Naar de Nederlansdse site

Egodocuments 1814-1914: part 1: A - G (repertorium)

1.1. Aalberse, Petrus Josephus Mattheus

1.2. 1871 (Leiden, 27 maart) - 1948 (Den Haag, 5 juli).
1.3. Zoon van B.H.J. Aalberse en Johanna Kerkvliet. Echtgenoot van Elisabeth Schmier. Rooms-katholiek staatsman. Minister van Sociale Zaken 1918-1925. Later voorzitter van de Tweede Kamer, minister van Staat. Vervulde diverse maatschappelijke en politieke functies.
2.1. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum: archief Aalberse, 169, 1-11.
2.2. Elf delen; 21 x 17; ca. 3500 p.
2.3. Mijn dagboek - Herinneringen, aantekeningen, etc.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Om het voornaamste, dat ik iedere dag zou doen, en helaas ook zou laten, op te teekenen.
3.3. 1891-1947.
4.1. 1891-1947.
4.2. Uitvoerig en langlopend dagboek (het derde deel ontbreekt). Begint met een terugblik op zijn jeugd. Daarna zijn zijn levensloop en de zeer talrijke activiteiten goed te volgen, van student tot minister, van sociaalbewogen katholiek tijdens de vergissing' van Troelstra, tot lid van de Raad van State tijdens de meidagen van 1940. Geeft een beeld van een poëtische jongeman, maar ook van de Nederlandse politieke wereld van de eerste helft van de twintigste eeuw. Zeer informatief en soms persoonlijk, maar niet echt intiem.
6. Opmerking: Dit dagboek is inmiddels uitgegeven bij het ING: http://www.inghist.nl/Nieuws/Instituut/Publicatie/735
Een volledige transcriptie staat eveneens op de website van het ING: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Aalberse/Dagboeken

1.1. Aanstoots, J.

1.3. Elektrotechnisch ambtenaar bij de Post-, Telegraaf- en Telefoondienst.
2.1. Leiden, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde: H 1225.
2.2. Drie delen; 21 x 17, 22 x 18 en 27 x 21;  120 p.
2.3. Reis naar Java; Verblijf te Soerabaja; Brief uit Indië.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1910-1912.
4.1. 1910-1912.
4.2. Verslag van een reis naar en een verblijf te Soerabaja. De reis wordt zeer uitvoerig beschreven, soms in briefvorm: lief vrouwtje, heden morgen kwamen we om ongeveer 5 uur te Genua aan, ik vond den aanblik van Tanger en Algiers mooier.' Het verblijf wordt eveneens uitvoerig en beschrijvend weergegeven. Het derde deel van het geheel is in de vorm van een brief naar Holland geschreven en met veel foto's geïllustreerd. Niet heel persoonlijk, maar met veel typerende beschrijvingen.

1.1. Abrahamsz, Cornelis.

1.2. 1802 (Amsterdam, 2 mei) - 1879 (12 april).
1.3. Zoon van Cornelis Abrahmsz, scheepsbevrachter. Echtgenoot van Catharina Douwes Dekker (1809-1849). Zwager van Eduard Douwes Dekker (Multatuli). Kapitein in de koopvaardij. Kweekschool voor de Zeevaart Amsterdam, daarna werkzaam in de koopvaardij waar hij opklom van derde stuurman (1822) tot kapitein. Voer enige tijd onder kapitein Engel Douwes Dekker, de vader van Multatuli.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek, J 604.
2.2. 32 x 21; 362 p.
2.3. Wij zijn door mijne gedurige afwezigheid zoo weinig in de gelegenheid om met elkander te spreken, dat ik het niet ondienstig oordeel om met Ulieden een weinig nu en dan op het papier te praten en dat wel voor Uwe wezentlijke belangen.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. Aan het begin van de autobiografie richt hij zich tot zijn kinderen. Hij eindigt met opmerkingen aan zijn zoon.
3.3. 1872-1873.
4.1. Ca. 1805-1873.
4.2. Uitvoerige autobiografie van een koopvaardijkapitein. Ouders vonden dat hij zeeman moest worden, waarom weet ik niet'. Na een opleiding op de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart, was Abrahamsz werkzaam in de koopvaardij, als snel als kapitein. Maakte vele reizen, voornamelijk naar Oost-Indië en Suriname, die vrijwel allemaal beschreven worden. Ook veel aandacht voor wat  er in zijn afwezigheid thuis gebeurde (ontwikkeling gezin, opvoeding, strubbelingen met Multatuli). Beschrijvingen van het economische en sociale leven in Oost-Indië en Suriname (behandeling slaven, ontmoetingen met zijn zwager Multatuli). Na het overlijden van een zoon nam Abrahamsz de hele familie mee naar Batavia. Tijdens die reis hield zijn dochter een dagboek bij. Eerste katern (verantwoording' en jeugdherinneringen (ouders, (kost)school, Amsterdam, ziekte, patriottentijd) waarschijnlijk later geschreven en toegevoegd.

