holland XVII(1985) 209-217.
6. De coll.aanwinsten bevat ook andere bundels met aantekeningen door Eikelenberg.

144.
1.1. Georgius Henricus Petri.
1.2. Giessen (Duitsland), 23 september 1644 - Amsterdam, 28 december 1703.
1.3. Studeerde te Straatsburg en Utrecht. In 1672 proponent te Medemblik, vanaf 1673 luthers predikant te Zaandam. Publiceerde gelegenheidsgedichten en stichtelijke verzen.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 00.782 (Honig 1159).
2.2. 20 x 15,5; 16 p. (almanak).
2.3. (Omslag) Comptoir Almanach van wijlen Georgius Henricus Petri Luter predicant te Saandam 1678
3.1. Dagboek.
4.1. 9 januari 1678 - april 1679.
4.2. Aantekeningen in almanak, betreffende huwelijken en andere familie-aantekeningen, preken, het weer, ontvangen en afgelegde bezoeken, aankopen, een mogelijk beroep naar Den Haag, straffen voor het plunderen van pachtershuizen bij een oproer, uitgaven voor een scholier.
5.2. Van der Aa, XV, 233; NNBW, V, 495.

145.
1.1. Simon Eikelenberg.
1.2. 1663 - 1738.
2.1. GA Alkmaar, coll. Aanwinsten 557.
2.2. Diverse formaten; ca. 100 p.
2.3. 1700. In November begont teijkenkollege...
2.4. Nederlands en Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 1679 - 1716.
4.2. Korte aantekeningen betreffende zijn leven en werk als schilder, waarvan de jaren 1700-1701 uitgebreider; mededelingen over gelezen boeken, relaties met vrouwen.
5.2. T.Goedings, 'De "vrijerijboeken" en "pareltjes" van Simon Eikelenberg (1663-1738). Iets over de erotische belangstelling van een 17de-eeuwer', De Boekenwereld II(1985) 46-58 en 80-93.

146.
1.1. Jan Brouwer.
1.3. Werd in 1693 aangesteld als binnenvader van het Rotterdamse pest- en dolhuis. Gehuwd met Grietje Jansdr.
2.1. GA Rotterdam, Archief Pest- en Dolhuis.
2.2. 33 x 20,5; 46 p.
2.3. Den 30 junij is [...] met de wagen van 4 uren na der Gou gereeden...
3.1. Dagboek.
4.1. 30 juni 1679 - 12 november 1703.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in de persoonlijke sfeer, omgang met vrienden en kennissen, liefhebberijen, politieke en andere nieuwtjes, en voorvallen in het Rotterdamse dolhuis.
5.2. M.J.van Lieburg, 'Het dagboek (1679-1703) van Jan Brouwer, binnenvader van het Rotterdamse dolhuis', Rotterdams Jaarboekje (1981) 243-260.

147.
1.1. Philippus Antonius Suijskens.
1.2. 1673 - 1741.
2.1. RA Zuid-Holland, PA Suijskens 69.
2.2. 21 x 16,5; 16 p.
2.3. Memorie van de huijsen huur der selve en tijt die daar in gewoont hebben zedert onse overkomst uijt Spangje van Cadiz in dese lande in 't jaar 1680; Memorie van de dienstmeijden die bij ons gewoont hebben zedert onse komst van Gorkum tot Uytrecht, haar naamen wat huur hadden, en hoe lang bij ons gewoont hebben.
3.1. Memorie.
4.1. 1680 - 1729.
4.2. Aantekeningen betreffende het dagelijks leven van de auteur: de huizen, de leveranciers, de scholing van hemzelf en zijn broers en zusters, de bediening van de kerk, de families waarmee men omging en de dienstmeiden. Zich afspelend in de steden Gorinchem, Den Haag en Utrecht.

148.
1.1. Dirck van der Koghen.
1.2. 4 november 1604 -.
1.3. Woonde te Amsterdam.
2.1. GA Amsterdam, Bibl. Person. F 2233, 2234.
2.2. 2 dln.; 15 x 20 en 15,5 x 20,5; 25 en 25 p. (almanakken).
2.3. 1680. Op Spruytenburgh mijn hofken niewen stijl ende oock in Amsterdam.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1680 - 31 december 1681.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse aangelegenheden in almanakken, regelmatige vermelding van reizen van Amsterdam naar Haarlem en het landgoed Spruytenburgh bij Heemstede.

