To the English Egodocument site

Inventarisatie egodocumenten tot 1814 deel 3

Voor een overzicht van archiefnamen en afkortingen, zie Lijst archieven

321.
1.1. Jan Bernd Bicker.
1.2. Amsterdam, 27 augustus 1746 - Den Haag, 16 december 1812.
1.3. Zoon van Hendrik Bicker en Clara Magdalena Dedel. Gehuwd met Catharina Six (1752-1793) in 1769. Studeerde rechten te Utrecht, werd advocaat te Amsterdam, vervulde diverse overheidsfuncties. Patriot, week in 1787 uit naar Parijs, verbleef later te Brussel. Maakte na de omwenteling van 1795 deel uit van de municipaliteit van Amsterdam en werd voorzitter van de Nationale Vergadering. Zat om politieke redenen gevangen te Leeuwarden. In 1801 syndicus bij het Nationaal Gerechtshof.
2.1. GA Amsterdam, FA Bicker 151 en 152.
2.2. Diverse formaten; 38 p.
2.3. 1763. Fin de la guerre de 7 ans.
2.4. Nederlands en frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 1763 - 13 augustus 1798 (1800-1812).
4.2. Aantekeningen per jaar en maand, deels per dag uit het openbare en privéleven van de auteur, vermelding van gelezen boeken en nieuws, deels in afschrift door dochter Catharina, die de aantekeningen heeft voortgezet, onder meer over ziekte, dood en begrafenis van haar vader.
5.2. Van der Aa, II, 2, 520-521; NNBW, I, 345; J.van Hoboken, 'Avonturen van een Amsterdam patriot onder het Franse schrikbewind', Maandblad Amstelodamum XLV(1958) 49-55.
6. Vgl. GA Amsterdam, FA Bicker 154-161: reisjournalen 1787 - 1795, deels uitgegeven in: M.N.Bisselink en A.Doedens, ed., Jan Bernd Bicker, een patriot in ballingschap, 1787-1795. De autobiografische reisverslagen van een Amsterdams regent en patriot van 'progressieve' signatuur (Amsterdam, 1983).

322.
1.1. Willem Hora Siccama.
1.2. Groningen, 6 september 1763 - Groningen, 1 juni 1844.
1.3. Zoon van Johan Hora Siccama en Egberta Louisa Beckeringh. Gehuwd in 1786 met Johanna Christina Eytelwein (1762-1837). Promoveerde in 1786 te Groningen in de rechten. Maire en burgemeester van Groningen, lid Provinciale Staten van Groningen.
2.1. CBG, KNGGW FA Hora Siccama doos 5.
2.2. 34 x 21; 247 p.
2.3. (Omslag:) Bijvoegselen gemaakt door Willem Hora Siccama op de registers van de geslachten Hora Siccama en Eytelwein en andere daarmede vermaagschapte geslachten opgemaakt in den jare 1824 door zijnen zoon Johan Frans Hora Siccama.
3.1. Autobiografie.
3.2. Opgesteld voor het familieboek.
4.1. 6 september 1763 - 1838.
4.2. Beschrijving van jeugd en ambten, vooral in de stad Groningen, en zijn andere activiteiten aldaar. Tevens een levensbeschrijving van zijn echtgenote.

323.
1.1. Willem de Vaynes van Brakell.
1.2. IJsselstein, 18 oktober 1763 - Doesburg, 7 april 1843.
1.3. Volgde een militaire loopbaan, was onder meer commandant van het departement Gelderland. Was gehuwd met Johanna Elisabeth Eytelwein (1772-1808).
2.1. CBG, KNGGW FA De Vaynes van Brakell Doos 2, port 2.
2.2. 24 x 18; 51 en 49 p.
2.3. (Omslag:) Familieboek; (p.1:) In dit boek was door mij gehinsereerd niet alleen een gedenkschrift en een schets van mijne levensloop. Maar tevens vele gewigtige zaaken waarvan mij de oorzaken volledig bekend waren, en in dewelken ik eene rol gespeeld hebbe, zeer strelende voor mijne eigen liefde - Dan, door de leiren en ondervinding geleerd, vreese ik dat die details waarin veele lieden van hooge geboorte en rang in geen voordelig ligt voorkomen [regel doorgehaald] toevallig onaangenaamheden konden verwekken. Om welke reden ik heb geoordeeld mijne eige liefde te moeten opofferen. En die opstellen te moeten vernietigen. Het gedenkschrift voor mijne nakomelingen en de schets van mijn levensloop die hier agter volgen heb alleen hier behouden.
3.1. Familiegeschiedenis en memoires.
3.2. Geschreven voor de kinderen.
4.1. (16e- 18e eeuw) 18 oktober 1763 - 1811.
4.2. Verslag van de afkomst en geschiedenis van de familie, uit de Dauphiné in Frankrijk als hugenoten gevlucht naar Nederland; beschrijving van de eigen levensloop, met name zijn militaire carrière, onder meer als commandant-militair in het departement Gelderland in 1808-1811.

324.
1.1. Jacob Trip.
1.2. Groningen, 23 februari 1749 - Groningen, 7 februari 1803.
1.3. Zoon van Lucas Trip (1713-1783), gezworene van Groningen, en Beerta Sibenius (1718-1776). Studeerde en promoveerde te Groningen. Werd ingenieur in het leger, vervolgens boekhouder van het Pelster Gasthuis te Groningen. In 1787 lid van een excercitie genootschap. Verleende in 1795 als ingenieur diensten aan de Groningse burgerwacht. Trouwde in 1780 met Anna Lewe van Matenesse (1757-1833).
2.1. RA Groningen, FA Trip 121.
2.2. 19,5 x 32,5; 88 p.
2.3. Notitie der voornaamste zaaken J.Trip gebeurd zedert 't laaste van 't jaar 1763.
3.1. Memoires.
4.1. November 1763 - 14 april 1769.
4.2. Aantekeningen van de loopbaan van de auteur, vooral activiteiten als ingenieur in het garnizoen van Groningen. Bevat afschriften van brieven.
5.2. NNBW, X, 1051.

325.
1.1. Gerbrand Bruining.
1.2. Gorredijk, 28 juli 1764 - Leiden, 1833.
1.3. Zoon van Petrus Bruining (1735-), predikant in Gorredijk, en Fedtje Alberts. Studeerde te Franeker letteren en theologie. In 1785 rector te Joure. Patriot, vluchtte in 1787 naar St.Omer. In 1789 in Amsterdam, waar hij tot de remonstrantse kerk overging. Werd in 1791 proponent, van 1792-1811 remonstrants predikant, onder meer te Bleiswijk. In 1817 bibliothecaris van de Bibliotheca Thysiana te Leiden. Publicist.
3.1. Memoires.
4.1. 1764 - 1830.
4.2. Verslag van politieke ontwikkelingen, commentaar daarop en eigen belevenissen.
5.1. Herinneringen van G.Bruining met betrekking tot de omwentelingen in staat en kerk gedurende zijnen levensloop (Dordrecht, 1830).
5.2. Van der Aa, II, 3, 1499-1502; NNBW, III, 176-177.

326.
1.1. Jan Hendrik Swildens.
1.2. Voerendaal, 10 maart 1745 - Amsterdam, 12 september 1809.
1.3. Zoon van Cornelis Swildens, onderwijzer en notaris te Voerendaal, en Sybilla Stas. Bezocht de Latijnse school te Maastricht. Studeerde te Groningen geschiedenis, rechten, theologie en wijsbegeerte. Reisde in 1774 naar St.Petersburg, verbleef drie jaar in Rusland, hield zich bezig met de hervormingsplannen van Catharina II. Werd vrijmetselaar. Woonde van 1779 tot 1797 te Amsterdam. Was Patriot en ijverde voor op 'volksverlichting' gericht onderwijs. Werd in 1797 hoogleraar in het recht aan de universiteit te Franeker. Trouwde in 1796 met Maria Moorkramer (-1804).
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 1255, I, 10.
2.2. 20 x 33; 19 p.
2.3. Schets van...
3.1. Autobiografie.
4.1. 1764 - 1806.
4.2. Verslag van het leven, hoofdzakelijk de loopbaan van de auteur. Reis naar Rusland en Duitsland, activiteiten als Patriot, publicaties, ideeën over volksonderwijs, hoogleraarschap.
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 1124; NNBW, III, 1226-1228.
6. Afschrift uit 1883 door W.B.S.Boeles, naar een autograaf van 14 p., geschonken aan het GA Amsterdam. Het origineel is sinds 1889 zoek. Vgl. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 1255,I,7.: reisjournaal onder meer tijdens een verblijf in Rusland, 1774-1795, uittreksel door H.W.Tydeman.

327.
1.1. Johannes Henricus van der Houven.
1.2. Den Haag, 21 februari 1724 - Nieuw Beijerland, 25 augustus 1800.
1.3. In 1766 gehuwd met Elisabeth van Gennep (1729-1796). Predikant te Nieuw Beijerland sinds 1761.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Van Assendelft de Coningh 207.
2.2. 16,5 x 10,5; 24 p.
2.3. 1764. Den 20e September donderdaags smorgens om 10 a 11 uuren is mij door de koster en schoolmeester de beroepinge van Colijnsplaat in Noordt-Beveland ter hand gesteld.
3.1. Dagboek.
4.1. 20 september 1764 - 10 oktober 1764.
4.2. Verslag van de gebeurtenissen en van zijn eigen overwegingen bij een beroeping als predikant op Colijnsplaat.

328.
1.1. Cornelis Willem Westerbaen.
1.2. Amsterdam, 26 oktober 1764 - Amsterdam, 22 februari 1832.
1.3. Zoon van Adriaan Westerbaen en Katharina Spies. Bracht om gezondheidsredenen zijn jeugd door te Noordwijk, bij zijn oom Willem Westerbaen, een predikant. Bezocht aldaar de dorpsschool en vervolgens te Woerden de Latijnse school. Studeerde aan de kweekschool van de Remonstrantse Broederschap te Amsterdam. Werd predikant te Schoonhoven, Leiden, Utrecht en Amsterdam. IJveraar voor het lager onderwijs.
2.1. UB Leiden, Sem.Rem. 112.
2.2. 10,5 x 17; 8 f.
2.3. Mijne levensbijzonderheden.
3.1. Autobiografie.
4.1. 26 oktober 1764 - 1781.
4.2. Verslag van onderwijs en andere jeugdervaringen, invloed hiervan op het latere leven van de auteur.
5.2. Van der Aa, XX, 139-140.

329.
1.1. Anthony Franciscus Dommer.
1.2. Amsterdam, 6 mei 1710 - Amsterdam, 29 mei 1784.
1.3. Zoon van Florentius Johannes Dommer (1663-1743) en Agatha van Schoorel (1668-1728). Gehuwd in 1738 met Clementia van der Putte (1710-1768).
2.1. CBG, KNGGW FA Dommer (van Polderveldt) 27.
2.2. 7 dln.; ca.15 x 7; 280 p.
2.3. 1765. junii 13.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1765 - 1779; 1780 - 1782; 1765 - 1782.
4.2. Aantekingen van inkomsten en uitgaven, overlijdens-, geboorte- en trouwberichten, onderhoud van onroerend goed, eigen activiteiten, krantenberichten en andere wetenswaardigheden (in Amsterdam?).

330.
1.1. Jan Kops (Cops).
1.2. Amsterdam, 6 maart 1765 - Utrecht(?), 9 januari 1849.
1.3. Zoon van Jacobus Kops (-1774), winkelier in lakens te Amsterdam, en Hillegonda Schotvanger (-1772). Gehuwd in 1788 met Catharina Daams (1768-1805). Verhuisde na de dood van zijn vader met zijn stiefmoeder naar Haarlem en bezocht de Franse en de Latijnse school. Studeerde aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam. In 1788 beroepen te Leiden. Richtte na 1792 zijn aandacht op plantkunde en landbouw. Patriot, in 1795 gekozen in de raad van Leiden. Werd in 1799 commissaris van landbouw. Werd in 1815 benoemd tot hoogleraar in Utrecht in de landhuishoudkunde en tot hortulanus.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 8 en B 28.
2.2. 20,5 x 16,5; 65 p.
2.3. Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had.
3.1. Autobiografie
4.1. 1765 - 1837
4.2. Verslag van zijn leven vooral zijn opleiding, de ontwikkeling van zijn interesses en zijn loopbaan.
5.1. W.M. Zappey, ed., 'Levensberigt betrekkelijk mijne werkzaamheden voor het publiek en hetgeen hierop invloed had (1839)', Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek XXXIII(1970) 119-166.
5.2. Van der Aa, X, 357-361; NNBW, X, 489-491.

331.
1.1. Nicolaus Brunier.
1.2. Enkhuizen, 6 november 1750 - Enkhuizen, 17 april 1777.
1.3. Zoon van Willem Brunier, organist te Enkhuizen, en Aaltje Appel. Studeerde theologie te Utrecht, was predikant te Twisk (1774-1777).
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. III * F 8.
2.2. 15,5 x 19,5; 744 p. hierin p.151-200.
2.3. (p.151) Aanteekeninge van mijn broeder nagelaten - in leven predikant te Twisk.
3.1. Autobiografie.
4.1. Juni 1765 - 1777.
4.2. Aantekeningen van de opleiding en loopbaan van de auteur.
6. Afschrift door de broer van de auteur, Johannes Brunier.

332.
1.1. Johannes Henricus van der Houven.
1.2. 1724 - 1800.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Van Assendelft de Coningh 202.
2.2. 16,5 x 10,5; 32 p.
2.3. Juffrouw Elisabeth van Gennep, meer dan eens een voorwerp mijner genegentheijt zoo de Heere 't behagen mogt mij ooit of ooit neiginge tot een huwelijk te schenken...
3.1. Dagboek.
4.1. 20 juli 1766 - 28 september 1766.
4.2. Verslag van het het dagelijks doen en laten, met veel aandacht voor de aantrekkingskracht van Elisabeth van Gennep en zijn reactie daarop; veel bijbelcitaten.
6. In hetzelfde inv.nr. kladaantekeningen en het concept van een brief aan Elisabeth van Gennep.

333.
1.1. Cornelis Kartensz. Dekker.
1.2. Zaandam, 30 januari 1741 - Zaandam, 13 december 1816.
1.3. Zoon van Karten Cornelisz. Dekker (1700-1746) en Lopje Jans Akkermans (1709-1769). Gehuwd in 1768 met Maartje Helmricks Abrams. Woonde te Zaandam.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 8G18 (Honig 1193).
2.2. 21 x 16; ca. 350 p.
2.3. [...] un last van een watervloedt in 't jaar [...] maand october als wanneer de dijk bij wijdene [...] door brak ende huijslieden veel schaaden toe...
3.1. Aantekeningen.
4.1. (Oudheid -) 1766 - 11 december 1813.
4.2. Aantekeningen betreffende gebeurtenissen die de auteur zelf meemaakte, hoorde of las, zowel in de Zaanstreek als daarbuiten.

334.
1.1. Cornelis Pothoff.
1.2. 21 februari 1766 - Assen, 1 september 1844.
1.3. Studeerde te Groningen rechten. Was rector van de Latijnse school te Meppel. Patriot. Werd na 1795 gekozen in het Wetgevend Lichaam, was later vrederechter in het kanton Dalen en belastingontvanger. Hield zich bezig met de vernieuwing van het schoolwezen, was in 1803-1843 schoolopziener in Drente. Trouwde in 1792 met Hendrika Johanna Oortwijn.
2.1. Bibliotheek Landbouwuniversiteit Wageningen, afd. speciale collecties, coll. Harm Tiesing, doos I.
2.2. 16,5 x 21; 32 p.
2.3. (Etiket) Pothof. Naar een handschrift uit Grolloo afkomstig en mij ter hand gesteld door den heer Emmens h.d.s. aldaar; (p.1) Onderwijzers der jeugd! Zeer waarde en geachte vrienden.
3.1. Memoires.
3.2. Bij zijn 40-jarige schoolopzienerschap wenst auteur de onderwijzers uit zijn district door middel van een toespraak bekend te maken met de 'wonderbare wisseling van zijn levenslot' en zijn strijd voor beter onderwijs.
4.1. 21 februari 1766 - 1843.
4.2, Beschrijving van leven en loopbaan van auteur, enkele gebeurtenissen, opleiding, functies in het bijzonder het schoolopzienerschap.
5.2 Van der Aa, XV, 440-441; NNBW, II, 1125.

335.
1.1. Lodewijk van Toulon.
1.2. Gouda, 17 augustus 1767 - 5 januari 1840.
1.3. Zoon van Martinus van Toulon (1736-1818), baljuw van Gouda, en Adriana Maria van Eyck (1744-1802). Gehuwd met Johanna van Nispen (1771-1854). Studeerde in Utrecht rechten. In 1807 secretaris generaal van de posterijen. In 1819 lid van de Tweede Kamer, in 1840 gouverneur van de provincie Utrecht.
2.1. RA Utrecht, FA Des Tombe 642.
2.2. 32 x 20; 50 p.
2.3. (Omslag) Levensberigt van den heer mr. L. van Toulon; (p.1) Copie. Wanneer ik in den avond van mijn leven terug denk op den loop der gebeurtenissen, die dat leven hebben vergezeld en zulk eenen gewigtigen invloed daarop hebben uitgeoefend...
3.1. Autobiografie.
4.1. 1767 - begin 1838.
4.2. Verslag, geschreven begin 1838, van zijn opleiding, invloed van de gebeurtenissen in 1787 en 1795 op zijn carrière en die van zijn vader, ziekte van zijn zoon.
5.1. Autobiographie van Mr.L.van Toulon in leven staatsraad, gouverneur der provincie Utrecht, aldaar overleden den 5 januarij 1840 (z.p., z.j.)
6. Zijn vader schreef eveneens een autobiografie: Th.Jorissen, 'De autobiografie van mr.Martinus van Toulon', Nederlandsche Spectator (1878) nr.2, 12-15. De verblijfplaats van dit manuscript is niet bekend.

336.
1.1. Jacoba van Thiel.
1.2. Muiderberg, 28 december 1742 - Den Bosch, 18 oktober 1800.
1.3. Dochter van Roeland van Thiel, predikant. Woonde bij haar zuster, die getrouwd was met Petrus Isaäcus de Fremery, van 1763-1772 predikant te Overschie.
2.1. GA Rotterdam, coll.hss. 1264.
2.2. 20 x 32; 190 p.
2.3. Dagregister van Jacoba van Thiel begonnen den 4 october 1767; (p.1) Hoe lange mijne ziele kan het gemoed swanger gaen met gedagten van iets noodsakelijks te moeten verrigten, zonder hetzelve uyttevoeren....
3.1. Dagboek.
3.2. Begonnen naar het voorbeeld van haar nicht C.de Fremery. Doel is het beter letten op haar eigen gedrag, zodat haar zonden haar niet 'ontglippen', en zodat zij meer gaat leven 'onder indrukken van Zijne Hooge Alomtegenwoordigheyt' (p.1).
4.1. 4 oktober 1767 - 8 januari 1770.
4.2. Aantekeningen met piëtistisch karakter van ziels-, gemoeds- en gezondsheidstoestanden. Het huishouden met haar broer en zuster, de preken van haar broer, dagelijkse bezigheden.
5.2. H.C.Hazewinkel, 'Uit het dagboek van Jacoba van Thiel' Rotterdams Jaarboekje (1950) 148-176. J. Blaak, ‘Schrijven over lezen. Het dagboek van Jacoba van Thiel’, Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 30 (2004) 82-100.

337.
1.1. Maria Frederica barones van Reede van Amerongen.
1.2. Den Haag, 14 augustus 1748 - Zuidlaren, 14 oktober 1807
1.3. Dochter van Frederik Willem, Earl of Athlone, en Louise Isabelle Hermeline van Wassenaer. Echtgenote van Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein (1740-1806).
2.1. RA Drenthe, FA Heiden Reinestein 865.
2.2. 18 x 23; 9 p.
2.3. L'arrivée de deux fameux inoculateurs le dr. Sutherland & le dr. Hewet...
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 26 december 1767 - 13 januari 1768.
4.2. Verslag van de inenting van de auteur tegen pokken, ziekteverschijnselen, dieet en leefwijze.


338.
1.1. Jan van den Briel.
1.2. Dordrecht (?), 13 maart 1709 - Haarlem, 12 november 1781.
1.3. Ging in 1731 naar Oost-Indië. Begon als boekhouder-schrijver op het kantoor van de VOC in Decima en klom op tot resident van Japara (Java) en suppoost van het comptoir-generaal te Batavia. Vertrok in 1753 met ontslag naar Nederland. Woonde tot 1770 in Tricht en vervolgens in Haarlem. In 1748 gehuwd met Catharina Boddingius (1728-1794).
2.1. GA Haarlem, coll. aanw. 1973-2.
2.2. 32,5 x 20,5; 58 p.
2.3. 1767 December 27. Dat nu bedeelt wert. 28. Wij nevens den heer Verstegen met vrou en 2 soons werden desen middag en avont bij den doktor getracteert.
3.1. Dagboek.
4.1. 27 december 1767 - 25 september 1771.
4.2. Aantekeningen van de dagelijkse gang van zaken in het gezin.
5.1. N. Boelen-Ranneft en A.P.van Schilfgaarde, ed., 'Het dagboek van Jan van den Briel (1768-1771)', Bijdragen en mededelingen Gelre XLII(1939) 199-246; G.H.Kurtz, ed., 'Uit het dagboek van Jan van den Briel (1770-1771)', Haerlem Jaarboek (1942) 61-79. (gedeelten).

339.
1.1. (a) Johanna; (b) Neeltje; (c) Jacob van der Linde.
1.2. (a) 1758 - 1781; (b) 1760 - 1857; (c) 1762 - 1784.
1.3. Kinderen van Lena Klapmuts (1732-1810) en Jan van der Linden (1730-1763), te Rockanje. Johanna huwde in 1781 Jan Blom; Neeltje huwde in 1786 Gabriel Trouw (1756-1829), molenaar.
2.1. Streekarchivariaat Voorne-Putten Rozenburg.
2.2. 22 x 17; 118 p.
2.3. Molenboekje I.
3.1. Dagboek, aantekeningen.
4.1. 1768 - 1815.
4.2. Aanvankelijk zakelijke registratie door molenaar Johannes Klapmuts, vader van Lena. In 1768 door zijn kleinkinderen in gebruik genomen als dagboek, door Johanna tot 1774, door haar broer van 1774 tot 1781, door Neeltje van 1782 tot 1815. Bevat aantekeningen betreffende gezinsleven en plaatselijke gebeurtenissen.

340.
1.1. Maurits Cornelis van Hall.
1.2. Vianen, 4 februari 1768 - Amsterdam, 19 januari 1858.
1.3. Zoon van Floris Adriaan van Hall (1736-1808), schout en notaris van Vianen, en Anna van Noorle (1739-1815). Studeerde te Utrecht en Leiden, promoveerde in 1787 in de rechten. Werd advocaat te Amsterdam, in 1790 notaris van Nieuwer Amstel, en van 1795 tot 1801 procureur van Amsterdam, en lid van het Vertegenwoordigend Lichaam. Werd na 1800 opnieuw advocaat. Vertrouweling van Lodewijk Napoleon, later van koning Willem I, vooral inzake financiën. Van 1831 tot 1856 voorzitter van de (Arrondissements) rechtbank. Had in de periode 1842-1848 zitting in de Tweede Kamer, toen zijn zoon Floris Adriaan van Hall minister van financiën was. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Elizabeth Christina Klinkhamer (1771-1802), hertrouwde met haar nicht Christina Maria (1779-1829). Had een brede letterkundige belangstelling, bestudeerde de Romeinse literatuur, schreef gedichten en historische werken.
2.1. GA Amsterdam, FA Van Hall.
2.2. 20 x 32,5; 280 p.
2.3. Levensberigten van Mr.M.C.van Hall door hemzelven opgeteekend.
3.1. Memoires.
4.1. 4 februari 1768 - 4 juli 1857.
4.2. Beschrijving van het leven, hoofdzakelijk opleiding en loopbaan van de auteur. Met 100 p. bijlagen.
5.1. Herinneringen van Mr.Maurits Cornelis van Hall 1787-1815 (Amsterdam, 1867).
5.2. Van der Aa, VIII, 1, 102-108; NNBW, VI, 688-689.

