Naar de Nederlansdse site

Inventory of Egodocuments up to 1814: part 3

481.
1.1. Guillaume Anne baron de Constant Rebecque.
1.2. Den Haag, 24 april 1750 - Den Haag, 12 augustus 1832.
1.3. Zoon van David Louis de Constant Rebecque (1722-1785), heer van Hermenches en Villars-Mendras, adjudant-generaal, en Anna Louise Jeanne Françoise de Seigneux (1715-1773). Gehuwd in 1782 met Francina Godardina Constantina baronesse van Lynden van Hoevelaken (1761-1831). Maakte carrière in het leger. Nam in 1795 ontslag uit dienst, en vertrok naar zijn echtgenote in Brunswijk. Werd daar aangesteld tot landdrost. Nam deel aan het rassemblement van Osnabrück, was bij de Prins van Oranje in Lingen, had de leiding over het korps Hollanders in Engelse dienst in 1800. Werd na de vrede van Amiens en de afdanking luitenant-generaal in Engelse dienst. Werd in 1814 aangesteld tot luitenant-generaal in Hollandse dienst, en tot kommandant over de troepen in oostelijk Nederland; standplaats Maastricht. Werd in 1815 gouverneur van Maastricht; in 1828 generaal. Vroeg ten tijde van de Belgische Opstand ontslag uit dienst wegens ziekte. Werd in 1824 tot baron verheven.
2.1. ARA II, coll. De Constant Rebecque aanw.1909 nr. XXIII, 32.
2.2. 14 x 18,5; 164 p.
2.3. (Titelblad) Ecrits contenus dans ce cahier. 1r Journal partiel du General Baron de C. V. de la campagne de 1794, et plus particulièrement de l'invasion de la Hollande effectuée en janvier 1795. (p.1) Journal. Dans une conférence tenue à Anvers au mois de janvier 1794 entre les Généraux des Armées Alliées: le General Mac fit adopter le plan d'operation, qu'il avoit...
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. Januari 1794 - 26 januari 1795.
4.2. Aantekeningen gehouden vanaf de deelname als generaal-majoor aan de belegering en inname van Landrecies, de campagne in de Zuidelijke Nederlanden, het terugtrekken op Nederland, en de verdediging van fort St.Andries tot behoud van de Bommelerwaard en van de rechter Waaloever. Met plattegronden van de aanvallen op 17 steden in Noord-Frankrijk en België. Gevolgd door een overzicht van het leger van de geallieerden in 1794 (p.171-190).
5.2. Van der Aa, III, 673-676.

482.
1.1. Justinus de Beyer.
1.2. 1771 - 1842.
1.3. Zoon van Leonard de Beyer (1742-1800), secretaris van Nijmegen, en Alida Cornelia van der Goes. Hij was in 1791 luitenant van de Hollandse gardes.
2.1. RA Gelderland, FA De Beyer 66.
2.2. 20 x 16; 248 p.
2.3. Recueil des lettres écrites pendant la campagne de 1794 commencées le 19 mars à Oosterhout.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek
4.1. 11 maart 1794 - 28 september 1795.
4.2. Dagboek in de vorm van kopieën van brieven aan familie en vrienden geschreven tijdens de campagne van het leger dat in 1794 vanuit Oosterhout rondtrok door België en Noord-Frankrijk, en in 1795 in Den Haag en in Oostbroek verbleef. Eigen activiteiten en ervaringen en familienieuws; De keerzijde van het boekje is beschreven met een 'Recueil de ce que j'ai oublié d'annoter dans mes lettres depuis notre depart de la Haye le 11 de mars 1794 jusqu'au 26 de juin que je fus blessé près de Montaine l'Eveque', 31 p. aanvullingen.

483.
1.1. Pieter Elias.
1.2. Amsterdam, 29 december 1756 - Amsterdam, 20 december 1813.
1.3. Zoon van Gerbrand Elias (1728-1769), onder meer schepen te Amsterdam, en Machtelina Henriëtta le Leu de Wilhelm. Studeerde rechten, promoveerde in 1777 te Leiden. Vervulde diverse overheidsfuncties te Amsterdam. Oranjegezind, was van 1795 tot 1802 ambteloos burger. Werd in 1802 lid van het Departementaal Bestuur van Holland, bekleedde tussen 1803 en 1811 de ambten van wethouder, thesaurier en vroedschap te Amsterdam. Was gehuwd met Anna Elisabeth van Couwenhoven (1757-1827).
2.1. GA Amsterdam, FA Elias 72.
2.2. 16,5 x 21; 32 p.
2.3. Saturdag 9 july 1796 stierf mijn hartelijk geliefde kind Coenraad in de ouderdom van 6 1/2 jaaren..
3.1. Aantekening.
3.2. Ter gedagtenis van mijn zwaar verlies en van de wijs op welk ik ook kort na het verlies meende werkzaam te moeten zijn, heb ik het een en ander kort op het papier gebragt...
4.1. 23 juni 1794 - 29 november 1811.
4.2. Aantekeningen over leven, ziekte en sterven van zonen van de auteur, Coenraad en Gerard Hendrik (1794-1811), student in de theologie.
5.2. NNBW, V, 154-155.

484.
1.1. Willem Pieter del Campo (Camp).
1.2. 1761 - 1855.
2.1. Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Den Haag, Coll. Del Campo DC 128/-.
2.2. 20,5 x 16; 33 p.
2.3. Na de belegering van Sluis (in Vlaanderen) in den jare 1794 door de Franschen moest volgens de capitulatie het garnisoen als krijgsgevangen naar Frankrijk vervoerd worden; de wijze waarop destijds de krijgsgevangenen in Frankrijk werden behandeld zal men uit het volgende verhaal van ons wedervaren kunnen ontwaren.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 28 augustus 1794 - na 16 mei 1795.
4.2. Verslag van de krijgsgevangenschap in Frankrijk na de overgave van de vesting Sluis, tot februari als adjudant van de goeverneur van Sluis, W. van der Duyn; verblijf in Rijssel, Amiens en Laon, gevolgd door een moeizame terugtocht.
6. Afschrift door zijn zoon W.del Campo genaamd Camp. Bevat ook een afschrift van een korte autobiografie van de auteur.

485.
1.1. Dominicus Namna Le Balleur.
1.2. Zaltbommel, 11 februari 1751 -.
1.3. Zoon van Gerrit Le Balleur (-1760), dijkschrijver, en Sophia Arnolda van Hoytema (-1761). Gehuwd in 1778 met Petronella Henrica van der Steen. Burgemeester van Zaltbommel en secretaris van de gerechtsbank te Driel. Werd op beschuldiging van anti-franse activiteiten in 1795 gegijzeld in Den Haag, en later overgebracht naar Arnhem en verbannen uit de provincie Gelderland. Van 31 januari 1796 tot 6 december 1813 leefde hij in Emmerik.
2.1. RA Gelderland, FA Le Balleur (1 portefeuille).
2.2. 36 x 21; 40 p.
2.3. Verhaal van het hoofdzaakelijke voorgevallen in de onregtvaardige en tegens alle regten strijdende proceduure en mishandeling waarvan in de Jaar Boeken van ons land geen voorbeeld is, D.N. Le Balleur aangedaan.
3.1. Aantekeningen.
4.1. September 1794 - 31 januari 1796
4.2. Verslag van zijn lotgevallen vanaf zijn vertrek uit Zaltbommel met de komst van de Fransen eind 1794, zijn terugkeer in het voorjaar van 1795, zijn arrestatie op 14 april 1795 omdat hij op een formulier de leus Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap had doorgestreept, zijn gevangenschap, proces en veroordeling, zijn strijd om een goede verzorging en zijn financiële problemen. Waarbij geïnserreerd vele brieven en rekesten.
5.1. Th. Hooft, ed., 'Het verhaal van den balling in den patriottentijd. Dominicus Namna Le Balleur te Zaltbommel', Bijdragen en Mededelingen Gelre IX(1906) 305-343
5.2. J.S. Veen, 'De zaak-Le Balleur', Bijdragen en Mededelingen Gelre IX(1906) 151-186.

486.
1.1. Willem Cornelis Ackersdijck.
1.2. 1760 - 1843.
2.1. ARA II, coll. Ackersdijck 29.
2.2. 21,5 x 13,5; 14 p.
2.3. Het voorjaar van 1791. 't Overlijden van mijne moeder, de kinderpokken. de dood van twee onzer kinderen.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 26 februari 1791 - na 3 juni 1791.
4.2. Verslag van het overlijden van de moeder van de schrijver aan een beroerte, en van twee van zijn vijf kinderen aan pokken. Zijn ziekbed en herstel van dezelfde ziekte.

487.
1.1. Joost Gerard Kist.
1.2. Woerden, 12 augustus 1756 - Zaltbommel, 25 januari 1815.
1.3. Zoon van Anthonie Kist, predikant te Woerden, en Johanna Wolff. Studeerde te Leiden godgeleerdheid. Was predikant te Leeuwen en Puiflijk (Gelderland), vanaf 1785 te Zaltbommel. Publiceerde theologische werken. Trouwde in 1784 met Syburgh Henrika Royaards.
2.1. GA Zaltbommel Oud Archief 1162.
2.2. 10,5 x 33; 30 p.
2.3. Aanteekeningen nopens het gepasseerde te Zalt-Bommel sedert 21 september 1794 tot 17 juni 1795.
3.1 Dagboek.
4.1. 21 september 1794 - 17 juni 1795.
4.2. Aantekeningen over gebeurtenissen bij de komst van het Franse leger in Zaltbommel. Slot ontbreekt.
5.1. G.J.F.Mes, ed., 'Uit het dagboek van den Zaltbommelschen predikant J.G.Kist (1794-1795)' Bijdragen en mededelingen Gelre VIII(1915) 453-501.
5.2. Van der Aa, X, 201; NNBW, X, 518-519.

488.
1.1. Anoniem.
1.3. Afkomstig uit Rotterdam.
2.1. RA Utrecht, FA Huydecoper 1402.
2.2. 33 x 21; 24 p.
2.3. Amsterdam zaturdag ogtend den 1sten november van de Doelen in de Doelestraat. Aangekomen zijnde huurde ik een kamer in den Doelen.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 november 1794 - 14 november 1794.
4.2. Verslag van een verblijf in Amsterdam, politieke besprekingen.

489.
1.1. Johannes Decker Zimmerman.
1.2. Amsterdam, 19 december 1785 - Utrecht, 7 juni 1867.
1.3. Zoon van David Zimmerman, advocaat. Ging in 1794 naar een kostschool bij Amsterdam, studeerde in 1803 in Amsterdam, in 1805 te Göttingen, werd Luthers predikant, sinds 1808 te Utrecht. In 1808 gehuwd met Fortmeyer. Letterkundige.
3.1. Autobiografie.
3.2. De brochure werd verkocht voor 25 ct. ten behoeve van het Lutherse weeshuis van Utrecht.
4.1. 1795.
4.2. Verslag van zijn slechte behandeling op een kostschool in de buurt van Amsterdam. Het betreft een fragment uit een grotere autobiografie over zijn jeugd en studiejaren, die bestemd was voor zijn kinderen.
5.1. Eene kostschool in 1795; mijn verblijf aldaar (Utrecht, 1863).
5.2. Van der Aa, XXI, 53-55; NNBW, III, 1516-1518.

490.
1.1. Kaldenbach (?).
1.3. Zeeman, voer op oorlogsschepen, nam als adjudant van de staf deel aan de oorlog tegen de Engelsen, werd eind 1797 benoemd tot luitenant ter zee.
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. G n 12.
2.2. 22 x 25,5; 28 p.
2.3. De jaren waarin men het best geschikt is om zich aan de ongemakken en gevaren van het zeeleven te gewennen zijn die waarin men nog onbekend met zinnelijke vermaken door geen driften geleid word.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1795; 1797-1798.
4.2. Bespiegelingen over het vak van zeeman, enkele anekdotes over zeelieden, eigen ervaringen op zee, loopbaan. Fragmentarisch.

491.
1.1. Albertus Perk.
1.2. Hilversum, 15 april 1795 - Hilversum, 7 december 1880.
1.3. Zoon van Jan Perk (1758-1823), veerschipper, en Maria Johanna van der Velde (1755-1821). Werd in 1816 gemeentesecretaris van Hilversum, later gemeenteontvanger en tot 1871 wethouder. Tweemaal gehuwd, in het tweede huwelijk in 1832 met Maria Antoinette van Putten (1808-1886).
2.1. Hilversum, Cultureel centrum De Vaart, coll.Perk (no.E 6).
2.2. 22 x 14; 124 p.
2.3. Familie-herinneringen uit grootvader's en vader's dagboeken verzameld voor kinderen en kindskinderen.
3.1. Dagboeken.
4.1. 15 april 1795 - 1860.
4.2. Aantekeningen vooral over jeugd en opvoeding, werk, familiegebeurtenissen en overpeinzigen.
5.2. NNBW II,1084; P.W. de Lange, Een en ander over Albertus Perk (1795-1880) (Hilversum, 1980).
6. Uittreksel uit de dagboeken door Emma Geertruida Perk (1837-1917), dochter van de auteur. Het archief Perk is uiteengeraakt. Het dagboek van Albertus Perk is deels in orgineel, deels in kopie en uittreksel overgeleverd; de orginelen bevinden zich bij particulieren. Niet overgeleverd is het tweede deel van het door Emma vervaardigde uittreksel. Vgl. Hilversum Cultureel Centrum De Vaart coll. Perk: Aantekeningen uit 1813-1814 van gebeurtenissen in het Gooiland, met name over de franse troepen die zich in Naarden verschanst hadden.

492.
1.1. Hendrik August baron von Kinckel.
1.2. Duitsland, 1747 - 1821.
1.3. Werd in 1777 kapitein ter zee in Nederlandse dienst. Vanaf 1792 bij de koning van Pruisen werkzaam vanwege de Staten-Generaal. Begaf zich bij de omwenteling van 1795 naar Engeland en vandaar naar de legers van de bondgenoten. Trad in 1813 in dienst bij de prins van Oranje, die hem tot gezant in Duitsland benoemde.
2.1. ARA II, coll. H.A. von Kinckel 57.
2.2. 23 x 19; 21 p.
2.3. Au commencement de l'année les événemens de la guerre des Pais Bas, qui...
2.4. Frans en Engels.
3.1. Autobiografie.
4.1. (1770) - begin 1795.
4.2. De invloed van de inval van de Fransen in Nederland op zijn persoonlijk leven; verblijvend te Frankfurt legde hij zijn functies neer en zocht zijn toevlucht in Engeland. Met een rekest aan de Duke of Portland voor een betrekking, met een overzicht van zijn carrière.
5.1. J.K.J. de Jonge, ed., 'H.A.baron de Kinckel, Mémoires et correspondences', Nederlansch Rijskarchief I(1857) 47-162.
5.2. Van der Aa, X, 175-176.
6. Onder hetzelfde inv.nr. een tweede versie van dit stuk (33 x 20,5; 22 p.).

493.
1.1. Coenraad Alexander Jordens.
1.2. Deventer, 6 juli 1749 - Deventer, 19 januari 1807.
1.3. Zoon van Hendrik Gerrit Jordens (1713-1781), burgemeester van Deventer, en Aleida Munster (1723-1768). Trouwde in 1768 met Johanna Wilhelmina Scheltinga (1746-1822). Was ondermeer burgemeester van Deventer.
2.1. SAB Deventer, Hs II, 28 (Dv KB 305 KL).
2.2. 16 x 19,5; 24 p.
2.3. Relaas van het gepasseerde te Deventer eenige tijd voor en na de omwenteling van 1795 met het gebeurde ten mijnen huize.
3.1. Aantekening.
4.1. (September 1787) begin 1795.
4.2. Verslag van gebeurtenissen te Deventer voor en tijdens de omwenteling van 1795, de aanwezigheid van Duitse, Engelse en Franse troepen, ervaringen van de auteur.
5.2. J.C.van Slee, 'De omwenteling te Deventer in 1795', Verslagen en Mededeelingen Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis XXXVIII(1921) 68-75.

494.
1.1. Otto Paulus Groeninx van Zoelen.
1.2. Rotterdam, 15 januari 1767- Den Haag, 23 juni 1848.
1.3. Zoon van Cornelis Groeninx van Zoelen (1740-1791), vroedschap te Rotterdam, en Elisabeth Cornets de Groot. Studeerde rechten te Leiden. Stadssecretaris van Rotterdam (1788-1795). Trouwde in 1788 met Catharina Maria Theodora van Staveren.
2.1. GA Rotterdam, HA Huis ten Donck 87.
2.2. 2 dln.; 19,5 x 19,5 en 20,5 x 33; 14 f.
2.3. Na de revolutie van 1795 ten gevolge van dewelke ik het secretariaat der stad Rotterdam ben kwijtgeraakt...
3.1. Memoires.
4.1. 1795 - 1846.
4.2. Verslag van de loopbaan van de auteur tegen de achtergrond van de internationale politiek, familiegebeurtenissen, en een reis naar België in 1831.

495.
1.1. Maarten Schaap.
1.2. Katwijk, 24 maart 1782 - Katwijk, 25 februari 1870.
1.3. Zoon van Amerik Schaap (1739-1791) en Lijsbeth Plokker (1740-1795). Koopvaardijschipper. Trouwde in 1805 met Trijntje van Duijvenbooden (1786-1857).
2.1. GA Rotterdam, coll.hss. 4460, 4461.
2.2. 2 dln.; 20,5 x 32,5; 110 p. (fotokopie).
2.3. Maarte Schaap, Dagboek mijner reizen, bevattende aantekeningen mijnder lotgevallen, ontmoetingen enz. sedert den jare 1795 tot 1841.
3.1. Reisjournaal en dagboek.
4.1. 1795 - 1854.
4.2. Aantekeningen van reizen op koopvaardijschepen naar Engeland, de Middellandse Zee, Oost-Indië. Conscriptie in 1812. Verblijf in New York. Ook aantekeningen betreffende zijn gezinsleven. Met onderbrekingen.
5.1. J.R.Bruijn en E.S.van Eyck van Heslinga, ed., Maarten Schaap, een Katwijker ter koopvaardij (1782-1870). Een biografie en een dagboek (Amsterdam, 1988).
6. Fotokopie van een afschrift van het origineel in 1931-1932 vervaardigd door Dirk Ouwenhand.

496.
1.1. Jacobus Boelen.
1.2. Amsterdam, 16 mei 1791 - 7 april 1876.
1.3. Zoon van Johannes Boelen (-1795), VOC-matroos, later kapitein. Werd in 1804 aspirant bij de marine, maakte in 1816 de oorlog in de Molukken mee, van 1820-1830 kapitein ter koopvaardij, vanaf 1830 weer bij de marine, in 1845 inspecteur van het loodswezen, in 1850 met pensioen. Van 1851 tot 1870 lid van het Hoog Militair Gerechtshof, in 1868 bevorderd tot vice-admiraal.
3.1. Memoires.
4.1. 1795 - 1870.
4.2. Verslag van jeugd en loopbaan bij de marine.
5.1. J.Oderwald ed., Het merkwaardig dagboek van een Nederlandsch zeeman 1795-1860, 2 dln. (Amsterdam, 1942-1943).
5.2. NNBW, V, 40.

497.
1.1. Willem Frederik Röell.
1.2. 1767 - 1835.
2.1. ARA II, coll. W.F. Röell 47.
2.2. 31 x 19,5; 94 p.
2.3. Politicq journaal van den 15 tot 19 januarij 1795.
3.1. Dagboek.
3.2. (p.94) Hiermede besluit ik dit dagverhaal. Het berouwd mij geenszins de moeite genomen te hebben hetzelve op het papier te brengen. Het kan zo wel voor mij zelve als voor mijne nakomelingschap tot eene gedagtenis strekken.
4.1. 15 januari 1795 - 19 januari 1795.
4.2. Verslag van de politieke gebeurtenissen en beraadslagingen in de stad Amsterdam bij de nadering van het Franse leger.
5.1. Th. Jorissen, ed., De overgave van Amsterdam in januari 1795 (Amsterdam, 1884) 75-130 (bijlage II); L. Wichers, ed., 'Politicq Journaal van den 15den tot den 19den Januarij 1795', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XII(1889) 33-92.

498.
1.1. David Jan Martens.
1.2. Utrecht, 3 augustus 1751 - Utrecht, 17 augustus 1811.
1.3. Zoon van Jacob Carel Martens (1711-1758), bestuurder van Utrecht, en Jacoba Constantina Godin (1715-1757). Gehuwd in 1790 met Johanna Henriëtta Antonia Strick van Linschoten (1769-1837). Promoveerde in 1774 in de rechten. Werd in 1781 opgenomen in de regering van Utrecht, en werd in 1795 daaruit verwijderd. Werd in 1803 lid van het gemeentebestuur, van 1808-1811 thesaurier van de stad.
2.1. GA Utrecht, FA Martens 319.
2.2. 32,5 x 20,5; 50 p.
2.3. Pro memoria over den jaare 1795. Deze winter is het extraordinair koud geweest, en heeft zeer sterk en langduurig gevrooren, de vorst is begonnen met half december 1794 en heeft aangehouden tot den 27 januarij 1795, wanneer het sterk begon te dooien.
3.1. Dagboek.
3.2. Bedoeld voor uitgave.
4.1. (Midden december 1794 -) 16 januari 1795 - 16 oktober 1796 (- augustus 1797).
4.2. Ooggetuigeverslag van de komst van de Fransen in Utrecht, het verloop van de politieke omwenteling, en andere gebeurtenissen in de stad.

499.
1.1. Anoniem.
2.1. GA Leiden, Leidse bibl.1156 d.
2.2. 16 x 21; ca. 210 f.
2.3. 1794 Leyden.
3.1. Dagboek.
4.1. (1794) 18 januari 1795 - april 1814.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen te Leiden en van de algemene politieke en militaire situatie, met commentaar. Het optreden van de Fransen, de ramp te Leiden in 1807, toenemende armoede, inkwartiering van soldaten en recrutering.
5.1. F. Driessen, ed., Leiden in den Franschen tijd. Handschrift uit de jaren 1794-1813 (Leiden, 1913).

500.
1.1. Johan Daniël Toussaint.
1.2. 1755 - 1811.
1.3. Zoon van Johan Daniel Toussaint (1704-1790), burgemeester van Harlingen en voormalig dansmeester, en Gertje Ollema. Was in 1795 luitenant van de schutterij. Werd later burgemeester van Harlingen.
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, 1005 Hs.
2.2. 15,5 x 25; 52 p.
2.3. Geduurende de halve maand februarij 1795 bleeven wij al wagtende van dag tot dag de zeekere tijd of juiste dag waarop men had voorgenoomen de revolutie in onse stad daar te stellen.
3.1. Dagboek.
4.1. Februari 1795 - maart 1795.
4.2. Verslag van gebeurtenissen te Harlingen voor en tijdens de omwenteling van 1795. Bestuursmaatregelen inzake de openbare orde; reorganisatie van de schutterij; inkwartiering van Franse soldaten; commentaar van de auteur hierop.
5.2. NNBW, IX, 1132 (vermeld).

