Naar de Nederlansdse site

Travel journals up to 1814: part 1

1.
1.1. Arent Willemsz.
1.2. Ca. 1481 -.
1.3. Heelmeester en barbier te Delft. Trouwde in 1509 met Maretgie Hugendochter (-1537).
2.1. UB Amsterdam coll.hss. XXV C 76.
2.2. 14x19,5; ca. 320 p.
2.3. Hier begint die alre hoechste ende alre heilichste pellegrummaetgie van die alre heilichste stat van Jherusalem beghinnende van Delft off van stede tot stede van mile tot mile etc.
4.1. 17 december 1509 - 11 december 1525.
4.2. Verslag van een pelgrimstocht van Delft naar Jeruzalem, via Maastricht, Keulen, Trente, Venetië, Kreta, Candia (thans Iraklion), Cyprus en Jaffa en terug. De auteur maakte de reis in gezelschap van zeven anderen. Gevolgd door aantekeningen betreffende het gezin van de auteur. Voorts genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Van Overschie (1623-1697).
5.1. C.J. Gonnet, ed., `Bedevaart naar Jerusalem volbracht en beschreven in het jaar 1525 door meester Arent Willemsz., barbier tot Delft in Hollant', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem XI (1883) 1-180.

2.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Friesland FA Van Eysinga - Vegelin van Claerbergen 1332.G.
2.2. 15x19,5; 87 p.
2.3. Accurata descriptio peregrinationis in terram sanctam per illustres ac antiqua nobilitate splendidos viros ac dominos D. Hesselum a Martena, D. Tzallingum a Botnija, nec non D. Julium a Botnija, Frisios, religionis ergo feliciter susceptae, anno salutis humanae MDXVII.
2.4. Nederlands en Latijn.
4.1. 7 mei 1517 - 28 juli 1517.
4.2. Verslag van een bedevaart naar Palestina door België en Frankrijk via Venetië, Kreta en Cyprus.
5.1. De Vrije Fries III (1844) 219-277.
6. Afschrift uit 1592 door Sibrandus Leo; ander afschriften: Provinciale Bibliotheek van Friesland coll.hss. 286 hs.; UB Leiden Ltk; KB Den Haag 71 H 27; Berlijn Deutsche Staatsbibliothek 1011; Cuyk, Bibliotheek van het klooster St. Agatha 929.

3.
1.1. Joannes Want.
1.2. - 26 februari 1558.
1.3. Dominicaan, in 1499 ingetreden in het klooster te Den Bosch. Maakte in 1519 een pelgrimstocht naar Palestina, bekostigd door vrouwe Catharina van den Staeke, weduwe van heer Hendrik Hermansz. van Deventer.
2.1. KUB, Bibl. van de Theologisch Faculteit coll.hss. 6.
2.2. 10,5x14; ca. 85 f. (een aantal f. is geheel of gedeeltelijk verwijderd).
2.3. Dit is die viagie oft reijse geschiet by brueder van Want van der Prekaren Oorden in `tzertoghenbosch nae den Heilighen Lande te weten tot Jerusalem met meer anderen pelgrims in alle manieren als ick broeder Jan gereijst hebben et.a.
4.1. 1519.
4.2. Verslag van een pelgrimstocht naar Palestina, bezoek aan Jeruzalem.
5.1. A.F. van Beurden, `Dit is die viagie...' Limburg's Jaarboek III (1896) 157-226.
5.2. NNBW III, 1390.
6. Microfilm aanwezig op UB Leiden.

4.
1.1. Lieven Jans Gillesz.
1.2. 1496 - Zierikzee 21 oktober 1540.
1.3. Burgemeester van Zierikzee, gehuwd met Balegha Bestmansdr. (1501-1577).
2.1. Koninklijke Bibliotheek 70 G 10.
2.2. 9x14; 90 f.
2.3. (f.5) Dit is den wech om te reysen van Antwerpen tot Marie Magdalena in Provencen ende van dair tot Rome ende van dair tot Venegien ende van dair tot Jherusalem.
4.1. 22 maart 1519 - 15 december 1519.
4.2. Verslag van een pelgrimstocht gemaakt in gezelschap van Daniël Moij van Antwerpen door België, Frankrijk (Parijs) en Italië (Venetië) naar Palestina (Jeruzalem). Terugreis beschreven tot Bergen op Zoom en Zierikzee. Het hs omvat verder genealogische aantekeningen betreffende de families Keersmaker, Manteau en Leydekker (1548-1682). Ingevoegd een gedrukt getijdenboekje (Parijs, 1513).
6. Mogelijk zijn vier folio's verwijderd.

5.
1.1. Jan Goverts.
1.3. Priester te Gorinchem en vicaris van de St. Hipppolytuskerk te Delft.
2.1. GA Delft coll. hss. 37 E 1.
2.2. 19x14; 158 f.
2.3. Reysen na Jerusalem ende Jordaan etc. etc. gedaan door Jan Goverts priester van Gorkum in den jaare 1525 door hem zelve beschreeven.
3.2. Bestemd voor een lezerspubliek.
4.1. 22 april 1525 - na 3 november 1525.
4.2. Verslag van een reis vanuit Delft over Venetië naar Jeruzalem en Jaffa en langs dezelfde route terug, in gezelschap van Arent Willemsz, barbier te Delft, en Gerbrant Vechterzn. van Haarlem. Eveneens begonnen aan de reis was Adrian Bartholomeusz., barbier te Alkmaar.
6. Afschrift van UB Göttingen, hs. 823i.

6.
1.1. Frederik Coenders van Helpen.
1.2. Helpman, 15 februari 1541 - 23 juni 1618.
1.3. Zoon van jhr. Derck Coenders van Helpen. Gehuwd met Hille Cater. Verbleef langdurig in het buitenland, eerst voor educatie en studie, later in ballingschap. Zijn familie was protestants. Speelde een belangrijke rol in de Opstand tegen Spanje. Vervulde bestuurlijke functies, was onder meer burgemeester van Groningen.
2.1. RA Groningen coll.hss. in octavo 43.
2.2. 10x15,5; ca. 180 p.
2.3. Anno 1557.
2.4. Nederlands, Latijn en Frans.
4.1. 1557-1584.
4.2. Aantekeningen van reizen naar en verblijf in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Activiteiten en belevenissen ten tijde van de stadhouders Willem I en Maurits.
5.1. H.O. Feith en J.A. Feith, ed., `Reisjournaal van jhr. Frederik Coenders van Helpen', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap XIV (1893) 114-226.
5.2. NNBW X, 184-185.

7.
1.1. Hugo Hugenszoon van Rijck.
1.2. Inwoner van Delft.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 75 A 2 : 3.
2.2. 10,5x14,5; 82 f.
2.3. Den Xe mey anno 1561 ben ick Hugo Huygensoon van Rijck met mijnen soon Cornelis Huygens van Rijck gereyst uit Delft nae Jerusalem...
4.1. 10 mei 1561 - 25 maart 1562.
4.2. Verslag van een pelgrimstocht van Delft via Venetië naar Jeruzalem, in gezelschap van zoon Cornelis Huygens (1544-1623), bierbrouwer te Delft.
5.2. D.S. van Zuiden, `Een reis van twee Nederlanders naar Palestina in 1561', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde R8, II (1940) 115-120.
6. Op f.1 de mededeling `Dit boeckgen hoort toe Claes Hugensz. van Rijck, wonende tot Delft an de Voorstraet, ende nu mr. Hugo Hugens van Rijck, desen 30en junij 1659. Die dit boeckgen vint eer 't verlore is, die sal sterven eer hij syeck is. 1639. Maria Huygen van Rijck'.

8.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. Utrecht, 18 maart 1565 - Utrecht, 15 juli 1641.
1.3. Zoon van Arend van Buchell en Brigitta Jans. Volgde de Latijnse school te Utrecht en Arnhem. Studeerde in 1583 in Leiden, in 1584 te Douai en in 1585-1586 te Parijs. Had belangstelling voor de geschiedenis. Reisde in 1587 en 1588 door Duitsland en Italië en verbleef enige tijd te Rome. Werd in 1590 en 1591 secretaris van Walraven van Brederode, eerste edele van Holland. Was daarna in dienst van Johan de Hornes, en maakte met hem een reis door Duitsland. Promoveerde in 1593 in de rechten te Leiden, en werd advocaat te Utrecht. In 1599 en 1600 maakte hij een reis naar Keulen. Na 1611 leidde hij een teruggetrokken leven als geleerde te Utrecht. Huwde in 1593 met Klaasje van Voorst.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 798.
2.2. 2 dln.; 31,5x20; (a) 275 en (b) 237 f.
2.3. (a) Commentarius rerum quotidianarum; (b) Iter Italicum.
2.4. Latijn.
4.1. (Januari 1560-) 1565 - april 1599.
4.2. (a) Aantekeningen betreffende het persoonlijk leven van de auteur en de geschiedenis van zijn tijd, reizen door Nederland, en als student te Douai en Parijs; (b) verslag van een reis door Duitsland en Italië in 1587-1588. Voorzien van tekeningen.
5.1. Gedeelten van de handschriften van Van Buchell zijn uitgegeven in: G. Brom en L.A. van Langeraad, ed., Diarium (Amsterdam, 1907) en in enkele andere publikaties. Zie voor een uitvoeriger beschrijving: K. van der Horst, Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek (Utrecht, 1984).
5.2. Van der Aa; NNBW VI, 229-331

9.
1.1. Ubbo Emmius (Ubbe Emmen).
1.2. Greetsiel (Oost-Friesland) 5 december 1547 - Groningen 5 december 1625.
1.3. Zoon van Emme Dijken, Luthers predikant. Gehuwd in eerste huwelijk met Theda Tiabbern (-1583). Werd in 1570 ingeschreven aan de universiteit van Rostock. Maakte van 1575 tot 1578 een reis door Europa, verbleef te Genève en werd Calvinist. Was onder meer rector van de Latijnse school te Groningen. Werd in 1614 de eerste rector van de universiteit te Groningen, en tevens hoogleraar in de Griekse filologie en in de geschiedenis.
2.1. UB Groningen coll.hss.153.
2.2. 7x9,5; 36 f.
2.3. Itinerarium meum cum irem Genevam & inde in patri cum redirem.
2.4. Latijn.
4.1. 19 mei 1576 - 23 juli 1578.
4.2. Verslag van een reis door Duitsland naar Genève en Lyon en terug, en van een reis van Genève naar Emden.
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 408.

10.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. 1565-1641.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 1640 (5 L 24).
2.2. 14x9,5; 146 f.
2.3. (Omslag) Reisjournaal van Arnoldus Buchelius; (f.2) Acta Diurna.
2.4. Latijn.
4.1. Juli 1584 - mei 1568; februari 1588 - maart 1588.
4.2. Verslag van een reis van Utrecht naar Douai en Parijs (Frankrijk) om te studeren, en terug, en van een reis door Italië (fragment).

11.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. 1565-1641.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 761 (5 L 20).
2.2. 15,5x10; 202 f.
2.3. Rerum memorabilium diversarum. Observatinum itineris mei Germanici et Italici commentariolus.
2.4. Latijn.
4.1. April 1587 - 1 juni 1588.
4.2. Verslag van een reis door Duitsland en Italië, verblijf te Rome.

12.
1.1. Daniël van der Meulen.
1.2. Antwerpen 23 oktober 1554 - Leiden 25 juli 1600.
1.3. Koopman te Antwerpen, verliet deze stad in 1585, verbleef te Haarlem, Delft en Bremen. Vestigde zich in 1591 te Leiden als koopman. Nam deel aan diplomatieke missies. In 1584 gehuwd met Hester della Faille.
2.1. GA Leiden, coll. Van der Meulen 7.
2.2. 21x32,5; 52 p.
2.3. XIII de Janvier 1598.
2.4. Frans, passages Latijn.
4.1. 13 januari 1598 - 30 januari 1598.
4.2. Verslag van een reis van Leiden naar België, aankomst te Antwerpen, doorreis naar Brussel, waar de auteur betrokken was bij onderhandelingen met aartshertog Albert van Oostenrijk.
5.2. Van der Aa.
6. Een derde katern bevat een onvolledige kladversie van het document.

13.
1.1. Frederik de Houtman.
1.2. Gouda ca. 1540 - Alkmaar 1627.
1.3. Zoon van een brouwer te Gouda. Maakte twee reizen naar Oost-Indië. Voer in 1598 opnieuw naar Oost-Indië, raakte in Atjeh gevangen, werd vrijgelaten in 1601. Was in 1605-1611 gouverneur van Ambon, later van de Molukken. Vestigde zich tenslotte in Alkmaar.
2.1. SA Hollands Midden, Gouda varia 2004.
2.2. 20,5x15; 55 f.
2.3. Cort verhael van tgene wedervaren is Frederick de Houtman tot Atchein int eylandt Sumatra in den tijdt van ses ende twintigch maenden die hij aldaer gevanghen is gheweest.
3.2. De auteur vond het zijn `devoir...dat ick de groote weldaden die de goede God mij onwaerdige aertworm gedaen heeft in de wonderbaerlijcke verlossinge uijt mijner ellende met een cort verhael van de oorspronck derselver aen den dach brenge soude'; Opgedragen aan prins Maurits.
4.1. 25 maart 1598 - 25 augustus 1601.
4.2. Verslag van een reis van Zeeland naar Sumatra via de Malediven, belevenissen in Atjeh, contact met de vorst van Atjeh, gevangenschap, weigering om zich tot de Islam te bekeren, begin van de thuisreis.
5.1. Cort verhael [...] (Gouda, 1880); `Cort verhael [...]' in: W.S. Unger, ed., De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië (Den Haag, 1948) 64-110.
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 6278.

14.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. 1565-1641.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 762 (5 H 12).
2.2. 19,5x16; 43 f.
2.3. Diarium itineris mei Coloniencis ao. austi MDXCIX.
2.4. Latijn.
4.1. 3 augustus 1599 - maart 1600.
4.2. Verslag van een reis naar, en verblijf te Keulen.
5.1. H. Keussen, vert. en ed., `Die drei Reisen des Utrechters Arnoldus Buchelius nach Deutschland, insbesondere sein Kolner Aufenthalt', Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein LXXXV (1908) 90-114.

15.
1.1. Jan Martensz Merens.
1.2. Hoorn 14 januari 1574 - 1642.
1.3. Zoon van Maarten Merens (1544-1573), watergeus, ontvanger te Hoorn, en Maria Theunis Verduyn (1539-?). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1603 met Aaltje Ewauts Beverwyk (-1603). Woonde van 1594-1597 in Lissabon en in 1599 in Calais. Was bestuurder van Hoorn. Werd in 1618 bewindhebbber van de VOC en verbleef uit dien hoofde in de jaren 1628-1634 in Engeland.
2.1. RA Noord-Holland FA Merens 49.
2.2. 31,5x21; 18 f.
2.3. (f.2) Den 15en maij anno 1600. In den name des Heeren vertrocken van Cales in Vranckrijck en geariveert tot Bouloigne...
4.1. 15 mei 1600 - 13 oktober 1600.
4.2. Beschrijving van een reis vanuit Calais door Frankrijk en Italië naar Rome en terug door Oostenrijk en Duitsland naar Hoorn.
5.1. De reis van Jan Martensz. Merens door Vrankrijk, Italië en Duitsland anno 1600 (Den Haag, 1937).
5.2. Van der Aa; A. Merens, De geschiedenis van een Westfriese regentenfamilie: het geslacht Merens ('s-Gravenhage, 1957); A. Merens, `Een Hoornsche jongen op reis', West-Friesland's Oud en Nieuw XIII (1939) 193-207.

16.
1.1. Ernst Brinck
1.2. Harderwijk 1582 of 1583 - Harderwijk 4 december 1649.
1.3. Zoon van Alphert Brinck, burgemeester van Harderwijk, en Christina Boos. Bezocht het Harderwijkse gymnasium, studeerde te Durlach en Baden, verbleef vervolgens te Leiden en anderhalf jaar te Parijs. Reisde verder o.a. naar Engeland. Vertrok eind 1612 naar Constantinopel, als secretaris van Cornelis Haga, Nederlands gezant aan het Turkse hof. Keerde na twee jaar terug naar Harderwijk, waar hij in 1620 tot schepen en burgemeester werd benoemd. Trouwde in 1623 met Jella van Keppel.
2.1. GA Harderwijk, Oud Archief 2048.
2.2. 10x15,5; 130 f.
2.3. Itinerarium.
2.4. Frans, Latijn, Nederlands en Duits.
4.1. 1602-1604, 1607.
4.2. Verslagen van reizen, te beginnen met een grand tour, door Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, België en Engeland; aantekeningen over Parijs en Fontainebleau. Nederland: beschrijvingen van onder meer Arnhem, Amsterdam, Harderwijk, Haarlem, Leiden, Enkhuizen en de Veluwe. Aantekeningen over zeden en gebruiken van Fransen en Duitsers; aantekeningen van oudheidkundige en historische zaken.
5.1. J.M. van Wijhe, `Amsterdam in het begin der 17e eeuw. Aanteekeningen van Ernst Brinck', Jaarboek Amstelodamum XX (1923) 25-33.
6. Het document maakt deel uit van een verzameling `adversaria' van E. Brinck (Oud Archief 2013-2061; 46 bandjes en 3 portefeuilles); deze bevatten verder o.a. `Historiae animalium', `varia' betreffende vrouwen en een lijst van dodelijke ziekten. Van een deel hiervan is een tekstuitgave in voorbereiding.

17.
1.1. Pieter van den Broecke.
1.2. Antwerpen 25 februari 1585 - voor de stad Malakka 1 december 1640.
1.3. Zoon van Pieter van den Broecke, koopman te Hamburg, en Maiken de Morimont. Begon in 1605 een loopbaan als zeevaarder; was opperkoopman in Oost-Indië, verbleef te Surat als directeur van de handel in Hindoestan en Perzië. Leidde in 1640 de belegering van Malakka. Was ongehuwd.
2.1. UB Leiden BPL 952.
2.2. 20x29,5; 132 f.
2.3. Journael van mijn voiagien gedaen naer Cabo Verde, vandaer naer Guinea, voort in Angola ende daarnaer in Oost Indien onder het beleydt van de Ehr gouv.genal. Gerard Reijnst. Begonne de eerste mael in de maendt novenb. in den Jaere 1605.
4.1. 16 november 1605 - 1 januari 1630.
4.2. Verslagen van zeereizen: van Amsterdam naar Angola en naar Oost-Indië, verder naar de kusten van India; verblijf te Surat. Toegevoegd: een uittreksel uit een `memory boeck' van de vader van de auteur.
5.2. Van der Aa; NNBW V, 52; K. Ratelband, ed., Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614 ('s Gravenhage, 1950); W.P. Coolhaas, ed., Pieter van den Broecke in Azië ('s-Gravenhage, 1962).

18.
1.1. Cornelis van Beveren.
1.2. Dordrecht 1591- Dordrecht 17 juli 1663.
1.3. Zoon van Willem van Beveren (1556-1631), bestuurder van Dordrecht, en Emmerentia van der Eynde (-1632). Gehuwd met Christina Pijl (1601-). Studeerde rechten in Leiden en promoveerde aan de Universiteit van Orléans tijdens zijn reis. Vervulde na terugkeer bestuursfuncties in Dordrecht, en werd afgevaardigde naar de Staten van Holland.
2.1. CBG KNGGW FA Beelaerts van Emmichoven 119.
2.2. 20x15; 159 f.
2.3. Cornelis van Beveren Hrn. Willemsz. Notulen van zijne Wals Brabantsche, Franche, Switsersche ende Hoochduytsche Reijsen. In de jaren XVIcXII ende XVIcXIII. 32. Reise naer Franckrijck.
4.1. April 1612; 29 maart 1613 - 8 oktober 1613.
4.2. Verslag van een reis vanuit Dordrecht naar Orléans voor studie, in gezelschap van Caspar van Kinschot en Van Blockhusen, studenten rechten, en Wouter van Clootwijck, student medicijnen en zijn zwager, gevolgd door de terugkeer vanuit Orléans over Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.

19.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. Den Haag 4 september 1596 - Den Haag 28 maart 1687.
1.3. Zoon van Christiaan Huygens (1551-1624), secretaris van de Raad van State, en Susanna Hoefnagels (1561-1633). Studeerde rechten te Leiden. Was secretaris van prinsen Frederik-Hendrik, Willem II en Willem III. Dichter, componist. Trouwde in 1627 met Susanna van Baerle (1599-1639).
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA XXXIX.
2.2. 2x14; ca. 160 p.
2.3. (band) Reisjournaal der ambassade naar Italie 1620 en eenige Latijnsche gedichten door Constantijn Huygens; (p. 1) Au nom du Dieu vivant MDCXX Avril.
2.4. Frans.
4.1. 25 april 1620 - augustus 1620.
4.2. Verslag van een reis naar Italië. Verblijf te Venetië.
5.1. J.A. Worp, ed., `Constantijn Huygens' journaal over zijne reis naar Venetie in 1620', Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap XV (1894) 62-153.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 1186; Th. Jorissen, `De handschriften van Huygens', Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde 2eR, III (1873) 211-271; J.A. Worp, ed., De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687) I ('s-Gravenhage, 1911) I-XXV.

20.
1.1. Pieter Aeriansen Buijs.
1.3. Schoolmeester te Bennebroek.
2.1. RA Noord-Holland, Archief Losse Aanwinsten 1560.
2.2. 19x28; ca. 80 p.
2.3. (p. 7) Deesen naebeschreven journalen schrijf ende stel ick, Pieter Aeriansen Buijs door malcander, ende dat om oorsaecke ommedat ick deese vooyasie met wonderbaerlijcke avonttueren gedaen hebbe, dat een iegelijck hem sal verwonderen dat een man sulcken peryckel ende gevaer heeft uitgestaen [...].
3.2. (p. 7) [...] biddende alle liefhebberen die deesen mijnen journalen sullen leesen, dat se deesen arbeit willen in danck neemen ende gedencken watte gevaren ick uitgestaen hebbe, daeromme deduccere ick deesen an mijn naeste erfgenamen ende vrinden ende begeer dat se dit mijnen arbeyt in waerden sullen houden na mijn doot [...].
4.1. 29 september 1620 - 8 juli 1620.
4.2. Verzameling van reisverslagen, liedjes en andere aantekeningen, onder meer (p. 12-22) een reis met de oorlogsvloot naar de Middellandse Zee, gevecht met Turkse schepen, verblijf in Noord-Afrika. Verder een kort verslag (p. 28) van een reis door Duitsland, (p. 31-32, 49) een lied en verslag van zijn reis in 1629 naar Oost-Indië, en (p. 64-67) aantekeningen betreffende een verblijf te Rome. Voorzien van tekeningen, met name plattegronden van steden.

21.
1.1. Paul Boelen.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 1398.
2.2. 11,5x17; 41 p.
2.3. (titelblad) Breive description de mon voyage d'Engleterre, France et d'Italie; (voorwoord) Preface ayant la curiosite de quiter a quelque bonne occasion la soupe hollandoise...; (p. 1) Recit de mon voyage d'Angleterre France et d'Italie.
4.1. 5 december 1621 - na september 1624.
4.2. Verslag van een reis door Engeland, Frankrijk en Italië.