341.
1.1. Jan Ingen Housz.
1.2. Breda, 8 december 1730 - Bowood (Engeland), 7 september 1799.
1.3. Zoon van Arnoldus Ingen Housz (1693-1764), apotheker, en Maria Beckers (-1731). Studeerde medicijnen te Leuven en Leiden. Was van 1756 tot 1765 medicus te Breda. Later keizerlijk lijfarts en hofraad te Wenen. Verbleef verder in Parijs en Londen. Trouwde in 1775 met Agatha Maria Jacquin (-1800).
2.1. GA Breda, coll. Ingen Housz (Afd.IV-16a) 7.
2.2. 20 x 32,5; 10 f.
2.3. Je partais le 22 d'avril 1768 de Bruxels pour Vienne dans une birouge de voyage, que j'avais acheté à Bruxelles pour 43 ducats.
2.4. Nederlands en Frans.
3.1. Dagboek, reisjournaal, aantekeningen.
4.1. 22 april 1768 - 28 april 1789.
4.2. Verslag van een reis in 1768 van Brussel naar Wenen, ontvangst bij keizerin Maria Theresia. Inenting door de auteur van haar kinderen; aankopen, uitgaven, inkomsten. Gevolgd door aantekeningen van financile aard. Met portret van de auteur. Twee f. zijn verwijderd.
5.2. Van der Aa, 21-25; NNBW, VI, 832-837.
6. Vgl. (Afd. IV-16b) 1, aantekeningen van wetenschappelijke aard te Parijs 15 juli 1788-8 juli 1789.

342.
1.1. Anoniem.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 130 D 7 / C 3.
2.2. 10 x 16,5; 16 f.
2.3. Maandag den 6 junij vertrok ik met mijn vaader van Amsterdam.
3.1. Dagboek.
4.1. 6 juni (1768?) - 13 juni (1768?).
4.2. Aantekeningen, beginnend met vermelding van een reis van Amsterdam naar Utrecht, over kerkbezoek te Utrecht en van stichelijke overpeinzingen.
6. Toegeschreven aan Johanna Maria van Goens (1717-1791), echtgenote van Hiëronymus van Alphen.

343.
1.1. Harmen Thieden Ament.
1.2. Amsterdam, 1 december 1768 - Sneek, 5 februari 1839.
1.3. Zoon van Michiel Ament en Margaretha Elizabeth Thieden (-1778), die vanuit Oost-Friesland naar Amsterdam waren getrokken. Volgde een Franse kostschool te Muiden. Vanaf 1781 op een Latijnse school te Zutphen. In 1783 leerling apotheker aldaar. Patriot, ondermeer betrokken bij de verdediging van Hattem. Op aandringen van zijn vader teruggekeerd naar Amsterdam, alwaar hij ook actief als Patriot was. Deed mee met de verdediging tegen de Pruisen in 1787. Week uit naar St.Omer. Na terugkeer werd hij apothersknecht, en in 1791 zelfstandig apotheker te Sneek. Vervulde een rol in de politiek. In 1802 notaris, vanaf 1812 te Dokkum, later commies te Amsterdam, sinds 1828 ontvanger van belastingen in Friesland.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor zijn kinderen.
4.1. 1 december 1768 - 1791.
4.2. Beschrijving van zijn leven, vanaf geboorte (met weglating van een episode op kostschool) tot 1791.
5.1. 'Herinneringen van den patriot H.T.Ament', A.Haga ed., Bijdragen en mededeelingen vn het Historisch Genootschap XLVIII(1927) 1-16.
5.2. NNBW, IX, 22-24.

344.
1.1. Pieter Jacob de Bye.
1.2. Den Haag, 11 december 1768 - Den Haag, 19 december 1863.
1.3. Zoon van Arent Herbert de Bye, advocaat te Den Haag, en Elizabeth Coolbrant. Bezocht de Latijnse school, studeerde filosofie en rechten te Leiden. Trouwde in 1791 met Elizabeth Jacoba van der Does; vestigde zich datzelfde jaar als advocaat te Utrecht. Vervulde functies in de sfeer van rechtspraak en financiën, werd door Napoleon benoemd tot lid van het Hof van Cassatie te Parijs. Was na 1814 ondermeer administrateur voor het armwezen en de gevangenissen en lid van de Raad van State.
2.1. UB Leiden, Ltk 879.
2.2. 20 x 32; 60 p.
2.3. Korte beschrijving van den levensloop van Jonkheer Mr. Pieter Jacob de Bye, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid van den Raad van State en der Utrechtsche Ridderschap...
3.1. Memoires.
4.1. 11 december 1768 - 16 oktober 1833.
4.2. Beschrijving van opleiding en loopbaan van auteur; bemoeienis met het schoolwezen, vooral zijn aandeel in activiteiten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor verbetering van het onderwijs.
5.2. Van der Aa, II, 3, 1686-1691; NNBW, X, 166-168.

345.
1.1. Hendrik Brouwer.
1.2. Middelburg, 24 januari 1769 - Middelburg, 24 november 1837.
1.3. Zoon van Cornelis Brouwer (1742-1811), griffier van de Brede Geërfden van Walcheren, en Suzanna Bomme. Gehuwd in 1798 met Johanna Jacoba Teijssen (1772-1849). Ging in 1784 in de leer bij een wijnkoper en legde in 1791 de eed als wijnkoper af. Werd in 1806 hoofdman van de sociëteit van wijnkopers in Middelburg. Hij was in 1803 schepen en in 1810 lid van de municipale raad. Bekleedde meerdere bestuursfuncties, waaronder die van directeur van het Zeeuws Genootschap.
2.1. GA Middelburg, coll. Brouwer 1.
2.2. 36 x 25,5; 75 f. en 31 p.
2.3. Genealogie van de familie van Brouwer. Beschreven in een journaal op de regterbladzijden van fo.7. waar in behalven de evenementen tot een geslagtboek behorende ook nog vermeld worden de merkwaardige bijzonderheeden relatief deese familie.
3.1. Familieboekje en dagboek.
3.2. Aanvankelijk begonnen als genealogie aangeboden aan zijn vader ter gelegenheid van diens 60e verjaardag.
4.1. (1638-) 1769 - 3 april 1818.
4.2. Genealogische aantekeningen over de familie, en de door haar leden beklede ambten, en bijzondere gebeurtenissen in Middelburg en omgeving, bekend van horen zeggen en van eigen waarneming; na 26 juli 1802 min of meer voortgezet als dagboek. Geïllustreerd met portretten, stambomen, tekeningen van familiegraven in de Oostkerk.
5.1. Fragmenten uitgegeven in: P.W. Sijnke, 'Hendrik Brouwer of het leven van een Middelburgs regent rond 1800', Zeeuws Tijdschrift XXIX(1979) 178-182.
6. Vgl.inv.nr. 15: 'Olipodogro van singuliere en interessante aanteekeningen'.

346.
1.1. Jacob van der Lely van Oudewater.
1.2. Delft, 17 februari 1769 - Delft, 10 december 1825.
1.3. Zoon van Adriaan Jacobsz van der Lely en Maria Jansdr. van Groenevelt. Driemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1791 met Maria Magdalena van Beresteyn (1774-1793). Studeerde rechten te Leiden. Was bestuurder van Delft, maar werd in 1795 uit zijn ambten ontheven. Voegde in 1800 de naam Van Oudewater aan zijn familienaam toe. Werd in 1814 secretaris van de Hoge Raad van Adel.
2.1. HRVA, FA Van der Lely (van Oudewater), 817.27.
2.2. 23 x 18,5; 32 p.
2.3. Aanteekeningen van mij Mr. Jacob van der Lely van Oudewater.
3.1. Autobiografie.
4.1. 17 februari 1769 - 2 mei 1825.
4.2. Aantekeningen van afkomst, loopbaan in Delft en in de landsregering, en van gebeurtenissen in de familie.
6. Een samenvatting van een deel van deze tekst bevindt zich in inv. nr. 820.18.

347.
1.1. Willem Anne rijksvrijheer van Spaen.
1.2. Arnhem, 26 december 1750- Den Haag, 29 april 1817.
1.3. Zoon van Alexander Sweder rijksvrijheer van Spaen (1703-1768), militair, en Elisabeth Agnes Jacoba rijksgravin van Nassau la Lecq (1724-1798). Gehuwd in 1773 met Anna Bentinck tot Buckhorst, vrouwe van Zalk en Veecaten (1757-1818). Hij was heer van Hardenstein en lid van de Ridderschap van de Veluwe, tevens gedeputeerde naar de Staten- Generaal. Werd in 1814 als Nederlands baron erkend, en was president van de Hoge Raad van Adel. Historicus en genealoog.
2.1. HRVA, FA Van Spaen 282.
2.2. 33 x 21; 48 p.
2.3. Journal de ma vie. 1769.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 13 augustus 1769 - 31 maart 1770.
4.2. Dagelijkse aantekeningen van activiteiten tijdens zijn verblijf in huis Bellevue te Kleef en in Gelderland, een reis naar Den Haag om te lobbyen voor een ambt, zijn aanstelling tot burgemeester van Elburg en het verblijf aldaar.
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 875; NNBW, V, 781-783.

348.
1.1. Cornelis Johannes Krayenhoff.
1.2. 1722 - 1782.
2.1. (a) ARA II, coll. Krayenhoff 80; (b) GA Nijmegen, FA Krayenhoff 1.
2.2. (a) 23,5 x 19; 134 p.; (b) 20 x 16; 150 p.
2.3. Dagverhaal mijner reize naar Spanje, tot oogmerk hebbende om aldaar op te neemen, en na te gaan of het Project-Canal, 'tgeen beginnen zou bij het Bocal, beneden Tudela in 't koningrijk van Navarre, en eindigen bij Quinto in 't koningrijk van Aragon, mogelijk zij of niet.
3.1. Dagboek.
4.1. 17 oktober 1769 - 16 april 1770; 15 oktober 1770 - 9 april 1771; 17 oktober 1776 - 4 maart 1777.
4.2. Aantekeningen van reizen door Spanje om onderzoek te doen naar de mogelijkheid een kanaal aan te leggen van Tudela naar Quinto. De beide teksten zijn vrijwel identiek.

349.
1.1. Johannes Bruinier.
1.2. Kampen, 4 oktober 1744 - Enkhuizen, 29 december 1818.
1.3. Zoon van Willem Bruinier (1717-1786), organist te Enkhuizen, en Alida Appel (1721-1780). Organist en beiaardier te Enkhuizen. Commissaris van de kleine zaken te Enkhuizen in 1766 en 1773. Huwde in 1744 met Elisabeth Wakker.
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. III * F 8.
2.2. 15,5 x 19,5; 744 p.
2.3. Miscellanea van mijn broeder Ao 1770. Mijn dagboek beginnende 1796 eindigende 1807.
2.4. Nederlands en Latijn.
3.1. Aantekeningen.
4.1. (1745-) ca. 1770 - 1808 (1812-1818).
4.2. Aantekeningen van diverse gebeurtenissen, deels uit het leven van de auteur, aantekeningen van godsdienstige aard, afschriften van brieven en politieke geschriften. Verder een afschrift van een persoonlijke aantekening van de broer van de auteur, Nicolaus.

350.
1.1. Johan Maurits van Pabst van Bingerden. (?)
1.2. Amsterdam, 6 november 1740 - Bingerden, bij Angelo, 20 november 1824.
1.3. Zoon van Rudolph Willem [Edler] van Pabst (1706-1782), vrijheer van Wolfsweerd, heer van Bingerden, drost en burgemeester van Wageningen, en Anthonia Huyghens (1710-1782). Jurist. Trouwde in 1773 met Sara Agatha Hop (1753-1776). Oranjegezind. Woonde van 1769 tot 1 april 1794 in Amsterdam, verbleef vervolgens te Bingerden, week in 1795 uit naar Oldenburg in Duitsland.
2.1. RA Gelderland, HA Bingerden voorl. 860.
2.2. 15,5 x 19,5; 24 f.
2.3. Dagregister der intentinge van de kinderpokjes aan jongvrouw Sara Agatha Hop, oud 17 jaaren.
3.1. Dagboek.
4.1. 7 juni 1770 - 30 juni 1770.
4.2. Aantekeningen over het ziekteverloop na een pokkenintenting bij Sara Agatha Hop (1753-1776) te Amsterdam, voorafgaande omstandigheden, ziekteverschijnselen gedurende zestien dagen, citaten uit verhandelingen over het inenten.


351.
1.1. Adam Frans Julius Armand graaf van der Duyn van Maasdam.
1.2. Deventer, 13 april 1771 - 19 december 1848.
1.3. Zoon van Willem van der Duyn (1750-1813) en Magdalena Elisabeth van Linden (1743-1813). Studeerde te Leiden, volgde een militaire loopbaan, tussen 1795 en 1813 ambteloos burger, had een aandeel in de omwenteling van 1813.
3.1. Memoires.
4.1. 1771 - 1848.
4.2. In de derde persoon geschreven verslag van vooral de loopbaan van de auteur, waarbij het aandeel van de tekstbezorger onduidelijk is.
5.1. 'Levensschets van den graaf van der Duyn van Maasdam door hemzelven geschreven', in: Gedenkschriften van den graaf van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, C.F.Sirtema van Grovestins ed., (Amsterdam, 1857) 13-50.
5.2. Van der Aa, IV, 439-441; NNBW, I, 777-780.

352.
1.1. Christoffel Theodorus Jacobus Paulus Baerken.
1.2. Doesburg, 25 januari 1771 - na 1822.
1.3. Zoon van Frans Baerken (1745-1803) en Wendelina Offermans (1743-1786). Volgde twee jaar de Franse school in Boxmeer. Hij was enige jaren knecht in Deventer en later zelf kruidenier in Doesburg. Woonde eerst bij zijn vader, die hertrouwd was met de dienstbode, later in verschillende kosthuizen in Noordrijn-Westfalen, in het land van Maas en Waal en in het rijk van Nijmegen. Kocht zich in 1813 in in het gasthuis van Doesburg. Verloor door failissement van degeen bij wie hij zijn geld had uitgezet zijn kapitaal. Beheerde vanaf 1812 de goederen en gelden van de familie-fundatie. Rooms-katholiek.
2.1. Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen, FA Baerken doos no.3.
2.2. 17 x 10; 297 p.
2.3. Levens-beschrijving van Christoffel Baerken begonnen den 16. april 1821 en voleijnd den 25 januari 1822. Aetat suae 50 1/4 en bij het sluijten van dit verhael aetat suae 51. 1822; (voorrede) Al wie ter eenige tijd dit verhaal mogt koomen te lezen zal in het zelve niet vinden hoog-dravende woorden of termen. Het is een eenvoudig opstel, voorts-gevloeit uyt de eenvoudigheid van mijn hart...; (p.1) Levens gevallen van Christoffel Baerken, en deszelfs afkomst.
3.1. Autobiografie.
4.1. 25 januari 1771 - 25 januari 1822.
4.2. Aantekeningen over zijn voorgeslacht, de levensloop van zijn broers en zusters en het verslag van zijn eigen leven, de dood van zijn moeder, schooltijd, de slechte relatie met zijn vader en zijn stiefmoeder, huwelijksplannen, problemen bij het beheer (en verlies) van zijn kapitaal, de samenwoning met zijn broer Frans, die tenslotte krankzinnig in het gasthuis te Zutphen werd opgenomen (1819), de inwoners van het gasthuis Doesburg waar hij zichzelf had ingekocht. Dit alles over diverse opstellen verspreid en vermengd met aantekeningen over andere zaken.

353.
1.1. Willem IJsbrand van Hamelsveld.
1.2. Durgerdam, 17 augustus 1771 - Den Haag, 12 februari 1835.
1.3. Zoon van IJsbrand van Hamelsveld (1743-1812), predikant, en Susanna Flandreau. Studeerde rechten te Utrecht en Leiden. Patriot, evenals zijn vader. Werd advocaat te Amsterdam. In 1794 secretaris van het Comité Revolutionair, reisde voor overleg met de Fransen naar Den Bosch.
2.1. GA Amsterdam, bibl. F. Hamelsveld, W.IJ. van.
2.2. 18 x 23; ca.140 p.
2.3. Dit boek geef ik den titel van het Boek der herinnering en des aandenken 1834.
3.1. Autobiografie.
3.2. 'dat mijne kinderen, dit lezend, aan hunne vader moge denken die hun lief had, en nut trekken in hun leven met de lessen, welke hij hun gaf en nog uit zijn voorbeeld leeren, dat het den mensch dan wel gaat als gij God vreest...
4.1. 17 augustus 1771 - 1834.
4.2. Beschrijving van het leven van de auteur. Jeugd, opleiding, politieke activiteiten, een reis naar Dordrecht en Den Bosch in verband hiermee, loopbaan, huwelijk, sterven van vader.
5.1. Een tekstuitgave is in voorbereiding.
5.2. Van der Aa, VIII, 1, 144-145; NNBW, VI, 693 (vermeld).

354.
1.1. Jacob Frederik Serrurier.
1.2. Hanau (Duitsland), 5 november 1771 - Den Haag, 2 november 1844.
1.3. Zoon van Jan Isaak Serrurier, raadsheer in de rekenkamer van Hessen, en Maria Agnetha Dufay. Bezocht te Hanau de Hollandse school en het athenaeum. Studeerde theologie te Leiden. Patriot. Werd in 1795 Waals predikant te Zwolle. Begon te handelen in ijzer en legde zich toe op de landbouw. Werd schoolopziener in Overijssel. In 1808 benoemd tot lid van de commissie van landbouw in Overijssel. Vestigde zich in 1815 als makelaar in Amsterdam, werd secretaris van de commissie van landbouw van Noord-Holland. Publiceerde op het gebied van de landbouwkunde. Trouwde in 1796 met Margaretha ten Cate.
2.1. GA Zwolle, PA Serrurier.
2.2. 20 x 31,5; 148 p.
2.3. 11 Febr. 1832.
3.1. Autobiografie.
4.1. 5 november 1771 - 1832.
4.2. Verslag van de jeugd van de auteur, en verder over school, studie, functies, persoonlijke ervaringen, omgang met vrienden, politieke gevoelens.
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 626; NNBW, X, 914-915; C. Serrurier, 'Herinneringen aan de jaren 1789-1830', De Gids LXXXXIV(1930), I, 376-408.
6. Onder hetzelfde inv.nr. een getypt afschrift, en een geschrift over politieke zaken door de auteur gericht aan zijn zoons.

355.
1.1. Wennemar Hendrik Dröghoorn.
1.2. Ootmarsum, 4 mei 1754 - Ootmarsum, juni 1813.
1.3. Volgde de Latijnse school te Oldenzaal, studeerde rechten te Utrecht. Advocaat te Ootmarsum, vanaf 1785 gouverneur van de zoon van Joachim Frederik de Beaufort te Den Haag. In 1788 te Amsterdam gouverneur bij de koopman Stadnitski. Vanaf 1792 begeleider van studenten te Utrecht. Patriot; vervulde na 1795 verschillende overheidsfuncties in de provincie Utrecht. In 1798 secretaris van de minister van justitie in Den Haag. In 1803 lid van de Hoge Militaire Vierschaar. In 1811 Vrederechter in Ootmarsum. Gehuwd met Antonia de Haardt.
2.1. Oudheidkamer Twente, SOm D16.
2.2. (a) 4 dln.; 10 x 15,5, 160 f.; (b) 3 dln.; 10 x 16,5; 37, 67 en 77 p.
2.3. (a) Diurna Wennemari Henrici Dröghoorn, [...] i.a. 1 mentis junii 1772; (b) Allerhande aantekeningen begonnen den 11 november 1783.
2.4. Nederlands, Latijn en Frans.
3.1. Dagboeken.
4.1. (a) 1 juni 1772 - 15 mei 1778; (b) 11 november 1783 - 19 december 1799.
4.2. (a) Aantekeningen van het weer, dagelijkse bezigheden, visites, bezoek van de Latijnse school, reisjes naar Deventer, familiebezoek in Abcoude, bijwoning van een terechtstelling in Oldenzaal, studie te Utrecht, promotie in de rechten; (b) aantekeningen van prijzen van levensmiddelen, intocht van de Pruisische troepen, nieuwsberichten, wetenswaardigheden.
5.1. W.H.Dingeldein, 'Een Ootmarsums burgergezin in de Patriottentijd', in: Uit leven en werk van W.H.Dingeldein (Enschede, z.j.).

356.
1.1. Philips Frederik Tinne.
1.2. Den Haag, 18 november 1772 - Spa (België), 27 juli 1844
1.3. Zoon van Johan Abraham Tinne (1742-1808) en Marie Alexandrina Deel (-1777). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1806 met Anne Rose (-1827).
2.1. ARA II, coll. Gülcher 67.
2.2. 33 x 21; 24 p.
2.3. Reminiscenses d'une vie insignifiante.
2.4. Frans.
3.1. Autobiografie..
4.1. 18 november 1772 - 21 december 1813.
4.2. Verslag van het leven van de auteur, geschreven na januari 1831.
5.1. C.F. Gülcher, 'Over een klerkenfamilie uit de 18de eeuw', Jaarboek Die Haghe (1941) 23-55.
5.2. NNBW, I, 1502-1503.
6. Transcriptie van een fotokopie van het origineel. In hetzelfde inv.nr. bevindt zich een getypt exemplaar van de tekst en een vertaling in het Engels.

357.
1.1. Barthold Johan Christiaan Mackay.
1.2. Tiel, 4 september 1773 - Ophemert, 1854.
1.3. Zoon van Aeneas Mackay (1734-1807), kolonel, en Ursulina Philippina van Haeften (1734-1793). Getrouwd met Anna Magdalena Frederica Henriëtte van Renesse van Wilp (1775-1839). Volgde tot 1795 een loopbaan bij de marine. Nam tot 1810 deel aan het bestuur van het Land van Maas en Waal en werd daarna vrederechter te Nijmegen. Maakte na 1815 carrière bij de posterijen in Den Haag en Rotterdam.
2.1. ARA II, coll. Mackay van Ophemert 261.
2.2. Diverse formaten; ca. 50 p.
2.3. Te Tiel ben ik den 4 september 1773 geboren.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1773 - 1820 (-1846).
4.2. Beschrijving van zijn leven vanaf zijn geboorte. Fragmentarisch.

358.
1.1. Fredrik Alexander Meurer.
1.3. Volgde een loopbaan bij de marine. Verbleef in 1786-1787 in de Indische wateren. Vocht in 1794 tegen de Engelsen op de Schelde. Werd na de omwenteling van 1795 gearresteerd. Nam deel aan de zeeslag bij Kamperduin in 1797, waarna hij met anderen op beschuldiging van plichtsverzuim zich voor de zeekrijgsraad moest verantwoorden. Raakte krijgsgevangen door de Engelsen, maar wist te ontkomen.
2.1. ARA II, coll. Meurer 14 L.
2.2. 31,5 x 20; 24 p.
2.3. Mijnen ongelukkigen dienst bij den stadhouderlijke regeering.
3.1. Autobiografie.
3.2. Mogelijk een poging om aandacht van koning Lodewijk Napoleon te krijgen.
4.1. 1773 - 1808.
4.2. Verslag van zijn loopbaan, vooral de tegenslagen door gebrek aan protectie of door regelrechte tegenwerking; zijn arrestatie in 1795; de rechtszaak voor de zeekrijgsraad in 1798; zijn problemen om hem toekomende gelden te innen en de klacht dat hij bij Zijne Majesteit geen gehoor vond.
5.2. Van der Aa, XII, 2, 742.


359.
1.1. Hendrik baron Collot d'Escury.
1.2. 1773 - 1845.
2.1. ARA I, FA Collot d'Escury 155.
2.2. 31x19,5; 8 p.
2.3. Hendrik Baron Collot d'Escury, Heer van Heinenoord werd te Rotterdam op den 4en september geboren.
3.1. Autobiografie.
3.2. (p.1) Wanneer na mijn overlijden het een of ander mij betreffende wordt begeerd, kan men het nevensgaande mededeelen...
4.1. 1773 - 1835.
4.2. Beschrijving van het eigen leven, opleiding, ambten, letterkundige activiteiten en familiegegevens.

360.
1.1. Aefje Gijsen.
1.2. Zaandam, 5 februari 1753 - Zaandam, 22 oktober 1781.
1.3. Dochter van Meijndert Meijndertsz. Gijsen en Trijntje Gerrits Blaaw. Gehuwd in 1780 met de weduwnaar Cornelis Cornelisz. Blaauw.
2.1. GA Zaanstad, bibl.no. 01.041; 01.042; 6B2; 6B3; 01.264.
2.2. 5 dln.; 24 x 10,5; 96 p.; 24 x 10,5; 116 p.; 20 x 16; 173 p.; 20 x 15,5; 116 p.; 20 x 15,5; 179 p.
2.3. Dagverhaal van het [jaar 1773]. Den 1 januarie 's morgens te kerk geweest in het nieuwe huijs onder het gehoor van domenie Bleeker.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1773 - 22 september 1775.
4.2. Verslag van de dagelijkse gebeurtenissen in het huisgezin, bezoek dat men ontvangt en afgelegde bezoeken, bezoeken van houtkopers, uitstapjes naar onder meer Amsterdam en Haarlem, de jaarlijkse logeerpartij in 's-Graveland bij de familie Hodshon.
5.1. J.W.van Sante, ed., Dagverhaal van Aafje Gijsen (Wormerveer, 1986).
5.2. Jo Daan, 'De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende-eeuws', Anno 1961. Zaans Cultureel-historisch Tijdschrift nr.106 (Mei 1988).