501.
1.1. Laurens Pieter van de Spiegel.
2.1. 1736 - 1800.
2.1. RA Zuid-Holland, Archief L.P. van de Spiegel 338.
2.2. 33 x 21; 51 p.
2.3. Journaal van mijn detentie in Casseleny van den Hove, op de Orangezaal, anders het Huis in 't Bosch en op het Kasteel te Woerden. Nadat ik op den 29 January 1795, de papieren die ik als Raadspensionaris onder mij had, of die eenigszins konden gerekend worden aan het land te behooren, had overgegeeven aan een Commissie van vier persoonen...
3.1. Dagboek.
4.1. 5 februari 1795 - 20 december 1798.
4.2. Aantekeningen gehouden van zijn gevangenschap op Huis ten Bosch, en vanaf 10 februari 1796 op het kasteel van Woerden, vanaf zijn arrestatie tot aan zijn vrijlating: het onderzoek, dagelijkse bezigheden, bezoeken van familieleden.
5.1. L.Wichers, ed.,'Journaal van den raads-pensionaris Laurens Pieter van de Spiegel', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XV(1894) 1-61.

502.
1.1. (a) Cornelis van Boven; (b) Helena Jacobs Pergu.
1.2. (a) - 1806; (b) - Koog aan de Zaan, 1829.
1.3. (a) Zoon van Jan van Boven (1755/56-1833/34), schipper op Koog aan de Zaan. In 1804 gehuwd met Guurtje Koorn; (b) Stiefmoeder van Cornelis van Boven. Gehuwd in 1797 met Jan van Boven (1749-1828). Werd in 1809 benoemd tot schoolmatres op Koog aan de Zaan.
2.1. GA Zaanstad, bibl. 00.825.
2.2. 21 x 16,5; 62 p.
2.3. Bij het nieuw inbinden is de volgorde van de eerste twee katernen omgedraaid: (aanvang katern 1, nu katern 2) Den 11 maaij hebben de Fransen het folk van Holland voor een vreij volk verklaard vermis Holland aan de Fransen geven moeste 100 miljoen omdat sij voor ons gevogten hebben; (aanvang katern 2, nu katern 1) Op den 11 mij 1797 bennen hier op de Coogh al de huijzen genommert en in deze wijk heeft Klaas Mijn, Tuen de Boer en Gert Schenk het gedaan; wij woonen hier in nommer 16 en zij hebben de naamen opgevraag.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 11 mei 1795 - 1814 (na 1820).
4.2. Aantekeningen, het eerste katern (tot 1797) alleen door Cornelis, de overige twee door beiden in afwisseling; na 1803 alleen door Helena, van gebeurtenissen op De Koog, de politieke ontwikkelingen, en hun weerslag met name op de scheepvaart, zoals gedwongen vaarten en de ongerustheid daarover, oproepen voor militaire dienst.

503.
1.1. Jan Derk te Winkel.
1.2. Winterswijk, 13 juni 1795 - Winterswijk, 3 augustus 1856.
1.3. Zoon van Hendrik te Winkel en Theuesken Beusink. Wever en boerenknecht, vanaf 1824 zelfstandig boer, dreef vanaf eind 1840 ook een steenbakkerij. Was van 1820 tot 1854 als catechiseermeester in de omgeving van Winterswijk. Trouwde in 1822 met Hanna Bennink.
2.1. Staring Instituut, Doetinchem.
2.2. 21 x 26,5; 123 p. (fotokopie).
2.3. Voorname lotgevallen van J.D.te Winkel, catech.m. geboren den 13 juny 1795 en den 21 gedoopt.
3.1. Aantekeningen, dagboek.
4.1. (1680-) 13 juni 1795 - juni 1856.
4.2. Genealogische aantekeningen, gevolgd door aantekeningen over de jeugd van de auteur; geloof en levenswijze. Verder aantekeningen over zijn pogingen om een vrouw te vinden, boerenbedrijf, dienspersoneel, loopbaan, gezondheidstoestand, dagelijkse bezigheden, het weer, politieke gebeurtenissen, commentaar op de Afscheiding en de emigratie naar Amerika en aandacht voor zelfmoorden. Tenslotte vermelding van enkele reizen, bijvoorbeeld een verslag van een reisje naar Apeldoorn en het Loo in mei 1826.
5.2. H.Entjes, 'Voorname lotgevallen. Winterswijks dagboek uit de eerste helft der 19de eeuw', Driemaandelijke Bladen voor Taal- en Volksleven in het Oosten van Nederland XXVII(1975) 110-116; E.H.H.M.Meima-Heida, 'Uit het dagboek van een Achterhoekse boer lopend van 1809-1856', Nederlandse Historiën XV(1981) 217-221; A.Doedens, 'Een welgesteld boer en ondernemer. Leven en werken in de Achterhoek in de eerste helft van de negentiende eeuw in de ogen van Derk-Jan te Winkel', in: A.Doedens e.a. De strijd om het bestaan. Bijdragen tot de lokale geschiedenis van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw (Amsterdam, 1983) 69-91; P.van Es. 'Landschap en grondgebruik ten tijde van het leven van J.D. te Winkel' in: Idem, 93-119.
6. Fotokopie van getypt afschrift.

504.
1.1. Ocker Repelaer.
1.2. Dordrecht, 17 oktober 1759 - Den Haag, 26 oktober 1832.
1.3. Zoon van Hugo Repelaer (1730-1804), bestuurder van Dordrecht, en Susanna Catharina Gevaerts (1738-1766). Getrouwd in 1801 met Maria Hermina Singendonck (1774-1837). Studeerde rechten in Leiden. Was lid van de vroedschap van Dordrecht. Oranjegezind. Voerde correspondentie om patriotten en prinsgezinden te verzoenen. Werd op grond daarvan in 1797 bijna ter dood veroordeeld, maar kreeg uiteindelijk vier jaar gevangenisstraf. Onder koning Lodewijk lid van de Raad van State. Was ambteloos na de inlijving. Nam deel aan de voorbereiding van de opstand in 1813. Werd in de adelstand verheven en bekleedde diverse functies.
2.1. ARA I, FA Repelaer 117.
2.2. 33 x 21; 66 p.
2.3. (p.5) ...het tweede voor alsnog in advis gehouden en het derde afgeslagen.
3.1. Dagboek.
4.1. 2 juli 1795 - 24 juni 1796.
4.2. Dagboek gehouden tijdens zijn gevangenschap op de Voorpoort te Den Haag; verslag van zijn dagelijkse bezigheden, de verhoren en de geschreven en ontvangen brieven.
5.2. Van der Aa, XVI, 270-272; NNBW, III, 1071-1072.
6. Het handschrift is niet compleet, p.1-4 ontbreken. Vgl. ARA I, FA Repelaer 120 (33 x 21; 31 p.: afscheid aan zijn familie en testament.

505.
1.1. Michel Paulus van Steenhardt.
1.2. Kampen, 5 oktober 1758 - De Meern (bij Vleuten), 11 september 1846.
1.3. Zoon van Jan Alexander van Steenhardt (1752-1843) en Maria Adriana Wilmers (1765-1824). Trad in 1776 in dienst bij het Staatse leger. Nam ontslag uit dienst in 1795 en voegde zich bij het rassemblement van Osnabrück. Trouwde in 1816 met Petronella Jacoba Antonetta barones Speyart van Woerden (1786-1867).
2.1. Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Den Haag, Coll. Steenhardt Carré DC 129.
2.2. 16 x 10; 12 p.
2.3. Den 12e july in 't cantonement te Wesupercarspel heb ik mijne demissie bekomen en is geteekent op den 1e juny 1795 door het Comité Rebelle van het Bondgenootschap in 's Hage, bij de Revolutie van 1795.
3.1. Dagboek.
4.1. 12 juli 1795 - 21 juni 1796.
4.2. Aantekeningen van zijn tocht via korte verblijven in Utrecht en Gelderland, naar het rassemblement van de Nederlandse troepen onder prins Willem George Frederik bij Osnabrück, de omzwervingen daarvan; verblijf in Oost-Friesland. Met opgave van de gemaakte kosten.

506.
1.1. Jan Carel van Bijlandt.
1.2. Den Haag, 5 januari 1776 - Den Haag, 27 juli 1841.
1.3. Zoon van Alexander van Bijlandt (1743-1819), rijksgraaf, generaal-majoor der infanterie, en van barones Anna van der Duyn (1747-1798). Getrouwd in 1805 met Ottoline Agnes Catharina gravin van Limburg Stirum. In 1792 aangesteld tot brigadier in de lijfwacht van de Prins van Oranje. Werd bij de omwenteling van 1795 ontslagen. Begaf zich naar Osnabrück naar het rassemblement van gewezen officieren onder prins Frederik. Bracht na de opheffing hiervan enige tijd door aan de hogeschool van Leipzig. Weigerde in dienst te treden van Lodewijk Napoleon. IJverde voor de terugkeer van de Oranjes. Werd in de adelstand verheven in 1815. Achtereenvolgens lid van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer. Hofmaarschalk en opperkamerheer van koning Willem I.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Van der Staal van Piershill 789.
2.2. 19,5 x 12,5; 60 p.
2.3. Journal depuis que je parti de la Haye Qui a été le 26 juillet 1795.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
3.2. Begonnen als een journaal voor eigen gebruik om zich de bezochte plaatsen te herinneren maar al snel uitgebreid, en toegestuurd aan een niet nader genoemde persoon in de hoop dat deze er 'plezier aan mag beleven'.
4.1. 26 juli 1795 - na 3 juni 1801.
4.2. Onregelmatig verslag van omzwervingen in Duitsland, beperkt tot de tijden dat hij op reis was: route, logementen,maaltijden, afgelegde bezoeken, ontmoetingen,beziens- en wetenswaardigheden. Het verslag is wellicht niet voltooid, de reis wordt beschreven tot Dresden.
5.2. Van der Aa, II, 3, 1705; NNBW, IV, 381.
6. In de inventaris wordt als schrijver genoemd Carel Jan, maar in de genealogie komt deze naam niet voor in deze periode.

507.
1.1. Johan Gerard van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh.
1.2. Den Haag, 26 april 1779 - Utrecht, 25 maart 1852.
1.3. Zoon van Hendrik Justus van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh (1745-1795), advocaat-procureur bij de Raad van Brabant, en Agneta Theodora van Teylingen (1755-1834). Gehuwd in 1803 met Lucia Catharina Stratenus (1780-1848). Oranjegezind.
2.1. RA Utrecht, FA Des Tombe 676.
2.2. 26,5 x 21; 129 p.
2.3. In den jare 1834, in het 56. jaar mijns levens als zijnde geboren den 26 april 1779, neem ik de pen op, ten einde te beproeven, om een overzigt van de voornaamste gebeurtenissen van mijn leven op papier te stellen...
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven voor zijn kinderen, en vooral voor zijn zoons, om hen de ware toedracht te verhalen van gebeurtenissen die in de literatuur anders voorgesteld zijn.
4.1. September 1795 - september 1799; begin november 1813 - 25 november 1813.
4.2. Verslag van de invloed van de omwenteling op zijn carrière; zijn arrestatie op 23 september 1799 in Hoorn, waar hij na de Engels-Russische invasie heen gereisd was om zijn diensten aan te bieden aan de prins, waarna hij op beschuldiging van landverraad naar Alkmaar gevoerd werd naar het Franse hoofdkwartier, maar tenslotte toch vrijgelaten; en zijn arrestatie in 1813, toen hij als kolonel van de Oranje-garde in Den Haag op 24 november 1813 bij Woerden gevangen genomen werd en met het Franse leger op terugtocht werd meegevoerd, beschreven tot aan de aankomst in Gorinchem. Geschreven in mei 1834.
5.1. H.T.Colenbrander, ed., Gedenkstukken der algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (Den Haag, 1912), VI,3 (Inlijving en opstand 1810-1813), 1654-1701.
6. Andere afschriften UB Leiden, BPL 1524 (19,5 x 25,5; 189 f. 'Overzigt van de voornaamste gebeurtenissen van mijn leven'; UB Utrecht; KB 132 E 1,1 (21 x 26,5; ca.500 p., hierin p.1-109, afschrift door de zoon van de auteur, A.A.van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh, en voorzien van bijlagen). Zie ook CBG, KNGGW, FA Van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh 19: Eigenhandig overzicht van aanstellingen in verschillende ambten.

508.
1.1. Marten Douwes Teenstra.
1.2. Polder Ruigezand, Oldenhove, 17 september 1795 - Ulrum, 29 oktober 1864.
1.3. Boer. Trouwde in 1818 met Gezina Debora van der Leij (1791-1818). Vertrok in 1825 naar Oost-Indie. Na terugkeer in 1828 benoemd tot landbouwkundige in Suriname. Keerde na twee reizen naar West-Indië in 1834 weer naar Nederland terug.
2.1. UB Groningen, coll.hss. Add.210, 1-4.
2.2. 4 dln.; (a) 13,5 x 21,5; 106 p.; (b) 13,5 x 21,5; 114 p.; (c) 13,5 x 21,5; 120 p.; (d) 13,5 x 21,5; 118 p.
2.3. Geschiedkundige beknopte aanteekeningen der familie Teenstra verzameld en bijeengebragt door M.D.Teenstra ten behoeve zijnder kinderen Job.8 vs. 7 en 8. 1837; (deel 3, derde hoofdstuk) Marten Douwes Teenstra, van diens geboorte tot op deszelfs huwelijk.
3.1. Familiegeschiedenis, autobiografie.
4.1. (1713-) 17 september 1795 - 24 november 1824.
4.2. Aantekeningen betreffende de familie vanaf 1713; autobiografie, waarin verslag van schoolleven te Muntjezijl, dood van de moeder van de auteur, vermelding van reisjes, onder meer naar Amsterdam, lidmaatschap van de vrijwillige cavalerie, huwelijk, ongelukkige landaankoop, het landbouwbedrijf te Baflo, vertrek naar Indië in 1824.
5.2. NNBW, IX, 1110; Y.Botke, "Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent[!] daarin u verstant". Drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825) (Groningen: Universiteitsbibliotheek, 1988).

509.
1.1. Folkert Nicolaas van Loon.
1.2. Harlingen, 6 december 1775 - Leeuwarden, 13 december 1840.
1.3. Zoon van Nicolaas van Loon, advocaat en houthandelaar, en Trijntje Schellingwouw. Verloor op jeugdige leeftijd zijn ouders. Stond onder voogdij van de predikant B.Jongsma te Peins. Vervulde diverse functies, waaronder belastingontvanger en maire te Rauwerd. Dreef te Irnsum een hout- en boterhandel. Zijn belangstelling ging uit naar de scheepsbouw en werktuigkunde. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Hiske Dirks Stedehouder.
2.1. Fries Scheepvaart Museum, Sneek, bibl.L 260.
2.2. 20,5 x 25; 41 f. (fotokopie).
2.3. Ao 1719 den 1 febr. is in den Heere gerust Grietje Wybrens Pama, eerste weduw van wijlen de notar.pub. Jacobus van Loon.
3.1. Aantekeningen.
3.2. 'De gebeurtenissen en bijzonderheden van voorouders te kennen verschaft aan den mensch eene der grootste genoegens' (p.3).
4.1 (1719-) 24 december 1795 - 5 maart 1826.
4.2. Aantekingen van het leven van de auteur, genealogische aantekingen ontleend aan grafschriften.
5.2. Van der Aa, XI, 619-621; NNBW, VI, 964-965; W.F.Broos, 'F.N.van Loon (1775-1840). Een vergeten Friese scheepsontwerper', Jaarverslagen 1980. Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer, 39-88.

510.
1.1. Gideon Jeremie Boissevain.
1.2. 1796 - 1875.
2.1. GA Amsterdam, FA Boissevain 70.
2.2. 21 x 33; 22 p.
2.3. Gideon Jeremie Boissevain nu circa 78 jaren ontving voor eenigen tijd de opteekeningen van zijn zwager Willem de Clercq ten geschenke van zijne weduwe Carline Charlotte de Clercq geb. Boissevain.
3.1. Autobiografie.
3.2. De lectuur van die opteekeningen [van Willem de Clercq] hebben mij opgewekt om aanteekeningen te houden van eenige herinneringen en die neer te schrijven van mijn eigen levensloop die wellicht mijne kinderen en kleinkinderen van eenig nut zouden kunnen zijn en zonder aanspraak te maken op eenige lof zal ik mijne gedachten en herinneringen optekenen zoals zij mij voor de geest komen.
4.1. 1796 - 1874.
4.2. Beschrijving, merendeels van het latere leven van de auteur, met nadruk op tegenslagen, zoals het overlijden van zijn derde echtgenote, Maria van Heukelom in 1866. Verder mededelingen over familieleden.

511.
1.1. Nicolaas Cornelis van Cleeff.
1.2. Utrecht, 7 november 1751 - Utrecht, 12 juni 1818.
1.3. Procureur-generaal te Utrecht sinds 1789, uit dit ambt gezet in 1796.
2.1. GA Utrecht, bibl.no. V G 19.
2.2. Diverse formaten; 93 f.
2.3. Dagelijksche aanteekeningen van het gebeurde, voornamelijk te Utrecht van 26 januari 1796 tot 28 december 1797 door N.C. van Cleeff; (p.1) 1796 26 jan. heden werden alle de burgers binnen de stad en provincie Utrecht opgeroepen tot het maaken van kiezers, die de representanten tot de Nationale Vergaderingen zouden nomineeren voor deze provincie...
3.1. Dagboek.
4.1. 26 januari 1796 - 28 december 1797; 30 juli 1798 - 3 april 1803.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen voornamelijk in Utrecht, begonnen nadat de auteur uit zijn ambt ontzet was, met insertie van officiële stukken; politieke ontwikkelingen, sterfgevallen, persoonlijke zaken.

512.
1.1. Willem Hendrik Teding van Berkhout.
1.2. Delft, 7 januari 1745 - Delft, 4 juni 1809.
1.3. Zoon van Jan Teding van Berkhout en Cornelia Hillegonda van Schuilenburg. Studeerde rechten in Leiden, vervulde diverse ambten in Delft. Patriot, na 1795 lid van de Nationale Vergadering. Twee keer gehuwd, in eerste huwelijk in 1768 met Maria Agatha van Kretschmar.
3.1. Dagboek.
4.1. 28 februari 1796 - 31 augustus 1797.
4.2. Aantekeningen betreffende politieke gebeurtenissen en zijn eigen rol daarin.
5.1. L.de Gou ed., Dagboek van een Patriot (Den Haag, 1982).
5.2. NNBW, IV, 139-140.

513.
1.1. Gideon (Gedeon) Jeremie Boissevain.
1.2. Amsterdam 13 juni 1796 - Amsterdam 14 mei 1875.
1.3. Zoon van Daniël Boissevain (1772-1834), koopman, en Johanna Maria Retemeijer (1776-1820). Koopman te Amsterdam. Was driemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Antoinette Elizabeth Klijn (1796-1817).
1.4. GA Amsterdam, FA Boissevain 65.
2.2. 2 dln.; 18 x 23,5; 44 en 17 p.
2.3. Mémoires d'un homme obscur.
2.4. Frans.
3.1. Autobiografie.
3.2. De auteur heeft, al is hij nauwelijks drieëndertig jaar, het plan opgevat zijn herinneringen op te schrijven om het verdriet van zijn eenzaamheid te bekorten; later zou men geinteresseerd kunnen zijn in iemand als hij. Uit deze herinneringen zou men kunnen leren hoe vastberaden onderworpenheid aan Gods wil en een onbevlekt geweten rust en zelfs momenten van geluk kunnen brengen in een leven dat anders al te rustloos zou zijn, want 'nous vivons par le coeur et [...] ce coeur a été cruellement éprouvé'.
4.1. (1795) 13 juni 1796 - 29 juni 1829.
4.2. Beschrijving in beschouwelijke termen van het leven van de auteur, over grootouders en ouders, zaken van vader, loopbaan, onderwijs, gevoelens voor vrouwen, godsdienstige opvoeding, lectuur, gemoedstoestand, zwager Willem de Clercq, een reis met zwager Jacques Elie Pauly naar Duitsland (1819).
5.2. Charles Boissevain, Onze voortrekkers. De geschiedenis van eenige leeden der familie Boissevain (Amsterdam, 1906) 79-80; M. Stavenuiter, 'Ouderdom in egodocumenten. De dagboeken van Gedeon Jeremie Boissevain', Groniek XXIV(1991) 177-188.
6. De autobiografie is voortgezet in inv.nr. 69, geschreven in 1858 (3 dln.; 44,7 en 22 p.), Vgl. inv.nr. 66-67: dagboeken over de jaren 1834-1875.

514.
1.1. Willem Otto Brooks.
1.2. Amsterdam, 4 oktober 1726 - .
1.3. Zoon van Theodorus Brooks en Susanna Clara Dees. Koopman te Amsterdam. Gehuwd met Johanna Hermina van Overvelt in 1760.
2.1. GA Amsterdam, PA Willem Otto Brooks.
2.2. 24 x 36,5; 62 p.
2.3. Generale ontfang en uitgaaf mitsgaders accurate annotaties van alles wat eenigsints W.O.Brooks q.q. concerneert of aangaende is in het jaar 1796.
3.1. Dagboek.
4.1. 12 oktober 1796 - 22 december 1797.
4.2. Aantekeningen van ontvangsten en uitgaven en van dagelijkse voorvallen.

515.
1.1. Claas Gerritsz. Honig.
1.2. 22 april 1745 - 2 april 1813.
1.2. Zoon van Gerrit Caascooper Honigszoon. Olieslager te Zaandam. Doopsgezind.
2.1. GA Zaanstad, PA Honig koffer 10, doos 3, no.2.
2.2. 37,5 x 24; 105 p.
2.3. (p.1) Groot boek van Gerrit Honig van Ao 1787-1788-1789; (p.5) A.1796 Den 1 dezember goed weer van den 1 tot den 6 weijnig wint...
3.1. Dagboek.
4.1. 1 december 1796 - 18 maart 1813 (22 maart 1813 - 30 november 1818).
4.2. Aantekeningen over het weer, de scheepvaart en het molenbedrijf; geboortes, huwelijken en andere gebeurtenissen in het dorp; activiteiten van hemzelf en van familieleden, verkopen, soms berichten van buiten.
6. Het dagboek is geschreven in een leeg schrijfboek dat bestemd was als grootboek voor Gerrit Honig, de vader van de auteur. Het dagboek is voortgezet door de zoon van de auteur, Cornelis Claasz. Honig (28 p.).

516.
1.1. Caspar Moser.
1.2. Maastricht, 11 juni 1759 - St.Michielsgestel, 4 december 1819.
1.3. Studeerde wijsbegeerte en theologie te Antwerpen en Leuven. Werd in 1784 te Luik tot priester gewijd. Was te Leuven hoogleraar in de theologie en het canoniek recht. Ontvluchtte Leuven in 1797 na een conflict met de wereldlijke autoriteiten. Werd professor aan het seminarie te Den Bosch, dat in 1798 werd verplaatst naar St.Michielsgestel. Begaf zich in 1812 in gedwongen ballingschap en verbleef te Mechelen en Dijon. Keerde in 1814 naar het seminarie terug.
2.1. Archief van het Bisdom 's Hertogenbosch, coll.hss. 73.
2.2. 19 x 15; ca. 90 f.
2.3. 1797.
2.4. Latijn.
3.1. Dagboek.
4.1. 6 september 1797 - 29 maart 1803.
4.2. Verslag van dagelijkse bezigheden.
5.2. Van der Aa, XII, 2, 1073; NNBW, II, 944-946.

