Naar de Nederlansdse site

Inventory of Egodocuments up to 1814: part 2

161.
1.1. Anna van Beijeren van Schagen.
1.2. 1659 - 1705.
1.3. Dochter van Johan François van Beijeren van Schagen, vrijheer van Heenvliet, Schagen en Schengen (1634-1680/81) en Anna van Zevender van Kenenburgh (1637-1716).
2.1. ARA I, FA Van Aerssen 402.
2.2. 31,5 x 20; 23 p.
2.3. Memorie van hetgeene mij en mijne doghter in de ses laetste daegen in het huys van mijn soon is overkomen, in het korte bestaende in dit volgende.
3.1. Aantekeningen.
3.2. Omdat er geroddeld wordt, zet de schrijfster de kwestie op papier om te voorkomen dat moeder en dochter de schuld krijgen.
4.1. 22 juli 1691 - 3 september 1692.
4.2. Aantekeningen over diverse ruzies tussen de schrijfster en haar moeder aan de ene, en haar broer Jacob Frederik van Beijeren van Schagen en diens vrouw Johanna Clara van Ormea aan de andere zijde, tijdens een verblijf van eerstgenoemden in het huis van laatstgenoemden. De twist ging vooral over meubelen, die al dan niet meegenomen zouden worden, en resulteerde in een heimelijk nachtelijk vertrek van moeder en dochter en verbreking van contact nadien.


162.
1.1. Samuel Radermacher.
1.2. Middelburg, 15 maart 1693 - Middelburg, 29 oktober 1761.
1.3. Zoon van Daniël Radermacher (1664-1708) en Maria Beeckman (1671-1719). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1721 met Maria Elisabeth de la Ruë (1700-1730). Bekleedde vele ambten in Middelburg; hij was ondermeer burgemeester, en bewindhebber van de VOC.
2.1. RA Zeeland, FA Schorer 507.
2.2. 20 x 16; 145 p.
2.3. Aanteijkening van de voornaamste gevallen rakende mij Samuel Radermacher, en mijne familie geduurende mijn leeftijd.
3.1. Familieboekje.
4.1. 15 maart 1693 - 17619-1798).
4.2. Verslag van zijn levensloop: Franse school te Oost-Souburg, sterfgevallen en geboortes binnen de familie maar vooral de ambten die hij bekleedde in het bestuur van Middelburg en binnen de Franse kerk. Voortgezet na 12 juni 1761 door Daniël Radermacher (1722-1803).
5.2. NNBW, II, 1157.

163.
1.1. Lodewijck van der Saan.
1.2. 20 april 1655 -.
1.3. Mislukte als drukker van kranten. Werkte vanaf augustus 1695 tot 1699 als secretaris bij de Nederlandse ambassade te Londen. Verbleef in Engeland en Duitsland. Had grote belangstelling voor techniek. Waarschijnlijk ongehuwd. Had een broer, Nicolaas.
2.1. UB Leiden, BPL 1325.
2.2. 10 x 15,5; 236 f.
2.3. Verscheyde concepten en invallen aengaende mijne verbeeteringe te soecken Ao. 1696.
2.4. Nederlands en Duits, citaten in Engels, Frans, Italiaans en Latijn.
3.1. Aantekeningen.
3.2. 'Ick hoop en wensche dat na mijn doot een discreet ende verstandig leeser over mijne boeken en anotatien sal coomen die alles ten besten ende tot nutte sal weeten te brengen. Vaart wel'.
4.1. 1694 - 1704 (1722).
4.2. Aantekeningen van waarnemingen en belevenissen van de auteur, vooral tijdens zijn verblijf in Engeland. Anekdotes, invallen, technische en ambachtelijke zaken, bezoeken aan prostituées, aandacht voor de man-vrouw verhouding, vergelijkingen tussen Engeland en Holland.
5.2. C.W.Schoneveld, J.Kerling, D.S.van Dorsten-Timmerman, 'Lodewijck van der Saan', ongepubliceerde scriptie (Leiden, 1981).

164.
1.1. Gabriël André de Montaigne.
1.2. 27 januari 1663 -.
1.3. Zoon van Cloude Ernest de Montaigne (1624-), hoogschout van Maastricht. Volgde zijn vader op als hoogschout van Maastricht. Trad in 1694 in in een klooster, in 1699 in het klooster Vogelsanck.
2.1. RA Limburg, coll.hss. 79.
2.2. 31 x 19,5; 78 en 112 p (van beide zijden beschreven).
2.3. (voorzijde) Mémorial biographique de Gabriël André de Montaigne; (p.1) Memento quo modo...
2.4. Latijn.
3.1. Memoires, reisjournalen.
4.1. 1694 - 1705.
4.2. Aantekeningen betreffende zijn kloosterintrede, verslagen van reizen naar Rome, Keulen en door Frankrijk, onder meer Beaune en de Provence.

165.
1.1. Philip Tiedeman.
1.2. Hamburg, 1657 - Amsterdam, 9 juni 1705.
1.3. Schilder, woonde sinds 1678 in Amsterdam. Trouwde in 1683 met Aleid Bruyns.
2.1. (a) Rijksprentenkabinet, Amsterdam 310 N; (b) Prentenkabinet der Rijksuniversiteit AW 907.
2.2. (a) 19,5 x 15,5; 158 p.; (b) 32,5 x 21,5; 42 p.
2.3. (a) Anno 1694 voor de heer Johannes van Drogenhorst aangenomen te schilderen een kamer vanonder met zijn schoorsteen stukken, en daarin te vertoonen den onderscheid der tijden de waarneminge derselven en welke de voornaamste beste en eerste oeffening zij ende moet zijn; (b) Livre de dessins d'Arn. Houbraken...;
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 1694 - 1697; (b) 1703 - 1705.
4.2. Aantekeningen van schilderopdrachten, opmerkingen over de schilderkunst en dagelijkse gebeurtenissen.
5.2. P.J.Schoon, 'Een notitieboekje van Philip Tiedeman (1657-1705). Leven en werk van een zeventiende-eeuwse Amsterdamse kunstenaar', Oud Holland CIV(1990) 31-46.
6. (b) is eerder ten onrechte toegeschreven aan A.Houbraken.

166.
1.1. Pieter Boddaert.
1.2. Middelburg, 6 augustus 1694 - Middelburg, 28 januari 1760.
1.3. Zoon van Cornelis van der Helm Boddaert en Anna Maria Can (-1695). Studeerde rechten te Leiden, advocaat te Middelburg. Actief als dichter en historicus. In 1722 gehuwd met Maria Constantina Radaeus (-1731), daarna in 1732 met Elisabeth de Buisson.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor zijn kinderen.
4.1. (1576-) 6 augustus 1694 - 1759.
4.2. Verslag van eigen leven, afkomst, jeugd, ambten, gezinsleven, religieus getint.
5.1. 'Levens-beschrijving van Mr.Pieter Boddaert',in: Nagelatene mengeldichten (Middelburg, 1761) III-LXX.
5.2. Van der Aa, II, 2, 689-691; NNBW, VI, 125.

167.
1.1. Cornelis van Oeveren.
1.2. Rotterdam, 18 november 1694 - Rotterdam, 16 mei 1787.
1.3. Zijn vader was schipper en stierf in 1709. Sinds 1705 in de leer bij een schoenmaker, vanaf 1708 bij een wagenmaker. Wagenmaker te Rotterdam. Huwde in 1720 Neeltje Strijtdonk (1689-1725) en in 1728 met Neeltje van der Baars. Speelde een rol bij de oranjebeweging van 1747. Huwde in 1778 met Maggeltje Bellaert.
3.1. Autobiografie.
4.1. 18 november 1694 - 1782.
4.2. Verslag van het eigen leven, ouders, huwelijk, gezinsleven, ambten, de oranjebeweging.
5.1. Levensbeschrijving van Cornelis van Oeveren (Rotterdam, z.j.)
5.2. NNBW, III, 928-929; G.van Rijn, 'Cornelis van Oeveren, wagenmaker op het Haagsche Veer', Rotterdamsch Jaarboekje 1e R III(1892) 231-286.

168.
1.1. Pieter de la Ruë.
1.2. Middelburg, 30 mei 1695 - Middelburg, 1 december 1770.
1.3. Zoon van Pieter de la Ruë, koopman te Middelburg, en Elisabeth van Claver. Wilde in de handel maar moest van zijn vader studeren. Bezocht in Middelburg de Latijnse school en promoveerde in de rechten in Leiden in 1715. Vestigde zich als advocaat in Middelburg en bekleedde er de ambten van raad, schepen en thesaurier. Leed in 1720-1722 aan zware aanvallen van melancholie, werd enige tijd in Delft opgenomen. In 1725 benoemd tot rekenmeester van Zeeland. Na 1741 keerden de aanvallen van melancholie terug. Hij verwierf vooral bekendheid door zijn gedichten en door het uitgeven van het werk van anderen.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek, coll.hss. 3459.
2.2. 33,5 x 20; 18 p.
2.3. Beschrijving van mijn leven. Ik wierd geboren den 13 mai des jaars 1695 te Middelburg in Zeeland, hebbende tot vader...
3.1. Autobiografie.
4.1. 13 mei 1695 - 1 januari 1742.
4.2. Beschrijving van opleiding, ambten, zijn belangstelling voor letterkunde en geschiedenis, ziekten, vooral de zware melancholie in 1720-1722 en de nieuwe aanval daarvan in 1741, waarvan hij vreesde dat zij even erg zou zijn als de voorafgaande. Gevolgd door een lijst (p.19-40) van eigen werken en de oordelen van anderen daarover.
5.2. Van der Aa, XVI, 545-547; NNBW, VII, 1072-1074.
6. Afschrift. Ander afschrift: UB Amsterdam, coll.hss. XVI C 11 (18,5 x 25; 32 p.). Vgl. UB Amsterdam, coll.hss. XVII E 32 en XVII E 18 reisverslagen uit 1724.


169.

1.1. Hermanus Hermsen.
1.2. Doesburg, 9 december 1696 - Doesburg, 1 december 1786.
1.3. Waarschijnlijk ambachtsman te Rotterdam en Doesburg, gereformeerd 'oefenaar'.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1696 - 1764.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. De uitnemende kracht van Christus liefde, zichtbaar doorstralende in het ontdekken en overtuigen der ziele, in het komen tot den Heere Jezus, en in het aanneemen van Hem door 't geloove, onder de bewerkinge en leidinge des H. Geestes, na het zuivere Woordt van Godt [...] (Rotterdam, 1757), 4e dr. Rotterdam, 1764, door de auteur aangevuld.

170.
1.1. Aleida Leurink
1.2. Enschede (?), 24 september 1682 - voor 6 augustus 1755.
1.3. Dochter van Jan Leurink, burgemeester van Enschede, en Herberdina Stroik. Trouwde in 1698 met Henricus Keller (1669-1750), predikant te Losser. Kreeg vijf kinderen.
2.1. RA Overijssel, coll. xeroxcopieën.
2.2. 18 x 21,5; 350 p. (fotokopie).
2.3. 1698 den 9 maart (aschdag) oude stijl, ben ik, Aleida Leurink, tot Losser gekomen.
3.1. Dagboek.
4.1. 19 maart 1698 - 20 maart 1754.
4.2. Verslag van gebeurtenissen te Losser, Oldenzaal, Enschede en omgeving. Prijzen van landbouwgewassen. Boekhouding betreffende de eigen verbouw van vlas en verwerking tot linnen. Veel aandacht voor het weer, de auteur beschikte vanaf 1749 over een termometer. Lijst van dienstmeiden. In een andere hand uittreksels uit de aantekeningen van predikant Keller betreffende geboorten en sterfgevallen. De aantekeningen beginnen op de huwelijksdag van de auteur en zijn aanvankelijk jaaroverzichten, vanaf 1723 dagboek.
5.2 J.J.van Deinse, 'Uit het dagboek van Aleida Leurink te Losser 1698-1754', in: Idem, Uit het land van katoen en heide (Enschede, 1975) 530-572.
6. Andere kopie: Oudheidkamer Twente, D7 D26.


171.
1.1. Alexander Bernhard rijksvrijheer van Spaen.
1.2. Kleef, 24 december 1669 - Kleef, 11 december 1745.
1.3. Zoon van Alexander rijksvrijheer van Spaen (1619-1692), veldmaarschalk in Brandenburgse dienst, en Hendrina van Arnhem (-1671). Gehuwd in 1700 met Johanna van Laer (1679-1705). Trad in Pruisische dienst in het regiment van zijn vader, maakte carrière in het leger, werd in 1709 generaal-majoor.
2.1. HRVA FA Van Spaen 83-89.
2.2. 8 dln.; diverse formaten; 135, 75, 128, 100, 34, 12, 16, 20 p.
2.3. Journal van Alexander Bernhard vrijheer van Spaen 1699. 18 april. Ik ben te twee uren na de middag van Diesfoort naar Wesel gegaan, alwaar ik van den lt.generaal Van Heyden afscheid nam.
2.4. Duits, Nederlands.
3.1. Dagboek.
4.1. 18 april 1699 - 1709; 1711 - 12 juni 1728.
4.2. Verslagen van veldtochten waaraan de auteur deelnam. Met overlappingen tussen de verschillende delen.

172.
1.1. Johan Emants.
1.2. 1678 - Den Haag, 17 november 1742.
1.3. Zoon van Johan Berntsz Emants (1648-1720), brouwer, en Agatha Bosch (1643-1693). Gehuwd in 1701 met Sara Maria Bruijnesteijn (1675-1763). Promoveerde in de rechten te Leiden in 1699, werd advocaat en vervulde later het ambt van essayeur-generaal.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Emants 14.
2.2. 15,5 x 10; 12 f.
2.3. Op dinsdag den 17e may 1701 ben ik, Johan Emants, met Sara Maria Bruijnsteijn mijne liefste in den huwelijken staet bevestigt geworden alhier in den Haaghe.
3.1. Familieboekje.
4.1. 1701 - 1740.
4.2. Aantekeningen van huwelijk geboorte en overlijden in de familie, en van de verschillende functies waarin de schrijver achtereenvolgens benoemd wordt.
6. Door anderen worden de familie-aantekeningen voortgezet tot 1849.

173.
1.1. Gerardus de Jong.
1.2. Oostzaandam, 27 maart 1701 - Amsterdam, 6 maart 1766.
1.3. Zoon van Pieter de Jong en Neeltje Jongejan. Gehuwd met Maria Smit. Was onderwijzer, eerst te Westzaandam, later in Amsterdam in het Burgerweeshuis, en daarna in de Stadsschool.
2.1. UB Leiden, Ltk. 414.
2.2. 16 x 21; 284 f.
2.3. Een histories verhaal der voornaamste lotgevallen en bijzonderste ontmoetinge raakende de persoon, geboorte, opvoeding en famili etc. van Gerardus de Jong.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven als nuttige vrijetijdsbesteding, als aandenken aan zijn jeugd en om zijn 'schrijf-lust' te bevredigen, 'en ook om door deeze weg te beeter acht op mijne gangen te geven, om Gode de eere te geven die Hem toekomt' (f.8).
4.1. 27 maart 1701 - 1760.
4.2. Berijmd verslag van het leven van de auteur, kinderjaren, onderwijs, liefde voor het geloof, onderwijzerschap, huwelijk.

174.
1.1. Alexander Georgeus Lintfrink.
1.2. Leur, 19 juni 1701 - Overschie, 4 mei 1779.
1.3. Predikant te Etersheim en Schardam in 1729, te Ouderkerk aan den IJssel in 1730, emeritus in 1774.
3.1. Autobiografie.
4.1. 19 juni 1701 - 1734.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. De bekeering van een dominee, of Gods vrijmachtige genade verheerlijkt in de bekeering van Alexander Georgeus Lintfrink, in zijn leven predikant te Ouderkerk aan den IJssel, door hemzelven beschreven in het jaar 1734 (Sliedrecht, 1899).

175.
1.1. Jan François Selonius.
1.3. Militair.
2.1. RA Gelderland, FA Van Randwijck 151.
2.2. 20 x 15,5; 41 p.
2.3. Aanteikening van 'tgeene voorgevallen is in Vlaanderen. Dit jaar 1703; (p.1) Journael. Op maandag den 4 junii 1703, sijn tot Hulst geëmbarqueert geworden, sterk sijnde 3 regimenten als Coehoorn, Heiden en Paul cavallerie.
3.1. Dagboek.
3.2. Opgedragen aan Jacob van Randwijck, gecommitteerde te velde.
4.1. 4 juni 1703 - 11 september 1703.
4.2. Verslag van de veldtocht in Vlaanderen tegen de Fransen vanuit Hulst: de route, de strijd, de gewonden.
6. Met tekeningen van troepenopstellingen bij verschillende plaatsen in België en rond Hulst.

176.
1.1. Alexander Sweder rijksvrijheer van Spaen.
1.2. 15 november 1703 - Kleef, 2 november 1768.
1.3. Zoon van Alexander Bernhard rijksvrijheer van Spaen (1669-1745) en Johanna van Laer (1679-1705). Volgde een militaire carrière, eerst in Pruissische, later in Hollandse dienst. Huwde in tweede huwelijk in 1749 met Elisabeth Agnes Jacoba rijksgravin van Nassau la Lecq (1724-1798).
2.1. HRVA, FA Van Spaen 153.
2.2. 4 dln.; ca.20 x 16; ca.1300 p.
2.3. (a) Journal de ma vie; (b) Memoire de ma vie contenant ce qui m'est passé depuis que je j'ai la compagnie de cavalerie 1734; (c) Comme nous étions arrivé tard au logis, je ne...; (d) Monsieur Olmius est revenue et nous sommes resté tout ce moy sel nous avions tous les jours....
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 15 november 1703 - 29 november 1732; (b) september 1734 - april 1736; (c) januari 1749 - 23 november 1749; (d) 2 november 1758 - 10 oktober 1768.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse bezigheden, waarbij ingebonden vele brieven.

177.
1.1. Cornelis Pruelius de Voogd van Ryneveld.
1.2. 1680 - 1784.
1.3. Volgde een militaire loopbaan, was luitenant in het regiment Verpoorten.
2.1. CBG, KNGGW FA Wagner doos 1.
2.2. 2 dln.; 20,5 x 16; 324 en 331 p.
2.3. Ook de Portugeese hammen die van smaak die van Westphalen overtreffen.
3.1. Memoires.
4.1. 1704 - 1713.
4.2. Beschrijving van krijgsverrichtingen in Portugal en Spanje door het regiment Verpoorten. Het tweede gedeelte bevat een beschrijving van gebeurtenissen aan vorstelijke hoven in Europa van 1714 tot 1721.
6. De eerste dertig pagina's ontbreken.

178.
1.1. Pier (Pyrrhus) Willem van Sytzama.
1.2. 1688 - 1759.
1.3. Zoon van Pico Galenus van Sytzama (1661-1727), kapitein in het Staatse leger, en Johanna Judith Blanckvoort (1669-1739). Nam op zestienjarige leeftijd dienst als vaandrig in het Staatse leger en bereikte daarin de rang van luitenant-kolonel. Na ontslag uit militaire dienst in 1749 nam hij zitting in de Generaliteits Rekenkamer te Den Haag, van 1755 tot 1759 was hij lid van de Staten Generaal. Twee keer getrouwd, in eerste huwelijk in 1726 met Ebella Juliana Aebinga van Humalda (1706-1730).
2.1. Koninklijke Landmacht Sectie Krijgsgeschiedenis (fotokopie).
2.2. 20 x 30; 355 p.
2.3. Militair memorie-boeck, ofte aanteijkeningen van de marches en krijgstochten, exploiten, commanden, escorteringen, wachten, krijgsraden, en vorders de reysen te water en te lande, door mij onderschr. gedaan, alsmede veelderhande, soo militair als andere notabale voorvallen, die ick meerendeels selfs heb bijgewoont, en dan noch van eenige oudheden en rariteyten die door mij sijn aangemerkt en gevonden, alles van tijt tot tijt genoteert, beginnende met den jare 1704, als wanneer ick mij als vaandrig in den oorlog heb begeven, en eyndigende met het jaar 1728, toen ick tot luitenant-colonel titulair, op Frieslant, ben aangestelt; bevattende dus memoriën van 24 jaren die in dit boek ordentlijck sijn t'samen gedragen.
3.1. Memoires.
4.1. 1704 - 1728.
4.2. Beschrijving van de militaire loopbaan, opmerkingen over tijdgenoten en van de plaatsen waar de auteur gelegerd is.
5.2. G.J.van Ojen, 'Het militair memorie-boeck van Pier Willem van Sytzama', Ons Leger XXXXV(1961), 23-24.
6. Het hs. berust in RA Overijssel, collectie Veldsink 3; fotokopie: RA Friesland, coll.copieën elders 6326.

179.
1.1. Eva van der Groe.
1.2. Zwammerdam, 6 februari 1704 - Kralingen, 23 maart 1770.
1.3. Dochter van Ludovicus van der Groe, predikant, en Johanna Laats. Haar broer Theodorus was predikant te Rijnsaterwoude (1729-1740) en Kralingen (vanaf 1740).
3.1. Autobiografie.
4.1. 1704 - 1749.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Bekeeringsweg van Eva van der Groe, zuster van Theodorus van der Groe, in leven predikant te Kralingen. Door haarzelve beschreven (Rotterdam, 1838) herdr. Houten, 1989.
5.2. F.A.van Lieburg, 'Eva van der Groe (1704-1770)', Documentatieblad Nadere Reformatie IX(1985) 78-87.
6. Vgl. Oorlog, kerk en staat, zijnde een eenvoudig en waar verhaal van de geloofswerkzaamheden, waar de Heere mij gedurende dezen zevenjarigen oorlog toe verwaardig heeft (Zwijndrecht, 1844); herdr. Urk, 1977, een verslag van godsdienstige ervaringen met betrekking tot de rol van de Republiek in de Oostenrijkse Successieoorlog.

180.
1.1. Johan de Mauregnault.
1.2. Middelburg, 1 juni 1685 - Den Haag, 28 december 1757.
1.3. Zoon van Alexander Theodoor de Mauregnault. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Lydia Anna Lambrechtsen. Studeerde rechten te Leiden, werd pensionaris te Veere, in 1720 raadsheer en in 1742 president van het Hof van Holland. In 1707 commandant te Zoutleeuw.
2.1. RA Utrecht, FA Des Tombe 1923 (nr.24).
2.2. 27,5 x 21,5; 34 p. (genummerd p.87-120).
2.3. No. 24. Verhaal van het krijgsgevangen nemen van den heer president Johan de Mauregnault ten jare 1707, en deszelfs reddinge; door zijn Ed. zelfs opgestelt, en daar van een copie aan mij toegezonden; [...] De wonderbare verlossinge aan mij bewezen in den jare 1707.
3.1. Aantekeningen.
4.1. Juli 1707 - augustus 1707.
4.2. Verslag, opgetekend op 10 november 1754, van zijn gevangenneming door Fransen tijdens een reis van Middelburg over Antwerpen en Brussel naar Zoutleeuw, zijn gevangenhouding in het Soniën-bos, en de loskoping door toedoen van zijn knecht en de pastoor van het dorp Tworp, gevolgd door een verblijf in Zoutleeuw en de terugkeer naar Middelburg, en de latere schadeloosstelling.
5.2. Van der Aa, XII, 1, 417-418; NNBW, III, 832-833.
6. Kopie van een door de auteur aan een onbekende toegestuurde kopie, in een boek met verzamelde stukken.

181.
1.1. Simon Jacobsz. Kraamer (?).
1.2. Ca. 1700 - 10 september 1752.
1.3. Veehouder. Doopsgezind.
2.1. GA Zaanstad, Archief Doopsgezinde gemeente Zaandam-West L39.
2.2. 33 x 21; 20 p.
2.3. Eenijge merckwaerdige gebeurttenisse, voorgevalle bij mijn tijdt. In 't jaer 1708 begon het 14 daage voor karstijt starck te vriese...
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1708 - 1752.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen die de auteur meemaakte of vernam; vooral het weer, branden, hoog water, ziekten onder het vee, muizenplagen, de opbrengst van landbouwprodukten, verordeningen betreffende onder meer belastingen en het muntstelsel, de restauratie van de stadhouder in 1747 en zijn opvolging in 1751, het pachtersoproer van 1748, en de Vrede van Aken.