361.
1.1. Egbert de Goede.
1.2. Zwartsluis, 27 mei 1773 - Doesburg, 2 mei 1852.
1.3. Scheepstimmerman te Doesburg.
3.1. Autobiografie.
4.1. 27 mei 1773 - 1845.
4.2. Verslag van eigen leven, piëtistisch.
5.1. Eene korte en eenvoudige beschrijving van den weg der bekeering dien de drie-eenige verbondsgod met mij gehouden heeft (Utrecht, 1976) (1e dr.: Utrecht, z.j.).

362.
1.1. Daniël Delprat.
1.2. Amsterdam, 14 december 1729 - Rotterdam, 11 juli 1795.
1.3. Zoon van Jacques Delprat (1700-1768), koopman, en Cathérine Bénézet. Gehuwd in 1755 met Marie Anne Humbert (1736-1810). Koopman te Amsterdam, later te Rotterdam. Lid van de Waalse Kerk.
2.1. ARA II, FA Delprat (a) 31; (b) 32.
2.2. (a) 20 x 16,5; 42 p.; (b) 31,5 x 20; 44 p.
2.3. (a) (kaft) Méditations 1773; (p.1) Au nom de la très sainte Trinité. C'est l'amour, c'est la reconnaisance qui m'ont fait naitre l'idée de commencer ce recueil; (b) (kaft) Méditations 1774; (p.1) A N D L T S T 1774 ETERNEL, Avec quelle douce satisfaction je reviens en ce lieu secret, pour y repandre en quelque sorte mon ame en ton adorable présence.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
3.2. Een eerbetoon aan God.
4.1. (a) 14 oktober 1773 - 31 december 1773; (b) 1 januari 1774 -4 april 1774.
4.2. Een regelmatig bijgehouden verslag van de relatie van de schrijver tot God; met grote aandacht voor de financiële voor- en tegenspoed, geschreven in een tijd van economische crisis.
6 Vgl. ARA II, FA Delprat 29: Voyage de l'Italie, reisjournaal uit 1787).

363.
1.1. Daniële Jeanne Gallien.
1.2. Hanau (Duitsland), 31 december 1773 - Oegstgeest, 27 april 1830.
1.3. Dochter van een uit Parijs afkomstige tekenleraar te Hanau. Vanaf zesjarige leeftijd, na het overlijden van haar moeder, opgevoed in een pensionaat. Vanaf 1791 verbleef ze enkele jaren bij haar oom, Daniel Wijttenbach, filoloog, hoogleraar te Amsterdam. Na een kort verblijf in Hanau bestuurde ze vanaf 1798 het huishouden van haar oom, inmiddels hoogleraar en bibliothecaris te Leiden, met wie ze in 1817 trouwde. Ze schreef romans en dialogen.
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. P 18.
2.2. 21 x 33; 6 p.
2.3. Mon père à ma naissance me mit sous la protection spéciale.
2.4. Frans.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven voor Petrus Hofman Peerlkamp (1786-1865), hoogleraar in de oude letterkunde en algemene geschiedenis te Leiden sinds 1822.
4.1. December 1773 - 1809.
4.2. Verslag van vooral de jeugd van de auteur, oogletsel veroorzaakt door de kinderpokken, dood van haar moeder, opleiding.
5.2. Van der Aa, XX, 506; NNBW, I, 1595-1596.


364.
1.1. Anthony Boldewijn Gijsbert van Dedem de Gelder.
1.2. Kasteel De Gelder bij Wijhe, 24 augustus 1774 - Pieve Perlago (Italië), 14 augustus 1825.
1.3. Zoon van Fredrik Gijsbert van Dedem de Gelder, diplomaat, ambassadeur te Constantinopel, en Adriana Frederica Johanna Sloet (1746-1815). Reisde door Europa en het Midden Oosten, keerde in 1793 naar Holland terug. Volgde een militaire carrière, na 1814 in Franse dienst.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
4.1. 1774 - 1825.
4.2. Beschrijving van het eigen leven, de periode 1793-1808 wordt niet beschreven, en is mogelijk door de tekstbezorger weggelaten.
5.1. E. Lecky de Dedem, ed., Un général Hollandais sous le Premier Empire (Paris, 1900).
5.2. Van der Aa, IV, 89-90; NNBW, VIII, 363-364; H.Brugmans, 'Een Nederlandsch generaal in Franschen dienst', Nederlandsche Spectator (1900) 106-108.

365.
1.1. Roelof Klaasse Storm.
1.2. Leeuwarden, 1733 - Leeuwarden, 1819.
1.3. Lid van de vroedschap van Leeuwarden 1782-1795.
2.1. GA Leeuwarden, FA Storm 2.
2.2. 20,5 x 32; 30 p.
2.3. Journaal van het merkwaardigste gebeurde sedert 1 januari 1774.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1774 - 14 maart 1779.
4.2. Aantekeningen van diverse gebeurtenissen, merendeels te Leeuwarden: ongelukken, sterfgevallen, een geval van sodomie, het weer, enkele activiteiten van de auteur.
6. Afschriften van dit document in GA Leeuwarden, collectie afschriften Eekhoff 438, en FA Beucker Andreae, Geschiedkunde H I, en RA Friesland, PA Daam Fockema 87. Vgl. coll.Eekhoff, afschriften van kroniekjes van dezelfde auteur over 1795-1796 en 1813-1814, resp. 24 en 5 p. Vgl. van dezelfde auteur RA Friesland, PA Daam Fockema 87: Aantekeningen van politieke verwikkelingen te Leeuwarden 1795-1796. Ander afschrift: GA Leeuwarden, FA Beucker Andreae, Geschiedkunde H II.

366.
1.1. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen.
1.2. Vlissingen, 29 februari 1752 - Middelburg, 21 mei 1823.
1.3. Zoon van Nicolaas Lambrechtsen en Maria Kroef. In 1790 huwde hij met Maria Petronella Schorer. Studeerde in 1772 te Utrecht, waar hij in 1773 in de rechten promoveerde. Pensionaris van Vlissingen tot 1787.
2.1. RA Zeeland, FA Snouck Hurgronje I, 97.
2.2. 31 x 19.5; 59 f.
2.3. Gedagten ter gelegenheid mijner 36e verjaring op den 29 februarij 1788 of beschrijving mijner politique amptsverrigtingen van den 30 april 1774, toen ik tweede pensionaris van Vlissingen wierd tot den 29 september 1787, toen ik als raad en pensionaris der stad Vlissingen, door het gemeen ontzet wierd en mijne goederen geplunderd.
3.1. Memoires.
4.1. 30 april 1774 - 29 september 1787.
4.2. Overzicht van zijn loopbaan, opgetekend 29 februari 1788, vanaf zijn aanstelling als pensionaris van Vlissingen tot het moment dat zijn huis geplunderd werd.
5.2. Van der Aa, XI, 74-76; NNBW, IV, 874.
6. Vgl. RA Zeeland, FA Snouck Hurgronje I, 97: Verslag van de plundering van de bezittingen van de auteur en andere patriotsgezinde regenten in 1787.

367.
1.1. David Jacob van Lennep.
1.2. Amsterdam, 15 juli 1774 - Amsterdam, 11 februari 1853.
1.3. Zoon van Cornelis van Lennep (1521-1813) en Cornelia Henriëtta van de Poll. In 1798 hoogleraar in de klassieke talen en geschiedenis te Amsterdam. Gehuwd met Cornelia Christina van Orsoy. Latijns dichter.
3.1. Autobiografie.
4.1. 15 juli 1774 - ca.1810.
4.2. Aantekeningen betreffende ouders, opleiding, beroep.
5.1. J.van Lennep, Het leven van mr.Cornelis van Lennep en mr.David Jacob van Lennep, 3 dln., (Amsterdam, 1861), II, p.16-17 en III, p.1-8. (fragmenten).
5.2. Van der Aa, XI, 326-334; NNBW, I, 1265-1267.

368.
1.1. Hiëronymus van Alphen.
1.2. Gouda, 8 augustus 1746 - Den Haag, 1803.
1.3. Zoon van Johan van Alphen en Wilhelmina Lucia van Alphen. Studeerde te Utrecht en Leiden, werd pensionaris van Leiden en thesaurier-generaal van de Unie. In 1772 gehuwd met Johanna Maria van Goens (-1775). Schreef gedichten, ondermeer voor kinderen.
3.1. Dagboek.
4.1. 30 december 1774 - 5 januari 1775; 5 april 1792 - 24 februari 1802.
4.2. Verslag van vooral de gemoedsstemming van de auteur en zijn relatie tot God.
5.1. 'Fragmenten uit het dagboek van E.C.W.', in: Mengelingen in proze en poëzy (Utrecht, 1798).
5.2. Van der Aa, I, 201-205; NNBW, I, 88-89; P.J.Buijnsters, 'Het geheime dagboek van Hieronymus van Alphen', De Nieuwe Taalgids LXI(1968) 73-83.

369.
1.1. Christoffel Rueb.
1.2. Dordrecht, 27 januari 1775 -Rotterdam, 1 november 1865.
1.3. Zoon van Adolph Stephanus Rueb (1746-1840), wijnkoper te Dordrecht, en Johanna Maria Duffer (1752-1822). Getrouwd in 1804 met Petronella van Heukelom (1782-1852). Nam deel aan de patriottenbeweging in Amsterdam; was secretaris van Pieter Paulus. Werd makelaar in suiker in Rotterdam bij de firma Burmester (na 1827 de firma Rueb).
2.1. ARA II, FA Delprat 25.
2.2. 33,5 x 21,5; 4 p.
2.3. Herinnering van mijn levensloop op mijn 81sten verjaardag zijnde geboren 27 januari 1775 te Dordrecht.
3.1. Autobiografie.
4.1. 27 januari 1775 - 23 december 1843.
4.2. Herinneringen aan ouders, grootouders, opleiding en werkzaamheden; aandacht ook voor de verschillende keren dat hij bij de familie van zijn latere echtgenote om toestemming voor de verkering moest verzoeken.
6. Kopie van het origineel, in 1906 gemaakt door kleindochter Petronella Delprat-Rueb.

370.
1.1. Maria Elselina Johanna Versfelt (pseudoniem: Ida Saint-Elme).
1.2. Lith, 27 september 1776 - Brussel, 19 mei 1845.
1.3. Dochter van Gerrit Versfelt (-1781), predikant, en Alida de Jongh (-1828). Ging na de dood van haar vader met haar moeder naar Amsterdam. Huwde in 1792 met Jan Ringeling (1768-1799?), van wie ze in 1795 scheidde. Reisde volgens haar autobiografie naar Frankrijk en vocht gekleed als man in het Franse leger. Woonde in feite vermoedelijk in Amsterdam, waar ze twee kinderen liet dopen. Huwde in 1802 te Parijs met Alfred graaf de Saint Elme, stafofficier in het Franse leger. Volgde haar man in het leger in mannenkleren. In 1820 als actrice wonend te Parijs, reisde naar Egypte, woonde enige tijd in Londen, en sleet haar laatste jaren in Brussel. Schrijfster.
2.4. Frans.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1776 - ca.1820.
4.2. Fantasievolle beschrijving van haar eigen leven.
5.1. (a) Mémoires d'une contemporaine ou souvenirs d'une femme sur les principaux personnages de la Republique, du Consulat, de l'Empire etc. (Paris, 1827); herdruk: R.Ney ed., (Paris, 1895); (b) Mes dernières indiscrétions, par la Contemporaine (Paris, 1833).
5.2. NNBW, VII, 1255-1257.

371.
1.1. Johan Maurits van Pabst van Bingerden.
1.2. 1740 - 1824.
2.1. (a) HA Bingerden voorl.853; (b) HA Bingerden voorl.852; (c) HA Ruurlo voorl. 113/2; (d) HA Bingerden voorl.844.
2.2. (a) 20 x 32; 6 p.; (b) 20 x 33; 13 p.; (c) 21,5 x 34,5; 56 p.; (d) 20 x 32; 30 p.
2.3. (a) Narré van de fatale kraam van mijne dierbare vrouw Sara Agatha Hop, waar aan sij op den 21 april 1776 overleeden is; (b) Soliloque 25 feb.1812; (c) Vlugtend journaal; (d) A M.B.
2.4. (c) Nederland en Frans; (d) Frans.
3.1. (a) Aantekening; (b) memoires; (c en d) reisjournaal
3.2. (b) Mijne zwevende gedagten, bijzonder oover de ooverleedenen onder mijne aanverwandten en daarnaa over diegeenen waarmeede ik geleefd & gearbeid heb, vermoeijen mij zodanig, dat ik mij voorstelle daarvan geen rust te zullen verkrijgen, dan door mij dezelve meer bedaard te herinneren en in geschrift te brengen.
4.1. (a) 7 april 1776 - 21 april 1776; (b) 20 april 1776 - maart 1787; (c) 1 april 1794 - 7 maart 1795; (d) 1 april 1794 - 7 maart 1795.
4.2. (a) Verslag over het sterven van de echtgenote van de auteur als gevolg van de complicaties na de geboorte van dochter Anthonia Jacoba Margaretha; (b) Beschrijving van herinneringen van de auteur aan gestorvenen: echtgenote, schoonouders, ouders, en aan politieke narigheid te Amsterdam, 1780-1787; (c) verslag, grotendeels in briefvorm, van wederwaardigheden van de auteur sinds zijn vertrek uit Amsterdam, vlucht van Bingerden, reis door het graafschap Bentheim naar Oldenburg, verblijf aldaar. Beschrijving van Oldenburg en het graafschap Bentheim. Omvat een aantal bijlagen, 1794-1795. Afschrift ca.1900; (d) verslag in briefvorm van wederwaardigheden van de auteur. Afschrift van dit verslag in (c). Bijgevoegd een aantal stukken betreffende het verblijf van de auteur en zijn gezin in Oldenburg, 1796-1798.
5.1. (d) als bijlage X in: J.Belonje, 'Het huis Bingerden te Angerlo(Gld.)', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie XIV(1960), 11-135.

372.
1.1. Sigismund Pieter Alexander van Heiden Reinestein.
1.2. Zuidlaren, 25 november 1740 - Huize Laarwoud, 9 maart 1806.
1.3. Zoon van rijksvrijheer Alexander Carel van Heiden (1709-1776) en Esther Susanna de Jassaud (1718-1779). Was sinds 1762 eigenaar van het Utrechtse riddergoed Reinestein. Kwam, evenals voorheen zijn vader, in dienst van het stadhouderlijk hof als kamerheer van Willem V. In 1783 afgezant van de Prins naar het Franse hof, in 1791 naar het Pruisische hof. Volgde in 1776 zijn vader op als drost van Coevorden en Drente en als bezitter van het huis Laarwoud te Zuidlaren. In 1795 van alle functies ontheven. Werd in 1802 opnieuw drost. Trouwde in 1768 met Maria Frederica barones van Reede van Amerongen (1748-1807).
2.1. RA Drenthe, FA Heiden Reinestein 427.
2.2. 6 dln.; ca.16 x 20; 151, 142, 24, 107, 170 en 47 p.
2.3. 1777/1 janu.
2.4. Frans.
3.1. Dagboeken.
4.1. 1 januari 1777 - april 1785.
4.2. Aantekeningen gehouden aan het stadhouderlijk hof en op Huis Laarwoud. Gebeurtenissen, beraadslagingen, internationaal nieuws, door auteur gemaakte reizen.

373.
1.1. Jan Mossel van Straalen.
1.2. Enkhuizen, 23 oktober 1777 - .
1.3. Zoon van Hendrik van Straalen (1751-1822) en Clasina Rijgerbos (1752-1784). Gehuwd in 1799 met Theodora Agneta van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh.
2.1. ARA II, coll. Van Stralen 69.
2.2. 33 x 20,5; 8 p.
2.3. Korte levensschets van Mr.J.M.V.S.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1777 - 1826.
4.2. Beschrijving, geschreven in februari 1826, in de derde persoon, van de familiegeschiedenis van de auteur, diens loopbaan en karakter.

374.
1.1. Anton Reinhardt Falck.
1.2. Utrecht, 19 maart 1777 - Brussel, 16 maart 1843.
1.3. Zoon van Otto Willem Falck, bewindhebber van de VOC, en Engela Apollonia Bergh. Studeerde rechten te Leiden, in 1801 in diplomatieke dienst, in 1818 minister van onderwijs, in 1824 ambassadeur in Engeland, vanaf 1843 ambassadeur in Brussel. Huwde in 1817 baronesse de Roisin.
2.1. ARA II, aanw. 1912.
2.2. 3 dln.; 31 x 21; 230, 230 en 232 p.
2.3. Commentarius perpetuus oftewel doorlopende omschrijving der doop- en trouw-ceelen, paspoorten, bullen en andere opene brieven verleend aan Anton Reinhardt Falck.
3.1. Autobiografie.
4.1. 19 maart 1777 - 1833.
4.2. Verslag van het eigen leven, ouders, jeugd, opleiding, loopbaan, geschreven in 1837.
5.1. H.T.Colenbrander ed., Gedenkschriften (Den Haag, 1913); Vgl. Th.Janssen ed, Herinneringen (Amsterdam, 1877).
5.2. Van der Aa, VI, 32-35; NNBW, I, 845-847.

375.
1.1. Gijsbert Karel van Hogendorp.
1.2. Rotterdam, 27 oktober 1762 - Den Haag, 5 augustus 1834
1.3. Zoon van Willem van Hogendorp (1735-1784), bestuurder te Rotterdam, en Carolina Wilhelmina van Haren. Gehuwd in 1789 met Hester Clifford. Volgde een militaire opleiding te Berlijn, diende kort in het Staatse leger. Maakte een reis door Amerika. Promoveerde in 1786 te Leiden in de rechten. Stond aan de zijde van de stadhouder en was van 1795 tot 1813 ambteloos. Zat toen enige jaren in de handel. Lid van de Tweede Kamer tot 1825.
2.1. ARA II, coll. Van Hogendorp aanw.1913 nr. 50-52.
2.2. 3 dln.; merendeels 33 x 20,5; ca. 3000 p.
2.3. 19 juillet 1777.
2.4. Frans, Duits en Nederlands.
3.1. Dagboek, losse aantekeningen.
4.1. 19 juli 1777 - 1791; 1806 - 1834.
4.2. Deels dagboek, deels losse aantekeningen over politieke gebeurtenissen en persoonlijke zaken.
5.1. Een deel van dit materiaal is uitgegeven in: Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp, 1762-1813, 4 dln. (Den Haag, 1866-1887). J.Haak, ed., G.K.van Hogendorp, journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de la Haye (1810-1813) (Den Haag, 1981).
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 946-952; NNBW, II 587-593.
6. Kennelijk was de auteur van plan zijn memoires te schrijven. In de loop van 1830 had hij voor dit doel zelf zijn stukken chronologisch geordend in diverse mappen. Deze mappen bevatten een mengeling van persoonlijke en ambtelijke stukken. De inv.nrs. 36-39 behelzen de periode 1773-1800, de inv.nrs. 40-48 de periode 1800-1834. Een op 19 maart 1830 geschreven opzet voor het boek bevindt zich in inv.nr. 36(2). Naast dagboekaantekeningen in beperkte zin ook van alles dat op de periodes betrekking heeft, zoals mededelingen over de graanprijzen, aantekeningen uit boeken etc. Inv.nrs. 54-61 bevatten materiaal over reizen, de nrs. 54-56 over de periode 1783-1798, de nrs. 57-61 over de periode 1817-1822. Naast reisaantekeningen ook gedrukte stukken, beschouwingen over landen, aantekeningen over diverse onderwerpen.

376.
1.1. Jacob Nieuwenhuis.
1.2. Alkmaar, 26 oktober 1777 - bij Vleuten, 7 april 1857.
1.3. Zoon van Jacob Severin Nyegaard en Maria Geertruida Scholl. Studeerde te Tübingen en werd Luthers predikant te Zutphen en Utrecht, in 1810 promotie in de wis- en natuurkunde, in 1816 hoogleraar te Deventer, en 1822-1843 te Leiden.
3.1. Autobiografie.
4.1. 26 oktober 1777 - ca.1800.
4.2. Aantekeningen betreffende afkomst, ouders, en opleiding.
5.1. J.Domela Nieuwenhuis, 'Eene bijdrage tot de kennis van het maatschappelijk leven in de laatste jaaren der achttiende eeuw' De Tijdspiegel II(1897) 1-19; 156-176; 272-294. (Parafrase en uittreksels uit het eerste deel van de autobiografie).
5.2. Van der Aa, XIII, 231-235; NNBW, II, 990-992.


377.
1.1. Jacob van Loo.
1.2. Naarden, 1743 - Ootmarsum, 1 augustus 1797.
1.3. Zoon van Hermannus van Loo, predikant, en Hilletje Killewich. Predikant vanaf 1786. Gehuwd met C.P.de Mol.
3.1. Dagboek.
4.1. 22 november 1777 - 28 maart 1797.
4.2. Verslag van vooral de gemoedstemming van de auteur, godsdienstige beschouwingen.
5.1. H.W.Heuvel ed., Dagboek van Ds. Jacob van Loo, predikant te Ootmarsum 1777-1797 (Amsterdam, 1814).
5.2. Van der Aa, XI, 605-606; NNBW, IX, 618; H.Stouten, 'Het dagboek van Jacob van Loo. Een verkenning', Spektator V(1975/6) 712-724.

378.
1.1. Lambert Engelbert van Eck.
1.2. Tiel, 11 november 1754 - Den Haag, 5 oktober 1803.
1.3. Zoon van Otto van Eck (1719-1781), secretaris van Tiel, en Cornelia Maria van den Steen (1721-1798). Gehuwd in 1778 met Charlotte Amélie Vockestaert (1759-1824). Studeerde rechten te Leiden. Advocaat in Den Haag. Werd in 1795 secretaris van het Comité voor de Marine, en in 1796 lid van de Nationale Vergadering. In januari 1798 gearresteerd, en gevangen gezet op Huis ten Bosch tot juli 1798. Daarna raadsheer in het gerechtshof van Holland en Zeeland.
2.1. RA Gelderland, FA Van Eck 41.
2.2. 23,5 x 18,5; 24 p.
2.3. Familie aantekeningen van mr. Lambert Engelbert van Eck.
3.1. Familieboekje.
4.1. 1778 - 1801.
4.2. Aantekeningen vanaf zijn huwelijk van geboorten en overlijden in de familie, van zijn ambten en aanstellingen, over zijn gevangenschap en de tussentijdse vrijlating daarin door de ziekte van zijn zoon Otto Cornelis van Eck (1780-1798), diens overlijden op 29 maart 1798.
5.2. NNBW, IX, 225-226.

379.
1.1. Willem Cornelis Ackersdijk.
1.2. Den Bosch, 12 december 1760 - Rotterdam, 7 februari 1843.
1.3. Zoon van Willem Cornelis Ackersdijck, advocaat, schepen en raad van Den Bosch, en Anna Franken. Getrouwd in 1783 met Maria Cornelia Bowier. Opleiding aan de Latijnse school in Den Bosch, studie rechten te Utrecht. Tot 1807 advocaat in Den Bosch, 1782-1795 stadssecretaris van Den Bosch, 1807-1811 advocaat in Utrecht, 1820 verhuizing naar Rotterdam, daana ambteloos burger met historische en letterkundige belangstelling.
2.1. (a) UB Utrecht, coll.hss. 20 E 2; (b) ARA II, coll. Ackersdijck 33; (c) ARA II, coll. Ackersdijck 34.
2.2. (a) 21 x 13,5; 16 p.; (b) 13,5 x 21; 26 p.; (c) 21 x 13,5; 8 p.
2.3. (a) Mijn lust tot de letteroefeningen en pogingen om daar van openlijke blijken te geven; (b) Herinneringen en overdenkingen met mijne vrouw en kinderen bij het vijfentwintigste verjaaren van ons huwlijk den 7en van wijnmaand 1808; (c) Op mijn vijftigsten verjaardag den twaalfden van wintermaand 1810.
3.1. Memoires.
4.1. (a) 1778 - 1821; (b) 1783 - 1808; (c) 12 december 1810.
4.2. (a) Aantekeningen betreffende de aantrekkingskracht van de letteren, opsomming wat hij op dit gebied publiceerde en de mensen met wie hij daardoor in contact kwam; (b) Terugblik op het leven bij het 25-jarig huwelijksfeest; (c) Overdenkingen over het leven bij zijn vijftigste verjaardag.
5.2. Van der Aa, I, 40-42; NNBW, I, 16-17.
6. ARA coll. Ackersdijck inv.nrs. 31, 33, 34, 36, 37, 42, 43 betreffen autobiografische teksten van na 1814.

380.
1.1. Gerrit Jan Pijman.
1.2. Deventer, 31 januari 1750 - Utrecht, 9 juni 1839.
1.3. Zoon van Abraham Pijman en Maria Amalia Theben. Nam in 1763 dienst in het Staatse leger. Volgde een militaire carrière. Werd in 1798 minister van oorlog, in 1801 lid van het Uitvoerend Bewind. Gehuwd met Adriana Scheltes (1751-1795).
3.1. Memoires.
4.1. 1778 - 1826.
4.2. Aantekeningen betreffende de politieke geschiedenis van Nederland en de rol van auteur hierin.
5.1. Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Vereenigde Nederlanden sedert het jaar 1778, tot en met het jaar 1826 (Utrecht, 1826).
5.2. NNBW, VII, 1028-1030.