22.
1.1. Andreas Colvius.
1.2. Dordrecht 1594 - Dordrecht 1 juli 1671.
1.3. Ambassadepredikant in Venetie sinds 1622. Waals predikant te Dordrecht sinds 1629.
2.1. ARA I coll. Aanwinsten aanw. 1891 no. 20c.
2.2. 31x20,5; 100 p.
2.3. Cort verhael van de wijse van mijn Ed. Heere mijn heere Johan Berck Ridder Raetsheere in den Hoogen Rade ende eerste ambassadeur ordinaris, voor de Hoogmogende Heeren mijn heeren de Staten Generael van de Vereenichde Nederlanden bij de deurlugtige Republique van Venetia.
4.1. 29 september 1622 - 22 augustus 1652.
4.2. Verslag van de activiteiten van Johan Berck, waar de auteur deels zelf aan deelnam, vanaf het begin van de reis naar Venetië tot aan het overlijden en de begrafenis van Berck in Middelburg, kort na de terugkeer; de reis door Frankrijk en Italië; diverse reizen binnen Italië en de terugreis; gebeurtenissen in de stad Venetië, met veel aandacht voor het godsdienstige.
5.2. C.L. Thyssen, `Een correspondent van Descartes: Andreas Colvius (1594-16..). Waals predikant te Dordrecht', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis XXXVIII (1951/2) 86-119.

23.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. 1596-1687.
2.1. UB Leiden Hug. 41.
2.2. 19,5x30,5; 3 f.
2.3. Anno MDCXXIV Den 26.en Feb. 1624. naer noen omtrent 5 uren zijn wij, in Godes name, t' seyl gegaen van voor Scheveningen.
4.1. 26 februari 1624 - 5 maart 1624.
4.2. Verslag van een moeizaam verlopen overtocht van Scheveningen naar Gravesend in Engeland.
5.1. J.H.W. Unger, ed., `Dagverhaal eener reis naar Engeland door Constantijn Huygens', Oud Holland XIV (1896) 199-202.

24.
1.1. Herman Jansz Spaen.
1.3. Logeerde gedurende ongeveer een jaar in het huis van Johan Berck, ambassadeur in Venetië en ging vandaar op reis.
2.1. ARA I coll. Aanwinsten aanw. 1891 20c.
2.2. 31x20,5; 17 p.
2.3. Beschrijvinge van een reijse, gedaen van Herman Jansz. Spaen, door het land van beloften.
4.1. 6 juli 1625 - 3 januari 1626.
4.2. Verslag van een reis vanuit Venetië naar het Heilige Land over Korfoe, de Libanon naar Jeruzalem, het verblijf aldaar, en de terugtocht via Nazareth en Betlehem.
6. Kopie van de hand van Andreas Colvius, ambassadepredikant en secretaris van Berck.

25.
1.1. Abraham Booth.
1.2. Utrecht 1606 - Wijk bij Duurstede 19 september 1636.
1.3. Zoon van Everard Booth (1577-1610), predikant, en Alida Ruysch (-1616). Gehuwd in 1631 met Johanna van Hagenouwen. Hij was secretaris van een gezantschap van de Staten Generaal naar Zweden en Polen in 1627, in 1628-1630 secretaris van een gezantschap van de VOC naar Engeland. Later werd hij secretaris van Wijk bij Duurstede.
2.1. (a,b) UB Utrecht coll.hss. 1782; (c) Ned. Scheepvaartmuseum bibl. A IV J 15.
2.2. 2 dln.; (a) 14,5x9; 71 f. en (b) 15x10; 101 f.; (c) 20x16; 57 f.
2.3. (a) Schrijfalmanak voor 1627; (b) Haer...hebben alhier synde eenige daegen ge... op ordre van den coninck van Sweeden...; (c) Journael van de legatie gedaen in de jarens 1627 ende 1628 bij de Edele Gestrenge Hoochgeleerde heeren Rochus van den Honaert, Raet in den Hoogen Rade van Hollant, Zeelandt ende Vrieslant, Andries Bicker, burgemr. der stadt Amstelredam ende Simon van Beaumondt, Raetpensionaris der stadt Middelburg, gecommit. 's lants van Zeelant ter vergaderinge van Ho.Mo.Heeren Staten Gnal. te samen bij de Hoochgem. Heeren Staten Generael gedeputeert en afgesonde op den vredehandel tusschen de coningen in Sweeden ende Poolen.
4.1. (a,b) 1627 - 1628; (c) 8 mei 1627 - 30 september 1627.
4.2. Verslag van een gezantschap van de Staten Generaal naar Polen en Zweden. (c) bevat een aantal gekleurde tekeningen van schepen, plaatsen en fortificaties.
5.1. Vgl. A. B[ooth], Iournael van de legatie, gedaen in de jaren 1627 en 1628 (Amsterdam, 1632).
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 215-216.

26.
1.1. Abraham Booth.
1.2. 1606 - 1636.
2.1. (a) Koninklijke Bibliotheek 131 H 30; (b) UB Utrecht coll.hss. 1196; (c) UB Utrecht coll.hss. 1197; (d) UB Utrecht coll.hss. 1198.
2.2. (a) 9,5x14,5; 89 f.; (b) 14,5x18; 67 f.; (c) 21x15; 13 f.; (d) 14x17,5; 168 f.
2.3. (a) Journael van mijne reyse ende vant gepass.e. in Engelandt; (b) Journael van t'gepasseerde op mijne reijse in Engellant; (c) Journael van mijne reijse van Londen nae Plymouth Ao 1630; (d) Engelandts descriptie. Britannia het grootste van alle Europeesche eylanden, beslaende in sijnen omvangh...
4.1. (1627) augustus 1628 - 1630.
4.2. Verslag van een diplomatieke reis van Den Haag naar Londen en van een verblijf in Engeland. Het gezantschap stond onder leiding van Albert Joachimi. Het was een missie ter beslechting van geschillen tussen de VOC en de Engelse Oost-Indische Compagnie. Aanleiding tot de reis was het opbrengen van drie VOC-schepen in Portsmouth.
5.1. D.H. Smit, ed., `A. Boot's journaal, geschreven tijdens een verblijf in Engeland in 1628-1630', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap LVII (1936) 62-109 (a en b); A. Merens, ed., Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael en descriptie van Engelandt (Den Haag, 1942) (b,c en d, gedeeltelijk).

27.
1.1. Gijsbert de With.
2.1. Dordrecht 19 juli 1611 -.
2.2. Zoon van Cornelis en Elisabeth van Haarlem. Studeerde te Leiden en Orléans. Ging in dienst van de WIC naar Brazilië. Lid van de Hoge Raad en president van de Raad van Justitie in Brazilië. Trouwde in Brazilië met Anna Pais d'Altro.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. V J 41.
2.2. 10x15; 106 f.
2.3. Verhael van mijne reijse in Vranckrijck gedaen anno 1632 en 1635. Gijsbert de With.
4.1. 1632-1635.
4.2. Verslag van een reis per schip van Dordrecht naar Frankrijk. Bezoeken aan Parijs, Orleans, waar de auteur promoveerde in de rechten, Nantes en andere plaatsen. Terugreis naar Dordrecht.
5.2. NNBW III, 1454; J.A.H. Bots, `Voyages faits par de jeunes Hollandais en France: Deux voyages types: Gijsbert de With et Nicolas Heinsius', in: Colloque internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique nr.590 `La découverte de la France au XVIIe siècle' (9e Colloque de Marseille, 25-28 janvier 1979) 469-480.

28.
1.1. Johan Farret.
1.2. Amsterdam 18 december 1611 - Woerden 27 januari 1650.
1.3. Zoon van Thomas Farret, borduurwerker te Amsterdam, en Abigael Weens (ca. 1574-). Jurist, van 1635 tot 1639 fiscaal te Curaçao, later lid van de regering van Woerden. Gehuwd met Cornelia Scheij (1615-1682).
2.1. Ned.Scheepvaartmuseum bibl. S 254.
2.2. 20x32; 76 f.
2.3. Texels uyttocht naer 't eylandt Curaçao Ao. 1635, junij 8.
4.1. 15 april 1635 - 1649.
4.2. Verslag op rijm van een reis naar Curaçao, verder `trantversjes' aldaar uitgewisseld tussen Peter Stuyvesant en de auteur, en gelegenheidsgedichten, onder andere over het afgeschoten been van Stuyvesant en naar aanleiding van de bruiloft van Josua Thomas Farret (1613-1697), broer van de auteur, en Baertje Scheij (-1690), zuster van Cornelia te Woerden in 1635. Bevat tekeningen door Hugo en Harmanus Swaneveld.
5.2. W.J. van Balen, Holland aan de Hudson (Amsterdam, 1943) 124-127.

29.
1.1. Joan Huydecoper.
1.2. Amsterdam 1599 - Amsterdam 26 oktober 1661.
1.3. Zoon van Jan Jacobsz. Bal alias Huydecoper en Lijsbeth Gerritsdr. van Gemen. Vervulde diverse ambten, was onder meer burgemeester van Amsterdam. Tweemaal gehuwd, in tweede huwelijk met Maria Coymans.
2.1. RA Utrecht FA Huydecoper 41.
2.2. 15x20; 78 p.
2.3. 30e april naer dat de Ho. Mo. H. Staten generael tot de legatie aen de Croon Poolen en Sweeden hadden gedestineert de heer Rochus van den Hoonert, Andries Bicker, Joachimi Andrea, soo is op den lesten april...
4.1. 30 april 1635 - 19 oktober 1635.
4.2. Dagboek bijgehouden tijdens een reis naar Polen en Zweden, als lid van een gezantschap van de Staten-Generaal naar die landen. Hij nam niet actief deel aan de onderhandelingen.

30.
1.1. Cornelis Booth.
1.2. Utrecht 20 oktober 1605 - Utrecht 13 juli 1678.
1.3. Zoon van Everard Booth (1577-1610), predikant en Alida Ruijsch (1585-1616). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1629 met Amelia van Waveren genaamd van Oort (1603-1637). Studeerde in 1622 in Leiden; promoveerde in 1628 in Caen in de medicijnen. Vestigde zich als medicus in Utrecht. Vervulde diverse ambten in de stedelijke regering. Werd in 1640 aangesteld tot bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 1173.
2.2. 15,5x10; 15 p.
2.3. 20 october Ao 1635 a parentibus peregrinandi impetrata venia. Roterodamum petijmus in Angliam transfretandi gratia cum nobis denunciatur, principem palatinum ad Rhenum a Rege Anglie solicitatum in Zelandia ventum secundum traiectoni sue operiri.
2.4. Latijn.
4.1. 20 oktober 1635 - na 1 december 1635; 24 mei 1636 - 2 november 1636.
4.2. Verslag van een reis via Rotterdam, Walcheren, Dover en Canterbury naar Londen, waar men 1 december aankomt, uitstapjes in de omgeving van Londen, waarna na een verblijf van ca. zes maanden overgestoken wordt naar Frankrijk, de Seine langs naar Parijs, en langs de Loire tot aan Nantes, met een verblijf van twee maanden te Angers en terug door Bretagne en Normandië, beschreven tot in Caen.
5.2. NNBW IV, 217-218.

31.
1.1. Pieter de la Court (de Jonge).
1.2. Leiden 1618 - Amsterdam 28 april 1685.
1.3. Zoon van Pieter de la Court (1593-1657), lakenkoopman en fabrikant, en Jeanne des Planques. Studeerde rechten, letteren en theologie. Lakenkoopman. Publiceerde politieke en historische werken. Woonde te Leiden en Amsterdam. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Elisabeth Tollenaar.
2.1. GA Leiden FA De la Court 14.
2.2. 9,5x15; ca. 79 f.
2.3. Memoriael 1641 septembris.
2.4. Nederlands met passages in Frans en Latijn.
4.1. 25 september 1641 - 30 oktober 1643.
4.2. Verslag van een reis van Den Briel naar Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en België, en terug tot Middelburg. Stoffenhandel, ziekte onderweg.
5.1. F. Driessen, ed., De reizen der De la Courts 1641, 1700, 1710 (Leiden, 1928) 1-30.
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 335; W.Th.M. Frijhoff, `Pieter de la Courts reisjournaal (1641-1643) als egodocument', in: Pieter de la Court en zijn tijd (1618-1685) (Amsterdam-Maarssen, 1986) 11-64.

32.
1.1. Cornelis Jansz Coen.
1.3. Afkomstig uit Hoorn. Opperstuurman in dienst van de VOC.
2.1. UB Leiden BPL 2251.
2.2. 24x37; 32 f.
2.3. Journael of dach Register, geanoteert ende Beschreven door den opperstierman Cornelis Jansz. Coen, varende opt Fluytschip Castricum, Beneffens ons het Jacht Breskens, sijnde geordoneert van Den Ed. heere Gouverneur Generaal Antonio van Diemen, ende de Rade van India, tot ontdecking van Tartaria t' Coninckrick van Cataya. Ende Westcust van Ameryca & de gout ende silver rijcke Eijlande die soude gelegen wesen beoosten van Japan .....
4.1. 4 april 1643 - 18 november 1643.
4.2. Verslag van een reis van de schepen Castricum en Breskens, onder commandeur Maarten Gerritsz. Vries, naar eilanden ten oosten van Japan. Ontmoetingen met schepen en eilandbewoners; zoektocht naar goud en zilver. Bevat een aantal contourtekeningen van eilanden.
5.1. P.A. Leupe, ed., Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het Noorden en Oosten van Japan, volgent het journaal gehouden door C.J. Coen, op schip Castricum. Met aantekeningen van P.F. von Siebold (Amsterdam, 1858).
5.2. Van der Aa.

33.
1.1. Caspar van Kinschot.
1.2. Den Haag 12/29 november 1622 - Middelburg 16/31 december 1649.
1.3. Zoon van Louis van Kinschot (1595-1647), advocaat, en Maria de Jonge (1603-1630). Studeerde rechten te Utrecht en Leiden. Reisde vervolgens door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk en promoveerde vermoedelijk te Orléans in 1645. Reisde in het gevolg van het Nederlandse gezantschap naar de vredesonderhandelingen te Munster. Auteur van Latijnse gedichten.
2.1. ARA I FA Van Kinschot.
2.2. 22x17; 107 p.
2.3. (Omslag) Anonymi Iter Gallicum 1643; (p. 1) Iam laetum caput implicans.
2.4. Latijn.
4.1. 25 september 1643 - 11 april 1644.
4.2. Verslag van een reis vanuit Hellevoetsluis per schip naar Boulogne in Frankrijk en vandaar (te paard?) naar Zuid-Frankrijk. De reis wordt beschreven tot aan de terugtocht door Midden-Frankrijk.
5.2. Van der Aa; NNBW X, 462-46.

34.
1.1. Johan de Witt.
1.2. Dordrecht 24 september 1624 - Den Haag 20 augustus 1672.
1.3. Zoon van Jacob de Witt (1589-1674), onder meer burgemeester van Dordrecht, en Anna van den Corput (1599-1645). Gehuwd in 1655 met Wendela Bicker (1635-1668). Studeerde van 1641-1645 te Leiden, maakte daarna met zijn broer Cornelis een reis door Frankrijk en Engeland. Promoveerde in de rechten te Angers. In 1650 pensionaris van Dordrecht, vanaf 1651 raadpensionaris.
2.1. RA Zuid-Holland FA De Witt-Beyerman 1, 19.
2.2. 2 Dln.; (a) 24x18; 32 p.; (b) diverse formaten, 275 p.
2.3. Anno 1645. October.14. Voeren af van Dordrecht, naar den middag ten 3 uren, en...
4.1. 14 oktober 1645 - 20 november 1645; 21 februari 1646 - 7 mei 1646; 2 juli - 10 oktober 1646; 22 maart - 27 juli 1647.
4.2. Verslag van een reis vanuit Dordrecht en terug, in gezelschap van zijn broer over zee naar Frankrijk, een rondreis door Frankrijk (met onderbrekingen in Angers, Montpellier en Parijs), en de oversteek naar Engeland.
5.2. Van der Aa; NNWB III, 1459-1468.
6. a is een klad van b.

35.
1.1. Johan Thijs (Thysius).
1.2. Amsterdam tussen 13 en 21 augustus 1621 - Leiden tussen 3 en 8 oktober 1653.
1.3. Zoon van Anthoni Thijs (1594-1634), koopman te Amsterdam, en Elisabeth Hedwich de Bocher (1598-). Werd na de dood van zijn vader opgenomen in het huis van zijn oom en latere voogd, de hoogleraar Constantijn l'Empereur te Leiden, die in tweede huwelijk getrouwd was met Catharina Thijs, een zuster van Johans vader. Maakte in 1646 een grand tour, onder leiding van de oriëntalist (toen nog student) Job Ludolf (1624-1704). Studeerde rechten te Leiden, werd advocaat aldaar.
2.1. UB Leiden, Thijs. 106 bis I.
2.2. 7x15; 138 f.
2.3. Reijsboeck van Johan Thijs en aenteykening van Munster in de provincien, Vranckreyk en Engelant, tussen 't jaar 1646 en 1648.
2.4. Frans, Nederlands, Latijn.
4.1. 1 augustus 1646 - 25 september 1646; 25 oktober 1646 - 1 mei 1648.
4.2. Verslag van een reis van Leiden naar Munster (f. 79-101); en van een reis naar Frankrijk en Engeland. Verblijf in Parijs en Londen, oponthoud te Nîmes door ziekte van auteur. Met kasboek over 1 augustus 1646 - september 1648 en lijsten van kleding, boeken, adressen, afstanden, reiskosten.
5.1. C. de Jonge, De grand tour van Johannes Thijsius. Doctoraalscriptie (Leiden, 1975), bijlage A bevat weergave van de grand tour.

36.
1.1. Egberth de Pomerede.
1.2. Olst ca. 1628 -.
1.3. Zoon van Joan Daniëls de Pomerede en Geertruid Nittart. Woonde te Zwolle en Kampen.
2.1. RA Overijssel FA Van den Santheuvel 35a.
2.2. 20x35; 28 p.
2.3. Journael van een voijage gedaen door Egberth de Pomerede.
4.1. 1648 - 1650.
4.2. Verslag van een reis door Frankrijk, Italië en Duitsland.
6. Vgl. GA Kampen coll.hss.214 (21x33; 9 p.) aantekeningen in het Nederlands, met citaten in Latijn en Italiaans over beziens- en wetenswaardigheden betreffende Italiaanse steden waaronder Genua en Rome.

37.
1.1. Joan Huydecoper.
1.2. Amsterdam 21 februari 1625 - Amsterdam 1 december 1704.
1.3. Zoon van Joan Huydecoper (1599-1621) en Maria Coymans (1603-1647). Gehuwd in 1656 met Sophia Coymans (1636-1714). Vervulde diverse functies in Amsterdam en elders.
2.1. RA Utrecht FA Huydecoper 66-68.
2.2. 3 dln.; 32,5x21; 39 p., 74 p., 39 f.
2.3. (Omslag) 1648 Itineris mei descriptio No. 2; (p. 8) Geneva per Galliam magnum vulgo iter.
2.4. Latijn.
4.1. Begin mei 1648 - 31 mei 1648; 8 juni 1648 - 25 oktober 1648; 28 april - ca. 21 mei 1649.
4.2. Verslag van een grand tour door Zwitserland en Frankrijk, met bestemming Italië, beschreven vanaf het vertrek uit Genève richting Bordeaux tot aan Saumur, waar overwinterd wordt, het vertrek vanuit daar naar Marseille, beschreven tot aan Lyon, met kopieën van inscripties.
5.2. Van der Aa.
6. Kennelijk zijn deel 1, en de delen na deel 4 zoekgeraakt. Bijliggend 41 p. minuten van brieven en kasboekaantekeningen. In inv.no. 51 afschriften van brieven geschreven tijdens de reis en van uitgaven, beide uit het jaar 1648.

38.
1.1. Anoniem.
1.3. Behartigde in Portugal de zaken van Cornelis Hoogeveen en Cornelis van de Graeff, participanten in de Gemene Lijnbaan buiten Dordrecht. Neef van Crispijn van Outgaerden.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 76 H 28.
2.2. 16x20; 120 f.
2.3. In den naame Gods begonnen, Amen. Mijn eerste voyagie te water na Lixbona & Sint Hubis in Portugaell gedaen om aldaer te liquideren de affaires...
4.1. 22 maart 1649 - 4 december 1649; 28 juli 1650 - 29 oktober 1650; 2 oktober 1652 - 1 mei 1653; 11 september 1653 - 1 maart 1654.
4.2. Verslag van een reis van Dordrecht over zee naar Portugal (Lissabon) in 1649 en terug; naar Spanje (Cadiz) in 1650; door Spanje (Jerez, Madrid) in 1652-1653; van Spanje naar Italië (Genua, Rome) in 1653-1654.

39.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. Den Haag 10 maart 1628 - Den Haag 2 november 1697.
1.3. Zoon van Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van prins Frederik-Hendrik, en van Susanna van Baerle (1599-1639). Studeerde rechten te Leiden. Werd in 1672 secretaris van prins Willem III. Dichter, kunstkenner en tekenaar. Trouwde in 1668 met Susanna Ryckaert (-1712).
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA LIII.
2.2. 15x20; 107 p.
2.3. (Band) Reis journaal van 1649 & 1650; (p. 1) 1649.
4.1. 22 mei 1649 - 9 april 1650.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag door België naar Frankrijk en Zwitserland. Met schetsen van gebouwen.
5.1. Journalen van Constantijn Huygens, den zoon. Derde Deel (Utrecht, 1888) 87-162.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 1190.
6. Enkele passages in geheimschrift. Deze zijn opgelost en weergegeven in: J.F. Heybroek, `Het geheimschrift van Huygens ontcijferd', in: Huygens herdacht. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Constantijn Huygens (Den Haag, 1987) 167-173.

40.
1.1. Aernout Hellemans Hooft.
1.2. Amsterdam 23 december 1629 - Amsterdam 25 februari 1680.
1.3. Zoon van Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647) en Leonora Hellemans (1595-1661). Koopman te Amsterdam.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. V J 40.
2.2. 9x14,5; ca. 165 p.
2.3. Generalia haec ubique observanda.
2.4. Nederlands met passages in Italiaans en Latijn, gedeelten in geheimschrift.
4.1. 1 september 1649 - 10 november 1651; 15 september 1652 - 26 september 1652; 10 januari 1653 - 9 april 1653; 22 juni 1674 - 30 juni 1674.
4.2. Raadgevingen aan reizigers, gevolgd door verslagen van vier reizen, namelijk een reis van Amsterdam door Duitsland langs de Rijn en Oostenrijk naar Italië, met bezoeken aan Venetië en Rome, en terug door Frankrijk; een reis naar Bentheim en Overijssel, een reis naar Lübeck in Duitsland, en een reis door de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland met veel aandacht voor fortificaties.