517.
1.1. George Diederich Benthien.
1.2. Willingen bij Hannover, 29 oktober 1767 - Den Bosch, 1 augustus 1836.
1.3. Zoon van Joachim Benthien, kapitein in het leger van Hannover, en Charlotte Flotho. Gehuwd in 1800 met Machtelina Antonia Alberthoma Chevallier (1781-). Nam in 1787 dienst bij het leger van Hannover. Kwam in 1795 in dienst van het Hollandse leger als sergeant-majoor bij de pontonniers. Kwam in 1810 in Franse dienst. Werd in 1813 door de Pruisen krijgsgevangen gemaakt, in 1814 in vrijheid gesteld. Werd aangesteld in Nederlandse dienst als kapitein en in 1826 als majoor gepensionneerd.
2.1. GA Dordrecht, coll.hss. 1127.
2.2. 35 x 21,5; 53 p.
2.3. Doorloopend verhaal van de dienstverrichtingen der nederlandsche pontonniers onder wijlen den majoor G.D.Benthien 1797-1825.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1797 - 1825.
4.2. Verslag van de militaire loopbaan van de auteur, onder andere tijdens de Russisch-Engelse inval in 1799, veldtochten in Duitsland in 1806-1808, de landing der Engelsen in Zeeland in 1809, de veldtocht naar Rusland in 1812, onder meer betreffende de overtocht van de Berezina.
5.1. J.Eusten, ed., 'Doorlopend verhaal [...]', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XXXII(1911) 100-177.
5.2. Van der Aa, II, 1, 328-331; NNBW, I, 294-295.
6. Samengesteld door zijn zoon Anthonie.

518.
1.1. Ids Sippes Tjaarda.
1.2. Oudega, 12 juli 1784 - na 1855.
1.3. Zoon van Sippe Yedes Tjaarda (-1826), schipper uit Joure, en Antje Idszes (1757-1788). Maakte met zijn vader overzeese vrachtreizen. Ging school te Nieuwendam. Voer in 1802 naar de Middellandse Zee. Keerde in 1803 terug naar Nederland, nadat zijn schip door de Engelsen was buitgemaakt. Was in 1811-1813 in militaire dienst, verbleef op een oorlogsschip op de rede van Texel. Nam in 1815 als pontonnier deel aan de veldtocht tegen Napoleon. Woonde later te Joure, was visser of schipper. Trouwde in 1833 met Hinke Jans Steunebrink (1812-1856).
2.1. Nederlands Scheepvaartmuseum, Amsterdam, bibl.nr. J 111.
2.2. 15,5 x 20; 113 f.
2.3. (band) Ontfang 1784; (f.1) Kunnen lezenswaarde zaken nu reeds uwen geest vermaken? Zit ge nu reeds met een boek graag eenzaam in een hoek?
3.1. Memoires.
3.2. Opgedragen aan zijn kinderen: 'Dit boek behoort aan Sippes en Jan en Ids, ieder een halv jaar om te leezen'.
4.1. (12 juli 1784-) 1797 - 19 mei 1816; 1836 - 1837.
4.2. Beschrijving van de loopbaan van de auteur tot 1816, bevat korte verslagen van vrachtreizen naar Noorwegen, Frankrijk en Ibiza. Verder levenslessen en stichtelijke vermaningen, gedichten, een versje over Erasmus, een lijst van gelezen boeken, historische bijzonderheden over Joure, afschriften van brieven, genealogische aantekeningen enz. Voorzien van een aantal gekleurde tekeningetjes, merendeels van schepen, ingeplakt en inliggend een aantal afbeeldingen van huizen. F. 112 en 113 zijn bijna geheel verwijderd.

519.
1.1. Rijklof Michael van Goens.
1.2. 1748 - 1810.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 130 D 1 / A 6.
2.2. 19 x 23; 18 f.
2.3. Verfolg meiner Geschichte seit Maij 1797.
2.4. Duits.
3.1. Aantekeningen.
4.1. Mei 1797 - 1802.
4.2. Aantekeningern over veranderende levensomstandigheden van de auteur, deels over een kwestie inzake de toelage die hij ontving van de Prins van Oranje.
5.1. W.H.de Beaufort, ed., Brieven aan R.M.van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende (Utrecht, 1884) I, 113-120.

520.
1.1. Antoinette Charlotte van Westrenen.
1.2. 1784 - 1817.
1.3. Dochter van Arnoud Jan van Westrenen (1750-1815) en Antoinette Charlotte Godin (1756-1817). Ongehuwd.
2.1. RA Utrecht, FA De Beaufort 1359.
2.2. 17 x 22; 44 p.
2.3. (Omslag) 1797; (p.1) Dagboek begonnen op maandag den 12 junij 1797 toen ik 13 jaar oud was zijnde op Beverwaerd; (p. 2) Maandag den 12 junij ik wil een dagboek beginnen teekenende de weldaden dien ik dagelijks geniet van mijnen hemelschen Vader en hoe of ik daar aan beantwoort; ik neem voor dit getrouwelijk te doen denkende dat er een Alweetende God is die harte en niere beproeft.
3.1. Dagboek.
3.2. Bedoeld als '... een middel om mijzelve regt te kennen en daardoor een misstap aan mijzelve hebbende ziende mijne gebreken, mijn afwijken van God'.
4.1. 12 juni 1797 - 31 december 1797.
4.2. Aantekeningen van eigen gedachten en gedrag, met godsdienstig karakter. Activiteiten worden kort genoemd.

521.
1.1. Taeke Jansz Westendorp.
1.2. 7 juli 1797 -.
1.3. Zoon van Jan Westendorp en Geertje Teekes (-1800). Hij bracht een deel van zijn jeugd door bij zijn grootmoeder, Akke Wopkes. Volgde lager onderwijs en bezocht in 1812 gedurende drie maanden de Franse school te Bolsward. Werkte mee in het boerenbedrijf van zijn ooms. Ging een eigen bedrijf voeren bij Bolsward. Rooms-katholiek. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Marijke Sibles van der Werf (-1828).
2.1. RA Friesland, FA Westendorp 7.
2.2. 16 x 19; 64 p.
2.3. Hier heb ik mijn grootste lotgevallen en merkwaardigheden zoo wat aangetekend van mijn geboorte tot de tijd dat dit aanwijst.
3.1. Autobiografie.
3.2. De auteur heeft zijn lotgevallen opgetekend in 'uuren van uitspanning en diversiment' met het devies 'de tijd leert alles; daarom ziet op de verleedene tijd opdat men de toekoomende tijd er uit leere kennen. God geefe dan dat elk die onwardeerlijke tijd betrachte wel te besteden en dikwijls te overweegen wat hij heeft gedaan en wat hij nog moet doen'.
4.1. 7 juli 1797 - 1836.
4.2. Aantekeningen per jaar over de jeugd van de auteur, over familieleden, huisgenoten, personeel, boerenbedrijf, het weer. De aantekeningen betreffen grotendeels gevolgen en ervaringen bij de doorbraak van de zeedijk bij Bolsward in 1825.
6. De aantekeningen zijn gemaakt aan de keerzijde van een door de auteur opgemaakt register getiteld 'Boek van ontvang en uitgaaf voor de curatoren van Tjalke Rientes, aangelegd in het jaar duisent agt hondert en negen'.

522.
1.1. Cornelis van den Berg.
1.2. 1 augustus 1797 -.
1.3. Ging in 1805 naar zee op haringvangst. Werd later deurwaarder te Vlaardingen.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven op verzoek, en uitgegeven ten eigen bate.
4.1. 1 augustus 1797 - 1882.
4.2. Verslag het leven als visser, gevangenschap in Engeland en Frankrijk.
5.1. Journaal van 1805 tot 1882 (Vlaardingen, 1882).

523.
1.1. Jan Jacob Rochussen.
1.2. Etten, 23 oktober 1797 - Den Haag, 21 januari 1871.
1.3. Zoon van Jan Rochussen, directeur der accijnzen in Noord-Holland, en Aletta Jacoba Erbervelt. In 1814 controleur der belastingen te Amsterdam, in 1840 minister van financiën, van 1845-1851 gouverneur-generaal van Nederlands Indië. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Anna Sara Velsberg (1807-1841).
3.1. Autobiografie.
4.1. 23 oktober 1797 - 1869.
4.2. Verslag van het eigen leven, met name zijn loopbaan.
5.1. R.Reinsma ed., 'De autobiografie van Jan Jacob Rochussen (1797-1871)', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap LXXIII(1959) 55-138.
5.2. Van der Aa, XVI, 387-391; NNBW, II, 1217-1224.

524.
1.1. Antonius van Gils.
1.2. Tilburg, 29 juli 1758 - St.Michielsgestel, 10 juni 1834.
1.3. Zoon van Jan van Gils en Johanna Bruers. Werd in 1783 te Antwerpen tot priester gewijd. Was onder meer hoogleraar in de theologie te Leuven. Ontvluchtte Leuven in 1797 na een conflict met de wereldlijke autoriteiten. Richtte het seminarie van het vicariaat van Den Bosch op, vanaf 1798 gevestigd te St.Michielsgestel. Was president van het seminarie, begaf zich in 1812 in gedwongen ballingschap, verbleef te Mechelen en Dijon, keerde begin 1814 terug naar het seminarie.
2.1. Archief van het Bisdom 's Hertogenbosch, coll.hss. (a) 68; (b) 69; (c) 70.
2.2. 3 dln.; (a) 9,5 x 22; ca. 110 p.; (b) 8,5 x 16; ca. 10 p.; (c) 20,5 x 33; 92 p.
2.3 (a) 1797. 1 dec. fer.6 apprehensi pastores; (b) 1812; (c) (band) Ephemerides [in Grieks schrift]; (p.1) 1806 13 Febr.
2.4. Latijn, enkele passages in Nederlands.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 1 december 1797 - 15 juni 1801, 23 juli 1801 - 17 augustus 1801, 5 oktober 1812 - 14 november 1812; (b) 12 juni 1812 - 12 december 1812; (c) 13 februari 1817 - 8 juni 1817.
4.2. Verslag van bezigheden en wederwaardigheden van de auteur.
5.1. (a) W.J.M.Buch, ed., 'Het dagboek van Antonius van Gils, van 1 december 1797 tot 17 augustus 1801', Bossche Bijdragen XII(1933-4) 201-352; (c) P.Harkx, ed., 'De Ephemerides van Anthonius van Gils', Bossche Bijdragen XXVIII(1965-6) 1-299.
5.2. Van der Aa, VII, 189-191; NNBW, II, 471-477.

525.
1.1. Frans Joseph Crahay.
1.2. Maastricht, 29 maart 1793 - Hasselt, 1879.
1.3. Zoon van Hendrik Willem Crahay (1747-1832), jurist en notaris, en Maria Anna Reuleaux (1752-1805). Gehuwd met Maria Elisabeth Hanssen (1803-). Ging school in Maastricht; volgde daar lessen in chemie en fysica en liep stage in ziekenhuizen, omdat hij arts wilde worden. Werd in 1813 opgeroepen als garde d'honneur. Kon door omstandigheden de opleiding tot geneesheer niet volgen en trad in dienst bij de Indirecte Belastingen; van 1816-1828 was hij ontvanger in Echt. Week in maart 1831 uit naar Hasselt na ontslag wegens de partijstrijd ontstaan door de afscheiding met België. Was daar werkzaam bij het provinciaal bestuur.
2.1. GA Maastricht, coll. hss. 307.
2.2. 34,5 x 21,5; 381 p.
2.3. (Titelp.) Mémoires et souvenirs; (p.1) Histoire de ma vie. Prologue. Les pages qu'on va lire sont destinées à garder le souvenir des évènements mémorables auxquelles j'ai assisté ou que j'ai vu s'accomplir.
2.4. Frans.
3.1. Memoires.
4.1. (1747-) 29 januari 1798 - 12 november 1878.
4.2. Aantekeningen gebaseerd op bewaarde documenten, inlichtingen van vrienden en eigen herinnering, vanaf het feest in Maastricht vanwege de Vrede van Campo-Formio tot aan 1879. Familie-aantekeningen, tot 1813 slechts incidentele vermelding van gebeurtenissen in Maastricht, verslag van zijn garde d'honneurschap, dat hem via Metz naar Mainz voerde en waaruit hij vervroegd ontslagen werd vanwege bevroren voeten (mei 1813-9 mei 1814) en zijn verdere levensloop in Nederland en België. Vooral geschreven in 1870.

526.
1.1. Gerhard Dumbar.
1.2. Deventer, 2 september 1743 - Deventer, 6 augustus 1802.
1.3. Zoon van Derk Dumbar en Gerhardina Anthonia Hagedoorn. Promoveerde in 1764 in Utrecht in de rechten. Stadssecretaris van Deventer. Patriot. Van 1787 tot 1795 ambteloos burger. Verbleef in de eerste helft van 1798 als politiek gevangene op het slot Honselaarsdijk. Was gehuwd met Geertruyd Margaretha Eekhout (1749-1814). Publiceerde over recht en geschiedenis van Overijssel.
2.1. GA Deventer, coll.Dumbar 96.
2.2. 20 x 32,5; 86 p.
2.3. Dagverhaal van het aan mij gebeurde in de eerste zes maanden des jaars 1798.
3.1. Dagboek.
4.1. 30 januari 1798 - 17 juli 1798.
4.2. Verslag van wederwaardigheden als gevangene van het Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek. Bevat 26 p. bijlagen waaronder brieven.
5.2. Van der Aa, IV, 394-396; NNBW, I, 759-761.

527.
1.1. Jacobus Scheltema.
1.2. Franeker, 14 maart 1767 - Utrecht, 25 oktober 1835.
1.3. Zoon van Cornelis Scheltema, advocaat en stadssecretaris te Franeker, en Hiltje Altena. Studeerde rechten te Franeker en vestigde zich daar als advocaat. Patriot, verbleef in 1787-1789 als balling in het buitenland. Vervulde na 1795 openbare functies in Friesland, werd in augustus 1797 lid van de tweede Nationale Vergadering. Gematigd federalist, werd na de staatsgreep van 22 januari 1798 gedurende vijf maanden geïnterneerd op het Huis ten Bosch. Schreef historische werken. Trouwde in 1789 met Pietje Ennema.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 68 B 15 nr.11.
2.2. 21 x 33; 18 p.
2.3. Verhaal van onzen togt op het schip het Huis in 't Bosch, kapitein Hendrik van Castrop, 1798.
3.1. Aantekening.
3.2. Antwoord van de auteur op een vraag van een vriend, 'W.C.H.', naar de leefwijze van de gevangenen; verder wilde hij laten zien hoe men zich van scheepstermen bediende.
4.1. 5 feburari 1798 - 14 juli 1798.
4.2. Beschrijving van het dagelijks leven van de geinterneerden in het Huis ten Bosch. Vermelding van bijzondere gebeurtenissen, veranderingen in de 'politieke weersgesteldheid'.
5.2. Van der Aa, XVII, 1, 264-273; NNBW, II, 1274-1276.

528.
1.1. Elizabeth Richards.
1.2. Rathaspick bij Wexford (Ierland), 12 juli 1778 - Den Haag, 15 augustus 1863.
1.3. Dochter van Thomas Richards, heer van Rathaspick, en Martha Redmond. Trouwde in 1802 te Wexford met Frederik Willem graaf van Limburg Stirum, die in 1795 Nederland had verlaten in het gevolg van Willem V. Kreeg tien kinderen. Kwam in 1821 van Ierland over naar Nederland.
2.1. GA Rotterdam, HA Huis ten Donck 326.
2.2. 21 x 33; ca. 105 f.
2.3. Diary of my grandmother, Elizabeth Richards, copied from the original manuscript found Huis ten Donck 1917.
2.4. Engels, enkele passages Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 27 mei 1798 - oktober 1825.
4.2. Aantekeningen van het dagelijks leven van de auteur. De anti-protestantse opstand van 1798 te Ierland. Huwelijk, kinderen, opvoeding, overkomst naar Nederland, ziekte van haar dochter.
5.1. Uitgave in voorbereiding door I.Bruning.
5.2. NNBW, VII, 760 (vermeld).
6 Afschrift uit 1917 door A.E.Groeninx van Zoelen gravin van Limburg Stirum.

529.
1.1. Johannes de Fremery.
1.2. Berkenwoude, 11 oktober 1741 - Middelburg, 22 oktober 1819.
1.3. Zoon van Joannes de Fremery (1709-1748) en Maria Cornelia de Fremery (1709-1760). Huwde tweemaal, in eerste huwelijk in 1776 met Elisabeth van Essen. Hertrouwde in 1801 met Anna Maria Steengracht, weduwe van Bonifacius Mathias Pous. De dochter uit zijn eerste huwelijk trouwde met Pieter Pous. Predikant te Zierikzee en Middelburg. Curator van de Latijnse school, in 1795 provisioneel representant wegens Middelburg.
2.1. RA Zeeland, FA Mathias-Pous-Tak van Poortvliet (a) 383, (b) 384.
2.2. 2 dln.; 20.5 x 15.5; 129 p. en 126 p. (almanakken)
2.3. (a) 1. Q.F. een drukke dag ik deedt eenige weinige bezoeken. Als preses van den kerkenraed ging ik met coll. Van Deinse en 2 ouderlingen bij den president Van Richters en raeden; (b) Middelburg 1. Q.F.S. ik bracht den morgen op mijn kamer met lezen bidden en studeren door - 's middags at ik alleen.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 1799; (b) 1801.
4.2. Dagboek, bijgehouden in een almanak, waarbij per dag kort de activiteiten werden opgetekend: kerkgang, bezoeken, studie, preekbeurten, diners en dergelijke, met op de bedrukte pagina's aantekeningen van bijbelplaatsen en uitgaven. Bovendien in 1801 nadere kennismaking en huwelijk met zijn tweede echtgenote, waarna hij 's zomers behalve in Middelburg ook buiten op landgoed De Griffioen verbleef, en reizen door Zuid- en Noord-Holland en Utrecht.
5.2. Van der Aa, VI, 230-232.

530.
1.1. Josephus Johannes van Vree.
1.2. Middelburg (?) - Middelburg, 1827.
1.3. Zoon van Franciscus Jacobus van Vree (-voor 1798), boterkoper, en Anna Maria Jacobs. Gehuwd in 1806 met Maria Catharina van Wijck. Hij was oorspronkelijk boterkoper, afkomstig uit Middelburg, waar hij tenslotte ook naar terugkeerde. Enige tijd rentmeester van het huis Rhenooy. Tot 1815 was hij kerkmeester van de roomskatholieke kerk.
2.1. RA Utrecht, coll. Rijsenburg 673.
2.2. 20 x 16; 29 p.
2.3. Herhinneringen van bezondere voorvalle ten tijde dat ik tot Rhenooy woonachtig was.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1799 - na 1821.
4.2. Aantekeningen van problemen binnen de parochies van Rhenooy en Gellicum, benoeming van pastoors, en een beschrijving van de gevolgen van een stormvloed in 1809, waardoor velen hun toevlucht in Gorinchem moesten zoeken.
5.2. Uitgave in voorbereiding door H.L.P.Leeuwenberg.

531.
1.1. Jacobus Bouman.
1.2. De Beemster, 20 januari 1799 - 6 januari 1877.
1.3. Veehouder, in 1824 gehuwd met Aaltje Olie. Publiceerde op het gebied van de veeteelt, taal en folklore.
2.1. Museum Betje Wolff Middenbeemster.
2.2. 21 x 18; 153 p.
2.3. Zestig jaren op het land.
3.1. 1799 - 1859.
4.1. Autobiografie.
4.2. Verslag van schooltijd, gezinsleven, de veehouderij, ontwikkeling van zijn wetenschappelijke belangstelling. Oorspronkelijk geschreven rond 1859, in 1876 herschreven om in druk te verschijnen.
5.2. G.Köhne, 'Jacobus Bouman 1799-1877', Westfrieslands Oud en Nieuw XXV(1958) 99-114.

532.
1.1. Siebe Jans Meyer.
1.2. Terwispel, 24 oktober 1783 - Beneden Knijpe, 23 mei 1874.
1.3. Zoon van Jan Sijbes (Meyer) (1742-1805). Zijn vader was Prinsgezind en werd in 1795 uit zijn functies van onderwijzer, dorpsrechter en belastingontvanger te Terwispel ontslagen. Hijzelf werkte als boerenknecht, was vanaf 1805 onderwijzer achtereenvolgens te Terwispel, Oldelemmer en, van 1813 tot 1860, te Beneden-Knijpe. Trouwde in 1811 met Arentje Klazes van der Kamp (-1860).
2.1. Provinciale Bibliotheek van Friesland, Hs. 1792.
2.2. 16 x 21; 15 p.
2.3. Levensloop van Siebe Jans Meyer, onderwijzer der jeugd te Beneden Knijpe geb. 24 oct. 1783, overleden 23 mei 1874.
3.1. Autobiografie.
4.1. (1742-) 1 januari 1799 - 1860.
4.2. Verslag van het leven, hoofdzakelijk de loopbaan van de auteur. Verder gegevens over zijn ouders en wederwaardigheden van zijn vader.
6. Afschrift, gedeeltelijk parafrase, uit 1929 door Johannes Kuiken.

533.
1.1. Cornelis Ruesink.
1.2. Klein-Bredenbroek bij Gendringen, 29 juli 1799 - Varsseveld.
3.1. Autobiografie.
4.1. 29 juli 1799 - 1876.
4.2. Piëtistische bekeringsgeschiedenis.
5.1. Korte beschrijving van de wonderbare leidingen Gods, welke hij met mij gehouden heeft (Doesburg, 1877) (2e dr.).

534.
1.1. Poppe Jans Poppes.
1.3. Inwoner van Lemmer, maakte in 1799 de bezetting van het dorp door de Engelsen mee. Werd na hun vertrek enkele weken gevangen gezet. Was gehuwd met Antje Annes Visser.
2.1. (a) Fries Scheepvaart Museum, Sneek, Bibl.P 157; (b) GA Leeuwarden, FA Romer 35.
2.2. (a) 20 x 30; 19 p.; (b) 16,5 x 20,5; 88 p.
2.3. (a) Beknopt verhaal weegens het gebeurde in de Lemmer ten tijde van het innemen, verblijf en weeder verlaten door de Engelsen, alsmeede het intrekken der Bataafse militaire en burgermagten in september en october 1799. Benevens de voornaamste ontmoetingen en lotgevallen van de ondergetekende bij die gelegentheijt ondergaan. Uijt eigen ondervinding en berigten van andere saamengesteld in februarij 15.2.1800 door Poppe Jans Poppes; (b) Beknopt geschiedverhaal betrekking hebbende in het bijzonder tot de Lemmer en veele van deszelfs ingezetenen wegens de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen ten tijde van het inneemen, verblijf en weder verlaaten door de Engelse, alsmede het intrekken en verblijf der Bataafsche militaire en burgermagten, in september en october 1799. Benevens de voornaamste ontmoetingen en lotgevallen door de ondergetekende bij die gelegenheid ondergaan, alles bijna uit eigene ondervinding, en verders uit egte berigten van andere zaamengesteld door Poppe Jans Poppes in januari 1800.
3.1. Aantekening.
3.2. Bedoeld als geschiedverhaal voor 'leezers'.
4.1. 26 augustus 1799 - 4 november 1800.
4.2. Verslag van belevenissen van de auteur voor, tijdens en na de bezetting van Lemmer door de Engelsen. Met bijlagen.
6. (a) Typoscript; onder dezelfde signatuur bevindt zich een fotokopie van een afschrift van het originele document door N.J.Waringa; (b) afschrift uit de tweede helft van de negentiende eeuw, naar een afschrift van het originele document in 1809 vervaardigd door Bauke Poppes, zoon van de auteur.