381.
1.1. Cornelius Vollenhoven.
1.2. Amsterdam, 3 februari 1778 - Den Haag, 14 november 1849.
1.3. Zoon van Hendrik Vollenhoven (1753-1826) en Catharina Johanna van Beeck (1750-1813). Gehuwd in 1814 met Henriëtte van der Vliet (1781-1849). Studeerde rechten te Amsterdam en promoveerde in 1799 te Leiden. Werd advocaat in Amsterdam, en lid van diverse commissies van het stadsbestuur. Werd in 1811 advocaat bij de Staatsraad in Parijs, maar keerde in 1813 naar Amsterdam terug. Deskundig op het gebied van de armenzorg. Vervolgde zijn carrière bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Raad van State.
2.1. ARA II, coll. Vollenhoven 83.
2.2. 31,5 x 20; 9 p.
2.3. Nu en dan bekruipt mij de lust eine Selbstbiographie te schrijven, ofschoon ik eigenlijk niet weet waartoe dat dienen zal en nisi utile est quod facimus stulta est gloria.
3.1. Aanzet tot een autobiografie.
4.1. 1778 - 1848.
4.2. Aantekeningen, geschreven in 1848, voor een levensbeschrijving vanaf zijn jeugd. Voorts lijsten met aanstellingen.
5.2. Van der Aa, XIX, 322-323; NNBW, IX, 1222-1223.

382.
1.1. Cornelis Bruinvis.
1.2. Alkmaar, 30 mei 1736 - Alkmaar, 6 maart 1810.
1.3. Gehuwd in 1762 met Aafje Schagen (1724-1810). Was diaken van de doopsgezinde gemeente te Alkmaar. Historicus.
2.1. GA Alkmaar, coll. Aanwinsten 282.
2.2. 17 x 11; 76 p.
2.3. Hier volgen nog eenige aanmerkingen, resolutiën; als andere zaaken 't diakenampt betreffende; enkel maar per memorie hier aangeteekent.
3.1. Dagboek.
3.2. 'Dit boekje moet na mijn overlijden niet overgegeven worden. Was maar enkel tot mijn memorie dienende, en kan onze zoonen, soms van dienst zijn, wanneer ook zij tot het diacon's ampt in der tijd mogte verkooren worden!'
4.1. 1 april 1778 - 21 januari 1809.
4.2. Aantekeningen van de gebeurtenissen in de (Vriesche) doopsgezinde gemeente te Alkmaar, vanaf het moment van benoeming tot diaken tot aan de fusie met de Vereenigde Vlaamsche en Waterlandse gemeente tot de Vereenigde Vriesche en Waterlandsche doopsgezinde gemeente.

383.
1.1. Willem van den Hull.
1.2. Haarlem, 16 september 1778 - Haarlem, 7 juli 1858.
1.3. Zoon van Willem van den Hull (1749-), brievenbesteller te Haarlem, en Wilhelmina de Bell (1744-). Onderwijzer, onder meer te Haarlem, was daar vervolgens enkele jaren voorzanger in de Waalse kerk, hield daarna een kostschool.
2.1. Teyler's Museum, Haarlem.
2.2. 25 x 20; 635 p.
3.1. Autobiografie.
4.1. 16 september 1778 - ca.1840.
4.2. Verslag van zijn leven vanaf de geboorte, ouders, broers, ooms en tantes, opvoeding, scholing, onderwijzerschap, verliefdheden. Geschreven in 1841-1842, met een aanvulling van latere datum.
5.1. Uitgave door R.Padmos en B.Sliggers in serie egodocumenten Verloren, deel 10.
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 1431.

384.
1.1. Jan Elias Huydecoper.
1.2. Utrecht, 8 januari 1735 - 18 februari 1808.
1.3. Zoon van Jan Huydecoper (1693-1752), vroedschap van Amsterdam, en Sophia Maria Agatha van der Muelen. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1763 met Isabella Agnetta baronesse van Lockhorst (1732-1765). Was onder meer burgemeester van Amsterdam.
2.1. RA Utrecht, FA Huydecoper 603, 604, 605, 606.
2.2. 8 dln.; ca. 33 x 21; ca. 1400 p.
2.3. 1779. Den vrijdag 8 op 't onf. van een miss..
3.1. Dagboek.
4.1. 8 januari 1779 - 28 april 1780; 1 januari 1782 - 11 januari 1783; 11 januari 1783 - 30 december 1785; 1 januari 1786 - 25 december 1787; 1 januari 1793 - 16 januari 1795.
4.2. Aantekeningen van voornamelijk politieke gebeurtenissen.
6. Zie ook inv.nr.546 (33 x 21; 44 p.:'Augustus 1796. Aan mijne zoons. Daar het eynde van mijn leeven naadert en misschien eerlang daar zal zijn, vinde ik mij aangespoort om ulieden mijne gedagten en raadt op sommige zaaken nog meede te deelen'): Overpeinzingen en raadgevingen bestemd voor zijn zoons.

385.
1.1. Jan Adriaansz. van Vleuten.
1.2. 1762 - 1835.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 00.751-00.753 (Honig no.1188).
2.2. 3 dln.; ca. 15 x 10; 121 p. 106 p.; 144 p.
2.3. (omslag) Annotatien van Jan van Vleuten te Zaandijk 1779-maart 1788; (p.1) Annotatien gehoude door Jan van Vleute Ao. 1779: 80: 81: 82: 83: 84: 85: 86: 87 en tot 't ijnde van maart 1788.
3.1. Dagboek.
4.1. 13 mei 1779 - 3 maart 1797.
4.2. Aantekeningen aanvankelijk vooral van branden in de Zaanstreek; Vanaf 1787 uitgebreider: het weer, gebeurtenissen in zijn privé-leven, in de Zaanstreek en Amsterdam, en de politieke ontwikkelingen in de rest van het land.
6. Hier en daar zijn delen uit de tekst geknipt door de dochters van de auteur; het betreft persoonlijke notities die zij niet onder de ogen van anderen wilden laten komen. Vgl. GA Zaanstad, bibl. 00.754 (Honig 1189): Verslag van de loting voor de krijgsdienst, de oprichting van een exercitiegenootschap te Zaandijk, en de rol die dit speelde in de strijd rond Utrecht, Woerden, en in het Noorderkwartier tot september 1787. Zie ook GA Zaanstad, bibl. 01.389.

386.
1.1. Maarten Baak.
1.2. Scheveningen, 29 mei 1779 - Scheveningen, 6 mei 1847
1.3. Zoon van Klaas Baak en Neeltje Vrolijk. Getrouwd in 1799 met Jacoba Spaans (-1842). Hertrouwde in 1842 met Cornelisje van der Mark. Visser in Scheveningen, daarnaast catechiseermeester. Was Oranjegezind. Publiceerde over verschillende onderwerpen.
2.1. Gemeentearchief van 's-Gravenhage, Ov.Verz. H s. 53
2.2. 2 dln.; 22,5 x 14; 143 en 50 p.
2.3. Mijn dierbaar kind! Geliefde gade! Of wie dit geschrift in handen mogen krijgen. Ik ben geboren den...
3.1. Autobiografie.
4.1. 29 mei 1779 - 4 maart 1847; 1821-1847.
4.2. Aantekeningen betreffende zijn jeugd, schooljaren, het vissen, het leven op zee, gebeurtenissen in Scheveningen, de Patriottentijd, krijgsgevangenschap bij de Engelsen, de terugkomst van Prins Willem, activiteiten als catechiseermeester, verder een beschrijving van een reisje naar Brussel in 1820.

387.
1.1. Willem Hendrik van Heemstra.
1.2. Oenkerk, 18 oktober 1779 - Leeuwarden, 30 december 1826.
1.3. Zoon van Schelte van Heemstra en Wiskje Cornelisdr. van Scheltema (-1795). Oranjegezind. Vluchtte in 1797 met zijn vader over de Duitse grens. Diende bij de Engelsen tijdens de veldtocht in Noord-Holland en met de Hollandse brigade in Ierland. Werd in 1809 commissaris der verponding te Kollum, in 1813 maire van Oudwoude. Leidde eind 1813-1814 een korps vrijwilligers tegen de Fransen te Koevorden en Delfzijl. Verliet de dienst, werd lid van de Provinciale Staten van Friesland en grietman van Kollumerland, tenslotte lid van de Tweede Kamer. Trouwde in 1803 met Johanna Balthazarina van Idsinga (1783-1850).
2.1. RA Friesland, FA Van Heemstra.
2.2. 18,5 x 27,5; 68 p.
2.3. Levensgeschiedenis van Willem Hendrik van Heemstra, geboren te Oenkerk, den 18 oktober 1779, gestorven te Leeuwarden den 30 december 1826. [...] De voornaamste lotgevallen van mijn leven.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven voor zijn kinderen.
4.1. 18 oktober 1779 - 6 mei 1824.
4.2. Verslag van de jeugd van de auteur, schoolopleiding, politieke gezindheid, activiteiten en lotgevallen als militair, bestuurlijke loopbaan, huwelijk.
5.2. Van der Aa, VIII, 1, 369-370; NNBW, III, 559.

388.
1.1. Rhynvis Feith.
1.2. Zwolle, 7 februari 1753 - Zwolle, 8 februari 1824.
1.3. Zoon van Pieter Feith, ontvanger van convoyen en licenten, en Elisabeth Spaen. Studeerde in Leiden, huwde in 1772 Ockje Groeneveld (1748-1813). Sinds 1786 convooimeester en burgemeester te Zwolle. Letterkundige.
3.1. Dagboek.
4.1. Zonder tijdsaanduiding (ca. 1780?).
4.2. Anoniem verschenen dagboek naar het voorbeeld van Lavater, literair van karakter, deels in dialoogvorm.
5.1. Dag-boek mijner goede werken in rekening gebragt bij God tegen den dag der algemeene vergelding 2e dr. (Amsterdam, 1785).
5.2. Van der Aa, VI, 58-63; NNBW, I, 854-857.

389.
1.1. Robert Jasper van der Capellen van de Marsch.
1.2. De Boedelhoff, 30 april 1743 - Deventer, 7 juni 1814.
1.3. Zoon van Frederik Robert Evert van der Capellen en A.M.E.van Lijnden d'Aspremont. Studeerde rechten te Utrecht, volgde een militaire carrière. Patriot. Week in 1787 uit naar Frankrijk. Woonde sinds 1807 te Haarlem.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
4.1. (1743-) ca.1780 - 1791.
4.2. Verslag van vooral zijn politieke wederwaardigheden als Patriot. Met bijlagen.
5.1. Mémoires et discours politiques sur la République Batave (Paris, 1793).
5.2. Van der Aa, III, 152-154; NNBW, VIII, 251-253.

390.
1.1. Cornelis Johannes Nagtglas.
1.2. Utrecht, 1774 - Nunspeet, 1861.
1.3. Zoon van Hendrik Nagtglas (1753-1797) en Aletta Maria Klad. Na de scheiding van zijn ouders opgevoed door zijn grootvader, Hermanus Klad, secretaris van het kapittel van St.Jan te Utrecht. Werd op zesjarige leeftijd naar een kostschool gezonden. Notaris te Utrecht, burgemeester van Gerverskop.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1780 - 1800.
4.2. Verslag van jeugd, kostschoolleven, zeden en gebruiken van de tijd, Patriotse en Bataafse revoluties.
5.1. Voor honderd jaren. Uit de papieren van een tijdgenoot (Utrecht, 1886).
5.2. H.Hardenberg, 'Cornelis Nagtglas en zijn omgeving', Jaarboek van het Bureau voor Genealogie XXV(1971) 230-245. Vgl. A.van Hulzen, Utrecht tussen Pruis en Fransoos (Utrecht, 1975).

391.
1.1. Johan Pieter Bourjé.
1.2. Middelburg, 27 augustus 1774 - 1834.
1.3. Zoon van Isaac Bourjé, koopman, en Johanna Rachel Alffels. Sinds zijn zesde doof. Leefde als rentenier tot 1810. Actief als schilder. Werd later ijkmeester. Had belangstelling voor de natuurkunde.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek, coll.hss. 6497.
2.2. 5 dln.; 21 x 16,5; 60 p.
2.3. (a, b) Aantekeningen uit mijn leeven; (c, d, e) De geschiedenis onzer rampen.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven voor zijn vrouw en kinderen en als steun voor zijn eigen herinnering.
4.1. (a, b) 1800 - 1806; (c, d, e) 1780 - 1806.
4.2. (a, b) Beschrijving van het gezinsleven vanaf zijn kennismaking met zijn toekomstige vrouw en hun huwelijk; (c, d, e) Beschrijving van zijn eigen leven en van de problemen die het faillissement van de firma Bourjé en Mahieu, waarvan zijn vader directeur was en waarin het familiekapitaal gestoken was, met zich meebracht.
5.1. c, d en e uitgegeven als: 'De Geschiedenis onzer Rampen (facsimilé-uitgave)', Zeeland Documentair I(1980) no.3, p.V, 17-18.
5.2. Van der Aa, II, 3, 1100-1103.

392.
1.1. Bernardus Moorrees.
1.2. Kuik, 1 augustus 1780 - Wijk bij Heusden, 19 augustus 1860.
1.3. Zoon van Jan Gerrit Gabriel Moorrees, advocaat, en Johanna de Jong (-1784). Ging zeven haar oud naar een kostschool, later op de Franse school te Tiel. Oranjegezind, nam daarom in 1794 dienst als militair. Verbleef tot 1801 in het buitenland. Keerde toen terug naar het ouderlijk huis te Tiel en geraakte in een religieuse crisis. Ging theologie in Utrecht studeren, vanaf 1807 predikant. Viermaal gehuwd, in eerste huwelijk met Jannetje Kreulen.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1780 - 1816.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Bekering en eerste levensjaren van wijlen den wel-eerw. zeer geleerden heer B.Moorrees, in leeven leeraar der Hervormde Kerk, door zijn eerwaarde zelven beschreven [...], ed. W.J.Geselschap (Amsterdam, 1862).
5.2. NNBW, IV, 1010.

393.
1.1. Hendrik Adriaan Abrahams.
1.2. Middelburg, 19 mei 1785 - Middelburg, 16 september 1874.
1.3. Zoon van Johannes Abrahams (-1787), boekhandelaar en drukker, en Johanna Maria Hackenberg (1757-1830). Driemaal gehuwd; in eerste huwelijk in 1808 met Pieternella Clasina de Puyt (-1823). Volgde in Middelburg onderwijs aan de Nederduitse en Franse school, en ging daarna in de leer bij boekbinder J.C. Altorffer. Werd van 1798 tot 1799 opgevoed bij tantes in Sluis. Legde in 1806 de gildeproef voor drukker af. Kwam als winkelbediende in de boekhandel van zijn tante, en nam na zijn huwelijk deze zaak over. Associeerde zich in 1815 met zijn moeder en broer in de boekhandel en drukkerij. Drukte onder meer de Middelburgsche Courant, waarvan hij van 1811 tot 1847, afwisselend met zijn broer Jacob, redacteur was.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek, coll.hss. 6521.
2.2. 22,5 x 18; 146 p. (fotokopie).
2.3. Aanteekeningen mijzelven betreffende.
3.1. Memoires en dagboek.
3.2. Bestemd voor zichzelf en voor zijn kinderen, als herinnering en als levensonderricht. 'Daar waar dezelve bij de dag zijn opgetekend, volgde ik het voorbeeld van mijne tweede geliefde gade.'
4.1. 1780 - 31 december 1861.
4.2. Aantekeningen van zijn afkomst, en van familiegebeurtenissen als huwelijken, geboorten, en een beschrijving van zijn leven, deels als dagboek. Beschrijft de gebeurtenissen in het bedrijf en in de familie, de dagelijkse gang van zaken en wat hij meemaakt, zoals de inkwartiering van Engelsen na de landing van 1809 en zijn lidmaatschappen en functies, ondermeer in de schutterij en als directielid van het ziek- en simpelhuis.
5.2. NNBW, I, 13

394.
1.1. Lammoraal Albertus Aemilius Sluijterman.
1.2. Bij Balk, 24 januari 1757 - Workum, 28 januari 1838.
1.3. Zoon van Paulus Ignatius Sluijterman, commandant van de lijfgardes van de Friese stadhouder, en Abigael Becker. Volgde eerst een militaire carrière, later hereboer in Jorwert. Huwde Catharina Lycklama à Nijeholt. Oranjegezind. In 1784 lid van de Staten van Friesland, later commies van convooien en licenten te Workum. Vluchtte na 1795 naar Duitsland, kwam in 1806 terug.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1780 - 5 november 1783.
4.2. Aantekeningen betreffende allerlei dagelijkse beslommeringen
5.1. G.A.Wumkes, 'Een dagboek uit den Patriottentijd' De Vrije Fries XXI(1913) 171-211. (gedeeltelijke uitgave).
5.2. NNBW, III, 1184.

395.
1.1. Willem Pieter del Campo (Camp).
1.2. St. Michielsgestel, 4 december 1761 - Delft, 7 april 1855.
1.3. Zoon van Johannes Hendricus Alexander Camp (1721-1807), genie-officier, later civiel-ingenieur, en Wilhelmina Jacoba van Rooy (1733- 1805). Gehuwd in 1791 met Hendrika Antonia Weeber (1770-1848). Werd opgeleid voor ingenieur, maar volgde vanaf 1780 een militaire loopbaan. Nam in 1787 deel aan een aanval op Patriotten uit Franeker bij het dorp Stiens. Gaf les aan de artillerieschool in Den Haag. Kreeg in 1793/4 opdracht diverse vestingen in staat van paraatheid te brengen. Werd bij de verdediging van Sluis in 1794 door de Fransen krijgsgevangen gemaakt en keerde in mei 1795 terug. Weigerde in Franse dienst te treden en vertrok naar het rassemblement van Osnabrück. Vestigde zich na de ontbinding hiervan in Oost-Friesland. Werkte vervolgens als ingenieur in Pruisen. Keerde in 1813 in Nederlandse dienst terug.
2.1. Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Den Haag Coll. Del Campo DC 128/-.
2.2. 34 x 21,5; 29 p.
2.3. Op den 1e january 1780 mijne militaire loopbaan begon als bombardier surnumerair bij de compagnie artillerie van den genoemde capitein de Chastillon...
3.1. Autobiografie.
4.1. 1 januari 1780 - 1838.
4.2. Overzicht van zijn militaire loopbaan, opgemaakt in 1841
5.2. Van der Aa, II, 50-54; NNBW, I, 545; Vgl. Verhaal van het beleg der vesting Sluis in Vlaanderen door de Franschen in den jare 1794 door een officier van het toenmalige garnizoen (Amsterdam, 1820).

396.
1.1. Frederik van de Poll.
1.2. Bloemendaal, 28 september 1780 - Utrecht, 13 november 1853.
1.3. Zoon van Harman van de Poll (1750-1807), burgemeester van Amsterdam, en Margaretha Jacoba van de Poll (1751-1815). Bezocht de Latijnse school te Amersfoort, studeerde rechten te Utrecht, promotie in 1802. Advocaat te Amsterdam. In 1814 advocaat-fiscaal der middelen te water. Vervulde enkele openbare functies, waaronder dat van gouverneur van de provincie Utrecht. Zijn burgemeesterschap van Amsterdam, begonnen in 1828, eindigde in de nasleep van het belastingoproer van 1835. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Elisabeth van Vollenhoven (1781-1816).
2.1. GA Amsterdam, PA Van de Poll voorl. 383.
2.2. 33 x 20; 51 p.
2.3. Levensbeschrijving van mijnen veelgeliefden vader mr. F. van de Poll door hemzelven beschreven.
3.1. Autobiografie.
4.1. 28 september 1780 - 20 februari 1851.
4.2. Beschrijving van leven en werken van de auteur: ouders, opleiding, loopbaan, liefde, huwelijk, gezin, tegenslagen zoals de dood van zijn eerste vrouw en het einde van zijn burgemeesteschap, betrekkingen met het koninklijk huis.
5.2. Van der Aa, XV, 394; NNBW, X, 740-742.
6. Afschrift door een zoon van de auteur, met naschrift over de laatste twee jaar van zijn vader, diens ziekte en sterven.


397.
1.1. Jacobus Bellamy.
1.2. Vlissingen, 12 november 1757 - Utrecht, 11 maart 1786.
1.3. Zoon van Jacques Bellamy, huisknecht, later commies te Vlissingen, en Sara Hoefnagel. Kwam als twaalfjarige bij een bakker in de leer. In 1782 ging hij door toedoen van enige Vlissingse regenten te Utrecht theologie studeren. Maakte daar vele vrienden, zowel door zijn politieke interesse voor de patriotten als door zijn letterkundig werk. Verloofde zich in 1780 met Francina Baane (-1837). Dichter.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek, coll.hss. (a) 2392; (b) 2533; (c) 2534.
2.2. 3 dln.; 21 x 16,5; (a) 20 p.; (b) 12 p.; (c) 4 p.
2.3. (a) Den 26 november 1780. Diepdenkende en gevoelige Lavater! uwe daaglijksche aanteekeningenhebben mij uit mijnen sluimer gewekt - hoe streng zijt gij tegen U zelven!; (b) Maar naauwlijks bereiktte ik de jaaren der eerste jongelingschap, toen ik reeds een meisje beminde..., maar zonder hoop van immer weder bemind te zullen worden; (c) Waar zijt gij, o vrolijke dagen mijner eerste jeugd, waar zijt gij? Als een aangename droom zijt gij voorbijgegaan!
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 26 november 1780 - 4 december 1780; (b) en (c) 1780?
4.2. (a) Aantekeningen, geschreven onder invloed van Lavater, over zijn ervaringen van de dag, gedachten aan zijn geliefde Francina, overwegingen over de godsdienst en zijn twijfel over het predikantenambt; (b) en (c) aantekeningen over zijn ongelukkige liefde voor een meisje en de overwegingen die hem drijven.
5.2. Van der Aa, II, 1, 293-295; NNBW, VI,93-97; J.A. Nijland, Leven en werken van Jacobus Bellamy, 2 dln. (Leiden, 1917), I, 60-70.

398.
1.1. Hendrik Peter Frederik Helbach.
1.2. 28 februari 1755 -.
1.3. Onderluitenant van een compagnie artillerie. Diende in 1782 te Sluis. Werd later kapitein. Maakte in 1795 de overgave van Heusden mee. Trouwde in 1785 met Maria Stern (1762-1815).
2.1. GA Rotterdam, Stukken betreffende de familie Veltcamp Helbach nr V.
2.2. 16 x 20; ca. 75 p.
2.3. Voorbericht. Dewijl de in dit bundeltje vervatte vaarsjes of gedichtjes door mij vervaardigd zijn bij verschillende gelegenheden...
3.1. Autobiografische gedichten.
3.2. Geschreven 'in mijne gedachtenisse te kunnen levendig houden den voor mijn tijdelijk en eeuwig heil bevoordelijken weg welke de Goddelijke voorzienigheid met mij gehouden en langs welke Dezelve mij zoo goedertierend geleid heeft' (p.1).
4.1. 1781 - 1820.
4.2. De gedichten betreffen hoofdzakelijk de ervaringen van de auteur te Sluis en zijn huwelijk met Maria Stern. Verder gelegenheidsgedichten.

399.
1.1. Henricus later genoemd Joannes Chrysostomos van Postel.
1.2. Antwerpen, 7 januari 1741 - Venlo, 5 juni 1800.
1.3. Trad toe tot de kloostergemeenschap van de Premonstratensers te Averbode. Werd onderpastoor, en in 1788 pastoor, van de St.Martinus-parochie te Venlo. Werd in januari 1798 met zijn kapelaans door Franse militairen uit de pastorie gezet en woonde sedertdien als burger te Venlo.
2.1. GA Venlo, archief Parochie St.Martinus.
2.2. 18,5 x 15,5; 318 p.
2.3. (p. 1) Het nieuws binnen en ontrent de stad Venlo voorgevallen beginnende van het jaer 1781.
2.4. Nederlands, Latijn.
3.1. Dagboek.
4.1. 14 januari 1781 - 30 juni 1798.
4.2. Aantekeningen van voorvallen in Venlo, zoals troepenbewegingen, het weer en vonnissen. kerkelijke zaken en problemen met de overheid.
5.1. H.H.H. Uyttenbroeck, ed., Bijdragen tot de geschiedenis van Venlo, III. Het dagboek of de kroniek door Pastoor J.C. van Postel (Venlo, 1912).
5.2. NNBW, III, 987.

400.
1.1. Jakobus de Klerk.
1.2. Oostkapelle, 28 januari 1781 - Zoutelande (?), 6 januari 1849.
3.1. Autobiografie.
4.1. 28 januari 1781 - ca. 1840.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Levensbeschrijving van Jakobus de Klerk, en des Heeren wonderlijke bestiering in zijne lotgevallen (door hemzelven beschreven) (z.p., z.j.).