1.
1.1. Arent Willemsz.
1.2. Ca. 1481 -.
1.3. Heelmeester en barbier te Delft. Trouwde in 1509 met Maretgie Hugendochter (-1537).
2.1. UB Amsterdam coll.hss. XXV C 76.
2.2. 14x19,5; ca. 320 p.
2.3. Hier begint die alre hoechste ende alre heilichste pellegrummaetgie van die alre heilichste stat van Jherusalem beghinnende van Delft off van stede tot stede van mile tot mile etc.
4.1. 17 december 1509 - 11 december 1525.
4.2. Verslag van een pelgrimstocht van Delft naar Jeruzalem, via Maastricht, Keulen, Trente, Venetië, Kreta, Candia (thans Iraklion), Cyprus en Jaffa en terug. De auteur maakte de reis in gezelschap van zeven anderen. Gevolgd door aantekeningen betreffende het gezin van de auteur. Voorts genealogische aantekeningen betreffende het geslacht Van Overschie (1623-1697).
5.1. C.J. Gonnet, ed., `Bedevaart naar Jerusalem volbracht en beschreven in het jaar 1525 door meester Arent Willemsz., barbier tot Delft in Hollant', Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom Haarlem XI (1883) 1-180.

2.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Friesland FA Van Eysinga - Vegelin van Claerbergen 1332.G.
2.2. 15x19,5; 87 p.
2.3. Accurata descriptio peregrinationis in terram sanctam per illustres ac antiqua nobilitate splendidos viros ac dominos D. Hesselum a Martena, D. Tzallingum a Botnija, nec non D. Julium a Botnija, Frisios, religionis ergo feliciter susceptae, anno salutis humanae MDXVII.
2.4. Nederlands en Latijn.
4.1. 7 mei 1517 - 28 juli 1517.
4.2. Verslag van een bedevaart naar Palestina door België en Frankrijk via Venetië, Kreta en Cyprus.
5.1. De Vrije Fries III (1844) 219-277.
6. Afschrift uit 1592 door Sibrandus Leo; ander afschriften: Provinciale Bibliotheek van Friesland coll.hss. 286 hs.; UB Leiden Ltk; KB Den Haag 71 H 27; Berlijn Deutsche Staatsbibliothek 1011; Cuyk, Bibliotheek van het klooster St. Agatha 929.

3.
1.1. Joannes Want.
1.2. - 26 februari 1558.
1.3. Dominicaan, in 1499 ingetreden in het klooster te Den Bosch. Maakte in 1519 een pelgrimstocht naar Palestina, bekostigd door vrouwe Catharina van den Staeke, weduwe van heer Hendrik Hermansz. van Deventer.
2.1. KUB, Bibl. van de Theologisch Faculteit coll.hss. 6.
2.2. 10,5x14; ca. 85 f. (een aantal f. is geheel of gedeeltelijk verwijderd).
2.3. Dit is die viagie oft reijse geschiet by brueder van Want van der Prekaren Oorden in `tzertoghenbosch nae den Heilighen Lande te weten tot Jerusalem met meer anderen pelgrims in alle manieren als ick broeder Jan gereijst hebben et.a.
4.1. 1519.
4.2. Verslag van een pelgrimstocht naar Palestina, bezoek aan Jeruzalem.
5.1. A.F. van Beurden, `Dit is die viagie...' Limburg's Jaarboek III (1896) 157-226.
5.2. NNBW III, 1390.
6. Microfilm aanwezig op UB Leiden.

4.
1.1. Lieven Jans Gillesz.
1.2. 1496 - Zierikzee 21 oktober 1540.
1.3. Burgemeester van Zierikzee, gehuwd met Balegha Bestmansdr. (1501-1577).
2.1. Koninklijke Bibliotheek 70 G 10.
2.2. 9x14; 90 f.
2.3. (f.5) Dit is den wech om te reysen van Antwerpen tot Marie Magdalena in Provencen ende van dair tot Rome ende van dair tot Venegien ende van dair tot Jherusalem.
4.1. 22 maart 1519 - 15 december 1519.
4.2. Verslag van een pelgrimstocht gemaakt in gezelschap van Daniël Moij van Antwerpen door België, Frankrijk (Parijs) en Italië (Venetië) naar Palestina (Jeruzalem). Terugreis beschreven tot Bergen op Zoom en Zierikzee. Het hs omvat verder genealogische aantekeningen betreffende de families Keersmaker, Manteau en Leydekker (1548-1682). Ingevoegd een gedrukt getijdenboekje (Parijs, 1513).
6. Mogelijk zijn vier folio's verwijderd.

5.
1.1. Jan Goverts.
1.3. Priester te Gorinchem en vicaris van de St. Hipppolytuskerk te Delft.
2.1. GA Delft coll. hss. 37 E 1.
2.2. 19x14; 158 f.
2.3. Reysen na Jerusalem ende Jordaan etc. etc. gedaan door Jan Goverts priester van Gorkum in den jaare 1525 door hem zelve beschreeven.
3.2. Bestemd voor een lezerspubliek.
4.1. 22 april 1525 - na 3 november 1525.
4.2. Verslag van een reis vanuit Delft over Venetië naar Jeruzalem en Jaffa en langs dezelfde route terug, in gezelschap van Arent Willemsz, barbier te Delft, en Gerbrant Vechterzn. van Haarlem. Eveneens begonnen aan de reis was Adrian Bartholomeusz., barbier te Alkmaar.
6. Afschrift van UB Göttingen, hs. 823i.

6.
1.1. Frederik Coenders van Helpen.
1.2. Helpman, 15 februari 1541 - 23 juni 1618.
1.3. Zoon van jhr. Derck Coenders van Helpen. Gehuwd met Hille Cater. Verbleef langdurig in het buitenland, eerst voor educatie en studie, later in ballingschap. Zijn familie was protestants. Speelde een belangrijke rol in de Opstand tegen Spanje. Vervulde bestuurlijke functies, was onder meer burgemeester van Groningen.
2.1. RA Groningen coll.hss. in octavo 43.
2.2. 10x15,5; ca. 180 p.
2.3. Anno 1557.
2.4. Nederlands, Latijn en Frans.
4.1. 1557-1584.
4.2. Aantekeningen van reizen naar en verblijf in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Activiteiten en belevenissen ten tijde van de stadhouders Willem I en Maurits.
5.1. H.O. Feith en J.A. Feith, ed., `Reisjournaal van jhr. Frederik Coenders van Helpen', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap XIV (1893) 114-226.
5.2. NNBW X, 184-185.

7.
1.1. Hugo Hugenszoon van Rijck.
1.2. Inwoner van Delft.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 75 A 2 : 3.
2.2. 10,5x14,5; 82 f.
2.3. Den Xe mey anno 1561 ben ick Hugo Huygensoon van Rijck met mijnen soon Cornelis Huygens van Rijck gereyst uit Delft nae Jerusalem...
4.1. 10 mei 1561 - 25 maart 1562.
4.2. Verslag van een pelgrimstocht van Delft via Venetië naar Jeruzalem, in gezelschap van zoon Cornelis Huygens (1544-1623), bierbrouwer te Delft.
5.2. D.S. van Zuiden, `Een reis van twee Nederlanders naar Palestina in 1561', Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde R8, II (1940) 115-120.
6. Op f.1 de mededeling `Dit boeckgen hoort toe Claes Hugensz. van Rijck, wonende tot Delft an de Voorstraet, ende nu mr. Hugo Hugens van Rijck, desen 30en junij 1659. Die dit boeckgen vint eer 't verlore is, die sal sterven eer hij syeck is. 1639. Maria Huygen van Rijck'.

8.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. Utrecht, 18 maart 1565 - Utrecht, 15 juli 1641.
1.3. Zoon van Arend van Buchell en Brigitta Jans. Volgde de Latijnse school te Utrecht en Arnhem. Studeerde in 1583 in Leiden, in 1584 te Douai en in 1585-1586 te Parijs. Had belangstelling voor de geschiedenis. Reisde in 1587 en 1588 door Duitsland en Italië en verbleef enige tijd te Rome. Werd in 1590 en 1591 secretaris van Walraven van Brederode, eerste edele van Holland. Was daarna in dienst van Johan de Hornes, en maakte met hem een reis door Duitsland. Promoveerde in 1593 in de rechten te Leiden, en werd advocaat te Utrecht. In 1599 en 1600 maakte hij een reis naar Keulen. Na 1611 leidde hij een teruggetrokken leven als geleerde te Utrecht. Huwde in 1593 met Klaasje van Voorst.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 798.
2.2. 2 dln.; 31,5x20; (a) 275 en (b) 237 f.
2.3. (a) Commentarius rerum quotidianarum; (b) Iter Italicum.
2.4. Latijn.
4.1. (Januari 1560-) 1565 - april 1599.
4.2. (a) Aantekeningen betreffende het persoonlijk leven van de auteur en de geschiedenis van zijn tijd, reizen door Nederland, en als student te Douai en Parijs; (b) verslag van een reis door Duitsland en Italië in 1587-1588. Voorzien van tekeningen.
5.1. Gedeelten van de handschriften van Van Buchell zijn uitgegeven in: G. Brom en L.A. van Langeraad, ed., Diarium (Amsterdam, 1907) en in enkele andere publikaties. Zie voor een uitvoeriger beschrijving: K. van der Horst, Handschriften en oude drukken van de Utrechtse universiteitsbibliotheek (Utrecht, 1984).
5.2. Van der Aa; NNBW VI, 229-331

9.
1.1. Ubbo Emmius (Ubbe Emmen).
1.2. Greetsiel (Oost-Friesland) 5 december 1547 - Groningen 5 december 1625.
1.3. Zoon van Emme Dijken, Luthers predikant. Gehuwd in eerste huwelijk met Theda Tiabbern (-1583). Werd in 1570 ingeschreven aan de universiteit van Rostock. Maakte van 1575 tot 1578 een reis door Europa, verbleef te Genève en werd Calvinist. Was onder meer rector van de Latijnse school te Groningen. Werd in 1614 de eerste rector van de universiteit te Groningen, en tevens hoogleraar in de Griekse filologie en in de geschiedenis.
2.1. UB Groningen coll.hss.153.
2.2. 7x9,5; 36 f.
2.3. Itinerarium meum cum irem Genevam & inde in patri cum redirem.
2.4. Latijn.
4.1. 19 mei 1576 - 23 juli 1578.
4.2. Verslag van een reis door Duitsland naar Genève en Lyon en terug, en van een reis van Genève naar Emden.
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 408.

10.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. 1565-1641.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 1640 (5 L 24).
2.2. 14x9,5; 146 f.
2.3. (Omslag) Reisjournaal van Arnoldus Buchelius; (f.2) Acta Diurna.
2.4. Latijn.
4.1. Juli 1584 - mei 1568; februari 1588 - maart 1588.
4.2. Verslag van een reis van Utrecht naar Douai en Parijs (Frankrijk) om te studeren, en terug, en van een reis door Italië (fragment).

11.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. 1565-1641.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 761 (5 L 20).
2.2. 15,5x10; 202 f.
2.3. Rerum memorabilium diversarum. Observatinum itineris mei Germanici et Italici commentariolus.
2.4. Latijn.
4.1. April 1587 - 1 juni 1588.
4.2. Verslag van een reis door Duitsland en Italië, verblijf te Rome.

12.
1.1. Daniël van der Meulen.
1.2. Antwerpen 23 oktober 1554 - Leiden 25 juli 1600.
1.3. Koopman te Antwerpen, verliet deze stad in 1585, verbleef te Haarlem, Delft en Bremen. Vestigde zich in 1591 te Leiden als koopman. Nam deel aan diplomatieke missies. In 1584 gehuwd met Hester della Faille.
2.1. GA Leiden, coll. Van der Meulen 7.
2.2. 21x32,5; 52 p.
2.3. XIII de Janvier 1598.
2.4. Frans, passages Latijn.
4.1. 13 januari 1598 - 30 januari 1598.
4.2. Verslag van een reis van Leiden naar België, aankomst te Antwerpen, doorreis naar Brussel, waar de auteur betrokken was bij onderhandelingen met aartshertog Albert van Oostenrijk.
5.2. Van der Aa.
6. Een derde katern bevat een onvolledige kladversie van het document.

13.
1.1. Frederik de Houtman.
1.2. Gouda ca. 1540 - Alkmaar 1627.
1.3. Zoon van een brouwer te Gouda. Maakte twee reizen naar Oost-Indië. Voer in 1598 opnieuw naar Oost-Indië, raakte in Atjeh gevangen, werd vrijgelaten in 1601. Was in 1605-1611 gouverneur van Ambon, later van de Molukken. Vestigde zich tenslotte in Alkmaar.
2.1. SA Hollands Midden, Gouda varia 2004.
2.2. 20,5x15; 55 f.
2.3. Cort verhael van tgene wedervaren is Frederick de Houtman tot Atchein int eylandt Sumatra in den tijdt van ses ende twintigch maenden die hij aldaer gevanghen is gheweest.
3.2. De auteur vond het zijn `devoir...dat ick de groote weldaden die de goede God mij onwaerdige aertworm gedaen heeft in de wonderbaerlijcke verlossinge uijt mijner ellende met een cort verhael van de oorspronck derselver aen den dach brenge soude'; Opgedragen aan prins Maurits.
4.1. 25 maart 1598 - 25 augustus 1601.
4.2. Verslag van een reis van Zeeland naar Sumatra via de Malediven, belevenissen in Atjeh, contact met de vorst van Atjeh, gevangenschap, weigering om zich tot de Islam te bekeren, begin van de thuisreis.
5.1. Cort verhael [...] (Gouda, 1880); `Cort verhael [...]' in: W.S. Unger, ed., De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië (Den Haag, 1948) 64-110.
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 6278.

14.
1.1. Aernout van Buchell.
1.2. 1565-1641.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 762 (5 H 12).
2.2. 19,5x16; 43 f.
2.3. Diarium itineris mei Coloniencis ao. austi MDXCIX.
2.4. Latijn.
4.1. 3 augustus 1599 - maart 1600.
4.2. Verslag van een reis naar, en verblijf te Keulen.
5.1. H. Keussen, vert. en ed., `Die drei Reisen des Utrechters Arnoldus Buchelius nach Deutschland, insbesondere sein Kolner Aufenthalt', Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein LXXXV (1908) 90-114.

15.
1.1. Jan Martensz Merens.
1.2. Hoorn 14 januari 1574 - 1642.
1.3. Zoon van Maarten Merens (1544-1573), watergeus, ontvanger te Hoorn, en Maria Theunis Verduyn (1539-?). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1603 met Aaltje Ewauts Beverwyk (-1603). Woonde van 1594-1597 in Lissabon en in 1599 in Calais. Was bestuurder van Hoorn. Werd in 1618 bewindhebbber van de VOC en verbleef uit dien hoofde in de jaren 1628-1634 in Engeland.
2.1. RA Noord-Holland FA Merens 49.
2.2. 31,5x21; 18 f.
2.3. (f.2) Den 15en maij anno 1600. In den name des Heeren vertrocken van Cales in Vranckrijck en geariveert tot Bouloigne...
4.1. 15 mei 1600 - 13 oktober 1600.
4.2. Beschrijving van een reis vanuit Calais door Frankrijk en Italië naar Rome en terug door Oostenrijk en Duitsland naar Hoorn.
5.1. De reis van Jan Martensz. Merens door Vrankrijk, Italië en Duitsland anno 1600 (Den Haag, 1937).
5.2. Van der Aa; A. Merens, De geschiedenis van een Westfriese regentenfamilie: het geslacht Merens ('s-Gravenhage, 1957); A. Merens, `Een Hoornsche jongen op reis', West-Friesland's Oud en Nieuw XIII (1939) 193-207.

16.
1.1. Ernst Brinck
1.2. Harderwijk 1582 of 1583 - Harderwijk 4 december 1649.
1.3. Zoon van Alphert Brinck, burgemeester van Harderwijk, en Christina Boos. Bezocht het Harderwijkse gymnasium, studeerde te Durlach en Baden, verbleef vervolgens te Leiden en anderhalf jaar te Parijs. Reisde verder o.a. naar Engeland. Vertrok eind 1612 naar Constantinopel, als secretaris van Cornelis Haga, Nederlands gezant aan het Turkse hof. Keerde na twee jaar terug naar Harderwijk, waar hij in 1620 tot schepen en burgemeester werd benoemd. Trouwde in 1623 met Jella van Keppel.
2.1. GA Harderwijk, Oud Archief 2048.
2.2. 10x15,5; 130 f.
2.3. Itinerarium.
2.4. Frans, Latijn, Nederlands en Duits.
4.1. 1602-1604, 1607.
4.2. Verslagen van reizen, te beginnen met een grand tour, door Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Nederland, België en Engeland; aantekeningen over Parijs en Fontainebleau. Nederland: beschrijvingen van onder meer Arnhem, Amsterdam, Harderwijk, Haarlem, Leiden, Enkhuizen en de Veluwe. Aantekeningen over zeden en gebruiken van Fransen en Duitsers; aantekeningen van oudheidkundige en historische zaken.
5.1. J.M. van Wijhe, `Amsterdam in het begin der 17e eeuw. Aanteekeningen van Ernst Brinck', Jaarboek Amstelodamum XX (1923) 25-33.
6. Het document maakt deel uit van een verzameling `adversaria' van E. Brinck (Oud Archief 2013-2061; 46 bandjes en 3 portefeuilles); deze bevatten verder o.a. `Historiae animalium', `varia' betreffende vrouwen en een lijst van dodelijke ziekten. Van een deel hiervan is een tekstuitgave in voorbereiding.

17.
1.1. Pieter van den Broecke.
1.2. Antwerpen 25 februari 1585 - voor de stad Malakka 1 december 1640.
1.3. Zoon van Pieter van den Broecke, koopman te Hamburg, en Maiken de Morimont. Begon in 1605 een loopbaan als zeevaarder; was opperkoopman in Oost-Indië, verbleef te Surat als directeur van de handel in Hindoestan en Perzië. Leidde in 1640 de belegering van Malakka. Was ongehuwd.
2.1. UB Leiden BPL 952.
2.2. 20x29,5; 132 f.
2.3. Journael van mijn voiagien gedaen naer Cabo Verde, vandaer naer Guinea, voort in Angola ende daarnaer in Oost Indien onder het beleydt van de Ehr gouv.genal. Gerard Reijnst. Begonne de eerste mael in de maendt novenb. in den Jaere 1605.
4.1. 16 november 1605 - 1 januari 1630.
4.2. Verslagen van zeereizen: van Amsterdam naar Angola en naar Oost-Indië, verder naar de kusten van India; verblijf te Surat. Toegevoegd: een uittreksel uit een `memory boeck' van de vader van de auteur.
5.2. Van der Aa; NNBW V, 52; K. Ratelband, ed., Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614 ('s Gravenhage, 1950); W.P. Coolhaas, ed., Pieter van den Broecke in Azië ('s-Gravenhage, 1962).

18.
1.1. Cornelis van Beveren.
1.2. Dordrecht 1591- Dordrecht 17 juli 1663.
1.3. Zoon van Willem van Beveren (1556-1631), bestuurder van Dordrecht, en Emmerentia van der Eynde (-1632). Gehuwd met Christina Pijl (1601-). Studeerde rechten in Leiden en promoveerde aan de Universiteit van Orléans tijdens zijn reis. Vervulde na terugkeer bestuursfuncties in Dordrecht, en werd afgevaardigde naar de Staten van Holland.
2.1. CBG KNGGW FA Beelaerts van Emmichoven 119.
2.2. 20x15; 159 f.
2.3. Cornelis van Beveren Hrn. Willemsz. Notulen van zijne Wals Brabantsche, Franche, Switsersche ende Hoochduytsche Reijsen. In de jaren XVIcXII ende XVIcXIII. 32. Reise naer Franckrijck.
4.1. April 1612; 29 maart 1613 - 8 oktober 1613.
4.2. Verslag van een reis vanuit Dordrecht naar Orléans voor studie, in gezelschap van Caspar van Kinschot en Van Blockhusen, studenten rechten, en Wouter van Clootwijck, student medicijnen en zijn zwager, gevolgd door de terugkeer vanuit Orléans over Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.

19.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. Den Haag 4 september 1596 - Den Haag 28 maart 1687.
1.3. Zoon van Christiaan Huygens (1551-1624), secretaris van de Raad van State, en Susanna Hoefnagels (1561-1633). Studeerde rechten te Leiden. Was secretaris van prinsen Frederik-Hendrik, Willem II en Willem III. Dichter, componist. Trouwde in 1627 met Susanna van Baerle (1599-1639).
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA XXXIX.
2.2. 2x14; ca. 160 p.
2.3. (band) Reisjournaal der ambassade naar Italie 1620 en eenige Latijnsche gedichten door Constantijn Huygens; (p. 1) Au nom du Dieu vivant MDCXX Avril.
2.4. Frans.
4.1. 25 april 1620 - augustus 1620.
4.2. Verslag van een reis naar Italië. Verblijf te Venetië.
5.1. J.A. Worp, ed., `Constantijn Huygens' journaal over zijne reis naar Venetie in 1620', Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap XV (1894) 62-153.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 1186; Th. Jorissen, `De handschriften van Huygens', Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde 2eR, III (1873) 211-271; J.A. Worp, ed., De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687) I ('s-Gravenhage, 1911) I-XXV.

20.
1.1. Pieter Aeriansen Buijs.
1.3. Schoolmeester te Bennebroek.
2.1. RA Noord-Holland, Archief Losse Aanwinsten 1560.
2.2. 19x28; ca. 80 p.
2.3. (p. 7) Deesen naebeschreven journalen schrijf ende stel ick, Pieter Aeriansen Buijs door malcander, ende dat om oorsaecke ommedat ick deese vooyasie met wonderbaerlijcke avonttueren gedaen hebbe, dat een iegelijck hem sal verwonderen dat een man sulcken peryckel ende gevaer heeft uitgestaen [...].
3.2. (p. 7) [...] biddende alle liefhebberen die deesen mijnen journalen sullen leesen, dat se deesen arbeit willen in danck neemen ende gedencken watte gevaren ick uitgestaen hebbe, daeromme deduccere ick deesen an mijn naeste erfgenamen ende vrinden ende begeer dat se dit mijnen arbeyt in waerden sullen houden na mijn doot [...].
4.1. 29 september 1620 - 8 juli 1620.
4.2. Verzameling van reisverslagen, liedjes en andere aantekeningen, onder meer (p. 12-22) een reis met de oorlogsvloot naar de Middellandse Zee, gevecht met Turkse schepen, verblijf in Noord-Afrika. Verder een kort verslag (p. 28) van een reis door Duitsland, (p. 31-32, 49) een lied en verslag van zijn reis in 1629 naar Oost-Indië, en (p. 64-67) aantekeningen betreffende een verblijf te Rome. Voorzien van tekeningen, met name plattegronden van steden.