182.
1.1. Franciscus Gerbrandus Schatter.
1.3. Pastoor van Het Veld (bij Nieuwe Niedorp), en in 1725-1727 lid van het kapittel van Haarlem. Jansenist.
2.1. RA Utrecht, coll. Rijsenburg 501.
2.2. 16,5 x 10,5; 39 p.
2.3. Kort verhael van hetgeene voorgevallen is rakende het bisdom van Haerlem en bijsonder omtrent de tijt van de verkiesinge van de hr. Petrus Codde ende na sijn suspensie, dienende voor mijn memorie.
3.1. Aantekeningen.
4.1. (12 mei 1559-) ca. 1710 - 16 juni 1727.
4.2. Aantekeningen betreffende de voorgeschiedenis en het verloop van het conflict rond de apostolisch vicaris Petrus Codde, in 1723 leidend tot het ontstaan van de Oud-Bisschoppelijke Clerezij, alsmede van eigen ervaringen, en de weerslag in de parochie Nieuwe Niedorp.

183.
1.1. Maria de Neufville.
1.2. Amsterdam, 4 februari 1699 - Mijdrecht, 19 december 1779.
1.3. Dochter van Isaak de Neufville (1638-1710), koopman, en Maria Grijspeert (-1726). Doopsgezind.
2.1. GA Amsterdam, FA Brants 1179.
2.2. 21 x 33; 28 p.
2.3. Verhaal van mijn droevig leeven.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1710 - 1770.
4.2. Aantekeningen van de levensloop van de auteur, teleurstellingen en tegenslagen; godsdienstige overpeinzingen.
5.2. I.H.van Eeghen, 'Herengracht 475, het huis van juffrouw [Petronella] de Neufville', Maandblad Amstelodamum LIX(1972) 73-77.

184.
1.1. Johannes Goethals.
1.3. Auteur van godsdienstige boeken, woonde in Utrecht.
2.1. GA Utrecht, bibl.no. VII E 21.
2.2. 12 x 7; 17 p. (almanak).
2.3. Martius 21. Aan Benjamin de Symbola Christiana toegesonden, met een omstandighen brief van aanmerkelijke saken.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 21 maart (1710?) - 31 maart (1710?).
4.2. Aantekeningen gehouden in een Stichtze Almanach voor het jaar 1710, vooral over het versturen van en corresponderen over zijn boeken.

185.
1.1. Jan Wopkes.
1.3. Boer te Wommels.
2.1. RA Friesland, coll.hss.van de PB 1640.
2.2. 16 x 19; 29 en 32 f.
2.3. Den 11 april 1710 is Klaes Hessels gesturven; (keerzijde:) Den 19 mart is erste keevitsei gevonden tot Wommels.
3.1. Dagboek.
4.1. 11 april 1710 - 23 september 1720.
4.2. Aantekeningen van geboorten, huwelijken en sterfgevallen, merendeels te Wommels, nieuws, waaronder een onthoofding te Leeuwarden, het weer, het boerenbedrijf van de auteur, de toestand in de plaatselijke veehouderij. Het boekje is van twee kanten beschreven.

186.
1.1. J.G.J. de Bretone.
1.2. 21 juli 1711 -.
1.3. Zoon van Isaac Alexander de Bretone, frans militair, en Isabella Christina van Wiechen. Rooms-katholiek, opgeleid door Jezuïten. Werd rector van de Latijnse school te Venlo. Verbleef in 1763-1764 te Riga. Promoveerde te Harderwijk in de medicijnen. Trouwde in 1742. Leed vanaf zijn 25ste jaar aan 'benauwdheden'. Een broer van de auteur was burgemeester van Venlo, een zuster priores van het klooster De Berg Sion te Kleef.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 129 F 7.
2.2. 16 x 20; 82 f.
2.3. 1774. Aan mijne kinderen Alexander Ludovicus de Bretone, Ysabella Theresia de Bretone en Joannes Guilielmus de Bretone, aan welken laatsten, den Almagtigen God zijn verstand wedergeve, dat na de kinderziekte verlooren is, en hier door aan hem genadelijk vergunne deeze mijne aantekeningen met begrip te moogen leezen.
3.1. Autobiografie.
3.2. Bestemd voor de kinderen van de auteur als levensles en stichtelijke vermaning.
4.1. (Ca. 1680-) 21 juli 1711-1775.
4.2. Aantekeningen van het leven van de auteur, ouders, geloof, gebeurtenissen in de familie, opleiding, gezondheidstoestand.


187.

1.1. Adriaan van de Roestijne.
1.2. West-Souburg, 16 december 1712 - West-Souburg, 28 april 1779.
1.3. Zoon van Jan van de Roestijne (1684-1741) en Mayken Verhage (1686-1757). Werkte aanvankelijk als knecht bij verschillende families in de omgeving, maar keerde terug om te werken op de hoeve van zijn ouders, Steenhove, aan de Koudekerkseweg te Souburg.
2.1. GA Vlissingen, Archief Hervormde Gemeente West-Souburg 68.
2.2. 27 x 21; 67 p.
2.3. (Omslag) Tot eer van God en ter gedagtenis van Adriaan van de Roestijne geboren te Westersouburg den 16 december 1712 overleden en te Westersouburg begraven den 28 april 1779.
3.1. Autobiografie.
3.2. Gericht tot 'Eerwaarde broederen, predikant, ouderlingen en diakens te samen uitmakende de kerkenraad van Westzouburg in den eijland Walcheren [...] te meer wijl ik onder u geboren ben, maar door verloop van tijt, ben ik u meest allen van aangesigt onbekent geworden' (p.1).
4.1. 1712 - 1766.
4.2. Verslag van zijn leven, geschreven ca. 1766, vooral van zijn religieuze gevoelens en eigen zondigheid. Werkte vanaf zijn 14e jaar als knecht, ondermeer bij dominee Jacobus Willemsen tijdens een reis naar Holland en Gelderland. Woonde vanaf 1750 weer bij zijn moeder. Zijn financiële positie en het besluit niet te trouwen. De eerste 8 pagina's worden in beslag genomen door een aansporing tot een godsdienstiger leven aan de kerkeraad, met verwijzing naar zijn testament waarin hij zijn bezit aan de armen van Souburg nalaat.

188.
1.1. Maria Jacoba Meinertzhagen.
1.2. Keulen, 21 april 1712 - Utrecht, 9 maart 1787.
1.3. Dochter van Johan Werner Meinertzhagen (1681-1751) en Anna Maria Meinertzhagen (1689-1778). Woonde te Utrecht. Huwde in 1735 met Cornelis Jan van Royen (1711-1774), vroedschap en burgemeester van Utrecht.
3.1. Familieboekje.
4.1. 21 april 1712 - 12 december 1780.
4.2. Aantekeningen betreffende het gezinsleven en andere familieleden.
5.1. 'Het dagboek van eene merkwaardige vrouw', Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883/1884), no. 83, 85, 87, 93, 96, 105, 109, 111, 123.

189.
1.1. Carel Lodewijk van Wassenaer.
1.2. Den Haag, 9 maart 1685 - Den Haag, 2 november 1751.
1.3. Zoon van Jacob van Wassenaer (1646-1707), militair, en Jacoba baronesse van Lier (1653-1693). Gehuwd met Marie Louise des Villattes (-1772). Volgde een militaire loopbaan en was in 1712 kolonel van de dragonders tijdens de veldtocht in Catalonië. Nam in 1734 ontslag uit dienst. Vervulde daarna verschillende ambten, ondermeer schout van Den Haag (1737).
2.1. RA Zuid-Holland, FA Wassenaer van Rosande 20.
2.2. 22,5 x 17; 50 p.
2.3. (Omslag) Détail de ce qui s'est passé en Catalogne depuis le mois juin 1712 jusques au mois de juillet 1713 que les troupes en sont partis jusques à leur arrivée en Gueldre en octobre 1713; (p.1) Détail de ce qui s'est passe en Catalogne depuis le 28 juin 1712 que j'y arrivais.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 28 juni 1712 - 23 juni 1713.
4.2. Aantekeningen betreffende de veldtocht in Spanje, vanaf zijn aankomst met een hollands eskader in Barcelona. Breekt in het midden in een zin af.
5.2. Van der Aa, XX, 63-64; NNBW, II, 1519-1520.

190.
1.1. Theodorus Marinus Juynboll.
1.2. 1692 - 1762.
1.3. Gehuwd met Aletta Jens (1702-1775). Militair.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Juynboll 13.
2.2. 15 x 9,5; 229 p.
2.3. (p. 1) Journal van Theodorus Marinus Juynboll, gedaan in den Jaare 1712 en 13 behelsende het innemen der stad Quenoy door de Geallieerden, de belegeringh, en 't overwinnen van Marchiennes, door de (gewesene) vijanden, sijn vervoeringe als krijgsgevangen vandaer na Vrankrijck. Reise na Parijs, Versailles en sijn wederkomst in Hollandt; (p.5) Journal van Theodorus Marinus Juynboll aan de heer Nicolaes Bijlandt, secretaris van Lopik en Cabouw etc. etc. alsmede aen sijn Ed. huijsvrouw juffrouw Commerina Juynboll.
3.1. Dagboek, reisjournaal.
3.2. Bestemd voor Nicolaes Bijlandt en diens vrouw.
4.1. 1 juli 1712 - 12 juni 1713.
4.2. Verslag van veldtochten, belegeringen en krijgsgevangenschap in Frankrijk (Beauvais); ondermeer bezoeken aan Parijs en Versailles; het dagelijks (soldaten-)leven tot aan zijn terugkeer in Nederland.
5.2. 'Journal van Theodorus Marinus Juynboll, gedaen in den jaare 1712 en 13', Algemeene Konst- en Letterbode (1845) II 149-153 en 162-183.
6. Volgens begeleidende brief aan de in 3.2. genoemde personen opgestuurd.

191.
1.1. Gerrit Jacobsz. Nen.
1.2. 1698 -.
1.3. Molenaarsknecht te West-Zaandam, in 1715 meesterknecht, later eigenaar van een houtzaagmolen. In 1722 gehuwd met Trijntje Teeuwis Meijn.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 10.147 (Honig 1165).
2.2. 32 x 10; 35 p.
2.3. Gerrit Jacobze Nen Anno 1713/ den 19. dito is gestorven Harck Gerritse boekebinder...
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1713 - 9 september 1742.
4.2. Aantekeningen betreffende het weer en de gevolgen daarvan, overlijden en andere familieberichten over kennissen en familie, gebeden, gelegenheidsrijmen, spreuken enz. Enkele bladzijden zijn uitgescheurd.

192.
1.1. Lambert Rijckxz. Lustigh.
1.2. Huizen, 18 april 1656 - Huizen, 18 december 1727.
1.3. Zoon van Rijck Heindrick Lustigh (ca. 1626-), schepen van Huizen, en Oeultien Jans (-1693). Getrouwd in 1678 met Weijntje Gerrits (-1717). Was landbouwer en schepen te Huizen. Had belangstelling voor geschiedenis van het Gooi.
2.1. RA Noord-Holland, coll. losse aanwinsten.
2.2. 33 x 21,5; 214 p.
2.3. Memorie ofte kronijkxke bij mij ondergetekende in de name Godes des Vaders, des Zoons en des Heijligen Geestes geschreven. Amen.
3.1. Dagboek.
3.2. Aan het begin van elke passage (tot ca. p.110) gericht aan zijn broer Hendrick Rijks Lustigh die te Sneek woonde.
4.1. April 1713 - februari 1722.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in Gooiland, zowel eigen waarnemingen als wat hem ter ore is gekomen, vooral over ziekte en dood van het vee, en de geneesmiddelen daartegen.
5.2. J.G. Koeman, 'Lambert Rijksz. Lustigh', Tussen Vecht en Eem, IV(1974) 24-30; A.J. Kölker, 'Opnieuw een handschrift van Lambert Rijkx Lustigh ontdekt', Tussen Vecht en Eem, III(1973) 9-12.
6. Door de auteur gemaakte afschriften van rechtsteksten berusten in Cultureel Centrum De Vaart, Hilversum.

193.
1.1. Joan Otto van Broeckhuysen.
1.2. Lutsenburg, 20 juli 1698 - Wilp (?), 22 december 1764.
1.3. Zoon van Emanuel van Broeckhuysen (-1723), militair, en Hendrina van Twickelo. Gehuwd in 1731 met Margaretha Elizabeth op ten Bergh (1710-). Volgde vanaf zijn dertiende jaar een militaire carrière eerst als cadet, later als vaandrig. Hij werd in 1748 op kapiteinspensioen gezet.
2.1. RA Gelderland, FA Van Broeckhuysen 17.
2.2. 2 dln.; 20 x 16; 93 en 53 f.
2.3. (Omslag) Memorij boek ofte aenteekeningen van mijn ondergeschreve zijn aenvanck nemende van den 27 meij 1713 doen hij zijn aenvanck nam om te dienen als cadet in het regiment van den heer brigadier Van Rechteren toe Westervelt in de compagnie van zijn heer vader den major Emanuel van Broeckhuysen. Eerste deel. Fama pluris quam opes. Joan Otto van Broeckhuysen.
3.1. Dagboek.
4.1. 27 mei 1713 - 3 december 1764.
4.2. Verslag van veldtochten, een sollicitatie naar een vendel in 1717, familiebezoeken, vergaderingen van de Staten van Gelderland, vermelding van brieven, deels over financiële zaken. De familieberichten zijn door anderen voortgezet tot 1814.

194.
1.1. Sicco Tjaden.
1.2. Westerlee, 12 december 1693 - Groningen, 28 maart 1726.
1.3. Predikant te Nieuwe Pekela 1720-1726.
3.1. Dagboek, aantekeningen.
4.1. 1716 - 28 juli 1725.
4.2. Aantekeningen betreffende studie en werkzaamheden, reizen, godsdienstige overpeinzingen.
5.1. Eenige aantekeningen en alleenspraken betreffende meest het verborgen leven van den heere, van den eerwaarden en Godzaligen heere Sicco Tjaden, Getrouw leraar van Jezus Gemeente in de Nieuwe Pekel A etc. (Groningen, 1751) vert.uit latijn door Johannes Hofstede. Het Latijnse manuscript is niet bekend. Nieuwe editie in voorbereiding door F.A.van Lieburg.
5.2. W.Mallinckrodt, 'Sicco Tjaden, eene bladzijde uit de geschiedenis der Ned. Herv. Kerk in de provincie Groningen', Nederlands archief voor kerkgeschiedenis XI(1914) 41-77.

195.
1.1. Thomas van Seeratt.
1.2. Hakarp, bij Jönköping (Zweden), ca.1676 - Groningen, 25 maart 1736.
1.3. Zoon van Hans Balthazar von Rappholt en Christina van Liewen. Was luitenant-kolonel in Zweedse krijgsdienst, daarna schipper bij de WIC. Werd in 1716 aangesteld tot commies provinciaal van Groningen (Stad en Lande). Zorgde in deze functie voor een aanzienlijke verbetering van de dijken na de overstroming van 1717. Was van 1721 tot 1735 provinciaal rentmeester. Trouwde in 1708 met Anna Schottaway (-1755).
2.1. RA Groningen, Statenarchieven 818.
2.2. 20 x 32; ca.260 p.
2.3. Doorluchtige vorst de heere stadthouder en de Eedele Moog. de Heeren Gedeputeerde Staeten van Stadt Groningen en Ommelanden.
3.1. Memoires.
3.2. Opgedragen aan de stadhouder en de Gedeputeerde Staten van Groningen.
4.1. September 1716 - 14 december 1730.
4.2. Verslag van vooral het beroepsmatige leven van de auteur, vooral zijn aandeel in de vebetering van het dijkwezen.
5.1. H.O.Feith, 'Het journaal van Thomas Seeratt', Groningsche Volksalmanak (1890) 87-92.
5.2. NNBW, V, 716-718.
6. Afschriften: RA Groningen, Ommelander archieven 1087 (20,5 x 32; ca.260 p.); Provinciale Bibliotheek Friesland, hs.306; GA Groningen.


196.

1.1. Pieter van der Pols.
1.3. Zoon van Pleun van der Pols (-1719) en Anna in 't Velt (-1724). Kwam in 1717 te Katendrecht wonen als boer. Werd in 1732 heemraad en schepen, in 1750 collecteur van belastingen.
2.1. GA Rotterdam, coll.hss. 1684, X.
2.2. 21,5 x 32; 25 p.
2.3. Afschrift. Comt vrij in mijn comptor/ En zit in die hoecken/ Maar houdt handen in de mouw/ En oogen uit mijn boecken.
3.1. Autobiografie,
4.1. 1717 - 1 juli 1753,
4.2. Verslag van de slechte verhouding met ouders, aankoop van huis en grond, tegenspoeden, beslommeringen in het dorp Katendrecht.
6. Afschrift door H.C.Hazewinkel.

197.
1.1. Bauke Franses Fopma.
1.2. Spannum, 28 december 1717 - Spannum, 1791.
1.3. Zoon van Frans Baukes Fopma (1698(?)-1747) en Gertje Hessels (1693?-1742). Boer, woonde te Spannum in Friesland. Was diaken, ouderling en kerkvoogd. Trouwde in 1749 met Serpien Douwes Schotanus.
2.1. RA Friesland, coll.copieën van elders 6332.
2.2. 357 p. (fotokopie).
2.3. De dood van de godsalige Leijsje.
3.1. Dagboek, autobiografie.
3.2. Gericht aan zijn kinderen in de hoop dat ze acht zullen slaan op hetgeen hij heeft geschreven.
4.1. 1717 - december 1766.
4.2. Aantekeningen betreffende de jeugd en het latere leven van de auteur. Informatie over ouders, familieleden, huwelijk en bedrijf. Een aantal stichtelijke overpeinzingen. Verder inkomsten en uitgaven in zijn functie van diaken.
6. RA Friesland, coll.hss. van de PB 1671 is een negentiende-eeuws uittreksel uit het dagboek over de jaren 1769-1780, voornamelijk betreffende de veehouderij.

198.
1.1. Conrad Rutger Busken.
1.2. Alpen (bij Wesel), 1 september 1717 - Vlissingen, 23 april 1795.
1.3. Zoon van Jacob Busken (-1743), jeneverstoker, en Sibille Ingen Lohe. Leerde het apothersvak onder meer te Amsterdam. Werd apotheker te Vlissingen, en deken van het apothekersgilde. Gehuwd in 1751 met Jacoba Baart (1729-1784). Was ouderling en kapitein van de schutterij. Schreef gelegenheidsgedichten. Zijn dochter Jacoba Adriana (1759-1841) was bevriend met Betje Wolff.
2.1. Nederlands Letterkundig Museum, Coll. B.9797 P.
2.2. 2 dln.; (a) 20,5 x 32; ca.140 p.; (b) 15,5 x 19; 44 p.
2.3. (a) Mijne geboorte-schets; (b) Begraafnis-Boek.
3.1. (a) Memoires, dagboek; (b) aantekeningen.
3.2. (b) 'ter liefderijke nagedagtenis'.
4.1. (a) 1 september 1717 - 19 februari 1794; (b) 1781 - 24 januari 1784.
4.2. (a) Aantekeningen over ouders, jeugd, opleiding, loopbaan, huwelijk, geboorten, ziekte en sterfgevallen, het huwelijksfeest van nicht Maria Bochoute in 1770, schoolprestaties van dochter Jacoba, kerkelijk leven in Vlissingen, eerbetoon aan prins Willem V in 1766, plunderingen door Oranjegezinden in 1787, aankopen, uitgaven, medicinale recepten; (b) Aantekeningen bij de dood van zijn dochters Suzanna (1766-1782) en Johanna Catharina (1755-1782) de ziekte en het overlijden van zijn echtgenote Jacoba Baert, karakterschetsen, afhandeling van de begrafenissen.
5.2. NNBW, VII, 253.
6. Vgl. GA Vlissingen, Archief Gilden 129: Aantekeningen van de beraadslagingen en activiteiten als deken van het apothekersgilde te Vlissingen 1782 - 1787.

199.
1.1. Anoniem.
1.3. Woonde te Delft, lid van de vroedschap en regent van het weeshuis. Had een neef Berkhout.
2.1. Koninklijke Bibliotheek, KNAW hs. CLXXII.
2.2. 16 x 20; 55 f.
2.3. 1718. Januarius.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1718 - 30 april 1718.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse bezigheden, hoofdzakelijk visites, weergave van gesprekken, nieuwtjes.

200.
1.1. Maria Bagelaar.
1.2. Amsterdam, 15 september 1690- Vijfhuizen (bij Zuylen), 18 juni 1720.
1.3. Dochter van Jan Bagelaar (1655-1726) en Agnes van den Velde (1660-1754), ongehuwd.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Berg 620.
2.2. 19,5 x 16; 87 p.
2.3. (Bovengeschreven volgens een 19e-eeuwse bijschrift door haar broer Jan Bagelaar, predikant te Oud-Albas) Copie van de eijgenhandige aanteekingen van onze zalige zusters Maria Bagelaars dierbare bevindingen in den jaare 1720 tot aan haare dood toe voorgevallen den 18 juni dog vooraf gaan zulke aanteekeningen die al ao. 1715, 1716 zijn voorgevallen; (eerste regel) Het heeft den Heere behaagt, nadat wij omtrent een jaar op Vijffhuisen hadden gewoont, ons door quade menschen te bestrijden die ons hebben tragten van onse goede naam te berooven...
3.1. Dagboek.
4.1. Voor 18 december 1718 - na oktober 1719 ; januari 1720 - na 4 mei 1720.
4.2. Onregelmatig bijgehouden dagboek van godsdienstige overpeinzingen en activiteiten; met beschrijving van reis en verblijf in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam voor godsdienstoefeningen.
5.2. 'Familieaantekeningen Bagelaar, Van den Velde en Rodenburg', De Wapenheraut XII(1908) 525-528

201.
1.1. Maria van Antwerpen.
1.2. Breda, 17 januari 1719 - Breda, 16 januari 1781.
1.3. Dochter van Jan van Antwerpen en Johanna de Swart. Werkte als dienstmeid bij verschillende families, nam in 1746 verkleed als man dienst in het leger, en trouwde in 1748 met Johanna Cramers. Haar identiteit werd in 1751 ontdekt en veroordeeld tot verbanning uit de Generaliteitslanden en garnizoenssteden. Na enige tijd als naaister gewerkt te hebben nam ze in 1762 opnieuw als man dienst, waarna ze voor de tweede maal trouwde. In 1769 werd ze opnieuw ontdekt en veroordeeld.
3.1. Autobiografie.
4.1. 17 januari 1719 - 1751.
4.2. Verslag van haar leven, vooral de tijd waarin ze als soldaat diende, zoals opgetekend door F.L.Kersteman, in kleurrijke en mogelijk af en toe fantasievolle bewoordingen.
5.1. F.L.Kersteman, De Bredasche heldinne of merkwaardige levensgevallen van Maria van Antwerpen (Den Haag, 1751). Heruitgave: R.M.Dekker, G.J.Johannes, L.C.van de Pol, ed., De Bredasche heldinne (Hilversum, 1988).

202.
1.1. Hendrik David Mispelblom Beijer.
1.2. Rotterdam, 18 november 1720 - Rotterdam, 29 augustus 1776.
1.3. Zoon van Jacobus Mispelblom Beijer (1696-1757), bestuurder van Schiedam, en Johanna Grimes (1690-1741). Gehuwd in 1751 met Elisabeth Liebenrood (1732-1795). Kolonel der cavalerie.
2.1. CBG, FA Mispelblom Beijer 13.
2.2. 19,5 x 16; 36 p.
2.3. Copie-relaas van familie, gecopieerd door Bastiaan Adriaan Mispelblom Beijer na 't origineel van mijnen vader Teodorus Martinus Mispelblom Beijer senior 1813.
3.1. Familieboekje.
4.1. (1500-) 1720 - 1767.
4.2. De geschiedenis van de familie, in eerste instantie samengesteld door Hendrik David, uitgewerkt door zijn zoon Theodorus Martinus (1753-1818) en gekopieerd door diens zoon Bastiaan Adriaan (1797-1861). Geschiedenis van de afkomst in Duitsland met nadruk op de 18e eeuw: inkomsten, bezittingen, beroepen, geboorte- en sterfdata, zowel van vaders- als van moederszijde.