401.
1.1. Bauke Franses Fopma.
1.2. 1717 - 1791.
2.1. RA in Friesland, coll.aanw. 363.
2.2. 15,5 x 19,5; 192 p.
2.3. 1776. ontfang.
3.1. Dagboek.
4.1. September 1781 - maart 1785.
4.2. Aantekeningen betreffende de veehouderij van de auteur, de gezondheidstoestand van hem en zijn huisgenoten, de dagelijkse bijbellezing en het weer.
6. Een fotokopie bevindt zich in RA Friesland, coll.copieën van elders 6333.


402.
1.1. Hendrik van Stralen.
1.2. Hoorn, 20 oktober 1751 - Den Haag, 6 november 1822.
1.3. Zoon van Jan Mossel van Stralen (1713-1772), secretaris en pensionaris van Enkhuizen, en Alida Nisetta Lansel (1716-1772). Getrouwd in 1776 met Clasina Rijgerbos (1752-1784). Gepromoveerd in de rechten te Harderwijk in 1779, daarna schepen te Enkhuizen. Adjunct van zijn oom Hendrik van Stralen, advocaat fiscaal bij de Admiraliteit van West-Friesland. Toezichthouder op het bestuur van de VOC. In 1795 ambteloos burger. Betrokken bij de mislukte landing van de Engelsen in 1799, gearresteerd en weer vrijgelaten. Vervulde diverse ambten tot hij in 1814 lid werd van de Staten Generaal en in 1815 van de Eerste Kamer.
2.1. ARA II, coll. Van Stralen 18.
2.2. 33 x 21; 194 f.
2.3. Particuliere aantekeningen mij zelve betreffende bij verjaardagen of andere byzondere gelegenheden beschouwd uit godsdienstige overdenkingen.
3.1. Dagboek.
3.2. 'Mijne kinderen en kindskinderen mogen dit lezen en nut mede doen, voor anderen zijn die minder geschikt en geheel niet om gedrukt of publijk gemaakt te worden'.
4.1. 20 oktober 1781 - 20 oktober 1822.
4.2. Overzicht van zijn levensloop en overpeinzingen bij bepaalde mijlpalen in zijn leven, zoals verjaardagen, jaarwisselingen of de dood van familieleden, vooral bezien vanuit zijn relatie met God. Tevens informatie over zijn politieke positie ondermeer over zijn aandeel in het ontstaan van een oproer in Enkhuizen in juli 1782 en zijn rol bij de omwenteling van 1787, de gevolgen van de regeringswisseling van 1795; verlies van ambten en de strijd voor niet-uitbetaald loon. Ook brieven en drukwerken zijn opgenomen.
5.1. D. van Averlaken, ed., Mr. Hendrik van Stralen. Aantekeningen uit zijne nagelaten geschriften ('s-Gravenhage, 1878).
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 1035-1038; NNBW, IV, 1277-1279.

403.
1.1. Willem Hendrik Warnsinck.
1.2. Amsterdam, 4 oktober 1782 - Amsterdam, 19 oktober 1857.
1.3. Zoon van Bernardus Warnsinck, suikerrafinadeur te Amsterdam, en Ida Verhouten. Suikerrafinadeur, dichter, actief in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Huwde in 1807 Cornelia Maria Haakman (1787-1834).
3.1. Autobiografie.
4.1. (a) 4 oktober 1782 - ca. 1790; (b) 4 oktober 1782 - 1841
5.1. (a) 'Herinneringen uit mijne kinderjaren', Vaderlandsche Letteroefeningen (1849), II, 206-223; 383-396; (b) 'Levensbericht van W.H.Warnsinck, 1841', Algemeen Nederlandsch Familieblad II(1885) 83-97.
5.2. Van der Aa, XX, 54-55; NNBW, IV, 1435.

404.
1.1. Josua van Beeftingh (?).
1.3. Inwoner van Rotterdam.
2.1. GA Rotterdam, coll.hss. 1938.
2.2. 21,5 x 32; 163 p.
2.3. Na zoovele bijzondere omstandigheden van den tijd beleefd te hebben heb ik dikwijls gedagt aan het zeggen van zeker dichter 'wat is de tijd een wonder ding, Wat baart zij al verandering'. Ik was reeds 14 jaar toen men in deze provincie Holland en dus ook hier in Rotterdam geen denkbeeld had van een stadhouder...
3.1. Memoires.
4.1. (1732-) 1783 - 1806.
4.2. Verslag van gebeurtenissen te Rotterdam vanaf het conflict tussen Patriotten en Prinsgezinden, deels thematisch beschreven.
5.1. C.te Lintum, ed., 'Een Rotterdamsch gedenkschrift uit den patriottentijd en de dagen der revolutie' Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap XXX(1909) 97-231.

405.
1.1. Joannes Matthias Schrant.
1.2. Amsterdam, 24 maart 1783 - Leiden, 5 september 1866.
1.3. Zoon van Rudolph Schrant, kastenmaker, en Joanna Stapper. Volgde de Latijnse school en het Athenaeum Illustre te Amsterdam en van 1803 tot 1806 het grootseminarie te Warmond. In 1806 priester, in 1818 hoogleraar te Gent in de Nederlandse taal- en letterkunde, vanaf 1831 te Leiden.
3.1. Memoires.
4.1. 24 maart 1783 - 1850.
4.2. Verslag van eigen leven, geschreven in 1850, met de nadruk op de loopbaan van de auteur.
5.1. G.Gorris ed., Autobiografische herinneringen (Tilburg, 1932).
5.2. Van der Aa, XVII, 1, 480-484; NNBW, IX, 1003-1005.

406.
1.1. Frederik Christiaan Reinhart, baron van Reede en Aeghrim.
1.2. 1743 - 1808.
1.3. Bekleedde diverse functies, waaronder raad ter Admiraliteit van Zeeland en Amsterdam, bewindhebber van het VOC, lid van de Staten van Utrecht en van de Staten-Generaal, schout van Utrecht.
2.1. RA Utrecht, HA Amerongen 645.
2.2. Diverse formaten; ca. 90 p.
2.3. Utrecht. 1783. 11 aout. Requête au vroedschap signée par 304 bourgeois et habitans pour demander que Mr. van Goens soit mis hors de la régence.
2.4. Nederlands en Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 11 augustus 1783 - 12 mei 1784; 16 maart 1785 - 18 maart 1785; 11 april 1786 - 20 april 1786.
4.2. Aantekeningen in de tijd dat hij schout van Utrecht was, waarin opgenomen vele bijlagen, vooral politiek.

407.
1.1. Arie Johannes Knok.
1.2. Papendrecht -.
1.3. Militair, officier van een schutterscorps te Papendrecht. Week in 1787 als Patriot uit richting Frankrijk, verbleef in België en te Gravelines. Was in Franse dienst, kwam in 1795 weer naar Nederland, nam deel aan een geheime expeditie naar Oost-Indië, werd echter augustus 1796 aan de Kaap de Goede Hoop krijgsgevangen gemaakt door de Engelsen. Was in oktober 1797 terug in zijn woonplaats Dordrecht. Trouwde in 1793 met Maria Isabelle Barnardine Sophia Becue, dochter van een koopman te Gravelines.
2.1. Legermuseum Hoefer, Delft bibl.nr. P.145.
2.2. 11,5 x 18; 508 p.
2.3. Journal van den burger Arie Johannis Knok, gebooren te Papendrecht in Holland geduurende zijn verblijff als Bataavsche vlugteling in Frankrijk, benevens een relaas van zijne onderscheijdene ontmoetinge als officier in het vrijcorps van wapenhandel te Papendrecht, zijn vlucht vandaar na Braband...
3.1. Dagboek.
4.1. 1784 - oktober 1797.
4.2. Aantekeningen hoofdzakelijk van het militaire leven van de auteur, politieke voorkeur, loopbaan, verblijf in België en Frankrijk, krijgsverrichtingen in Frankrijk, Bataafsche marine-expeditie, krijgsgevangenschap, terugkeer.
5.1. Uitgave door P.M. Peucker en J.P.Sigmond, serie egodocumenten Verloren, deel 8.
6. Vgl. bibl.nr. P 376 (20 x 31; 55 f.) Journaal gehouden door den burger Johannis Knok gebooren te Papendrecht tegenover de stad Dordrecht, capitein & adjoint in dienst der Bataafsche Republiek, gedestineerd tot het mede doen eener geheime expeditie te zee en naar Oost-Indiën bestemd [...] over 19 januari 1796 - 10 maart 1797. Verslag van de expeditie, onder meer een muiterij door Oranjegezinde soldaten.

408.
1.1. Jean Philippe Marie Deel.
1.2. Den Haag, 1784 - St.Annaparochie, 1853.
1.3. Zoon van Jean Deel (1746-) en Jeanne Marguerite l'Abée. Vanuit Brugge vestigde hij zich 1831 in St.Annaparochie, waar hij belastingontvanger werd.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1784 - 1806.
4.2. Verslag, geschreven in 1845-1850, van het eigen leven. Abrupt afgebroken.
5.1. Een Haagsch patricier in den Franschen tijd. Herinneringen aan het voorledenen (Zutphen, 1953).
5.2. P.Geyl, bespreking in: Nederlandsche figuren, 2 dln. (Amsterdam, 1955) I, 37-41.
6. Ten onrechte wordt in de uitgave Herman Frederik Deel genoemd als auteur.

409.
1.1. Anthony Cornelis Twent.
1.2. Amsterdam, 28 september 1771 - Amsterdam, 3 januari 1852.
1.3. Zoon van Abraham Catharinus van Gelé Twent, lid van de Gecommitteerde Raden voor Haarlem, en Jacoba Judith van Wezele. Monsterde in 1784 aan als adelborst, raakte in 1794 in Franse krijgsgevangenschap, maar wist te ontkomen. Bood zijn diensten aan aan de prins van Oranje, en week tegelijk met de stadhouder uit. Ging na de ontbinding van de vloot van de Republiek in Russische dienst. Keerde in 1808 terug in Nederlandse zeedienst. Werd in 1839 bevorderd tot vice-admiraal. Ging in 1846 met pensioen.
2.1. ARA II, aanw.1894, 18.
2.2. 33 x 21; 180 p.
2.3. (Omslag) Herinneringen aan mijne reizen en militaire loopbaan; (p.1) Korte en bondige herinnering aan de voornaamste dienstverrigtingen.
3.1. Autobiografie.
4.1. (28 september 1771-) 28 maart 1784 - 1810.
4.2. Een overzicht van zijn loopbaan verdeeld in vier perioden: 1784-1795 bij de Nederlandse zeemacht, 1799-1802 bij het Hollands eskader in Engeland, 1802-1808 bij de Russische zeemacht, 1808-1810 bij de Hollandse zeemacht tot de inlijving bij Frankrijk.
5.1. J.J. Backer Dircks, 'Nagelaten herinneringen van den vice-admiraal Jhr. Anthony Cornelis Twent', Nederland (1893) I, 325-345 (verkorte uitgave).
5.2. Van der Aa, XVIII, 249-250; NNBW, V, 978-979.
6. Een kopie van het tweede deel: ARA I, coll.De Jong 45.

410.
1.1. Theodorus van Swinderen.
1.2. Groningen, 13 september 1784 - Groningen, 11 april 1851.
1.3. Zoon van Wicher van Swinderen (1745-1821), geworene der stad Groning, en Johanna Margaretha van Beveren (1754-1828). Studeerde te Groningen wis- en natuurkunde, letteren en rechten. Was van 1807 tot 1851 schoolopziener. Werd in 1814 te Groningen hoogleraar in de natuurlijke historie. Stichtte het Museum voor Natuurlijke Historie. Schreef tal van publikaties over het schoolwezen. Gehuwd met Geertruid Anna Lucretia barones van de Merwede (1792-).
2.1. UB Groningen, coll.hss. 400.
2.2. 22 x 34; 86 f.
2.3. Aantekeningen betrekkelijk mijne lotgevallen en werkzaamheden.
3.1. Autobiografie.
3.2. De auteur besluit 'om nu eens eenige oogenblikken te besteden ter overdenking van mijne lotgevallen en werkzaamheden sedert het begin van mijn aanwezen' ten einde zijn dankbaarheid aan en vertrouwen in God te vermeerderen.
4.1. 14 september 1784 - juni 1816.
4.2. Verslag van de jeugd van de auteur, ouders, schoolopleiding, verdere studie, studentenleven en loopbaan.
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 1132-1134; NNBW, II, 1410.

411.
1.1. Pieter Caspar de Haes.
1.2. Eindhoven, 6 januari 1755 - Eindhoven, 14 december 1802.
1.3. Zoon van Christianus de Haes en Maria Catharina de Jager. Was burgemeester van Eindhoven. Gehuwd met Theodora Anna Donkers (1758-1820).
2.1. Katholieke Universiteit Brabant, Centrale Bibliotheek, rariora.
2.2. Ca.17 x 22; 38 p.
2.3. Mercwaardighe voorvalle g'annoteert door P.C.de Haes in Eijndhoven begonne anno 1784.
3.1. Dagboek.
3.2. De auteur overweegt 'dat het altoos aengenaem is, zoo voor de tegenswoordige als voor het nakomelingschap de memorie te kunne ververssen met het merckwaerdigste dat er voorvalt, en er een tijdtstip schijndt voor handen te zijn dat er daagelijck nieuwigheden kunne voorkoome van aengelegenheijt en de allergrootste gevolgen'.
4.1. 8 oktober 1784 - 5 april 1793; 1795.
4.2. Aantekeningen betreffende Eindhoven en het burgemeesterschap van de auteur. De Patriotten en de Oranjebeweging. Kortstondige aanwezigheid van de Franse troepen in 1793, politieke en militair nieuws. Verder een lijst van geboorten in het gezin van de auteur
6. Afschrift; bijgevoegd stukken betreffende de vermissing van het origineel in 1908. Een fotokopie bevindt zich in Streekarchief Zuid-Oost Brabant, kleine aanwinsten, P.C.de Haes 16-2.1.1.

412.
1.2. Daniël Jacob Rudolph Jordens.
1.2. Deventer, 28 juni 1775 - Deventer, 28 september 1860.
1.3. Zoon van Gerhard David Jordens (1734-1803), burgemeester van Deventer, en Elisabeth Mechteld Louis (1739-1821). Studeerde rechten te Leiden. Werd advocaat en notaris te Deventer. Werd in 1806 secretaris de commissie van landbouw in Overijssel. In 1844 benoemd tot schout van Kolmschate (Diepenveen). Trouwde in 1810 met Anna Maria Metelerkamp (1783-1836).
2.1. GA Deventer, FA Jordens 163.
2.2. 20,5 x 34; 16 p.
2.3. Nota voor mijnen kinderen.
3.1. Autobiografie.
3.2. 'Overtuig dat de denkbeelden van bejaarden voor jongelieden dikwijls nuttig kunnen zijn, al ware het slechts om hen met de wezendlijke zielsgesteldheid van afgestorvene betrekkingen bekend te maken, wil ik heden den 30 july 1839 bij 't vertrek van mijnen derden zoon Georg naar boord der Merkuur tot eene reis naar de West Indiën mijne gewaarwordingen ter hunner herinnering ter neder schrijven' (p.1).
4.1. Ca. 1785 - 1850.
4.2. Verslag van kinderjaren van de auteur, ouders, opleiding en loopbaan.
5.2. NNBW, VIII, 933

413.
1.1. Gijsbert Fontein Verschuir.
1.2. Franeker, 13 oktober 1764 - Alkmaar, 2 januari 1838.
1.3. Zoon van Jan Hendrik Verschuir, hoogleraar Oosterse talen, en Isabella Algra van Fontein. Gehuwd in 1797 met Cornelia Frederica de Dieu (1779-1851). Studeerde rechten in Franeker. Advocaat in Leeuwarden. Afgevaardigde in de Staten van Friesland. Orangist, in 1787 in de vroedschap van Alkmaar benoemd. Na de omwenteling van 1795 keerde hij naar Friesland terug. Was vanaf 1802 bestuurder van Alkmaar.
2.1. GA Alkmaar, FA De Dieu - Fontein Verschuir 290.
2.2. 33 x 21; 11 p.
2.3. G.F.V. was van zijne eerste kindheit af in de gevoelens van liefde van het Huis van Oranje opgebracht. Zijn vader had die liefde tot geestdrift toe aan zijne kinderen ingeboezemd.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1785 - 1813.
4.2. Aantekeningen, geschreven ca. 1814, waarin de auteur zijn gevoelens ten opzichte van het Huis Oranje en zijn houding tijdens zijn politieke loopbaan verdedigt. Geschreven in de derde persoon.
5.2. NNBW, II, 1492-1494; J.H. Rombach, 'Gijsbert Fontein Verschuir (1764-1838)', in: Alkmaarse silhouetten (Zutpen, 1982), 109-137; R.P. Goetsch, 'Collaboratie in de Franse tijd', Speelwagen I(1946) 192-197.

414.
1.1. Adriaan Frans Meijer.
1.2. Axel, 4 september 1768 - Amsterdam, 1845.
1.3. Zoon van Jacobus Gijsbertus Meijer, onderofficier, en Adriana Korthoudt (-1820). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1792 met Arnolda van Varseveld (1769/70-1802). Volgde na een moeizame schoolopleiding vanaf 1785 een militaire loopbaan; lag in garnizoen in Bergen-op-Zoom, Doesburg en Oosterhout en nam deel aan verrichtingen van het Nederlandse leger in de periode 1793-1810. Werd in 1794 bij Charleroi krijgsgevangen gemaakt en keerde in 1795 via Zwitserland terug. Diende in het Bataafse en Koninklijke leger onder Daendels ondermeer bij de Engels-Russische invasie van Noord-Holland in 1799. Nam deel aan veldtochten in Duitsland en was van 1804-1805 gelegerd op Walcheren. Kwam na de inlijving in Franse dienst en vocht in Italië en Oostenrijk. Trad in 1814 in Nederlandse dienst in de rang generaal-majoor. Werd in 1838 gepensioneerd.
2.1. Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Den Haag, DC 92/1 (hs. no.58).
2.2. 34,5 x 23; 66 p.
2.3. Andres Meyer, majoor in het regiment Zwitsers van Dona, in Hollandsche dienst, gehuwd met Gijsberta Adriana van Heerdt. Uit dit huwelijk...
3.1. Autobiografie.
4.1. 1785 - 1826.
4.2. Overzicht van zijn militaire loopbaan, vanaf zijn indiensttreding tot aan zijn benoeming tot luitenant-generaal.
5.2. Van der Aa, XII, 2, 773-774.
6. Getypt afschrift.

415.
1.1. Carel Stephanus Hurau.
1.2. Den Haag, 11 augustus 1755 - Den Haag, 9 februari 1831.
1.3. Zoon van Carel Hurau (1724-1807), goud- en zilversmid, en Adriana Bogaardt (1721-1801). Gehuwd in 1785 met Adriana Broekman (1756-1831). Goudsmid, gevestigd in de Schoolstraat in Den Haag. Oranjegezind, actief als diaken van de hervormde kerk. Had letterkundige belangstelling en verhandelingen van zijn hand werden diverse malen bekroond.
2.1. GA Den Haag, bibl.no. Ee 3 (1-47).
2.2. 47 dln.; diverse formaten; ca. 4000 p. (tot 1796 almanakken).
2.3 Nieuw verkorene ouderlingen waren...De beroemde geleerde jood Mozes Mendelszoon overleed te Berlin.
3.1. Dagboek.
4.1. 1785 - 1830.
4.2. Aantekeningen van kerkelijk nieuws, gebeurtenissen in Den Haag en elders, het weer, incidenteel eigen activiteiten. Alle delen zijn voorzien van een register.
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 1474.
6. Mogelijk is een deel van de aantekeningen van de hand van de vader van de auteur.

416.
1.1. Johannes Strootman.
1.2. Nieuwer-Amstel, 23 januari 1785 - Den Bosch, 1 februari 1840.
1.3. Zoon van Gerrit Strootman (1751-1796), lutheraan afkomstig uit Westfalen, eigenaar van een katoendrukkerij bij Sloten, en Anna Muller (1758-1799). Ging naar een kostschool. Werkte vanaf 1799 op een handelskantoor. Werd in 1802 vrijwilliger in de Nationale Garde van Amsterdam, kreeg vervolgens een militaire opleiding in Utrecht. Was in Franse dienst, nam deel aan veldtochten in Spanje (1811) en in Duitsland (1813), vocht bij Leipzig. Raakte krijgsgevangen. Trad begin 1816 weer in Nederlandse dienst. Werd in 1811 vrijmetselaar. Trouwde in 1823 met Maria Francisca Verkuylen (1803-1876).
2.1. Koninklijke Bibliotheek 133 M 136.
2.2. 3 dln.; 21 x 26; 175, 107 en 62 p.
2.3. Journaal van Joh.s Strootman. 1e deel: Begonne te formeeren te Amsterdam 1817.
3.1. Memoires.
4.1. 23 januari 1785 - 30 november 1839.
4.2. Aantekeningen, hoofdzakelijk over het militaire leven van de auteur, garnizoensplaatsen, loopbaan, veldtochten, waarnemingen en belevenissen onderweg. Met 88 stadsgezichten, plattegronden en dergelijke, in het tweede deel een register van steden, burchten en dorpen.

417.
1.1. David Jan Martens.
1.2. 1751 - 1811.
1.3. Lid van de vroedschap van Utrecht.
2.1. GA Utrecht, FA Martens 317.
2.2. 33 x 20; 127 p.
2.3. Eenige aantekeningen wegens 't voorgevallen in de jaaren 1786 & 1787.
3.1. Dagboek.
4.1. 24 augustus 1785 - 19 september 1787.
4.2. Aantekeningen betreffende gebeurtenissen in Utrecht, vooral politiek.
5.1. Kronyk van het Historisch Genootschap XXVI (1870) 6e serie, 1e deel, 341-387, 391-444, 447-485, XVII(1871) 6e serie, 2e deel, 14-44, 47-83.

418.
1.1. Hendrik Fagel (de Jonge).
1.2. 1765 - 1838.
2.1. ARA I, FA Fagel 263.
2.2. 34 x 21; 56 p.
2.3. (Omslag) Anecdoten en aantekeningen van den jongen griffier H. Fagel; (p.1) Copie aantekeningen 1785 van Fagel, griffier bij H.H. Mog. van ... tot jan. 1795. Gevonden in zijne papieren onder een couvert waarop door zijne hand geschreven stond: Aantekeningen te verbranden in tijd en wijle. Gecopieert ten gebruike desnoods tot het rapport voor de Commissie van Onderzoek.
2.4. Nederlands (p.1-23, 48-56); Frans (p.25-47).
3.1. Memoires en dagboek.
3.2. (p.11) De historie van deze tijden is zo remarquabel en interessant dat ik mij voorgenomen heb zoveel mogelijk geen dag te laten voorbij gaan zonder iets aan te teekenen van hetgeen ik hoor en zie.
4.1. (1733 -) 24 oktober 1785 - 1795.
4.2. Aantekeningen van wat de schrijver zijn grootvader, Hendrik Fagel de Oude, heeft horen vertellen over politiek in de Republiek vanaf 1733 (p.1-11) en van de politieke gebeurtenissen waarin de schrijver zelf een rol speelde: 24 oktober - 25 november 1785 (p.11-23); 8 december 1787 - 3 maart 1788 (p. 24-47); 31 maart - 1 april 1795 (p.48-56). Het dagboek wordt abrupt afgebroken midden in een zin.
6. Kopie in: ARA II, coll. Jorissen 14.

419.
1.1. Jacob van Haeften.
1.2. Utrecht, 2 oktober 1751 - Oude Rijn, 3 augustus 1831.
1.3. Studeerde rechten in Utrecht, waar hij in 1773 promoveerde. was onder meer raad in de vroedschap van Utrecht, lid van de Staten van Utrecht. Patriot, dichter. Bekend door zijn zonderlinge manieren en levenswijze. Trouwde in 1787 met Sara Warmoldina Visscher (1765-1797).
2.1. GA Utrecht, bibl.no. VII F 47.
2.2. 20,5 x 13; 132 p.
2.3. Secreta politica; (p.2) Aan den leezer. Deze aantekeningen alleen voor mij zelfs zijnde geschikt; zijn niet in die orden, waar in dezelve, om van ieder, der zaaken onkundig, te worden verstaan, behoorden te zijn; meenigvuldige daaglijksche bezigheden beletten ook dikwerf mijn afgematten geest mijn oogmerk te volvoeren, hetgeen de reden is dat men merkelijke gaapingen in het terneder gestelde zal ontdekken en afgebrooke zinnen aantreffen, ja, geheel maanden met stilzwijgen zal zien overgeslaagen...
3.1. Dagboek.
3.2. De schrijver wilde zijn nakomelingen een nauwkeurig verslag van de gebeurtenissen nalaten, maar werd in dit voornemen gehinderd door het ontslag uit zijn ambt van raad in de vroedschap.
4.1. 7 december 1785 - 28 september 1799.
4.2. Verslag, met hiaten in de tijd, van gebeurtenissen, berichten van kennissen, en geruchten over de politieke en militaire ontwikkeling in het land en in Utrecht.
5.2. Van der Aa, VIII, 1, 45.