21.
1.1. Paul Boelen.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 1398.
2.2. 11,5x17; 41 p.
2.3. (titelblad) Breive description de mon voyage d'Engleterre, France et d'Italie; (voorwoord) Preface ayant la curiosite de quiter a quelque bonne occasion la soupe hollandoise...; (p. 1) Recit de mon voyage d'Angleterre France et d'Italie.
4.1. 5 december 1621 - na september 1624.
4.2. Verslag van een reis door Engeland, Frankrijk en Italië.

22.
1.1. Andreas Colvius.
1.2. Dordrecht 1594 - Dordrecht 1 juli 1671.
1.3. Ambassadepredikant in Venetie sinds 1622. Waals predikant te Dordrecht sinds 1629.
2.1. ARA I coll. Aanwinsten aanw. 1891 no. 20c.
2.2. 31x20,5; 100 p.
2.3. Cort verhael van de wijse van mijn Ed. Heere mijn heere Johan Berck Ridder Raetsheere in den Hoogen Rade ende eerste ambassadeur ordinaris, voor de Hoogmogende Heeren mijn heeren de Staten Generael van de Vereenichde Nederlanden bij de deurlugtige Republique van Venetia.
4.1. 29 september 1622 - 22 augustus 1652.
4.2. Verslag van de activiteiten van Johan Berck, waar de auteur deels zelf aan deelnam, vanaf het begin van de reis naar Venetië tot aan het overlijden en de begrafenis van Berck in Middelburg, kort na de terugkeer; de reis door Frankrijk en Italië; diverse reizen binnen Italië en de terugreis; gebeurtenissen in de stad Venetië, met veel aandacht voor het godsdienstige.
5.2. C.L. Thyssen, `Een correspondent van Descartes: Andreas Colvius (1594-16..). Waals predikant te Dordrecht', Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis XXXVIII (1951/2) 86-119.

23.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. 1596-1687.
2.1. UB Leiden Hug. 41.
2.2. 19,5x30,5; 3 f.
2.3. Anno MDCXXIV Den 26.en Feb. 1624. naer noen omtrent 5 uren zijn wij, in Godes name, t' seyl gegaen van voor Scheveningen.
4.1. 26 februari 1624 - 5 maart 1624.
4.2. Verslag van een moeizaam verlopen overtocht van Scheveningen naar Gravesend in Engeland.
5.1. J.H.W. Unger, ed., `Dagverhaal eener reis naar Engeland door Constantijn Huygens', Oud Holland XIV (1896) 199-202.

24.
1.1. Herman Jansz Spaen.
1.3. Logeerde gedurende ongeveer een jaar in het huis van Johan Berck, ambassadeur in Venetië en ging vandaar op reis.
2.1. ARA I coll. Aanwinsten aanw. 1891 20c.
2.2. 31x20,5; 17 p.
2.3. Beschrijvinge van een reijse, gedaen van Herman Jansz. Spaen, door het land van beloften.
4.1. 6 juli 1625 - 3 januari 1626.
4.2. Verslag van een reis vanuit Venetië naar het Heilige Land over Korfoe, de Libanon naar Jeruzalem, het verblijf aldaar, en de terugtocht via Nazareth en Betlehem.
6. Kopie van de hand van Andreas Colvius, ambassadepredikant en secretaris van Berck.

25.
1.1. Abraham Booth.
1.2. Utrecht 1606 - Wijk bij Duurstede 19 september 1636.
1.3. Zoon van Everard Booth (1577-1610), predikant, en Alida Ruysch (-1616). Gehuwd in 1631 met Johanna van Hagenouwen. Hij was secretaris van een gezantschap van de Staten Generaal naar Zweden en Polen in 1627, in 1628-1630 secretaris van een gezantschap van de VOC naar Engeland. Later werd hij secretaris van Wijk bij Duurstede.
2.1. (a,b) UB Utrecht coll.hss. 1782; (c) Ned. Scheepvaartmuseum bibl. A IV J 15.
2.2. 2 dln.; (a) 14,5x9; 71 f. en (b) 15x10; 101 f.; (c) 20x16; 57 f.
2.3. (a) Schrijfalmanak voor 1627; (b) Haer...hebben alhier synde eenige daegen ge... op ordre van den coninck van Sweeden...; (c) Journael van de legatie gedaen in de jarens 1627 ende 1628 bij de Edele Gestrenge Hoochgeleerde heeren Rochus van den Honaert, Raet in den Hoogen Rade van Hollant, Zeelandt ende Vrieslant, Andries Bicker, burgemr. der stadt Amstelredam ende Simon van Beaumondt, Raetpensionaris der stadt Middelburg, gecommit. 's lants van Zeelant ter vergaderinge van Ho.Mo.Heeren Staten Gnal. te samen bij de Hoochgem. Heeren Staten Generael gedeputeert en afgesonde op den vredehandel tusschen de coningen in Sweeden ende Poolen.
4.1. (a,b) 1627 - 1628; (c) 8 mei 1627 - 30 september 1627.
4.2. Verslag van een gezantschap van de Staten Generaal naar Polen en Zweden. (c) bevat een aantal gekleurde tekeningen van schepen, plaatsen en fortificaties.
5.1. Vgl. A. B[ooth], Iournael van de legatie, gedaen in de jaren 1627 en 1628 (Amsterdam, 1632).
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 215-216.

26.
1.1. Abraham Booth.
1.2. 1606 - 1636.
2.1. (a) Koninklijke Bibliotheek 131 H 30; (b) UB Utrecht coll.hss. 1196; (c) UB Utrecht coll.hss. 1197; (d) UB Utrecht coll.hss. 1198.
2.2. (a) 9,5x14,5; 89 f.; (b) 14,5x18; 67 f.; (c) 21x15; 13 f.; (d) 14x17,5; 168 f.
2.3. (a) Journael van mijne reyse ende vant gepass.e. in Engelandt; (b) Journael van t'gepasseerde op mijne reijse in Engellant; (c) Journael van mijne reijse van Londen nae Plymouth Ao 1630; (d) Engelandts descriptie. Britannia het grootste van alle Europeesche eylanden, beslaende in sijnen omvangh...
4.1. (1627) augustus 1628 - 1630.
4.2. Verslag van een diplomatieke reis van Den Haag naar Londen en van een verblijf in Engeland. Het gezantschap stond onder leiding van Albert Joachimi. Het was een missie ter beslechting van geschillen tussen de VOC en de Engelse Oost-Indische Compagnie. Aanleiding tot de reis was het opbrengen van drie VOC-schepen in Portsmouth.
5.1. D.H. Smit, ed., `A. Boot's journaal, geschreven tijdens een verblijf in Engeland in 1628-1630', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap LVII (1936) 62-109 (a en b); A. Merens, ed., Een dienaer der Oost-Indische Compagnie te Londen in 1629. Journael en descriptie van Engelandt (Den Haag, 1942) (b,c en d, gedeeltelijk).

27.
1.1. Gijsbert de With.
2.1. Dordrecht 19 juli 1611 -.
2.2. Zoon van Cornelis en Elisabeth van Haarlem. Studeerde te Leiden en Orléans. Ging in dienst van de WIC naar Brazilië. Lid van de Hoge Raad en president van de Raad van Justitie in Brazilië. Trouwde in Brazilië met Anna Pais d'Altro.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. V J 41.
2.2. 10x15; 106 f.
2.3. Verhael van mijne reijse in Vranckrijck gedaen anno 1632 en 1635. Gijsbert de With.
4.1. 1632-1635.
4.2. Verslag van een reis per schip van Dordrecht naar Frankrijk. Bezoeken aan Parijs, Orleans, waar de auteur promoveerde in de rechten, Nantes en andere plaatsen. Terugreis naar Dordrecht.
5.2. NNBW III, 1454; J.A.H. Bots, `Voyages faits par de jeunes Hollandais en France: Deux voyages types: Gijsbert de With et Nicolas Heinsius', in: Colloque internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique nr.590 `La découverte de la France au XVIIe siècle' (9e Colloque de Marseille, 25-28 janvier 1979) 469-480.

28.
1.1. Johan Farret.
1.2. Amsterdam 18 december 1611 - Woerden 27 januari 1650.
1.3. Zoon van Thomas Farret, borduurwerker te Amsterdam, en Abigael Weens (ca. 1574-). Jurist, van 1635 tot 1639 fiscaal te Curaçao, later lid van de regering van Woerden. Gehuwd met Cornelia Scheij (1615-1682).
2.1. Ned.Scheepvaartmuseum bibl. S 254.
2.2. 20x32; 76 f.
2.3. Texels uyttocht naer 't eylandt Curaçao Ao. 1635, junij 8.
4.1. 15 april 1635 - 1649.
4.2. Verslag op rijm van een reis naar Curaçao, verder `trantversjes' aldaar uitgewisseld tussen Peter Stuyvesant en de auteur, en gelegenheidsgedichten, onder andere over het afgeschoten been van Stuyvesant en naar aanleiding van de bruiloft van Josua Thomas Farret (1613-1697), broer van de auteur, en Baertje Scheij (-1690), zuster van Cornelia te Woerden in 1635. Bevat tekeningen door Hugo en Harmanus Swaneveld.
5.2. W.J. van Balen, Holland aan de Hudson (Amsterdam, 1943) 124-127.

29.
1.1. Joan Huydecoper.
1.2. Amsterdam 1599 - Amsterdam 26 oktober 1661.
1.3. Zoon van Jan Jacobsz. Bal alias Huydecoper en Lijsbeth Gerritsdr. van Gemen. Vervulde diverse ambten, was onder meer burgemeester van Amsterdam. Tweemaal gehuwd, in tweede huwelijk met Maria Coymans.
2.1. RA Utrecht FA Huydecoper 41.
2.2. 15x20; 78 p.
2.3. 30e april naer dat de Ho. Mo. H. Staten generael tot de legatie aen de Croon Poolen en Sweeden hadden gedestineert de heer Rochus van den Hoonert, Andries Bicker, Joachimi Andrea, soo is op den lesten april...
4.1. 30 april 1635 - 19 oktober 1635.
4.2. Dagboek bijgehouden tijdens een reis naar Polen en Zweden, als lid van een gezantschap van de Staten-Generaal naar die landen. Hij nam niet actief deel aan de onderhandelingen.

30.
1.1. Cornelis Booth.
1.2. Utrecht 20 oktober 1605 - Utrecht 13 juli 1678.
1.3. Zoon van Everard Booth (1577-1610), predikant en Alida Ruijsch (1585-1616). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1629 met Amelia van Waveren genaamd van Oort (1603-1637). Studeerde in 1622 in Leiden; promoveerde in 1628 in Caen in de medicijnen. Vestigde zich als medicus in Utrecht. Vervulde diverse ambten in de stedelijke regering. Werd in 1640 aangesteld tot bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek van Utrecht.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 1173.
2.2. 15,5x10; 15 p.
2.3. 20 october Ao 1635 a parentibus peregrinandi impetrata venia. Roterodamum petijmus in Angliam transfretandi gratia cum nobis denunciatur, principem palatinum ad Rhenum a Rege Anglie solicitatum in Zelandia ventum secundum traiectoni sue operiri.
2.4. Latijn.
4.1. 20 oktober 1635 - na 1 december 1635; 24 mei 1636 - 2 november 1636.
4.2. Verslag van een reis via Rotterdam, Walcheren, Dover en Canterbury naar Londen, waar men 1 december aankomt, uitstapjes in de omgeving van Londen, waarna na een verblijf van ca. zes maanden overgestoken wordt naar Frankrijk, de Seine langs naar Parijs, en langs de Loire tot aan Nantes, met een verblijf van twee maanden te Angers en terug door Bretagne en Normandië, beschreven tot in Caen.
5.2. NNBW IV, 217-218.

31.
1.1. Pieter de la Court (de Jonge).
1.2. Leiden 1618 - Amsterdam 28 april 1685.
1.3. Zoon van Pieter de la Court (1593-1657), lakenkoopman en fabrikant, en Jeanne des Planques. Studeerde rechten, letteren en theologie. Lakenkoopman. Publiceerde politieke en historische werken. Woonde te Leiden en Amsterdam. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Elisabeth Tollenaar.
2.1. GA Leiden FA De la Court 14.
2.2. 9,5x15; ca. 79 f.
2.3. Memoriael 1641 septembris.
2.4. Nederlands met passages in Frans en Latijn.
4.1. 25 september 1641 - 30 oktober 1643.
4.2. Verslag van een reis van Den Briel naar Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en België, en terug tot Middelburg. Stoffenhandel, ziekte onderweg.
5.1. F. Driessen, ed., De reizen der De la Courts 1641, 1700, 1710 (Leiden, 1928) 1-30.
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 335; W.Th.M. Frijhoff, `Pieter de la Courts reisjournaal (1641-1643) als egodocument', in: Pieter de la Court en zijn tijd (1618-1685) (Amsterdam-Maarssen, 1986) 11-64.

32.
1.1. Cornelis Jansz Coen.
1.3. Afkomstig uit Hoorn. Opperstuurman in dienst van de VOC.
2.1. UB Leiden BPL 2251.
2.2. 24x37; 32 f.
2.3. Journael of dach Register, geanoteert ende Beschreven door den opperstierman Cornelis Jansz. Coen, varende opt Fluytschip Castricum, Beneffens ons het Jacht Breskens, sijnde geordoneert van Den Ed. heere Gouverneur Generaal Antonio van Diemen, ende de Rade van India, tot ontdecking van Tartaria t' Coninckrick van Cataya. Ende Westcust van Ameryca & de gout ende silver rijcke Eijlande die soude gelegen wesen beoosten van Japan .....
4.1. 4 april 1643 - 18 november 1643.
4.2. Verslag van een reis van de schepen Castricum en Breskens, onder commandeur Maarten Gerritsz. Vries, naar eilanden ten oosten van Japan. Ontmoetingen met schepen en eilandbewoners; zoektocht naar goud en zilver. Bevat een aantal contourtekeningen van eilanden.
5.1. P.A. Leupe, ed., Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het Noorden en Oosten van Japan, volgent het journaal gehouden door C.J. Coen, op schip Castricum. Met aantekeningen van P.F. von Siebold (Amsterdam, 1858).
5.2. Van der Aa.

33.
1.1. Caspar van Kinschot.
1.2. Den Haag 12/29 november 1622 - Middelburg 16/31 december 1649.
1.3. Zoon van Louis van Kinschot (1595-1647), advocaat, en Maria de Jonge (1603-1630). Studeerde rechten te Utrecht en Leiden. Reisde vervolgens door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk en promoveerde vermoedelijk te Orléans in 1645. Reisde in het gevolg van het Nederlandse gezantschap naar de vredesonderhandelingen te Munster. Auteur van Latijnse gedichten.
2.1. ARA I FA Van Kinschot.
2.2. 22x17; 107 p.
2.3. (Omslag) Anonymi Iter Gallicum 1643; (p. 1) Iam laetum caput implicans.
2.4. Latijn.
4.1. 25 september 1643 - 11 april 1644.
4.2. Verslag van een reis vanuit Hellevoetsluis per schip naar Boulogne in Frankrijk en vandaar (te paard?) naar Zuid-Frankrijk. De reis wordt beschreven tot aan de terugtocht door Midden-Frankrijk.
5.2. Van der Aa; NNBW X, 462-46.

34.
1.1. Johan de Witt.
1.2. Dordrecht 24 september 1624 - Den Haag 20 augustus 1672.
1.3. Zoon van Jacob de Witt (1589-1674), onder meer burgemeester van Dordrecht, en Anna van den Corput (1599-1645). Gehuwd in 1655 met Wendela Bicker (1635-1668). Studeerde van 1641-1645 te Leiden, maakte daarna met zijn broer Cornelis een reis door Frankrijk en Engeland. Promoveerde in de rechten te Angers. In 1650 pensionaris van Dordrecht, vanaf 1651 raadpensionaris.
2.1. RA Zuid-Holland FA De Witt-Beyerman 1, 19.
2.2. 2 Dln.; (a) 24x18; 32 p.; (b) diverse formaten, 275 p.
2.3. Anno 1645. October.14. Voeren af van Dordrecht, naar den middag ten 3 uren, en...
4.1. 14 oktober 1645 - 20 november 1645; 21 februari 1646 - 7 mei 1646; 2 juli - 10 oktober 1646; 22 maart - 27 juli 1647.
4.2. Verslag van een reis vanuit Dordrecht en terug, in gezelschap van zijn broer over zee naar Frankrijk, een rondreis door Frankrijk (met onderbrekingen in Angers, Montpellier en Parijs), en de oversteek naar Engeland.
5.2. Van der Aa; NNWB III, 1459-1468.
6. a is een klad van b.

35.
1.1. Johan Thijs (Thysius).
1.2. Amsterdam tussen 13 en 21 augustus 1621 - Leiden tussen 3 en 8 oktober 1653.
1.3. Zoon van Anthoni Thijs (1594-1634), koopman te Amsterdam, en Elisabeth Hedwich de Bocher (1598-). Werd na de dood van zijn vader opgenomen in het huis van zijn oom en latere voogd, de hoogleraar Constantijn l'Empereur te Leiden, die in tweede huwelijk getrouwd was met Catharina Thijs, een zuster van Johans vader. Maakte in 1646 een grand tour, onder leiding van de oriëntalist (toen nog student) Job Ludolf (1624-1704). Studeerde rechten te Leiden, werd advocaat aldaar.
2.1. UB Leiden, Thijs. 106 bis I.
2.2. 7x15; 138 f.
2.3. Reijsboeck van Johan Thijs en aenteykening van Munster in de provincien, Vranckreyk en Engelant, tussen 't jaar 1646 en 1648.
2.4. Frans, Nederlands, Latijn.
4.1. 1 augustus 1646 - 25 september 1646; 25 oktober 1646 - 1 mei 1648.
4.2. Verslag van een reis van Leiden naar Munster (f. 79-101); en van een reis naar Frankrijk en Engeland. Verblijf in Parijs en Londen, oponthoud te Nîmes door ziekte van auteur. Met kasboek over 1 augustus 1646 - september 1648 en lijsten van kleding, boeken, adressen, afstanden, reiskosten.
5.1. C. de Jonge, De grand tour van Johannes Thijsius. Doctoraalscriptie (Leiden, 1975), bijlage A bevat weergave van de grand tour.

36.
1.1. Egberth de Pomerede.
1.2. Olst ca. 1628 -.
1.3. Zoon van Joan Daniëls de Pomerede en Geertruid Nittart. Woonde te Zwolle en Kampen.
2.1. RA Overijssel FA Van den Santheuvel 35a.
2.2. 20x35; 28 p.
2.3. Journael van een voijage gedaen door Egberth de Pomerede.
4.1. 1648 - 1650.
4.2. Verslag van een reis door Frankrijk, Italië en Duitsland.
6. Vgl. GA Kampen coll.hss.214 (21x33; 9 p.) aantekeningen in het Nederlands, met citaten in Latijn en Italiaans over beziens- en wetenswaardigheden betreffende Italiaanse steden waaronder Genua en Rome.

37.
1.1. Joan Huydecoper.
1.2. Amsterdam 21 februari 1625 - Amsterdam 1 december 1704.
1.3. Zoon van Joan Huydecoper (1599-1621) en Maria Coymans (1603-1647). Gehuwd in 1656 met Sophia Coymans (1636-1714). Vervulde diverse functies in Amsterdam en elders.
2.1. RA Utrecht FA Huydecoper 66-68.
2.2. 3 dln.; 32,5x21; 39 p., 74 p., 39 f.
2.3. (Omslag) 1648 Itineris mei descriptio No. 2; (p. 8) Geneva per Galliam magnum vulgo iter.
2.4. Latijn.
4.1. Begin mei 1648 - 31 mei 1648; 8 juni 1648 - 25 oktober 1648; 28 april - ca. 21 mei 1649.
4.2. Verslag van een grand tour door Zwitserland en Frankrijk, met bestemming Italië, beschreven vanaf het vertrek uit Genève richting Bordeaux tot aan Saumur, waar overwinterd wordt, het vertrek vanuit daar naar Marseille, beschreven tot aan Lyon, met kopieën van inscripties.
5.2. Van der Aa.
6. Kennelijk zijn deel 1, en de delen na deel 4 zoekgeraakt. Bijliggend 41 p. minuten van brieven en kasboekaantekeningen. In inv.no. 51 afschriften van brieven geschreven tijdens de reis en van uitgaven, beide uit het jaar 1648.

38.
1.1. Anoniem.
1.3. Behartigde in Portugal de zaken van Cornelis Hoogeveen en Cornelis van de Graeff, participanten in de Gemene Lijnbaan buiten Dordrecht. Neef van Crispijn van Outgaerden.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 76 H 28.
2.2. 16x20; 120 f.
2.3. In den naame Gods begonnen, Amen. Mijn eerste voyagie te water na Lixbona & Sint Hubis in Portugaell gedaen om aldaer te liquideren de affaires...
4.1. 22 maart 1649 - 4 december 1649; 28 juli 1650 - 29 oktober 1650; 2 oktober 1652 - 1 mei 1653; 11 september 1653 - 1 maart 1654.
4.2. Verslag van een reis van Dordrecht over zee naar Portugal (Lissabon) in 1649 en terug; naar Spanje (Cadiz) in 1650; door Spanje (Jerez, Madrid) in 1652-1653; van Spanje naar Italië (Genua, Rome) in 1653-1654.

39.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. Den Haag 10 maart 1628 - Den Haag 2 november 1697.
1.3. Zoon van Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van prins Frederik-Hendrik, en van Susanna van Baerle (1599-1639). Studeerde rechten te Leiden. Werd in 1672 secretaris van prins Willem III. Dichter, kunstkenner en tekenaar. Trouwde in 1668 met Susanna Ryckaert (-1712).
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA LIII.
2.2. 15x20; 107 p.
2.3. (Band) Reis journaal van 1649 & 1650; (p. 1) 1649.
4.1. 22 mei 1649 - 9 april 1650.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag door België naar Frankrijk en Zwitserland. Met schetsen van gebouwen.
5.1. Journalen van Constantijn Huygens, den zoon. Derde Deel (Utrecht, 1888) 87-162.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 1190.
6. Enkele passages in geheimschrift. Deze zijn opgelost en weergegeven in: J.F. Heybroek, `Het geheimschrift van Huygens ontcijferd', in: Huygens herdacht. Catalogus bij de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek ter gelegenheid van de 300ste sterfdag van Constantijn Huygens (Den Haag, 1987) 167-173.

40.
1.1. Aernout Hellemans Hooft.
1.2. Amsterdam 23 december 1629 - Amsterdam 25 februari 1680.
1.3. Zoon van Pieter Cornelisz. Hooft (1581-1647) en Leonora Hellemans (1595-1661). Koopman te Amsterdam.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. V J 40.
2.2. 9x14,5; ca. 165 p.
2.3. Generalia haec ubique observanda.
2.4. Nederlands met passages in Italiaans en Latijn, gedeelten in geheimschrift.
4.1. 1 september 1649 - 10 november 1651; 15 september 1652 - 26 september 1652; 10 januari 1653 - 9 april 1653; 22 juni 1674 - 30 juni 1674.
4.2. Raadgevingen aan reizigers, gevolgd door verslagen van vier reizen, namelijk een reis van Amsterdam door Duitsland langs de Rijn en Oostenrijk naar Italië, met bezoeken aan Venetië en Rome, en terug door Frankrijk; een reis naar Bentheim en Overijssel, een reis naar Lübeck in Duitsland, en een reis door de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland met veel aandacht voor fortificaties.