535.
1.1. Daniël Delprat.
1.2. Amsterdam, 15 augustus 1758 - Den Haag, 27 mei 1841.
1.3. Zoon van Daniël Delprat (1729-1795), koopman te Rotterdam, en Maria Anne Humbert (1736-1810). Gehuwd in 1784 met Françoise May (1763-1843). Studeerde theologie te Leiden en was achtereenvolgens predikant van de Waalse gemeente te Zutphen (1788), Utrecht (1790) en Den Haag (1791-1834). Werd in 1798 omwille van zijn kennis van de Franse taal aangezocht als secretaris bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.
2.1. ARA II, FA Delprat 59.
2.2. 2 dln.; 19,5 x 15,5; 80 en 136 p.
2.3. Journal. A même de voir bien des choses, j'ai résolu de recueillir journellement les faits les plus intéressans comme autant de matériaux qui pouront servir dans la suite à l'histoire du tems.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
3.2. ten dienste van de geschiedschrijving.
4.1. (12 juni 1798 -) september 1799 - 31 januari 1801; 9 februari 1801 - 6 juni 1807.
4.2. Verslag van de politieke gebeurtenissen vanaf de Engels-Russische aanval in 1799 tot de val van raadpensionaris Schimmelpenninck.
5.1. D.H. Delprat, ed., 'Journal concernant les événements politiques de notre patrie depuis 1798-1807, redigé par Daniël Delprat', Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap XIII(1892) 174-342.
5.2. Van der Aa, IV, 115; NNBW, VIII, 377-378.

536.
1.1. Jan Pet.
1.2. Hoorn, 1 oktober 1799 - Hoorn, 31 januari 1862.
1.3. Tweemaal gehuwd; in eerste huwelijk met Anna Magdalena van Vollenhoven (1797-1829). Volgde zijn schoolopleiding in Hoorn en werd daarna handelaar in kaas, aanvankelijk samen met zijn vader. Werd op het eind van zijn leven burgermeester van Berkhout.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn.
2.2. 20 x 16; 79 p.
2.3. Aan mijne Kinderen. Geliefden! In de stille uuren die ik, meer dan mij lief is, op mijne kamer doorbreng, vertoeft mijn geest dikwerf in de vervlogen dagen van mijn leven; (p.3) Terugblik op mijn leven.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor de kinderen; om hen in ieder geval iets na te laten, want geld, goed of hoog aanzien heeft de auteur zich niet weten te verwerven.
4.1. 1 oktober 1799 - 1 februari 1859.
4.2. Aantekening van zijn levensloop, gezinsleven, werkzaamheden, tegenspoed in de kaashandel, eerst in Hoorn als vennoot van de firma Weduwe Ris en Comp., later met zijn vader en de heer Messchaert als mede-vennoten in Medemblik. Financiële zorgen, angst voor armoede en gedachten over foute beroepskeuze. Geschreven van juni 1853 - 7 september 1853; aangevuld in oktober 1856, januari 1858 en februari 1859.

537.
1.1. Johanna Maria Nahuys.
1.2. Amsterdam, 20 januari 1780 - Utrecht, 2 mei 1848.
1.3. Dochter van Gerardus Johannes Nahuys (1738-1781), predikant, later hoogleraar te Leiden, en Catharina Walburg (1742-1781). Gehuwd in 1801 met Pieter Verloren, heer van Themaat (1779-1860), advocaat en rechter te Utrecht.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn, coll. Verloren 694.
2.2. 21 x 17; 160 p.
2.3. December 1799. Dinsdag 17. Gewigtige dag voor mij! Het was 's middags onder den eeten dat mijn oom mij te kennen gaf dat de jonge heer Vn. zig voor mij gedeclareert hadt...
3.1. Dagboek.
4.1. 17 december 1799 - 15 april 1801.
4.2. Aantekeningen vanaf het moment dat de toekomstige echtgenoot belangstelling toonde, tot kort voor het huwelijk: de verloving, de overwegingen daarbij, religieuze ideeën, en dagelijkse bezigheden.

538.
1.1. Johannes Rienksz. Jelgerhuis.
1.2. Leeuwarden, 24 september 1770 - Amsterdam, 6 oktober 1836.
1.3. Zoon van Rienk Jelgerhuis (1729-1806), kunstschilder, en Catharina Hesselina Greven. Woonde achtereenvolgens te Leeuwarden, Amsterdam, Rotterdam, Delft, en tenslotte sinds 1803 weer in Amsterdam; aanvankelijk kunstschilder, later toneelspeler. Was tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Philippina van der Boon (-1801). Remonstrant.
2.1. (a) GA Amsterdam, Bibl. Person. F Jelgerhuis Rz.J.; (b en c) Nederlands Theaterinstituut; (d) UB Amsterdam, coll.hss. XI G 7
2.2. (a) 16 x 20; 20 p.; (b en c) 16 x 20,5; 82 en 199 p.; (d) 15,5 x 20; ca. 85 p.
2.3. (a) Copy van eenige authentique aanteekeningen van J.Jelgerhuis Rz.; (b) Schettzende herrinneringen van de representatiën, gegeven in october 1811...; (c) Toneel studiën; (d) Rollenboek. Gespeelde rollen als acteur te Amsterdam.
3.1. Memoires, aantekeningen.
3.2. (b) Niet bestemd voor de drukpers, 'het strekke alleen ter herinnering en om in 't vervolg van leeftijd nog eens te herleesen'.
4.1. (a) 24 december 1799 - 1830; (b) oktober 1811; (c) 1806 - 1811; (d) augustus 1805 - mei 1817.
4.2. (a) Aantekeningen over het Nederlandse toneelleven en het aandeel van de auteur hierin; (b) Aantekeningen over Franse toneelvoorstellingen te Amsterdam gehouden ter gelegenheid van het bezoek van Napoleon, optreden van o.a. François Joseph Talma; (c) Beschouwingen over door auteur gespeelde rollen; (d) Idem, opgetekend in een almanak uit 1803, hier en daar meer algemene opmerkingen over het toneelleven.
5.1. (b) B.Albach, ed., De volmaakste acteur die ik tot nog toe zag... (Amsterdam, 1985).
5.2. A.E.D'Ailly, 'Johannes Jelgerhuis Rienksz.', Jaarboek Amstelodamum XXXV(1938) 221-251; C.P.Hoekema, P.Karstkarel en Ph.H.Breuker, Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880), stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden (Leeuwarden, 1980) 148-149.
5.2. Van der Aa, IX, 136-137; NNBW, X, 433.
6. (a) Afschrift; (b en c) bevatten gekleurde schetsen; (d) is voortgezet in UB Amsterdam, coll.hss. XI G 6 over de periode 1817-1830. Vgl. GA Amsterdam, Bibl. Person. F. Jelgerhuis Rz.,J., 'Journaal van een reis naar België, juli 1816' (27 x 15,5; 38 p. en 15,5 x 18,5; 18 p.); A.E.d'Ailly, ed., 'Ryze door Brabant Ao 1816, Antwerpen, Gent, Brussel', Historia IV(1938) nr.3,
80-94.

539.
1.1. Catharina Allegonda van Lier.
1.2. Assen, 17 maart 1768 - Kaapstad, 22 september 1801.
1.3. Dochter van Johannes van Lier, ontvanger-generaal van Drente, en Rollina Johanna Hofstede. Woonde in Zuid-Afrika bij haar broer die aldaar predikant was.
3.1. Dagboek.
3.2. Kort voor haar dood, en reeds ziek, stelde ze de bezorger de tekst ter hand met het verzoek deze uit te geven (VII).
4.1. Zonder tijdsaanduiding (ca.1800).
4.2. Hoofdzakelijk regelmatig opgetekende godsdienstige bespiegelingen.
5.1. Dagboek, gemeenzame brieven en eenzame overdenkingen van L.C.(...) ed. Joannes Jacobus Kicheren (Utrecht, 1804).
5.2. NNBW, IV, 914.

540.
1.1. Willem Antony Ockerse.
1.2. Vianen, 16 april 1760 - Den Haag, 19 januari 1826.
1.3. Zoon van Rudolphus Ockerse, notaris, en Alida Joorman. Studeerde theologie te Utrecht, predikant en letterkundige. Patriot. Huwde in 1787 Alida Baudina Titia Bruyn.
3.1. Autobiografische beschouwingen.
4.1. Zonder tijdsaanduiding, ca. 1800.
4.2. Bespiegelingen over het eigen leven met abstract karakter.
5.1. Vruchten en resultaten van een zestigjarig leven (Amsterdam, 1823-1826).
5.2. Van der Aa, XIV, 11-16; NNBW, II, 1016-1018; J.Stouten, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826) (Amsterdam, 1982).

541.
1.1. Daniel Veegens.
1.2. Haarlem, 21 mei 1800 - na 1884.
1.3. Zoon van Dirk Veegens (-1801), medicinae doctor, en Johanna Wilhelmina Vijgh. Sinds 1820 klerk bij Adriaan van den Ende, hoofdinspecteur van het onderwijs.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1800 - 1830.
4.2. Verslag van jeugd, opleiding en werk als klerk, geschreven in 1883-1884.
5.1. 'Herinneringen uit het begin dezer eeuw', in: Historische studiën II (Den Haag, 1884) 202-261.

542.
1.1. Andreas Charles van Braam Houckgeest.
1.2. Barnes (Engeland), 8 januari 1800 - Den Haag, 18 feburari 1873.
1.3. Zoon van Andreas Everardus van Braam Houckgeest (1739-1801), koopman, en Johanna Egberta Constantia van Schüler (1778-1822). Groeide op in Vollenhove en werd opgeleid in Amsterdam, vanaf 1813 op de kweekschool voor zeevaart; werd in 1816 adelborst. Ging later in de handel. Lid van de Raad van State. Trouwde in 1830 met Anna Jacoba van Hall (1805-1895).
2.1. Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf, Den Haag, collectie losse stukken nr. 187k.
2.2. 27,5 x 21,5; 243 p.
2.3. Dagboek van Andreas Charles van Braam Houckgeest over het tijdvak 1800-1856. 1800-1856. Treurige en pijnlijke herinneringen aan mijn kindsche en jeugdige jaren verbonden, die mijn veertiende jaar vooraf gingen, waren oorzaak, dat ik hoogst zeldzaam, zelfs met mijne vrouw zeer spaarzaam, over dat tijdperk van mijn leven sprak.
3.1. Memoires.
4.1. (1739-) 1800 - 19 juli 1856.
4.2. Aantekeningen over het leven van zijn vader en de financiële ellende na diens dood, het hertrouwen van zijn moeder en zijn opleiding voor de zeedienst, zijn eerste aanstelling en verdere loopbaan.
5.2. NNBW, II, 237-238.
6. Getypt afschrift.

543.
1.1. Pieter Kamp.
1.2. Abbekerk, 14 mei 1757 - Twisk, 19 maart 1835.
1.3. Zoon van Klaas Kamp en Jantje Langedijk. Getrouwd met Aafke Pieters Mosk. Eigenaar van een gemengd boerenbedrijf in Twisk.
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn, hss.verz. 56.
2.2. 20 x 16; 72 p. (fotokopie).
2.3. Notiecie boek beginnende met het jaar 1800 en aangetekent door mij Pieter Klaasen Kamp ouwt bij na 43 jaare en zijn vrouw Aafke Pieters Mosk ouwt 40 Jaar.
3.1. Dagboek.
4.1. Januari 1800 - december 1814.
4.2. Aantekening per maand van het weer, het werk op het bedrijf, de verkoop- en aankoopprijzen, wisselingen in het personeel,gebeurtenissen in de familie en in Twisk, berichten uit de Haarlemsche Courant. Met op de laatste pagina's aantekeningen betreffende landverkoop in Twisk en de polder- en dijklasten per jaar.

544.
1.1. Antonie Cato Camerlingh.
1.2. Sleen, 15 april 1800 - .
1.3. Zoon van Hendrik Jan Camerling (-1851), scholtus te Sleen, en Sophia Ernestina Christiana Nauta. Volgde een militaire loopbaan, werd kolonel van het korps ingenieurs, mineurs en sappeurs. Diende tijdens de Belgische Opstand te Antwerpen, verbleef in Franse krijgsgevangenschap. Verliet de dienst in 1866.
2.1. RA Drenthe, hs. VIII, 12.
2.2. 20,5 x 33; 42 p.
2.3. Kort levensschets van Antonie Cato Camerlingh behelzende zijn militaire loopbaan met de werkzaamheden gedurende zijn verblijf, als commandant van een detachement mineurs en sappeurs, op de citadel van Antwerpen in de jaren 1830, 1831 en 1832.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven in de winter 1869/70 op verzoek van de directeur van het Provinciaal Museum te Assen, ten behoeve van het museum.
4.1. 15 april 1800 - 13 juli 1833 (juni 1869).
4.2. Verslag van het leven en vooral de loopbaan van de auteur; jeugd, gegevens over zijn vader, wederwaardigheden als militair, en een bezoek aan het geboortedorp Sleen in 1869. Voorzien van een lijst van 'Aanstellingen en bevorderingen 1817-1866'.

545.
1.1. Dominique Jacques de Eerens.
1.2. Alkmaar, 17 maart 1781 - Buitenzorg (Oost-Indië), 30 mei 1840.
1.3. Zoon van Petrus Paulus Eerens (-1802), medicus en na het overlijden van zijn vrouw pastoor, en Johanna Cramer (-1781). Getrouwd in 1814 met Theodora Johanna Hermina de Salve de Bruneton. Na dood van moeder werd hij opgevoed bij zijn tante, en na haar huwelijk bij zijn vader, die pastoor in Vlodrop was. Begon als 17-jarige aan een militaire carrière. Deed mee aan de veldtocht tegen de Engelsen in Noord-Holland in 1799. Diende in de keizerlijke garde van Napoleon, en maakte de veldtochten in Spanje en Rusland mee. Kreeg in 1814 het commando over Den Bosch, in 1818 over geheel Noord-Brabant. Werd later directeur-generaal van oorlog en gouverneur-generaal van Nederlands Indië.
2.1. ARA II, coll. De Eerens (a) 63; (b) 64.
2.2. 2 dln.; (a) 22 x 17; 371 p.; (b) 25 x 20; 169 p.
2.3. (a) Dominicus Jacobus de Eerens geboren te Alkmaar den 17. maart 1781, zoon van Petrus Paulus Eerens...; (b) Mijne herinneringen. Van het ogenblik af aan dat ik in dienst ben getreden, heb ik begonnen aanteekening te houden zoo van de onderscheidene marschen en veldtogten...
3.1. Memoires.
4.1. (17 maart 1781-) 1 juli 1800 - 1830.
4.2. Beschrijving van zijn leven en loopbaan, vooral ambtelijk.
5.2. Van der Aa, V, 29-32; NNBW, I, 793-794.
6. (b) is te beschouwen als een voorstudie voor (a).

546.
1.1. Nicolaas Bakker.
1.2. Terneuzen, 19 april 1793 - Terneuzen, 13 juni 1868.
1.3. Zoon van Adriaan Bakker (1753-1816), boer, en Levina van Koelen (1762-1847). Boer in Terneuzen en lid van de gemeenteraad.
3.1. Dagboek.
4.1. 9 november 1800 - 1846.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in Terneuzen en in het persoonlijke leven van de auteur.
5.1. A.M.J.de Kraker en L.Riemens, 'Nicolaas Bakker, een voornaam Terneuzenaar en zijn tijd(1793-1868). Een voornamelijk sociografische studie met als uitgangspunt zijn dagboek (1800-1846)', Jaarboek Oudheidkundige Kring de Vier Ambachten 1984/5, 177-261.

547.
1.1. Elizabeth Kemper.
1.2. 1801 -
1.3. Dochter van Jan Melchior Kemper (1776-1824, jurist, staatsman, en Christina de Vries.
3.1. Memoires.
4.1. 1801 - 1856.
4.2. Verslag van het eigen leven, met veel aandacht voor het politieke handelen van haar vader, haar moeder, en beschrijvingen van reisjes.
5.1. J.W.A.Naber, 'De gedenkschriften van Elizabeth Kemper', in: Id., Van onze oud-tantes en tantes (Haarlem, 1917) 72-191 (parafrase).

548.
1.1. Johan Willem Simon van Haersolte.
1.2. Zutphen, 16 februari 1764 - Maastricht, 1 juli 1817.
1.3. Zoon van Coenraad Willem van Haersolte (1727-1799), lid van de Ridderschap van de Veluwe, en Luthera Anna Agatha van der Capellen (1735-1770). Begon zijn loopbaan bij de marine, overleefde een schipbreuk bij Boston in 1783 en werd na terugkeer kapitein in het leger. Patriot. Vluchtte in 1787 naar Frankrijk. Verbleef daar tot 1793. Was vervolgens burgemeester van Arnhem, muntmeester-generaal, representant in de eerste Nationale Vergadering en agent-comptabele van de oorlogsvloot te Oldenburg en Hamburg. Leefde na de val van Napoleon in armoedige omstandigheden te Maastricht. Trouwde in 1795 met Anna Theresia Jacoba Bangeman (1775-1838).
2.1. RA Overijssel, FA Van Haersolte tak Haerst, den Doorn en Zuthem 43.
2.2. 21 x 23; 39 p.
2.3. Mey 1806. Zeedert anderhalf jaar verkoelt in mijn opzigt...
3.1. Autobiografie.
4.1. Mei 1801 - oktober 1810.
4.2. Verslag van een verslechterend huwelijksleven en benarde financiële situatie; overpeinzingen, merendeels in dichtvorm, over het verdwijnen van het huiselijk geluk.
5.2. NNBW, VI, 673.

549.
1.1. Alexander Adolph Karel Hendrik van Goltstein.
1.2. 1784 - 1813.
1.3. Zoon van Evert Jan Benjamin van Goltstein (1751-1816) en Frederica Everdina Anna van der Capellen tot den Boedelhoff (1759-1847). Studeerde rechten in Utrecht. Woonde in Utrecht bij zijn ouders, verbleef 's zomers als regel op het huis Vanenburg.
2.1. RA Gelderland, FA Van Goltstein 64a.
2.2. 20,5 x 16,5; 167 p.
2.3. Zondag, 4 Wijnmaand 1801. Opgestaan te 7 1/2 uur; gedurende mijn kleding mij zeer toornig gemaakt en gehuild over kleinigheden. Mijn gebed was met twijfelmoedigheid vervuld. Berouw over mijn nalatigheid en verdorvenheid. Niet in de Bijbel gelezen wegens gebrek aan tijd.
3.1. Dagboek.
3.2. (p.1) ... te 7 uur dit geschreven. Voornemen om een dagboek van mijn hart te maken, mogt God dit middel tot mijne verbetering door Zijn Geest, die ons allen verbeteren kan, zegenen.
4.1. 4 oktober 1801 - 7 augustus 1808.
4.2. Onregelmatige aantekeningen, waarin opgenomen hoe laat hij opstaat, wat hij leest, zijn bezigheden vanwege zijn studie, maar vooral hoe hij zich geestelijk en lichamelijk voelt, zijn omgang met anderen, en zijn goede voornemens die op niets uitlopen, gedachten over beroepskeuze, de gebreken die hij bij zichzelf noteert en zijn hang naar overmaat en oppervlakkig vermaak. Een katern ontbreekt.
5.1. Een uitgave is in voorbereiding door J.Limonard.
6. Tevens in dit inv.nr. 78 p. gedichten, uittreksels uit Johann Kaspar Lavater, Handbibliothek für Freunde, een betoog over het verband tussen zedelijkheid en kunst, en over de slechte invloed van romans en het opstellen van een dagindeling.

550.
1.1. Quirijn Maurits Rudolph VerHuell.
2.1. 1787 - 1860.
2.1. RA Gelderland, FA VerHuell 54.
2.2. 15,5 x 10; 35 p.
2.3. (Omslag) Pro memoria dat is om 't onthouden; (p.1) 1802. Den 19 april den avond toen wij op Het Enzering gekoomen waaren wat het aangenaam weer en de kikvorschen zongen met al haar magt. Toen ving ik ook een nagtkapel waar ik zeer meede in mijn schik was...
3.1. Dagboek.
4.1. 19 april 1802 - 25 april 1802; 11 juli 1802 - 16 juli 1802; 1 mei 1803 - 10 mei 1803.
4.2. Aantekeningen tijdens vakanties op het buiten 't Enzerinck bij Vorden over zaken als vlinders en kikkers vangen, vissen, boomklimmen, spelletjes en wandelen.

551.
1.1. Gerrit Jan Mulder.
1.2. Utrecht, 27 december 1802 - Bennekom, 18 april 1880.
1.3. Studeerde te Utrecht medicijnen, vestigde zich als medicus te Amsterdam, later Rotterdam, in 1840 hoogleraar te Utrecht.
3.1. Memoires.
3.2. De auteur wilde de 'genesis' presenteren van de man 'wiens beeld men wil teekenen'.
4.1. 27 september 1802 - 1877.
4.2. Aaneengeschakelde essays naar aanleiding van episoden uit het eigen leven, met een bespiegelend karakter. De auteur schreef regelmatig autobiografische schetsen 'alsof zij voor de pers bestemd waren na mijn dood', maar ook 'met het zekere voornemen ze te vernietigen'. Dat laatste plan bracht hij ten uitvoer na de stukken eerst nog gecorrigeerd te hebben. Tussen 1861 en 1877 schreef hij opnieuw delen die hij aan vrienden ter hand stelde met het doel ze na zijn dood uit te geven. Het lezen van andere levensberichten vormde voor Mulder een voorbeeld 'hoe zulk een bericht niet moest geschreven worden'.
5.1. Levensschets van G.J.Mulder door hem zelven geschreven en door drie zijner vrienden uitgegeven, 2 dln. (Utrecht, 1881).

552.
1.1. Rijklof Michael van Goens.
1.2. 1748 - 1810.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 130 D 1 / D 1-6.
2.2. Ca.20 x 33; 131 f.
2.3. Kurtz Uebersicht meiner Geschichte 1803-1807.
2.4. Duits en Frans.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1803 - 1807.
4.2. Aantekeningen over het verblijf van de auteur op het kasteel van de graaf en gravin zu Stolberg-Wernigerode. De verhouding van de auteur tot de graaf en gravin, klachten over zijn treurig bestaan.

553.
1.1. Margaretha Jacoba de Neufville.
1.2. 1775 - 1856.
1.3. Dochter van David Mattheus van Gelder de Neufville en Elisabeth Barnaart. Schrijfster van romans.
2.4. Frans, enkele passages in Engels en Nederlands.
3.1. Dagboek.
4.1. 1803 - 1807.
4.2. Beschrijving van het dagelijks leven van de auteur, maar vooral een analyse van eigen gevoelens en de karaktertrekken van personen uit haar omgeving.
5.1. A.M.Lubberhuizen-van Gelder, 'Het dagboek van Margaretha Jacoba de Neufville', Maandblad Amstelodamum LIII(1966) 85-94.
6. Het dagboek telt ca. 1700 bladzijden; het bevond zich in particulier bezit en is vermoedelijk verloren gegaan.

554.
1.1. Godert Alexandre Gérard Philippe baron van der Capellen.
1.3. Utrecht, 15 december 1778 - De Bilt, 10 april 1848.
1.3. Zoon van Alexander Philip van der Capellen, militair, en Maria Taets van Amerongen. Studeerde rechten te Utrecht, vervulde functies in Nederland en Nederlands Indië. In 1803 gehuwd met Jacoba Elisabeth van Tuyll van Serooskerken (-1866).
3.1. Memoires.
4.1. 1803 - 1815.
4.2. Verslag van vooral de loopbaan van de auteur.
5.1. 'Herinneringen uit het leven van den heer van der Capellen', in: Gedenkschriften van den graaf van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, C.F.Sirtema van Grovestins ed., (Amsterdam, 1857) 283-306.
5.2. Van der Aa, III, 157-169; NNBW, I, 569-578.