420.
1.1. Dirk van Hogendorp.
1.2. 1761 - 1822.
2.1. ARA II, coll. Van Hogendorp aanw.1922 nr.45.
2.2. 23 x 19; 154 p.
2.3. Verhaal van de ongehoorde vervolging aan Dirk van Hogendorp door de Commissarissen Generaal en de Regeering van Nederlandsch Indien aangedaan dienende tot verantwoording waarom hij daarvan ontvlucht is om in zijn vaderland recht te zoeken.
3.1. Memorie.
3.2. Geschreven om genoegdoening te verkrijgen.
4.1. 1786 - 1798/99.
4.2. Uiteenzetting van de persoonlijke problemen die Van Hogendorp in zijn functie van onderkoopman van de VOC in Japara, en later als opperkoopman in de Oosthoek met de regering in Batavia had. Deze onenigheid liep uit op de gevangenneming van Van Hogendorp en zijn vlucht uit Indië naar Nederland omdat hij vreesde geen eerlijk proces te krijgen.

421.
1.1. Rijklof Michael van Goens.
1.2. Utrecht, 12 mei 1748 - Wernigerode (Duitsland), 25 juni 1810.
1.3. Zoon van Daniël François van Goens (1717-1791), raadsheer van het Hof van Utrecht, en Catharina Juliana Cunninghame. Studeerde te Utrecht en Leiden. Werd in 1766 hoogleraar te Utrecht. Brak in 1776 met zijn wetenschappelijk werk. Werd vroedschap te Utrecht. Oranjegezind. Verliet Nederland in 1786, verbleef in Zwitserland en Duitsland. Trad op als medicus. Woonde het laatste deel van zijn leven te Wernigerode.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 130 G 3-11.
2.2. 61 dln.; deels 12 x 20; samen ca. 4300 f.
2.3. Dépense de table à la Maison Rouge & à Fribourg.
2.4. Frans, Duits, Engels, Latijn.
3.1. Dagboek, reisjournalen.
4.1. 1786 - 1802, november 1806 - 1809.
4.2. Verslagen van reizen door Duitsland en Zwitserland. Verder aantekeningen van dagelijkse bezigheden, lectuur gezondheidstoestand, maaltijden, medische recepten en verrichtingen en huishoudelijke zaken.
5.2. Van der Aa, VII, 246-250; NNBW, III, 473-478; J. Bos, Inventaris van het archief van Rijklof Michael van Goens (1748-1810) (Den Haag, 1987).
6. Vgl. 130 D 1 / C 2 'Tableau comparatif de mon existence à Dresden & à Wernigerode' (20 x 33,5; 42 f.), aantekeningen van kosten van levensonderhoud.

422.
1.1. Willem Schenck.
1.2. Den Haag, 19 maart 1772- Batavia, 4 februari 1846.
1.3. Zoon van Carel Friedrich Schenck (1741-1814), militair, en Carolina Petronella van Bruinenburg (1750- 1828). Gehuwd in 1798 met Augusta Philippine Frensdorff (1779- 1861). Volgde vanaf 1788 een militaire loopbaan, en nam ondermeer deel aan de veldtochten in Vlaanderen en Brabant in 1793 en 1794. Nam in 1795 ontslag en voegde zich bij het rassemblement van Osnabrück, en vestigde zich vervolgens in Dillenburg-Nassau. Vocht in 1796 en 1797 in het Oostenrijkse leger tegen de Fransen. Nam in 1799 deel aan de Engels-Russische invasie in Noord-Holland. Diende van 1799 tot 1802 bij de Dutch Brigade, in Britse dienst. Was van 1803 tot 1806 in Duitse dienst. Trad in Franse dienst en nam deel aan de veldtocht in Spanje en Portugal in 1808-1810. Nam in 1814 deel aan de veldtocht in Frankrijk. Werd in 1815 tot luitenant-kolonel aangesteld met bestemming Oost-Indië. Van 1816 tot 1836 commandant van de 1e Grote Militaire Afdeling op Java. In 1830 bevorderd tot majoor, in 1836 gepensioneerd.
2.1. Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Den Haag, bibl.no. III U 3a 81 (fotokopie); DC nr.109/14 en 781/- (getypt) (hs.no.268).
2.2. 2 dln.; 31,5 x 19; 252 p. (p. 37-317) (fotokopie) en 160 p. (getypt).
2.3. Levensbeschrijving van den Generaal W. Schenck door hemzelf beschreven.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1786 - 1840.
4.2. Levensbeschrijving vanaf het moment dat hij als klerk in dienst kwam bij een procureur in Den Haag, welke baan hij in 1788 verruilde voor de krijgsdienst. Voortgezet tot 1840. Geschreven in 1840.
5.2. NNBW, V, 685-687; A.F. van Ommen, 'De militaire loopbaan van Willem Schenck (1772-1846)... Niet weinig, wat wenselijk ware der vergetelheid te ontrukken!', Ons Leger LXVI(1982) no.6, 83-91; (1982) no.7, 49-53.
6. Afschrift uit 1890 vervaardigd en van noten voorzien door zijn kleinzoon Willem Frederik Schenck.

423.
1.1. Jan Carel van der Muelen.
1.2. Utrecht, 7 september 1740 - Huize Dennenberg, bij Driebergen, 18 februari 1811.
1.3. Zoon van Joseph Elias van der Muelen (1707-1781), raad, schepen en burgemeester van Utrecht, en Maria de Malapert (1709-). Raad in de vroedschap van Utrecht. Gehuwd met Hillegonde Susanna de Maleprade (1746-1814). Promoveerde in de rechten te Utrecht in 1761. Hij was lid van de vroedschap van Utrecht.
2.1. RA Utrecht, FA Van der Muelen 223-225.
2.2. 3 dln.; 21 x 17; 270, 340, en 486 p.
2.3. Aantekeningen van verscheiden zaaken over de jaaren 1786 en 1787. Eerste deel bevattende het jaar 1786.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1786 - 22 december 1789.
4.2. Aantekening van gebeurtenissen in de stad Utrecht, vooral betreffende de vroedschap, en van zijn privé-leven.
5.2. E.P.Polak-de Booy, 'Een mond vervuld met lachen. Uit het dagboek van mr. J.C. van der Muelen van september 1787 tot december 1788', Oud-Utrecht XLII(1969) 67-71.

424.
1.1. Magdalena Antoinette van Schinne.
1.2. 1762 - 1840.
1.3. Dochter van Isaäc van Schinne (1721-1779), baljuw van Voshol, raad en rekenmeester der prinselijke domeinen, en Sara Anna van Ruster (1735-1793). Woonde in Den Haag met haar moeders en zusters.
2.1. ARA I, FA Van Schinne 162
2.2. 22,5 x 19; 126 p.
2.3. Lettre 89ième de la Haye 23 Février 1786. Vous m'aimez donc malgré tous mes deffauts....
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 23 februari 1786 - 19 mei 1793; 5 oktober 1795; 1 januari 1796 - 16 februari 1796; 14 oktober 1801 - 3 januari 1805.
4.2. Dagboek in briefvorm over het dagelijks leven met haar moeder en zusters; het sociale leven in Den Haag, reacties op politieke gebeurtenissen, veel zelfreflectie.
5.1. A.Dik, ed. en vert., Het dagboek van Magdalena van Schinne (Hilversum, 1990), serie egodocumenten deel 2.

425.
1.1. Johannes Theodorus Wilkens.
1.2. Dordrecht, 8 maart 1781 - Rotterdam, 25 juli 1864.
1.3. Zoon van Johannes Theodorus Wilkens (1755-1816), koopman, en Johanna Agatha van Wageningen (1753-1781). In eerste huwelijk gehuwd in 1807 met Cunera Cornelia Hubert (1786-1825), daarna in 1829 met Henriette Boonen (1801-1867). Werd in zijn eerste levensjaren opgevoed door zijn grootouders in Dordrecht en verhuisde daarna met zijn vader naar Rotterdam. Volgde gedeeltelijk een schoolopleiding in Leiden en ging vervolgens in de leer op diverse kantoren, ondermeer in Hamburg. Werd lid der firma's Van Baggen en co., Hubert en co., Cremer, Wilkens en co. te Rotterdam. Vervulde tevens verschillende openbare functies, onder meer lid van de Staten-Generaal.
2.1. CBG, KNGGW FA Wilkens 84.
2.2. 20,5 x 16,5; 13 p.
2.3. 25 october 1850. Zeer zeldzaam ben ik in de gelegenheid geweest om de mijnen over mijn vroegere levensloop te onderhouden, allen zijn daarmede dus slechts zeer onvolledig bekend...
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven voor vrouw, kinderen en kleinkinderen.
4.1. 8 maart 1786 - 1800.
4.2. Aantekeningen, opgetekend in 1850, van herinneringen aan zijn jeugd, zijn door de oorlog van 1794-1795 afgebroken schoolopleiding in Leiden, zijn opleiding op kantoor en verblijf in Hamburg bij vrienden van zijn vader in 1799-1800 om de dienst te ontlopen en de problemen die het faillisement van zijn vader hem daar veroorzaken.

426.
1.1. Ernst Heinrich Krelage.
1.2. Epe bij Bramsche (Hannover), 14 mei 1786 - Haarlem, 23 juni 1855.
1.3. Zoon van Johann Franz Kreylage, landbouwer, en Anna Lucia Meyers. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1813 met Dorothea Sophia Fresenius (ca.1785-1821). Woonde tot zijn achttiende jaar in Duitsland. Trok in 1804 als tuinknecht naar Holland, begon in 1811 in Haarlem een eigen bloem(bollen)kwekerij.
2.1. GA Haarlem, FA Krelage.
2.2. 32 x 20; 210 p.
2.3. Voorbericht zur meinen Lebensbeschreibung. Diese Lebensbeschreibung habe ich allein für mein einzigen innig geliebten Sohn Heinrich niedergeschrieben, dass derselbe wissen soll, wo seins Vaters Stamhaus und sein Stamm, herkommen...
2.4. Duits, bijlagen in het Nederlands.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven voor zijn zoon Heinrich.
4.1. 14 mei 1786 - ca.1850.
4.2. Beschrijving van zijn jeugdjaren in Duitsland, zijn loopbaan als tuinknecht in de omgeving van Haarlem en als zelfstandig ondernemer, en zijn rol in het gezins- en het sociale leven.

427.
1.1. Simon Bakker.
1.2. Krommenie, 21 februari 1771 - Krommenie, na 23 augustus 1841.
1.3. Zoon van Harmen Evertsz. Bakker (1730-1782) en Lijsbet Simons Oosterhoorn (1733-1797). In 1798 gehuwd met Wijntje Groot. Eigenaar van de papiermolen Koning David te Krommenie. Vervulde functies in het bestuur van zowel de gemeente als de Hervormde Kerk.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 6 B 18 (Honig 1192).
2.2. 20 x 16; 130 p.
2.3. Aantekenige van geboorte, trouw en sterfgevalle in mijn familie en van eenige goede vrinde benevens merkwaardige gebeurtenisse zoo van vroegeren als sedert mijn leeftijd voorgevalle door Simon Bakker.
3.1. Aantekeningen.
4.1. (1390-) 1786 - 23 augustus 1841.
4.2. Historische aantekeningen vanaf de middeleeuwen tot aan zijn eigen tijd, gevolgd door familie-aantekeningen, gebeurtenissen uit eigen waarneming, van horen zeggen of uit de krant, en eigen activiteiten. Een mengeling van berichten, zoals over vertrek en aanstelling van predikanten in Krommenie, prijzen van levensmiddelen, bedreiging door het water, afbraak van molens in de Zaanstreek, en politiek-militaire ontwikkelingen, voorts aandacht voor natuurwetenschappen en technische ontwikkelingen als de aanleg van (spoor)wegen.

428.
1.1. Abraham Calkoen.
1.2. Amsterdam, 21 maart 1774 - Maartensdijk, 6 november 1849
1.3. Zoon van Abraham Calkoen (1729-1796), bestuurder van Amsterdam, en Theodora Lampsins (1742-1787). Gehuwd in 1796 met Johanna van Weede (1776-1823). Was tot 1796 secretaris van de desolate boedelkamer in Amsterdam; ontslagen wegens oranje-gezindheid. Werd in 1803 officier van de cavalerie in Hessische dienst en volgde na 1813 een militaire loopbaan in Nederland. Werd in 1816 in de adelstand verheven met de titel jonkheer; in 1828 baron. Lid van de Ridderschap van Utrecht.
2.1. ARA I, FA Calkoen 1122.
2.2. 32 x 20,5; 8 p.
2.3. Ik heb eenen tijd beleeft in welken de zonderlingste gebeurtenissen hebben plaatsgehad...
3.1. Memoires.
4.1. (1774-) 1787-1789.
4.2. Korte inleiding over zijn kinderjaren op het huis Voordaan bij Maartensdijk, waarna volgt een beschrijving van de gebeurtenissen - zowel in de politiek als binnen de familie, die de patriotse woelingen teweegbrachten in Utrecht en bij het huis Voordaan, de bedreiging daarvan, de vlucht naar familie in Rhenen en de verdere politieke ontwikkelingen waar zijn vader bij betrokken was.
6. In de coll. Calkoen supplement inv.nr. 63 bevindt zich een getypt afschrift van dit stuk, getiteld: 'Herinneringen van Mr. Abraham Baron Calkoen geboren te Amsterdam 21 Maart 1774, overleden op den Huize Voordaan 6 November 1849...'.

429.
1.1. Willem Frederik Röell.
1.2. Amsterdam, 25 oktober 1767 - Amsterdam, 3 januari 1835.
1.3. Zoon van Nicolaas Willem Röell (1736-1793), lid van de Raad van Koloniën, en Anna Sophia Frederica van Gheel van Spanbroek (1745-1801). Getrouwd in 1790 met Sara Johanna Hop (1772-1818). Doorliep de Latijnse school in Gouda en studeerde filosofie en mathematiek aan het atheneum van Hanau. Promoveerde in 1790 in de filosofie te Leiden en in 1791 in de rechten. Was schepen en pensionaris van de stad Amsterdam tot de omwenteling in 1795, bleef tot 1802 ambteloos, was onder Napoleon minister van Buitenlandse en onder Willem I minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de Eerste Kamer. In 1815 in de adelstand verheven.
2.1. ARA II, coll. W.F. Röell 46.
2.2. 32 x 20; 37 p.
2.3. Mes souvenirs politiques.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
4.1. 1787 - 1794.
4.2. Herinneringen aan en visie op de politieke gebeurtenissen in Nederland en het optreden van de regering.
5.2. Van der Aa, XVI, 406-408; NNBW, IX, 871-874.
6. Vgl. ARA II, coll. W.F. Röell 198 (21 x 16; 72 p.; Journal d'un petit voyage de Hanau à Strasbourg et Basle 1786).


430.
1.1. Laurens Pieter van de Spiegel.
1.2. Middelburg, 19 januari 1736 - Lingen (Duitsland), 7 mei 1800.
1.3. Zoon van Laurens van de Spiegel en Cornelia Petronella Duvelaer. Gehuwd in 1795 met Digna Johanna Ossewaarde. Studeerde rechten te Leiden. In 1759 secretaris van Goes, in 1785 raadpensionaris van Zeeland en in 1787 raadpensionaris van Holland. Oranjegezind. Werd na de omwenteling in 1795 gevangen gezet, eerst in Den Haag, later in Woerden. In 1798 vrijgelaten, vertrok in 1799 naar Lingen.
2.1. GA Goes, coll.hss. 80.
2.2. 32,5 x 20,5; 55 p.
2.3. Nadenking van mijn ministerie in Holland.
3.1. Memoires.
3.2. Bedoeld om de vele onvolledige of onjuiste verhalen recht te zetten: 'Ik zal dan de werklooze uuren mijner gevangenis tragten te besteeden tot het voorbereiden mijner landgenooten ter mijner verantwoording door het nadenken der voornaamste verrigtingen en oogmerken, die ik in mijn ministerie mij heb voorgesteld, of ter uitvoer gebragt'.
4.1. 1787 - 1795.
4.2. Geschreven in juli 1795, tijdens zijn gevangenschap.
5.1. Uitgave: Nadenking van eenen staatsman weegens zijn ministerie in Holland (Rotterdam/Leiden, 1800).
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 906-910; NNBW, V, 786-788.

431.
1.1. Hermanus Franciscus Ten Hulscher.
1.2. Amsterdam, 1746 - 1811.
1.3. Zijn vader was slijter te Amsterdam. Rooms-katholiek. Studeerde theologie in Leuven, was in 1786 priester in Amsterdam. Hield zich buiten de toenmalige kerkelijke geschillen. Later aartspriester.
2.1. Bisschoppelijk Archief, Haarlem, Aartspriesters Hollandse Zending 61.
2.2. 19,5 x 15,5; 99 p.
2.3. (Omslag) N 44 Dagboek van aartspriester Ten Hulscher 1787-1804; (p.1) De critieke tijdsomstandigheden van ons vaderland in deesen tijd bijzonder van het najaar zijn uijt de historiën en schriften van deesen tijd al te wel bekend zonder dat ik het nodig oordeele dezelve hier aan te halen.
3.1. Memoires.
3.2. Voor zijn opvolgers in het amplissimaat van Holland en Zeeland.
4.1. 1787 - 1804.
4.2. Verslag van politieke en kerkelijke gebeurtenissen en zijn eigen leven in deze periode.
5.1. J.C.van der Loos, ed., 'Het dagboek van Ten Hulscher 1787-1804', Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem L(1933), 313-340; LI(1934)252-307, LII(1935) 135-153; LIII(1936) 333-392; LIV(1937) 383-417.
5.2. J.C.van der Loos, 'Hermanus Franciscus ten Hulscher', Bijdragen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem XLVIII(1932) 12-18.

432.
1.1. Willem de Vaynes van Brakell.
1.2. 1763 - 1843.
2.1. CBG, KNGGW FA De Vaynes van Brakell Doos 2, port 2.
2.2. 2 dln.; 25,5 x 21; 88 en 79 p.
2.3. Familieboek.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven voor de kinderen.
4.1. 1787 - 1815.
4.2. Beschrijving van de eigen levensloop, met name zijn militaire carrière, onder meer als commandant-militair in het departement Gelderland bij de nadering van de geallieerde troepen en de aftocht van de Fransen, de plundering van Doesburg.
5.1. Gedenkschrift voor mijne nakoomelingen. Beknopte levensbeschrijving van Willem de Vaynes van Brakell, luitenant colonel bij den Generalen Staf, militairen commandant in het departement Gelderland, door hem zelven beschreven etc. in druk uitgegeven door zijn zoon [...], H.J.L.Th.de Vaynes van Brakell (Arnhem, 1872).

433.
1.1. Jouke Hendriks Olinjus.
1.2. 1738 - na 28 december 1836.
1.3. Inwoner van Harlingen, was gezworen gemeensman en burgemeester. In 1795 uit het burgemeestersambt gezet.
2.1. GA Leeuwarden, Stedelijke bibliotheek E 280.
2.2. 20 x 32,5; 426 en 32 p.
2.3. (Voorblad) Op heden den 28 december 1836 heb ik deze aanteekeningen...ontvangen...F.D.Fontein; (p.1) Aanteekeningen van bijzondere en gewigtige gebeurtenissen, welke in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden en in andere rijken en staten van Europa zijn voorgevallen in en sedert den jare 1787 door J.H.Olinjus, burger te Harlingen.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1787 - 1810.
4.2. Aantekeningen van vooral politieke gebeurtenissen in en buiten de Nederlanden, ook nieuws uit Harlingen, onder meer de pokkenepidemie van 1800, het weer, en enkele gebeurtenissen binnen de eigen familiekring.
6. GA Harlingen, Toevallig gedeponeerde archieven, Persoonlijke stukken B 1 (20,5 x 32; 32 en 201 p.) bevat een kladversie over de periode 1 januari 1787 tot 31 december 1808 onder de titel 'Aantekening van wind en weer, koude en hitte'. GA Harlingen, Toevallig gedeponeerde archieven, Persoonlijke stukken B 2 is een afschrift uit 1892.

434.
1.1. Jean Victor de Constant de Rebècque.
1.2. Genève, 22 september 1773 - Silezië, 12 juni 1850.
1.3. Zoon van François Samuel de Constant de Rebècque en Louise Catharina Gallatin. Opgeleid als militair in Colmar, vanaf 1789 in het Franse leger, gelegerd te Nancy en Parijs. Ontsnapte uit Parijs in 1791 en vertrok naar Zwitserland. Ging in 1794 in Nederlandse dienst, vertrok in 1795 weer naar Zwitserland. Ging vervolgens in Pruissische dienst. Werd in 1805 gouverneur van de Prins van Oranje te Oxford, vertrok met hem naar Spanje om de veldtocht van Wellington mee te maken. Vanaf 1814 in het Nederlandse leger, maakte onder meer de slag bij Waterloo mee. In 1798 gehuwd met Isabella Catharina Anna Jacoba barones van Lynden van Hoevelaken.
2.1. ARA II, coll. De Costant de Rebècque aanw.1925 19-29.
2.2. 10 dln.; 21 x 24; ca. 3500 p.
2.3. Journal commencée l'année 1787.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 2 februari 1787 - juni 1850.
4.2. Aantekeningen betreffende het dagelijks leven van de auteur, verslagen van reizen, deels als militair, door Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Spanje, Italië, Engeland.
5.2. NNBW, III, 251-253.

435.
1.1. Hendrik Albert Schultens.
1.2. Herborn (Duitsland), 25 februari 1749 - Leiden, 12 augustus 1793.
1.3. Zoon van Johannes Jacobus Schultens, oriëntalist, hoogleraar te Leiden, en Suzanna Amalia Schramm. Studeerde Oosterse letteren te Leiden. Reisde naar Engeland, werd in 1773 te Oxford Magister Artium, honoris causa. Hoogleraar in de Oosterse talen, eerst in Amsterdam, vervolgens te Leiden. Was gehuwd met Catharina Elisabeth de Sitter.
2.1. UB Leiden, BPL 245 VII.
2.2. 20,5 x 33,5; 189 f.
2.3. Eigenhandige dagelijksche aanteekeningen van Hendrik Albert Schultens nopens zijne handelingen als rector magnificus der Hoge School te Leyden van 8 februarij 1787 tot 8 februarij 1788.
3.1. Dagboek.
4.1. 8 februari 1787 - 8 februari 1788.
4.2. Aantekeningen over bestuurlijke aangelegenheden, vergaderingen; ordehandhaving onder studenten, raadgevingen aan studenten. Met bijlagen f.190-391.
5.2. Van der Aa, XVII, 1, 532-535; NNBW V, 711.

436.
1.1. Evert Roorda.
1.2. Harlingen, 1767 - Leeuwarden, 1853.
1.3. Studeerde rechten in Harderwijk. Nam deel aan de Patriottenrevolutie in Friesland. Vluchtte vervolgens naar België. Vanaf 1793 notaris te Harlingen, later te Leeuwarden.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 133 L 10.
2.2. 16 x 20; 34 p.
2.3. Het zal Uwe Ed. waarde ouders zeekerlijk niet onaangenaam zijn mijn journaal te leesen 'tgeen ik geduurende de vrugteloose pogingen om de vrijheid in Friesland op de throon te zetten gehouden heb.
3.1. Dagboek.
3.2. In de eerste plaats gericht aan de ouders van de auteur om te laten zien 'hoe veele slapeloose nagten vol zorg en kommer ik heb doorgestaan, hoe veele fatigues verduurd'.
4.1. 19 augustus 1787 - 25 oktober 1787.
4.2. Aantekeningen van de activiteiten van de auteur in de Friese Patriottenbeweging. Deelname aan gewapend optreden, mislukking, reis naar Gent via Amsterdam en Antwerpen.
5.1. Ph.H.Breuker, ed., 'Septimber 1787: twa egodokuminten', in: W.Bergsma, red., For uwz lan, wyv en bern. De Patriottentijd in Friesland (Leeuwarden, 1987) 175-187.
6. De auteur heeft in 1829 aan het document een naschrift toegevoegd, waarin hij zich tot lezers richt die zijn dagboek na zijn dood onder ogen krijgen.