41.
1.1. Adriaen Schagen.
1.2. Alkmaar 1633 - Alkmaar 8 april 1699.
1.3. Zoon van Cornelis Schagen (1599-1665), secretaris van Alkmaar, en Lijvijntje du Gardijn. Studeerde rechten in Leiden. Reisde in 1651 als edelman in het gevolg van pensionaris Jacob Cats naar Frankrijk, vervolgens naar Engeland. Nam in 1656 in het gevolg van Frederik van Dorp deel aan een gezantschap naar de koningen van Zweden en Polen. Was schepen, pensionaris en burgemeester van Alkmaar. Trouwde in 1667 met Maria Dirksdr. Vrijburgh (1631-1680).
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum bibl. coll.Warnsinck.
2.2. 16x20; 313 p.
2.3. In den jare 1661 vertreckende om een reyse na 't Spa te doen; (p. 90) Reyse gedaen bij Adr.Schagen als ordinaris edelman onder het gevolch van haer Ex.tien de extraordinarissen ambassadeurs vanwegen haer H.Mo. de hren Staten Generael der vrije Vereenichde Nederlanden aen de croonen van Sweden ende Polen in den jaere XVICLVI.
2.3. Nederlands, bijvoegsels en citaten in Latijn.
3.2. (p. 290) Et haec olim meminisse iuvabit. Qoud fuits durum pati meminisse dulce est.
4.1. 8 of 9 maart 1651 - ca. 20 april 1652; 9 maart 1656 - 7 november 1656; 16 mei 1660 - 2 juni 1660; vijf weken in zomer van 1661; vijf weken in zomer van 1662.
4.2. Verslag van een reis in 1656, eerst met het Admiraliteitsjacht van Amsterdam naar het Vlie, dan met het schip Overijssel naar Hamburg, vandaar over land via Lübeck naar Danzig, terug over zee via Kopenhagen (p. 90-290). Voorafgegaan door een verslag van een reis in 1661 van Alkmaar naar Spa `gebruyckende de wateren aldaer', terug via Aken, Kleef en de Rijn, een verslag van een soortgelijke reis in 1662 (samen 3 p.), en een verslag van een diplomatieke reis in 1651-1652 naar Frankrijk en Engeland, opgetekend in 1659 (9 p.). Wordt op p. 291 gevolgd door een verslag van een reis naar Breda, toen daar de Engelse koning resideerde in voorjaar 1660; de koning hield zich onder meer bezig met het door aanraking genezen van lijders aan het `koning seer'. Met afschriften van internationale verdragen, een lijst van afstanden in Hollandse mijlen, en een reglement betreffende de tractementen van de ambassadeurs van de Staten Generaal uit 1655.
5.1. C.E. Warnsinck-Delprat, ed., Reyse gedaen by Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen in den jaere 1656 (Den Haag, 1968) (gedeelte).

42.
1.1. Johannes Lieshoud.
2.1. RA Utrecht FA De Malapert van Jutfaas 550.
2.2. 33x20,5; 77 p.
2.3. (Omslag) 1716: uijtgaaff van renten; (p. 1) Anno 1652 den 1 april ben ik Johannes Lieshoud int geselschap van Nicolaas Langendeijk s'avonds ten 9 uren in de nagtschuijt op Utregt vertrocken.
4.1. 1 april 1652 - 3 oktober 1652.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam (?) in gezelschap van Nicolaas Langendeijk via Utrecht, Gelderland, Duitsland, Oostenrijk naar Italië (o.a. Venetië, Padua, Bologna, Florence, Rome) tot aan Napels en vandaar terug; de terugreis is beschreven tot Empoli.

43.
1.1. Lodewijk Huygens.
1.2. Den Haag 13 maart 1631 - Rotterdam 30 juni 1699.
1.3. Zoon van Constantijn Huygens (1596-1687), secretaris van prins Frederik-Hendrik, en van Susanna van Baerle (1599-1639). Sinds 1672 drossaard van Gorinchem, later Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit in Rotterdam.
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA LVIII.
2.2. 19x15; 192 p.
2.3. (p. 1) Chelseij, Hammersmith, Branford hors/ar April. 1652. Jeudi. Le 1/11 avril, après avoir acheté un cheval...
2.4. Frans.
4.1. 11 april 1652 - 15 juli 1652.
4.2. Verslag van een reis in Engeland met een gezantschap onder leiding van J. Cats, G. Schaep en P. van de Perre via onder meer Londen, Windsor, Oxford, Worcester, Bath, Cardiff. Mededelingen over Cromwell en de koning, zeereis van Engeland naar Nederland, ontmoeting met de vloot van Tromp.
5.1. A.G.H. Bachrach en R.G. Collmer, ed., Lodewijck Huygens, The English journal 1651-1652 (Leiden, 1982).

44.
1.1. Vincent Laurensz. van der Vinne.
1.2. Haarlem 11 oktober 1628/9 - Haarlem 26 juli 1702.
1.3. Zoon van Laurens Gillesz. van der Vinne (1585-1665), linnenwever en handelaar in zijden stoffen, en Maijke Vincents Verfalje (1586-1657). Vanaf zijn 18e jaar in de leer bij de schilder Frans Hals. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Anneke Jansdr. de Gaver (-1668). Maakte van 1652-1655 een reis naar Italië dat hij niet bereikte. Overwinterde in Keulen (1652), Genève (1653) en Lyon (1654). Dichter.
2.1. GA Haarlem (a) hss verz. 172/Top. atlas no.52; (b) hss verz. 171/ Top. atlas no.51.
2.2. (a) 13.5x9; 185 f.; (b) 15x20; 286 p.
2.3. (a) Memoriael ofte dagelijckxse aentekening van t'gene schrijvens weerdigh in mijn reijse is te sien geweest als mede in sonderheijt de gelegenheijt van alle steden die ick ben door gereijst oock hoe wijt die van malkanderen verscheijden zijn; (b) Dagelijckse aentekeninge, van 't geene ick, in mijn reijs onthoudens waerdich gesien ende bewandelt hebbe, etc. bij mij Vincent Laurensz vander Vinne. anno 1652.
4.1. 21 augustus 1652 - 1 september 1655.
4.2. Verslag van een reis, deels in gezelschap van de schilders Guillaume du Bois en Dirk Halmbreker, en later van de schoenmakersgezel Joost Boelen, vanuit Haarlem door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk en terug. Kwam onderweg al schilderend aan de kost. Beschrijft o.a. karakteristieken van de landstreken en de bevolking. Verlucht met tekeningen; (b) is de tweede en vermeerderde versie die de auteur zeker zeven jaar na dato maakte van (a).
5.1. Bert Sliggers jr., ed., Dagelijckse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne (Haarlem, 1979).
5.2. Van der Aa.
6. Een kopie door Vincent Janszn. van der Vinne (1736-1811) bevindt zich in particulier bezit.

45.
1.1. Pieter de Graeff.
1.2. Amsterdam 15 augustus 1638 - Amsterdam 3 juni 1707.
1.3. Zoon van Cornelis de Graeff (1599-1664), burgemeester van Amsterdam, en Catharina Hooft. Gehuwd met Jacoba Bicker (1640-1695) in 1662. Vervulde diverse overheidsfuncties, o.a. schepen van Amsterdam tot 1672.
2.1. GA Amsterdam FA De Graeff 185.
2.2. 12,5x17; 62 p.
2.3. Journael van mijn reijse gedaen van Amsterdam nae Berlijn gelegen in 't marck-graefschap van Brandeburgh.
4.1. 25 april 1655 - 4 juni 1655.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam naar Duitsland, verblijf te Berlijn, in gezelschap van burgemeester Johan Huydecoper die als peetoom optrad bij de doop van de zoon van de Grote Keurvorst. De doop, tafelschikkingen, een spotvers op burgemeester Huydecoper.
5.1. J.F.L. de Balbian Verster, ed., `Het journaal van Pieter de Graeff', Jaarboek Amstelodamum XVI (1918) 149-168.
5.2. Van der Aa; NNBW II, 502.

46.
1.1. Menso Alting.
1.2. Emden (Duitsland) 2 augustus 1636 - Groningen 2 augustus 1713.
1.3. Zoon van Menso Alting (1587-1647) en Dorothea. Rufelaar (-1637). Vervulde overheidsambten, waaronder dat van burgemeester te Groningen. Publiceerde een beschrijving van Duitsland.
2.1. UB Groningen coll.hss. 114.
2.2. 16x21; 108 fol.
2.3. Notulae itineris mei per Germaniam.
2.4. Latijn.
4.1. 29 februari 1656 - 1659; oktober 1661-april 1662.
4.2. Verslagen van reizen door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Weergave van inscripties op historische monumenten.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 100.

47.
1.1. (a) Philips en (b) François Zoete van Laecke.
1.2. (a) 1636-; (b) 1637-.
1.3. Zoons van Alexander Zoete van Laecke, heer van Villers, Zevender en Potshouck, kapitein in het Staatse leger, en Adriana van Aerssen van Sommelsdijck. Studeerden te Leiden. Maakten een reis naar Frankrijk begeleid door hun gouverneur Anthoine de Brunel.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 75 J 51.
2.2. 16x22; 142 f.
2.3. Memoires de ce que nous avons vue et appris de plus rémarquables en nos voyages, commencés le 9e de Decemb. de l'an 1656.
2.4. Frans.
4.1. 9 december 1656 - 21 april 1658.
4.2. Verslag van een reis naar Frankrijk. Verblijf te Parijs. Overlijden van reisgenoot Philip Henry Herbert.
5.1. F.P. Faugère, ed., Journal d'un voyage à Paris en 1657 & 1658 (Paris, 1862).
5.2. R. Bijlsma, `De gebroeders Zoete van Laecke van Villers en hunne tijdgenoten in Leiden en Parijs', Nederlandsche Leeuw LI (1933) 254-259.

48.
1.1. Jacob van Foreest.
1.2. 1640-1708.
1.3. Zoon van Dirk van Foreest (1614-1679), secretaris van Gecommitteerde Raden van West-Friesland, en Hester van Foreest (1615-1705). Gehuwd in 1671 met Maria Sweerts (1649-1720). Was o.a. bestuurder van Hoorn en bewindhebber van de VOC in de kamer Hoorn.
2.1. GA Alkmaar FA Van Foreest concept inv. (a) 117, (b) 118, (c) 119.
2.2. 3 dln.; (a) 22,5x16,5; 150 p. (1-70 en 101-180); (b) 15x9,5; 176 p.; (c) 17,5x12; 55 p.
2.3. (a) Journael van de reise na Vranckrijck & Engeland van Jacob van Foreest; (b) Journael op de groote tour gedaen bij Nanning van Loon en Jacob van Foreest met 3 september 1660...; (c) Aen le penitent noir, t'geen is een clein kerckje of capelle t'geen noch niet ten volle voltoit is,...
4.1. (a) 3 april 1660 - 2 oktober 1660; (b) 3 september 1660 - 24 oktober 1660; (c) 30 oktober 1660 - 30 november 1660; 6 april 1661 - 4 juni 1661.
4.2. Verslag van de grand tour die de schrijver maakte samen met Nanning van Loon door Frankrijk vanuit Le Havre.
6. Inventarisnummer 120 bevat een kasboek van de uitgaven tijdens de reis 14 april 1660 - 21 oktober 1661. Hieruit blijkt dat de schrijver begin september 1661 naar Engeland is overgestoken.

49.
1.1. Constantijn Huygens.
1.2. 1596-1687.
2.1. UB Leiden Hug. 40.
2.2. 17x23; 26 f.
2.3. 1660/12 Oct dinghd. ten 2. uyt Den Haeg, met Wolfsen ten 51/2 van Delft daer ick Van der Wals bibliotheeck eerst sagh.
2.4. Frans en Nederlands.
4.1. 12 oktober 1660 - mei 1661; juni 1663 - september 1663.
4.2. Verslagen van reizen naar Engeland en Frankrijk. In Engeland bezocht auteur Oxford en Cambridge en woonde hij de kroning bij van Karel II.
50.
1.1. Lodewijk Huygens.
1.2. 1631-1699.
2.1. Koninklijke Bibliotheek KA LVII.
2.2. 21x15; 63 p.
2.3. (Band) Reisjournaal van de ambassade naar Spanje (f.1) Messieurs les Estats ayants resolu d'envoyer pour ambassad. extraordinaires en Espagne...
2.4. Frans.
4.1. 18 oktober 1660 - 6 december 1660.
4.2. Verslag van een reis in het gevolg van een gezantschap van de ambassadeurs G.A. van Reede van Amerongen, Johan van Merode en Phil. van Humalda naar Spanje, terugreis niet beschreven.

51.
1.1. Gerard Hinlopen.
1.2. Hoorn 30 september 1644 - Hoorn 2 oktober 1691.
1.3. Gehuwd met Margaretha Hoogtwoud (1648-1684) in 1681. Studeerde rechten te Leiden. Maakte in 1667 een reis naar Frankrijk om te Orléans te promoveren. Vervulde overheidsfuncties in Hoorn.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. VIII E 15.
2.2. 15x20; 525 p.
2.3. Verscheyde voyagien naar diverse coninckrijcken, landen en steden soo nu als dan door mij, Gerard Hinlopen, gedaan.
4.1. 26 mei 1662 - 20 juni 1662; 21 juni 1667 - 22 maart 1668; 12 juni 1670 - 14 augustus 1671; 5 februari - 24 februari 1672; 21 juli 1674 - 5 augustus 1674; 2 mei 1675 - 24 mei 1675; 21 juni 1675 - 24 juli 1675; 26 juli 1678 - 9 augustus 1678; 17 juli 1680 - 29 juli 1680; 4 juni 1681 -18 juni 1681; 4 juni 1683 - 26 juni 1683.
4.2. Verslagen van tien reizen deels per plezierjacht door Nederland en naar België, Duitsland (Emden), Frankrijk, Engeland, Spanje, Italië, Griekenland en Constantinopel; een aantekening van gebeurtenissen in 1672.

52.
1.1. Joan Geelvinck.
1.2. Amsterdam 7 juli 1644 - Den Haag 21 mei 1707.
1.3. Zoon van Cornelis Geelvinck (1621-1689), burgemeester van Amsterdam, en Elisabeth Velecker (1622-1658). Getrouwd in 1674 met Anna van Loon. Studeerde rechten in Leiden, en werd in 1673 aangesteld tot secretaris van Amsterdam. In 1687 werd hij bewindhebber van de VOC en in 1694 lid van de vroedschap.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Hoeufft van Velsen 375.
2.2. 10x6; ca. 210 p.
2.3. Reijsbeschrijvinge van Joan Geelvinck in Vranckrijk in ao. 1663 aangevangen.
4.1. 8 september 1663- na 17 december 1664.
4.2. Verslag van een reis vanuit Amsterdam naar Frankrijk, de reis is tot in Parijs beschreven.
5.2. NNBW VI, 547.

53.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Friesland FA Van Sminia 2144.
2.2. 10x16; 79 p.
2.3. Lieuwarden Anno Domini 1664.
2.4. Nederlands en Frans.
4.1. 11 juni 1664 - 30 juni 1665.
4.2. Verslag van een reis van Leeuwarden via Noord- en Zuid-Holland en Zeeland naar Frankrijk, verblijf te Parijs. Terugreis door Zwitserland en Duitsland, beschreven tot de aankomst in Amsterdam. Achterin lijsten met recepten en anekdotes. Op keerzijde achterin onder meer `Catalogue des Academiciens'.

54.
1.1. Franco van Bleiswijck (?).
1.2. 3 november 1644 - 12 maart 1723.
1.3. Zoon van Evert en Sara van der Burch. Gecommitteerde Raad, ontvanger der gemene middelen. Gehuwd in 1671 met Anna van Hoogenhouck. Hij stond in contact met ambassadeur Boreel in Engeland.
2.1. HRVA FA Van Slingelandt 100.
2.2. (a) 3 dln.; 31,5x20,5; 7 p.; (c) 23x18,5; 75 p.; (b) 17,5x11; 16 p.
2.3. (a) Reyse naer Zeelant; Kort memoriaal van een voyage door mij Franco van Bleiswijck in compagnie van de heer en mr. Jacob Hallingh, begonnen den...; Reyse in comp. van juffr. Johanna Doublet; (b) Reyse naer Engelandt gedaen den XXVII September XVI C 69; (c) Den 15en mey 1670. S'morgens te 8 uuren te paert gereden na St.Cloud.
4.1. (a) 5 maart 1665 - 11 maart 1665; 28 augustus 1666 - 17 september 1666; 4 juli 1667 - 26 juli 1667; (b) 27 september 1669 - 18 december 1669; (c) 15 mei 1670 - 5 mei 1671.
4.2. (a) Aantekeningen van reizen vanuit Delft naar Walcheren, over Bergen op Zoom naar België en terug over Maastricht en Noord-Brabant, en door Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, respectivelijk in gezelschap van de heeren Nic. Roubergen, Bambeek en C. Soetens, Jacob Hallingh en van Johanna Doublet en andere leden van de familie Doublet; (b) Verslag van een reis vanuit Delft via Dordrecht naar Engeland, met een langdurig verblijf in Londen, beschreven tot aan de terugtocht via Dover en Calais; (c) Verslag van een reis, beginnend met een verblijf te Parijs en uitstapjes in de omgeving, door Midden- en Zuid-Frankrijk, Zwitserland en Duitsland terug naar Delft.

55.
1.1. Anoniem.
2.1. UB Leiden Ltk 2184.
2.2. 10x14,5; 256 p.
2.3. Journael van mijne reijse door Duytsland, ende Italien, naer Vranckrijck. Ao 1666 en 1667.
4.1. 1 juni 1666 - november 1666.
4.2. Verslag van een reis, door de auteur gemaakt in gezelschap van zijn oom de ridder van Groenesteyn, van Langbroek via Bemmel, Nijmegen (de plaats zelf vermeden vanwege de daar heersende pest), Kleef, Frankfurt, Neurenberg, Pressburg (Bratislava) en Wenen naar Venetië, Bologna en Milaan, dat in september 1666 werd bezocht door de keizerin, Margaretha Theresia, echtgenote van Leopold I. Auteur ging niet naar Rome, daar heersten `heetekoortsen'. De reis voerde verder naar Parijs. Onvoltooid: Het jaar 1667 is niet beschreven.


56.
1.1. Cornelis de Jonge van Ellemeet.
1.2. Den Briel 6 mei 1646 - 12 mei 1721.
1.3. Zoon van Jacob de Jonge van Ellemeet (1610-1650) en Margaretha Briels. Gehuwd in 1679 met Maria Oyens. Pensionaris van Den Briel, en van 1674 tot 1707 ontvanger-generaal van de Unie.
2.1. RA Zeeland FA De Jonge van Ellemeet 92a.
2.2. 33x21; 169 p., hierin (a) p. 91-110; (b) p. 110-149; (c) p. 149-169.
2.3. (a) (Omslag) `Alderhande saaken soo Duijtse als Franse waar onder veele van weijnig importantie'; (p. 1) Journaal dat gehouden hebben de heeren Nicolaas Anthonij Flinck, Nicolaas Ruichaever en C. de Jonge van Ellemeet. van een reisje gedaan in Nederland d'Ao 1666; (b) Journaal gehouden van mijn reis als ik naar Vrankrijk gingh Ao 1666; (c) Journaal van een reijsje gedaan naar Brussel en Antwerpen. Den 21 meij Ao 1669
4.1. (a) 14 juli 1666 - 8 augustus 1666; (b) 27 september 1666 - 24 november 1667; (c) 21 mei 1669 - 31 mei 1669.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Leiden door Noord-Holland naar Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Kleef, Gelderland, Zuid-Holland naar Den Haag en vandaar naar Zeeland, in gezelschap van Nicolaas Anthonij Flinck en Nicolaas Ruichaver, waarbij het uitgangspunt was om in de beste herbergen te logeren, te reizen met de kaarten die men ter plekke aanschafte, en in alle steden de torens te beklimmen; (b) Verslag van een reis vanuit Den Briel en terug, in gezelschap van neef Pieter Pieterson uit Den Haag en Justus van der Cijs uit Delft via Zeeland en België naar Parijs, en vandaar met neef Van Oosterland langs de Loire naar Angers, waar zij overwinterden en promoveerden in de rechten (7 december 1666 - 14 april 1667). Trokken daarna door Frankrijk, Zwitserland via Genève en staken over naar Engeland, verbleven in Londen; (c) Verslag van een reis vanuit Den Briel en terug, in gezelschap van zijn moeder en zusters, en van Agatha de Jong en haar zuster en moeder, naar Antwerpen: route en wat men doet en bezoekt, en (omdat hij, alles al gezien hebbend op een eerder tijdstip, zich graag met haar bezighield) een geschreven portret van Agatha de Jong.
5.2. NNBW III, 650.

57.
1.1. Gilles Abrahams.
2.1. RA Noord-Holland coll. losse aanwinsten 1575.
2.2. 20x15,5; 20 p.
2.3. Anno 1668 den 24ste juli. Ben ik Gilles Abrahams gereijst op Naarden s'morgens met de schuit van sessen.
4.1. 24 juli 1668 - 25 juli 1668.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam naar Naarden per schuit en vandaar te voet in de nacht over de Veluwe naar Arnhem; overvallen door ziekte, in de steek gelaten door de mensheid, maar bijgestaan door God.
6. Afschrift eind 18e eeuw.

58.
1.1. Carel Quina.
2.1. Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Rijksmuseum Amsterdam, Hss. Topografie, reisbeschrijvingen.
2.2. 23x36,5; 153 f.
2.3. Beschrijvinge van de landtrijs in Europa en Asia gedaen door de heer Carel Quina. Ridder. Begonnen in 't jaar 1668 en volbraght in 't jaar 1671.
4.1. 27 juli 1668 - 16 april 1671.
4.2. Verslag van een reis, een pelgrimstocht, van Amsterdam via Utrecht, door Duitsland, Oostenrijk en Hongarije, via Aleppo naar Jeruzalem. Jeruzalem zelf is niet beschreven, wel een deel van het Heilige Land.
6. Uitgave in voorbereiding door I. van der Vlis.

59.
1.1. Ernst Frederik Vegelin van Claerbergen.
1.3. Voorzoon van Philip Ernst Vegelin van Claerbergen (1613-1693).
2.1. RA Friesland FA Van Eysinga - Vegelin van Claerbergen 83.
2.2. 17x23; ca. 200 p.
2.3. (Omslag) Mores animadversiones et consuetudines Parisienses, Parisiis 1669; (p. 1) Mon journal de France d'an 1668 et 1669.
2.4. Nederlands, Frans en Latijn.
4.1. 2 september 1668 - 29 maart 1669; 1 januari - 27 april 1670.
4.2. Aantekeningen van een reis van Leeuwarden naar Parijs, bezienswaardigheden aldaar, Franse gebruiken en eigenaardigheden, opgetekende gesprekken en anekdotes. Verder aantekeningen van een reis van Parijs naar Gouda, met een korte beschrijving van deze stad. Onvolledig, hier en daar hiaten.