149.
1.1. Jan Hendrik Hermans.
1.2. 21 oktober 1681 - Amsterdam, 25 maart 1760.
1.3. Zoon van Christoffel Hermans en Adelhijt Huijmen. Kwam als kind met zijn oom Michiel Huijmen uit Duitsland naar Leiden. Keerde later naar Duitsland terug, leerde te Neurenberg de laken- en stoffenhandel. Vestigde zich in 1711 te Amsterdam, werd boekhouder van burgemeester Mattheus Lestevenon. Trouwde in 1716 met Barta Kannegieter.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 78 H 68.
2.2. 9,5 x 14; 235 p.
2.3. Geheim boeckje begonnen in 't jaar 1716 en dan eenige gevallen van te vooren geschiet voor mijn Jan Hendrick Hermans.
3.1. Familieboekje.
4.1. (1641-) 21 oktober 1681 - 9 oktober 1759.
4.2. Aantekeningen van geboorten, ziekte en sterfgevallen, reisjes, bezoeken, het weer.
6 De aantekeningen zijn voortgezet door de dochter van de auteur (p.227-235). Zij was gehuwd met Barent van Monnom. Een aantal p. is uitgescheurd.

150.
1.1. Jan Sijmons Daalder (?).
1.2. 29 mei (?) 1655 - april 1724.
1.3. Doopsgezind.
2.1. RA Noord-Holland, coll. losse aanwinsten 1079.
2.2. 33 x 10,5; 79 f.
2.3. (Omslag) Aanteekeningen betrekkelijk Oost-Zaan vooral wat aangaat de familie Daalder waarmede de familie Costerus in bloedverwantschap stond van 1682-1724; (p.1) [...] November [...] heeft ds. Wesel sijn afscheijt alhier gepredickt uijt handelinge der apostele Cappt. 20 v. 32 is gegaen nae Campen in Overeijsel.
3.1. Aantekeningen.
4.1. November 1681 - 9 januari 1724.
4.2. Aantekeningen van geboorten, huwelijken en overlijden in Oostzaan, en over preken en predikanten en plaatselijke gebeurtenissen.
5.2. G.Voet, 'Chronique scandaleuse te Oostzaan', De Zaende V(1950) 309-313; N.H.Slinger, 'Een uniek handschrift over Oostzaan', Gens Nostra XXIV(1969) 392-397.
6.Fotokopieën van dit stuk zijn aanwezig in RA Noord-Holland, coll. DTB Oostzaan no. 13 en in GA Zaanstad, bibl.no. 4 C 27.

151.
1.1. Anoniem.
1.3. Lid van de familie Gijsen te Zaandam.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 00.725 (Honig 1163).
2.2. 20 x 15,5; 56 p.
2.3. Journael van den jare 1682.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1682 - 30 januari 1683.
4.2. Aantekeningen betreffende het weer, gebeurtenissen, zoals huwelijken, te Zaandam, en eigen (handels)activiteiten, waaronder een reis naar Duitsland langs de Rijn en de Main tot aan Bamberg, vanwege houtaankopen in opdracht van de heer Da Costa te Amsterdam (26 oktober 1682 - 25 januari 1683), een geval van zelfmoord.
6. Laatste zin: 'na deese tijdt in 2 jaren geen journael sonderlingh gehouden'.

152.
1.1. Andreas Spanheim.
1.2. 1643 - 1727.
1.3. Zoon van Frederik Spanheim (1600-1649), hoogleraar in de godgeleerdheid te Leiden, en Charlotte du Port (1612-1648). Was rentmeester der vaste (geestelijke) goederen van Stad en Lande van Groningen. Trouwde met Ida Geldorphius.
2.1. UB Groningen, coll.hss. 276.
2.2. 19,5 x 31,5; ca. 75 f.
2.3. Journael en aenteykeningh van 'tgheen is gepasseert in en omtrent mijn ampt en qlte als rentmeester der vast goeder der provintie van Stadt en Landen beginnende met Ao 1683.
3.1. Dagboek.
4.1. 5 maart 1683 - 23 juni 1691.
4.2. Aantekeningen betreffende zijn functie van rentmeester, deels betreffende een kwestie rond de klerk Jacobus Pompejus. Verder enkele stichtelijke overdenkingen over liefde, zonden enz. Met afschriften van brieven en officiële stukken.