437.
1.1. Quirijn Maurits Rudolph VerHuell.
1.2. Zutphen, 11 september 1787 - Arnhem, 10 mei 1860.
1.3. Zoon van Everhart Alexander VerHuell, burgemeester van Doesburg, en Anna Aleida Staring. Hij trouwde met jonkvrouwe Louise Christina Johanna Hester de Vaynes van Brakell. Trad als 15-jarige in dienst bij de marine, en maakte tot zijn ontslag in 1813 carrière bij de Franse zeemacht. Ging in 1807-1808 als adjudant van de gouverneur-generaal naar Oost-Indië. Verbleef vanaf 1810 in Noord-Duitsland, standplaats Hamburg, onder zijn oom Carel Hendrik VerHuell. Werd in 1813 als kapitein bij de Nederlandse marine uitgezonden naar Oost-Indië, belast met wetenschappelijke waarnemingen en het tekenen en aanleggen van een natuurhistorische verzameling, over welke reis hij in 1835 publiceerde. Daarna equipagemeester bij de rijkswerf te Rotterdam. Publiceerde op het gebied van de letterkunde en de biologie.
2.1. RA Gelderland, FA VerHuell 58.
2.2. 34 x 20; 515 p.
2.3. Den 11 september 1787 zag ik het levenslicht ten huize van mijn grootouders, de burgemeester Staring te Zutphen.
3.1. Autobiografie.
4.1. 11 september 1787 - 1839.
4.2. Beschrijving van het leven van de auteur vanaf zijn geboorte tot aan een bezoek aan zijn oom in Parijs: zijn jeugd - deels bij zijn grootouders - in Zutphen en Doesburg en op het buiten Het Enzerinck (bij Vorden), zijn dienst in de marine, waarbij hij in 1805 de slag bij Ambleteuse meemaakte, de periode in Oost-Indië bij de gouverneur-generaal Buyskes, de periode 1811-1812 bij zijn oom in Noord-Duitsland, en het verblijf en de strijd in Den Helder in 1813. Vertrek naar en verblijf in Oost-Indië, zijn verzameling, de vete Buyskes-Steenboom, en zijn eigen verhouding tot Buyskes, terugkeer, benoeming in Rotterdam, verliefdheden en huwelijk. Gevolgd door 44 p. aantekeningen over bezoeken aan de werf door vooraanstaande personen.
5.2. Van der Aa, XIX, 158-163; NNBW, III, 1291-1293.

438.
1.1. Willem Schuyl van der Does.
1.2. Den Bosch, 9 februari 1767 - Woerden, 24 november 1813.
1.3. Zoon van Johan Hendrik van der Does (1741-1819), raad en schepen van Den Bosch, en Margaretha Elisabeth Doom (1746-1806). Studeerde rechten te Leiden. Patriot. Vluchtte in 1787 met zijn naaste familieleden naar Turnhout. Was advocaat en commissaris der verpondingen te Woerden. Werd vermoord tijdens de plundering van Woerden in 1813. Trouwde in 1799 met Johanna Cornelia van Starckenborg (1773-1839).
2.1. Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen van Noord-Brabant, Den Bosch, coll.hss. C 28.
2.2. 21,5 x 34; 39 p.
2.3. Journal van de familie van de heer J.H.van der Does, scheepen en raad der hoofdstad 's Bosch en bijzonder van deszelfs zoon W.Schuyl van der Does, ten tijde der omwenteling in de Republiek der Zeven Provinciën voorgevallen in het jaar 1787.
3.1. Dagboek.
4.1. 14 september 1787 - 12 november 1787.
3.2. Verslag van een reis van Den Bosch naar België, de omstandigheden van het vertrek uit Den Bosch, verblijf te Turnhout en Antwerpen. De overkomst van de vader naar Turnhout.
5.1. A.F.O.van Sasse van IJsselt, ed., 'Eenige bladzijden uit de geschiedenis van den patriottentijd te 's Hertogenbosch', Taxandria VII(1900) 234-249.
5.2. NNBW, VI, 445.

439.
1.1. Anoniem.
1.3. Patriot, woonde te Schiedam.
2.1. UB Leiden, Ltk. 816.
2.2. 16,5 x 20; 47 f.
2.3. Eenige aantekeningen van hetgene dat in Schiedam is voorgevallen bij de omwentelingen van staads en stadsbestuur, zoo omtrent de publique zaken als die den burger betreffen, en hoe dat zich veele personen hebben gedistingeerd om hunne medeburgers te plagen en smert aan te doen - en haar ijver voor 't Huis van Oranje aan den dag geleyd op een manier daar de beschaafde waereld van moet schrikken.
3.1. Dagboek.
4.1. 16 september 1787 - 13 augustus 1788.
4.2. Aantekeningen over de Oranjebeweging te Schiedam, gevolgd door een fictief verslag in briefvorm 'aan mijn zeer geleerde meester' (f.22-244) van bijeenkomsten van fanatieke aanhangers van Oranje, door de auteur afgeluisterd met behulp van een 'gehoorbuis'; aan het slot van dit 'verslag' een alfabetische naamlijst . Tenslotte een schimpdicht 'De Scheveningsche visscher, verhalende de eerste zeetocht van Willem de Vijfde, voorgevallen den 19 januarij 1795'.

440.
1.1. Nicolaas Ludolph Hoevenaar.
1.2. Utrecht, 22 mei 1772 - na 1814.
1.3. Zoon van Adrianus Hoevenaar en Maria Christina Oortman. Gehuwd met Maria Elisabeth Vroom. In 1787 tweede-luitenant der artillerie van het Staatse leger. Vocht tegen de Pruisen en werd gevangen genomen bij fort Nieuwersluis. Vertrok na zijn vrijlating naar Frankrijk en nam daar vanaf 1792 deel aan de oorlog tegen Oostenrijk in Vlaanderen, Brabant en elders. Keerde in 1795 terug, en werd gelegerd aan de kust van Holland en Zeeland. Vanaf 1810 in Franse dienst. Nam deel aan de veldtochten tegen Oostenrijk, Pruisen, Spanje en Portugal. In 1814 overgegaan in Nederlandse dienst en als kolonel gepensioneerd.
2.1. Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Den Haag, DC 38/7 (hs. no.61).
2.2. 27 x 22; 48 p.
2.3. Door de geschiedenis van ons vaderland is maar al te wel melding gemaakt de ongelukkige schermingen welke tusschen verscheidene provintziën in 't jaar 1787 onaangename botzingen tusschen burgers en militairen hebben teweeggebracht. Maar waarom dit te uiten?
3.1. Dagboek.
3.2. Voor een vriend geschreven.
4.1. 21 september 1787 - 1810.
4.2. Uittreksel uit een dagboek over zijn militaire verrichtingen, door de schrijver samengesteld voor zijn vriend, generaal-majoor baron van Omphal.
5.2. Van der Aa, II, 891.

441.
1.1. Wopko Cnoop.
1.2. Bolsward, 2 februari 1740 - Amsterdam, 20 november 1801
1.3. Zoon van Claes Wopkes Cnoop (-1743) en Riemke Coopmans. Zijn moeder hertrouwde met Gilles Mesdag Hesselszoon, koopman en leerlooier te Bolsward. Bezocht in Bolsward de Latijnse school. Trouwde in 1768 met Dieuwke Brouwer (-1786). Patriot. Werd in 1785 luitenant in de schutterij en secretaris van de krijgsraad. Werd na de omwenteling van 1787 twee jaar gevangen gezet, en daarna tien jaar verbannen uit Friesland. Huwde in 1800 te Amsterdam met Gerharda Moojen.
2.1. RA Groningen, FA Vissering, Wiemann, Cnoop e.a. 14.
2.2. 10 x 16; 17 p.
2.3. (Omslag) Korte beschrijving van vader W.Cnoop wegens zijn verblijf op 't blokhuis; (p.1) 1787. Elendig dagverhaal.
3.1. Dagboek.
4.1. 23 september 1787 - 25 maart 1788.
4.2. Verslag van de arrestatie en gevangenschap van de auteur in het blokhuis te Leeuwarden.
5.2. Van der Aa, III, 511; Chr.Kroes-Lichtenberg, 'Wopke Cnoop, een Friese Patriot', De Vrije Fries XLI(1953) 112-144.
6. Een fotokopie van het document: RA Friesland, coll.copieën elders 6338. Kroes-Lichtenberg vermeldt een dagboek van Gerrit Middagten, broer van de vader van de auteur, over de jaren 1764-1769 (p.114).

442.
1.1. Willem Cornelis Ackersdijck.
1.2. 1760 - 1843.
2.1. ARA II, coll. Ackersdijck 14.
2.2. 21,5 x 13,5; 16 p.
2.3. November 1787. Het gebeurde, zoo veel het mij, mijn huisgezin en familie betreft, bij de ongeregeldheden gepleegd door de muitende krijgsbezetting en het slegt volk, bekend onder de naam van de plundering te 's Hertogenbosch.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 8 november 1787 - 17 november 1787.
4.2. Verslag van de belevenissen van de schrijver en zijn familie en hun naaste omgeving tijdens een muiterij onder de soldaten gelegerd in Den Bosch, die gepaard ging met wanorde in de stad en plundering. Vlucht naar Boxtel en terugkeer.

443.
1.1. Antonie Frederik Jan Florus Jacob van Omphal.
1.2. Tiel, 2 mei 1788 - Den Haag, 8 juli 1863.
1.3. Zoon van Alexander Diederik, heer van Omphal, en IJzendoorn (-1813), militair, en Anna Wilhelmina Cornelia van de Pagniet (1763/4- 1806). Begon in 1806 een studie rechten in Leiden, maar kreeg na de dood van zijn moeder alsnog van zijn vader toestemming voor een militaire loopbaan. Hij nam in 1807 dienst in het Koninklijk Hollandse leger bij de cavalerie. Ging in 1810 over in Franse dienst. Was gelegerd in vele garnizoensplaatsen en nam deel aan de veldtochten in Spanje en Portugal, Rusland, Duitsland en Frankrijk. Keerde in 1814 in Nederland terug.
2.1. Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Den Haag, DC 104/7 (hs. no. 59).
2.2. 4 dln., 20,5 x 17,5; 292, 333, 324 en 201 p.
2.3. Biographische aantekeningen, herinnerringen en beschouwingen van A.F.J.F.J. Baron van Omphal. Eerste deel. 1788-1814.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven voor zichzelf, eventueel ook te lezen door nabestaanden of vrienden.
4.1. 1788 - 1862.
4.2. Verslag van het leven van de auteur. De inleiding is gedateerd 1841.

444.
1.1. Abraham Johan van der Hoop.
1.2. Arnhem, 19 januari 1775 - Huize De Bult bij Steenwijk, 3 oktober 1826.
1.3. Zoon van Jan Nanning van der Hoop (-1782) en Adelgunda Christina Wolthers. Studeerde rechten. Gehuwd in 1797 met Arnoldina Aleida Maria Thomassen à Thuessink (1776-1859). Lid van Provinciale Staten van Groningen, wethouder van Groningen.
2.1. CBG, KNGGW FA Van der Hoop doos 20, port. 7.
2.2. 16,5 x 10; 122 p.
2.3. Journal d'A.J. v.d. Hoop commencé le 13 Janvier 1788. Le matin je me suis levé a sept heures et demie après m'être lavé...
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 13 januari 1788 - 3 augustus 1788.
4.2. Aantekeningen betreffende dagindeling, lessen, omgang met ouders en vriendjes, vrijetijdsbesteding.

445.
1.1. Klaas Hoekstra.
1.2. Den Helder, 25 januari 1788 - Harlingen, 1857.
1.3. Zoon van Sytse Hoekstra, doopsgezind predikant, en Neeltje Jacobs Baske. Bracht het grootste deel van zijn jeugd door op Texel, waarheen zijn vader in 1790 beroepen werd. Ging op walvisvangst, was kommandeur. Trouwde met Jantje Hillenius. Zijn gezin woonde te Harlingen.
2.1. Museum Hannemahuis, Harlingen, Bibl. 805 C/166.
2.2. 12 x 19,5; 37 p.
2.3. Aantekeninge van K.Hoekstra. Uit het geheuge.
3.1. Autobiografie.
4.1. 25 januari 1788 - 24 augustus 1827.
4.2. Aantekeningen van de jeugd van de auteur op Texel, de komst van de Fransen aldaar, de landing van de Engelsen in 1799, vader, het overlijden van zijn broer, walvisvaart naar Groenland en de Noordkaap, een schipbreuk in 1826, stichtelijke overpeinzingen. Hier en daar ontbreken pagina's.
6. Getypt afschrift: bibl. 805 c/166.

446.
1.1. Jan Hendrik Swildens.
1.2. 1745 - 1809.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 1255, I, 9.
2.2. Diverse formaten; totaal ca. 80 p.
2.3. 1788 Donderdag 7 febr.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 7 februari 1788 - december 1788, 1790, 1796 en 1798.
4.2. Aantekeningen van dagelijks activiteiten, visites, ontmoetingen en plannen van de auteur. Verder vermelding van nieuws en nieuwtjes.
6. Deels aantekeningen in een almanak.

447.
1.1. Reneke de Marees van Swinderen van Allersma.
1.2. 1764 - Groningen, 1848.
1.3. Zoon van mr.Albert Hindrik van Swinderen (1732-1802), jurist, en Johanna de Marees (1736-1766). Trouwde in 1788 met Meynardina Adriana Lohman (1767-1812).
2.1. RA Groningen, FA De Marees van Swinderen 150.
2.2. 11 x 18; 75 p.
2.3. Fata familiae.
3.1. Familieboekje, aantekeningen.
4.1. (12 mei 1756-) 4 maart 1788 - 25 februari 1827 (1848)
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in familie en gezin, geboorte-, ziekte- en sterfgevallen. Sterven van de vrouw van de auteur. De aantekeningen zijn voortgezet door zoon Wicher Meynart.
6. Vgl. inv.nr. 149: aantekeningen lopende van 27 november 1811 tot 18 februari 1812 over ziekte en sterven van de vrouw van de auteur.

448.
1.1. Adriaan François Lammens.
1.2. Vlissingen, 9 januari 1767 - Den Haag, 24 september 1847.
1.3. Zoon van Adriaan François Lammens (1718-1799), schepen van Vlissingen, en Catharina Maria Ketelaer. Driemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1788 met Susanna Cornelia Mogge Pous (1769-1807), van wie hij scheidde in 1799. Volgde onderwijs aan de Franse en Latijnse school in zijn geboorteplaats. Studeerde vanaf 1783 rechten in Utrecht; promotie in 1785. Vervulde diverse overheidsfuncties.
2.1. RA Zeeland, coll.aanw. 1970 (a) no.14 en (b) 16 (fotokopie).
2.2. 2 dln. 33,5 x 21; (a) 342 p. en (b) 247 p.
2.3. (a) Mr. Adriaan François Lammens 1788-1796 in zijne ambtsbetrekkingen in het eerste tijdvak als schepen en raad der stad Vlissingen, het tweede tijdvak representant des volks van Vlissingen, gedeputeerde ter Admiraliteit...; (b) Mr. Adriaan François Lammens 1806-1814 en zijne ambtsbetrekkingen in het derde tijdvak. Maire van Axel. Maire van Vlissingen. Ontfanger particulier van 't arondissement Goes.
3.1. Memoires.
3.2. Bedoeld als spiegel voor anderen, ter lering zodat zij niet dezelfde fouten maken. Bovendien was de auteur onder de indruk gekomen van het bombardement van Vlissingen in 1809.
4.1. 3 april 1788 - 9 augustus 1796; 10 november 1806 - 28 februari 1814 .
4.2. Verslag van het leven van de auteur beperkt tot de periode waarin hij ambtelijk actief was.
6. In inv.nr. 15 en inv.nr. 17 zijn de bijlagen tot de periodes 1788-1796 en 1806-1814 opgenomen. De originelen berusten in het Surinaams Museum te Paramaribo.

449.
1.1. Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp.
1.2. Cassimbassar (India), 15 augustus 1788 - Utrecht, 29 oktober 1856.
1.3. Zoon van Dirk van Hogendorp (1761-1822) en Elisabeth Margaretha Bartlo. Gehuwd in 1811 met Cécile Catherine barones Olivier (1790-1867). Kreeg een militaire opleiding in Frankrijk. Studeerde rechten in Leiden. Volgde een loopbaan in het leger van Napoleon. Werd na de Franse nederlaag voor Nederlandse dienst geweigerd, en maakte carrière in Nederlands Indië en was resident van Batavia en Buitenzorg, lid van de raad van Nederlands Indië en waarnemend gouverneur-generaal.
2.1. ARA II, coll. Van Hogendorp aanw.1922 nr.120.
2.2. 33,5 x 20,5; 24 p.
2.3. Bouwstoffen van een eigen levenschets.
3.1. Autobiografie.
4.1. 15 augustus 1788 - 20 januari 1842.
4.2. Voorstudie voor een autobiografie, geschreven ca. 1853.
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 939-946; NNBW, II, 584-586.
6. Afschrift.

450.
1.1. Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp.
1.2. 1788 - 1856.
2.1. ARA II, coll. Van Hogendorp aanw.1922 nr.119.
2.2. 27,5 x 21; 116 p.
2.3. (Omslag) Mes souvenirs ou mémoires; commencé le 1er janvier 1855; (p.1) Souvenirs de ma vie publique et particulière, retracés et destinés à mes enfans et à leurs descendans!
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. Voor het nageslacht.
4.1. 15 augustus 1788 - 17 mei 1856.
4.2. Beschrijving, begonnen 1 januari 1855, van gebeurtenissen uit zijn persoonlijk leven en ambtelijke loopbaan.
6. In hetzelfde inv.nr. het klad van de memoires over de periode 1788-1809 (24 x 14; 24 p.), getiteld: Mes souvenirs. Brouillon pour moi-même, geschreven in 1855-56.


451.
1.1. Ottho Gerhard Heldring.
1.2. Buren, 23 november 1762 - Zevenaar, 23 mei 1841.
1.3. Zoon van Ottho Gerhard Heldring (1698-1764), militair, en Arendina van Vhelen (1721-1798). Getrouwd in 1796 met Louisa Gertruda Janssen (1764-1840). Vanaf 1788 tot aan zijn dood predikant te Zevenaar.
2.1. ARA II, coll. Heldring 42.
2.2. 19,5 x 12; 24 p.
2.3. 5 december 1788. Bij gebrek aan tijd heb ik het vorigen vervolgen kunnen en daar door van tijd tot tijd des voorvallende nodige aantekeningen verzuimt.
3.1. Dagboek.
4.1. 5 december 1788 - januari 1792.
4.2. Aantekeningen betreffende zijn optreden als predikant te Zevenaar, vooral met betrekking tot zijn ervaringen in de zielzorg.

452.
1.1. Justus Hiddes Halbertsma.
1.2. Grouw, 23 oktober 1789 - Deventer, 27 februari 1869.
1.3. Zoon van Hidde Halbertsma (1756/7-17880, koopman, en Ruurdtje Binnerts (1767-1809). Was achtereenvolgens leerling op een kostschool, het stedelijk gymnasium en de rectorschool te Leeuwarden. Werd te Amsterdam opgeleid tot doopsgezind predikant. In 1814 beroepen naar Bolsward, in 1821 naar Deventer. Bestudeerde de Skandinavische talen en de Friese taal. Fries volksdichter. Trouwde in 1816 met Johanna Iskje Hoekma (1794-1847).
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 1371.
2.2. 15 x 19; 9 p.
2.3. Myn libben.
2.4. Fries.
3.1. Autobiografische aantekeningen.
4.1. 1789 - ca. 1805.
4.2. Aantekeningen betreffende de jeugd van de auteur te Grouw; vermelding van enkele belevenissen.
5.2. Van der Aa, Bijvoegsel, 268-269; NNBW, III, 528-530.
6. Ook aanwezig op de Provinciale Bibliotheek van Friesland verslagen van reizen naar Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië uit de jaren 1823-1859.

453.
1.1. Goedschalk Izaak van Walré.
1.2. 30 november 1789 -.
1.3. Begon in 1801 een opleiding aan de Zeevaartschool te Amsterdam, in 1802 cadet bij de Marine. Voer met het schip De Schrikverwekker naar de Middellandse Zee, raakte op later krijgsgevangen van de Engelsen.
2.1. RA Noord-Holland, FA De Leeuw 26.
2.2. 19 x 14; 35 p.
2.3. Ik ben geboren...
3.1. Autobiografie.
4.1. 1789 - ca.1810.
4.2. Verslag van zijn opleiding en eerste reizen naar Algiers en Tripoli, bezoek aan de bey van Tripoli, latere reizen naar Indië, krijgsgevangenschap. Breekt midden in een zin af. Geschreven door een ander 'naar zijn eigen opgaven', maar wel in de eerste persoon.

454.
1.1. Jean Chrétien Baud.
1.2. Den Haag, 24 oktober 1789 - Den Haag, 27 juni 1859.
1.3. Zoon van Abraham Baud (-1850), kolonel, en Louise le Brun. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Wilhelmina Henriëtte Senn van Basel (1798-1831). Volgde een schoolopleiding in Den Haag, Anholt (Duitsland) en Den Bosch. Volgde aanvankelijk de artillerieschool te Breda, maar koos voor een carrière bij de marine. Werd in 1805 gevangen genomen door de Engelsen. Werkte van 1811-1821 als ambtenaar in Indië, en daarna in Nederland. Werd in 1850 lid van de Tweede Kamer.
2.1. ARA II, coll. J.C. Baud 2.
2.2. 33 x 20,5; 86 p.
2.3. Ik werd geboren te 's Gravenhage den 24e october 1789. Alvorens mijn eigen levensloop te vervolgen teeken ik hier het een en ander op omtrent mijne ouders.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1789 - 1858.
4.2. Aantekening, geschreven 1857/58, van de loopbaan van de vader van de schrijver, zijn jeugdjaren, zijn loopbaan bij de marine, diverse reizen en verdere carrière.
5.2. NNBW, I, 245-252.

455.
1.1. Feddo Jan van Slooten.
1.2. Aalsum (Friesland), 4 december 1750 -.
1.2. Zoon van een predikant. Studeerde rechten te Franeker, werd advocaat te Dokkum, in 1786 vroedschap, in 1789 burgemeester. Huwde in 1777 Sytske Ypey (-1859).
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1789 - 1790.
4.2. Verslag van dagelijkse gebeurtenissen.
5.1. H.G.van Slooten, 'Beslommeringen van een dokkumer burgervader', Jierboekje fan it Genealoysk Wurkforban (1956) 11-21 (uittreksel).

456.
1.1. Adriaan van der Willigen.
1.2. Rotterdam, 12 mei 1766 - 17 januari 1841.
1.3. Zoon van Volkert van der Willigen (1737-1807), koopman in koloniale waren, en Wilhelmina van Heereveen. Werd na het overlijden van zijn moeder opgevoed door zijn tante te Haarlem. Werkte bij een koopmanskantoor te Rotterdam. Ging in militaire dienst en nam in 1789 als vaandrig ontslag. Patriot. Vestigde zich te Oss, later te Tilburg. Bekleedde hier van 1795 tot 1801 het drostambt. Vervolgens ambteloos burger. Maakte reizen onder meer in Frankrijk van 1802 tot 1805. Publiceerde verschillende reisverslagen. Hield zich bezig met cultuur, en publiceerde over de schilderkunst. Woonde sinds 1805 te Haarlem. Was na 1813 schoolopziener.
2.1. GA Tilburg, coll. L.de Wijs, Archief A.van der Willigen I.
2.2. 3 dln.; 17,5 x 21,5; 120, 303 en 250 p.
2.3. (Omslag) Dagboek 1766-1792; (p.1) Aanteekeningen betreffende de levensloop van A.v.d.W.
3.1. Autobiografie, aantekeningen, reisjournaal.
4.1. 12 mei 1789 - 1830.
4.2. Verslag van levensloop, vader, opleiding, bezigheden, belevenissen en ervaringen, belangstelling voor cultuur, gezondheidstoestand, reizen, waaronder een reis van Tilburg naar Aken, Keulen, Kassel, Kleef en andere plaatsen in Duitsland, in 1793.
5.1. L.G.de Wijs, ed., Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802 (Tilburg, 1939).
5.2. Van der Aa, XX, 281-284; NNBW, X, 1216-1217; J.A.A.M.Pieterse, 'Adriaan van der Willigen
1766-1831', De Lindeboom Jaarboek IX-X(1985-6) 119-166.

457.
1.1. Theodorus Godron.
1.2. Utrecht, 26 mei 1754 - Velp, 10 juli 1822.
1.3. Zoon van Jacobus Godron en Helena Boomkens (-1805). Schoolmeester en koster te Velp. Trouwde in 1774 met Neeltje Ternis (-1809).
3.1. Dagboek.
4.1. Ca.1790 - ca.1820 (?).
4.2. Verslag van het dagelijks leven in Velp.
5.1. H.Kerkkamp, Het dagboek van Godron. Een koster-schoolmeester te Velp voor, in en na de Franse tijd (Velp, z.j.). (Biografie mede op basis van de onder 6. genoemde samenvatting).
6. De verblijfplaats van het originele manuscript (13 cahiers) is onbekend. Een samenvatting door W.Thomassen uit 1907 (201 p.) berust op het GA Arnhem.