60.
1.1. Jacob Gronovius.
1.2. Deventer 20 oktober 1645 - Leiden oktober 1716.
1.3. Zoon van Johannes Fredericus Gronovius, Latinist, hoogleraar te Deventer, en Adelheid ten Nuyl. Studeerde te Leiden klassieke talen en rechten. Ging in 1665, toen de pest heerste, naar een oom in Hamburg. Zette zijn studie voort in Engeland. Reisde in 1671 naar Parijs en in 1672, met de buitengewone gezant Adriaan Paets, naar Spanje, ging van daar naar Italië. Was hoogleraar in de geschiedenis en het Grieks te Leiden. Gehuwd met Anna van Vredenburgh.
2.1. UB Leiden Ltk 859, 860.
2.2. 2 dln.; 6x17,5 en 7.5x21,5; 37 f. en 12 f.
2.3. Daghverhaal eener Reis naar Spanje en Italien (1672 en 1673) door Jac. Gronovius; (f.3) Den 1 Junii, 's avonts ten 5 uyren, sijn wij met ons 6 en een kneght, alle te paert, en een kales met 4 paerden, waer in de kock was uyt Rotterdam vertrocken.
2.4. Nederlands, enkele passages in Frans en Latijn.
4.1. 1 juni 1672 - september 1673; oktober 1673 - 5 maart 1674.
4.2. Verslag van een reis naar en verblijf in Spanje, en van een reis door Italië. Terugreis niet beschreven.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 986.

61.
1.1. Abraham van der Meersch.
1.2. Amsterdam 22 oktober 1643 - 's Graveland 14 september 1728.
1.3. Zoon van Arend van der Meersch (1601-1667), graankoopman en doopsgezind predikant te Amsterdam, en Sara de Veer (1604-1667). Trad in dienst bij de linnenhandel van Lodewijk Oosterling, maakte in 1662 een handelsreis naar Spanje. Begon in 1664 een eigen linnenhandel. Reisde in 1664 naar Engeland en Frankrijk. Trouwde in 1666 te Middelburg met Elisabeth Bouttens (1643-1706).
2.1. UB Amsterdam coll.hss. W 75.
2.2. 20x24,5; 38 p.
2.3. (omslag) Reisverhaal van Abraham van der Meersch geb. te Amsterdam 22 october 1643 overl. te 's Graveland 14 september 1728; (p. 1) 't Was in 't jaar 1672 dat den koning van Vranckrijk, Louis de XIV, zelfs in persoon met meer dan 100.000 man dit, ons lieve vaderland, de 7 geunieerde provincien, onvoorsiens quam overvallen.
4.1. 20 juni 1672; 2 februari 1674 - 8 april 1674.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam via Friesland en Groningen naar Duitsland, Denemarken en Zweden en terug, onder meer via Bremen, Hamburg, Kopenhagen, Gotenburg en Stockholm. Avontuurlijke tochten per schip en slede, verblijf te Kopenhagen. Voorafgegaan door een inleiding waarin de auteur melding maakt van zijn vlucht naar Hamburg in 1672, toen de Fransen Amsterdam naderden.

62.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Alkmaar FA De Dieu - Fontein Verschuir concept-inv. 656.
2.2. 32,5x21; 17 f.
2.3. Journaal van een reise gedaan na 't leger van sijn Hoogheit den heere Prince van Oranje waar van het hooft-quartier was tot Duffele, door de heeren Nauta Idsinga, Duco Nauta Walrich, Zeestra ende Alema.
4.1. 24 mei (na 1666) - 9 juni (na 1666) (ca. 1673?).
4.2. Verslag van een reis vanuit Harlingen via Stavoren-Enkhuizen door Noord-Holland en Zuid-Holland per schip over Antwerpen naar Mechelen, naar luitenant kolonel Andringa, en vandaar met een legerwagen naar Duffel en terug over Antwerpen en Brussel; ontvangst door de stadhouder.

63.
1.1. Willem ten Rhijne.
1.2. Deventer 1647 - Batavia 1 december 1700.
1.3. Zoon van Anna Peters. Studeerde te Franeker en promoveerde te Leiden in de medicijnen. Vertrok in 1673 in dienst van de VOC naar Batavia. Gaf te Batavia anatomie-lessen aan chirurgijns.
2.1. UB Leiden BPL 249A.
2.2. 16,5x21; 19 f.
2.3. Excerpta ex meo diario...
2.4. Latijn.
4.1. 6 oktober 1673 - november 1673.
4.2. Aantekeningen van land- en volkenkundige aard over het gebied van Kaap de Goede Hoop met name over de Hottentotten. De auteur verbleef hier op doorreis naar Batavia.
5.2. Van der Aa; NNBW VI, 1213 en IX, 861.

64.
1.1. Joannes Vollenhove.
1.2. Vollenhoven 2 juni 1631 - Den Haag 14 maart 1708.
1.3. Zoon van Arnoldus Vollenhove, advocaat en burgemeester van Kampen, en Geertruij Alten. Studeerde theologie te Utrecht. Predikant te Vledder, Zwolle en, veertig jaar lang, Den Haag. Verbleef in 1674 te Londen als prediker van een gezantschap van de Staten Generaal. Werd in 1675 doctor honoris causa van de universiteit te Oxford. Hij was een gevierd kanselredenaar, en werd vooral bekend als dichter. Trouwde twee maal, in eerste huwelijk met Gesina Haeke (-1681) in 1657.
2.1. UB Leiden BPL 2446 I en II.
2.2. 15,5x20,5; 43 en 43 f.
2.3. Den 17/7 maij 1674 voor den middagh te Rotterdam gekomen zijnde en met de heeren ambassadeurs van onsen staet in het Schill van Vrankrijk gegeten hebbende, heb ik mij bij hare excellentien in 't jaght begeven.
4.1. 17 mei 1674 - 30 oktober 1674.
4.2. Verslag van een reis naar Engeland, voornamelijk Londen. Vermelding van correspondentie met onder meer met zijn echtgenote.
5.2. Van der Aa; NNBW VI, 1306.

65.
1.1. Adrianus van Overschie.
1.2. Delft (?) ca. 1650 - Den Haag 13 november 1724.
1.2. Zoon van mr. Lambert van Overschie (1604-1652) en Commerina Breman (1626-). Rooms-katholiek.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 71 H 5.
2.2. 12,5x18,5; 494 p.
2.3. Le voyage de Rome par l'Allemagne faite l'an 1674.
2.4. Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans.
4.1. 22 september 1674 - november 1676.
4.2. Verslag van een reis van Antwerpen via Amsterdam naar Duitsland, Italië, Spanje en Portugal.

66.
1.1. Joan Bitter.
1.2. Arnhem ca. 1630 - Wijk bij Duurstede na 1687.
1.3. Studeerde rechten, werd door de VOC aangesteld als raad van justitie te Batavia. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Bartha Eijgels (-1675), in tweede huwelijk met Cornelia van Nieuwenrode, weduwe van opperkoopman Pieter Cnoll. Scheidde in 1679 van haar, keerde in 1687 definitief naar Nederland terug, was tenslotte burgemeester van Wijk bij Duurstede.
2.1. Ned.Scheepvaartmuseum bibl. J 278.
2.2. 16x21; 40 p.
2.3. Journael van mijne re[eyse].
2.4. Nederlands, passage in Latijn.
4.1. 18 december 1674 - 12 september 1675.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam via Santiago naar Batavia met het schip Ceilon; ziekte van de auteur, sterven van zijn vrouw Bartha Eijgels na haar bevalling van een doodgeboren kind; vermelding van de zelfmoord van bottelier Pieter Blom, die `zomaar over boord sprong'.
5.2. NNBW VIII, 112.
6. Van dezelfde auteur onder dezelfde signatuur een journaal van een reis van Batavia naar Amsterdam in 1680 (42 p.), onder J 276 journalen van een reis van Amsterdam naar Batavia in 1683 en de terugreis van Batavia naar Den Helder in 1687-1688 (58 p.).

67.
1.1. Elisabeth van der Woude.
1.2. Nieuwe Niedorp 11 januari 1657 - Amsterdam na 1694.
1.3. Dochter van Herman Hartman van der Woude (1621-1677), o.a. schout van Opmeer en vice-gouverneur van de kolonie aan de Oyapock, en Margareta Blaeuhulck (1632-1662). Gehuwd in 1684 met Adolf Frederick Bock, poorter te Amsterdam vanaf 1685. Woonde na onderbeschreven reis in Nieuwe Niedorp, Amsterdam, Enkhuizen (1680) en Amsterdam.
2.1. RA Noord-Holland coll. Semeijns de Vries van Doesburgh 816.
2.2. 10,5x8; 50 p.
2.3. (p. 1) Anno 1621 de 25 julij oude stijl is mijn vader Harman Hartman van der Woude geboren...
4.1. (1657-) 1676-1694.
4.2. Aantekeningen van huwelijk, geboorten en overlijden in de familie, enige belangrijke (inter)nationale gebeurtenissen (de moord op de gebroeders De Witt, de brand van Londen) en plaatselijk nieuws uit Niedorp en omstreken. Vanaf p. 13 (augustus 1676 - december 1677) aantekeningen betreffende de reis om een nieuwe kolonie te stichten aan de rivier de Oyapock in Frans-Guyana, de dood van haar zuster en vader onderweg, een kort verblijf aldaar en de terugkeer naar Nederland, waarbij zij onderweg gevangen genomen werd door kaperkapitein Jan Bart, maar overgedragen aan een Engelse koopvaarder.
5.1. S.P. L'Honoré Faber, ed., `Eene Hollandsche jonge dame aan de Oyapock in 1677. (Dagboek van Elizabeth van der Woude)', Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap XIXL (1928) 214-236.
5.2. NNBW III, 1489-1490.

68.
1.1. J[ohannes?] de Goyer.
1.2. Utrecht 15 juli 1650 -.
1.3. Zoon van Dirck de Goyer, lid van de vroedschap van Utrecht, en Geertruy van de Graaf.
2.1. UB Utrecht coll.hss. 763 (5 H 14).
2.2. 21,5x15.5; 26 f. (f.13-38).
2.3. (f.13) Iter ex ultrajecto Roterodamum hinc in Angliam suscepit.
2.4. Latijn.
4.1. 1 november 1676 - 9 januari 1677.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht over Rotterdam naar Engeland, met name Londen en omgeving en terug: beziens- en wetenswaardigheden, vooral betreffende bouwkunst, met een aantal plattegronden en panorama's. Verder historische aantekeningen (f.1-12), en onder meer erotische en satirische gedichten.

69.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Friesland FA Eysinga - Vegelin van Claerbergen 1324.
2.2. 16,5x20; 26 p.
2.3. Tot Lier gingen wij ons middachmael doen in De Prins van Oranien, wierden wel getracteert voor een civile prijs.
4.1. 30 mei 1677 - 28 juli 1677.
4.2. Onvolledig verslag van een reis door Duitsland, via onder meer Leer, Hildesheim, Goslar, Wolfenbüttel, Brunswijk en Hannover. De auteur was in gezelschap van onder meer zijn vader.

70.
1.1. Anoniem.
1.3. Inwoner van Amsterdam.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 70 J 3.
2.2. 16,5x20,5; 116 f.
2.3. Journaalen van reijsen.
2.4. Nederlands met citaten in het Engels en Latijn.
4.1. 21 december 1677 - augustus 1679; 2 juni 1683 en aansluitende periode; 1696.
4.2. Raadgevingen aan reizigers. Verder verslag van een reis van Amsterdam naar Duitsland (Keulen; positie van de joden aldaar), Italië en Frankrijk (reis beschreven tot Lyon) (1677-1679; fragmentarisch); verslag van een reis van Den Briel naar Engeland (Londen, Oxford, Bath) (1683; verslag van een reis van Amsterdam naar Duitsland (Kleef), Oostenrijk (Wenen) en Hongarije. Terug door Tsjechoslowakije, Polen (Breslau) en Duitsland (Leipzig, Bremen) (1696).

71.
1.1. Tjepcke (Tiberius Pepinus) van Eminga.
1.2. 1656 of 1657 - 1733.
1.3. Zoon van Sicke van Eminga en Frouck Tjepcke Poppema Gerbranda van Aylva. Trouwde driemaal, in eerste huwelijk in 1682 met Lucia van Ornia (1664 of 1665 - 1703).
2.1. GA Leeuwarden, Fragment-archief Wiarda State.
2.2. 13,5x19,5; 89 f.
2.3. Die reijse van Leeuwaerden op Hamborgh hetwelcke van malkanderen gheleeghen is 34 Duijtsche mijlen.
2.4. Nederlands met passages in Latijn en Italiaans.
4.1. 26 april 1678 - 3 februari 1682.
4.2. Verslag van een reis van Leeuwarden door Duitsland, Tsjechoslowakije en Oostenrijk naar Italië en Frankrijk, bezoek aan onder meer Rome en Parijs.
6. Onder dezelfde signatuur bevindt zich een fotokopie van een afschrift van dit document.

72.
1.1. Cornelis Stout.
1.3. Zoon van Pieter Janse Stout (-1678). Was gehuwd met Christina Nolthenius, dochter van Arnoldus Nolthenius, Remonstrants predikant te Gorinchem. Ondernam in 1678 een reis met vrouw en kinderen naar Suriname, met het schip de Sint Joris. Bereikte Suriname niet, raakte in slavernij te Algiers.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 131 C 5.
2.2. 20x32,5; 51 f.
2.3. Reijsbeschijvinge van Cornelis Stout.
3.2. De auteur stelde achteraf zijn reiservaringen te boek `tot een geheugenis en onderrechtingh' voor zijn kinderen.
4.1. 28 oktober 1678 - 1686.
4.2. Verslag van een mislukte reis naar Suriname. Verblijf in slavernij te Algiers, terugkeer naar Rotterdam.

73.
1.1. Adolph Hendrik van Rechteren.
1.2. Zwolle 10 maart 1656 - Huis Almelo 15 maart 1731.
1.3. Zoon van Joachim Adolph van Rechteren en Margaretha van Haersolte. Studeerde letteren te Leiden. Vanaf 1680 lid van de Ridderschap van Overijssel. Vervulde diverse ambten, waaronder dat van drost van Overijssel. Was actief in de binnen- en buitenlandse politiek. Trouwde in 1695 met Sophia Juliana gravin van Castell-Rüdenhausen (1673-1758).
2.1. RA Overijssel HA Almelo voorl. 7848.
2.2. 12x16; ca. 15 p.
2.3. Den 17 aug.1679 te Parijs gekomen, aen kostgelt betaelt een maant sijnde tot den 18 sept.
2.4. Nederlands en Frans.
4.1. 31 maart 1679 - 4 mei 1679; 1679; 1680; 1684; 1685.
4.2. Verslag van een reis in 1679 van Arnhem door Noord-Brabant (Den Bosch) en België (Brussel) naar Frankrijk (Parijs). Uit latere jaren aantekeningen betreffende dagelijkse bezigheden en geldleningen aan broers van de auteur.
5.2. Van der Aa; NNBW II, 1174.

74.
1.1. Laurentius Theodorus Gronovius.
1.2. 1649-1724.
1.3. Zoon van Johannes Frederik Gronovius. Als gouverneur in dienst van verschillende families.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 76 H 27.
2.2. Ca. 16x21; 65 f; inliggend een katern 10x14; 10 f.
2.3. (Voorblad) Reize van Gronovius na en door Italie enz.; (f.1) Itinerarium Laurentii Theodori Gronovii qui A.C. MDCLXXIX die III maii Haga Comitum profectus iter suscepit in Italiam et Lugdunum Batavorum rediit die XXI aprilis A.C. MDCLXXXII...
2.4. Nederlands, titel en weergave inscripties in Latijn.
4.1. 3 mei 1679 - 21 april 1682; 2 november 1693 - 5 april 1695.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag via Rotterdam naar Frankrijk (Rouaan, Parijs), door Zwitserland naar Italië (Milaan, Bologna, Florence, Rome, Genua) en door Frankrijk en België terug naar Leiden (1679-82). Verder verslag van een reis als begeleider van Andries Bicker van Swieten en diens vrienden Jacob van Wassenaar van Duivenvoorde en een Van Alderwerelt, van Leiden door Duitsland en Oostenrijk naar Italië (Venetië; verblijf alhier begin 1694 niet beschreven, dan via Ravenna naar Rome en Napels), door Oostenrijk (Wenen) Tsjechoslowakije (Praag) en Duitsland terug naar Nederland (Amsterdam en Leiden) (1693-1695). Aandacht voor oudheidkundige zaken, inscripties.

75.
1.1. Reynier Adriaensens.
1.3. Verbleef in Engeland, maar moest in november 1679 dit land verlaten. Voer in 1680 als soldaat in dienst van de VOC, kamer Amsterdam, met het schip het Huys te Merwe naar Batavia. Keerde in 1689 naar Nederland terug. Rooms-katholiek.
2.1. Ned. Scheepvaartmuseum A IV-2 122.
2.2. 15,5x20; 100 f.
2.3. Alhier begint de overtreffelijcke reijse gedaen door Reynier Adriaensens in jaer 1680, den 14 januarij naar Oostindien, soo te scheep als te lande, sijn wedervaeren.
3.2. Op schrift gesteld om `liefhebbers' die zin zouden krijgen om naar Oost-Indie te varen `te beter van alles te onderrechten wat men moet uytstaan ende verdraegen'.
4.1. 3 november 1679 - 1689.
4.2. Verslag van een reis via Santiago en Kaap de Goede Hoop naar Batavia; gebeurtenissen voor, tijdens en na de reis; vertrek van de auteur uit Londen, een schipbreuk, aankomst te Rotterdam, indiensttreding te Amsterdam, tocht via Zandvoort naar Vlissingen, overtocht naar Batavia, een terechtstelling wegens sodomie, de ontmaskering van een vrouwelijke soldaat, aankomst te Batavia, een Chinese begrafenis, `amockspelders' (moordenaars), de Javaanse oorlog begonnen 10 februari 1682, een zeeslag met de Engelsen, verwoesting van Bantam als `het tweede Troyen', vertrek uit Java. Bevat verder wetenswaardigheden, zoals doodsoorzaken van Nederlanders in Batavia.
5.1. Uitgave in voorbereiding door B. Paasman.
5.2. B. Paasman, 'Rijs is ons broot, ende water is onsen dranck. Reisverslag van een VOC-soldaat', Indische Letteren. Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde 8(1993) 113-127.

76.
1.1. Claesz Arisz. Caescooper.
1.2. De Koog 21 december 1650 - De Koog 26 maart 1729.
1.3. Zoon van Aris Cornelisz. Caescoper en Trijntje Jans Volger (1620/1-1687). Gehuwd in eerste huwelijk in 1671 met Hillegont Cornelis (1649-1674). Hij werd in 1663 besteed bij een schoenmaker, werkte ook bij een olieslager. Later koopman, olieslager en reder, eerst te Zaandam later in Koog aan de Zaan. Doopsgezind.
2.1. GA Zaanstad PA Honig.
2.2. 32x20; 4 p.
2.3. Jornael van de rijs nae Duijtslant 1680.
4.1. 27 maart 1680 - 2 mei 1680.
4.2. Korte aantekeningen van een reis vanuit Zaandam en terug in gezelschap van Willem Backer (die in Duitsland blijft), Jan J. Louwe, Cornelis Jansz Gorter en Cornelis Teuwes; te paard door Utrecht en Gelderland, en per schip over de Rijn en de Main vanwege de aankoop van hout.
6. In hetzelfde inv.no. bevindt zich een afschrift. Een tweede afschrift uit 1893 is bibl. 00.759 (Honig 1207).

77.
1.1. Carolus Casparus Neander.
1.3. Promoveerde op 12 februari 1677 in de rechten te Groningen.
2.1. RA Groningen HA Menkema en Dijksterhuis 289*.
2.2. 9,5x16; 168 p.
2.3. Korte reijsbeschrijvinge vervattende in forme van journael de remarcabelste saeken gesien en voorgevallen op de reijse door de Nederlanden, Vranckrijck, Italiën, Duitslant, en Engelant, gedaen door de hoochedele, welgebooren heer Gerhard Horenken, heer tot Dijcksterhuis etc., opgesteld door C.C.Neander i.u.d., sijn hooched. gewesene ephorus, anno 1685.
2.4. Nederlands met citaten in Italiaans en Latijn.
4.1. 19 april 1680 - 1 november 1683.
4.2. Verslag van een reis van Groningen door Nederland naar België, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Duitsland, en Engeland, onder meer via Amsterdam, alwaar kermis, Den Haag, Heusden, kort na de ontploffing van het legermagazijn, Parijs, Genua, Avignon, Rome, Napels, Straatsburg, Kleef, Londen en Oxford. Veel oudheidkundige aantekeningen. De auteur heeft als `ephorus' (geschiedschrijver) en waarschijnlijk als gouverneur de reis meegemaakt.
6. De auteur begeleidde Gerhard Horenken (1663-1712), heer van Dijksterhuis. Horenken had rechten gestudeerd in Groningen en Leiden, en werd na zijn grand tour onder meer lid van de Hoge Justitiekamer te Groningen en bewindhebber van de WIC. Zie A. Frank van Westrienen, De Groote Tour (Amsterdam, 1983), onder meer p. 328.

78.
1.1. Pieter Hulft (?).
1.2. Amsterdam 3 mei 1643 - Amsterdam 7 juli 1694.
1.3. Zoon van Joan Hulft (1610-1677) en Margaretha Kloeck (1617-1680). Gehuwd met Susanna Loten in 1681. Jurist te Amsterdam. Hij vervulde functies in de schutterij. Was remonstrants.
2.1. GA Amsterdam HA Marquette 366.
2.2. 21x33; 20 p.
2.3. 1682. De son hadt naulijcx de gordijnen van de naere nacht verschoven of men begon preparatie tot doe langh gedreygde reys naer de Brabantsche quartieren te maecken.
4.1. 1 juni 1682 - 18 juni 1682.
4.2. Verslag van een reis, grotendeels per schip, van Amsterdam via Rotterdam naar Noord-Brabant en België, via Antwerpen, Brussel en Mechelen, en terug.

79.
1.1. Anoniem.
1.3. Behoorde tot de omgeving van de stadhouder van Friesland.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 131 G 33.
2.2. 15,5x19,5; 34 f.
2.3. Journael van mijn reijs van Leeuwarden nae Geneve over Hollandt, Brabant, Flaenderen, Vranckrijk, Zwitserland en langh den Rhijnstroom tot Arnhem, beginnende den 20/10 junij en eijndigende den. de anno 1682.
4.1. 20 juni 1682 - 1 oktober 1682.
4.2. Verslag van een reis van Leeuwarden naar Holland en vandaar naar België, Frankrijk (Parijs), Zwitserland en Duitsland. Terugreis beschreven tot Keulen.
6. Uitgave in voorbereiding.