555.
1.1. Willem Adriaan Keuchenius.
1.2. Schiedam, 29 april 1796 - Veur, Huize Zuyderburg, 30 oktober 1851.
1.3. Zoon van Wilhelmus Mattheus Keuchenius (1740-1812), lid van het Provinciaal bestuur van Zuid-Holland, en Adriana van Warmond (1755-1818). Vertrok in 1803 met zijn ouders en zuster naar Batavia, nadat zijn vader was aangesteld als opperkoopman en raad van Indië. Volgde een loopbaan bij het Indische bestuur, deels onder de Engelsen. Werd in 1844 resident van Rembang. Twee keer gehuwd, in eerste huwelijk in 1818 met Maria Christina de Man (1798-1826). Keerde eind 1849 naar Nederland terug.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 423 E 47.
2.2. 3 dln.; ca. 20 x 32; 88, 98 en 67 f.
2.3. Korte beschrijving van en aanteekeningen der voornaamste gebeurtenissen in de levensloop van Willem Adriaan Keuchenius.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven voor de uit Batavia naar Nederland vertrokken zoons van de auteur, als waarschuwing 'voor de gevaarlijke strikken die voor den mensch op deze waereld gespannen zijn'.
4.1. 1803 - 1842.
4.2. Verslag van de reis van de auteur naar Oost-Indië, met een omweg via Noorwegen en Kopenhagen. Aantekeningen van volkenkundige aard betreffende Java, politieke ontwikkelingen, loopbaan van de auteur, sterven van zijn ouders, zijn huwelijk, gelegenheidsverzen. Met een aantal stukken betreffende de loopbaan van de auteur (1809-1849).

556.
1.1. Henckens.
1.2. Eygelshoven, 14 juli 1780 - .
1.3. Luitenant in franse dienst van 1803 tot 1816, daarna in Nederlandse dienst, tot zijn pensionering in 1846 als kapitein.
3.1. Memoires.
4.1. Februari 1803 - augustus 1816.
4.2. Verslag, geschreven in 1855, van zijn deelname aan de veldtochten in heel Europa.
5.1. Lieutenant Henckens, Mémoires se rapportant à son service militaire au 6ème régiment de chasseurs à cheval français de février 1803 à aout 1816, ed. E.F.C.A.Henckens (Den Haag, 1910).

557.
1.1. Pieter Nicolaas Schorer.
1.2. Middelburg, 20 mei 1794 - Middelburg, 16 april 1869.
1.3. Zoon van Joachim Assuërus Schorer (1748-1823) en Maria Elisabeth Radermacher (1762-1818). Gehuwd in 1826 met Jacoba Susanna Rethaan Macaré (1799-1865). Gemeente-ontvanger te Middelburg.
2.1. RA Zeeland, FA Schorer 272.
2.2. 20,5 x 16; 69 p.
2.3. Herinneringen en aanteekeningen van het merkwaardigste van mijnen levensloop.
3.1. Autobiografie, dagboek.
4.1. 8 augustus 1803 - 31 januari 1869.
4.2. Aantekeningen over zijn opleiding, dienst als garde d'honneur, functies, lidmaatschappen. mislukte huwelijksaanzoeken en van zijn huwelijk, geboorten van kinderen.
6. Vgl. FA Schorer 272 (5 dln.: 20,5 x 16; 43 p.; 19,5 x 16; 43 p.; 19,5 x 15,5; 37 p.; 20,5 x 16,5; 43 p.; 20,5 x 16,5; 10 p.; (p.1) 'Opgewekt door de vermaningen mijner brave ouders, mij geduurende hun leven voor mijn eeuwig welzijn gegeeven, hier toe nog meer aangespoord door de welmenendste toespraken mij door mijne godvrugtige moeder op haar ziek & doodbed gedaan, gezien hoe zij zonder angst & vrees ja met verlangen den dood te gemoet gezien door dien zij in hare jeugd den Heere haren God heeft leeren vreezen...': (godsdienstige) aantekeningen en memoires, begonnen naar het voorbeeld van zijn moeder na haar dood in 1818.

558.
1.1. Willem de Clercq.
1.2. Amsterdam, 15 januari 1795 - Amsterdam, 4 februari 1844.
1.3. Zoon van Gerrit de Clercq, makelaar in graan, en Maria de Vos. Trouwde in 1818 met Carolina Charlotte Boissevain (1799-1879). Was secretaris, later directeur, van de Nederlandsche Handelmaatschappij. Voorman van de Réveil-beweging.
2.1. UB Amsterdam, Reveil-archief F I-XXXI.
2.2. 41 dln.; (F I:) 4 dln.; 16 x 20; 40, 28, 58, 24 p.; (F II-XXXI:) 27 omslagen, 13 gebonden delen, 6 almanakken en een 'Engineer's Pocket-Book 1841'; merendeels 16 x 20 en 13 x 21; totaal ca.13.000 p.
2.3. Journaalen, wandelingen en uuitgangen van en door Willem de Clercq. Begonnen anno 1804.
2.4. Frans en Nederlands, passages in Duits, Engels, en een enkele maal Latijn en Italiaans en andere talen.
3.1. Dagboeken, reisjournalen.
4.1. 1804 - 3 januari 1810 (met onderbrekingen); 2 september 1811 - 31 januari 1844.
4.2. (F I:) Verslagen van reisjes van Amsterdam naar het buiten Rupelmonde bij Loenen, een reisje naar Leiden na de ramp in 1807, en andere uitstapjes, zoals naar de kermis en het beestenspel; (F II-XXXI:) aantekeningen over boeken, toneelvoorstellingen, gebeurtenissen te Amsterdam, zoals het bezoek van Napoleon in oktober 1811 en de omwenteling van 1813, over Bilderdijk en andere figuren, binnenlandse reisjes, zoals naar Gelderland in 1812, en Overijssel, Almelo in 1813, de reis naar St.Petersburg in 1816, huwelijk, geestelijke gesteldheid, zelfbeschouwing, de Réveil-beweging, activiteiten als zakenman. Voorts de Belgische Opstand 1830-1831, reizen naar Kleef in 1835 en Baden-Baden in 1836. Omvat registers en bijlagen.
5.1. In grote lijnen weergegeven in: A. Pierson en A.E. Kluit-de Clerq, ed., Willem de Clercq naar zijn dagboek, 2 dln., (Haarlem, 1870-1873; 2e verm.ed. Haarlem, 1888); M.E.Kluit, ed., Per karos naar St.Petersburg. Reisdagboek van de Amsterdamse graanhandelaar Willem de Clercq uit het jaar 1816 (Lochem, 1962); Willem de Clercq, Woelige weken. November-december 1813, W.A.de Clercq, ed. (Amsterdam, 1988).
5.2. Van der Aa, III, 432-434; NNBW, III, 236; H.H.van der Laan, 'De familie en het gezin van Willem de Clercq (1795-1844). Een aanvullende inventaris', Documententatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw nr.11(dec.1981), 40-41; M.H.Schenkeveld, Willem de Clercq en de literatuur (Groningen, 1962); R.Lindeman, Ego in Clivia. Korte en vermakelijke inleiding tot de studie van de vroeg-moderne Nederlandse egodocumenten alsmede de traditie der Kleefse reizen. Met een bijlage over het Kleefse reisjournaal van Willem de Clercq 1835. (Amstelveen, 1990). Amstelveense Gastcahiers no.1.
6. Zie ook Reveil-archief F LXV B: 'Beschrijving van eene reis door Belgien nevens een uitstapje in Engeland en Frankrijk van 1mo Mey tot 1o Juny 1819' (21 x 55; 55 f.) Nederlands en Frans) en F LXVI: 'Het boek van Gerrit', over de opvoeding van de zoons van Willem de Clercq uit 1826-1842 (103 p).

559.
1.1. Adolph Werner Carel Willem van Pallandt (van Keppel).
1.2. 1733 - 1813.
1.3. Zoon van Frederik Willem Floris van Pallandt (1700-1779) en Sophia Dorothea van Lintelo (1714-1759). Trouwde in 1770 met Charlotta Barbara van Heeckeren (1740-1808).
2.1. RA Gelderland, HA Keppel 319
2.2. 19 x 15,5; 32 p.
2.3. 1804. May. 4. op Devtr. Markt.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 4 mei 1804 - 17 april 1809
4.2. Aantekeningen van familieberichten, zakelijke en ambtelijke beslisssingen, gebeurtenissen in de omgeving, ontvangen en afgelegde bezoeken en ziektes.

560.
1.1. Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg.
1.2. Arnhem, 13 oktober 1793 - Den Haag, 31 maart 1851.
1.3. Zoon van Frederik Lodewijk Christiaan graaf van Rechteren Limpurg (1748-1814) en Elisabeth Reineira Johanna van Heeckeren van Overlaer. Verbleef met zijn ouders, uitgeweken Oranjegezinden, langdurig in Duitsland. Studeerde rechten te Erlangen en Leiden. Trouwde in 1824 met Elisabeth Wilhelmina van Massow (1793-1882).
2.1. RA Overijssel, HA Almelo (a) voorl.5457; (b) voorl.9438; (c) voorl. 4243.
2.2. (a) 11 x 17; 14, 32 en 16 p.; (b) 15,5 x 19,5; 78 en 168 p.; (c) 10 x 16,5; 16, 31 en 29 p.
2.3. (a) No.1 Het reiseboek welke Adolph van Rechteren samelt van het jaar 1804 den 28 october van sein 11 jaar; (b) Anno 1804 1ste reis van Overlaar over Wesel, Dusseldop, Frankfurt en Würtzburg na Sommerhausen in Franken bedragende 100 uur. 1ste verhaal; (c) no.4 Den 3 april 1809.
2.4. Nederlands en Duits.
3.1. Reisjournaal en dagboek.
4.1. (a) 28 oktober 1804 - 10 september 1809; (b) 28 oktober 1804 - 4 juni 1813; 1816 - 27 november 1818; (c) 3 april 1809 - 7 juli 1810; 18 september 1830 - 6 december 1830.
4.2. (a) Verslag van reizen in Duitsland (Frankfurt, Bremen, Altona, Oldenburg) en Nederland (Zwolle, Kampen, Amsterdam en Haarlem); (b) Verslagen van reizen genummerd 1-14, in Duitsland en Nederland (Leiden, Zwolle), een verblijf in Erlangen. Ervaringen deels uit de studententijd; (c) Verslag van een reis door Duitsland, vakantie op Rechteren, reis naar Duitsland en verblijf te Berlijn in 1830.
5.2. Van der Aa, XVI, 125.
6. Het archief bevat ook verslagen van reizen na 1814.


561.
1.1. Hugo van Zuylen van Nyevelt.
1.2. Rotterdam, 7 juli 1781 - Den Haag, 18 maart 1853.
1.3. Zoon van Jacob van Zuylen van Nyevelt (1739-1805), secretaris van Rotterdam en wethouder, en Adriana Maria Cornets de Groot. Gehuwd in 1823 met Cornelia Adriana Boreel (-1875). Promoveerde in de rechten te Utrecht, werd daarna advocaat bij het Hof van Gelderland. Van 1805 tot 1811 in diplomatieke dienst, eerst in Parijs, daarna in Madrid. Vanaf 1811 tot 1814 lid van het stadsbestuur van Rotterdam, daarna keerde hij terug in de diplomatieke dienst.
2.1. ARA II, coll. Van Zuylen van Nyevelt.
2.2. 33 x 20; ca. 20 p.
2.3. Iste Epoque. Ten tijde van de Republiek bestonden geene eigenlijk gezegde Secretarissen van Legatie.
3.1. autobografische aantekeningen.
4.1. 1805 - 1834.
4.2. Korte beschrijving in 10 'époques' van de levensloop van de auteur op de omslagen van mappen, waarin papieren die betrekking hebben op zijn ambtelijke loopbaan, genummerd a tot en met n.
5.2. Van der Aa, XIII, 402-407; NNBW, III, 1522-1523.

562.
1.1. Catharina van Lier - von Ulft.
1.2. Keulen-Deutz, 27 april 1805 - Den Haag, 10 november 1888.
1.3. Dochter van Maria Theresia von Ulft (1777-1822), dochter van een burgemeester van Venlo. Werd in Den Haag huisonderwijzeres. Huwde in 1832 J.H.van Lier (1806-1880), papierfabrikant.
3.1. Autobiografie.
4.1. 27 april 1805 - ca. 1844.
4.2. Verslag van eigen leven, de slechte relatie met haar moeder, werk als onderwijzeres.
5.1. J.E.van der Pot, ed., 'Memoires eener Haagsche huis-onderwijzeres in de eerste helft der negentiende eeuw', Die Haghe (1928/9) 77-226.
5.2. H.H.van Dam, 'Enkele genealogische gegevens omtrent Catharina van Lier - von Ulft, schrijfster van de memoires eener Haagsche huisonderwijzeres(...)', Die Haghe (1931) 14-16.
6. Het manuscript in het Rotterdams Leeskabinet is in 1940 verloren gegaan.

563.
1.1. Otto Jan Herbert graaf van Limburg Stirum.
1.2. Den Bosch, 29 januari 1789 - Maastricht, 4 februari 1851.
1.3. Zoon van Leopold, graaf van Limburg Stirum (1758-1840), militair, en Theodora Odilia Carolina Louisa van der Does (1758-1793). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1814 met Josephine Arnoldine Rengers (1789-1839). Ging op jeugdige leeftijd in het leger. Nam deel aan de veldtocht in Spanje, waar hij gewond raakte. Was tot 1813 in Franse dienst waarna hij ontslag nam wegens slechte gezondheid, na zijn herstel in Nederlandse militaire dienst.
2.1. RA Zuid-Holland, HA Offem 186.
2.2. 11 dln.;(a) 17,5 x 10,5; 30 p.;(b) 17,5 x 10,5; 31 p.;(c) 17 x 10 en 18 x 10,5; 31 p.;(d) 15 x 9,5; 29 p.;(e) 20 x 16; 70 p.;(f) 20 x 16,5; 60 p.;(g) 20,5 x 16,5; 106 p.;(h) 19,5 x 16; 60 p.;(i) 20 x 16; 54 p.;(j) 19,5 x 16,5; 92 p.;(k) 18 x 10,5; 62 p.
2.3. (a) Meme mois. Den. 7 Meij wierd ik als 2e Luitenant benoemd bij 1e Regiment van Waldeck in Bataafsche dienst; (b) In de wijnbergen vonden wij ook nog een Franschman, dewelke aldaar, 24 uur op schildtwagt had gestaan, zonder afgelost te worden; (c) Après que je fut resté 6 semeines à Arnhem chez mes parens, et que mon oeuil fut a peu près retabli, je fis une tournée a la Haije...; (d) No,5 1807. Le 13 Avril les Gardes recurent ordre de se mettre en etat de pouvoir entrer en campagne au premier signal; (e) Janvier 1808. 1er Je fis le matin chez le Capiteine Oudheusden et chez Mr Pruimboom pour leur souhaiter la bonne année; (f) Suite du mois d'aout 1808 Aout 14. Comme il faisait fort mauvais l'inspection fut decommandée. Le soir je commencais une lettre pour Jos; (g) Dec. 28. et je que je n'étais qu'a deux pas de mon hotel, j'eus de la peine au traverser la rue...; (h) Septembre 4 à Paris que je pouvais compter qu'à mon retour je la trouveras à la Haye; (i) Janvier 1810. Suite de mon journal. 17. voir mon Capitaine qui était indisposé depuis quelques jours; (j) 20 Septembre 1810. Suite du mon Journal. et me trouvant trop fatigué je rentrais à 8 heures chez moi; (k) 1811 21 sept. Parti Lille. ou nous avions de 13 mois en garnison. Par Beeveren un petit village mal logé.
2.4. Frans en nederlands.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 7 mei 1805 - 14 november 1805; (b) 14 november 1805 - 19 mei 1806; (c) 14 mei 1806 - 22 november 1806; (d) 13 april 1807 - 22 september 1807; (e) 1 januari 1808 - 13 augustus 1808; (f) 14 augustus 1808 - 28 december 1808; (g) 28 september 1808 - 4 september 1809; (h) 4 september 1809 - 17 januari 1810; (i) 17 januari 1810 - 15 mei 1810; (j) 20 september 1810 - 26 november 1810; (k) 21 september 1811 - 3 oktober 1813.
4.2. Bijna dagelijks bijgehouden dagboek, waarschijnlijk begonnen op het moment dat hij in het leger ging; de route, de dagelijkse gang van zaken, bezienswaardigheden, ziektes, contact met zijn ouders, met zijn toekomstige echtgenote, de campagnes van het leger in Oostenrijk (1805), Duitsland (1806), Spanje (1809), Rusland (1812) en het leven in verschillende vestingsplaatsen in Nederland.
5.2. Van der Aa, XVII, 2, 1066; NNBW, VII, 764-765.

564.
1.1. Johannes Arnold Pluygers.
1.2. Den Haag, 23 april 1776 - Leiden, 21 augustus 1837.
1.3. Zoon van Johan Pluygers en Geertrui Tavenraat. Gehuwd met Maria Geertruida Schneevoogt. Klerk in Den Haag. Studeerde vanaf 1793 theologie in Utrecht, en was achtereenvolgens predikant in Werkhoven, Driebergen, Tiel, Zwolle en Leiden.
2.1. CBG, KNGGW FA Verhagen 34.
2.2. 20,5 x 16,5; 52 p.
2.3. Herinneringen aan Arnolda Alexandrina Bols. Geboren den 24 juni 1788. Ontslapen den 18 juli 1805. Door J.A. Pluygers, predikant te Driebergen.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 3 juli 1805 - 18 juli 1805.
4.2. Verslag van de ervaringen van de schrijver aan het sterfbed van Arnolda Alexandrina Bols (1788-1805), wonend op de Dennenberg te Woudenberg. Impressies van de godsvruchtigheid van de jonge vrouw en van de verslagen moeder.

565.
1.1. Willem II, koning der Nederlanden.
1.2. Den Haag, 1792 - Tilburg, 17 maart 1849.
1.3. Zoon van koning Willem I (1772-1843) en Frederica Louisa Wilhelmina prinses van Pruisen (1774-1837). Ging in 1795 met zijn familie naar Engeland, vanaf 1796 opgevoed te Berlijn, vanaf 1804 op een Pruisische cadettenschool. Studeerde van 1809 tot 1811 te Oxford. Vanaf 1811 in het Engelse leger dat de Fransen bestreed. Ging in 1813 terug naar Nederland. Huwde in 1816 met Anna Pawlowna (1795-1865), zuster van de tsaar van Rusland. In 1840 koning der Nederlanden.
2.1. Koninklijk Huisarchief Archief Koning Willem II (A 40) (a) no.IV, 52; (b) no. IV, 53; (c) no. IV, 54; (d) no. IV, 59; (e) no. IV, 55-58; (f) no.IV, 60-64.
2.2. (a) 20 x 17,5; 32 p.; (b) 20,5 x 16,5; (c) 13 p.;20 x 17; 96 p.; (d) 18 x 11; ca.70 p.; (e) 4 dln.; 17,5 x 10,5; ca. 260 p.; (f) 5 dln.; 17,5 x 11,5; ca. 400 p.
2.3. (a) (Omslag:) Journal angefangen den 25 october 1805; (b) (titelblad) Jurnal der Reisen den 4t August 1806; (c) 1809.Berlin. Mai 1809 4te. Den 4ten wurde bestimmt dass ich mit meinem Vater nach Königsberg reisen würde welches mich sehr freute; (d) We set off from Oxford on the 23d of August at 9 in the morning and went through Abingdon, Isley...; (e) May. The 30 we left Oxford at ten in the morning, and went by Wallingford, where there is a very ancient bridge, esteemd the oldest in England....(f) June 17th leave Oxford for Portsmouth Johnson the baron and myself.
2.4. (a, b, c) Duits; (d, e en f) Engels .
3.1. Dagboek, reisjournaal.
4.1. (a) 25 oktober 1805 - 19 augustus 1806; (b) 4 augustus 1806 - 19 augustus 1806; (c) 4 mei 1809 - 27 juni 1809; (d) 23 augustus 1809 - 4 oktober 1809; (e) 30 mei 1810 - 3 oktober 1810; (f) 17 juni 1811 - 4 juni 1813.
4.2. (a) Aantekeningen van gebeurtenissen te Berlijn, een uitstapje naar Potsdam, een reis door Duitsland, een bezoek aan zijn grootmoeder; (b) verslag van een reis vanuit Berlijn en terug door Duitsland met een bezoek aan grootmoeder; (c) aantekeningen en verslag van een reis naar en verblijf te Konigsberg bij de koninklijke familie en vertrek naar Engeland, verblijf te Londen, studie te Oxford; (d, e) verslag van een reis door Engeland vanuit Oxford en terug, met veel belangstelling voor technische zaken; (f) verslag van een reis naar Spanje en terug, deelname aan de Engelse veldtocht tegen de Franse troepen aldaar.
5.2. Van der Aa, XX, 267-269; NNBW, I, 1566-1570.

566.
1.1. Otto Paulus Groeninx van Zoelen.
1.2. 1767 - 1848.
2.1. GA Rotterdam, HA Huis ten Donck 80-81.
2.2. 2 dln.; 19 x 23,5; 100 en ca 70 f.
2.3. Journael begonnen 1 novb. 1805.
2.4. Nederlands en Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 november 1805 - 22 september 1811.
4.2. Aantekeningen over de gang van zaken op Huis ten Donck te Ridderkerk, vermelding van uitgaven en ontvangsten, de dood van een dochtertje van de auteur, Aantekeningen van een reis naar Zwitserland en Italië in 1811.

567.
1.1. Jan Pijnappel.
1.2. Amsterdam, 28 augustus 1791 - Amsterdam, 13 november 1864.
1.3. Zoon van Jan Pijnappel (1752-1808), handelaar in boter en kaas, en Maria Groenewoud (1755-1796). Woonde te Amsterdam, handelaar in zuivel, in 1807 lid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In 1827 gehuwd met Maria Barbara Menso (1804-1889).
2.1. UB Amsterdam, coll.hss. XVII E 6 A-B en E 7,8,9,10 en 11.
2.2. Ca. 16 x 20; 150, 158, 197, 183, 149, 20 en 7 p.
2.3. (omslag:) Jan Pijnappel junior 1806; (p.1:) Primo januarij 1806.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1806 - 26 juli 1809.
4.2. Aantekeningen van hoofdzakelijk het privéleven van de auteur, dagelijkse bezigheden, liefhebberijen, visites, gesprekken, maaltijden, kerkbezoek, reisjes vanwege de zuivelhandel, uitstapjes, een bezoek aan Leiden na de ramp van 12 januari 1807, gezondheidstoestand, ziekte en dood van vader.
5.2. E.P.de Booy, 'De maaltijden van jongeheer Pijnappel', Jaarboek Amstelodamum LXX(1978) 312-343; E.P.de Booy, 'De kerkgang van een Amsterdamse koopmanszoon 1806-1808', Documentatieblad van de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de Negentiende Eeuw nr.11 (1981) 29-32.
6. Een getypt afschrift bevindt zich in GA Amsterdam, FA Pijnappel. Vgl. UB Amsterdam, coll.hss. XVII E 12-17: reisjournalen 1805 - 1809.