153.
1.1. Henricus Eyssonius.
1.2. Groningen, 30 april 1683 - Bonda (Oost-Friesland), 4 januari 1742.
1.3. Predikant te Ammerstol in 1708, in 's-Gravendeel in 1711, en te Bonda van 1713 tot 1742.
3.1. Autobiografie.
4.1. 30 april 1683 - 1711.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. De gemetamorphoseerde predikant, of zijne wonderlijke bekeering (z.p., 1711).

154.
1.1. Joan Huydecoper.
1.2. Amsterdam, 27 december 1656 - Amsterdam, 12 juni 1703.
1.3. Zoon van Joan Huydecoper (1625-1704) en Sophia Coymans (1636-1714). Gehuwd in 1686 met Maria Temminck (1662-1703). Vervulde ambten te Amsterdam, ondermeer secretaris, schepen en postmeester.
2.1. RA Utrecht, FA Huydecoper 108-109.
2.2. 2 dln.; (a) 19,5 x 15,5; 272 p.; (b) 20 x 15,5; 88 p.
2.3. (a) Journaal. 1684 december. Den 27 december ben ik 28 jaren oudt geworden. Ging des morgens naar 't stadthuys, 's namiddags quam oom Jozeph Coymans bij mijn...; (b) 1687. September. Den eersten dito 's morgens niet uijtgeweest terwijl mijn kint niet wel was, 's namiddags op 't stadhuijs...
3.1. Dagboek.
4.1. 27 december 1684 - 31 augustus 1687; 1 september 1687 - 4 januari 1689.
4.2. Aantekeningen van eigen activiteiten, zowel ambtelijk als privé: dagindeling, bezoeken, diners.


155.
1.1. Daniël Collot d'Escury.
1.2. 1643 (?) - 1714.
2.1. ARA I, FA Collot d'Escury 18.
2.2. 30 x 28,5; 379 p., vooral p.342-379.
2.3. (p.3) Papier journal de Descury auquel on doit adjouster foy pendant sa vie et après sa mort puisque je promais devant dieu ni mettre rien que de très véritables, le suppliant très humblement de ne permettre jamais qu'il entre dans mon coeur que les choses qui seront pour la gloire et pour mon salut. Amen.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven om de kinderen hun afkomst, de geschiedenis van de vlucht uit Frankrijk en de goedertierenheid van God daarbij te leren kennen.
4.1. (14 juni 1678-) 1685 - 11 mei 1688.
4.2. Tot p. 342 (1685) vooral kasboek, met aantekeningen betreffende de genealogie van de familie en de bezittingen. Verslag van de vlucht uit La Touche (Frankrijk), de vierdaagse gevangenschap in Tours, waaruit hij vrijkwam door zijn geloof af te zweren. De aankomst en het verblijf in Bazel en het vertrek naar Den Haag.