80.
1.1. Anoniem.
2.1. RA Friesland FA Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg 3978.
2.2. 9,5x15,5; 135 p.
2.3. Anno eenduisentseshondertdrieentachtentigh den eerste dagh van meij sijn wij van Leuwarden getrokken nae Harlingen.
4.1. 1 mei 1683 - 19 december 1684.
4.2. Verslag van een reis van Leeuwarden via Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland naar Engeland en Frankrijk, onvoltooid.

81.
1.1. Balthasar Bekker.
1.2. Metslawier 20 maart 1634 - Amsterdam 11 juni 1698.
1.3. Zoon van Henricus Bekker, predikant afkomstig uit Bielefeld. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Elske Walkens. Studeerde theologie te Franeker. Was predikant te Franeker en Amsterdam. Bestrijder van bijgeloof.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 131 G 29.
2.2. 15x20; 160 p.
2.3. Beschrijving van de reise door de Vereenigde Neederlanden, Engeland en Vrankrijk gedaan door De. B.Bekker en eenige vrienden.
4.1. 4 juli 1683 - 5 september 1683.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam door Zuid-Holland en Noord-Brabant naar België, Engeland (Londen, Oxford) en Frankrijk (Parijs). Terugreis naar Amsterdam.
5.1. Uitgave in voorbereiding door J. Koster.
5.2. Van der Aa; NNBW I, 277.

82.
1.1. Johan Ferleman.
1.3. In 1683-1684 luitenant.
2.1. UB Leiden BPL 1815.
2.2. 15x20; 34 f.
2.3. Journaal van mijn reijse gedaan naar Zurriname op ordre van de Ed. Mog. Heeren Staaten van Zeelandt, tot betaling van de militie aldaar, volgens commissie in dato den 23 april 1683. En vervolgens vertrokken met het schip de Joanna daar captein op was Anthonius Tange, varende van Middelburg en in zee geloopen den 2 september 1683.
4.1. 2 september 1683 - 13 april 1684.
4.2. Verslag van een reis van Zeeland naar Suriname en terug. Route, het weer, gebeurtenissen aan boord, ontmoetingen met vijandelijke schepen, verblijf in Suriname.
6. Afschrift.

83.
1.1. Hendrik Jordens.
1.2. 1663-1715.
1.3. Zoon van Joan Jordens (1639-1693), burgemeester van Deventer, en Geertruid Steenbergen. In 1685 stadsecretaris van Deventer. Later ontvanger-generaal van Twente. Trouwde in 1689 met Elisabeth Mechteld Roelinck (1668-1715).
2.1. GA Deventer FA Jordens 27.
2.2. 10x15,5; ca. 150 p.
2.3. Beschrijving van een reis gedaen met neef Antoni Eeckholt door landen, steden, dorpen hiernae beschreven Ao. 1684.
4.1. 6 oktober 1684 - 11 juni 1685.
4.2. Verslag van een reis van Overijssel naar Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland, onder meer via Londen en Parijs.
6. Onder hetzelfde inv.nr. een getypt afschrift.

84.
1.1. Johan Willem van Rechteren van Verborgh.
1.2. 1658 - Zwolle 18 november 1718.
1.3. Zoon van Joachim Adolf van Rechteren (1627-1686) en Margaretha van Haersolte (1628-1682). Lid van de Ridderschap van Overijssel. Volgde een loopbaan bij de oorlogsvloot.
2.1. RA Overijssel HA Almelo 2012.
2.2. 20x32; ca. 65 p.
2.3. Reyse van de heer van Verborgh anno 1695, aangenomen tot Jerusalem.
4.1. 3 februari 1685 - 9 maart 1686.
4.2. Verslag van een reis van Texel over zee naar de Middellandse Zee, bezoeken aan Italië (Florence), Cyprus en Palestina (Jeruzalem, Nazareth).
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 1126.

85.
1.1. Peter de Meulmeester.
1.3. Koster en schoolmeester te Bokhoven, 1696-1703. Trouwde in 1696 met Joanna Gallants.
2.1. Abdij Berne, archief parochie Bokhoven 470.
2.2. 9,5x18; ca. 90 p.
2.3. Quantiteit van ons vlas 1697.
2.4. Nederlands en Frans, aantekeningen.
4.1. 15 januari 1686 - 23 maart 1686; 1696-1703.
4.2. Verslag van een reis door Italië begin 1686, aantekeningen van zaken betreffende de kosterij van Bokhoven, en van geboorten en sterfgevallen.
5.2. G.M. van der Velden, De kosterij van Bokhoven 1369-1969 (Tilburg, 1976). 86.
1.1. Cornelis van Alkemade.
1.2. Rotterdam 11 mei 1654 - Rotterdam 12 mei 1737.
1.3. Gehuwd met Johanna de Riemer. Historicus en verzamelaar van onder meer penningen en manuscripten.
2.1. KUB, PGNB coll.hss. C 46.
2.2. 10x31; 9 p.
2.3. Journael van mijne reijse van Leijden op Wolfswinckel in de maijerije van 's Hertogenbosch.
4.1. 4 juni 1686 - 6 juni 1686.
4.2. Verslag van een reis van Leiden naar Noord-Brabant, bezoek aan de hoeve Wolfswinkel ten zuiden van St. Oedenrode. Agrarische wetenswaardigheden, beschrijving van de hoeve, ontmoeting met de pachter.
5.2. Van der Aa; NNBW VI, 30.

87.
1.1. Michiel van Bolhuis.
1.2. -Warffum 21 mei 1704.
1.3. Redger in de Groninger Ommelanden. Was gehuwd met Sibrickien Lamberts (-1678).
2.1. RA Groningen FA Van Bolhuis 5.
2.2. 10x16; 50 p (in hs. van 360 p.).
2.3. Reijse van Michiel van Bolhuis, Mettingh, Eijssingh en Herminus Abs in 't jaar 1680.
4.1. 12 juli 1686 - 5 augustus 1686.
4.2. Verslag van een reis door Drenthe.
5.2. A. Bicker Caarten, `Drie geslachten Van Bolhuis op reis door Drenthe in de jaren 1680-1740', Nieuwe Drentsche Volksalmanak XCI (1974) 51-63.
6. In dit handschrift ook reisverslagen van de hand van Abel Eppo en van Michiel van Bolhuis, zoon en kleinzoon van de auteur.

88.
1.1. Theodorus de Cock.
1.2. Utrecht 29 oktober 1650 - Rome 15 of 20 januari 1720.
1.3. Zoon van Adrianus de Cock en Maria van Scholbergen. Werd opgeleid in Utrecht, Emmerik en Rome. Keerde in 1676 terug en werd pastoor in Leiden. Werd in 1688 afgevaardigd naar Rome om de aanstelling van een nieuw apostolisch vicaris te bewerkstelligen, waartoe Petrus Codde benoemd werd. Werd na de schorsing van Codde wegens jansenistische sympathieën in 1702 in diens bevoegdheden aangesteld, maar moest al in 1703 door overheidsingrijpen vluchten naar Emmerik. Werd in Emmerik deken van het kapittel en vertrok in 1706 naar Rome, waar hij belast werd met de Hollandse Missie.
2.1. RA Utrecht Arch. Oud-Bisschoppelijke Clerezij 766.
2.2. 20x16; 214 p.
2.3. In Nomine Domini Amen. Relatio ab legationis ad aulam Romanam factae a Clero Archidioecesis Ultraiectinae in causa postulandi Vicarium Apostolicum pro foederato Belgio ad instantiam praefati Cleri peractae a Theodoro de Cock pridem Venerabilis collegii urbani de Propaganda fide in urbe alumno nunc autem in Hollandia Missionario, ac in urbe Leijdensi Pastore Ao 1688 ab eodem ablegato Theodoro de Cock conscripta.
2.4. Latijn.
4.1. (6 juni 1686 -) 1 mei 1688 - 10 oktober 1688.
4.2. Verslag waarvan het eerste deel de reis naar Rome door België en Frankrijk naar Rome bevat, het tweede deel het verblijf te Rome en de beraadslagingen, en het derde deel de terugreis. Verslag van zijn afvaardiging door de geestelijkheid van Nederland naar Rome, om een apostolisch vicaris benoemd te krijgen.
5.1. A. van Lommel, ed., `Relatio ablegationis ad aulam romanam etc.', Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht XII (1884) 224-413 en XIII (1885) 58-217.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 438-442.
6. Afschrift; het origineel van dit stuk bevindt zich in Rome. Dit stuk bevat niet het derde deel, de terugkeer.

89.
1.1. Anoniem.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn hss. verz. 403.
2.2. 2 dln.; 16x10; (a) ca. 180 p.; (b) ca. 230 p.
2.3. (a) Luna II Junij 1688. Sijnde daeghs voor het solstitium estivum ben ick, in compagnie van de Heeren Vermeer, ds Gruyter en Van Aelst, neevens Martinus van Nuijs als onsen dienaar, onder Gods geleijde, vertrocken van Uijtrecht, des morgens tot ses uijren; (b) Martis, 29 Maij 1694. Des morgens ten half sessen ben ick in compagnie van den Heeren Doornekroon, Ewijck, Hasecamp en Kool, tot een dienaer Martinus van Nus, opgeseeten aen ons huijs om, onder het geleijde van God Almaghtigh, een reijse te gaen doen door Duijtsland.
4.1. (a) 11 juni 1688 - 30 juli 1688; (b) 29 mei 1694 - 8 augustus 1694.
4.2. (a) Verslag van een reis vanuit Utrecht door Gelderland naar Duitsland en Polen en terug; (b) Verslag van een reis vanuit Utrecht over Gelderland door Duitsland, naar Oostenrijk en terug via Zuid-Duitsland.

90.
1.1. Abel Eppo van Bolhuis.
1.2. Warffum 1676 - 26 juni 1739.
1.3. Zoon van Michiel van Bolhuis (-1704) en Sibrickien Lamberts (-1678). Studeerde te Groningen. Vervulde diverse overheidsfuncties in de provincie Groningen, onder meer redger. Was gehuwd met Stijntje Cnols (-1747).
2.1. RA Groningen FA Van Bolhuis 5.
2.2. 10x16; ca. 310 p. (in een hs. van ca. 360 p.)
2.3. Journael van 'tgene ick Abel Eppo van Bolhuis gedenckwaerdichs hebbe besien op de reise nae Munster, soo ick gedaen hebbe met mijn vader, vrouw Dalhoffs  Jan Dalhoff int jaer 1692.
4.1. 23 augustus 1692, 1693, 1694, 1697, 1798, 1699, 1700, 1701, 1705.
4.2. Verslagen van reizen naar achtereenvolgens Munster, het Loo, Bremen, het huis te Bierum, Zeeland, Hamburg, Noord-Brabant, Amsterdam en Kleef.
5.2. A. Bicker Caarten, `Drie geslachten Van Bolhuis op reis door Drenthe in de jaren 1680-1740', Nieuwe Drentsche Volksalmanak XCI (1974) 51-63.

91.
1.1. Jan Reeps.
1.2. Hoorn 1650 of 1651 - Hoorn maart 1697.
1.3. Zoon van Jacob Reeps en Maertje Claes. Gehuwd in 1669 met Maria Overtwater (1651-). Vertrok begin 1676 als onderkoopman van de VOC naar Oost-Indië. Verbleef hier tot 1683, werd vervolgens koopman te Hoorn. Ondernam in 1692 een reis naar de West om in het Amazonegebied een plantage te stichten. Leed schipbreuk voor de kust van Brazilië, keerde via Suriname naar Nederland terug.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 131 C 14.
2.2. 20,5x32; 26 f.
2.3. Reeps ongeluckige reijse na de custe van America ende Amasones.
4.1. 4 september 1692 - 4 juni 1694.
4.2. Verslag van een reis van Vlissingen via Plymouth naar Brazilië. Schipbreuk, ontberingen, vier maanden gevangenschap bij Portugezen, verblijf in Suriname, contact met Indianen, terugreis van Suriname naar Hoorn.
5.2. G. van Alphen, Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika (Assen, 1962); G. van Alphen `Suriname in een onbekend journaal van 1693', Nieuwe West-Indische Gids XLII (1962) 303-313; C. de Jong, `Aantekeningen over Jan Reeps in Suriname, 1693', Nieuwe West-Indische Gids XLVIII (1971) 201-205.

92.
1.1. Gabriël André de Montaigne.
1.2. 27 januari 1663 -.
1.3. Zoon van Cloude Ernest de Montaigne (1624-), hoogschout van Maastricht. Volgde zijn vader op als hoogschout van Maastricht. Trad in 1694 in in een klooster, in 1699 in het klooster Vogelsanck.
2.1. RA Limburg coll.hss. 79.
2.2. 31x19,5; 78 en 112 p. (van beide zijden beschreven).
2.3. (Voorzijde) Mémorial biographique de Gabriël André de Montaigne; (p. 1) Memento quo modo...
2.4. Latijn.
4.1. 1694 - 1705.
4.2. Aantekeningen betreffende zijn kloosterintreden, verslagen van reizen naar Rome, Keulen en door Frankrijk, onder meer Beaune en de Provence.

93.
1.1. François de Meijer.
1.3. Opvarende van het schip L'aigle onder bevel van kapitein François Dubois.
2.1. ARA II coll. Delprat 106a.
2.2. 20x15; 24 p.
2.3. Au nom de Dieu. Journal fait par Francois de Meijer.
2.4. Frans.
4.1. 11 september 1698 - 4 december 1698.
4.2. Relaas van een overtocht naar Guadeloupe (La gard de loupe), onder meer over verschillende soorten vissen die gesignaleerd en gegeten worden onderweg. Op somige punten voorzien van eigen overpeinzingen bij het vermelde. Voorzien van gekleurde tekeningen van de genoemde vissoorten.

94.
1.1. Philip Jacobzoon (Philip Henrix).
1.2. Amsterdam -.
1.3. Kleinzoon van Philip Henrix. Hield zich vanuit Curaçao bezig met de slavenhandel in het Caraïbische gebied. Werd in 1699 door de Spaanse autoriteiten te Cartagena (Columbia) van zijn schip gehaald, gevangen gezet en ondervraagd. Kreeg na de vaststelling dat hij jood was een verbod opgelegd om de Caraïbische zee te bevaren.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 120 B 10, XVI E.
2.2. 20x32; 50 p.
2.3. Anno 1699. Journaal of daghregister van hetgeene mijn onderges. is gepasseert in mijn laaste voijagie van Curacao naer de kuste van Cartagena in de Spaanse Westindien, begonnen op vrijdagh den 22 maij...
4.1. 22 mei 1699 - 28 augustus 1699.
4.2. Aantekeningen van een reis op een schip geladen met slaven van Curaçao naar Cartagena waar de auteur gevangene werd van de Inquisitie. Ondervraging en vonnis.
6. Het CBG bezit van dit hs een kopie op microfiche.

95.
1.1. (a) Jacob en (b) Pieter van der Dussen.
1.2. (a) Dordrecht 14 maart 1670 - Delfland 1 november 1728.
1.3. Zonen van mr. Nicolaas van der Dussen, vroedschap van Dordrecht, en Lidia van Beveren. Jacob studeerde rechten, was burgemeester van Dordrecht en advocaat, heer van Oost-Barendrecht.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 131 C 20.
2.3. Desen mergen sijn wij (de heeren Jacob en Pieter van der Dussen) ten ses uuren met de postwagen van Den Haag op Amsterdam vertrocken...
4.1. 28 augustus 1699 - 10 juli 1700.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag door Duitsland en Oostenrijk naar Italië en Zwitserland. Bezoeken aan onder meer Keulen, Wenen, Rome, Pisa, Florence, Venetië. Reis beschreven tot en met bezoek aan Genève.
5.2. Van der Aa.
6. Netversie van Koninklijke Bibliotheek 128 D 34 (30x32; 113 f), waarvan de eerste drie f. ontbreken.

96.
1.1. Gisbert Cuper.
1.2. Hemmen 14 september 1644 - Deventer 22 november 1716.
1.3. Zoon van Willem Cuper, landschrijver in het ambt van de Overbetuwe, en Geertruida Coets. Studeerde te Nijmegen, Leiden en Parijs. Werd in 1668 hoogleraar in de Griekse en Latijnse letterkunde, geschiedenis en oudheden aan het Athenaeum te Deventer. Was burgemeester van Deventer. Trouwde in 1670 met Alida van Suchtelen (1649-1689).
2.1. Koninklijke Bibliotheek (a) 72 C 31; (b) 72 C 24.
2.2. (a) 2 dln.; 21x32; 99 en 67 f.; (b) 21x33; 48 f.
2.3. (a) Iter Amstelaedamense; (b) Iter Traiectum ad Mosam.
2.4. Latijn.
4.1. (a) Ca. 1700 ?; (b) 1700.
4.2. (a) Verslag van een reis naar Utrecht, Amsterdam, Zaandam en andere plaatsen. Hoofdzakelijk aantekeningen over oudheidkundige verzamelingen. Bevat een aantal tekeningetjes. Betreft deels correspondentie, onder andere met Nicolaas Witsen; (b) Verslag van een reis naar België, Zuid-Limburg en het Duitse grensgebied. Bezoeken aan Tongeren, Luik, Maastricht, Valkenburg en Aken. Bevat een aantal tekeningen van gebouwen en beelden, achterin het hs. en in een bijgevoegde envelop.
5.2. Van der Aa; NNBW IV, 486.

97.
1.1. Pieter van der Meersch.
1.3. De auteur is familie van Abraham van der Meersch.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. W 60.
2.2. 16,5x20,5; 15 p.
2.3. Rijsbeschrijvinge door Zeeland, Vlaanderen en Brabant.
4.1. 13 april 1700 - 17 mei 1700.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam door Zuid-Holland naar Zeeland en België, via onder meer Kortrijk en Antwerpen, en terug. Met lijsten van onkosten van deze reis, en van een reis gemaakt in 1687.
6. Toegeschreven aan Pieter van der Meersch, ondertekend door deze, `Amsterdam 20 meij 1700', mogelijk afschrift door hem gemaakt; uit het hs. blijkt dat de reis gemaakt werd door de auteur in gezelschap van `vader en freer Pieter'.

98.
1.1. Pieter de la Court van der Voort.
1.2. Leiden 25 mei 1664 - Leiden 12 september 1739.
1.3. Zoon van Pieter de la Court (1618-1685) en Catharina van der Voort. Studeerde rechten te Leiden. Koopman. Trouwde in 1686 met Sara Poelaert (1666-1740).
2.1. GA Leiden FA De la Court 64.
2.2. 20,5x16,5 en 16x23; ca. 65 p.
2.3. Lieve huijsvrouw.
4.1. 1 augustus 1700 - 8 september 1700.
4.2. Verslag van een reis, in brieven aan zijn vrouw, in gezelschap van zijn zoon Allard,van Leiden door België naar Parijs. Verblijf te Parijs. Terugreis tot Brussel.
5.1. F. Driessen, ed., De reizen der De la Courts 1641, 1700, 1710 (Leiden 1928).
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 337

99.
1.1. Petrus Zaunslifer.
1.2. Oostzaan 1677 - Amsterdam 15 mei 1739.
1.3. Zoon van Johannes Albertus Zaunslifer (1634-1678), predikant. Werd in 1702 aangesteld tot predikant op de vloot. Was daarna predikant in diverse plaatsen.
2.1. ARA I coll. Admiraliteitscolleges (coll. De Jonge) XL 19.
2.2. 20x16; 88 p.
2.3. Dagverhaal ener seer aanmerkelijke reijse naar Spangien en Vigos, waarin naukeurig wordt afgeschetst de seltsame plondering van Porte Ste Marie bij Cadix en het bemachtigen en geheel vernielen der Spaansen silverde vloot en fransche oorlogsscheepen in Vigos gedaan door den heer Petrus Saunsliever, dienstpredikant op `lans vloote op het schip den 7 provinsies gevoert door vies admiraal Van der Goes etc.
4.1. 3 mei 1702 - 19 november 1702.
4.2. Aantekeningen van een reis als scheepspredikant vanuit Hellevoetssluis via Engeland naar Spanje en terug met een geallieerde vloot: schepen die men ontmoet waaronder kapers, schepen die men buitmaakte, bezichtiging van St. Helena, de inname van diverse versterkingen bij Cadiz en de buitmaking van een Spaanse zilvervloot in de baai van Vigos. Met 2 pagina's inhoudsopgave.
5.2. Van der Aa; NNBW III, 1510.
6. Het handschrift is wellicht een kopie.

100.
1.1. Cornelis Hop.
1.2. Amsterdam 3 juni 1685- Amsterdam 14 juli 1762.
1.3. Zoon van mr. Jacob Hop (1654-1725), pensionaris van Amsterdam, en Isabella (Maria) Hooft (1659-1701). Tweemaal getrouwd, in eerste huwelijk in 1726 met Petronella Maria Calkoen (1699-1728). Was o.m. burgemeester van Amsterdam. Werd meerdere malen aangesteld als gezant.
2.1. RA Zuid-Holland FA Hop 23 (getypt suppl.).
2.2. 2 dln.; (a) 32,5x21; 10 p.; (b) 31,5x20,5; 21 p.
2.3. (a) Journaal van een rijsje door mij gedaan door Uytrecht, Gelderland en Overijsel den 4. Augusti 1702; (b) Journaal van een rijsje naar het leger door mij gedaan in den jare 1703.
4.1. (a) 4 augustus 1702 - 19 augustus 1702; (b) 3 juli 1703 - 7 september 1703.
4.2. (a) Verslag van een reis te paard vanuit Den Haag door Utrecht, Gelderland en Overijsel en weer terug, met als doel de bezichtiging van diverse militaire objecten zoals fortificaties; (b) Verslag van een reis in gezelschap van zijn vader vanuit Leiden naar diverse legerplaatsen in Zeeland, Brabant en Gelderland en terug over Utrecht; bezichtiging van vloot en fortificaties, militaire berichten en afgelegde bezoeken.
5.2. Van der Aa; NNBW II, 601-602.

101.
1.1. Arent van der Meersch.
1.2. Amsterdam 17 mei 1683 - Soest 20 januari 1768.
1.3. Zoon van Abraham van der Meersch (1643-1738). Koopman, makelaar, keurmeester van de zeep te Amsterdam. Gehuwd in 1719 met Petronella Heuvelingh (1701-1784).
2.1. UB Amsterdam coll.hss. A c 48 en W 73 a,b.
2.2. 3 dln.; 10,5x16,5; 64 p.; 17x21,5; 30 p.; 10,5x17; 55 p.
2.3. Maandag avond ten 10 uure is zuster Anna en ik (nadat wij van vader, broeder, Pieter, Schepe, Schut, Domine Vosburg vrouw [...] afschijd hadde genomen.
4.1. 2 april 1703 - 4 december 1703.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam via Overijssel naar Duitsland, onder meer via Hannover, Leipzig, Bayreuth. Bezoeken aan de keurvorst van Hannover, verblijf te Neurenberg, handelstransactie, terugreis.