203.
1.1. Caspar Christiaan van der Leithen.
1.2. Ieperen, 20 augustus 1720 - Zwolle, 3 januari 1798.
1.3. Zoon van Johan Frederik van der Leithen (-1720), militair, en Aletta Cattepoel. Werd bij zijn geboorte kadet in het regiment van zijn peter, majoor Scheel, waar hij op elfjarige leeftijd in dienst ging. Doorliep de militaire rangen, vanaf de benoeming tot vaandrig in 1742 tot aan de positie van luitenant-kolonel in 1775. Verbleef in Nederland in de vestingen Sas van Gent, Den Bosch, Deventer, Grave, Kampen, Venlo, Maastricht, Bergen op Zoom, Westkapelle, Goes, Heusden, Geertruidenberg, Leiden, Gouda, Veere, Zwolle, Doesburg, Oldenzaal, Middelburg. Trouwde in 1765 met Catharina Metelerkamp.
2.1. RA Gelderland, HA De Cloese 237
2.2. 24 x 17,5; 183 p.
2.3. Toon-Beelt van ene waak- en zigtbare Voorzienigheid of merkwaardig verhaal van Gods weg zedert de geboorte tot de grijse ouderdom; (inleiding) Aanspraak aan mijne zeer gelievde kinderen; (p.1) Eenige aanmerkelijke voorvallen in het leven van den schrijver tot nagedagtenisse.
3.1. Autobiografie.
3.2. De auteur voelt zich geroepen de weg die God met hem bewandelde over te dragen aan zijn kinderen, ter ere van God. Hij heeft zijn geschrift zo opgesteld dat, mocht het in vreemde handen vallen, niet duidelijk zal zijn wie de auteur is.
4.1. 1720 - 1787.
4.2. Beschrijving van zijn leven: de armoede van zijn jeugd, de lotgevallen van zijn moeder en zijn zusjes, het verblijf in het regiment van majoor Scheel, in Sas van Gent, zijn opleiding daar, de voortdurende verplaatsingen naar garnizoenen door het gehele land verspreid, zijn contacten met de familie Van der Tocht met de buitenplaats Cromwijck in de omgeving van Den Haag, de verwerving van diverse bevorderingen in militaire rang, enige beschuldigingen van diefstal en fraude, pogingen om een geschikte echtgenote te vinden, ziektes. Plaatsen en personen worden in de tekst aangegeven door letters en cijfers. Geschreven vanaf 1782; gedateerd 2 februari 1791.
6. Een sleutel op de in de tekst gebruikte letters en cijfers is toegevoegd: 15,5 x 9,5; 41 p. (omslag) Alphabet van de levens-beschrijvinge; (p.1) Sleutel van perzonen, namen, zaken, omstandigheden, en wat dies meer is van de levensbeschrijvinge; volgens een alphabet, en cijver-getal.

204.
1.1. Pieter de la Ruë.
1.2. 1695 - 1770.
2.1. RA Zeeland, FA Schorer 593.
2.2. 21 x 16,5; 220 p.
2.3. Aanteikeningen omtrent mijne (zoo ik hoope en verwagte) in het toekoomende heilzaame, en nu nog ter eeuwige zaligheid leidende, zielsstrijd, begonnen op het kragtigste door te breeken in eene ziekte den 28 september 1720.
3.1. Dagboek.
4.1. 21 januari 1720 - augustus 1720.
4.2. Verslag van zijn zielestrijd, ontstaan door het bedrijven van een drietal zonden, waarvan een het knielen in een paapse kerk was, maar de andere te ernstig, zodat hij op advies van een vriend de vermelding ervan in de tekst heeft weggestreept.
6. De tekst wordt gevolgd door ca. 112 p. gebeden.

205.
1.1. Jan Barte Fokkert.
1.2. Kockengen, 11 juli 1721 - Kockengen, 25 februari 1792.
1.3. Boer in de polder Spengen bij Kockengen.
3.1. Autobiografie.
4.1. 11 juli 1721 - 1780.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Gedachtenis van de wonderbare wegen der goddelijke voorzienigheid gehouden in den weg der bekering met Jan Barte Fokkert (Woerden, 1865).

206.
1.1. Hessel Vegelin van Claerbergen.
1.2. Ferwerd, 3 oktober 1723 - 12 juli 1750.
1.3. Zoon van Johan Vegelin van Claerbergen (1690-1772), grietman van Doniawerstal, en Isabella van Burum (1703-1731). Bracht een deel van zijn jeugd door bij een oom, een kolonel gelegerd te Zutphen. Verbleef verder onder meer in Den Haag en Leeuwarden Mislukte als student te Leiden, ontvluchtte deze plaats in 1743. Bemoeide zich later veelal samen met zijn vader met Friese bestuurlijke en politieke aangelegenheden, was lid van de Staten van Friesland en grietman van Hakerland. Trouwde in 1749 met Catharina Maria Heringa van Eijsinga.
2.1. RA Friesland, FA Van Sminia 1944a.
2.2. 20 x 32; 306 p.
2.3. Je ne scay quelle fantasie me prend de vouloir me mettre en idée d'écrire l'histoire de ma vie...
3.1. Autobiografie en dagboek.
3.2. De auteur begon zijn leven te beschrijven uit 'un certain pressentiment qu'elle sera accompagnée d'avantures singulières'.
4.1. 3 oktober 1723 - 6 juni 1749.
4.2. (p.1-18) Aantekeningen van de jeugd van de auteur, studentenleven, reizen, ondermeer naar Keulen, 'uitspattingen' ('débauches'), karaktereigenschappen, Friese bestuurlijke aangelegenheden, Oranjebeweging en Doelisten, internationale politiek. Vanaf p.18 voornamelijk politiek dagboek over de periode 7 maart 1746 - 6 juni 1749.
5.2. Van der Aa, XIX, 62.

207.
1.1. Berend Albert Fabritius.
1.2. Drachten, 11 februari 1724 - Drachten, 14 februari 1792.
1.3. Woonde te Drachten. Belandde begin 1762 in de gevangenis van Leeuwarden in verband met een aanslag op de fiscaal van Drachten in februari 1761. Schreef gedichten onder de naam Bearn Lap.
2.1. Streekmuseum Smallingerland 'It Bleekerhus', Drachten.
2.2. 20 x 32; 275 p.
2.3. Huisgesinnen van de Zuiderdragten zoals bewoont in 1761; (p.7) Der dag mijner geboorte.
2.4. Nederlands en Fries.
3.1. Aantekeningen, gelegenheidsgedichten, reisjournaal.
4.1. (1453-) 11 februari 1724 - ca. 1770.
4.2. Aantekeningen, grotendeels op rijm, over diverse onderwerpen, waaronder 'Levenstijd mijner jonkheid' over zijn schooltijd (p.56), een overpeinzing 'geschreeven doen ik 70 dagen had geseten in de gijseling bij gelegenheid dat ik de zon voor de eerste maal zag den 25 april 1762' (p.134), een reisverslag op rijm uit december 1761 van een handelsreis op het schip van Wopke Poppes naar Groningen (p.145-152), een beschouwing over de oproeren in 1748 (p.235-243). Verder kerkelijk en ander nieuws te Drachten. Met lijsten van grietmannen, predikanten en gezinnen. Enkele pentekeningen van kerken.
5.2. Van der Aa, VI, 13.
6. Vgl. in hetzelfde museum 'Cronijk van vele oudheden in Dragten etc. na de jaren niet juist op elkander volgende bijeen verzameld door uw w.e. Berend A.Fabricius, vele stukken uit de mond der ouden gehoord en vele door overleveringen en vele zelfs beleeft en mede bijgewoond, Dragten 1766', bevattende een kroniek en gedichten over de periode 1732-1779 (9 x 15; 120 p.). Hiervan is ook een onvolledig getypt afschrift aanwezig (40 p.)

208.
1.1. Pieter Toens.
1.2. 17 maart 1724 - na 1800.
1.3. Winkelier, later fabrikant te Haarlem. Economische tegenspoed deed hem verhuizen naar Hoogezand. Was politiek actief onder meer in 1797 Representant in de Tweede Nationale Vergadering.
3.1. Autobiografie.
4.1. 17 maart 1724 - 1799.
4.2. Verslag van eigen leven, geschreven in 1799.
5.1. G.J.ter Kuile, ed., 'Uit de gedenkschriften van Pieter Toens', Groningse Volksalmanak (1942) 135-160.

209.
1.1. Johanna Grimes.
1.2. Rotterdam, 29 september 1690 - Schiedam, 14 december 1741.
1.3. Dochter van Hendrik Grimes en Cornelia de Haen. Gehuwd in 1717 met Jacob Mispelblom Beijer (1696-1757), burgemeester van Schiedam.
2.1. CBG, FA Mispelblom Beijer suppl.doos 4.
2.2. 20 x 16; 11 p.
2.3. Het heeft de ontfermenden en vrijmagtige Godt behaagt, naar eenige jaren onder overtuiging geleeft te hebben, ziende dat die weg daar ik op wandelde niet goet was...
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1726.
4.2. Verslag, opgetekend 2 maart 1727 en 18 mei 1726, van haar bekering.

210.
1.1. Andries van Tol.
1.2. Moordrecht, 31 maart 1726 - Gouda, 30 maart 1801.
1.3. Ambachtsman te Gouda.
3.1. Autobiografie.
4.1. 31 maart 1726 - 1793.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de bekeering van Adries van Tol, gewoond hebbende te Gouda (Leiden, 1811).

211.
1.1. Geesje Pamans.
1.2. Uelsen (Duitsland) (?), ca. 1727 - Neuenhaus (Duitsland), 25 januari 1821.
1.3. Handwerkster te Neuenhaus.
3.1. Autobiografie.
4.1. Ca.1727 - 1775
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Egt verhaal van geestelijke bevindingen, uit een sterken gemoedsaandrang om te vertellen, wat de Here aan de ziele gedaan heeft, met geen ander oogmerk, dan tot ere van God, en stigtinge van den evenmensch (Zwolle, 1775).

212.
1.1. Leden van de familie Pigge.
1.3. Inwoners van Zaandam.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 10.342 (Honig 1168).
2.2. 31,5 x 20; 30 p.
2.3. Den 2. april ben ik Poulus Pigge van het Saardam gegaan na boort gegaan. Den 3 dito ben ik van den stat gesijlt...
3.1. Familieboekje.
4.1. 1727 - 1791.
4.2. Aantekeningenboek dat door verschillende leden van de familie Pigge is bijgehouden, onder wie Gerrit Jansz. Pigge (-1776), Poulus Pigge, en Gerrit Poulusz. Pigge, bevattend ondermeer over de walvisvaart op Groenland, de beroeping van schoolmeesters, branden, uitgevoerd werk, geboorten en andere familiegebeurtenissen, en religieuze gedachten en gezangen.

213.
1.1. Jacob le Poole.
1.2. Leiden, 15 februari 1727 - Katwijk aan Zee, 21 juli 1803.
1.3. Zoon van Jacob le Poole (1693-1750), textielfabrikant te Leiden, en Clara (van) Coppenol (1692-1777). Ging werken in het bedrijf van zijn vader. Trouwde in 1759 met Susanna Tak (1735-1797). Had twee broers, Abraham en Pieter.
2.1. GA Leiden, Leidse bibl. 7000 p.
2.2. 23 x 37,5; 7 p.
2.3. Veel tijds gedagtig zijnde de onverdiende goedheid mij beweezen door den goede en almagtigen God geduurende mijn levensloop, zoo heb ik dit onderstaande geschreeven.
3.1 Autobiografie.
3.2. '...geschreeven, zoowel tot mijne eigen erinnering en verdere aansporing van dankbaarheid, als ook voor mijne nakoomelingen, tot welk een fortuin men kan koomen door den bijstand van 't alvermogend Opperweezen, indien men alle zijne vermogens aanwend om de zeegeningen die Hij ons aanbied zooveel doenlijk aan te grijpen en daarvan gebruik te maaken, zoowel in 't bewaaren van onze gezondheid, zoverre de omstandigheid waarin wij geplaatst zijn door Zijne voorzienigheid dit toelaaten'.
4.1. 25 februari 1727 - 1789.
4.2. Aantekeningen van het openbare en persoonlijke leven van de auteur, vader, liefde en huwelijk, gezondheidstoestand, de textielfabriek, broer Abraham als baas in de werkplaats, de oproeren rond 1787.
5.1. Le Poole, ed., 'Bijdrage tot de kennis van het fabriekswezen en het maatschappelijk leven te Leiden in het laatst der 18e eeuw, ontleend aan eene autobiografie, zich bevindende in het archief der firma J.A.le Poole', Leids Jaarboekje VIII(1911), 34-36; N.W.Posthumus, ed., Bronnen tot de geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid, VI (Den Haag, 1922) 250-251 (uittreksel).
5.2. A.Versprille, 'Het memorandum van Jacob le Poole, fabrikant in greinen', Leids Jaarboekje LXX(1978) 122-133.

214.
1.1. Franciscus Lievens Kersteman.
1.2. Den Haag, 20 maart 1728 - na 1792.
1.3. Zoon van Franciscus Lievens en Margaretha Kersteman. Studeerde rechten, nam dienst in het leger, promoveerde in de rechten te Harderwijk, schreef romans en juridische werken.
3.1. Autobiografie.
4.1. 20 maart 1728 - ca. 1790.
4.2. Fantasievol verslag van leven en loopbaan van de auteur
5.1. Het leven van F.L.Kersteman 2 dln. (Amsterdam, 1792).
5.2. Van der Aa, X, 134-135; NNBW, X, 455-456; A.H.Huussen, 'Het leven van F.L.Kersteman (1792) -een autobiografie', in: Feit en fictie in misdaadliteratuur (Amsterdam, 1985) 57-69.

215.
1.1. Balthasar Huydecoper.
1.2. Amsterdam, 10 april 1695 - Amsterdam, 23 september 1778.
1.3. Zoon van Joan Huydecoper (1656-1703) en Maria Temminck (1662-1703). Studeerde rechten in Utrecht. Was van 1723 tot 1732 regent van het Burgerweeshuis en de Stadsschouwburg van Amsterdam. Hij was vanaf 1732 baljuw en dijkgraaf van Texel, met de verplichting daar te wonen, maar werd in 1769 wegens het negeren van dit voorschrift ontslagen. Hij schreef gedichten in het Nederlands en het Latijn, en hield zich bezig met vaderlandse geschiedenis. Hij verzorgde een editie van de Rijmkroniek van Melis Stoke.
2.1. RA Utrecht, FA Huydecoper 178.
2.2. 3 dln.; (a) 21 x 16,5; 18 p.; (b) 31 x 20; 3 p.; (c) 31 x 20,5; 3 p.
2.3. (a) Dingsdag den 12 julij 1729. De hr. Pieter Vlaming 's morgens ten acht uuren bij mij, daar ik hem liet zien het Groot Copyboek van Privilegiën en Opdragten gegeeven ten behoeve der Carthuyseren, en op perkament door de monniken zelfs geschreeven; (b) Dingsdag den 18 mey Ao 1734 was op Texel een zwaar onweer...; (c) 26 april 's morgens ten 6 uuren van huis gereeden naar 't Schilt...
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 12 juli 1729 - 22 juli 1729; (b) 18 mei 1734; (c) 26 april - 7 mei z.j.
4.2. (a) Aantekeningen over een bezoek van de geschiedschrijver Pieter Vlaming aan het archief van het Weeshuis, interesse in oude papieren en zijn bemoeienissen met de erfenis D'Orville, onder meer met betrekking tot de heerlijkheid Oostwaarden en het huis Vechtenstein (fragmentarisch); (b) Aantekeningen over de verwoesting van een huis op Texel bij Den Burg na een blikseminslag; (c) Aantekeningen over problemen op Texel, en moeilijkheden over een door hem te publiceren gedicht.
5.2. H.A. Ett, Balthasar Huydecoper, een Hollandsch geleerde uit de 18e eeuw (Amsterdam, 1946).
6. Vgl. RA Utrecht, FA Huydecoper 355, 357 en 356: aantekeningen in verband met zijn bemoeienis met de stadsschouwburg, uitgegeven in: H.A. Ett, ed., 'Journaal van het gepasseerde tusschen de regenten van den schouwburg; raakende de Fransche comedianten Ao 1727 etc.', Jaarboek Amstelodamum XLIII(1949) 25-79.

216.
1.1. Philippus Antonius Suijskens.
1.2. 1673 - 1741.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Suijskens 74.
2.2. 4 dln.; 21,5 x 17; (a) 40 p.; (b) 30 p.; (c) 9 p.; (d) 18 p.
2.3. (a) Voornaamste pointen en oorsaake van onse rusie met Pieter Janse de Haes en sijn huijsvrouw Crijntje Leendertse Rommerswal, elders breeder angeteekent: (b) Kort bondig bewijs dat Pieter Janse de Haes en sijn huijsvrou te regt verweeten wierd dieven te sijn; (c) Het goed aen Pieter Janse de Haes en sijn huijsvrouw Crijntje Leendertze Romerswael in het kort elders breder te sien; (d) Voornaamste pointen en oorsaake van onse rusie met Pieter Janse de Haes en sijn huijsvrouw Crijntje Leendertz. Romerswael in het kort elders breder te sien.
3.1. Memorie.
4.1. 1730 - 1731.
4.2. Verslag van de oorzaken van een ruzie tussen de auteur en zijn pachtboer, de dagelijkse omgang en plagerijen.

217.
1.1. Adam van Broeckhuysen.
1.2. Breda (?), 1682 - oktober 1748.
1.3. Zoon van Jan van Broeckhuysen (-1692), militair, en Justina Elisabeth van Beveren. Volgde een militaire loopbaan, klom op tot de rang van kapitein van een compagnie gardes te voet. Diende tussen 1700 en 1748, onder meer in de slag bij Malplaquet in 1709. Nam later deel aan veldtochten onder de Prins van Waldeck. Was vestingbouwkundige, geschiedkundige, geslacht- en wapenkundige en miniatuurschilder. Ongehuwd.
2.1. Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, coll.hss. in bruikleen van het RA Noord-Brabant.
2.2. 19 x 26; 14 f.
2.3. Memoriboeck begonne 1708 tot 1713.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 oktober 1730 - 21 juli 1743.
4.2. Verslag van activiteiten en loopbaan als militair, vermelding van reizen en veldtochten, verblijf onder meer te Dordrecht, Den Haag, Rotterdam, Oosterhout en Maastricht. Sollicitaties, enkele persoonlijke waarnemingen en ervaringen.
5.2. Van der Aa, II, 3, 1374-1376; NNBW, IX, 100.

218.
1.1. Pieter de la Court van der Voort.
1.2. Leiden, 25 mei 1664 - Leiden, 12 september 1739.
1.3. Zoon van Pieter de la Court (1618-1685) en Catharina van der Voort. Studeerde rechten te Leiden. Koopman. Trouwde in 1686 met Sara Poelaert (1666-1740).
2.1. GA Leiden, FA De la Court 133.
2.2. 22 x 29; 125 p.
2.3. Vertoog van des weerelds loon.
3.1. Dagboek en brievenboek.
4.1. 1731 - 1736.
4.2. Aantekeningen betreffende een familieruzie. De tekst omvat een 'voorreeden', een verklaring van 'mijn en ons gedrag', vervolgens dagelijkse aantekeningen en 'afschriften en uyttreksels van geloofwaardige stukken', waaronder brieven. De auteur had ruzie met Johan Meerman (1687-1746) gehuwd met een dochter van de auteur, Catharina Adriana de la Court (1690-1752).


219.
1.1. Elisabeth Catharina Rooyaards.
1.2. Den Haag, 22 maart 1722 - Loenen, 17 juni 1797.
1.3. Dochter van Gisbertus Royaards (1666-1733), eerste klerk ter griffie van Zeeland, later bij de Staten Generaal, en Susanna Maria Buschard (1684-1755). In 1761 gehuwd met Alexander Mom (1721-).
2.1. CBG, Coll. Hss voor 1800, Royaards.
2.2. 20,5 x 16; 10 p.
2.3. In 't yaer 1741 in yanewary. Koppy daervan dat ik ondervonden hebbe; de Heere gaf mij soo een sterke lust en begeerte om tot sijn bonttaefel te gaen om met dat lighaem en bloet van den Heere Yesus mij te vereenige.
3.1. Aantekeningen.
4.1. Ca. 1732 - 1741; 1763.
4.2. Aantekeningen over haar geloofsovertuiging en haar relatie tot God vanaf haar kinderjaren.

220.
1.1. Jacob Pos.
1.2. Loosdrecht, 3 juni 1703 - Loosdrecht, 4 januari 1779.
1.3. Zoon van Jacob Pos. Gehuwd met Marritje Pieters Vree (1703-1766).
2.1. CBG, P.Pos.
2.2. 20 x 29; 38 p.
2.3. Korte aanteekeningen van eenige bizondere oordeelen Gods, als ook wonderbare gebeurtenissen, als ook verscheidene opmerkingswaardige geschiedenissen mijzelf overkomen...
3.1. Aantekeningen.
3.2. (p.1) Voor zijn kinderen 'tot eenige opmerking en ook eenige nuttige leeringen'.
4.1. 1732 - 1769.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen te Loosdrecht, deels de auteur betreffende.
5.1. J.F.C.Schlimme, ed., Het dagoek van Jacob Pos (Hilversum, 1992).
6. Getypt afschrift.

221.
1.1. Jacob Bicker Raye.
1.2. Maarsen, 15 augustus 1703 - Amsterdam, 18 juni 1777.
1.3. Zoon van Johan Raye (1660-1712), rentenier, en Aletta Catharina Bicker (-1755). Gehuwd met Sophia Maria Goessens in 1728. Woonde te Amsterdam. Volgde een ambtelijke loopbaan, was collecteur van de accijns op turf en kolen, boekhouder van het korenboek en vendumeester van de vis op de Grote Zeevismarkt.
2.1. GA Amsterdam, coll.hss. B 54.
2.2. 2 dln.; 20,2 x 31,5; 100 en 413 p.
2.3. Notietie van het merkwaardigste meijn bekent dat in het jaar 1732 binnen Amsterdam is voorgevallen. 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739.
3.1. Dagboek.
4.1. 7 januari 1732 - 1 december 1772.
4.2. Aantekeningen van voorvallen in Amsterdam en in het leven van de auteur.
5.1. F.Beyerink en M.G. de Boer, ed., Jacob Bicker Raye, Notitie van het merkwaardigste meyn bekent, 1732-1772 (Amsterdam, 1935) (samenvatting, selectie en bewerking).
5.2. L. van Nierop, 'Het dagboek van Jacob Bicker Raye (1732-1772)', Jaarboek Amstelodamum XXXII(1934) 119-143; XXXIII(1935) 173-242; XXXV(1937) 131-178; XXXVI(1938) 213-251.