568.
1.1. Willem Cornelis Ackersdijck.
1.2. 1760 - 1843.
2.1. ARA II, coll. Ackersdijck 31.
2.2. 14 x 21,5; 11 p.
2.3. Onze onderneming in 1806 tot en dadelijke uitvoering in 1807 van verhuizing uit 's Hertogenbosch naar Utrecht.
3.1. Aantekening.
4.1. Zomer 1806 - 7 mei 1807.
4.2. Overzicht van de tijd dat het gezin Ackersdijck in Den Bosch woonde, het besluit om naar Utrecht te verhuizen vanwege de bedreiging van de protestantse minderheid door de katholieke meerderheid, en de uitvoering van dit besluit.

569.
1.1. Charles Clément Roemers.
1.2. Maastricht, 31 januari 1748 - Meersen, 25 december 1838.
1.3. Gehuwd in 1777 met Anna Maria Nivar (-1780) Studeerde rechten in Leuven, liep stage in Brussel, en vestigde zich in 1771 in Maastricht als advocaat. Hij was schepen van Maastricht en in 1794-1795 agent-nationaal bij het gerechtshof van Maastricht, en vervolgens commissaris. Was raad bij de regering in Brussel. Maakte van 1797 tot 1812 deel uit van de wetgevende vergadering in Brussel. Keerde na de de val het keizerrijk naar Maastricht terug. Beoefende de geschiedenis en de dichtkunst.
2.1. GA Maastricht, FA Suringar 341.
2.2. 33 x 20; 23 p.
2.3. Tableau de ma vie privée et publique. 1. Je suis né à Maastricht le 31 Janvier 1748, et j'y fait mon cours d'Humanités chez les les Pères Jésuites.
2.4. Frans.
3.1. Autobiografie.
3.2. Verdediging van zijn activiteiten tijdens de Franse tijd, gericht aan koning Willem I.
4.1. (31 januari 1748-) 1807 - 1816.
4.2. Verslag van vooral zijn politiek handelen.
5.2. A.J. Flament, 'Verdedigingsschrift van Charles Clemens Roemers, oud-agent der Centrale administratie bij het arrondissement der stad Maastricht en oud-lid der "cinq cents", van zijn gedrag gedurende het fransche bewind', De Maasgouw XIX(1897) 9-11, 13-15, 17-19, 22-23.
6. Gelijktijdig afschrift van een bijlage bij een brief aan de koning van 3 maart 1816.

570.
1.1. Arnoldus Franciscus Moors.
1.2. Deuteren, 1782 - Lith, 30 augustus 1826.
1.3. Zoon van Joannes Moors en Adriana van Bijnen. Bezocht de Latijnse school van de Kruisheren te Uden, vervolgens het seminarie Nieuw Herlaar te St.Michielsgestel. Werd in 1807 tot priester gewijd. Was onder meer kapelaan te Den Bosch. Raakte in conflict met de wereldlijke autoriteiten, en zat van 1810 tot begin 1811 gevangen te Parijs. Begaf zich in 1812 in gedwongen ballingschap, verbleef te Mechelen en Dijon. Keerde begin 1814 terug naar Den Bosch. In 1818 benoemd tot pastoor te Lith.
2.1. GA Den Bosch, bibl. H D 281.
2.2. 10 x 16; 21 p.
2.3. Het jaar 1807.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1807 - 1813 (1814 - 1826).
4.2. Aantekeningen per jaar van de loopbaan en wederwaardigheden van de auteur, arrestatie en gevangenschap, enkele aantekeningen in andere hand over de periode 1814-1826.
5.1. J.A.M.Hoekx, 'De Bossche kapelaan en zijn wederwaardigheden onder het Franse bewind', in: Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer. Aangeboden aan drs.P.Th.J.Kuyer, archivaris van 's Hertogenbosch, bij zijn pensionering (Den Bosch, 1980) 107-118.

571.
1.1. Mewes Jans Bakker.
1.2. Makkum, 9 januari 1764 - 28 april 1824.
1.3. Zoon van Jan C.Bakker en Ytje Mewes. Was van 1799 tot 1822 zendeling-onderwijzer te Stellenbosch in Zuid-Afrika. Was driemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Engeltje Jans Bommel (-1818).
2.1. RA Friesland, coll.hss. afkomstig van de PB 40.
2.2. 24,5 x 39,5; 93 p.
2.3. Komt, hoort toe, o, alle gij die God vreest, ende ik sal vertellen wat Hij aan mijne ziele gedaan heeft. Beginnende van primo januarij 1807.
3.1. Dagboek.
4.1. Januari 1807 - februari 1811.
4.2. Aantekeningen van het leven van de auteur als zendeling in Zuid-Afrika, activiteiten, ervaringen, gezondheidstoestand, stichtelijke overpeinzingen en commentaren.
5.1. Dagboek en brieven van Mewes Jans Bakker (1764-1824). Een Friese zendeling aan de zuidpunt van Afrika. A.H.Huussen jr. en S.B.I.Veldkamp-Visser, ed., (Amsterdam, 1991).

572.
1.1. Pieter Verloren van Themaat.
1.2. Hoorn, 6 september 1779 - Utrecht, 17 december 1860.
1.3. Advocaat en rechter te Utrecht. In 1801 gehuwd met Johanna Maria Nahuys (1780-1848).
2.1. Archiefdienst Westfriese Gemeenten, Hoorn, coll. Verloren 952.
2.2. 15,5 x 10; 35 p.
2.3. Aanteken-boekje van P.Verloren begonnen met Anno 1807-8.
3.1. Dagboek.
4.1. 12 januari 1807 - 15 maart 1808; 17 oktober 1819.
4.2. Verslag van de toestand in Leiden na de ontploffing van een kruitschip, familiegebeurtenissen, het bezoek van koning Lodewijk Napoleon aan Utrecht, een stormramp in Zeeland, godsdienstige beschouwingen.

573.
1.1. Grietje Fortuin.
1.2. Heeg, 9 maart 1784 - Heeg, 28 december 1865.
1.3. Dochter van Gerrit Ankesz. Fortuin (1750-1839), slager te Heeg, en Antje Luytjesdr. (1753-1826). Was zeer godsdienstig en bezocht in 1807 en 1808 de kerkdiensten van Johannes Los te Sloten. Werd in 1820 lidmaat van de Hervormde Kerk. Trouwde in 1821 met Sijmen van der Velde (-1860), boer. Woonde te Harich.
2.1. RA Friesland, FA Fortuin 2.
2.2. 16 x 20; 19 p.
2.3. Haarig den 17 augustus Anno 1807.
3.1. Dagboek.
4.1. Augustus 1807 - september 1807.
4.2. Aantekeningen van bijgewoonde preken; stichtelijke overpeinzingen met piëtistisch karakter.
6. De inv. nrs. 1-13 hebben alle betrekking op het godsdienstig leven van de auteur.

574.
1.1. Antonie Johan Pieter Storm de Grave.
1.2. Hattem, 12 augustus 1788 - Roermond, 18 januari 1864.
1.3. Zoon van Adriaan Willem Storm de Grave (1763-1817), militair, en Maria Cornelia de Laver (1760-1814). Volgde vanaf 1801 een militaire carrière, in Nederlandse, Franse en na 1814 weer in Nederlandse dienst. Gehuwd met Caroline Wilhelmina Antoinette van den Heuvel.
3.1. Memoires.
4.1. 1808 - 1809.
4.2. Verslag van de veldtocht van het leger van Napoleon naar Spanje in 1809-1810.
5.1. Mijne herinneringen uit den Spaanschen veldtogt gedurende de jaren 1808 en 1809 (Amsterdam, 1820).
5.2. NNBW, V, 826-828; Vgl. Verblijf in Frankrijk geduurende de jaren 1808-1814, in brieven 2 dln. (Amsterdam, 1822).

575.
1.1. Maarten van der Goes van Dirxland.
1.2. Den Haag, 3 januari 1751 - Den Haag, 10 juli 1826.
1.3. Zoon van Adriaan van der Goes, burgemeester van Den Haag, en Cornelia Martina Vlaardingerwout. Bekleedde na een rechtenstudie te Harderwijk verschillende ambten in Den Haag, vervolgens gezant in het buitenland, zowel onder de oude en de Bataafse Republiek als onder koning Lodewijk Napoleon en het Franse bestuur. Werd in 1814 in de adelstand verheven. Was vanaf 1815 lid van de Eerste Kamer.
2.1. ARA II, coll. Van der Goes van Dirxland 78.
2.2. 3 dln.; (a) 18,5 x 11; 12 p.; (b) 13,5 x 8; 40p; (c) 18,5 x 11; 22 p.
2.3. (omslag) Anales de la Seigneurie d'Oostbroek; (a) 1808 le 17 mai venu à la campagne. 18. dejeuné de 30 personnes; (b) 1809 mai le 16 venu a Oostbroek mardi. tems chaud et sec; (c) 1810 venu à Oostbroek mardi 22 mai. beau tems.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. (a) 17 mei 1808 - 25 oktober 1808; (b) 16 mei 1809 - 19 oktober 1809; (c) 22 mei 1810 - 29 oktober 1810.
4.2. Aantekeningen van het verblijf op huize Oostbroek gedurende de zomer: het weer, visites, activiteiten en ziekte van zijn dochter Louise.

576.
1.1. Franz Friedrich Christian Steinmetz.
1.2. Helsen bij Arolson (Duitsland), 18 juni 1769 - Talavera (Spanje), 28 juli 1809.
1.3. Zoon van Johann Philipp Wilhelm Steinmetz en Eva Regina Pohl. Volgde een militaire carrière. Huwde in 1792 te Groningen met Johanna Sophia Gesina Schroeder. Nam als majoor van de artillerie in 1808 en 1809 deel aan een veldtocht in Spanje, waar hij sneuvelde.
2.1. GA Groningen, FA De Savornin Lohman 121.
2.2. 16 x 20,5; 231 p.
2.3. Journaal van mijne gedane reis en marsschen met de armée na Spanjen en den veldtogt in dat gedeelte van Europa, begonnen den 24 aug. 1808.
3.1. Dagboek.
4.1. Augustus 1808 - 23 juni 1809.
4.2. Verslag van de veldtocht maar Spanje, tocht van Den Helder door Nederland, België en Frankrijk naar Spanje. Ziekte van de auteur, gebeurtenissen in Spanje, commentaar op het optreden van de Fransen in Spanje.
5.1.H.A.Ett, ed., Spaans avontuur. Uit het dagboek van een Hollands officier uit de Napoleontische tijd (Amsterdam, z.j.).
5.2. NNBW, X, 970.

577.
1.1. Hendrik Rudolph Trip.
1.2. Den Bosch, 2 april 1779 - Den Haag, 7 juni 1865.
1.3. Zoon van Hendrik Rudolph Trip (1757-1837), ontvanger der directe belastingen, en Gijsberta Maria van Omphal (1749-1826). Militair, in 1809 luitenant-kolonel bij het korps artillerie en genie. Nam deel aan veldtochten onder Napoleon naar Spanje en Duitsland. Raakte in 1813 krijgsgevangen bij Leipzig. Werd na 1813 opperbevelhebber der artillerie en tenslotte luitenant-generaal.
2.1. RA Friesland, FA Trip-Beyen-Van Beyma 159.
2.2. 20 x 32; 27 p.
2.3. Journaal sedert de afscheiding der 3de kompagnie koninklijke rijdende artillerie van het overige gedeelte der Hollandsche Brigade in Spanje.
3.1. Dagboek.
4.1. 28 oktober 1808 - 27 juli 1809.
4.2. Verslag van een veldtocht in Spanje van Noord-Spanje via Burgos en Valladolid naar Madrid en Talavera, waar de auteur tijdens een veldslag gewond werd. Marsen, ontberingen, vijandelijkheden.
5.2. NNBW, X, 1048.

578.
1.1. Rachel Cannegieter.
1.2. Witmarsum, 13 november 1763 - 17 oktober 1825.
1.3. Dochter van Hendrik Gerrit Cannegieter (1725-1808), predikant, sinds 1754 te Idsegahuizen, sinds 1755 te Witmarsum, en sinds 1764 te Bolsward.
2.1. CBG, FA Cannegieter, doos 4.
2.2. 15,5 x 10; 90 p.
2.3. 1808. Den 15 dezember begonnen te vriesen. 1809. Den 18 te Sneek een gouwe horlogu en een tabakdoos verhardreden.
3.1. Dagboek.
4.1. 15 december 1808 - 8 oktober 1825.
4.2. Korte aantekeningen van dagelijkse bezigheden en gebeurtenissen in Friesland: het weer, visites, preken en de gevolgen van de dood van haar vader. Voorafgegaan door schema's van preken van haar vader.

579.
1.1. Wigbold Albert Willem van der Does graaf van Limburg Stirum.
1.2. Den Bosch, 16 april 1786 - Den Haag, 15 januari 1855.
1.3. Zoon van Leopold, graaf van Limburg Stirum (1758-1840), militair, en Theodora Odilia Carolina Ludovica van der Does (1758-1793). Gehuwd in 1811 met Maria Elisabeth barones van Slingelandt (1790-1834). Volgde een militaire carrière tot 1810. Bekleedde vervolgens diverse ambten, waaronder kamerheer van de koning.
2.1. RA Zuid-Holland, HA Offem 86.
2.2. 32,5 x 20; 8 p.
2.3. Journal de mon voyage et de la Campagne een Espagne.
2.4. Frans.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 26 december 1808 - september 1809.
4.2. Kort verslag van de wederwaardigheden tijdens de veldtocht naar Spanje: de reis door Frankrijk naar Madrid, de route van het leger door Castilië, de logementen, belevenissen onderweg en de terugreis.
5.2. NNBW, VII, 768.

580.
1.1. Nicolaas Cornelis Lambrechtsen.
1.2. 1752 - 1823.
2.1. RA Zeeland, FA Snouck Hurgronje I, 94.
2.2. 31,5 x 20; 54 f.
2.3. Levensbijzonderheden van N.C. Lambrechtsen voor mij zelv en mijne kinderen alleen.
3.1. Aantekeningen.
3.2. 'Ik verzoeke mijn lieve dochter om deze aanteekeningen te verbranden. Dit echter leere zij er uit dat het nuttig zij, tot zelfs onderzoek, bij ieder avondmaal, op deze of dergelijkerwijs, bij zich zelven stil te staan. 20 jan. 1822'.
4.1. 1809 - 1823.
4.2. Onregelmatig bijgehouden aantekeningen van gebeurtenissen, van zijn overwegingen daarbij, en zijn relatie tot God, begonnen aan de vooravond van zijn 58e levensjaar.

581.
1.1. Abraham Wentel.
1.2. Texel, 28 november 1749 - Alkmaar, 27 juni 1829.
1.3. Zoon van Adriaan Wentel (1721-1777), notaris, en Catharina Coppens (1722-1800). Gehuwd in 1778 met Neeltje Schiere (1753-1824). Was tot de inlijving bij Frankrijk in 1811 notaris, procureur, ambtenaar bij de convooien en licenten en commies ter uitklaring te Oudeschild op Texel. Leefde tot 1813 ambteloos te Alkmaar en was van 1813 tot zijn pensionering in 1819 ontvanger der in- en uitgaande rechten op Texel. Woonde na pensionering in Alkmaar.
2.1. GA Alkmaar, FA De Lange 431.
2.2. 34 x 21; 19 p.
2.3. Copie dagboek. Notaris Wentel. geb. 28 nov. 1749... Ter herinnering. 1809 door broeder Hendrik voor ons op de boedel gekogt van juffrouw Hinloopen...
3.1. Dagboek.
4.1. 1809 - 29 maart 1826.
4.2. Aantekening van eigen activiteiten en van gebeurtenissen binnen de familie, zowel te Alkmaar als op Texel.
6. 20e-eeuws afschrift.

582.
1.1. Hans Willem baron van Aylva.
1.2. Den Haag, 8 september 1751 - Den Haag, 29 december 1827.
1.3. Zoon van Hans Willem van Aylva (1722-1751), grietman van Baarderadeel, en Anna Catharina Rumpf (1725-1789). Gehuwd in 1773 met Cornelia van Brakel (1754-1823). Studeerde rechten in Leiden. Werd in 1780 grietman van Het Bildt, in 1788 van Baarderadeel. Oranjegezind. In 1795 raakte hij ambteloos. Werd in 1813 lid van de commissie voor de grondwetswijziging en in 1814 lid van de Eerste Kamer. In 1821 werd hem de titel baron toegekend.
2.1. RA Gelderland, HA Waardenburg en Neerijnen 379.
2.2. 15 x 9,5; 99 p.
2.3. (Omslag) 1809 en 1810; (p.1) 1810. In de aanspraak van de heer Fontanes, president der W.V. in Frankrijk, gedaan bij de overgaaf der Spaansche vaaendels, in de laetste overwinningen der Franschen te Talavera anno 1809 vind men deze aanmerkelijke en hooggestemde uijtdrukking.
3.1. Aantekeningen.
4.1. Januari 1809 - na 21 juni 1810.
4.2. Aantekeningen vooral over de politieke en militaire ontwikkelingen, gebaseerd op berichten, geruchten, brieven, bekendmakingen en eigen waarnemingen.
5.2. Van der Aa, I, 451-452; NNBW VII, 58.


583.
1.1. Philippe Louis Begram.
1.2. 1790 - 1866.
1.3. Zoon van Hendrik Begram en Cordula Judith Robert. Gehuwd in 1818 met Frederika Adolphina Amelia Verhagen (1792-1861). Promoveerde in 1810 te Leiden in de rechten. Hij was advocaat bij het Hof van Holland, officier van justitie en later president van de rechtbank te Gorinchem.
2.1. RA Utrecht, HA Jaarsveld 205.
2.2. 20,5 x 16,5; 215 p.
2.3. (p.1) Adversaria. 1809. Zondag 1 januarij. Het nieuwe jaar begonnen op mijn kamer zittende te studeeren. Ik heb mijzelve over mijne verregaande ongevoeligheid ter dier gelegenheid verwonderd.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1809 - 14 september 1812.
4.2. Aantekening van dagelijkse activiteiten: studie, kerkgang, ontspanning en literatuur.

584.
1.1. George Willem Vreede.
1.2. Tilburg, 14 april 1809 - Utrecht, 29 juni 1880.
1.3. Zoon van Paulus Vreede, patriots politicus, en Françoise Charlotte d'Abel. Jurist, hoogleraar te Utrecht.
3.1. Memoires.
3.2. 'Sedert eenige weken ambteloos en ten gevolge zoo van een ernstige ziekte als van gebreken aan mijn gevorderden leeftijd niet zelden moe en afgemat, wil ik trachten mijn geest op te wekken door het aandenken te verfrisschen van hetgeen mij tot heden van mijne jeugd af is wedervaren (p.1).
4.1. 14 april 1809 - 1854.
4.2. Verslag van het eigen leven.
5.1. Levensschets van G.W.Vreede. Naar zijn eigen hs. uitgegeven door A.C.Vreede (Leiden, 1883).
5.2. NNBW, V, 1074.
6. De autobiografie van Paulus Vreede is in voorbereiding.

585.
1.1. Jacob Hendrik Schorer.
1.2. Middelburg, 5 februari 1760 - Middelburg, 19 juni 1822.
1.3. Zoon van Johan Guilielmus Schorer (1733-1783), gecommitteerde raad en raad ter Admiraliteit, en Anna Henriëtta de Perponcher Maisonneuve (1736-1768). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Johanna Cornelia Thibaut (1766-1788). Studeerde rechten in Utrecht. Pensionaris van Middelburg, en in 1786 burgemeester. Werd in 1795 ontslagen uit al zijn functies. Nam in 1802 de benoeming tot raad, in 1803 tot president van de raad in Middelburg aan. Werd in 1807 staatsraad van koning Lodewijk. Was vanaf 1808 burgemeester van Middelburg, in welke functie hij in 1809 na de verovering van Walcheren aan de Engelsen de sleutels van de stad overdroeg. Dit werd hem in 1810 door Napoleon bij diens bezoek aan Middelburg aanvankelijk verweten, maar zijn repliek was aanleiding voor het besluit Zeeland als afzonderlijk departement te laten voortbestaan en hem als burgemeester van de stad te handhaven, welke functie hij datzelfde jaar nog neerlegde. Werd in 1814 aangesteld tot commissaris-generaal, later gouverneur van Zeeland, tot aan zijn eervol ontslag in 1816.
2.1. RA Zeeland, FA Schorer 202.
2.2. 23 x 19; 205 p.
2.3. Mijn denk- en handelwijze. Mijne ontmoetingen en aanmerkingen zedert de invasie der Engelschen in Walcheren in julij 1809 tot den 5 december 1810. Wanneer ik afstand deed van het burgemeesterschap der stad Middelburg. Voorgedragen in een brief aan mijn vriend J. Stavorinus: die zig in 1809 te Amsterdam bevond: en welken brief, destijds niet kunnende worden afgezonden ik van dag tot dag gecontinueerd heb, en dus nimmer is verzonden geworden.
3.1. Dagboek.
3.2. Begonnen als brief aan Jan Stavorinus, wethouder van Middelburg.
4.1. 28 juli 1809 - 6 december 1810.
4.2. Aantekeningen bijgehouden vanaf het begin van de aanval van de Engelsen op Walcheren tot aan zijn aftreden als burgemeester.
5.1. W.D. de Bruine, ed., 'Dagboek van Jacob Hendrik Schorer 28 juli 1809 - 6 december 1810', Archief Zeeuws Genootschap (1963) 1-207
5.2. Van der Aa, ; NNBW, IX, 998-1000
6. In inv.nr. 203 bevinden zich aantekeningen over de periode 14-19 november 1809 (34 x 21; 8 p.).

586.
1.1. Antonie Wijnen.
1.2. Culemborg, 17 maart 1784 - Culemborg, 9 juni 1839.
1.3. Zoon van Cornelis Wijnen (1745-1833) en Antonia Maria van Raveswaij (1746-1814). Kerkmeester van de R.K. kerkstatie te Culemborg; eerste luitenant van de burgerwacht. Trouwde in 1817 met Maria Bieshaar (1789-1855).
2.1. Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuiten, Nijmegen, Historische handschriftenverzameling C 25 L I en II.
2.2. 2 dln.; 20 x 32 en 20 x 34; 252 en 196 p.
2.3. 1810. Bloeimaand. Dan door de soldaten herhaald werd. Nadat de revue was afgelopen steeg de keizer weder te paard en vervolgde onder een gestadige sterke regen het inspecteren der wallen.
3.1. Dagboek.
4.1. 7 mei 1810 - 1 februari 1839.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse bezigheden, activiteiten als kerkmeester, bijwoning van vergaderingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, exercities van de burgerwacht, omgang met Cato v.L., reisjes naar de stad Utrecht, de omwenteling van 1813 te Culemborg.
6. De eerste elf p. van het eerste deel zijn uitgescheurd.