458.
1.1. Hendrik Willem Tydeman.
1.2. Utrecht, 25 augustus 1778 - Leiden, 6 maart 1863.
1.3. Zoon van Meinard Tydeman (1741-1825) en Sophia Theodora de Beveren. Verliet in 1787 met zijn Oranjegezinde vader het patriottische Utrecht. Studeerde rechten aan het athenaeum te Deventer en aan de universiteit te Leiden. Was advocaat te Kampen, hoogleraar te Harderwijk, Deventer en Leiden. Oranjegezind. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Mathilde Hoorn.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 128 G 24.
2.2. 16,5 x 20,5; 232 f (hierin 179 f.).
2.3. Fragmenten van herinneringen en opmerkingen.
3.1. Biografie en autobiografie.
4.1. Ca. 1790 - 1825.
4.2. Beschrijving van het vooral leven van de vader van de auteur, diens functies en woonplaatsen, huwelijk van vader met Hermanna Hugenholtz, verloving van de auteur, familiebetrekkingen.
5.2. Van der Aa, XVIII, 262-268; NNBW, II, 1461-1464.
6. (f.1) 'Copie van hetgeen prof.H.W.Tydeman te Leiden in 1859 heeft geciteerd'.

459.
1.1. Samuel Muller.
1.2. Krefeld (Duitsland), 18 januari 1785 - Amsterdam, 25 februari 1875.
1.3. Zoon van Christian Muller (1752-1794), kleermaker, en Elizabeth Schmidt. Gehuwd met Femina Geertruida Mabé. Studeerde aan het doopsgezind seminarium te Amsterdam. Predikant te Zutphen, Zaandam en Amsterdam. Werd in 1826 hoogleraar aan genoemd seminarium.
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. XIII B 23.
2.2. 22 x 28; 193 p.(getypt).
2.3. Samuel Muller (1785-1875). Herinneringen uit mijn leven, opgeteekend 1862 - 66.
3.1. Autobiografie.
4.1. Ca. 1790 - zomer 1866.
4.2. Aantekeningen van het leven van de auteur, jeugd, opleiding, loopbaan als predikant, gezinsleven, doopsgezinden en politieke omstandigheden in 1813.
5.2. Van der Aa, Bijvoegsel, 380-381; NNBW, IX, 698.
6. Het hs. bevindt zich in de Doopsgezinde Bibliotheek Amsterdam, maar is niet aangetroffen.

460.
1.1. Elisabeth Jeanne Voute.
1.2. Amsterdam, 12 september 1749 - Leiden, 26 januari 1825.
1.3. Dochter van Jean Jacob Voute en Susanne Icard. Trouwde in 1780 met Jean Philippe Nairac (1750-1792), zoon van een uit Frankrijk afkomstige koopman. Woonde aanvankelijk te Amsterdam, na 1787 in Zuid-Holland. Was Waals-hervormd. Kinderen waren Guillaume Jean Jacques (1787-1848) en Susette Henriette Susanne Philippine (1792-).
2.1. GA Barneveld FA Nairac.
2.2. 21 x 33; 21 p.
2.3. Mes chers enfans!
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven voor de kinderen van de auteur.
4.1. (1705-) 1790 - 1799.
4.2. Aantekeningen over het leven van de auteur, haar echtgenoot en andere familieleden; haar geestelijke gesteldheid na een aantal beproevingen, verder raadgevingen en godsdienstige vermaningen. Gedateerd Den Haag, 26 februari 1799.
6. In 1825 van een naschrift voorzien door haar dochter Susette.

461.
1.1. Carel Frederik Gey van Pittius.
1.2. Willemstad, 23 mei 1790 - Utrecht, 24 januari 1866.
1.3. Zoon van Adriaan Gey (1759-1814), kolonel der artillerie, en Johanna Louisa Frederica van Pittius (1763-1823). Gehuwd in 1817 met Johanna Carolina Catshoek (1795-1835). Was luitenant-generaal van de genie.
2.1. ARA II, coll. Gey van Pittius 176.
2.2. 2 dln.; 26,5 x 21; 313 p. en 31 x 19,5; 88 p.
2.3. Levensbeschrijving van Carel Frederik Gey door hem zelven voor zijne kinderen opgesteld.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor de kinderen.
4.1. 1790 - 10 juni 1814.
4.2. Aantekening van de geschiedenis van zijn ouders, zijn broers en zusters, en van zijn eigen levensloop.
6. In hetzelfde inv.nr. bevindt zich een vervolg van de autobiografie, over de jaren 1814-1839.

462.
1.1. Rudolf Hentzy.
1.3. Geheim agent in dienst van stadhouder Willem V in Parijs.
2.1. ARA III, FA Van de Spiegel 286.
2.2. 31,5 x 19,5; 251 f.
2.3. Paris, le 14e Sept. 1789. Monsieur, a peine descendu du haut des Alpes me voilà.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 14 september 1789 - augustus 1791.
4.2. Dagelijks verslag van de gebeurtenissen in Parijs aan zeer waarschijnlijk stadhouder Willem V.
6. ARA I, coll. Aanwinsten aanw. 1910 XVII 30 (31,5 x 19,5; 158 p.) bevat een afschrift in dezelfde hand over de periode 22 januari 1790 - 5 mei 1790. De toeschrijving aan Hentzy is te vinden in: H.T.Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1814 (Den Haag, 1905) I, XL. Verder bewijs is te vinden in de autobiografie van P.F.Tinne, die vermeldt hoe te zijnen huize Hentzy's berichten werden overgeschreven voor de Prinses van Oranje.

463.
1.1. Clara Cornelia van Eyck.
1.2. Gouda, 12 november 1751 -.
1.3. Dochter van Jan Cornelis van Eyck, burgemeester van Gouda, en Adriana Wilhelmina van der Hoeven. Gehuwd met mr.Pieter Maret. In 1787 als Patriot uitgeweken.
2.1. GA Utrecht, verz.losse aanw.
2.2. 19 x 23; 159 p. (fotokopie).
2.3. Gend 1 maij 1790. Gij hebt lang verlangd mijn, waarde vriendin, dat ik zoude resolveeren een getrouw journal te houden
3.1. Dagboek in briefvorm.
3.2. Geschreven op verzoek van een, mogelijk imaginaire, vriendin.
4.1. 1 mei 1790 - april 1791.
4.2. Beschrijving van de huiselijke bezigheden en de sociale contacten binnen het milieu van de uitgeweken Patriotten, waaronder Quint Ondaatje, in en rond Gent. Voorjaar 1791 keerde het echtpaar terug.
5.1. Uitgave door J.Rosendaal in serie egodocumenten Verloren, deel 22.

464.
1.1. Joan Georg Dröghoorn.
1.2. 31 mei 1719 - 1794 of 1795.
1.3. Zoon van Wennemar Hendrik Dröghoorn (1682-1747), predikant te Hunxe bij Kleef, vanaf 1729 rentmeester van Beerenbroek te Ootmarsum, en Anna Elisabeth Kampe (-1767). Volgde in 1741 zijn vader op als rentmeester; was tevens rentmeester van de Hof Ootmarsum, in dienst van de stadhouders Willem IV en V. In 1780 ontslagen uit beide functies. Leefde daarna van een klein pensioen. Trouwde in 1750 met Anna Christina ten Cate (1726-na 1795).
2.1. Oudheidkamer Twente, SOm D 13, I-IV.
2.2. 10 x 16; 131 f.
2.3. Journaal beginnende den 3 junij 1790 tot d.1 jan.1791.
3.1. Dagboek.
4.1. 3 juni 1790 - 30 september 1793.
4.2. Aantekeningen van wederwaardigheden in zijn loopbaan, ontmoetingen en visites, ziektes, sterfgevallen, nieuws.
5.1. W.H.Dingeldein, ed., 'Uit het dagboek van Joan Georg Dröghoorn te Ootmarsum 1790-1793', Verslagen en Mededelingen. Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis LVI(1940) 95-147.

465.
1.1. Pieter Pous.
1.2. Middelburg, 12 oktober 1777 - Middelburg, 30 juni 1851.
1.3. Zoon van Bonifatius Mathias Pous (1744-1797) en Anna Maria Steengracht (1753-1828). Gehuwd in 1800 met Suzanna Petronella de Fremery (1782-1856). Studeerde rechten in Leiden. Bekleedde in Middelburg diverse functies, waaronder raad en president van de vierschaar. Belegde zijn vermogen in landerijen. Stichtte op eigen kosten in 1815 een landbouwschool in huize Ter Mee bij Oostkapelle.
2.1. RA Zeeland, FA Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 330-334.
2.2. 5 dln.; 19,5 x 16; ca. 440 p.; 19,5 x 16; ca. 320 p.; 19,5 x 16; ca. 380 p.; 19,5 x 16; ca. 220 p.; 31 x 20; 70 p.
2.3. Dagverhaal van Pieter Pous.
3.1. Dagboek.
4.1. 5 juli 1790 - 31 december 1795; 1 januari 1796 - 31 december 1799; 1 januari 1800 - 28 april 1804; 29 april 1804 - 7 augustus 1808; 1 januari 1819 - 12 oktober 1847.
4.2. Bijna dagelijkse korte aantekeningen van activiteiten: school, universiteit, werk, uitstapjes: geleidelijk steeds meer beperkt tot diners en visites. Bijzonderheden over Middelburg en omgeving, en in inv. no.334 ook het weer en landbouwactiviteiten.
6. Vgl. RA Zeeland, FA Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 127: Verslag van een reis naar Aken in 1797.

466.
1.1. Willem Anne rijksvrijheer van Spaen.
1.2. 1750 - 1817.
2.1. HRVA, FA Van Spaen 283.
2.2. 32 x 19; 14 p.
2.3. Journal de la maison de Spaen ou de Guillaume Anne baron de Spaen et sa femme Anne baronne Bentinck.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 5 november 1790 - 18 juni 1793.
4.2. Aantekeningen per dag van de verblijfplaats en van bezoeken.

467.
1.1. Barthold Reinier de Geer.
1.2. 1791 - 1840.
1.3. Zoon van Barthold de Geer en Jacoba Gijsbertha Beatrix van Vianen. Predikant te Lienden (1816-1822), Vreeland (1822-1825), hoogleraar te Franeker (1825-1838).
2.1. RA Utrecht, FA De Geer van Jutphaas.
2.2. 17 x 22; ca. 800 p.
2.3. Voorafspraak aan mijne familie. In deze bladen vindt gij de geschiedenis van mijn leven. Verwacht in dezelve niets buitengewoons of zonderlings...
3.1. Autobiografie.
4.1. 1791 - 1839.
4.2. Verslag van jeugd, opleiding, studie en werkzaamheden, relatie met ouders.

468.
1.1. Willem Cornelis Ackersdijck.
1.2. 1760 - 1843.
2.1. ARA II, coll. Ackersdijck 29.
2.2. 21,5 x 13,5; 14 p.
2.3. Het voorjaar van 1791. 't Overlijden van mijne moeder, de kinderpokken. de dood van twee onzer kinderen.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 26 februari 1791 - na 3 juni 1791.
4.2. Verslag van het overlijden van de moeder van de schrijver en van twee van zijn vijf kinderen aan pokken. Zijn ziekbed en herstel van dezelfde ziekte.

469.
1.1. Otto Cornelis van Eck.
1.2. 5 juli 1780 - bij Delft, 29 maart 1798.
1.3. Zoon van Lambert Engelbert van Eck (1754-1803), advocaat, en Charlotte Amélie Vockestaert (1759-1824). Woonde met zijn ouders op het huis De Ruyt bij Rijswijk. Slechthorend.
2.1. RA Gelderland, FA Van Eck 82.
2.2. 17,5 x 10,5; ca. 1560 p.
2.3. De journalen van 17 febr. af (wanneer ik journaal ben beginnen te houden) tot nu toe, zijn door agteloosheid verlooren. 1791-1797. 1791. Dingsdag 3 mai thands ben ik wat traag in het opstaan vermits het 's morgens vroeg nog wat koud is, wij hebbe tog een volkome groene mai, was ik maar niet doof, zoude ik vroeg opstaan om de nagtegaal te horen.
3.1. Dagboek.
3.2. Geschreven op verzoek van zijn ouders
4.1. 3 mei 1791 - 20 november 1797.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse activiteiten: school, lessen, uren van opstaan en naar bed gaan, kerkdiensten, ziektes, het oordeel van zijn ouders over zijn gedrag, wat hij leest, een reis naar Gelderland naar grootmoeder Van Eck in Tiel met familie (12 augustus 1793 - 5 september 1793).
5.1. Uitgave in serie egodocumenten Verloren, deel 12.

470.
1.1. Karel Frederik, zich noemende Charles Frédéric, baron Sirtema van Grovestins.
1.2. Rotterdam, 9 september 1791 - St.Germain-en-Laye (bij Parijs), 22 mei 1874.
1.3. Zoon van Douwe Theodore baron Sirtema van Grovestins en Adriana Maria Groeninx van Zoelen. Bestudeerde de geschiedenis en staatkunde. Garde d'honneur in 1813, ontsnapte eind 1813 uit Metz. Was vervolgens in Nederlandse dienst en tot 1828 kamerheer van Willem I. Vestigde zich in Frankrijk. Werd katholiek. Ongehuwd, had twee aangenomen zoons. Publiceerde politiek-historische werken.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 75 D 29.
2.2. Merendeels ca. 25 x 37; ca. 270 f.
2.3. Petits mémoires ou souvenirs biographiques.
2.4. Frans, passages in Nederlands en Latijn.
3.1. Autobiografie
3.2. 'Dédié a mes enfants d'adoption...pour leur servir de guide et d'instruction'. De auteur wilde zijn aantekeningen in kleine oplaag laten drukken om te dienen als geschenk en ter herinnering.
4.1. (15e eeuw-) 9 september 1791 - 1 mei 1857.
4.2. Samenstel van diverse beschouwingen en herinneringen, deels in de vorm van afschriften van brieven. Familiegeschiedenis; roddels over stadhouder Willem IV; loopbaan van de auteur, zijn ervaringen als garde d'honneur; na 1813 reizen en verblijf in Frankrijk.
5.1. C.F.Sirtema de Grovestins, Petits mémoires. Souvenirs biographiques (Saint-German en Laye, 1857).
5.2. NNBW, VIII, 638-640; C.F.Sirtema de Grovestins, Mémoires et souvenirs, 6 dln., ((Saint-German en Laye, 1869).
6. Vgl. van dezelfde auteur Koninklijke Bibliotheek 75 C 50 'Souvenirs de Montmorency', beschrijving van het leven in het Franse plaatsje waar de auteur enkele jaren woonde.

471.
1.1. Bartholomeus Beerenbroek.
1.2. 1744 - Drunen, 2 november 1811.
1.3. Prior van de abdij van Tongerlo, pastoor van Drunen.
2.1. RA Noord-Brabant, coll. Van Ingen 15.
2.2. 20 x 33,5; 20 p.
2.3. (Omslag) Kopie door W.van Ingen van een verbaal der geschiedenissen in en omtrent Drunen in de jaaren 1793 tot 1796 bijgehouden door B. Beerenbroek, pastoor aldaar...
3.1. Dagboek.
4.1. 1792 - begin 1797.
4.2. Verslag van het optreden van de Franse troepen in Noord-Brabant, vooral gebeurtenissen te Drunen, wederwaardigheden van de auteur onder de Franse bezetting.
6. Afschrift uit 1884 door W.van Ingen; Vgl. UB Katholieke Universiteit Nijmegen, coll.hss. 250: 'Een gelukkige rijse sal ons Godt geven' (20 x 15; 127 p.): Journaal van een reis naar Rome 1770 - 1773.

472.
1.1. Dionysius Penners.
1.2. Heerlen, 10 juli 1755- Heerlen, 28 juni 1836.
1.3. Zoon van Gerardus Penners en Maria Gertrudis Schils. Volgde een schoolopleiding te Rolduc en Aken en studeerde theologie aan het seminarie te Roermond. Werd in 1780 tot priester gewijd. Hij was vanaf september 1792 tot de reorganisatie van het bisdom Luik in november 1803 pastoor van de St. Pancratius-parochie te Heerlen.
2.1. GA Heerlen, Archief St.Pancratiuskerk, parochie Heerlen 479.
2.2. 2 dln.; 32 x 19,5; 44 en 77 f.
2.3. Mixtae novitates et antiquitates, quas confuse et promisque disposui quia perturbatio vitae, et magna confusio temporum, religionum et rerumque omnium confusio dominantur in orbe terrarum.
2.4. Latijn, Nederlands en Frans.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1792 - 1803 (1829).
4.2. Aantekeningen betreffende de geschiedenis van St.Dionysius, bijgeloof, Heerlen en omgeving en de gebeurtenissen en de problemen in de parochie, ondermeer over de kapel te Welten, de eed van trouw aan de Franse republiek en de prediking. Met transcripties van diverse proclamaties en andere stukken van de overheid en van verzonden brieven.
5.2. NNBW, IX, 785.

473.
1.1. Clemens Joseph Maria Inkrott.
1.2. Emsdetten (Westfalen, Duitsland), 23 november 1792 - Veendam, 17 januari 1862.
1.3. Zoon van een landbouwer. Studeerde te Münster, van 1818 tot 1827 kostschoolhouder te Veendam, in 1827-1830 docent op een latijnse school te Westerloo bij Antwerpen, van 1832-1857 rector van het gymnasium van Veendam. Publiceerde in dagbladen en tijdschriften.
3.1. Memoires.
3.2. Toen de auteur de lijsten met intekenaren op zijn nog te schrijven memoires onder ogen kreeg besloot hij geen 'eenvoudigvoudig verhaal' van zijn 'levensgeschiedenis' te maken, maar zich enkele literaire en filosofische uitweidingen te permitteren.
4.1. 1792 - 1857.
4.2. Verslag van eigen leven, commentaar op politieke en culturele ontwikkelingen.
5.1. Herinneringen uit het leven van eenen kandidaat in de letteren (Wildervank, 1858).
5.2. NNBW, III, 634.

474.
1.1. Egbert Koning.
1.2. Spanbroek, 5 mei 1792 -.
1.3. Zoon van een schoenmaker. Rooms-katholiek. Werkte vanaf jeugdige leeftijd als los werkman. Huwde in 1819 met Marijtje Egbers, die het volgende jaar in het kraambed stierf. Hertrouwde in 1821 met Aafje Gieling. Ventte later galanterieën.
3.1. Autobiografie.
3.2. 'De lezer zal wel iets vinden dat mogelijk voor hem belagchelijk is, maar ook zeer veel goede zeden die veel tot nut zullen dienen'.
4.1. 1792 - 1860.
4.2. Beschrijving van opvoeding, jeugd, vrijages, huwelijksleven, werkzaamheden, kinderen, met veel aandacht voor details van het dagelijks leven. Deels in dichtvorm.
5.1. Ware beschrijving wegens den levensloop van mij Egbert Koning, door wie dit boek zelf is gemaakt en uitgegeven in den ouderdom van 68 jaar (z.p., 1860).

475.
1.1. Hendrik Willem Tydeman.
1.2. Utrecht, 25 augustus 1778 - Leiden, 6 maart 1863.
1.3. Zoon van Meinard Tydeman (1741-1825) en Sophia Theodora de Beveren. Verliet in 1787 met zijn prinsgezinde vader het patriottische Utrecht. Studeerde rechten aan het athenaeum van Deventer (1792-1795) en te Leiden. Was advocaat te Kampen, hoogleraar te Harderwijk, Deventer en Leiden. Prinsgezind. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Marianne Mathilda Hoorn.
2.1. GA Leiden, FA Tydeman 165.
2.2. 17 x 21; ca. 100 p.
2.3. (Omslag) Acta diurna 1793; (f.1) Deventer 1792.
3.1. Dagboek.
4.1. 18 september 1792 - 28 februari 1795.
4.2. Aantekeningen betreffende het verblijf van de auteur te Deventer, studentenleven, theevisites, uitstapjes. Bevat afkortingen, een lettercode en geheimschrift.
5.2. Van der Aa, XVIII, 262-268; ; NNBW, II, 1461-1464.

476.
1.1. Bruno Lieuwes van Albada.
1.2. Maastricht, 11 december 1793 - Workum, 27 januari 1876
1.3. Zoon van Lieuwe Bruno van Albada, militair, en Jetske Poort. Na een afgebroken studie theologie te Groningen sinds 1816 hoofd van een school te Oudebiltzijl en sinds 1828 te Workum. Gehuwd met IJtje Zijlstra (1802-1879). Schreef leerboeken.
3.1. Memoires.
3.2. De auteur schreef zijn herinneringen mede om er iets mee te verdienen: [ik wil] 'broodschrijver worden en de vit- en hekelzucht van gestrenge recensenten trotseren'.
4.1. 1793 - 1875.
4.2. Verslag van eigen leven, vooral wat betreft zijn functies in het onderwijs.
5.1. Uit de oude en nieuwe doos. Herinneringen uit den school en het leven van een 80-jarige oud-hoofdonderwijzer. Ernst en luim (Groningen, 1875).
5.2. NNBW, I, 55.
6. Het betreft een bundeling van artikelen uit 't Schoolblad.

477.
1.1. Jacob Willemse de Fremery.
1.2. Zierikzee, 22 mei 1778 - Middelburg, 24 mei 1811.
1.3. Zoon van Johannes de Fremery (1741-1819), predikant, en Anna Elisabeth van Essen (-1791). Was chartermeester van het Departementaal Bestuur van Zeeland.
2.1. RA Zeeland, FA Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 381.
2.2. 20 x 16; 88 p.
2.3. 1793.1. Ik ging 's morgens met de neefjes bij Mr. Souchay in de Fransche kerk. Uit de kerk komende ging ik bij Mr. Broes met oom en de neefjes een nieuwjaarsvizite doen, doch wij vonden zijn Ed. niet thuis.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1793 - 31 december 1793.
4.2. Dagboek bijgehouden in de 'Nieuw geinventeerde Koopmans Comptoir- en Schrijf-Almanach voor het jaar 1793'.

478.
1.1. Hendrik Keettell.
1.2. 1761 - 1845.
1.3. Apotheker in Utrecht.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 1298.
2.2. 6 dln.; 11 x 10,5; 1981 p.
2.3. Dagverhaal der voornaamste gebeurtenissen binnen Utrecht te reekenen van den aanvang des Franschen oorlogs tot aan de verheffing van Willem de Zesden Prins van Oranje tot koning der Nederlanden geschreven uit Utrecht.
3.1. Dagboek.
3.2. Gericht tot de lezer.
4.1. (1787-) 1 januari 1793 - 31 augustus 1816.
4.2. Verslag van gebeurtenissen in Utrecht en omgeving, met berichten van elders.
5.1. P.J. Vermeulen, ed., 'Aanteekeningen over de Bataafsche omwenteling, voornamelijk binnen Utrecht, door een Ooggetuige', Tijdschrift voor Oudheidkunde, Statistiek enz. van Utrecht IV(1852) 1-48, 113-165, 273-361 (tot 22 oktober 1794); Het dagboek over de periode 1 januari 1795 -28 december 1812 is uitgegeven in: De Navorscher XLIV(1894) 15-31, 240-257, 543-558; XLV(1895) 112-127,329-348; XLVI(1896) 309-327, 489-504, 625-641, 265-278; Het dagboek over het jaar 1813 is uitgegeven in: P.J. Vermeulen, ed., De stad Utrecht in het jaar 1813. Uit het dagboek van eenen ooggetuige (Utrecht, 1863); Het dagboek over het jaar 1814 is uitgegeven in: Utrecht in 1814 volgens de aanteekeningen van Hendrik Keetell (Utrecht, 1914) (overdruk van afleveringen in het Utrechts Provinciaal en Stedelijk Dagblad).
6. Geschreven op (poeder?)papiertjes.

479.
1.1. Antonius Modderman.
1.2. Groningen, 1 april 1793 - Groningen, 20 november 1871.
1.3. Zoon van Tonco Modderman (1745-1820), advocaat, schepen van Groningen, en Antonia Forsten (1753-1806). Studeerde geneeskunde en rechten te Groningen. Was advocaat te Hoogezand en later procureur te Groningen. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Johanna Catharina de Ranitz (1795-1824).
2.1. RA Groningen, Archief van het Genootschap Omne Tulit Punctum Qui Miscuit Utile Dulce 3.
2.2. 16 x 20,5; 6 p.
2.3. Biographia.
3.1. Autobiografische schets.
3.2. Opgesteld ten behoeve van het Genootschap Omne Tulit.
4.1. 1 april 1793 - februari 1817.
4.2. Verslag van de jeugd van de auteur, zijn zwakke gezondheid, verlies van zijn ouders, onderwijs en universitaire studie.
5.2. NNBW, IX, 681.
6. Onder dit inv.nr. nog vijf andere levensbeschrijvingen, ondermeer van Theodorus van Swinderen (1784-1851).

480.
1.1. Gerrit Demper.
1.2. Langerak, 6 juli 1793 - Langerak, 26 augustus 1855.
3.1. Autobiografie.
4.1. 6 juli 1793 - ca.1840.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Eigenhandig geschrift van den heer Gerrit Demper (z.p., z.j.).