222.
1.1. Philippus Antoinius Suyskens.
1.2. 1673 - 1741.
2.1. RA Zuid-Holland, PA Suyskens 73
2.2. 10 dln.; (a,b,c,d,e) 21,5 x 16; ca.900 p; (f,g,h,i,j) 16,5 x 10,5; ca.350 p.
2.3. (a) Julij. desen dag een eij. is 443 II Het jaar 1738. Januarij woensdag i. kou vorst. 3 eijere de eerst van 't jaar; (b) Aanteekening van het gepasseerde zedert mijn komst alhier buijten op Groot Haesbroek; (c) Het gepasseerde zedert de komst van Pieter Pieterse Overbeek op dese plaats van Groot Haesbroek anno 1732; (d) Kort memoriael van het jaar 1731; Kort memoriael of notitie van het gepasseeerde in het jaar 1732; (f) Waar en opregt verhaal van het voorgevallene in het vertrek van mijn dienstmaagd Margarita Bartelmans op den 11 december sijnde dijnsdag 1731; (g) Vervolg van het gepasseerde na Grietjes vertrek den 11 december 1731; (h) Het gepasseerde zedert de wederom komst van Grietje Bartelmans den 20. februari 1732; (i) Relaas van het gepasseerde zedert het laatste bezoek van Henrica Bartelmans den 31 mei 1732; (j) Korte memorie van het gepasseerde zedert het vertrek van Grietje Bartelmans den 14 Meij tot het vertrek van Dorothee Demmers den Meij 1738.
3.1. (a, b, c, d) Dagboek; (e) aantekeningen van belangrijke gebeurtenissen, op basis van eerdere geschreven aantekeningen; (f, g, h, i, j) aantekeningen.
3.2. (f) Gericht aan een zekere mr. Jan de Groot; (in de epiloog) Geschreven 'van mijne beste vriend en huijsgenote verlaten en van mijn grootste vijand, mijn boer, omcingelt, blijvende zitten met mijn onnoozele zuster'.
4.1. (a) 25 juli 1732 - 31 december 1737; 1 januari 1738 - 30 juni 1740; (b) 18 januari 1730 - 31 december 1735; (c) 1730 -1735; (d) 8 januari 1731 - 24 december 1731; (e) 1 januari 1732 - 30 september 1732; (f) 10 december 1731 - 11 december 1731; (g) 11 december 1731 - 19 februari 1732; (h) 20 februari 1732 - 11 maart 1732; (i) 31 mei 1732 - 28 juni 1732; (j) 14 mei 1737 - 14 mei 1738.
4.2. (a) Dagboek,waarin voor bijna elke dag opgetekend het weer, inkomsten en uitgaven van de huishouding, de activiteiten van de verschillende leden van de huishouding. De aandacht voor de financiën is groot; het spelen in loterijen neemt een belangrijke plaats in; het dagboek begint bij p.306, kennelijk is hiervan het eerste deel verloren gegaan. Zie voor het spelen in loterijen inv.nr.71, over 1695-1730; (b) Aantekeningen op basis van eerdere, deels niet meer aanwezige aantekeningen, van huishoudelijke beslommeringen, ziekten, ruzies in het bijzonder met zijn dienstbodes, bezoeken, het spelen in de loterij, genealogische gegevens, inkomsten en uitgaven, vermengd met meer algemene berichten vooral uit de stad Utrecht, bijvoorbeeld over de arrestaties wegens sodomie. Regelmatig verwijzingen naar inv.nr.74 en een 'memoriaelboek' (mogelijk is dit a); (c) samenvatting van b; (d) Grotendeels dezelfde informatie als b geeft voor het jaar 1731, soms iets uitgebreider; (e) Grotendeels dezelfde informatie die a en b geven voor het jaar 1732, soms iets uitgebreider; (f, g, h, i, j) Aantekeningen betreffende problemen met de dienstmeiden.

223.
1.1. Pieter Moens.
1.2. Middelburg, 23 juli 1732 - Aardenburg, 3 april 1803.
1.3. Zoon van Jozias Moens en Pieternella van der Maas. Studeerde te Franeker. Was predikant te Cubaard en Aardenburg. Gehuwd met Maria Lyklama a Nijeholt, later met Johanna Cornelia Pijl.
2.1. GA Barneveld, hs. uit de coll. Bouwheer, voorheen Veluws Museum Nairac.
2.2. 20,5 x 26,5; 625 p.
2.3. Index auctorum; (p.625) N.B. Den 23 juli 1752 belijdenis gedaan bij dhr. Buskes.
2.4. Nederlands en Latijn
3.1. Aantekeningen, autobiografie.
4.1. 23 juli 1732 - 1803.
4.2. Eigen levensbeschrijving (p.625), voorts recepten voor genees- en levensmiddelen, verklaringen van bijbelteksten, epigrammen, raadsels, opstellen over ziekten, sterrekunde, chronologie, wijsbegeerte, taalkunde, psychologie, taalkunde, geografie, geldverkeer, staatsinrichting, rechtspraak, en persoonlijke aantekeningen uit de tijd van de Bataafse Republiek (p.430-454 en 600-615).

224.
1.1. Guillaume Nairac.
1.2. Bordeaux, juni 1705 - Amsterdam, 23 januari 1793.
1.3. Zoon van Philippe Nairac (1679-1760), uit Frankrijk afkomstig koopman, en Marthe Guiraud (1683-1758). Koopman; werd in 1732 poorter van Amsterdam. Was regent van het weeshuis van de Waalse gemeente aldaar. Trouwde in 1746 te Altona met Anne Marie Boué (1723-1780).
2.1. GA Barneveld, FA Nairac.
2.2. 20 x 32; 28 p. (hierin p.1-13).
2.3. Mon acte de bourgeoisie est du 8 Aout 1732...
2.4. Frans.
3.1. Familieboekje.
4.1. 8 augustus 1732 - 1790.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in familie, gezin en persoonlijk leven van de auteur, vooral van ziekte- en sterfgevallen, godsdienstige overpeinzingen.
6. Na het overlijden van de auteur van een naschrift voorzien door zijn schoondochter Elisabeth Jeanne Voute (1749-1825). Bevat verder aantekeningen van C.A.Nairac, burgemeester van Barneveld, en C.A.W.Nairac, tot 1936.

225.
1.1. Reinhart baron van Reede.
1.2. Utrecht, 24 november 1678 - Berlijn, 25 april 1747.
1.3. Zoon van Godard van Reede (1644-1703), veldmaarschalk in het Staatse leger, en Ursula Philippota van Raesfelt. Hij volgde een militaire carrière en was ondermeer commandeur van Venlo (1723), gouverneur van Bergen op Zoom (1733-1734) en Breda (1744). Hij was vanaf 1730 gevolmachtigd minister aan het hof van de koning van Pruisen te Berlijn. Hij stond in hoog aanzien bij koning Frederik Willem I, die in 1738 op Middachten zijn gast was.
2.1. RA Utrecht, HA Amerongen I, 564.
2.2. Ca. 34 x 20,5; ca. 325 p.
2.3. ...24 ser tot Woesterhausen, Bork, Poudewils, Daelmeyer, Degeveldt...
3.1. Dagboek.
4.1. 24 september 1732 - 13 oktober 1742.
4.2. Aantekeningen van activiteiten in verschillende functies. De eerste pagina's ontbreken.
5.2. Van der Aa, XVI, 139; NNBW, III, 1020-1021; J.Aalbers, 'Reinier van Reede van Ginckel en Frederik Willem van Reede van Athlone. Kanttekeningen bij de levenssfeer van een adellijke familie, voornamelijk gedurende de jaren 1722-1742', Jaarboek Oud Utrecht (1982) 91-136.

226.
1.1. Luijt Hoogland.
1.1. Enkhuizen, 1727- Enkhuizen, 10 maart 1808.
1.2. In 1752 getrouwd met Marijtje Klaes (-1770), in tweede huwelijk met Ariaantje Borselaar. Touwslager, na verkoop van zijn lijnbaan aanzegger en orgeltrapper.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn.
2.2. 20 x 15; 15 p.
2.3. Chronologische aanteekeningen betrekkelijk de stad Enkhuizen...; (p.1) Tusschen zondag en maandagnacht is de Compagnies lijnbaan alhier verbrand.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 8 december 1732 - 28 oktober 1807.
4.2. Aantekeningen betreffende gebeurtenissen in Enkhuizen en het persoonlijk leven van de auteur, waaronder kennismaking met zijn tweede vrouw.
5.1. K.E.Koeman, ed., Chronologische aanteekeningen betrekkelijk de stad Enkhuizen (Enkhuizen, 1979).

227.
1.1. Johannes Cats.
1.2. Ca. 1706 ? -.
1.3. Zoon van een Lutherse vader, die overleed toen de auteur zeven jaar was. Werd door zijn moeder Doopsgezind opgevoed. Woonde te Amsterdam. Begon met hulp van vrienden een boekwinkel. Publiceerde begin 1733 een bundel 'stigtelijke mengelzangen', wat hem op een boete van drieduizend gulden kwam te staan. Week uit naar Zeeland en vervolgens, in maart 1734, samen met zijn vrouw naar Altona. Keerde ca. 1743 naar Amsterdam terug. Was driemaal gehuwd, in tweede huwelijk met Elisabeth van Rhee (-ca. 1743).
1.2. UB Amsterdam, Archief Doopsgezinde Gemeente Afd.A, 457.
2.2. 20,5 x 27,5; 30 p.
2.3. Historische beschrijvinge der proceduren gehouden door de heeren van de Geregte der stad Amsterdam in de zaaken van Johannes Cats, anno 1733.
3.1. Aantekening.
3.2. De auteur had zijn 'historie' eerst willen laten drukken, maar omdat dit op wraak zou lijken, zag hij er vanaf. Hij gaf er de voorkeur aan zich stil te houden en het nemen van wraak aan de Opperste Wreker over te laten. Hij beperkte zich ertoe vrienden die 'sig niet konnen inbeelden, dat in een vrij land soodanige saaken konnen passeeren' van de ware toedracht op de hoogte te stellen, in dit geval Jan Abraham Willink, op wiens verzoek de auteur dit afschrift had vervaardigd medio mei 1742.
4.1. 19 januari 1733 - 14 april 1734.
4.2. Verslag van wederwaardigheden van de auteur na de publicatie van zijn dichtbundel. Bevat afschriften van door de auteur ingediende stukken.
5.2. Van der Aa, III, 254-255; Vgl.NNBW, VII, 285 (Jacob Cats (1741-1799)).

228.
1.1. Anthonius Beckering.
1.2. Woldendorp, 1718 - Groningen, 7 of 8 augustus 1798.
1.3. Zoon van Wilhelmus Beckering (1687-1733), predikant te Woldendorp. Verhuisde in 1735 naar Groningen. Studeerde theologie en nam als proponent de dienst waar in Enkhuizen en tal van andere plaatsen. Werd in 1748 predikant te Coevorden. Trouwde in 1754 met Alida Arnoldi (1724-1795). Zoons van de auteur werden eveneens predikant.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 344.
2.2. 16 x 21; 70 p.
2.3. 1733.
3.1. Familieboekje, aantekeningen.
4.1. 26 april 1733 - 13 september 1797.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in het leven van de auteur. Vermelding van sterfgevallen, onder meer van zijn vader, huwelijk en geboorten. Verder vermelding van feiten uit de loopbanen van de auteur en zijn zoons.

229.
1.1. Thadeus François Quint.
1.2. Utrecht, 27 juni 1703 - Utrecht, 20 februari 1754.
1.3. Zoon van Cornelis Quint (1666-1743), bestuurder te Utrecht, en N. de Landman. Hij was meester in de rechten. Hij was klerk van de Staten van Utrecht (1724-1730), lid van de vroedschap van Utrecht vanaf 1744, en bekleedde diverse andere ambten.
2.1. GA Utrecht, coll. Mr. C. Berger 127.
2.2. 19,5 x 15,5; 179 p.
2.3. Nieuwe tijdingen van 23 junij 1733 tot den 29 junij 1744 beschreven door den heere en mr. Thadeus Francois Quint, raad ordinaris in den Ed. Hove van Utrecht, raad en schepen der stad Utrecht, extraordinaris raad in welgemelde Hove. obiit - 1754
3.1. Aantekeningen.
4.1. 23 juni 1733 - 29 juni 1744.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen vooral binnen de stad Utrecht, familieberichten, aanstellingen in ambten (politiek, religieus, universitair), het weer, aankopen van huizen, terechtstellingen en andere openbare straffen, en soms eigen activiteiten.

230.
1.1. Cornelis de Korte.
1.2. 31 juli 1733 - Middelburg, 13 januari 1798
1.3. Landbouwer onder Mariekerke op Walcheren.
3.1. Autobiografie.
4.1. 31 juli 1733 - 1778
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Brief van Cornelis de Korte, landman onder Mariekerke in den eilande van Walcheren, geschreven aan zijne kinders, over den bekeeringsweg welken God met hem heeft ingeslagen (Amsterdam, 1781).
6. Vgl. Cornelis de Korte, Ter herinnering. Bevindingsweg en gevangenschap van Cornelis de Korte, landman onder Mariekerke in het eiland Walcheren, gevangen gezet naar aanleiding van de invoering van nieuwe psalmen (1778 en 1779) (Rotterdam, 1935).

231.
1.1. Willem Augustijn Sloterdijck.
1.2. Leeuwarden, 9 juli 1714 - Leeuwarden, 14 februari 1768.
1.3. Zoon van Frederik Sloterdijck (-1767) en Aletta Margaretha de Bitter. Hoogbaljuw en opperschout van Hulst en Leeuwarden. Was gehuwd met Iskjen Catharina Bourboom (-1785).
2.1. RA Friesland, coll.copieën elders (a) 6271; (b) 6272 (almanak).
2.2. 2 dln.; (a) 118 p.; (b) 327 p. (fotokopieën).
2.3. (a) Register der genotuleerde en voorgevallene saeken; (b) (p.10) Memoriael journael van den jaere 1748.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 1734 - 1742; (b) 1748.
4.2. (a) Aantekeningen met name betreffende bestuursaangelegenheden, informatie over personen. Enigszins anekdotisch; (b) aantekeningen in een almanak van nieuws, nieuwtjes, eigen waarnemingen en bezigheden, dagelijkse vermelding van de weersgesteldheid. De almanak maakt deel uit van een serie over de periode 1745-1759.

232.
1.1. Willem Mense.
1.2. Westkerke op Tholen, 1734 - Klundert, 13 september 1808.
1.3. Landbouwer te Klundert.
3.1. Autobiografische gedichten.
4.1. 1734 - 1795.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Een zaakrijk verhaal of bekeringsweg, schriftelijk in rijm gesteld door de auteur, genaamd Willem Mense (Opheusden, z.j.[ca.1980]).

233.
1.1. Joachim Ferdinand de Beaufort.
1.2. Hulst, 22 april 1719 - Zeist, 11 mei 1807.
1.3. Zoon van Pieter Benjamin de Beaufort, raad en rekenmeester der domeinen van Zuid-Holland, en van Benundina van Anama. In 1759 was hij schepen van Hulst en later burgermeester. Raad en rekenmeester van de prins van Oranje, later van de prinses-douarière, rentmeester van Kloosterzande, drossaard van IJsselstein. Hij trouwde in 1763 met Anna Digna van Gelre (1734-1779).
2.1. RA Utrecht, FA De Beaufort 330.
2.2. 32,5 x 21; 41 p.
2.3. Aan mijne kinderen tot nagedachtenisse van vrouwe Anna Digna van Gelre, derzelve liefde-rijke, en zorgzame moeder, mijn tedergeliefde, en gansch dierbaar geweest zijnde huisvrouwe, die alle mijn agting, en mijn liefde dubbel waardig was; tot onze ziels-bittere droefheid overleden, binnen IJsselstein op den 22. april 1779.
3.1. Aantekening.
3.2. De dierbare nagedagtenis van de beste der moeders, in zegening te bewaren [...] haar voorbeeld U ter navolging te stellen
4.1. 14 oktober 1734 - 22 april 1779
4.2. Aantekeningen van geboorten, huwelijken, sterfgevallen en verhuizingen in het gezin van de auteur en zijn vrouw, een beschrijving van haar goede karaktertrekken en de gevoelens van smart bij de auteur door haar overlijden. Gevolgd door een getekend ontwerp van de gedenksteen van de auteur en zijn vrouw, instructies voor de begrafenis van zijn vrouw en een troostgalm van 20 coupletten door J.Rosterk.
5.2. NNBW, VI, 83

234.
1.1. Hendrick Arnout Laan.
1.2. Utrecht, 1 september 1735 - 1809.
1.3. Zoon van Petrus Laan (1695-1743), predikant en hoogleraar te Franeker, en Christina Clara Borrebach (-1760). Secretaris van de Staten van Utrecht en lid van het Wetgevend Lichaam der Bataafse Republiek.
2.1. CBG, PA Laan.
2.2. Het handschrift is van twee zijden beschreven: (a) 20 x 15,5; 26 p.; (b) 20 x 15,5; 47 p.
2.3. (a) Ik H.A. Laan ben gebooren den 1 september 1735 zijnde een donderdagh te Utrecht op de Oude Gragt zuydzyden...; (b) Korte aanteekeningen van jegenswoordigen tijd, zoo verre mij en mijne zaken betreft ten einde mij aan de eene zijde te herinneren de oordeelen over ons en ons land gekomen en aan de andere zijde de inmengselen van goddelijke goedheid en zorge, immers voor zoo veel mij aangaat.
3.1. (a) Memoires; (b) aantekeningen.
4.1. (a) 1735 - 1806; (b) 1793 - 1806
4.2. (a) Beschrijving van het leven van de auteur; (b) beschrijving van de gevolgen van de komst van de Fransen, vooral in Utrecht, en de invloed daarvan op zijn eigen leven.
5.2. Uitgave in voorbereiding.

235.
1.1. Isaac van Teylingen.
1.2. Rotterdam, 15 september 1735 - Rotterdam, 23 mei 1813.
1.3. Zoon van Theodorus van Teylingen, vroedschap te Rotterdam, en Agnetha van Meel. Studeerde rechten te Leiden. Vervulde diverse openbare functies te Rotterdam, onder meer burgemeester. Vertrouweling van Willem V. Trouwde in 1772 met Geertruida Johanna Brouwer.
2.1. GA Rotterdam, Regentencollecties, Van Teylingen 54, 58.
2.2. (a) 20,5 x 31,5; 4 f; (b) 21 x 33; ca. 45 f.
2.3. (a) Voor mijne kinderen. Uitgesproken ultimo december 1793 voor zooverre het begin aangaat en herhaalt ultimo december 1798; (b) Ik ben geboren den 15 september des jaars 1735 van deftige en aanzienlijke ouders, wier geslagten in slands regering en bijzonder in de stad van Rotterdam, zeer vermogend waren...
2.4. (b) Met 'addenda' in Frans en Latijn.
3.1. Autobiografie.
3.2. (a) Les voor de kinderen van de auteur.
4.1. (993-) 1735 - 1808.
4.2. (a) Beschrijving van de loopbaan van de auteur, verder over het geslacht Van Teylingen en het belang van dit geslacht voor het vaderland; (b) aantekeningen over leven en werken van de auteur tot zijn burgemeesterschap in 1808, verder over zijn broers en zuster en in het bijzonder over zijn vader.
5.2. NNBW, II, 1426.

236.
1.1. Geertje Raaphorst.
1.2. Oude Wetering (?), 1700 -.
1.3. Naaister en catechiseervrouw te Oude Wetering (kerkdorp Leimuiden), in 1736 gehuwd met de winkelier Cornelis Edema te Alkmaar.
3.1. Autobiografie (p.7-24), dagboek.
4.1. 2 december 1736 - 1744.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis en dagboek.
5.1. Godzalig dagboek en verborgen leven voor den Heere der huisvrouw van Cornelis Edema, gewoond hebbende in Mesech, waar de troon des Satans is (Alblasserdam, [1890]).

237.
1.1. Adriana Maria Panneboeter.
1.2. 1736 - 1820.
1.3. Dochter van Gerard Panneboeter (1696-1740) en Balida Velsenaar (1696-1760). Gehuwd in 1761 met Georg Chr. Waschenfelder (-1780), een militair. Zij verhuisde na de dood van haar echtgenoot naar haar familie in Holland. Keerde in 1793 naar het zuiden terug.
2.1. GA Maastricht, FA Suringar 243.
2.2. 21 x 17,5; 48 p.
2.3. (Omslag) Adriana Maria Panneboeter. Bekeringsgeschiedenis; (p.1) Ik ben gebore uijt ouders die na het ansien sedig waren. Mijn vader heb ik in mijn vroegste jeugt reets verloren ...
3.1. Autobiografie.
4.1. 1736 - 1795.
4.2. Beschrijving van haar leven in relatie tot God en zijn geboden, haar (nadere) bekering tot het protestantisme, ziekte en dood van haar man, problemen met haar kinderen.

238.
1.1. Paulus Abrahamse van der Spek.
1.2. Ruiven, 10 maart 1723 - Delfgauw, 6 oktober 1809 (?).
1.3. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1746 met Maria van Noort (-1754). Boer.
2.1. GA Delft.
2.2. 20,5 x 16; 31 p. (fotokopie).
2.3. Een boek ter beschrijving van eenige zaken en eenige weegen die de Heere met mij gehouden heeft zo lighamelijke als geestelijke van mijn 7de jaar af tot mijn 86ste jaar door mij Paulus Abrahamse v.d.Spek....
3.1. Autobiografie.
4.1. (1730-) 1736 - 1807.
4.2. Verslag van zijn levensloop en godsdienstige overpeinzingen met piëtistisch karakter.
5.1. Uitgave in voorbereiding.

239.
1.1. Hendrik Jan Bos.
1.2. Borne, 1706 - Oldenzaal, 18 november 1792.
1.3. Zoon van Adam Bos, onderwijzer. Was eerst onderwijzer te Oldenzaal, vervulde diverse overheidsfuncties. Trouwde in 1739 met Maria Beek (-1790).
2.1. Oldenzaalsche Oudheidkamer hs. 357.
2.2. 16 x 20,5; ca. 320 p.
2.3. Aantekeningen der reisen door de verwalter landrentmeester [...] Twenthe H.J.Bos gedaan [...] naar goedheeren vergaderingen, bijzondere commissiën of over andere zaaken, beginnende in dit boekdeel met den 1 october 1736.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 oktober 1736 - 3 februari 1739; 1 juli 1758 - 9 november 1792.
4.2. Aantekeningen van dienstreizen en besprekingen, persoonlijke wederwaardigheden, sterfgevallen in de familie, diverse gebeurtenissen, waaronder de executie van 'Hutten Klaas' Annink, het weer.
5.2. A.G.de Bruin, 'Het leven van Hendrik Jan Bos', in: Idem, Vier opstellen (Oldenzaal, 1934).

240.
1.1. Anoniem (vrouw).
1.2. Ca. 1737 -.
1.3. De schrijfster verkeerde in piëtistisch-gereformeerde kringen in West Brabant omstreeks 1755.
3.1. Autobiografie.
4.1. Ca.1737 - ca.1755
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Bijvoegsel achter: Exempel van de vrije genade Gods, bekent gemaekt, en ontdekt in een dogtertje genaamt Geertruyd Verbroek (Dordrecht, 1755). Afzonderlijke uitgave: Een klaare vertooninge van Gods werken en vrije genade (Leeuwarden, 1791).
5.2. L.F.Groenendrijk en F.A.van Lieburg, Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw (Leiden, 1990), 35-37.


241.
1.1. Jacobus Barnaart jr.
1.2. Haarlem, 6 oktober 1726- Haarlem, 2 november 1780.
1.3. Zoon van Jacobus Barnaart (1696-1762), handelaar en fabrikant van zijden stoffen en garens, en Margaretha van Elten. Volgde vanaf 1738 de Latijnse school en vanaf 1744 de Academie. Werd handelaar in manufacturen. Deed al op jeugdige leeftijd sterrekundige waarnemingen. In 1756 aangewezen als een der directeuren van Teylers Genootschap en museum.
2.1. GA Haarlem, hss. verz. Rijk 5.
2.2. 19,5 x 15,5.; 277 p.
2.3. Dagverhaal van merkwaardige voorvallen aangetekend door Jacobus Jacobus Barnaart Junior te Haarlem, eerste deel.
3.1. Dagboek.
4.1. 22 januari 1738 - 9 mei 1747.
4.2. Aantekeningen geschreven vanaf het moment dat hij als elf-jarige aangenomen werd op de Latijnse school, gebeurtenissen in de stad Haarlem en elders, eigen leven, het weer, waargenomen kometen, wat men uit eigen tuin at. Verder een reis door de provincies rond de Zuiderzee in mei 1746, en de gebeurtenissen in verschillende steden in 1747 met de komst van de stadhouder.

242.
1.1. Jelle Sipkes.
1.2. Teerns (Friesland), 12 februari 1738 - na 1819.
1.3. Uit boerenfamilie. Doopsgezind leraar, van 1771-1818 te Drylts. Gehuwd met Wytske Geerts in 1771.
3.1. Autobiografie.
4.1. 12 februari 1738 - 1776.
4.2. Verslag van jeugd, poging veefokker te worden, werk als timmerman en als Doopsgezind predikant.
5.1. J.S.Postma, ed., Korte schets van mijn leeven (Leeuwarden, 1978).