156.
1.1. Henri Collot d'Escury.
1.2. La Touche (Frankrijk), 6 augustus 1682 - Zwolle, 17 oktober 1733.
1.3. Zoon van Daniël Collot d'Escury (1643-1714), kapitein in het Staatse leger, en Anna Catharina de la Valette (1652/53-1699). Getrouwd in 1715 met Johanna Martina Geertruid Sweerts de Landas (1688-1744). In 1685 als telg uit een hugenotenfamilie met zijn ouders naar Nederland gevlucht. Verhuisde met zijn ouders mee naar Dublin maar keerde naar Nederland terug voor een militaire carrière.
2.1. ARA I, FA Collot d'Escury 390.
2.2. 27,5 x 23,5; 76 p, hierin p.3-5, p.35-76.
2.3. Comme rien n'est de sy certin que sa mort et rien de plus insertin que l'heure vérité dont je viens de faire la triste expérience par la perte de ma très chère et bien aimée femme...; (p.35) Voilà ou mon père a finy son histoire et la relation de sa vie.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven opdat de kinderen de geschiedenis van de familie zullen kennen.
4.1. 1685 - 1716.
4.2. Vervolg op de familiegeschiedenis van de vader, waaronder de vlucht van Bazel naar Nijmegen, en de latere verhuizing naar Ierland; de levensloop van broers en zusters, en eigen carrière in het leger van Holland tot aan zijn huwelijk en de geboorte van een dochter in 1716. Geschreven in 1717.
5.1. Bekorte weergave: 'Les Collot d'Escury réfugiés en Hollande et en Angleterre 1685-1834. Extrait de l'histoire généalogique de la famille Collot d'Escury', Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français X(1861) 306-318.
5.2. Van der Aa, V, 219; NNBW, VIII, 298-299.

157.
1.1. Joan Huydecoper.
1.2. 1625 - 1704.
2.1. RA Utrecht, FA Huydecoper 63.
2.2. 31 x 20,5; 12 p.
2.3. A 1687. Extract uyt het dachregister van den jare 1687. Solennele maeltijden haer relatie hebbende tot de regering.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1687, 1703, 1704.
4.2. Aantekeningen van maaltijden, door hemzelf gegeven of waaraan hij deelnam, door hem gegeven geschenken, vergeven ambten, commissies, vooral naar Den Haag, logés, geboorte- en sterfgevallen.

158.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. 1628 - 1697.
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA LIV nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2.2. 7 dln.; ca. 15 x 19; 181, 372, 266, 220, 242, 358, 159 p.
2.3. (Band) Memoires en journalen geschreven door Constantijn Huygens de zoon van 21 october 1688 tot 1696 den 2 september. Zeven deelen.
3.1. Dagboek.
4.1. 21 oktober 1688 - 2 september 1696.
4.2. (a) Aantekeningen van een reis naar en verblijf in Engeland in het gevolg van prins Willem III, deelname aan de veldtocht in Ierland van Willem III; (b-g) Aantekeningen tijdens verblijf in Engeland, en Nederland, ontmoetingen, gesprekken, gezondheidstoestand, roddel uit de kringen van het Engelse hof en Hollandse regenten, en betreffende de veldtochten van Willem III.
5.1. Journaal van Constantijn Huygens, den zoon 2 dln (Utrecht, 1876-1877). In deze uitgave zijn enkele passages weggelaten; deze zijn weergegeven in: F.Boersma, 'Het ongelukkige lot van een dagboekschrijver', Groniek no.101((1988) 29-51.


159.
1.1. Steven Engelen.
1.2. Rheden, 3 februari 1689 - Amsterdam, 29 november 1768.
1.3. Bakker te Utrecht en Amsterdam.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1689 - ca.1760
5.1. Verhaal van den weg der vrije genade, door den Opperheerscher gehouden met S.E. (z.p., z.j.[ca.1760]).

160.
1.1. Gerrit Cornelisz. Blaau.
1.3. In 1681 voorzanger van de Doopsgezinde gemeente te Westzaan; in 1690 diaken.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 10.907 (Honig 1124).
2.2. 32 x 21; 24 f.
2.3. (Binnenzijde omslag) Dit selfde boeck is inhoudende eenijge voorvallende saecke nemende sijn aanvanck in 't jaer ons Heeren 1690. Voor mijn selfs memorij Gerret Cornelisse Blaau; (p.1) 1681 de tweede paesdagh sijn ick met mijn vrou bij de gemeente gekoomen en door mijn vrous vaeder opgenoomen...
3.1. Aantekeningen.
4.1. (1681-) 12 maart 1690 - 1707.
4.2. Aantekeningen vanaf zijn benoeming tot diaken van de Doopsgezinde gemeente te Westzaan op het Zuid, naamlijsten van de broeders, benoemingen, collecten.
6. Vgl. bibl. 10.907/9 (Honig 1125) bijbehorende stukken, onder meer overpeinzingen.