587.
1.1. Daniël Boissevain.
1.2. Amsterdam, 18 oktober 1772 - Amsterdam, 25 november 1834.
1.3. Zoon van Gedeon Jeremie Boissevain (1741-1802) en Marguerite Quien (1746-1808). Koopman, medeoprichter van de firma Retemeijer & Boissevain, vanaf 1812 firma Boissevain & co. Trouwde in 1795 met Johanna Maria Retemeijer (1776-1820).
2.1. GA Amsterdam, FA Boissevain 23
2.2. 10 x 32; 562 p.
2.3. ...komst der Franschen die reeds te Haarlem en op de Amstelv. weg zijn geinkwartierd. In de goederen niets te doen. Effecten flauw.
3.1. Dagboek.
4.1. 3 juli 1810 - 5 augustus 1810; 26 september 1811 - 18 november 1834.
4.2. Aantekeningen van dagelijkse bezigheden, bezoeken aan de Beurs, sociëteit Doctrina en de kolfbaan, familiebezoeken, inkwartiering, bezoek van Napoleon aan Amsterdam in 1811, gebeurtenissen van 1813, lectuur, visites, maaltijden, contacten met ondermeer de familie De Clercq, de Belgische Opstand, gezondheidstoestand, reisjes, onder meer naar Kleef in juli 1823, het weer.
5.1. In grote lijnen weergegeven in: Charles Boissevain, Onze voortrekkers. De geschiedenis van enige leden der familie Boissevain (Amsterdam, 1906) 137-333.
6. Het dagboek over de jaren 1788-1809 is door de auteur vernietigd.

588.
1.1. Andries Jan Jacob des Tombe.
1.2. St. Michielsgestel, 6 september 1787 - 18 februari 1845.
1.3. Zoon van Arnold des Tombe (1730-1804), militair, en Henriëtte Anna de Bons. Gehuwd met Cecilia de Lange van Wijngaarden (1798-1854). Volgde een militaire carrière.
2.1. RA Utrecht, FA Des Tombe 77.
2.2. 19 x 14,5; 109 p.
2.3. Het was den 1 april 1811 dat ik voor de tweede maal de Brug van Iron, welke Spanje van Frankrijk schijdt, overging...
3.1. Dagboek.
4.1. 1 april 1811 - 25 augustus 1811.
4.2. Aantekening van de veldtocht van het leger van Napoleon in Spanje en Portugal, met informatie over het land en de bevolking.
5.1. J.W. des Tombe, ed., 'Een fragmentjournaal uit het jaar 1811', De Navorscher LVI(1906) 581-622.
5.2. Van der Aa, XVIII, 181-182.
6. In hetzelfde inv.nr. twee afschriften uit ca. 1900, gebruikt voor de uitgave.

589.
1.1. Carel Frederik Gey van Pittius.
1.2. 1790 - 1866.
2.1. ARA II, coll. Gey van Pittius 162.
2.2. 2 dln.; 19 x 13; 35 en 62 p.
2.3. Reisjournaal zederd mijn vertrek van Amsterdam den 3 mei 1811.
3.1. Dagboek en reisjournaal.
4.1. 3 mei 1811 - 2 mei 1812.
4.2. Aantekeningen van een reis van Amsterdam naar Italië via Orbitello, Rome en La Spezia, uit hoofde van zijn functie als officier van de genie.

590.
1.1. Jan Arkema.
1.2. Termunterzijl, 10 augustus 1791 - .
1.3. Studeerde geneeskunde te Groningen, kwam begin 1813 in Franse krijgsdienst als officier de santé, belandde in Dresden, keerde in februari 1814 naar Groningen terug. Was in maart en april als chirurgijn-majoor aanwezig bij het beleg van Delfzijl.
2.1. RA Groningen, FA Van Bolhuis 48.
2.2. 16 x 21; 36 p.
2.3. (Omslag:) Le journal de l'officier de santé J.Arkema, qui a été en servis militaire un an et un mois et qui a fait avec l'armee de France un campagne dans Allemange; (p.1:) Aantekeningen van J.Arkema...
3.1. Dagboek, reisjournaal.
4.1. Herfst 1811 - 16 april 1814.
4.2. Verslag van wederwaardigheden als dienstplichtige. Veldtocht door Duitsland, verblijf te Dresden, terugkeer naar Nederland.

591.
1.1. Willem Pieter d'Auzon de Boisminart.
1.2. Maastricht, 4 december 1776 - Utrecht, 2 januari 1870.
1.3. Zoon van David d'Auzon de Boisminart en Dingena Petronella Bollaerts. Ging in 1787 in militaire dienst, in 1819 ontslagen als majoor van de infanterie.
3.1. Memoires.
3.2. Voor 'brave krijgsmakkers', de jeugd en belangstellenden, 'als eene schilderij van een marscherend leger'.
4.1. 1812.
4.2. Verslag van Napoleons veldtocht in Rusland.
5.1. Herinneringen uit den veldtogt van Rusland in den jare 1812, (Amsterdam, 1824); titel 2e dr.: Gedenkschriften. Tijdvak van 1812. De veldtogt in Rusland (Den Haag, 1840).

592.
1.1. C.J. Wagevier.
1.3. Volgde een militaire loopbaan, werd kapitein der infanterie.
3.1. Memoires.
3.2. '...indien de lezing daarvan hem [de lezer] eenige aangename oogenblikken mogt verschaffen, zal ik mij genoeg beloond achten'.
4.1. 1812 - 1814.
4.2. Verslag, gebaseerd op dagboekaantekeningen, van de veldtocht van Napoleon in Rusland.
5.1. Aanteekeningen gehouden gedurende mijnen marsch naar, gevangenschap in, en terugreize uit Rusland in de jaren 1812, 1813 en 1814 (Amsterdam, 1820).

593.
1.1. Arnoud Christiaan Loten van Doelen.
1.2. 1794 - 1817.
1.3. Zoon van Johannes van Doelen (1752-1828) en Johanna Carolina Arnoudina Loten (1753-1823). Gehuwd in 1816 met Cornelia Maria Agatha Antonia van der Muelen (1793-1844).
2.1. GA Utrecht, FA Grothe 480.
2.2. (a) 10 x 16,5; 10 p.; (b) 15,5 x 10; 10 p.
2.3. (a) Het huwelijk is mij altijd als een zeer gewigtigen zaak voorgekomen en was zints eenen geruimen tijd bij mij een punct van ernstige overdenking; (b) Ik was een zondaar! Zonder hoogmoedig te zijn kan ik evenwel betuigen nimmer in seer sware zonden op den duur uitgespat te hebben.
3.1. Aantekeningen.
4.1. (a) 1812 - 1816; (b) 1813 - 1814.
4.2. (a) Aantekeningen, gedateerd 15 september 1815 en 15 februari 1816, van zijn gedachten over het huwelijk en zijn aanzoek aan zijn latere echtgenote; (b) Aantekeningen, gedateerd 15 januari 1817, over de wijze waarop zijn dienst als garde d'honneur zijn houding tegenover God wijzigde en over de dood van zijn zuster.
6. Afschriften van aantekeningen van de schrijver, vervaardigd door zijn moeder, met de bedoeling deze later aan zijn dochter te geven. Het inv.nr. bestaat verder uit losse katernen, grotendeels gevuld met godsdienstige gedichten, spreuken en aantekeningen.

594.
1.1. Cornelis Antonie Geisweit van der Netten.
1.2. Den Haag, 19 juli 1772 - Delft, 27 mei 1847.
1.3. Zoon van Justinus Cornelis van der Netten (1729-1780), advocaat en solliciteur-militair, en Antonia Geisweit. Getrouwd in 1801 met Johanna Jacoba Keuchenius (1776-1853). Volgde een militaire loopbaan bij de cavalerie. Diende onder Napoleon in de veldtocht naar Rusland. Werd in 1815 instructeur van de artillerie aan de genieschool te Delft. Werd in 1835 als kolonel gepensioneerd; in 1838 bevorderd tot generaal-majoor.
2.1. ARA II, coll. Geisweit van der Netten 31.
2.2. 21 x 16,5; 110 p.
2.3. Parti le janvier 1812 de Arras avec 280 hommes à pied, pour Osnaburg. Le 16 à Douai...
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 15 januari 1812 - 26 december 1812.
4.2. Aantekeningen over de veldtocht van Napoleon naar Rusland, beschreven vanaf het vertrek uit Atrecht door België, Duitsland en Polen tot aan de Dwina. Met vermelding van de gevechten, de doden en gewonden en de ontberingen van de winter. Met kaarten van de routes.
5.2. Van der Aa, XIII, 145-160.
6. Vgl. Koninklijke Bibliotheek 135 L 5 (34 x 48; 21 f.: 'Herinneringen uit den veldtogt van 1812, de krijgsgevangenschap en reizen in Rusland en Polen in 1813-14 van den kolonel Geisweit van der Netten...'): Aantekeningen over de periode november 1812-1814, gevolgd door deels gekleurde pen- en potloodtekeningen van bezienswaardigheden en oorlogshandelingen; geschreven om 'de menigvuldige zwarte denkbeelden die zijnen geest benevelden'.

595.
1.1. David Vervenne.
1.3. Zoon van Nicolaas Vervenne, kruidenier te Goes. In 1813 opgeroepen als garde d'honneur. Gehuwd in 1816 met Johanna van Asperen (-1867). Winkelier te Goes.
2.1. GA Goes, coll.hss. 58.
2.2. 21 x 16,5; 67 p.
2.3. Kort verhaal van de geschiedenis der lotgevallen en reys van David Vervenne zedert den 5 february 1812 tot den 10 april 1814 waar hij door Buonaparte, den verslinder der jeugd, ja van het gansche menschdom is toegebragt geworden.
3.1. Reisjournaal, dagboek.
4.1. 5 februari 1812 - 10 april 1814.
4.2. Verslag van belevenissen als garde d'honneur, reis naar Versailles, door Duitsland naar Leipzig, waar slag werd geleverd; de terugtocht is beschreven tot Grünstadt.
5.2. F.H.de Klerk, 'Lotgevallen van een Goese garde d'honneur', Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland V(1979) 33-45.
6. Afschrift door S.M.van Zanten Jut.

596.
1.1. Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp.
1.2. 1788 - 1856.
2.1. ARA II, coll. Van Hogendorp aanw.1922 nr.117.
2.2. 29,5 x 16,5; 20 p.
2.3. (p.1) Croquis d'un journal, du voijage en Russie et de la campagne dite: seconde de Pologne faite par la Grande Armée en 1812. L'auteur se trouve à la 3e division du 2e corps d'armée.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 maart 1812 - 19 oktober 1812.
4.2. Verslag van de veldtocht van het Franse leger in Rusland.

597.
1.1. Nicolaas Johannes Baake.
1.2. Den Haag, 16 december 1781 - Den Haag, 30 november 1816.
1.3. Zoon van Justus Baake en Eva Beekhuizen. Nam in 1812 het spiegelmakersbedrijf van zijn vader over.
2.1. Gemeentearchief van 's-Gravenhage, Ov.Verz. H s. 373.
2.2. 21,5 x 16,5; 167 p.
2.3. (Omslag) Journaal van 1802 tot 1813 door N.J.Baake; (p.1) Als ge eenmaal, laate Hagenaaren/ Dit tijdperk met verwondering leest/ Dan zult gij op de rampen staaren/ die toen ons erfdeel zijn geweest.
3.1. Dagboek.
3.2. Bijgehouden om de gebeurtenissen van de tijd vast te leggen voor het nageslacht.
4.1. (1802) 13 mei 1812 - 31 december 1813.
4.2. Verslag van dagelijkse gebeurtenissen en politieke ontwikkelingen in Den Haag, verlucht met prenten en tekeningen en andere bijlagen, vooral met betrekking tot het vertrek van de Fransen en de terugkeer van erfprins Willem. Toegevoegd 127 p. bijlagen en 16 p. samenvatting en een lijst van illustraties en bijlagen.

598.
1.1. Nicolaas Christiaan Kist.
1.2. Zaltbommel, 11 april 1793 - Leiden, 21 december 1859.
1.3. Zoon van Joost Gerard Kist (1756-1815) en Sijburgh Hendrika Royaards (1758-1829). Gehuwd met Catharina Wilhelmina Dijckmeester (1800-1860). Studeerde in Utrecht theologie, en letteren, en promoveerde in 1818. Was enige jaren werkzaam als predikant, in 1823 benoemd tot hoogleraar kerkgeschiedenis in Leiden.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Kist 161.
2.2. 2 dln.; (a) 18 x 11; 16 p.; (b) 16 x 11; 13 p.
2.3. (a) 1812. maandag 1 Junij. Opgestaan ten 1/2 7, dewijl dese dag geen collegies waaren met mijn jongste neef Royaards een wandeling gaan doen; (b) 1812. Nov. Collegies mere solito, goed naar huis gepakt en verzonden, bij Schoor gedineerd, gewandeld.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 juni 1812 - 25 februari 1813; 23 - 25 mei 1813.
4.2. Aantekeningen van de dagelijkse activiteiten van een student in de theologie in Utrecht.
5.2. Van der Aa, X, 206-211; NNBW, IX, 519-520.

599.
1.1. Jakob Willem Callenfels.
1.2. 1792 - 1882.
1.3. Studeerde in Leiden medicijnen. Arts en burgemeester te Vlissingen. Gehuwd met Maria Wilhelmina Hennequin.
2.1. Centraal Register voor Particuliere Archieven, Den Haag.
2.2. 20 x 25; 64 p. (fotokopie).
2.3. Het journaal van J.W.Callenfels.
3.1. Dagboek.
4.1. Juni 1812 - 1813.
4.2. Aantekeningen over zijn oproep als garde d'honneur, reis naar Parijs, slag bij Leipzig, verblijf te Hamburg, de chaotische terugtocht, dood van een vriend.
5.2. H.Ph.Callenfels, 'Belevenissen van Jakob Willem Callenfels, garde d'honneur (1792-1882)', Zeeuws Tijdschrift XX(1970) 20-25.

600.
1.1. Willem Otto Berg.
1.2. 1783 - 1841.
2.1. RA Zuid-Holland, FA Berg 147.
2.2. 20 x 16; 23 p.
2.3. Den 13 augustus 1812 zijnde een donderdag zijn wij te Z. Boemel door den Maire R. de Ruisch aangetekend.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 13 augustus 1812 - 26 april 1824.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen, vooral in de familiekring, vanaf zijn ondertrouw, zoals geboorten, overlijden, feesten, ziekten en het weer.

601.
1.1. Dominique Jacques de Eerens.
1.2. 1781 - 1840.
2.1. ARA II, coll. De Eerens 65.
2.2. 15,5 x 10; 131 p.
2.3. Be-, aan- en op-merkingen geduurende mijne veldtogten no. 3. Veldtogt in Rusland, Polen, in de jaaren 1812-1813. Door D.J. de Eerens chevalier de l'Empire de la Legion d'honneur et de l'ordre impérial de la Réunion. Chef de la Bataillon au 1e Régiment de Tiroilleurs de la Garde Imperiale.
3.1. Dagboek.
4.1. 14 september 1812 - 20 januari 1814.
4.2. Achteraf, in 1820, opgesteld dagboek van de gebeurtenissen tijdens de veldtocht van Napoleon in Rusland, de slag bij Borodino, verblijf in Moskou, belegering van de vesting Dantzig door de Russen, terugkeer van de auteur naar Nederland.
6. Vgl. Koninklijke Bibliotheek 70 F 44 (17 x 21,5; 192 p., genummerd 115-306).

602.
1.1. Herman Johan Royaards.
1.2. Utrecht, 3 oktober 1794 - Utrecht, 2 januari 1854.
1.3. Zoon van Hermannus Royaards (-1825, predikant, en Johanna Henriëtta Schorer. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1825 met Henriette Johanna Both Hendriksen (-1832). Studeerde vanaf 1811 theologie te Utrecht. Medeoprichter van het genootschap "Utile Dulci", gewijd aan de beoefening van de geschiedenis en de letteren. In 1819 predikant, in 1823 hoogleraar in de kerk- en dogmengeschiedenis.
2.1. UB Utrecht, coll.hss. Lade C 17.
2.2. Ca.17 x 10,5; 40 p.
2.3. Woensdag den 16 september. Ten 7 uur vertrokken de familie Schorer, tante H. met Jan en Kee, en Papa en Mama met Jan en Frits naar 't Loo. Ik wandelde naar de catechisatie waar wij het 2e en 3e gebod volgens het aanhangsel van Kriegen behandelden.
3.1. Dagboek.
4.1. 16 september 1812 - 3 november 1812; 1 januari 1813 - 16 februari 1813 en 15 maart 1813 - 7 april 1813.
4.2. Aantekeningen van wandelen, bezoeken afleggen, eten, studeren, colleges, het werk voor Utile Dulci en het contact met zijn vrienden. Verblijf in de zomer op huize Groenstein (Vleuten?) en vertrek op 31 maart naar Leiden en Delft. Gevolgd door 34 p. beschouwingen over dank- en biddagen 1814-1823.
5.2. Van der Aa, XVI, 523-530; NNBW, V, 616-621.

603.
1.1. Johannes Theodorus Wilkens.
1.2. 1781 - 1864.
2.1. CBG, KNGGW FA Wilkens 71.
2.2. 25,5 x 19; 58 p.
2.3. Rotterdam. 1812 october 23. Vrijdag; Vertrek van een vriend. De Mey heeft ons voorleden maandag den 19 deezer verlaaten, en vertrekt in de volgende week naar Parijs om zich daar is 't mogelijk neder te zetten.
3.1. Autobiografie en dagboek.
3.2. De schrijver had allang het voornemen de dagelijkse gebeurtenissen op papier te zetten, maar 'alle ambitie is uitgedoofd door dingen die ik zo veel de voorzigtigheid mij toelaat, van tijd tot tijd aan dit papier denk toe te vertrouwen'.
4.1. (1787-) 23 oktober 1812 - 17 maart 1813.
4.2. Aantekeningen over de jeugdjaren en de financiële moeilijkheden van zijn vader, zijn spijt dat hij te lui is geweest om zijn verstandelijke vermogens te ontwikkelen, het vertrek van vrienden onder wie De Mey en David Vollenhoven naar Frankrijk, een reis langs vrienden in Waddinxveen, Amsterdam(?), Utrecht, op het huis Voorland, door Gelderland tot aan Kleef, en berichtgeving over de veldtocht in Rusland.

604.
1.1. Adolf Frederik Lodewijk van Rechteren Limpurg.
1.2. 1793 - 1851.
2.1. RA Overijssel, HA Almelo voorl.9402.
2.2. 17,5 x 21; 267 en 90 p.
2.3. Tagbuch von Adolph Friedrich Ludwig graaf von Rechteren Limpurg als student in Erlangen d.7t. november 1812.
2.4. Nederlands en Duits.
3.1. Dagboek.
4.1. 7 november 1812 - 31 oktober 1814; 23 november 1814 - 6 juli 1816.
4.2. Aantekeningen als student te Erlangen van 1812 tot 1814 en te Leiden van 1814 tot 1816.

605.
1.1. Jille Jitzes (de Boer).
1.2. 6 december 1791 - 30 september 1852.
1.3. Zoon van Jitze Jeens (1753-1837), boer, en Antje Jilles (-1836). Was in 1812-1813 in Franse krijgsdienst. Trouwde in 1828 met Fokjen Jans de Jong. Woonde in Drachten.
2.1. RA Friesland, coll.copieën elders 6337.
2.2. 66 p. (fotokopie).
2.3. Een journaal of ondervinding die ik Jille Jitzes de Boer van Noorder Drachten op mijnen reis naar Frankrijk heb gehad in het jaar 1812; op den 8 november ben ik uitgetrokken.
3.1. Dagboek.
4.1. 8 november 1812 - 6 april 1814.
4.2. Verslag van belevenissen van de auteur in Franse krijgsdienst, ontsnapping uit de dienst en terugkeer naar Friesland.
5.2. J.Oegema en T.Hoekema, ed., Dagboek/Deiboek 1812-1814(...) (Garrelsweer, 1989).
6. Ander afschrift: Provinciale Bibliotheek van Friesland, PC 7788bis.

606.
1.1. Anoniem.
1.3. Nederlands officier in Franse dienst.
2.1. GA Goes, coll.hss. 119.
2.2. 3 dln.: 17 x 10,5; 123 p.; 21,5 x 14; 3 p.; 16 x 10,5; 32 p.
2.3. (p.8) Dagboek, zedert mijne gevangenschap in Rusland 28 november 1812. Naar dat onze divisie reeds den 26 en 27 november de arriergarde van de armée gehad had, om den vijand van agter, zoveel, als het mogelijk was terug te houden, terwijl de keijzer...
3.1. Dagboek.
4.1. (20 april 1812 -) 28 november 1812 - 13 augustus 1813; 15 mei 1814 - 3 september 1814.
4.2. Aantekeningen van de route, dagelijkse bezigheden en de gewoonten van de plaatselijke bevolking, gevangenneming en internering in Astrakhan. Voorts kladaantekeningen van de terugreis tot aan Arnhem.

607.
1.1. Johannes Theodorus Wilkens.
1.2. 1781 - 1864.
2.1. CBG, KNGGW FA Wilkens 68.
2.2. 12,5 x 7,5; 135 p. (zakagenda).
2.3. Bij vader en moeder gesoupeerd...
3.1. Dagboek.
4.1. 1 januari 1813 - 18 november 1813.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen in Rotterdam en van dagelijkse bezigheden, bijgehouden in een zakagenda.

608.
1.1. Dubbeld Hemsing van der Scheer.
1.2. Coevorden, 28 januari 1791 - Coevorden, 12 februari 1859.
1.3. Zoon van Jacobus van der Scheer, uitgever en ontvanger van belastingen, en Roelina Hemsing. Werd uitgever en boekverkoper te Coevorden. Sinds 1832 raadslid te Coevorden. Gehuwd met Sophia Speckman (1787-1859). Heemkundige, folklorist, en schrijver in de volkstaal. Lid van het gezelschap de Drie Podagristen.
2.1. RA Drenthe, PA Van der Scheer (a) 5; (b) 6; (c) 8
2.2. 3 dln.; (a) 9 x 14,5; 70 p.; (b) 17 x 22,5; 46 p.; (c) 20 x 24,5; 164 p.
2.3. (a) Zak-boekje van D.H.van der Scheer garde d'honneur van het 3e regiment 5 escadron 5 comp. op zijne reis van Groningen naar Tours; (b) Den 30 juni 1813. Dept. de l'Ems Occid.; (c) Het was in de maand junij 1813 dat aan mij het verschrikkelijk lot te deele viel om als garde d'honneur te worden gedesigneerd en als zoodanig mijn vaderland en vrienden te verlaten.
3.1. (a) Dagboek; (b) reisjournaal; (c) memoires.
4.1. (a) 30 januari 1813 - 9 mei 1814; (b) 30 juni 1813 - 25 april 1814; (c) juni 1813 - 29 april 1814.
4.2. (a) Verslag van wederwaardigheden als garde d'honneur, reis van Groningen naar Frankrijk en Duitsland, verblijf te Metz, terugtocht tot Zwolle; (b) Verslag van een reis als garde d'honneur door België, Frankrijk en Duitsland, bezichtiging van Parijs; (c) wederwaardigheden als garde d'honneur.
5.2 J.A.R.Kymmell, 'De Drentsche garde d'honneur van 1813/14', Nieuwe Drentsche Volksalmanak (1895) 81-119.

609.
1.1. J.A. Kuyper.
1.2. 13 september 1793 - .
1.3. Woonde te Amsterdam, in 1813 opgeroepen als garde d'honneur.
2.1. GA Amsterdam, Bibl. pers. F/Kuyper, J.A.
2.2. 21 x 34; 56 f.
2.3. Aantekeningen van mijn wedervaren als garde d'honneur zedert mijne disignatie, geduurende mijne afwezigheid tot op mijne terugkomst in Ao. 1813 & 1814.
3.1. Dagboek.
4.1. 5 april 1813 - 4 mei 1814.
4.2. Aantekeningen van wederwaardigheden als garde d'honneur, verblijf te Parijs.