243.
1.1. Paulus Abrahamse van der Spek.
1.2. 1723 - 1809.
2.1. GA Delft.
2.2. 20 x 16; 73 p. (fotokopie).
2.3. Het boek der geschiedenisse van alderhande oordelen en segeninge die de Heere Godt ons heeft toegesonde beginnende met den jare 1738 aangetekent door Paulus Abramse van der Spek, geboren in het suytijnde van Delfgauw onder de heerlijkheijt Ruyven op den 10 maart in het jaar 1723.
3.1. Dagboek.
4.1. September 1738 - 16 januari 1786.
4.2. Aantekeningen van voor de landbouw ter zake doende gegevens als het weer, wateroverlast, toestand van vee en gewas, in Delf- en Schieland, maar vooral in de Zuidpolder, met piëtistisch karakter.
5.1. Uitgave in voorbereiding.

244.
1.1. Wilhelm Hendrik Kist.
1.2. Leiden, 11 januari 1719- Leiden, 26 april 1743.
1.3. Zoon van Justus (Joost) Kist (1685-1743), substituut-schout te Leiden, en Bartha Menshart (1687-1754). In 1734 student in de rechten in Leiden. Overleden aan de pokken.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Kist 7.
2.2. 20,5 x 13,5; 28 p.
2.3. Aanteekeningen van den Jare 1739.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1739 - 30 december 1740.
4.2. Dagelijks verslag van de activiteiten in enkele regels: uitstapjes, afgelegde bezoeken, familie-gebeurtenissen, bezochte predikbeurten van broer Jan Kist, predikant onder andere te Alblas, of van andere predikanten en de (dreigende) watersnood in de verschillende delen van Nederland eind 1740.
6. In hetzelfde inventarisnummer een 20e-eeuwse transcriptie van de tekst.

245.
1.1. Zacheus Johan George de Beer.
1.2. Spaarndam, 8 januari 1739 - Haarlem, 26 mei 1821.
1.3. Zoon van Jacob de Beer (1704-1781), sluiswachter van de Haarlemmersluis te Spaarndam, en Juliana Cornelia Luchtemaker (1713-1773). Gehuwd in 1794 met Petronella Goudt (1748-1819). Ging in 1754 in Amsterdam wonen om de 'negotie' te leren bij Jacobus Moerkerken in de Nes. Was daar lid van de schutterij. Verhuisde in 1795 naar Haarlem.
2.1. GA Haarlem, Archief Oudemannenhuis 28b.
2.2. 19,5 x 16; 71 p.
2.3. Korte kronijk door Zacheus J.G. De Beer.
3.1. Aantekeningen.
4.1. Oktober 1739 - 31 augustus 1816.
4.2. Beknopte aantekeningen per jaar over het weer, overstromingen in het rivierengebied en rond Haarlem en Amsterdam, nieuws uit Amsterdam en Haarlem, vooral ongelukken, preken en predikanten, gebeurtenissen in het Oranjehuis, internationale politiek.
6. De auteur schreef ook een kroniek van Spaarndam, aanwezig in hetzelfde inv.nr.


246.
1.1. Anoniem.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, 161 Hs.
2.2. 20 x 15,5; 204 p.(hierin laatste 13 p.).
2.3. Ao. 1739 - den 10 novemb.
3.1. Dagboek.
4.1. 10 november 1739 - 27 februari 1740.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen (te Enkhuizen?), waarnemingen en ervaringen van de auteur.
6. Het handschrift is in opzet een aantekenboek van Etgen Claesdochter; het bevat ook liefdesgedichten uit de zeventiende eeuw en gedichten van Jan Rijcksz. of Rijxen, waaronder 'Een nieuw liedt op de koude winter in 't jaar 1715 en 't voorjaar 1716'.

247.
1.1. Pieter van der Schelling.
1.2. Rotterdam, 23 juli 1691 - Rotterdam, 1751.
1.3. Zoon van Dirk Hendriksz. van der Schelling en Aletta Sinjon. Gehuwd in 1717 met Alida van Alkemade (1684/5-1742) Studeerde in Amsterdam aan het seminarium der Remonstranten. Werd in 1713 beroepen in Gorinchem; 1714 in Gouda. Legde zijn ambt in 1725 neer. Studeerde vanaf 1721 rechten in Leiden waar hij promoveerde. Woonde vanaf 1725 in Rotterdam, waar hij zijn schoonvader Van Alkemade, verzamelaar en oudheidkundige, assisteerde bij zijn historisch onderzoek. Zij publiceerden zowel gezamenlijk als afzonderlijk op historisch gebied.
2.1. GA Rotterdam, coll.hss. (a) 1596; (b) 1597.
2.2. (a) 21 x 33,5; 6 f; (b) 21 x 33,5; 70 p.
2.3. (a) In Engeland had men in de maand juli verscheide beroertens gehad...; (b) Ik ben voornemens ter gedagtenisse aan te teekenen, wat mij wegens den toestand en gesteltenis der publijke zaaken meest de Vereenigde Nederlanden en Holland en in 't bijzonder Rotterdam, betreffende berigt of voorgekoomen is...
3.1. Dagboek.
3.2. Bijgehouden 'ter gedagtenisse'.
4.1. (a) 1740 - 1747; (b) april 1747 - 8 november 1748.
4.2. (a) Aantekeningen over diverse zaken, onder meer een voedseloproer in Rotterdam; (b) Aantekeningen over de politieke toestand, hoofdzakelijk te Rotterdam. De Oranjebeweging, straattaferelen. Geïnserreerd een aantal gedrukte documenten.
5.1. (a) R.M.Dekker, ed., Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten (Assen, 1979) 118-129 (gedeelte).
5.2. Van der Aa, XVII, 1e, 257-260; NNBW, V, 682-683.

248.
1.1. Pieter Cornelis Dingenom.
1.2. Krommenie, 2 mei 1738 -.
1.3. Zoon van Cornelis Pietersz. Dingenom (-1778) en Aaltje Arens de Wilde (-1784). Gehuwd in 1762 met Aagtje Jans Rot (1727-1794). Woonde te Wormerveer, verhuisde in 1810 naar Zaandijk.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 00.745 (Honig 1181).
2.2. 20 x 15,5; 50 p.
2.3. Een memorieaal van jaar 1755. Den 4 desember hebben der 4 op haar beroep gesonge na 't Zuijderschool tot Wormerveer en dese heeft geweest als schoolmeester ende ondermeester als volgt...
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1740 - 1814.
4.2. Aantekeningen, deels afschrift van aantekeningen van zijn vader, over branden, beroepingen van predikanten en schoolmeesters te Wormerveer 1755-1762, opbrengsten van collecten, genealogische aantekeningen en verhalen over de harde winter van 1740 en het bezoek van de tsaar Peter de Grote aan Zaandam.

249.
1.1. Abraham Chaim Braatbard (Hyman Hartogs).
1.2. Amsterdam, mei 1699 - Amsterdam, 1786.
1.3. Zoon van Tswi Hirsch (Hartog Samuels), wisselaar te Amsterdam (-1751). Trouwde in 1729 met Sipra Hyman.
2.1. UB Amsterdam, Bibliotheca Rosenthaliana, hs.ROS. 486.
2.2. 16,5 x 22,5; 202 p.
2.3. Ajn naje kornaik foen 1740-1752.
2.4. Jiddisch.
3.1. Dagboek, kroniek.
3.2. Geschreven ter herinnering, voor een lezerspubliek, 'zolang de wereld nog zal bestaan, komt nooit weer een tijd als deze twaalf jaren zijn geweest'.
4.1. Winter 1740 - 1752.
4.2. Aantekeningen betreffende de Oostenrijkse Successieoorlog, de benoeming van Willem IV tot stadhouder in 1747, het aandeel van de joden hierin, politieke gebeurtenissen, de pachtersoproeren van 1748, de Doelistenbeweging, verder opmerkingen over onder meer de verhouding tussen joden en niet-joden, strenge winters.
5.1. L.Fuks, vert. en ed., De zeven provinciën in beroering. Hoofdstukken uit een Jiddische kroniek over de jaren 1740-1752 van Abraham Chaim Braatbard (Amsterdam, 1960) (fragmenten).

250.
1.1. Arent van der Meersch.
1.2. Amsterdam, 17 mei 1683 - Soest, 20 januari 1768.
1.3. Zoon van Abraham van der Meersch (1643-1728), lakenkoopman te Amsterdam en doopsgezind predikant, en Elisabeth Bouttens (1643-1706). Koopman, eerst te Amersfoort, later te Amsterdam. Makelaar en keurmeester van de zeep. In 1719 gehuwd met Petronella Heuvelingh (1701-1784).
2.1. GA Amsterdam, bibl. U 149
2.2. 15 x 19; 60 p. (almanak)
2.3. Dat huys heeft een gewenschte stand, daar trouwlijk waakt eens moeders hand.
3.1. Aantekeningen
4.1. 1 januari 1740 - 31 december 1746
4.2. Aantekeningen van wetenswaardigheden, raadsels, recepten en reisjes, citaten uit moraliserende gedichten.
5.2. Van der Aa, XII, 1, 505; NNBW, X, 598.

251.
1.1. Cornelis Veen.
1.3. Woonde op de Dam te Oost-Zaandam. Oranjegezind.
2.1. GA Zaanstad, bibl.00.726 (Honig 1180).
2.2. 16 x 20,5; 71 p.
2.3. (p.1) Aenmerkelijk is hetgene wij lezen van Amazia, Koning van Juda: 2 Koningen 14 vers 9...; (p.5) Saendamr annotatiën Cornelis Veen.
3.1. Aantekeningen.
3.2. (p.4, naar aanleiding van de strenge winter van 1740) 'Kort voorberigt [...] want doen wierden der veele gevonden die aen 't journale waren, dog de meeste vandien lieten wanneer de winter voorbij gegaan was sulks wederom varen. Ik die geen dag journael hadt uijtgekozen annoteerde na mijn eigen zindelijkheijdt. Den keijzer Carel de 6 in dit jaar ook koomende te sterven, soo zag ik na mijn gedagte groote verwoestinge op aerden tegemoet dog ik hadt noyt gedagt dat dit zooveel invloet op ons zoude gehadt hebben. Deze dingen deede mijn egter besluijten om voor te gaen en alles maar als kronyksgewijzen aen te teckenen...'. Bedoeld als 'kroniek', niet als 'dagjournael'. Vermoedelijk bestemd om in druk te verschijnen.
4.1. 5 januari 1740 - 1749.
4.2. Aantekeningen van voorvallen in de Zaanstreek, zoals overstromingen, branden en de mislukte demonstratie van een 'vliegend schip'; agrarische problemen, zoals een sprinkhanenplaag en gevolgen van een tekort aan veevoer; de Oranjebeweging van 1747; verder internationaal nieuws. Bij wijze van inleiding en commentaar verwijzingen naar de bijbel, gelegenheidsgedichten een een poëtische beschrijving van de seizoenen.
6. Afschrift: UB Leiden Ltk 2183 (15,5 x 21; 47 f.: 'Oostzaandammer kronijk behelzende alle het voornaamste en gedenkwaardigste voorgevallen aen de Zaan-Stroom, zedert den jaare 1740 tot 1794 incluys, beknoptelijk bij een gestelt, voor de liefhebbers der novelles').

252.
1.1. Jona Willem te Water.
1.2. Zaamslag, 28 oktober 1740 - Leiden, 19 oktober 1822.
1.3. Zoon van Willem te Water en Sara van Middelhoven. Predikant te Veere en Vlissingen, in 1780 hoogleraar in de wijsbegeerte en vaderlandse geschiedenis te Middelburg, in 1785 hoogleraar in de kerkgeschiedenis en predikant te Leiden.
3.1. Memoires.
4.1. 29 oktober 1740 - ca.1820.
4.2. Verslag van ouders, opleiding en werkzaamheden. De auteur begon sedert 1817 'in snipper-uren en bij tusschenpozingen' zijn 'Levensberigt' te schrijven.
5.1. Levensberigt van Jan Willem te Water (...) door hemzelven vervaardigt (z.p., 1825).
5.2. Van der Aa, XX, 78-82; NNBW, IV, 1438-1440.

253.
1.1. Meinard Tydeman.
1.2. Zwolle, 20 maart 1741 - Leiden, 1 februari 1825.
1.3. Zoon van Hendrik Willem Tijdeman en Johanna Onkruidt. Bezocht te Zwolle de Latijnse school en het athenaeum te Deventer en Utrecht. Studeerde onder meer rechten. Rector van het gymnasium te Leeuwarden, hoogleraar te Harderwijk en Utrecht, griffier van de Staten van Overijssel. Trad in 1801 in dienst van de Universiteitsbibliotheek te Leiden, om daar een catalogus samen te stellen. Zijn zoon Hendrik Willem was hem hierbij behulpzaam. Werd na de Franse tijd hoogleraar te Leiden. Trouwde driemaal, in eerste huwelijk met Barbara Maria Rossijn in 1776.
2.1. UB Leiden, Ltk. 891.
2.2. 17x 21,5; 153 f., hierin f.1-25.
2.3. (f.1) Eigen levensbeschrijving van M.Tydeman em.prof. te Leiden. Narust bij Loosduinen, 22 sept. 1825.
3.1. Autobiografie.
3.2. 'Ik vinde mij opgewekt, op verzoek van mijnen oudsten zoon, kan het zijn, ter eere Gods en ter gedachtenis mijner kinderen en kindskinderen, eenige hoofdbijzonderheden mijnes langen levensloops op te teekenen'.
4.1. 20 maart 1741 - 1815 (1816).
4.2. Mededelingen over de vader en andere familieleden van de auteur, verslag van zijn eigen leven, vooral van zijn loopbaan. Uitgebreid door zijn zoon H.W.Tydeman.
5.2. Van der Aa, XVIII, 253-262; NNBW, II, 1464-1466; P. J. Buijnsters, Hieronymus van Alphen (1746-1803) (Assen, 1973) 15 noot 6 over dit en andere egodocumenten van Tydeman.
6. Op f.1 wordt medegedeeld dat het hier gaat om een 'kiesheidshalve eenigzints besnoeid afschrift' door H.W.T.Tydeman, predikant te Roosendaal, in 1871 aangeboden aan de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Afschriften: GA Leiden, FA Tydeman 7: KB 128 G 24 en 128 D 21.

254.
1.1. Lourens Ingelse.
1.2. Grijpskerke (?), 1742 -.
1.3. Landbouwer in de Oranjepolder op het eiland Walcheren.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1742 - 1779.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Merkwaardige bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven landbouer op de hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, ten gevolge van de zware vervolging, hem en zijnen lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de oude Psalmberijming, tijdens de invoering der nieuwe berijming te West-Kapelle, anno 1774 - 1776; door hem zelven te boek gesteld (Rotterdam, z.j.).
5.2. A.Janse, Lourens Ingelse. Een episode uit het godsdienstig leven op Walcheren omstreeks 1780 (Goes, 1926 en 1932).
6. Vgl. Lourens Ingelse, De genadelijke leidingen Gods met zijne uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren, in de jaren 1776 tot 1779, ontstaan door de begunstiging der rooms-katholieken te Vlissingen en de gewelddadige invoering der nieuwe psalmberijming te Westkapelle, met de gestrenge vervolging van hen, die aan de ouder berijming gehecht bleven (Rotterdam, z.j.)

255.
1.1. Justinus de Beyer.
1.2. Nijmegen, 8 januari 1705 - 6 februari 1772.
1.3. Zoon van Jacob de Beyer, burgemeester van Nijmegen, en Geertruida Cuper. Gehuwd in 1734 met Maria Elisabeth de Casembroot (-1767). Hij promoveerde in 1729 in de rechten te Utrecht, en vervulde daarna vele functies in het bestuur van Nijmegen.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 28 december1743 - 13 december 1767.
4.2. Aantekeningen over zijn bestuurlijke functies, landdagen, en zijn persoonlijke leven, ontmoetingen, vrijetijdsbesteding.
5.1. Journaal van mr.Justinus de Beyer, heer van Hulzen, over de jaren 1743-1767, H.D.J.van Schevichaven ed. (Arnhem, 1906).
6. Het origineel is verloren gegaan; Vgl. RA Gelderland, FA De Beyer 60 (20,5 x 16; 9 p.): De vermoedelijke kladaantekeningen voor dit dagboek over de periode 24 december 1743 - januari 1745.

256.
1.1. Johannes Wassenaar.
1.2. Den Haag, 9 juli 1698 -.
1.3. Leidde een zwervend bestaan, verbleef ondermeer in Kopenhagen (1728) en Hannover. In 1745 gevestigd in Den Haag, waar hij een winkel dreef en officier bij de schutterij was. Woonde van 1746-1750 in Voorburg en na 1750 opnieuw in Den Haag in een proveniershuis. Hij behoorde tot de Brakelsche Voetianen of Antinomiaanse mystieken. Zijn bekering vond plaats ten tijde van zijn tweede huwelijk ca. 1735.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. 0 E 42-45.
2.2. 4 dln.; (a) 16 x 10; 300 p.; (b) 18 x 11; 284 p.; (c) 18 x 11; 282 p.; (d) 16 x 10; 376 p.
2.3. (a) 1745 januari. Nadat ik eenigen tijd hebbe nagelaaten mijn geestelijke toestanden en werkzaamheeden aen te teekenen, hebbe ik daer meede met den aanvang deezes jaer weder een begin gemaakt; (b) 1746. Terwijl de getrouwe dierbare genadige Verbonds God zig aan mijn onwaardige worm in het voorleden jaar niet onbetuijgt heeft gelaten, maar aan mij tot verwondering toe heeft gelieven wel te doen...; (c) Vervolg van Anno 1747, beginnende met den 1. julij. Dees dag was de Heere mijn goet, schenkende...; (d) Dit begint met den eersten augustus 1750. Og het zij in den Name des Allerwaerdigsten Gods! Dezen namiddag, het was den laesten dag in de week, was ik in een goede toestant.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) Januari 1745 - december 1745; (b) 1 januari 1746 - 30 juni 1747; (c) 1 juli 1747 - 31 december 1748; (d) 1 augustus 1750 - 31 juli 1752.
4.2. Aantekeningen van zijn dagelijkse bezigheden, maar vooral van religieuze aard.
5.2. S.A. Naber, 'Uit het dagboek van een Nederlander der 18e eeuw', De Gids XLVII(1883) II, 486-507.

257.
1.1. Jean Jacques Henri Ignace de Boutillon.
1.2. Roermond, 7 november 1725 -.
1.3. Woonde in Maaseik. Studeerde van 1742-1744 filosofie in Mainz, en in 1745-1746 in Roermond.
2.1. RA Limburg, coll. hss. 224.
2.2. 22 x 17,5; 130 p.
2.3. Journal de J.J. de B. écrit de jour en jour depuis le 13 fevrier 1745 avec le supplément de ce qui s'est passé avant ce tems. Je naquis a Ruremonde le 7 novembre 1745 [!]....
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. (1736-) 13 februari 1745 - 21 augustus 1747.
4.2. Aantekeningen vooral van zijn studietijd in Roermond samen met zijn broers: dagelijkse bezigheden, colleges, visites, reizen naar Keulen, Brussel, vakanties en Maaseik; keerde in 1746 naar Maaseik terug.

258.
1.1. Alexander Sweder rijksvrijheer van Spaen.
1.2. 1703 - 1768.
2.1. HRVA, FA Van Spaen 146.
2.2. 21 x 16,5; 23 p.
2.3. Journal van de campagne in Vlanderen 1745.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 4 april 1745 - 27 april 1745.
4.2. Verslag van de tocht met het leger vanuit Zutphen over Kleef en Gelderland naar Vlaanderen.

259.
1.1. Johannes Janssen.
1.2. - Bergen op Zoom, 13 november 1776.
1.3. Werd in 1726 predikant te Loenen op de Veluwe, nam in 1745 en 1746 als legerpredikant deel aan de veldtocht tegen de Fransen; in 1747 predikant te Bergen op Zoom, waar hij de belegering door de Fransen meemaakte.
2.1. (a) UB Amsterdam, coll.hss. IV J 17; (b) GA Bergen op Zoom, coll.hss. 31.
2.2. (a) 10 x 15,5; ca. 300 p.; (b) 16,5 x 20,5; 72 p.
2.3. (a) Journal; (b) Kort en beknopt verhaal van 't gepasseerde ten tijde van de overrompelinge der stad Bergen op Zoom op den 16e september 1747, alsmede de detaille van 't guarnizoen en de dispositie des daags tevoren gemaakt neffens het wedervaren en de ontmoetinge van den autheur op dien dagh en de volgende dagen.
3.1. Dagboek, reisjournaal.
4.1. (a) 2 juni 1745 - 20 juli 1746; 10 juli 1747 - 15 september 1747; (b) 15 september 1747 - 24 september 1747.
4.2. (a) Verslag van een reis van Rotterdam naar België. Verblijf te Brussel en Mons, dat belegerd werd door de Fransen. Activiteiten als legerpredikant. Verder aantekeningen van de belegeringen van Mons en Bergen op Zoom; (b) afschrift van een verslag van de belegering en verovering van Bergen op Zoom door de Franse troepen.
5.1. Johannes Janssen, De kerk van Bergen op den Zoom herstelt en ingewijd...15 oct. 1752, waaragter bijgevoegt is een kort verhaal van de overrompelingen der stad door de Franschen (Bergen op Zoom en Rotterdam, 1752).
5.2. Van der Aa, IX, 106-107; NNBW, IX, 451.

260.
1.1. Petrus Alexander Boreel de Mauregnault.
1.2. Veere, 16 december 1746 -.
1.3. Zoon van Johan de Mauregnault (1719-), bestuurder van Veere, en Antonia Bregetta Schagen (1722-). Volgde de Latijnse school, daarna de Franse school, werd in 1762 adelborst bij de zeemacht. Trouwde in 1774 en vestigde zich te Goes, waar hij in 1778 toetrad tot de vroedschap.
2.1. GA Goes.
2.2. 2 dln.; 32 x 21; 275 en 240 p.
2.3. Korte aanteekeningen van eenige gebeurtenissen van mijn leeven.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1746 - 1804.
4.2. Levensbeschrijving, met gegevens over familieleden, uitvoerige verslagen van zijn zeereizen tussen 1762 en 1774, onder meer naar Spanje, Algiers, Italië, Frankrijk, Engeland. Verliefdheden, huwelijk met Koosje Hoornman, het sterven van zijn vrouw bij de geboorte van een dochter, reizen naar Kassel, Versailles en Londen.


261.
1.1. Bernardus Bosch.
1.2. Deventer, 4 september 1746 - Scheveningen, 22 november 1803.
1.3. Door ouders bestemd tot predikant. Vanaf zevende jaar naar Latijnse school te Deventer. Studeerde in 1766 te Utrecht, Huwde in 1774 Elizabeth Struys (-1777). Werd predikant te Diemen. Actief als schrijver en journalist. Patriot. Gearresteerd in 1798 en enige tijd gevangen gehouden op Huis ten Bosch.
3.1. Autobiografie.
4.1. 4 september 1746 - 1803.
4.2. Verslag, gedateerd 29 juli 1803, van het eigen leven, loopbaan, letterkundige en politieke activiteiten.
5.1. Gedichten en leevensschets van den dichter (Leiden, 1803) 269-332.
5.2. Van der Aa, II, 2, 988-990; NNBW, II, 217-218.

262.
1.1. Johan Vegelin van Claerbergen.
1.2. 1690 - 1772.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 919.
2.2. 9 x 14,5; ca. 160 p. (almanak).
2.3. Willem Terburg, koopman in tabak op de Cingel bij de Jan Roodenpoorts toorn.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1747.
4.2. Aantekeningen van het weer, uitgaven en dagelijkse bezigheden, waaronder wandelingen, etentjes en jachtpartijen. Een bezoek van prins Willem IV aan de auteur.
5.2. Van der Aa, XIX, 63.

263.
1.1. Christina van den Brink.
1.2. Vaassen, 5 januari 1747 - Apeldoorn, 12 juli 1817.
1.3. Dienstbode te Amsterdam.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1747 - ca.1776.
4.2. Verslag van eigen leven, vooral godsdienstige beschouwingen, Piëtistisch.
5.1. De weg welken God gehouden heeft met..., (3e dr. Nijkerk 1859).