102.
1.1. Anoniem.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. Bb 104.
2.2. 18x23,5; 13 p.
2.3. Beschrijving van een klijne reise van Amsterdam over Uytrecht en 's Hartogenbosch naar Maastricht, en vandaar op deselve manier wederom te rugge.
4.1. 23 augustus 1705 - 5 september 1705.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam door de provincies Utrecht en Noord-Brabant naar Zuid-Limburg en België (omgeving van Luik) en terug. Beschrijving van Maastricht.

103.
1.1. Gisbert Cuper.
1.2. 1644-1716.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 72 D 14 en 14a.
2.2. 17,5x23; 263 f. (f.44-52 ontbreekt).
2.3. Je suis party de Deventer pour l'armée le 20 du mois de may 1706, et je me suis trouvé à Arnhem le même soir...
2.4. Frans, hier en daar Nederlands en Latijn.
4.1. 20 mei 1706 - 3 december 1706.
4.2. Verslag van een reis van Deventer naar België, via Arnhem, Maastricht en Leuven, tijdens de Spaanse Successieoorlog. Verblijf te Brussel, contact met Marlborough en de markies van Westerloo, activiteiten van de auteur als gedeputeerde te velde, politieke, militaire en wetenschappelijke aangelegenheden. Terugkeer naar Deventer.
5.1. A.J. Veenendaal, ed., Het dagboek van Gisbert Cuper, gedeputeerde te velde, gehouden in de Zuidelijke Nederlanden in 1706 (Den Haag, 1950).

104.
1.1. Caspar van Hoey.
1.2. Gorinchem 2 november 1689 - Gorinchem 3 januari 1751.
1.3. Zoon van Gerard van Hoey (1656-1708), bestuurder van Gorinchem, en Cornelia Deym (1656-1738). Bestuurder van Gorinchem.
2.1. GA Gorinchem FA Van Hoey 5.
2.2. 19,5x15,5; 24 p.
2.3. Joernael van Caspar van Hoey.
4.1. 22 juni 1706 - 11 november 1706; 15 maart 1707; 11 mei 1707 - 13 mei 1707; 21 mei 1707.
4.2. Verslagen van uitstapjes vanuit Gorinchem naar onder andere Den Bosch, Dordrecht en Utrecht, en van een reis met het leger door België en Noord-Frankrijk, in gezelschap van Kolonel Hesselaar en diens echtgenote.
5.2. NNBW IX, 381-382 (Gerard van Hoey).

105.
1.1. Anoniem.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland Hs. 433.
2.2. 17x21,5; 15 p.
2.3. Copie van een vers in middelfriesch (1707) over een reis met een jacht van Leeuwarden naar Fullegabrug.
2.4. Fries.
4.1. 1707.
4.2. Dichtwerk met impressies van een tocht per schip van Leeuwarden naar Fullegabrug.
6. Twintigste eeuws afschrift door G.A. Wumkes.

106.
1.1. Cornelis Hop.
1.2. 1685-1762.
2.1. RA Gelderland HA Bingerden voorl.752, 751.
2.2. 2 Dln.; 20x32; 112 en 18 p.
2.3. Mon cher amy.
2.4. Frans.
3.2. Gericht aan een vriend.
4.1. 27 januari 1707 - 31 maart 1707.
4.2. Verslag van een reis gemaakt door de auteur in gezelschap van luitenant-generaal der cavalerie Daniël van Dopff (ca. 1655-1718), van Den Haag door Duitsland naar Wenen; verblijf aldaar; terugreis.
5.1. R.W.J. Pabst van Bingerden, ed., `Journal de mon voyage par l'Allemagne 1707' Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap X (1887), 227-325 (gedeelte).

107.
1.1. Allard de la Court.
1.2. Leiden 20 juli 1688 - Leiden 29 oktober 1755.
1.3. Zoon van mr. Pieter de la Court van der Voort (1664-1739), lakenfabrikant en -koopman te Leiden, en Sara Poelaert (1666-1740). Lakenfabrikant en -koopman te Leiden. Trouwde in 1711 met zijn nicht Catharina Backer (1689-1766).
2.1. (a) UB Amsterdam coll.hss. IV J 10; (b) GA Leiden FA De la Court 104.
2.2. (a) 24x18,5; ca. 160 p.;(b) 24x18; ca. 150 p.
2.3. (a) (p. 30) Aanteekening ofte giornaal van mijn reijs; (b) Ao 1703, aanteekening ofte journaal van mijn reys naar London met de hr. Florius Drabbe en Johannes Buckingam.
4.1. (a) 22 maart 1707 - 5 juli 1707; 3 augustus - 31 augustus 1724; (b) 28 april 1710 - 19 juli 1710.
4.2. Lijsten van herbergen, onkosten, afstanden, en van een reis van een reis van Leiden naar Duitsland, onder meer naar Berlijn in 1707, en verslag van een reis naar België, onder meer via Luik en Namen, en Duitsland, Kleef, in 1724; (b) verslag van een reis van Leiden naar Londen en andere plaatsen in Engeland en terug. Met een lijst van bezochte herbergen, voorzien van kort commentaar. Vermelding van uitgaven onderweg.
5.1. (b) F. Driessen, ed., De reizen der De la Courts 1641, 1700, 1710 (Leiden, 1928) 77-118.
5.2. Van der Aa; NNBW II, 55 (Catharina Backer).

108.
1.1. Anoniem.
2.1. UB Amsterdam coll.hss. XV E 29.
2.2. 16x20; ca. 300 p.
2.3. Aantekeningh van onse reijse door de voornaamste hoovene van Duytslandt Ao 1707.
4.1. 6 mei 1707 - 9 juni 1708.
4.2. Verslag van een reis van Amsterdam over Friesland naar Duitsland, Oostenrijk en Italië (Rome). Onvolledig, de aankomst in het reisdoel Florence en de terugreis zijn niet beschreven.

109.
1.1. Johan Vegelin van Claerbergen.
1.2. Oldeboorn 27 augustus 1690 - Langweer 1722.
1.3. Zoon van Hessel Vegelin van Claerbergen, grietman, en Anna Maria van Vierssen. Werd in 1708 rentmeester van de geestelijke goederen in Kempenland in de Meierij van Den Bosch. Vervulde functies in Friesland op lokaal en provinciaal niveau. Trouwde in 1722 met Cecilia Isabella van Burum (1703-1731).
2.1. RA Friesland FA Van Eyssinga - Vegelin van Claerbergen 102.
2.2. 16x20; ca. 750 p.
2.3. Beschrijvinge van mijn reijs na Noord Holland sijnde de eerste Ao.1707. en brieven
4.1. Juni 1707 - augustus 1716.
4.2. Aantekeningen en verslagen, gedeeltelijk in code, van een aantal reizen in verband met militaire veldtochten en verpachting van belastingen. De auteur bezocht onder meer Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, verder België en Frankrijk, via onder meer Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Gent, Oudenaerde en Duinkerken.
5.2. Van der Aa.

110.
1.1. Lodewijk Knotter.
1.3. Advocaat in Delft.
2.1. RA Utrecht Arch. Oud-Bisschoppelijke Clerezij 861-862.
2.2. 20,5x16,5; 50 p.
2.3. Beschrijvinge van de reijse naar het eijland Noortstrand gedaan in den jaare 1709 door mr. Lodewijk Knotter advocaat voor den Hoove van Holland.
3.2. Opgedragen aan Gijsbert van Outheusden, door wie hij gecommitteerd was de algemene vergadering van de hoofdparticipanten in het eiland Noordstrand bij te wonen.
4.1. 10 juni 1709 - na 18 september 1709.
4.2. Verslag op rijm van een reis vanuit Delft over Utrecht, door Westfalen naar Noordstrand (in Sleeswijk), in gezelschap van neef Ruthony van Outheusden, voor een vergadering van de belanghebbenden in dat eiland, beschrijving van het eiland, de vergadering en de terugtocht door Groningen, Friesland en Noord-Holland; gedetailleerde beschrijving van activiteiten en wat men onderweg ziet.

111.
1.1. Cornelis Hop.
1.2. 1685-1762.
2.1. RA Gelderland HA Bingerden voorl. 753.
2.2. 21x26,5; 46 p.
2.3. C. Hop, Journey through Germany 1711.
2.4. Frans.
4.1. 12 juli 1711 - 1 oktober 1711.
4.2. Verslag van een reis van Den Haag naar en door Duitsland via Utrecht, Deventer, Osnabrück, Hamburg, Brunswijk, Wolfenbüttel, Clausthal, Kassel, Frankfurt, vanuit Hamburg uitstapjes naar Denemarken. De reis eindigde in Amsterdam. Achterin een lijst van bezochte plaatsen.
6. Afschrift.

112.
1.1. Gijsbert Frederik van Dedem (?).
1.2. 1698 - 17 oktober 1763.
1.3. Zoon van Alexander van Dedem (1658-1741), burgemeester van Harderwijk en gecommitteerde in de Raad van State, en Eusebia Wendelina van Zuylen van Nievelt. Getrouwd in 1735 met Catharina Elisabeth Sloet (1709-1772). In 1707 benoemd tot ontvanger van de gemene landsmiddelen te Breda. Gedeputeerde bij de Staten-Generaal.
2.1. ARA II coll. Van Dedem de Gelder aanw. 1931 nr.185.
2.2. 22,5x17,5; 24 p.
2.3. Den 25. augustus 1711 sijnde dingsdaghs binnen wij uit S.Hage met het kleine statenjagt gevaren...
4.1. 25 augustus 1711 - 20 september 1711.
4.2. Verslag van een reis per schip in gezelschap van enkele leden van de Raad van State vanuit Den Haag door Holland, Zeeland en naar Gent en Antwerpen ter verpachting van de landsmiddelen en visitaties van fortificaties. De reis wordt beschreven tot in Antwerpen.
6. De inventaris laat twijfel bestaan over de identiteit van de schrijver, maar rangschikt het stuk onder de papieren van Alexander van Dedem. De zinsnede: `...en snags wanneer wij te bedde sijn gegaan, en papa een appelkoos met de toonen gegrepen heeft...' doet veronderstellen dat het geschreven is door een kind. Hiervoor komt de 13-jarige Gijsbert Frederik het meest in aanmerking gezien zijn ambt van ontvanger.

113.
1.1. Samuel Radermacher.
1.2. Middelburg 15 maart 1693 - Middelburg 29 oktober 1761.
1.3. Zoon van Daniël Radermacher (1664-1708) en Maria Beeckman (1671-1719). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1721 met Maria Elisabeth de la Ruë (1700-1730). Bekleedde vele ambten in Middelburg; hij was o.a. burgemeester, en bewindhebber van het VOC.
2.1. RA Zeeland FA Schorer 494.
2.2. 15,5x21; 34 p.
2.3. Reisboekje begonnen in 't jaar 1712.
4.1. 1712 - 1717.
4.2. Meest korte aantekeningen van reizen vanuit Middelburg en terug naar Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Goes en - uitgebreider - naar Gent.
5.2. NNBW II, 1157.

114.
1.1. Gerrit Claesz. Caescooper.
1.2. Koog aan de Zaan 22 oktober 1644 - Koog aan de Zaan 25 januari 1722.
1.3. Zoon van Aris Cornelis Caescooper (1618-1689) en Trijntje Jans (1620-1687). Gehuwd in eerste huwelijk in 1673 met Lijsje Dirks Blauw. Doopsgezind.
2.1. GA Zaanstad PA Honig koffer 3, doos 4, no.4.
2.2. 13,5x10,5; 15 p.
2.3. Den 8 junij op vrijdag smorgens tegen 6 uure van Coog op Amsterdam gevaere...
4.1. 8 juni 1714 - 23 juni 1714.
4.2. Verslag van een reis vanuit Koog aan de Zaan en terug via Zuid-Holland, Zeeland en Brabant naar Antwerpen.
6. In hetzelfde inv.nr. diverse afschriften.

115.
1.1. Jan Huydecoper.
1.2. 11 maart 1693 - 2 april 1752.
1.3. Zoon van Jan Elias Huydecoper (1669-1744) en Agatha Hasselaer (1670-1741). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1721 met Maria Agatha Reaal (1695-1741). Bekleedde diverse functies in de regering van Amsterdam.
2.1. RA Utrecht FA Huydecoper 445.
2.2. 14x9; ca. 170 p.
2.3. (Achterkant van de omslag) 1714: Van Utregt vertrokken 20 october door Vrankrijk de grote toer, te Lyons gekomen. 4 november des volg. jaers; (p. 1) van Utregt vertrokken op zaturdag den 20 october 2 uuren met de koets van de heeren du Milan, en soo gereden naer de vaart, waer ten half 5 uuren naer Dordregt gezijlt...
4.1. 20 oktober 1714 - 6 november 1715.
4.2. Aantekeningen van een grand tour door België en Noord-Frankrijk naar Parijs, en na verblijf daar door Frankrijk naar Lyon, en vandaar naar Genève; beschreven tot Genève.

116.
1.1. Martinus van Barnevelt.
1.2. Gorinchem 30 juli 1691 - Gorinchem 17 januari 1775.
1.3. Zoon van Hendrik van Barnevelt (1660-1740), wijnkoopman, en Geertruida Pompe (1663-1720). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1718 met Elizabeth Steenis (1692-1721). Was koopman en bestuurder te Gorinchem.
2.1. GA Gorinchem Arch. Gemeentesecretarie H (fst) 7-60.
2.2. 32,5x20,5; ca. 750 p.
2.3. Journaal gehouden bij Martinus van Barnevelt van zijne reyze door de naarvolgende landen en steden in den jaare 1715.
4.1. 11 maart 1715 - 21 februari 1716.
4.2. Verslag van een reis vanuit Gorinchem via België door Frankrijk en Italië en terug via Oostenrijk en Duitsland. Waarbij ingebonden kaarten, prenten, recommendatiebrieven en dergelijke.
5.2. Van der Aa; NNBW VII, 76-77.

117.
1.1. (a) H. Stalderwijk en (b) Gislenus Priem.
1.3. (a) was vanaf 1722 kapelaan te Amsterdam.
2.1. RA Utrecht Arch. Oud-Bisschoppelijke Clerezij 1599.
2.2. 15,5x10; 72 p.
2.3. Den 31 october zij wij s'avonds te Delfshaven aangekomen hebben ons logijs genomen in den Grauwen Hengst op de sluijs.
4.1. 1 november 1715 - 30 november 1715; 4 juli 1716 - 21 november 1716.
4.2. Verslag van twee pogingen naar Ierland te reizen om zich daar tot katholiek priester te laten wijden. De eerste poging van Stalderwijk, Priem, Verheul en De Bock strandde nog in Nederland. Bij de tweede poging vertrekt een groep via Londen, van hen overlijdt Stalderwijk; een tweede groep bestaande uit Priem, Zon en Johannes en Petrus Meyndaars reist vanuit Delft langs Zuid-Engeland via Limerick naar Dublin, maar wordt onderweg gevangen genomen door de Engelsen op verdenking van kwade praktijken: beschrijving van het weer, de reis en de onderhandelingen die tot de wijding leidden.
6. Stalderwijk beschreef de eerste reis, Priem de tweede.

118.
1.1. Herman van der Horst.
1.2. Jutfaas 16 augustus 1692 - Schoonhoven 7 september 1765.
1.3. Zoon van Hendricus van der Horst, schepen van 't Nederreynt (Nedereind bij Jutfaas?) en diaken, en Mechtelt van Oostrum. Studeerde te Utrecht. Vertrok begin 1718 naar Smyrna, na zijn benoeming tot predikant van de Hollandse gemeente aldaar. Verbleef te Smyrna tot 1727. Was naderhand predikant te Jutfaas, vervolgens te Schoonhoven. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Clara Catharina Echberts in 1772.
2.1. UB Leiden BPL 238 (a) I en (b) II.
2.2. 2 dln.; (a) 10x16; 123 f.; (b) 16x21; 6 f.
2.3. Dagh-Register beginnende met den 25 Decemb. 1717 gehouden op het schip Porto Bello, door Herman van der Horst Eccl.Smyrn.
4.1. (a) 17 november 1717- 6 april 1720; (b) 6 oktober 1726 - 13 december 1726.
4.2. (a) Verslag van een reis van Amsterdam naar Texel en vandaar via Livorno naar Izmir; verder verslagen van reizen naar Anatolië en Ephesus. Weergave van Griekse inscripties; (b) Verslag van een reis naar Istanbul.
5.2. Van der Aa; NNBW VIII, 851.

119.
1.1. Nehemia Vegelin van Claerbergen.
1.2. Joure 9 december 1691 - Den Haag 3 december 1739.
1.3. Zoon van Hessel Vegelin van Claerbergen (-1715), grietman van Haskerland. Studeerde rechten te Leiden, promoveerde in 1718. Werd raadsheer in Raad en Leenhof van Staats-Brabant en de landen van Overmaze.
2.1. R.A.Friesland FA Van Eysinga - Vegelin van Claerbergen 132,133,134 en 135.
2.2. 4 dln.; 18x24; 511, 392, 512 en 626 p.
2.3. De Flandre.
2.4. Frans.
4.1. 17 augustus 1718 - juli 1720.
4.2. Verslag van een reis door Vlaanderen, Frankrijk, Spanje, Italië, Zwitserland, Duitsland en terug naar Friesland. De auteur bezocht onder meer Doornik, Parijs, Toledo, Madrid, Avignon, Marseille, Monaco, Genua, Milaan, Venetië, Rome, Napels, Florence, Bologna, Turijn, Geneve, en Freiburg i.B.
5.2. T.J. de Boer, `De reis van Nehemia', De Beweging I (1905) 279-299.

120.
1.1. Hendrik Berents (Hulshoff).
1.2. Zenderen 2 december 1664 - Borne 4 januari 1745.
1.3. Zoon van Berents Jan Hulshoff (1635-1694). Landmeter, predikant van de doopsgezinde gemeente te Borne. Werd ca. 1690 aangesteld tot Oudste onder de Oude Vlamingen. Maakte twee reizen naar geloofsgenoten in het Pools-Pruisische gebied bij Danzig. Gehuwd met Jenneken ten Cate Gerritsdochter.
2.1. RA Overijssel, Archief Doopsgezinde Gemeente Borne 138-139.
2.2. 2 dln.; 10x16; 77 en 10 p.
2.3. Reis der gebroeders Hendrik en Arent Berents naar de doopsgezinde Broeders in Pruisen in 't jaar 1719 beschreven door Hendrik Berents.
4.1. 2 mei 1719 - 13 augustus 1719.
4.2. Verslag van een reis naar Danzig, bezoeken aan Doopsgezinden, terugreis.
5.1. H.Ch. Hulshoff, ed., `Bezoekreis van Hendrik Berents Hulshoff aan de doopsgezinde gemeenten der Oude Vlamingen in Pruisen en Polen in 1719', Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap LIX (1938) 32-82.
5.2. Van der Aa; C. Meyling, `De reis van de Bornse "Oudste" Hendrik Berents (Hulshoff) naar de Doopsgezinde Gemeenten der Oude Vlamingen in Pruisen en Polen in den jare 1719', Jaarboek Twente (1963) 97-104.
6. Afschrift, het origineel berust in het archief van de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam.

121.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Utrecht bibl.no. XIII A 18.
2.2. 21x16; 11 p.
2.3. Journael ofte dag-register gehouden van t'geen ick op een reisje gedaan door een gedeelte van de provintie van Gelderland, en t'Land van Cleve in geselschap van de heer Gijsb. Voet gesien, en ontmoet hebbe.
4.1. 28 mei 1720 - 3 juni 1720.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht en terug, in gezelschap van de heren Gijsbert Voet, l'Espaul en Bogaert van Belois door Gelderland naar Kleef.

122.
1.1. Anoniem.
1.3. Mogelijk een student uit Groningen.
2.1. RA Groningen FA (De Marees) van Swinderen 431.
2.2. 10x15,5; 77 p.
2.3. Journaal der reistocht na de Oost Friessche eijlanden door de hrn. W.C.Q.B.N.B.T.A. in de maand julij 1720 gedaan.
4.1. 2 juli 1720 - 15 juli 1720.
4.2. Verslag van een reis van Groningen via de Groningse en Oost-Friese eilanden naar Emden en terug.
5.1. A.T. Vos, `Een 18e eeuwsch plezierreisje', Groningsche Volksalmanak (1905) 159-176.

123.
1.1. Claas Lourensz. Louwe.
1.2. Zaandam 9 mei 1687 - Zaandam 1 maart 1757.
1.3. Zoon van Lourens Jansz. Louwe. Houthandelaar in Zaandam. Ouderling van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente te West-Zaandam. Gehuwd met Grietje Jans Pel.
2.1. GA Zaanstad bibl. 00.724 (Honig 1209).
2.2. 21x16,5; 9 p.
2.3. 1720. Den 18 julij ben ick Claas Lourisse Louwe smorgens van Saandam de clock half vijf gevaren met onse boijer en twee knegts, Harme Stevisse, en Gerrit Schaijenman...
4.1. 18 juli 1720 - 30 juli 1720.
4.2. Verslag van een reis vanuit Zaandam en terug door Utrecht en Gelderland en langs de Rijn naar Duitsland tot aan Mannheim, vanwege de houthandel, in gezelschap van Joan van der Wal, houthandelaar in Dordrecht, en ene Kinsser, een geestelijke uit Mainz.

124.
1.1. Gillis Vermeersch.
1.2. Amsterdam ca. 1654 - Harlingen 1722.
1.3. Zoon van Willem Vermeersch. Verhuisde omstreeks 1678 naar Harlingen. Gehuwd met Marijke Fontein. Was aanvankelijk tingieter, later koopman en scheepseigenaar. Dreef handel op Polen en Rusland, participeerde in de WIC. Doopsgezind.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 76 D 28 nr.7.
2.2. 20x31,5; 6 p.
2.3. Beschrijvinge van mijn seer gevaarlijke reijse met het admiraliteytsjagt op mijn terugreyse van Amsterdam naar Harlingen den 1 Xbr. 1720 des sondag naar de middag ten 1/2 vier uren.
4.1. 1 december 1720.
4.2. Verslag van een reis over de Zuiderzee, waarbij het schip van de auteur bijna verging in de buurt van het eiland Marken.

125.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Utrecht bibl.no. XIII A 18.
2.2. 21x16; 23 p.
2.3. Journaal vervattende t'merkwaerdigste, t'gunt ontmoet, ende besigtigt hebbe op een reijsje door de provintie van Gelderland, t'Land van Cleve etc. in geselschap van de Weled. geboore heeren Gijsbert Voet, Jacob van Dam, IJsak Ferdinand Godin en Paul Engelbert Voet van Winssen in den jare XVIIC een en twintig gedaen.
4.1. 21 augustus 1721 - 28 augustus 1721.
4.2. Verslag van een reis vanuit Utrecht en terug in gezelschap van de heren Gijsbert Voet, Jacob van Dam, Isaäc Ferdinand Godin en Paul Engelbert Voet van Winssen door Gelderland over de Veluwe naar Kleef.