610.
1.1. Willem Cornelis Ackersdijck.
1.2. 1760 - 1843.
2.1. ARA II, coll. Ackersdijck 36.
2.2. 21,5 x 13,5; 12 p.
2.3. Gedagtenis van 't geen ons is overgekomen ten gevolge van het keizerlijk decreet van 5 april 1813 wegens de oproeping van zogenaamde gardes d'honneur.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 10 april 1813 - 1 juli 1813.
4.2. Beschrijving van de geslaagde poging om zijn zoon Jan (1790-1861) te vrijwaren voor dienst als garde d'honneur.

611.
1.1. Arnoud Christiaan Loten van Doelen.
1.2. 1794 - 1817.
2.1. GA Utrecht, FA Grothe 467.
2.2. 11 x 18,5; 76 p.
2.3. (omslag) Journaal; (p.1) Daar 't Napoleon Bonaparte in 't laatste jaar zijner Keijzerlijke regeering over Frankrijk (5 april 1813) goeddacht een decreet te nemen, waarbij alle fatsoenlijke gegoede jongelieden van 19 tot 30 jaren oud, wierden opgeroepen om de wapenen met Frankrijk tegen geheel Europa op te vatten, wierd ik ook door Bos, toenmaals tot ieders verwondering maire der stad Utrecht, opgeroepen om op den 16 april aan den mairie der stad te compareeren...
3.1. Dagboek.
4.1. 16 april 1813 - 13 mei 1814.
4.2. Verslag van wederwaardigheden als garde d'honneur vanaf de oproep, gevolgd door het vertrek naar Metz, vandaar door Frankrijk naar Bourges, tot de vrijlating uit dienst, gevolgd door een verblijf te Parijs en terugkeer naar huis.

612.
1.1. Maria Dam.
1.2. Dordrecht, 21 februari 1767 - Dordrecht, 1 januari 1846.
1.3. Gehuwd in 1788 met Hilmar Johannes Backer (1746-1828).
2.1. GA Vlaardingen, FA Backer 415.
2.2. 20 x 16; 106 p.
2.3. (Omslag) Copie naar het handschrift onzer geliefde moeder M.Backer geboren Dam. Behelzende het verhaal onzer treurige ondervinding, tijdens de ligting der gardes d'honneur onder keizer Napoleon in den zomer van het jaar 1813...; (p.1) Den 20ste april 1813 berigte mijn zoon Jan Dam Backer mij dat hij door den heer Gevers was verzocht...
3.1. Aantekeningen.
4.1. 20 april 1813 - december 1813.
4.2. Beschrijving van de periode waarin de oudste zonen werden opgeroepen als garde d'honneur, het vertrek van de jongste naar Metz, een reis naar Arnhem om de oudste bij te staan in zijn bedrijf en de terugkeer naar Dordrecht. Met verstuurde en ontvangen brieven.

613.
1.1. Jacob Theodoor Cremer.
1.2. Arnhem, 14 september 1793 - 1869.
1.3. Zoon van Jan Hendrik Cremer (1755-1823), landmeter. Gehuwd in 1839 met Louise Toe Water (1808-1874). Was vanaf 1815 inspecteur van belastingen in verschillende plaatsen.
2.1. ARA II, coll. Cremer 169.
2.2. 16 x 9,5; 82 p.
2.3. (Omslag) Lotgevallen van J.T. Cremer als garde d'honneur in 1813; (p.1) Den 17de mei 1813 was voor mij dien ongelukkigen dag, dat ik door onze prefect gedesigneerd werd als garde d'honneur.
3.1. Dagboek.
4.1. 17 mei 1813 - 1 januari 1814.
4.2. Aantekeningen als garde d'honneur; de reis vanuit Nijmegen naar Metz en Mainz, de gevolgen van de slag bij Leipzig, de terugtocht naar Mainz, de ontwapening van de gardes en het vertrek naar Parijs. De reis wordt beschreven tot Grenoble.
5.1. J.T.Cremer, ed., Lotgevallen van Jacob Theodor Cremer als garde d'honneur onder Napoleon in 1813 en 1814 (Den Haag, 1906); vgl. F.H.N.Bloemink, De lotgevallen van een garde d'honneur 1813-1814 (Gouda, 1913).

614.
1.1. Paulus Cornelis de Bie.
1.2. Rotterdam, 10 januari 1795 - Rotterdam, 17 oktober 1834.
1.3. Zoon van Pieter de Bie en Catharina Paulina Bezoet. Wijnhandelaar te Rotterdam.
2.1. GA Rotterdam, coll.hss. 336-b.
2.2. Deels 15 x 24,5; ca 210 p.
2.3. Garde d'honneur. Reis van Rotterdam naar Metz.
3.1. Dagboek.
4.1. 1 juni 1813 - begin 1814.
4.2. Aantekeningen als garde d'honneur, verblijf te Metz en andere plaatsen.

615.
1.1. Pieter van Vollenhoven.
1.2. Rotterdam, 28 oktober 1798 - Rotterdam, 23 december 1875.
1.3. Zoon van François van Vollenhove, zeepzieder, en Margaretha Cornelia Snellen. Studeerde rechten te Leiden, werd advocaat te Rotterdam. Maakte in 1813 als garde d'honneur Napoleons veldtocht in Duitsland mee. Trouwde in 1820 met Josina de Vos.
2.1. GA Rotterdam, coll.hss. 1151; 1150.
2.2. (a) 19,5 x 32,5; 4 f.; (b) 19,5 x 31,5; 231 p.
2.3. (a) 4 junij. Mondgesprek met den souspréfect V.Z.V. Nieveld. Vernieuwde aanmaning om den 5en mij naar de préfectuur te begeven; (b) Metz den 13den julij 1813.
3.1. Dagboek.
3.2. Voor een vriend.
4.1. (a) 4 juni 1813 - 16 juni 1813; (b) 13 juli 1813 - december 1813.
4.2. (a) Aantekeningen van de contacten met de overheid over zijn militaire verplichtingen, inliggend brieven en andere stukken; (b) verslag in de vorm van brieven gericht aan 'mijn vriend', van wederwaardigheden als garde d'honneur. Verblijf te Metz en in andere plaatsen.
5.2. E.van Wiersum, 'Pieter van Vollenhove als garde d'honneur' Rotterdamsch Jaarboekje (1911) 26-74.

616.
1.1. Jacobus Salverda.
1.2. Groningen, 1 maart 1798 -.
1.3. Zoon van mr.Matthijs Salverda (-1825) en Anna Swanida Bachiene (-1823). Diende in 1812-1813 als aspirant aan boord van de oorlogsschepen Zoutman en Admiraal Everts. Maakte in 1813 als garde d'honneur de veldtocht van Napoleon tegen Rusland mee. Keerde in 1814 na een verblijf te Metz terug naar Groningen. In 1815 tweede luitenant bij de Nationale Militie. Trouwde in 1838 met Johanna Baudina Reiger.
2.1. UB Groningen, coll.hss. van het Museum van Oudheden voor de Provincie en Stad Groningen 6 (11).
2.2. 11 x 17,5; 61 p.
2.3. Journaal gehouden door J.Salverda, garde d'honneur bij het 3e regiment garde d'honneurs waarvan het depot is te Tours, dept. van de Indre & Loire.
3.1. Dagboek.
4.1. 30 juni 1813 - 11 mei 1814 (-1815).
4.2. Verslag van wederwaardigheden als garde d'honneur, enkele latere aantekeningen als tweede luitenant.
5.1 H.P.Coster, 'Uit de papieren van Jacobus Salverda, garde d'honneur uit de stad Groningen (1813-1814)', Groningsche Volksalmanak (1921) 159-199.
6. Een onvoltooid afschrift is coll.hss. (6-12).

617.
1.1. Seerp Brouwer.
1.2. Franeker, 8 februari 1793 - Leeuwarden, 30 juli 1856.
1.3. Zoon van Jan Brouwer (1760-1838), doopsgezind predikant, en Janna Geertruida Ysbrandi. Volgde de Latijnse school in Leeuwarden. Studeerde geneeskunde in Franeker en na 1811 in Leiden. Werd in 1813 opgeroepen als garde d'honneur en nam in 1815 vrijwillig dienst. Promoveerde in 1817 in Leiden en vestigde zich te Leeuwarden als arts. Werd in 1823 hoogleraar in de wis- en natuurkunde. Nam in 1835 ontslag en werd ambteloos onderzoeker. Werd in 1843 lid van de Tweede Kamer.
2.1. ARA II, FA Delprat 17.
2.2. 16,5 x 10; 39 p.
2.3. Journaal van mijne reize als garde d'honneur.
3.1. Dagboek.
4.1. 19 juli 1813 - 15 december 1813.
4.2. Aantekeningen van zijn reis als garde d'honneur, vanuit Leeuwarden door België en Noord-Frankrijk via Parijs, Versailles, Metz in de richting van Mainz; zijn desertie en terugreis naar Leeuwarden.
5.2. NNBW, VI, 214-216.
6. In hetzelfde inv.nr. twee getypte transcripties.

618.
1.1. Johan Hendrik Schorer.
1.2. Middelburg, 4 november 1792 - Middelburg, 13 januari 1841.
1.3. Zoon van David Isaäk Schorer (1764-1828), burgemeester van Middelburg, en Dana Elisabeth van Visvliet (1767-1824). Gehuwd met Anna Maria Jacoba Schorer (1785-1858). Was onder meer raad van Middelburg.
2.1. RA Zeeland, FA Schorer 260.
2.2. 25 x 20; 119 p.
2.3. Journaal van mijn verblijf in Frankrijk als garde d'honneur.
3.1. Dagboek.
4.1. 20 juli 1813 - 13 april 1814.
4.2. Aantekeningen over zijn aanwijzing als garde d'honneur, het vertrek naar Brussel, de reis naar Versailles, gevangenneming en vrijlating.
6. Afschrift ca. 1825; het origineel zou verloren gegaan zijn.

619.
1.1. Pieter Nicolaas Schorer. 1794 - 1869.
2.1. RA Zeeland, FA Schorer 267.
2.2. 2 dln.; 17 x 9,5; 44 p.; 15 x 10; 48 p.
2.3. Journaal geduurende den tijd die ik als garde d'honneur in Vrankrijk heb doorgebracht beginnende met den dag mijner designatie den 20 julij tot mijne gelukkige wederkomst den 3 meij 1814.
3.1. Dagboek.
4.1. 20 juli 1813 - 3 mei 1814.
4.2. Dagboek bijgehouden als garde d'honneur vanaf zijn aanwijzing en vertrek uit Goes via België naar Parijs en Versailles en vandaar naar Grenoble, tot aan zijn terugkeer.

620.
1.1. Abraham van den Broecke.
1.3. Zoon van Jacobus van den Broecke (1759-1844), makelaar te Middelburg.
2.1. Zeeuwse Bibliotheek, coll.hss. 6450.
2.2. 19 x 15,5; 84 p.
2.3. Korte aanteekeningen gehouden door Abraham van den Broecke Jz. zedert zijn vertrek uit Middelburg als gedesigneerd garde d'honneur den 22 julij 1813 tot zijn retour den 3 mei 1814. Gesteld bij wijze van journaal en behelzende het voornaamste wat hij geduurende de tijd van ruim 9 maanden gezien en ondervonden heeft als gedwongen militair en staatsgevangen, alsmede het merkwaardige door hem gezien bij een verblijf van 10 dagen in Parijs.
3.1. Dagboek, reisjournaal.
4.1. 22 juli 1813 - 3 mei 1814.
4.2. Aantekeningen als garde d'honneur.
6. Het handschrift is verlucht met 6 waterverftekeningen van leden van de garde d'honneur in uniform, het gezelschap onderweg, te Parijs en op de rede van Vlissingen. In de tekst wordt verwezen naar afwezige bijlagen. In Zeeuwse Bibliotheek, coll.hss. 3823 en 6118 bevinden zich kopieën van deze tekst, vervaardigd ca. 1900.

621.
1.1. Isaac Kikkert.
1.2. Amsterdam, 23 maart 1789 - Den Haag, 7 augustus 1822.
1.3. Nam in 1807 vrijwillig dienst bij de artillerie. Werd in augustus 1813 eerste luitenant der infanterie in het leger van Napoleon. Werd in oktober 1813 te Gotha krijgsgevangen gemaakt door de kozakken. Keerde begin 1814 terug naar Nederland. Nam deel aan de slag bij Waterloo. In 1815 benoemd tot adjudant van de gouverneur van Curaçao. Was vrijmetselaar.
2.1. Koninklijke Militaire Akademie, Breda, coll.hss. 4193/2.
2.2. 16,5 x 21; 31 p.
2.3. 1813 1ste novembr. Aldus een krijgsgevangen!
3.1. Memoires, dagboek.
3.2. Begonnen in de verveling van de krijgsgevangenschap 'ten eynde van tijd tot tijd een extract uit dit hoogdoorluchtig werk aan u, mijn Hollandsche vrienden, te doen geworden'.
4.1. Oktober 1813 - 21 december 1813.
4.2. Verslag van wederwaardigheden als militair in Duitsland, de veldtocht van het Franse leger vanuit Dresden, de slag bij Leipzig, arrestatie te Gotha, gezondheidstoestand, vrijlating en terugreis.

622.
1.1. Hendrik baron Collot d'Escury.
1.2. Rotterdam, 4 september 1773 - Den Haag, 14 mei 1845.
1.3. Zoon van Johan Marthe Collot d'Escury (1742-1817), bestuurder van Rotterdam, en Wilhelmina Christina barones du Tour (1747-1823). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Ida Cornelia Rees (1769-1832). Studeerde rechten in Groningen. Raakte in 1795 zijn functies kwijt, wijdde zich aan de letterkunde.
2.1. ARA I, FA Collot d'Escury 165.
2.2. 25 x 20; 37 p.
2.3. (Omslag) November 1813. Voor mijne kinderen en behoorende tot mijne famille papieren, dus secreet.
3.1. Memoires.
3.2. Voor zijn kinderen.
4.1. November 1813.
4.2. Verslag van vooral politieke gebeurtenissen in de maand november 1813.
5.2. Van der Aa, V, 219-221; NNBW, III, 249.

623.
1.1. Philips Ram (?).
1.2. Utrecht, 26 juni 1753 - Utrecht, 9 april 1817.
1.3. Zoon van Jan Jacob Ram (1716-1758), bestuurder van Utrecht, en Catharina Maria de Ruever (1727-1801). Gehuwd in 1780 met Jacoba Aletta Grothe (1758-1815). Bekleedde functies in het Utrechtse stadsbestuur. Nam in 1795 ontslag en werd advocaat. In 1808 burgemeester van Utrecht. In 1813 met drie andere notabelen als gijzelaar naar Parijs gevoerd, vanwaar zij in april 1814 terugkeerden. Werd in 1814 lid van de Staten Generaal.
2.1. GA Utrecht, FA Ram 454.
2.2. 34,5 x 20; 41 p.
2.3. Dagverhaal van het gebeurde aan de heeren W.E.de Perponcher, Ph.Ram, C.van Slingendonk en N.W.Buddingh, wanneer dezelve als otages uit hunne huizen zijn gehaald en geweldadig naar Gorkum, Antwerpen en naar Parijs zijn vervoerd en als crimineele gevangen zijn behandeld [...] dagelijks in hunne gevangenisse opgesteld etc.
3.1. Dagboek.
4.1. November 1813 - 20 april 1814.
4.2. Verslag van een gijzeling als represaillemaatregel voor de arrestatie van een keizerlijke adjudant in Den Haag, beschreven tot aan hun terugkeer in Utrecht.
5.2. Van der Aa, XVI, 56-58; NNBW, II, 1160-1161; 'Dagverhaal van het gebeurde gedurende het gijzelaarschap [...]', Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht II(1836) 51-73; N.W.Buddingh, Dagverhaal mijner gijzelaarschap (Utrecht, 1814), ook Vaderlandsche Letteroefeningen 1819, II, 22-33; 70-81.
6. Ander afschrift: GA Dordrecht, FA Repelaer 1088 (32 x 20; 36 p.).

624.
1.1. P.J. Vos.
1.3. Inwoner van Delfzijl.
2.1. RA Groningen, coll.hss. in folio 523.
2.2. 22 x 34; 30 p.
2.3. 1814.
3.1. Dagboek.
4.1. November 1813 - 4 mei 1814.
4.2. Verslag van gebeurtenissen tijdens de blokkade van Delfzijl door Engelse en Russische strijdkrachten. Wederwaardigheden van de auteur en zijn gezin.
5.2. A.T.Vos, 'Lotgevallen en ontboezemingen van een Delfzijler in de jaren 1813 en 1814', Groningsche Volksalmanak (1904) 199-221.
6. Onder hetzelfde signatuur bevindt zich een afschrift.

625.
1.1. Hendrik Jan van Goudoever.
1.2. Amersfoort, 16 augustus 1772 - Gorinchem, 10 april 1814.
1.3. Zoon van Hendrik van Goudoever (1727-1793), bestuurder van Amersfoort, en Maria Wijnanda van Nieuwstadt (1742-1828). Gehuwd met Anna Maria van der Kolff (1775-). In 1793 vroedschap te Amersfoort, afgezet in 1795. In 1808 wethouder te Gorinchem, later burgemeester.
2.1. Koninklijke Bibliotheek 75 C 38.
2.2. 19 x 31,5; 60 f.
2.3. Dagverhaal van het voorgevallene binnen Gorinchem gedurende het beleg van gemelde stad zedert den 1e november 1813.
3.1. Dagboek.
3.2. 'Voornamelijk gehouden [...] voor hun die op mij betrekking hebben' (f.55).
4.1. 17 november 1813 - 18 februari 1814.
4.2. Aantekeningen van gebeurtenissen te Gorinchem tijdens de belegering door Pruissische en Russische troepen. Maatregelen van de Franse bezettingsmacht, vijandelijkheden, gevolgen voor de stad.

626.
1.1. Johannes Nicolaas Stitzinger.
1.3. Verbleef te Arnhem tijdens de belegering door Pruisische troepen en kozakken in november 1813; Oranjegezind.
2.1. Legermuseum Delft bibl.nr.K.H.A. 416.
2.2. 13,5 x 22; 38 p.
2.3. Beleg en verovering der stad Arnhem.
3.1. Dagboek.
3.2. De auteur beschreef de 'roemvolle gebeurtenis [...] ten einde dezelfde door mijne kinderen als eene blijvende heuglijke herinnering en nagedachtenis moge bewaard blijven' (p.3).
4.1. 19 november 1813 - ca.20 december 1813.
4.2. Aantekeningen over krijgsverrichtingen bij Arnhem, de komst van de Pruisen, door de auteur aan de Pruisen bewezen diensten.
6. Ander afschrift: Bibliotheek Arnhem coll.hss. 105 (22 x 13,5; 44 p).

627.
1.1. Ocker Repelaer.
1.2. 1759 - 1832.
2.1. ARA I, coll. Repelaer 184.
2.2. 33 x 20,5; 50 p.
2.3. De gebeurtenissen welke wij op het einde der voorgaande en den aanvang van de tegenwoordige eeuw zagen plaatsgrijpen behoren buiten twijfel onder de gewigtigste en belangrijkste die ooit in de geschiedrollen zijn aangetekend.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven omdat het aantal mensen dat de gebeurtenissen meegemaakt heeft vermindert, en om orde in eigen aantekeningen te scheppen, maar niet met het oog op publikatie.
4.1. 22 november 1813 - 25 november 1813.
4.2. Aantekeningen beginnend met een beschouwing over de aard der geschiedenis, gevolgd door een verslag over zijn tocht naar Londen om de prins van Oranje te bewegen naar Nederland terug te keren en een beschouwing over de staatkundige geschiedenis van Europa.

628.
1.1. Jacob Hendrik Schorer.
1.2. 1760 - 1822.
2.1. RA Zeeland, FA Schorer 205.
2.2. 35,5 x 21,5; 18 p.
2.3. Mijne bevinding en ontmoetingen geduurende den tijd van mijn arrest te Vlissingen, zedert den 5 december 1813 tot den 8 jan. 1814.
2.4. Nederlands, Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 5 december 1813 - 13 januari 1814.
4.2. Aantekeningen vanaf het moment dat hem en andere Zeeuwse notabelen door de Fransen huisarrest werd opgelegd in een etablissement in Vlissingen tot aan zijn vrijlating: dagelijkse gebeurtenissen, bezoeken, ontvangen berichten.
6. Getypt afschrift.

629.
1.1. Cornelius de Jong van Rodenburgh.
1.2. Oudewater, 7 juni 1762 - Den Haag, 11 februari 1838.
1.3. Zoon van Dominicus de Jong, secretaris van Oudewater, en Johanna Clasina de Rode van Rodenburgh. Gehuwd in 1795 met Maria Magdalena le Sueur (-1836). Volgde vanaf 1772 een loopbaan bij de marine, maar werd in 1802 oneervol ontslagen wegens zijn aandeel in de overgave van een deel van de vloot aan de Engelsen. Verbleef tot de vernietiging van dit vonnis en eerherstel in 1813 in Kleef en Vught. Publiceerde reisverhalen.
2.1. ARA II, coll. De Jongh van Rodenburgh 4.
2.2. 32,5 x 20,5; 50 f.
2.3. (Aanhef van een mee-ingebonden brief) Gij weet mijn vriend dat ik na lang wikkens en wegens eindelijk besloten en het gewaagt heb, het ergste af te wachten en met mijn huisgezin buiten te blijven; (f.1) 10 december 1813. Na dat wij reeds onderscheidene berigten wegens den overtogt der Bondgenooten, over de rivier de Maze, ontvangen hadden, waar door men verhaalde, dat zij in dit, dan in dat dorp gezien zouden zijn, hoorde men eindelijk stellig zeker: dat zij, onder bedekking eeniger kanonneerbooten, te Werkendam waarlijk over die rivier waren getrokken.
3.1. Dagboek.
4.1. 10 december 1813 - 30 januari 1814.
4.2. Aantekeningen van hetgeen te Vught en omstreken voorviel de intocht van de Bondgenoten en de strijd tegen de Fransen.
5.2. Van der Aa, IX, 177-180; NNBW, II, 634-635.
6. GA 's Hertogenbosch bib. Vugt 1: overdruk uit de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche Courant, teksteditie door J.P.W.A.Smit (20 p.).

630.
1. Jan Linsen.
1.2. Grave, 20 januari 1767 - Den Bosch, 27 december 1842.
1.3. Zoon van Jan Linsen. Patriot. Bekleedde vanaf 1795 diverse bestuursfuncties in Brabant, onder meer van 1810 tot 1814 secretaris generaal van het departement Bouches du Rhin.
2.1. Katholieke Universiteit Brabant, Brabant-collectie C 153.
2.2. 20 x 33; 85 p.
2.3. Journal contenant les principaux évéments survenus dans le département des Bouches du Rhin et les mesures prises par mr. le sécrétaire général depuis le 11 décembre 1813 jour ou il a été délégué par mr. le préfet pour le remplacer dans ses fonctions.
2.4. Frans.
3.1. Dagboek.
4.1. 11 december 1813 - 27 januari 1814.
4.2. Aantekeningen tijdens het beleg van Den Bosch door de geallieerde troepen. Maatregelen van de auteur in zijn functie van plaatsvervanger van de prefect. Overgave van de stad. Met een aantal bijlagen.
5.2. NNBW, IX, 612-613.
6. Afschrift naar het origineel door C.R.Hermans uit 1839.