264.
1.1. Lena Klapmuts.
1.2. Rockanje, 1732 - 1810.
1.3. Dochter van Johannes Klapmuts (1700-1780), molenaar, en Nelletje Huisman (1732-1810). Woonde in Rockanje. In 1757 gehuwd met Jan van der Linde (-1763), in 1766 hertrouwd met Arie Boogert.
2.1. Streekarchivariaat Voorne-Putten Rozenburg.
2.2. 22 x 17; 59 p.
2.3. Lena Johannis Klapmuts, Oostvoorn den 26 septembris anno 1793.
3.1. Dagboek.
4.1. 1747 - 1749; 1770 - 1787.
4.2. Aantekeningen van het persoonlijk leven van de auteur en van gebeurtenissen in Rockanje. Verder schrijfoefeningen (1743-1774; 1752), huwelijksgedichten (1773-1778), en aantekeningen van genealogische aard.

265.
1.1. Gijsbert-Jan baron van Hardenbroek.
1.2. 1719 - Utrecht (?), 20 februari 1788.
1.3. Zoon van Jan Louis van Hardenbroek en Jeanne Charlotte van Renesse. Vanaf 1758 lid van de Ridderschap van UItrecht. Vervulde diverse ambten. Ongehuwd.
3.1. Memoires en dagboek.
4.1. April 1747 - 10 februari 1788.
4.2. Aantekeningen van ondermeer gebeurtenissen aan het hof van de stadhouders.
5.1. F.J.L. Krämer, ed., Gedenkschriften van Gijsbert-Jan baron van Hardenbroek (Amsterdam, 1901-1918).
5.2. NNBW, IV, 709-710; H.T.Colenbrander, 'Het dagboek van Van Hardenbroek', De Gids 65(1901) IV, 136-150.

266.
1.1. Abraham de Bruyn en Jacob Timmers.
1.3. Beiden waren oranjegezinde burgers van Rotterdam. De Bruyn was gehuwd met Margarieta Akershoek.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 74 H 9.
2.2. 19 x 24; 32 f.
2.3. Journael, gedeeltelijk gehouden bij Jacob Timmers en meerendeels door Abraham de Bruyn, burgers der stad Rotterdam, wegens eenige merckwaerdige gebeurtenissen in het jaer van Gods wonderen MDCCXLVII...
3.1. Dagboek.
3.2. De auteurs wensten aan Willem IV verslag uit te brengen over de Oranjebeweging te Rotterdam en over hun aandeel daarin.
4.1. 25 april 1747 - begin mei 1747.
4.2. Aantekeningen over de Oranjebeweging te Rotterdam, beschrijving van een demonstratieve rijtoer naar Delft, Den Haag en Scheveningen.
6. het hs. was bestemd voor uitgave door Pieter van Waesberge, stadsdrukker te Rotterdam. Vgl. afschrift GA Rotterdam, coll.hss. 1598 (19,5 x 34; 53 f.).

267.
1.1. Jan de Boer.
1.2. Haarlem, 1694 -.
1.3. Woonde eerst te Haarlem, later te Amsterdam. Was kantoorbediende of boekhouder. Gehuwd met Maria Warnhout. Rooms-katholiek.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 71 A 8-12.
2.2. 5 dln; 25,5 x 39,5; 81, 63, 33, 54 en 42 f.
2.3. Cronologisch historie van alle hetgeene is voorgevallen bij de komst van Willem Karel Hend.r. Friso, Prince van Oranje etc....
3.1. Dagboek.
3.2. Na het uitroepen van Willem IV tot stadhouder in Zeeland, verwachtte de auteur dat ook in Holland interessante gebeurtenissen zouden plaatsvinden. Hij nam zich voor die te beschrijven voor zijn 'eijgen vermaak [...] en omdat ik alle de dagen mijns levens zal kunnen herlezen wat voor een wonderbaarlijke tijt ik gezien en beleeft heb'.
4.1. 29 april 1747 - 31 december 1758.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen te Amsterdam en enkele andere plaatsen, met name Haarlem. Politieke strijd van de Doelisten en de aanhangers van Oranje, oproeren en plunderingen, diverse voorvallen, belevenissen van de auteur. Toegevoegd een aantal gedrukte documenten.
5.2. P.Geyl, Revolutiedagen te Amsterdam (Den Haag, 1936); W.P.C. Knuttel, 'Uit het verleden der Amsterdamsche katholieken' Bijdragen Bisdom Haarlem XXVI(1901) 258-304.

268.
1.1. Frans van Mieris.
1.2. Leiden, 24 december 1689 - Leiden, 22 oktober 1763.
1.3. Zoon van Willem van Mieris en Agneta Chapman. Schilder en tekenaar, oudheidkundige en historicus.
2.1. GA Leiden, Leidse bibl. 787 f.dl.
2.2. 21 x 33; ca. 60 p.
2.3. Verhaal van hetgene sedert den 29.sten april des jaars 1747 tot in 't begin van het jaar 1749 te Leijden is voorgevallen betreffende meest de ontsteltenissen onder de gemeente en de daarop gevolgde veranderingen kortlijk beschreeven en met de oprechte bewijzen versterkt door eenen oog- en oorgetuigen proprium commodum latens odium juvenile consilium perdiderunt romanorum imperium: eigenbaat verborge haat en jongelieden raad, hebben Holland gebracht tot verdorven staat.
3.1. Dagboek.
3.2. 'Ten dienste der nakoomelingen' aantonen welke gevolgen voortvloeien uit gebrek aan overeenstemming tussen regeerders en onderdanen; de auteur heeft deze gevolgen 'zelf gezien en gehoord'.
4.1. 30 april 1747 - begin 1749.
4.2. Aantekeningen van de oranjebeweging te Leiden. Plunderingen, veranderingen in het stadsbestuur, bezoek van Willem IV aan Leiden.
5.2. Van der Aa, XII, 2, 853-855; NNBW, VIII, 1154-1155.

269.
1.1. Cornelis Schrijver.
1.2. Amsterdam, 1686 - Amsterdam, 16 mei 1768.
1.3. Zoon van Philips Schrijver, kapitein ter zee. Volgde een loopbaan bij de marine, streed onder meer tegen de Barbarijse zeerovers. Bezocht in opdracht van de WIC het Caraïbisch gebied. Nam deel aan activiteiten ter voorkoming van een Franse invasie in de Zeeuwse wateren. Klom op tot luitenant-generaal in 1748. Publiceerde over de Nederlandse zeemacht. Raadsman van stadhouder Willem IV. Gehuwd met Maria le Plat.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 73 D 21 nr.2.
2.2. 25 x 38; 30 p.
2.3. Journaal gehouden in den jaren 1747 beginnende met het versoek van de Gecommitteerde Radens ter Admiraliteyten in Schravenhage te assisteeren in haar Edelen Mogenden besognes.
3.1. Dagboek.
4.1. 2 mei 1747 - 19 juli 1747.
4.2. Aantekeningen van het aandeel van de auteur in de maatregelen tegen een Franse invasie in de Zeeuwse wateren, inspectie ter plaatse, overleg met autoriteiten, onderweg gemaakte kosten.

270.
1.1. Herman van Gesseler.
1.2. Groningen, 12 juni 1718 - Schattersum, Schildwolde, 10 april 1780.
1.3. Zoon van Ernst Wilhem van Gesseler (1678-1728), raadsheer van Groningen, en Lammina Appius (1692-1726). Secretaris van de stad Groningen in de periode 1747-1749. Oordeelde met afkeer over de toenmalige Oranje-beweging. Trouwde in 1751 met Enna Hillegonda Geertsema (1724-1795).
2.1. UB Groningen, coll.hss. 396a.
2.2. 16 x 21; 471 p.
2.3. Enige echte en authentike aenteijkeningen van het voorgevallene in den laesten oproer binnen de provincie en stad Groningen.
3.1. Dagboek.
4.1. 6 mei 1747 - 19 december 1749.
4.2. Verslag, na een algemene inleiding, van het verloop van de Oranje-beweging, voornamelijk in de stad Groningen. Eigen ervaringen en waarnemingen. Voorzien van een groot aantal bijlagen (p..471-945).
5.1. A.S.de Blecourt, ed., 'Authentica van het Groninger oproer. 1748', Groningsche Volksalmanak (1901) 1-48.

271.
1.1. Jacob Adriaen Folkers.
1.2. 9 november 1680 - Bergen op Zoom, 12 augustus 1762.
1.3. Werd in 1708 predikant te Akersloot, en vanaf 1724 te Bergen op Zoom. Verbleef als emeritus tot 1752 te Den Haag, vestigde zich daarna weer te Bergen op Zoom. Gehuwd met Hendrika Gesellen (-1750).
2.1. Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noo, coll.hss. D 5.
2.2. 16,5 x 21; 82 p.
2.3. Copij. Oprecht en echt dagverhael van hetgene mij, Jacob Adriaen Folkers, gedurende de belegeringe, als bij bij de overrompelinge, van Bergen op den Zoom Anno 1747 is voorgekomen, zoo dat ik zelf gezien, als uit geloofwaerdige menschen gehoort hebbe. Ter gedachtenisse voor mijne vrouw en kinderen, uit mijne eigenhandige aentekeningen en uit mijne brieven aen haer ed. van postdag tot postdag toegezonden en naderhant opgemaekt in 's Gravenhage. 1748.
3.1. Dagboek.
3.2. Geschreven voor de vrouw en de dochters van de auteur 'tot eene altoos durende gedachtenis' (p.80).
4.1. 12 juli 1747 - 24 september 1747.
4.2. Verslag van gebeurtenissen te Bergen op Zoom in 1747 tijdens de belegering en inname van de stad door Franse troepen, wederwaardigheden van de auteur.
5.1. W.Bezemer, ed., J.A.Folkers, Dagverhaal van het beleg van Bergen-op-Zoom in 1747 (Den Bosch, 1895).
5.2. Van der Aa VI, 151-152; NNBW, I, 871-872.
6. Afschrift van het origineel door Theodorus Paludanus, die in 1752 een bezoek bracht aan Folkers. Andere afschriften: GA Bergen op Zoom, coll.hss. 16 en 16A, en coll. Cuypers van Velthoven 820; RA Noord-Brabant, coll.aanwinsten 1894, 1 en coll. Martini 98; UB Leiden, BPL 1123 en Ltk 771.

272.
1.1. Arent Anthony Roukens.
1.2. 29 oktober 1747 - Arnhem, 1 december 1822.
1.3. Zoon van mr.Johan Michiel Roukens (1702-1772), bestuurder van Nijmegen, en Agneta Jeanette Verspeijk (1707-1787). Studeerde te Groningen. huwde in 1754 Adriana Johanna Jongbloed. In 1783 vroedschap te Nijmegen.
3.1. Autobiografie.
4.1. (1632-) 29 oktober 1747 - 5 oktober 1799.
4.2. Fragmentarische aantekeningen over voorouders, ouders, jeugd, en loopbaan, aanzet tot een autobiografie.
5.1. 'Autobiografische aantekeningen van mr. Arent Anthonius Roukens', Bijdragen en mededelingen Gelre VI(1903) 299-394.
5.2. Van der Aa, XVI, 507; NNBW, X, 838.

273.
1.1. Johannes Samuel Cassa.
1.2. Den Haag, 12 augustus 1731 - Den Haag, 10 februari 1814.
1.3. In 1745-1747 leerling van de Latijnse school te Den Haag. Commies van de Staten Generaal. In 1748 secretaris van het gezantschap naar de conferentie van Aken, in 1751 gepromoveerd in de rechten. Getrouwd in 1760 met Johanna Lilie (1738-1818).
2.1. Gemeentearchief van 's-Gravenhage, Ov.Verz. H s 161.
2.2. 2 dln.; 20 x 16; 305 en 20 p.
2.3. Journaal van hetgeene mij voorgekoomen is, so op mijn reis na Aaken als op 't congres, en mijn terugreis na Holland. Reis ende terugreis na Luik. Item, mijn reis na Parijs en daarvandaan. Alsmede het gunt mij sedert notabel is voorgekoomen.
3.1. Reisjournaal en dagboek.
4.1. 12 maart 1748 - 31 december 1748; 13 maart 1750 - 6 augustus 1750; 15 april 1751 - 11 mei 1751; 1749-1759.
4.2. Verslag van de reis van het gezantschap van graaf Bentinck naar het congres van Aken ter beeindiging van de Oostenrijkse Successieoorlog, vanuit Den Haag over Utrecht en Gelderland. Het verblijf te Aken, een uitstapje naar Luik en terugkeer naar Den Haag over Limburg en Noord-Brabant. Voorts een verslag van een reis naar Parijs als secretaris van de ambassadeur, de heer van Berkenrode, de bezichtiging van Parijs en omgeving en de terugkeer. Verder een beschrijving van de verschillende stappen tot zijn promotie in de rechten aan de universiteit van Leiden en de kosten die dit met zich meebracht. Tenslotte een verslag van verschillende tochtjes, onder meer naar Amsterdam, zijn lidmaatschap van het genootschap Pictura en aanstelling in diverse ambten.
5.2. P.A.Meilink, 'Johan Samuel Cassa', Die Haghe (1933) 36-53.

274.
1.1. Rijklof Michael van Goens.
1.2. 1748 - 1810.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 130 D 1 : A 3.
2.2. 18 x 26,5; 25 f.
2.3. Some memorandums of my life.
2.4. Engels.
3.1. Autobiografie.
3.2. Gericht aan Joseph Yorke baron Dover.
4.1. 12 mei 1748 - 1786.
4.2. Beschrijving van het leven van de auteur, voorouders, moeder, principes en voorkeuren, contact met het huis van Oranje, loopbaan, literaire en politieke activiteiten, gezondheidstoestand, begin van verblijf in het buitenland.
5.1. W.H.de Beaufort, ed., Brieven aan R.M.van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende (Utrecht, 1884) I, 1-79. Vgl. H.W.T.Tydeman vert., 'Eigen levensbeschrijving van R.M.van Goens' Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant over het jaar 1867, 21-110.
5.2. J.Stouten e.a., 'Verkenning van "Some memorandums of my life" van R.M.van Goens', Voortgang V(1984) 81-101.
6. Afschrift: 133 M 109 (17x 21; 35 f.), met portret in silhouet van de auteur; Vgl. 130 D 1 / A 5, 'A memorial', verkorte versie van deze tekst in Engels en Duits, met toevoeging van een 'Postscript', gericht aan William Pitt, uitgeven in Brieven, I 80-112

275.
1.1. Pieter Blussé .
1.2. Dordrecht, 3 juli 1748 - Leiden, 15 juli 1823.
1.3. Zoon van Abraham Blussé (1726-1808), boekhandelaar en uitgever te Dordrecht, en Cornelia Fallavé (1716-1775). Gehuwd in 1771 met Sophia Arnolda Christina Vermeer (1753-1819). Boekhandelaar en uitgever te Dordrecht, redacteur en uitgever van de Dordrechtse Courant. Vanaf 1804 heer van Oud-Alblas.
2.1. GA Dordrecht, coll. Blussé van Oud-Alblas 11.
2.2. 32 x 20; 19 p.
2.3. De zon mijnes levens aan haren ondergang naderende, gevoel ik mij opgewekt, om mij de leiding der Goddelijke voorzienigheid te herinneren, en een dankbaren blik op het voorledene te werpen: het moge ook voor mijne uitgebreide nakomelingschap tot een nuttig en aangenaam aandenken dienen!
3.1. Autobiografie.
4.1. 3 juli 1748 - na 1806.
4.2. Optekening van eigen afkomst en opleiding, zijn baan bij boekhandelaar Jacobus Loverlingh in Amsterdam en zijn leven in die stad, de terugkeer naar Dordrecht en de overname van het familiebedrijf, zijn activiteiten als vertaler en uitgever, financiële voorspoed, gebeurtenissen binnen zijn gezin en de familie. De levensbeschrijving is niet voltooid.
6. Vgl. coll.hss. 2024, I, map: Verslag van zijn benoeming tot municipaal (23 x 19; 3 p.).

276.
1.1. Willem Bentinck.
1.2. Whitehall, Londen, 17 oktober 1704 - Zorgvliet, 13 oktober 1774.
1.3. Zoon van Hans Willem Bentinck (1649-1709) en Jane Martha Temple. Gehuwd in 1733 met Charlotte Sophia van Aldenburg, gescheiden in 1743. In 1727 opgenomen in de Hollandse ridderschap, speelde een voorname rol bij de benoeming tot stadhouder van Willem IV in 1747. In 1749 reisde hij naar Wenen om de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel te winnen voor de Nederlandse krijgsdienst en het oplossen van diplomatieke geschillen tussen de Republiek en Oostenrijk.
2.1. Koninklijk Huisarchief, coll.Bentinck (G 2) no.10, I.
2.2. 31 x 20,5; 83 p.
2.3. 19 fevr. 1749. La vérification des prédictions que j'ai faites au Prince et à la Princesse dès le mois de juin 1747...
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 19 februari 1749 - 7 maart 1749; 1 april 1749.
4.2. Aantekeningen van eigen overdenkingen en activiteiten met betrekking tot de vorming van voor de Prins welgevallige regeringen in diverse steden in Holland, en zijn contacten met de Prins en Prinses.
5.2. Van der Aa, II, 2, 338-339; NNBW, I, 301-303.

277.
1.1. Elisabeth Agnes Jacoba rijksgravin van Nassau la Lecq.
1.2. Namen, 29 augustus 1724 - Hoorn, 22 juni 1798.
1.3. Dochter van Willem Hendrik, heer van de Leck en Ouwerkerk, en Jacoba Adriana Noirot. Gehuwd in 1749 met Alexander Sweder rijksvrijheer van Spaen (1703-1768).
2.1. HRVA, FA Van Spaen 190.
2.2. 15,5 x 10; 12 p.
2.3. 1749. mars 18. je me suis marié...
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 18 maart 1749 - 24 november 1749; 13 april 1750 - 26 april 1750.
4.2. Aantekeningen van de campagne van het leger, vanuit Den Haag naar Kleef, en vandaar rondtrekkend door België en Noord-Frankrijk, via onder meer Gent, Brussel, Parijs en Kleef.

278.
1.1. Lolke Hulshuijs.
1.3. Woonde te Holwerd, vluchtte in 1749 om politieke redenen uit Friesland, verbleef te Hamburg en Altona.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 1196.
2.2. 16 x 20; 15 p.
2.3. Reis-beschrijving van mij, L.Hulshuijs.
3.1. Reisjournaal, dagboek.
3.2. Blijkens een begeleidende brief uit Altona d.d. 28 september 1749 mogelijk bedoeld als bericht aan broer en zusters van de auteur.
4.1. 3 juli 1749 - 21 augustus 1749.
4.2. Verslag van de vlucht van de auteur; reis naar Hamburg en Altona.
5.1. 'It deiboek fan Lolke Hulshuis', in: D.P.Keizer, ed., Reboelje yn de Dongeradielen 1749 (Butenpost, 1980) 110-127.

279.
1.1. Charles John Bentinck.
1.2. Bulstrode (Engeland), 2 juni 1708 - Den Haag, maart 1779.
1.3. Zoon van Hans Willem Bentinck (1649-1709) en Jane Martha Temple. Volgde onderwijs in Nederland en Geneve. Tot 1744 in militaire dienst van de Republiek. Vanaf 1748 drost van Twente. Raadgever van stadhouder Willem IV. Gehuwd in 1739 met Margaretha Cadogan.
2.1. Koninklijk Huisarchief, coll.Bentinck (G 2) no.10, II.
2.2. 31x 19,5; 79 p.
2.3. Aout 1749. Le 14. Je suis revenu à La Haye, par ordre du Pr. mon frère avant son départ pour Vienne, m'a toujours dit que je pouvois me fier au Cte de Gronsfeld comme à lui même...
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 14 augustus 1749 - 13 september 1750.
4.2. Aantekeningen van zijn activiteiten op staatkundig gebied, het doen en laten van de Prins en Prinses van Oranje en overige staatslieden en personen in de hofhouding.
5.1. Th.Bussemaker, ed., Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau, 4e Serie, I, (Leiden, 1908) no.CLVI, 385-467.
5.2. NNBW, I, 297-298.

280.
1.1. Willem Bentinck.
1.2. 1704 - 1774.
2.1. Koninklijk Huisarchief, coll.Bentinck (G 2) no.10, II.
2.2. 32,5 x 20,5; 380 p.
2.3. Samedi 20 sept. 1749 j'arrivai à Vienne vers midi.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 20 september 1749 - 2 augustus 1750; 3 oktober 1750.
4.2. Aantekeningen vanaf zijn aankomst in Wenen voor diplomatieke onderhandelingen.
6. De eerste 12 p., waarschijnlijk over de voorbereiding van de reis, ontbreken.

281.
1.1. Anthoni van der Hem.
1.2. Amsterdam, 1714 - Haarlem, 19 maart 1801.
1.3. Zoon van een wever in de Amsterdamse Jordaan. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1742 met Alida Wilhelmina Kuijper (1717-1781). Was tabaksverkoper in Haarlem. Regent van het Rooms-katholieke weeshuis.
2.1. GA Haarlem, hss. verz. 66.
2.2. 20,5 x 16; 23 f.
2.3. Korte en waare ontmoeting, die mij Anthoni van der Hem, als schutter onder het gecouleurde vaandel van de Colveniers Doelen in Haarlem in eijgen perzoon is bejegend op den 2e januarij en eenige volgende dagen 1750.
3.1. Aantekeningen.
3.2. Geschreven op verzoek van vrienden, die met hem vreesden dat hij de details zou vergeten, en om te voorkomen dat onjuiste verhalen de ronde zouden doen.
4.1. Eind december 1749 - na 19 januari 1750.
4.2. Verslag van protesten tegen nieuwe belastingen, reis als afgevaardigde van de schutters naar de Prins in Den Haag, gevangenneming en vrijlating van de gedelegeerden.
5.2. R.M. Dekker, ed., Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigeverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750) (Assen, 1979) 151-172.

282.
1.1. Maria Buys.
1.2. Leeuwarden (?) -.
3.1. Dagboek.
4.1. Ca.1750 - 1773.
4.2. Piëtistisch dagboek.
5.1. Eenige eenvoudige bevindingen tot eer van Gods vrije genade in Christus sedert een tijd van ruim XX jaren tot 1771 ingesloten (Amsterdam, 1772); Eenvoudige bevindingen in de jaaren 1772 en 1773, opgesteld in haare binnenkamer (Arnhem, 1774).

283.
1.1. Simon Blom.
1.2. Eemnes of Bunschoten, 2 april 1723 - Alkmaar, 24 januari 1809.
1.3. Gehuwd met Alida de Meester (-1802). Volgde de Latijnse school in Harderwijk en studeerde theologie in Harderwijk en Leiden. Werd in 1752 proponent te Leiden. Reisde in 1753 en 1754 door Duitsland. Volgde in 1757 zijn overleden broer op als schout en gaardermeester van Bunschoten, Spakenburg en Dijkhuizen. Liet zich in 1760 op aandringen van zijn echtgenote beroepen tot predikant in Schoorl.
2.1. GA Alkmaar, coll. aanwinsten 982.
2.2. 23 x 18,5; 20 p.
2.3. (Omslag) Uitvoerig levensberigt van den emeritus predikant Simon Blom door zijn eerw. zelven geschreven; (p.1) Hoog Eerwaerde Heer, veel geachte vrind! Bij 't sien van 't onderschrift sal 't gewis uw hoog eerw. sonderling voorkomen ene lettermissive van mij te ontvangen...
3.1. Autobiografie.
4.1. Geschreven als brief aan een niet met name genoemde medestudent theologie te Harderwijk.
4.1. 1750 - 1804.
4.2. Levensbeschrijving, geschreven in 1804, lopend vanaf zijn vertrek van de universiteit van Harderwijk tot de dood van zijn vrouw, zijn emeritaat en zijn verhuizing naar Alkmaar. Opsomming van nog levende medestudenten, de gang van zaken bij verschillende sollicitaties en beroepingen, kerkelijke activiteiten, familiegebeurtenissen. Veel aandacht voor de reis door Duitsland.
6. In dit inv.nr. ook een uittreksel uit 1805.

284.
1.1. Johannes Lambertus Huber.
1.2. Leeuwarden, 8 augustus 1750- Blessum, 30 juni 1826.
1.3. Zoon van Ulrich Herman Huber en Catharina Berghuis. Patriot; vluchtte in 1787 naar St.Omer in Frankrijk. Keerde in 1795 terug naar Friesland en bekleedde tal van openbare functies. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Metje Tuinhout (1775-1802).
2.1. RA Friesland, coll.hss. van de PB 7454.
2.2. 19 x 31; 107 p.
2.3. Kort levens-berigt van J.L.Huber door hem zelfs opgesteld en aan zijn kinderen en kindskinderen nagelaten om daarvan zoodanig gebruik te maken als zij noodig zullen oordeelen.
3.1. Memoires.
4.1. 8 augustus 1750 - 1816.
4.2. Verslag van hoofdzakelijk de wederwaardigheden van de auteur als patriot, zijn vlucht naar Frankrijk en verblijf aldaar. Met een naschrift van L.J.Huber, zoon van de auteur. Toegevoegd tien stukken, waaronder een lijst van door de auteur beklede ambten.
5.1. N.Japikse, ed., 'Een onuitgegeven levensbericht van Johannes Lambertus Huber', Bijdragen voor de geschiedenis en oudheidkunde 5eR X(1923) 41-79 en 227-248.
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 1385-1386; NNBW, VIII, 867-870.

285.
1.1. Abel Wijbrens Keuning.
1.2. Gerkesklooster, 22 augustus 1750 - Franeker, 15 november 1820.
1.3. Zoon van Wybren Keuning en Trijntje Abels. Zou voor predikant studeren, wat werd verhinderd door de dood van de ouders. Werd schoenmaker, later, in 1788, kastelein en sluiswachter te Kollum. Na 1795 gekozen tot lid van de municipaliteit van het district Kollumerland en Nieuw Kruisland. Was verder lid van het provinciaal bestuur van Friesland. Begin 1797 werd tijdens een oproer te Kollum zijn huis geplunderd. Begon te Suameer een jeneverstokerij en herberg. Vestigde zich in 1808 te Franeker als herbergier. Werd in 1813, verdacht van oplichting, gevangen gezet te Leeuwarden. Beschreef in gevangenschap zijn leven. Was gehuwd met Janke Andries (-1808).
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, 162 Hs.
2.2. 16 x 21; 80 p.
2.3. Een korte, zeer eenvoudige aantekening van de merkwaardigste zaken en omstandigheden, welke mij, A.W.Keuning, geduurende mijne levensloop zijn bejegent en weedervaren van mijn geboorte af tot de aflopende jaren, zoals uit dezen consteert beschreeven te zijn. Zoveel mogelijk in egte waarheid opgesteld en aangetekend.
3.1. Autobiografie.
3.2. In de eerste plaats gericht aan de kinderen van de auteur; verder aan 'lezers'.
4.1. 22 augustus 1750 - 8 oktober 1813.
4.2. Verslag van het leven van de auteur, ouders, opleiding en diverse beroepen en bezigheden, de dood van de echtgenote van de auteur en het 'rampzalig noodlot' dat hem in 1813 trof.
5.2. NNBW, III, 687-688.
6. Aan de keerzijde van dit document bevinden zich 40 p. gelegenheidsgedichten, anekdotes en toespraken voor vergaderingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

286.
1.1. Johannes van der Elburg.
1.2. Rotterdam, 13 juni 1751 - Rotterdam, 2 maart 1714.
1.3. Winkelier in verfwaren te Rotterdam.
3.1. Autobiografie.
4.1. 13 juni 1751 - 1787.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. De langmoedige draging Gods, ten toon gespreid in het leven van, en de hartovermeesterende genade zichtbaar verheerlijkt in den persoon van J.v.d.E. (Rotterdam, 1787).

287.
1.1. Hendrik Gerrit van Raan.
1.2. Hattem, 7 juli 1751 - Amsterdam, 13 juni 1821.
1.3. Zoon van Pieter Jacobus van Raan (1720-1782), timmerman, en Geertruy van Raan (1723-1763). Kwam in 1756 met zijn ouders naar Amsterdam. Kreeg timmerles van zijn vader. Vertrok na onmin met zijn vader en stiefmoeder, Christina van der Ligt, naar zijn neef in Hoorn. Kreeg in 1774 opdracht een toren te bouwen in Nijkerk. Deed in 1778 zijn meesterproef te Amsterdam. Trouwde in 1782 met Anna Al (1759-1804). Was tenslotte te Amsterdam gevestigd aan de Keizersgracht bij de Spiegelstraat als meester-timmerman en makelaar.
2.1. GA Amsterdam, FA Claasen en aanverwante families 53.
2.2. 16,5 x 21; ca.70 p.
2.3. Beschrijving van H.G.van Raan. Het begin tot 1795.
3.1. Memoires en persoonlijke aantekeningen.
4.1. (1747-) 7 juli 1751 - 13 februari 1801.
4.2. Beschrijving van de levensloop van de auteur in aantekeningen per jaar: jeugd, opvoeding, opleiding, loopbaan, contact met vrouwen, huwelijksleven, de dertien bevallingen van zijn vrouw, geloof, gezondheid, een ontmoeting met stadhouder Willem V tijdens een bezoek aan het Loo. Verder aantekeningen van huwelijken, geboorten, sterfgevallen en in de familie. Geïnserreerd een gedicht: 'Gedagte in de schuyt zittende van Amsterdam op Hoorn...', over zijn verblijf in Amsterdam in 1773. Inliggend een gedicht ter gelegenheid van de verjaardag van Johanna Al uit 1793.


288.
1.1. Gerrit Paape.
1.2. Delft, 4 februari 1752 - 1798 (?).
1.3. Zoon van Gerrit Paape en Adriana van Gameren. Werkte van 1765 tot 1779 in een plateelbakkerij. Patriot. Vluchtte in 1787 naar Frankrijk. Schrijver.
3.1. Autobiografie.
4.1. 4 februari 1752 - 1792.
4.2. Verslag in brieven van het eigen leven afgewisseld met beschouwingen.
5.1. Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (Dordrecht, 1792). Heruitgave in voorbereiding door P.Altena.
5.2. Van der Aa, XV, 1-6; NNBW, V, 413-417; P.Altena, 'De autobiografie van een Delfts patriot', Spektator XIX(1990) 11-34.

289.
1.1. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen.
1.2. Vlissingen, 29 februari 1752 - Middelburg, 21 mei 1823.
1.3. Zoon van Nicolaas Lambrechtsen (1716-1780), raad van Vlissingen, en Maria Kroef (1725-1785). Gehuwd in 1790 met Maria Petronella Schorer (1760-1803). Studeerde rechten in Utrecht. Pensionaris van Vlissingen, lid van de Staten van Zeeland en Staten-Generaal. Als Patriot in 1787 uit zijn ambten ontslagen. Wijdde zich vervolgens aan letterkundige en historische studies. Vervulde vanaf 1795 verschillende functies. Na 1810 ambteloos.
2.1. RA Zeeland, Heerlijkheid Ritthem 16
2.2. 31,5 x 20; 95 f.
2.3. Aanteekeningen van het leven en lotgevallen van Mr. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen ter eigen herinnering en ten dienste zijner kinderen door hemzelf beschreven en ten jare 1797 begonnen.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven voor zichzelf en voor zijn kinderen.
4.1. 29 februari 1752 - 29 februari 1822.
4.2. Beschrijving van zijn eigen leven, waarbij zowel de persoonlijke als politieke aspecten aan de orde komen.
5.1. In 20 exemplaren gedrukt te Amsterdam in 1913. (Een ex. hiervan in inv.nr.20).
5.2. Van der Aa, XI, 74-76; NNBW, IV, 874.

290.
1.1. Maria Johanna van de Putte.
1.2. 1698 - 1764.
1.3. Gehuwd in 1718 met Johan Assuërus Schorer (1690-1752).
2.1. Zeeuwse Bibliotheek, coll.hss. 3893.
2.2. 18 x 11; 32 p.
2.3. ...de kerk tijd zijn wij tot 6 ueren toe bij soon en dogter geweest; maand. den 6 maart hebben wij dom. E. Hollebeek aan ons huijs gehad met eenige vrinden.
3.1. Dagboek.
4.1. 6 maart 1752 - 15 april 1752.
4.2. Dagelijkse aantekening van ondermeer kerkbezoek, het weer, uitstapjes, de ziekte van haar echtgenoot en diens overlijden op 15 april 1752.

291.
1.1. Jan Pesters.
1.2. Utrecht, 1716 - 12 augustus 1797.
1.3. Zoon van Nicolaas Pesters (1671-1723) en Anna de Jong (1687-1753). Gehuwd in 1747 met Adriana Everardina Godin (1731-1795). Promoveerde in de rechten te Utrecht. Hij was raad en rekenmeester van de domeinen. Werd in 1751 lid van het college van geëligeerden van Utrecht. Was in 1770 afgevaardigde naar de Raad van State.
2.1. RA Utrecht, FA De Pesters 85.
2.2. 2 dln.; (a) 33 x 20,5; 21 p.; (b) 19 x 11,5; 77 p.
2.3. (a) 1752. December. De heer van Stoetwegen vele stucken hebbende doen drucken en dissemeneren tegens de recommandatie van H.K.H. is uit de vroedschap gedemitteerd; (b) 1774. Den 12 nov. middag en avond bij Hogendorp.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) December 1752 - 16 juni 1796; (b) 12 november 1774 - 24 april 1795.
4.2. (a) Aantekening van huwelijken, geboorten, aanstellingen in ambten van diverse personen, zijn werk en soms het weer; (b) dagelijkse aantekeningen van ontvangen en afgelegde bezoeken. De laatste aantekeningen zijn van de hand van zijn zoon Willem Nicolaas Pesters (1754-1831).

292.
1.1. Nicolaas Calkoen.
1.2. Amsterdam, 22 januari 1753 - Amsterdam, 1 januari 1817.
1.3. Zoon van Abraham Calkoen (1729-1796), bestuurder van Amsterdam, en Agnes Catharina Bicker (1730-1756). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1779 met Sara Maria van Loon (1761-1805/1806). Promoveerde in 1774 in de rechten aan de universiteit van Utrecht. Volgde een loopbaan in het bestuur van Amsterdam, de provincie Holland en na 1814 in het landsbestuur.
2.1. ARA I, FA Calkoen 951.
2.2. 23,5 x 18; 16 p.
2.3. Aan mijne kinderen. 20 Augustus 1811. Dierbaare voorwerpen mijner tederste liefde...
2.4. Nederlands, Frans.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor de kinderen, voordat de 'dagelijks verzwakkende memorie hem geheel verlaat'.
4.1. (1729-) 1753 - 1777.
4.2. Korte aantekeningen over het leven van zijn vader, en een beschrijving van eigen levensloop, geschreven 24 augustus 1811.
5.2. Van der Aa, III, 19-20; NNBW, III, 198-199.

293.
1.1. Vincent Jansz. van der Vinne.
1.2. Haarlem, 31 januari 1736 - Haarlem, 15 januari 1811.
1.3. Zoon van Jan van der Vinne (-1753), kunstschilder. Gehuwd in 1779 met Maria van der Vinne. Werd opgeleid door zijn vader. Was van 1753 tot 1805 werkzaam als kunstschilder en kunsthandelaar te Haarlem, was enige tijd opzichter van de kunstverzameling van Teylers museum. Ontwierp ook patronen voor tapijten die hij zelf maakte.
2.1. GA Haarlem, hss. verz./ Top. atlas 47.
2.2. Ca.21 x 16; 138 f.
2.3. Aantekeningen van aanmerkelijke gebeurtenissen te Haarlem waarbij gevoegt zijn, eenige door V.L. van der Vinne nagelaate.
3.1. Aantekeningen.
4.1. (1673-) 1753 - 1805.
4.2. Aantekeningen van uiteenlopende zaken in Haarlem, die hij deels van nabij meegemaakte, aantallen van overledenen en geborenen per jaar, bouw en afbraak in de stad, het weer en de invloed op de natuur, zoals hoog water en late bloei, en de politieke woelingen in de periode na 1786.
5.2. Van der Aa, XIX, 234.

294.
1.1. Willem van Haren.
1.2. Leeuwarden, 21 februari 1710 - St.Oedenrode, 4 juli 1768.
1.3. Zoon van Adam Ernst van Haren (-1717) en Amelia Henrietta Wilhelmina du Tour (-1731). Studeerde rechten te Franeker en Groningen. Lid van de Ridderschap in de Staten van Friesland en van 1740 tot 1746 in de Staten Generaal. Was in 1747-1748 gedeputeerde te velde.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 899, band nr.2.
2.2. 21 x 33; ca. 425 p, hierin p.1-122.
2.3. Op den 11 meij 1753 tegen den avond kwam in den Hage de tijding dat de Sandberg genomen was...
3.1. Aantekening.
4.1. 11 mei 1753 - 12 juli 1753.
4.2. Verslag van de bemoeienis van de auteur met de verdediging van Zeeland tegen het Franse leger. Hij bezocht de forten langs de Schelde. Bevat ook een verslag van een mislukt geldtransport.
5.2. Van der Aa, VIII, 1, 189-193; NNBW, VIII, 689-693.
6. Dit hs. bevat verder onder meer een 'Dagverhaal wegens de belegering van Maastricht april 1748'.

295.
1.1. Leonardus van Zwijndrecht.
1.2. Rotterdam, 18 oktober 1753 - Rotterdam, 20 juli 1832.
1.3. Zoon van Pieter van Zwijndregt (1711-1790), scheepsbouwer, en Neeltje de Raadt. Kreeg niet de door hem verlangde opleiding in de scheepsbouw, die was voorbehouden aan zijn oudere broer Paulus Jacob. Werd makelaar. Patriot. Luitenant van een schutterscompagnie. Ontvluchtte drie maal Rotterdam om politieke redenen. Vervulde na 1795 enkele openbare functies, maar hield zich vooral bezig met zaken, zoals het drijven van een fabriek van snuiftabak. Trouwde in 1787 met Maria van der Pot (1767-1833).
2.1. GA Rotterdam, FA Van Zwijdregt 19.
2.2. 20,5 x 32; 67 f.
2.3. Mijn vader Pieter van Zwyndregt Pz (wiens vader en grootvader scheepsbouwmeesters van de Admiraliteyd op de Maze geweest zijn) is gebooren den 26 september 1711.
3.1. Autobiografie.
3.2. Bedoeld voor nakomelingen, van de auteur mag het geschrift ook in druk verschijnen.
4.1. (1711-) 18 oktober 1753 - 19 oktober 1829.
4.2. Aantekeningen over de familie van de auteur, zijn opleiding, makelaarschap, wederwaardigheden als schutter, politieke zaken, natuurverschijnselen.
5.2. W.F.Lichtenauer, 'Parallelle levens in de nieuwe geschiedenis. Twee Rotterdamse patriottische makelaars in politiek en krijgskunde: de achterneven Nicolaus Montauban van Swijndregt (1754-1839) en Leonardus van Zwijndregt (1753-1832)', Rotterdams Jaarboekje (1956) 91-164.
6. FA Van Zwijndregt 24 ('Door een ongelukkige val waarbij de duym van mijn regtehand geheel onbruykbaar is geworden ben ik genoodzaakt met de linkehand te schrijven'), autobiografische aantekeningen uit 1798-1799.

296.
1.1. Johan Meerman.
1.2. Den Haag, 1 november 1753 - Den Haag, 19 augustus 1815.
1.3. Zoon van Gerard Meerman (1722-1771), pensionaris van Rotterdam, en Maria Catharina Buys. Bezocht de Latijnse school te Rotterdam, studeerde in Duitsland en te Leiden, waar hij in 1774 promoveerde in de rechten. Maakte vervolgens een educatiereis door Europa. Vervulde openbare functies, zoals afgevaardigde van Holland in de Staten Generaal. Maakte tussen 1786 en ca.1800 drie langdurige reizen naar onder meer Engeland, Italië en Rusland. Werd in 1806 benoemd tot directeur-generaal van kunsten en wetenschappen. Verbleef in 1811-1814 regelmatig te Parijs als senator. Trouwde in 1785 met Anna Cornelia Mollerus.
2.1. Museum Meermanno-Westreenianum, Familiepapieren Meerman etc. S 146.
2.2. 22 x 34,5; 70 p.
2.3. Aantekeningen van den heer J.Meerman wegens de voorname époques in zijn leven.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1 november 1753 - 1814.
4.2. Beschrijving van het leven van de auteur: ouders, sterven van zuster, opleiding, publicaties, functies, gezondheidstoestand, reisje naar Texel, buitenlandse reizen, verblijf te Petersburg en Parijs. Bevat enkele genealogische aantekeningen.
5.2. Van der Aa, XII, 1, 496-503; NNBW, IV, 956-958.
6. Vgl. Koninklijke Bibliotheek 133 G 13; Vgl. Museum Meermanno-Westreenianum Familiepapieren Meerman etc. S 147 (21 x 33,5; 180 p.: J.Meerman, aanteekeningen wegens zijne reize in Engeland) reisjournaal 1786 - 1787 Verslag van een reis door Engeland; diverse aspecten van land en volk, zoals leefgewoonten en vormen van vermaak, zoals hanegevechten. Beschrijvingen van een aantal steden, met name Londen. Uitgave in voorbereiding.

297.
1.1. Wilhelmina, prinses van Pruisen.
1.2. Berlijn, 7 augustus 1751 - Apeldoorn, 9 juni 1820.
1.3. Dochter van prins August Willem van Pruisen (1722-1758) en prinses Louise Amalia van Brunswijk-Wolfenbüttel (1722-1780). Opgevoed aan het hof van Frederik de Grote. Gehuwd met prins Willem V in 1767. Speelde in 1787 een belangrijke rol bij het herstel van het stadhouderschap.
2.1. Koninklijk Huisarchief Archief, Prinses Wilhelmina (A 32) 490.
2.2. Diverse formaten; ca. 150 p.
2.3. Mes souvenirs à ma fille et pour mes enfants seuils.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. 'A ma fille et pour mes enfants seuls'; 'Je saitisfait avec plaisir au désir vous me témoigné ma chere Loulou de connoitre les souvenirs qui me sont restés des tems passés'.
4.1. 1754 - 1812.
4.2. Herinneringen, opgetekend in 1812, op verzoek van haar dochter Louise, lopend vanaf haar kinderjaren in Pruisen; onder meer over haar reis naar Den Haag in 1787 en aanhouding bij Goejanverwellesluis. Nederlandse vertaling in voorbereiding.
5.1. C.B.Volz, ed., Die Erinnnerungen der Prinzessin Wilhelmine von Oranien an den Hof Friedrichs des Grosen (1751-1767) (Berlin, 1903).
5.2. Van der Aa, XX, 256-260; NNBW, I, 1536-1539.
6. Vgl. Koninklijk Huisarchief, Archief Prinses Wilhelmina (A 32) no.424: overwegingen bij het vertrek naar Berlijn voor een verblijf aldaar aan het hof; eigen herinneringen, twijfels, het belang van de kinderen.

298.
1.1. Hendrik Breton.
1.3. Maakte carrière bij de VOC.
2.1. ARA I, coll. Losse aanw. aanw. IX 1A.
2.2. 3 dln., 31,5 x 19,5; (a) 110, (b) 187, (c) 229 f.
2.3. Memorie van Hendrik Breton zedert zijn vertrek naar Indiën in Anno 1735 als jong matroos tot desselfs retour in Nederland in Anno 1784 als directeur-generaal van de Nederlandsche Oost Indische Compagnie mitsgaders admiraal van de retourvloot en commissaris aan Cabo de Goede Hoop.
3.1. Memoires.
3.2. Mogelijk geschreven in een poging genoegdoening te krijgen; zie (a), f.187: 'dit is ook de hoofdzaak van mijn vertrek uyt Indien geweest, van dat allergunstige vertrouwen dat ik door Godes zegen in mijn Vaderland terugkoomende de heeren Bewindhebberen v/d Nederl. O.I.Compagnie mij teregt zullen stellen en een eclatante satisfactie geven'.
4.1. (a) 30 juli 1754 - 4 november 1754; (b) 3 juli 1770 - na 31 oktober 1783; (c) 20 maart 1784 - 27 maart 1785.
4.2. (a) De inlandse politiek op Java, eigen rol hierin en opvattingen erover; (b) De gang van zaken in Batavia, zijn problemen in functie van directeur-generaal met de machthebbers in Batavia, pogingen hem van zijn functie te ontheffen tot aan zijn aanstelling tot admiraal van de retourvloot en commissaris aan Kaap de Goede Hoop en zijn vertrek uit Batavia; (c) Het vertrek van Kaap de Goede Hoop tot de aankomst in Zeeland, de problemen in Nederland vanwege zijn ontslag uit de VOC, de afwikkeling van zijn financiële belangen en de beschuldigingen van tekorten in de kas van de VOC in Batavia. Geïnsereerd zijn brieven, notulen van vergaderingen, aanstellingen, memories en rekeningen.
6. Niet alle delen zijn bewaard gebleven. (a) is oorspronkelijk deel 2, (b) is oorspronkelijk deel 3, (c) is oorspronkelijk deel 5. Er moeten nog een deel 1 bestaan hebben, dat de eerste jaren van zijn loopbaan bestreek, en een deel 4, waarin de reis naar Kaap de Goede Hoop en het verblijf aldaar (november 1783 - maart 1784) beschreven werd.

299.
1.1. Moses Samuel (Salomon) Asser (Moses ben Kalman Sjochet).
1.2. Amsterdam, 7 augustus 1754 - Amsterdam, 4 november 1826.
1.3. Zoon van Salomon Asser, diamantklover en -koopman, en Gracia van Embden (-1758). Gehuwd met Cheila Tobie (ca. 1746 - 1821). Werd aanvankelijk handelaar in cacao, volgde daarna een juridische loopbaan bij de overheid. Opende in 1795 een eigen advocatenkantoor. Was patriot en richtte de joodse vereniging Felix Libertate op, die ijverde voor de emancipatie van de joden. Was onder koning Lodewijk Napoleon betrokken bij de samenstelling van het Wetboek van Koophandel.
2.1. ARA II, coll. Asser 11.
2.2. 20,5 x 33; 10 f.
2.3. Mijne biographie. Ik kan, aan het verzoek mijner kleinkinderen, mij niet onttrekken, om een korte schets van mijn bijzonderen levensloop op het papier te brengen om het na te laten.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven op verzoek van de kleinkinderen.
4.1. Augustus 1754 - 1820.
4.2. Beschrijving van de achtergrond van de familie, de loopbaan van de auteur en de toename van de bezittingen.
5.1. I.H. van Eeghen, ed., 'De autobiografie van Moses Salomon Asser', Jaarboek Amstelodamum LV (1963) 130-165.
5.2. Van der Aa, I, 427; NNBW, VIII, 35-36.

300.
1.1. Jacob Godfried Haafner.
1.2. Halle (Duitsland), 1755 - Amsterdam, 3 september 1809.
1.3. Zoon van een medicus die zich in 1766 naar Amsterdam vestigde. Vertrok korte tijd later met zijn vader richting Batavia. Na de dood van zijn vader aan Kaap de Goede hoop in dienst van de VOC, sinds 1799 als boekhouder te Negapatnam. Leidde als gevolg van de oorlog met Engeland na 1782 een zwervend bestaan, kwam in 1787 terug in Amsterdam. Woonde samen met Anna Widder, huwde in 1808 met Anna Maria Kreumink. Vanaf ca. 1800 actief als schrijver van ondermeer reisverhalen.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1755 - 1779.
4.2. Beschrijving van afkomst en jeugd, reis naar Indië met zijn vader, terugkeer naar Amsterdam, tweede reis naar Indië, ziekte, verblijf aan Kaap de Goede hoop, contacten met inlanders, aanstelling te Negapatnam.
5.1. C.M.Haafner ed., Lotgevallen en vroegere zeereizen (Amsterdam, 1820). Heruitgave: J.A.de Moor en P.G.E.I.J.van der Velde, ed., De werken van Jacob Haafner I (Zutphen, 1992).
5.2. Van der Aa, VIII, 1, 5-7; NNBW, III, 516-517.
301.
1.1. Johannes Franciscus Rudolphus van Hooff.
1.2. Eindhoven, 26 augustus 1755 - Utrecht, 13 juni 1816.
1.3. Zoon van Martinus van Hooff en Anna Elisabeth Bols. Studeerde rechten, ondermeer te Nancy. Patriot, vluchtte in 1788 naar Frankrijk. Maakte na 1795 een politieke en ambtelijke carrière. Ongehuwd.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. Gericht aan keizer Napoleon.
4.1. 1755 - 1810.
4.2. Verslag van het leven van de auteur met nadruk op politieke en ambtelijke kant, geschreven in de derde persoon.
5.1. A.F.O.van Sasse van Ysselt ed., 'Autobiografie van mr.J.F.R. van Hooff', Bijdragen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1918 I, 1-58.
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 1085; NNBW, VIII, 821-824.

302.
1.1. Alexander Sweder rijksvrijheer van Spaen.
1.2. 1703 - 1768.
2.1. HRVA, FA Van Spaen 154.
2.2. 5 dln.; 17 x 10,5; 55 p.
2.3. Juni. 20 junij is de ban. van Kniphausen, 's koning envoyé, in Paris van Weesel tot Bell over kommen logeeren...
3.1. Dagboek.
4.1. 20 juni 1755 - 20 november 1759.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse gebeurtenissen, activiteiten, bezoeken, ontmoetingen.

303.
1.1. Hendrik Moering.
1.2. Maassluis, 29 augustus 1755 -.
1.3. Zoon van Dominekus Moering, keurslijfmaker, en Arijaantje van der Mark (-1767). Vanaf zijn tiende jaar in opleiding bij zijn vader. Werkte een tijdlang in Rotterdam als hoepelrokkenmaker. Speelde een vooraanstaande rol onder de rooms-katholieken van Maassluis. Gehuwd met Anna van der Laan.
2.1. UB Erasmus Universiteit coll.hss. (fotokopie).
2.2. 13 x 19; 133 p.
2.3. Geschiedenis van, en in, mijn leeven door Hendrik Moering.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor zijn kinderen.
4.1. 29 augustus 1755 - 1799.
4.2. Verslag van de jeugd van de auteur, verder vooral aantekeningen betreffende gebeurtenissen te Maassluis op politiek en godsdienstig gebied.

304.
1.1. Maartje Meyburg.
1.2. Buiksloot, 1756 -.
1.3. Vroedvrouw, onder meer te Landsmeer.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1756 - 1786.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Gods vrije genade verheerlijkt in Maartje Meijburg (Dordrecht, z.j.[ca.1850]).

305.
1.1. Johannes Guilielmus Schorer.
1.2. Middelburg, 6 oktober 1733 - Middelburg, 15 april 1783.
1.3. Zoon van Johan Guilielmus Schorer (1688-1747) en Johanna Sara du Buisson (1701-1759). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1756 met Anna Henriëtta barones de Perponcher Maisonneuve (1736-1768). Was onder meer burgemeester van Middelburg.
2.1. RA Zeeland, FA Schorer 156.
2.2. 20,5 x 16,5; 162 p.
2.3. Eenige dagverhalen nopens mijn leven tot mijne nuttige stichting van dag tot dag nagegaan. Dinsdag den 16 maart 1756.
3.1. Aantekeningen.
4.1. (1733-) 1 maart 1756 - 1768; 1775 - 1783
4.2. Aantekeningen over zijn (dagelijks) leven en overpeinzingen over zijn relatie tot God, vanaf het moment dat hij besloot zijn levenswijze te veranderen en zich niet meer in werelds gezelschap te mengen.
5.2. Van der Aa, XVII, 1, 425; NNBW, IX, 998.
6. Dit inv.nr. bestaat verder uit honderden pagina's overdenkingen bij gebeds- en andere hoogtijdagen, en verhandelingen uitgesproken in een 'gezelschap', uit de periode 1775-1783.

306.
1.1. Joan Carel Loten.
1.2. 1679 - 1763.
1.3. Zoon van Jean Loten (1646-1724) en Constantia Hoeufft (voor 1678-1733). Gehuwd met Arnoudina Maria Aerssen van Juchem (1685-1775).
2.1. GA Utrecht, FA Grothe 684.
2.2. 20,5 x 16; 14 p.
2.3. 1756. Den 6 junij is de oude mevrouw De Wilde en haar dogter mitsgaders de heer Frans de Wilde nevens sijn vrouwtje aan ons huijs geweest sijnde gelogeerd op Oudwijck bij de heer van Wachendorff.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 6 juni 1756 - 19 mei 1763.
4.2. Aantekeningen over bezoeken, aankopen, geschenken, geboorte, huwelijk en overlijden en 'het theebusje van de meijden'.

307.
1.1. Willem Bilderdijk.
1.2. Amsterdam, 7 september 1756 - Haarlem, 18 december 1831.
1.3. Zoon van Izaak Bilderdijk, medicus, en Sibilla Duyzenddaalders. Studeerde rechten te Leiden, werd advocaat te Den Haag. Oranjegezind. Verbleef na zijn verbanning in 1795 in Engeland en Duitsland. Keerde in 1806 naar Nederland terug. Ontving jaargelden van koning Lodewijk en later van Willem I. Was dichter, schrijver, historicus en docent. Scheidde in 1802 van zijn eerste vrouw, Catharina Rebecca Woesthoven.
2.1. (a) UB Leiden, Ltk 872; (b) UB Leiden, Ltk 873.
2.2. (a) 2 dln.; 11,5 x 18,5 en 20,5 x 32,5; totaal 14 f.; (b) ca. 18 x 22; 5 f. in een verzameling stukken van 195 f.
2.3. (a) Mijne biografie; (b) Dès ma plus tendre enfance on m'a appliqué à l'étude. Je ne me souviens pas du temps où je savais lire ou écrire; mais je sais qu'à l'age de deux ans et demi je savais l'histoire de la bible ....
2.4. (b) Frans.
3.1. Autobiografie.
3.2. (a) 'Ten verzoeke van een vriend'.
4.1. (a) 7 september 1756 - ca. 1770; (b) ca. 1760 - 1810.
4.2. (a) Beschrijving van de jeugd van auteur, vooral mededelingen over zijn vader; voorafgegaan door een uiteenzetting over hoe de auteur zijn leven heeft ervaren; (b) beschrijving van de jeugd van auteur; zijn toenmalige belangstelling; de omwenteling van 1795; levensloop nadien.
5.1. (a) H.W. Tydeman, ed., Geschiedenis der Vaderlands, door Mr. W. Bilderdijk, XI, (Amsterdam, 1837) 165-195 en XIII (Amsterdam, 1853) 29-31; (b) A. Goslinga, ed., 'Bilderdijks Fransche autobiographie', in: Vereeniging het Bilderdijk museum, Eenentwintigste jaarverslag (1928-1929) 9-16.
5.2. Van der Aa, II, 2, 535-550; NNBW, II, 146-165.

308.
1.1. Jan Willem Kumpel.
1.2. Amsterdam, 24 augustus 1757 - Amsterdam, 5 november 1826.
1.3. Zoon van een welgesteld koopman. Studeerde rechten te Leiden. Dichter, bevriend met Bilderdijk. Vurig Oranjegezind, verrichtte diensten voor de Prins, maar viel in 1786 in ongenade. Maakte grote schulden, was voortdurend op de vlucht voor schuldeisers. Verbleef in de periode 1797-1802 in Engeland, waar hij wegens schulden in gijzeling raakte. Vestigde zich na terugkeer als advocaat te Amsterdam en noemde zich Campbell gezegd Kumpel. Werd beschermeling van Catharina Rebecca Woesthoven, de voormalige echtgenote van Bilderdijk. Belandde opnieuw in gijzeling, ditmaal door haar toedoen. Kwam na dertien jaar vrij. Zwierf door Amsterdam met een handeltje in pepermunt. Kreeg tenslotte onderdak in het gijzelhuis.
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. I C 5.
2.2. 20 x 31,5; 95 p.
2.3. Curriculum vitae van Mr. J.W.Kumpel.
3.1. Autobiografie.
3.2. Gericht aan een onbekend heer; (p.1) Weledelen gestrenge heere! Doorloop deze bladen, mijnheer! En beoordeelt mijn lot, en mijn hart. Aan de waarheid der facta zult gij niet kunnen twijffelen en overtuigd zijn dat als dit scelet met vleesch bekleed en met smaak bezielt was, het een notabel weezen kon ten toon stellen.
4.1. 21 augustus 1757 - 16 april 1803.
4.2. Beschrijving van het leven van de auteur, jeugd, opleiding, en loopbaan, vriendschappen en liefde, dichterlijke activiteiten,. contacten met het prinselijk hof, diverse tegenslagen, verblijf in Engeland, terugkeer in Nederland.
5.2. Van der Aa, X, 431-432; NNBW, I, 1254; J.G.Frederiks, 'Jan Willem Kumpel, later mr.J.W.Campbell genaamd Kumpel', Amsterdams Jaarboekje 1890 22-37; H.Hardenberg, Liefde in de pruikentijd. Romantische verhalen uit oude papieren (Den Haag, 1976) 141-158; J.F.M.Sterck, 'Vrouwe Bilderdijk (Odilde) en mr.Jan Willem Kumpel', Amsterdamsch Jaarboekje 1897 107-127.

309.
1.1. Cornelis Rudolfus Theodorus Krayenhoff.
1.2. Nijmegen, 2 juni 1758 - Nijmegen, 24 november 1840.
1.3. Zoon van Cornelis Johannes Krayenhoff (1722-1782), majoor-ingenieur, en Clara Jacoba de Man. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1788 met Johanna Geertruida van der Plaat.
2.1. ARA II, coll. Krayenhoff 84.
2.2. 15,5 x 9,5; 29 p.
2.3. Uit dezen echt geboren twee zoonen Cornelis Johannes den 21 december 1788 en Jan den 29e october 1790.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1758 - 1810.
4.2. Korte notities van familiegegevens, opleiding, en ambtelijke loopbaan.
5.2. Van der Aa, X, 385-390; NNBW, II, 719-725.
6. Onder hetzelfde inv.nr. een net-afschrift (15,5 x 9,5; 31 p.), aangevuld tot 1825.

310.
1.1. Jan Perk.
1.2. Hilversum, 21 december 1758 - Hilversum, 12 september 1823.
1.3. Zoon van Jan Jansz. Perk (1733-1779), veerschipper, en Emmitje Soetbrood (1737-1773). Tweemaal gehuwd, in tweede huwelijk met Maria Johanna van der Velde (1755-1825). Afkomstig uit een geslacht van veerschippers, klom op door zelfstudie. Vanaf 1779 veerschipper. Opziener der domeinen in het Gooiland. In 1795 werd hij lid van het dorpsbestuur, van 1803 tot 1810 dorpssecretaris van Hilversum, vanaf 1804 ook notaris. Hij had belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.
2.1. Hilversum, Cultureel centrum De Vaart, coll.Perk (no.E 6).
2.2. 22 x 14; 124 p.
2.3. Familie-herinneringen uit grootvader's en vader's dagboeken verzameld voor kinderen en kindskinderen.
3.1. Dagboek.
4.1. 21 december 1758 - ca.1820.
4.2. Aantekeningen vooral over jeugd en opvoeding, werk, familiegebeurtenissen en overpeinzigen.
5.2. P.W. de Lange, 'Een stuk Hilversumse geschiedenis gespiegeld in de levensbeschrijvingen van enige leden van het schippersgeslacht Perk', Tussen Vecht en Eem IV(1974) 51-72.
6. Uittreksel uit de dagboeken door Emma Geertruida Perk (1837-1917), kleindochter van de auteur. Het archief Perk is uiteengeraakt. Het originele dagboek van Jan Perk van vóór 1813 is niet overgeleverd.

311.
1.1. Cornelis Rudolfus Theodorus Krayenhoff.
1.2. 1758 - 1840.
2.1. ARA II, coll. Krayenhoff 83.
2.2. 31 x 19,5; 475 p.
2.3. Bio-graphische aanteekeningen betreffende C.R.T. Krayenhoff.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1758 - 1839.
4.2. Overzicht van zijn levensgeschiedenis, opgesteld in 1826 en vanaf dan bijgehouden.
5.1. H.W. Tydeman, ed., Levensbijzonderheden van den luitenant-generaal baron C.R.T. Krayenhoff; door hem zelven in schrift gesteld, en op zijn verlangen in het licht gegeven door Mr. H.W. Tydeman (Nijmegen, 1844).

312.
1.1. Warner Soetens.
1.2. Amsterdam, 1725 - Schiedam, 26 januari 1790.
1.3. Predikant te Kalslagen (1752-1753), Oud-Vossemeer (1753-1762), Vlissingen (1762-1768) en Schiedam (1768-1790).
2.1. GA Tholen, aanwinst.
2.2. 20,5 x 16; 20 p.
2.3. Enige aantekeningen die betrekking hebben op mijn staat en kerkelijke bedieninge zedert den jare 1758.
3.1. Dagboek.
4.1. 16 januari 1758 - 5 juni 1762
4.2. Aantekeningen gemaakt in Oud-Vossemeer van godsdienstige overpeinzingen, activiteiten als predikant, problemen met de catechisatie, kritiek op zijn prediking, problemen met de huisvesting en de verwikkelingen rond verschillende beroepingen, en de uiteindelijke benoeming in Vlissingen. Breekt plotseling af.
5.2. F.A.van Lieburg, 'Gereformeerd pastoraat op het Zeeuwse platteland: het egodocument van dominee Guarnerus Soetens (1725-179)', in: A.Wiggers e.a., red., Rond de kerk in Zeeland (Delft, 1991), 194-208.

313.
1.1. Michiel Chistiaan Vos.
1.2. Kaapstad, 31 december 1759 - Tulbagh (Zuid-Afrika), 26 februari 1826.
1.3. Studeerde vanaf 1781 in Utrecht, predikant te Woudenberg in 1785, in Pijnacker in 1789, in Woerden in 1790, in 1793 teruggekeerd naar Zuid-Afrika.
3.1. Autobiografie.
4.1. 31 december 1759 - 1824.
4.2. Gericht aan een vriend.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, als predikant der hervormde christelijke gemeente op onderscheidene plaatsen in Nederland, Afrika en Azië, van zijne jeugd af tot den tijd van zijn emeritusschap, door hemzelven in den jare 1819 briefgewijze aan eenen vriend medegedeeld (Amsterdam, 1824).
5.2. Van der Aa, XIX, 390-391; NNBW, IV, 1413-1416.

314.
1.1. Willem Bijl.
1.2. 's-Gravendeel, 1760 - Barendrecht, 10 februari 1835.
1.3. Smid en veearts, eerst te Oud-Beijerland, later in Mijnsheerenland en Barendrecht.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1760-1800.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Krachtdadige bekering van Willem Bijl (Puttershoek, 1981).

315.
1.1. Willem van Irhoven van Dam.
1.2. Staphorst, 24 januari 1760 - 1802.
1.3. Zoon van Cornelis van Dam (1731-1789), predikant, en Maria van Irhoven. Getrouwd in 1789 met Debora Aeneae (1768 - na 1821). Tot zesjarige leeftijd wonend in Staphorst, daarna in Linschoten. Opleiding op een Franse kostschool in Schoonrewoerd. Klerk op een handelskantoor te Amsterdam. Begon in 1776 de studie theologie te Utrecht en werkte als huisleraar. Publiceerde vanaf 1782 te Amsterdam onder de naam Candidus tegen het stadhouderlijk regime, en met name tegen de prinsgezinde pamflettist Rijklof Michaël van Goens. Promoveerde in 1789 in de rechten en vestigde zich als advocaat in Amsterdam. Week na zijn betrokkenheid bij de revolutiepoging van 1794 uit naar Parijs. Speelde een actieve rol in de politiek van de Bataafse Republiek en was ondermeer inspirator van de grondwet van 1801.
2.1. ARA II, FA Croiset 116.
2.2. 23 x 19; 4 p.
2.3. Ik ben geboren te Staphorst in Overijssel, den 24 januarij 1760.
3.1. Autobiografie.
4.1. (1758) 24 januari 1760 - ca. 1776.
4.2. Korte beschrijving van de geschiedenis van ouders en grootouders, zijn eigen jeugdjaren in Staphorst en Linschoten, zijn opleiding op een kostschool in Schoonrewoerd en de tijd dat hij bij familie op een handelskantoor, Muilman en Baerleman, in Amsterdam werkte. De tekst breekt af midden in een zin.

316.
1.1. Dirk van Hogendorp.
1.2. Heenvliet, 13 oktober 1761 - bij Rio de Janeiro (Brazilië), 29 oktober 1822.
1.3. Zoon van Willem van Hogendorp (1735-1784), lid van de vroedschap van Rotterdam, resident in Indië in dienst van de VOC, en Carolina Wilhelmina van Haren. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1785 met Elisabetha Margaretha Bartlo. Kreeg een militaire opleiding te Berlijn. Nam dienst in het Staatse leger, maar nam ontslag. Daarna opgeleid voor de zeedienst, maakte hij in Indië carrière bij de VOC. Werd een voorstander van de opheffing van de VOC. Werd in 1798 geschorst en gearresteerd, vluchtte naar Nederland en zette zijn strijd tegen de VOC daar voort. Werd in 1803 aangesteld tot gezant in Rusland. In 1806 minister van oorlog, in 1807 gezant in Wenen. Was nauw betrokken bij de veldtocht in Rusland. Nam in 1814 ontslag, maar kreeg bij Willem I geen aanstelling. Bood aan Napoleon opnieuw zijn diensten aan, en bleef na de slag bij Waterloo in Frankrijk om in 1817 te vertrekken naar Brazilië, waar hij een koffieplantage opzette.
2.1. ARA II, coll. Van Hogendorp aanw.1922 nr.42.
2.2. 25,5 x 20; 610 p.
2.3. Je me propose une tache difficile en commencant l'histoire de mon temps.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
3.2. ...l'histoire de ma vie...ne pourroit cependant avoir en elle même qu'un intérêt fort médiocre et pour les contemporains et pour la postériorité; aussi ne serois-je pas tenté de l'entreprendre. Mais j'ai vécu à une époque si mémorable et le cours des évènements m'a approché de tant de personnes marquantes au milieu des circonstances les plus difficiles que mes souvenirs valent, je crois, la peine que je me donne de les recueillir ici.
4.1. 1761 - 1813.
4.2. Uitgebreide optekening van zijn levensloop en zijn rol in de militaire en politieke gebeurtenissen.
5.1. D.C.A. van Hogendorp, ed., Mémoires du Général Dirk van Hogendorp, Comte de l'Empire etc. (La Haye, 1887).
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 932-939; NNBW, VII, 608-613; R.Fruin, 'De mémoires van Dirk van Hogendorp', in: Verspreide geschriften 8 dln. (Den Haag, 1900-1903) VIII, 127-135.
6. Het geschrift breekt plotseling af; niet duidelijk is of het onvoltooid is of dat de laatste pagina's zijn zoekgeraakt. Het betreft een afschrift in opdracht van de auteur vervaardigd door een zekere Taunay.

317.
1.1. Willem van der Hoeve.
1.2. Gouda, 7 september 1729 - .
1.3. Zoon van Frederik van der Hoeve (-1761), jurist, burgemeester van Gouda, en Petronella van der Hoeve (-1772). Vervulde overheidsfuncties in Gouda, tot 1795, het jaar waarin hij het land ontvluchtte. Had een langdurig conflict met baljuw Martinus van Toulon. Was in 1752 gehuwd met Margaretha Anna van Diepenbrugge.
2.1. SA Hollands Midden, Gouda, coll.hss. 54.
2.2. 19,5 x 32; 223 f.
2.3. Aanteekeningen van 'tgeen is voorgevallen en geobserveerd werd, zedert dat ik Willem Fredriksz. van der Hoeve aangesteld ben geworden als vroedschap der stad Gouda.
3.1. Dagboek.
4.1. 31 december 1761 - 19 januari 1788.
4.2. Aantekeningen als vroedschap, bezigheden, voorvallen, uitgaven en inkomsten.
5.2. J.Smit, Een regentendagboek uit de achttiende eeuw (Gouda, 1957).

318.
1.1. Ottho Gerhard Heldring.
1.2. Buren, 23 november 1762 - Zevenaar, 23 mei 1841.
1.3. Zoon van Ottho Gerhard Heldring (1698-1764), militair, en Arendina van Vhelen (1721-1798). Predikant te Zevenaar. Huwde in 1796 met Louisa Gertruda Janssen (1764-1840).
2.1. ARA II, coll. Heldring 64.
2.2. 20,5 x 13,5; 48 p.
2.3. (Omslag) Aandenken voor mijne overgeblevene familie; (p.1) Aandenken voor mijne kinderen van hunne overledenen den 9 mei 1839.
3.1. Memoires.
4.1. 1762 - 1840.
4.2. Herinneringen aan het leven, maar vooral het overlijden van ouders, zuster, kinderen en aangetrouwde familieleden. Met veel aandacht voor de dochter Louise (1802-1839), wier dood op 2 april 1839 kennelijk aanleiding tot dit schrijven is geweest. Gevolgd door een herinnering aan zijn echtgenote, na haar overlijden opgetekend op 6 maart 1840.
5.2. NNBW, IV, 721 (onder Otto Gerhard Heldring).
6. Hetzelfde inv.nr. bevat een katern herinneringen gewijd aan dochter Louise, en een gedeeltelijke transcriptie van bovengenoemde tekst. In inv.nr. 275 nog meer herinneringen aan het overlijden van zijn zuster en zijn beide dochters.

319.

1.1. Franciscus Adriaan van der Kemp.
1.2. Kampen, 4 mei 1752 - Oldenbarnevelt-Trenton (V.S.), 7 september 1829.
1.3. Zoon van Johan van der Kemp, militair, en Anna Catharina Leydekker. Diende in het leger, studeerde vanaf 1770 in Groningen. Werd later Doopsgezind predikant. Patriot. In 1787 verbannen. Vertrok in 1788 naar de Verenigde Staten. Huwde in 1782 met Reinira Johanna Engelbertha Vos (-1828).
2.4. Engels.
3.1. Autobiografie.
3.2. Gericht aan zijn zoon.
4.1. 4 mei 1762 - ca. 1820.
4.2. Verslag van zijn eigen leven.
5.1. H.Linklaen Fairchild ed., An autobiography together with extracts from correspondance (New York-London, 1903). Eerste uitgave: The Christian Reformer (London) no. XLI, vol.IV (May 1837).
5.2. Van der Aa, X, 104-107; NNBW, VIII, 953-958.

320.
1.1. Jacob Eduard de Witte van Haemstede.
1.2. Den Bosch, 2 april 1763 - Den Haag, 1853.
1.3. Zoon van Jacob Eduard de Witte (1723-1809), genieofficier, directeur-generaal der stadswerken te Amsterdam en luitenant in het Russiche leger, en diens echtgenote (-1780). Gehuwd in 1790 met Maria van Zuylekom (1759-1831). Groeide op in Amsterdam en Nijkerk. Nam dienst in het Staatse leger. Als vaandrig in Brouwershaven gestationeerd, was hij beschuldigd van verraad aan de Engelsen, waarvoor hij in 1784 veroordeeld werd tot zes jaar gevangenisstraf en eeuwige verbanning uit Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht. Scjrijver. Regelmatig veroordeeld wegens het schenden van zijn verbanningsstraf.
2.1. ARA I, coll. Aanw. aanw. 1879 A XIII (losse aanw. ARA I, 1814-1888).
2.2. 2 dln.; 21,5 x 17,5; 132 p. en 34 x 21; 96 p.
2.3. Fragmenten uit de roman van mijn leeven.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven om als brochure te worden uitgegeven, als verweer tegen datgene wat over de schrijver wordt verteld in het Vervolg op de Vaderlandsche geschiedenis van Jan Wagenaar.(p.3).
4.1. (1700-) 1763 - 1790.
4.2. Het geschrift bevat in twaalf fragmenten de geschiedenis van vader en grootvader en zijn levensloop tot aan zijn huwelijk. Ondertekend 1 januari 1826.
5.1. Uitgave in voorbereiding door G.Drewes en H.Groot.
5.2. Van der Aa, XX, 397; NNBW, III, 1472-1475.