1.1. Ackersdijck, Jan

1.2. 1790 (Den Bosch, 22 oktober) - 1861 (Utrecht, 13 juni).
1.3. Zoon van W.C. Ackersdijck en Maria Cornelia Bowler. Echtgenoot (1843) van Maria Anna Wallerthum. Hoogleraar statistiek en politieke geschiedenis te Utrecht.
2.1. Utrecht, UB: collectie Ackersdijck, HS. 21 A 2.
2.2. Losbladig; 21 x 17; 250 p.
2.3. Ik werd geboren in 't jaar 1790 den 22 van wijnmaand.
2.4. NL; LA; FR.
3.1. Autobiografische en andere aantekeningen.
3.3. 1812-1840.
4.1. 1790-1840.
4.2. Het handschrift bestaat uit diverse delen. Het eerste draagt de titel Levensbijzonderheden van J. Ackersdijck, lijst van reizen, geschriften en benoemingen' en is een uitgebreid cv. Het tweede deel is een beschouwende autobiografische schets uit 1840. Het derde deel is getiteld: Intieme aantekeningen, bespiegelingen, gedichten. Algemene overwegingen over het wezen van de mens, met persoonlijke ervaringen aangevuld. Mijn vader is vast een der deugdzaamste menschen die er bestaan, hij is te gelijk een man van gezond verstand, van veel kundigheid, in veel opzichten vrij van de vooroordelen die bij zijne tijdgenoten algemeen zijn.' Verder is er nog een deel aantekeningen, Gedachten, opmerkingen enz, begonnen in 1812.

1.1. Ackersdijck, Jan

2.1. Utrecht, UB: collectie Ackersdijck, HS. 21 A 2.
2.2. 22 x 18; 240 p.
2.3. Ik onderneem iets hetgeen ik reeds meermalen ondernomen heb, maar hetgeen ik telkens heb laten steken.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Ik wil mijn geheugen versterken, derzelfs voorraad, om zo te spreken, vermeerderen, ten einde wanneer ik mij ongelukkig gevoel het voorledene te kunnen herroepen en de tonelen van vervlogen genoegen aan mijnen geest voor te kunnen stellen.
3.3. 1814 (juni) - 1817 (september).
4.1. 1814 (juni) - 1817 (september).
4.2. Uitvoerig, persoonlijk en reflectief dagboek. Onder meer over zijn ziekte en herstel, bezoek, kerkgang (ongezond door de kille klederlucht die daar heerst'), leeservaringen (Ik heb gelezen het Dagboek van van Loo dat niet om het lijf heeft, maar om sommige Dingen noch al opmerkelijk is') en zijn dagelijkse bezigheden.

1.1. Ackersdijck, Willem Cornelis.

1.2. 1760 (Den Bosch, 12 december) - 1843 (Rotterdam, 7 februari).
1.3. Zoon van Willem Cornelis Ackersdijk. Advocaat in Den Bosch en Utrecht. Prinsgezind. Directeur van het Provinciaal Utrechts Genootschap. Lid diverse genootschappen. Vader van Jan Ackersdijk.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Ackersdijk (2.21.009), 36, 37,39,40-43.
2.2. Acht cahiers; 21 x 14; 272 p.
2.3. Gedagtenis van 't geen ons is overgekomen ten gevolge van het keizerlijk decreet van 5 april 1813 wegens de oproeping van zogenaamde gardes d'honneur.
2.4. NL.
3.1. Aantekeningen.
3.3. 1813-1833.
4.1. 1813-1833.
4.2. Verslagen van en overdenkingen over belangrijke gebeurtenissen (oproepen Garde d'Honneur, 1813; ziekte van familie, 'Vreeselijke ziekte van mijn zoon in de maanden Mai en Junij des jaars 1814', overlijden van zijn vrouw). Bijna altijd een recapitulatie van het afgelopen jaar: 'Hebben wij het ons, mijne lieve vrouw, tot eene betamelijke, en, zoo ik meen niet onnuttige gewoonte gemaakt, om bij het uiteinde van elk jaar onze overdenkingen te bepalen op hetgeen wij in de afgelopen dagen ondervonden hadden'. Vroom en ietwat braaf.

1.1. Aerssen Beijeren, Albrecht Nicolaes van.

1.2. 1786 (Kaap de Goede Hoop, 12 oktober) - 1834 (Zwolle, 13 december).
1.3. Zoon van Cornelis van Aerssen Beijeren en Louise Johanna van Schuler. Echtgenoot van 1) (1815) Elisabeth Catharina Greven (1792-1819) en 2) (1821) Antionette Petronella Jacqueline Rigano (1798-1819). Militair. Vocht in 1830 tegen de Belgen.
2.1. Den Haag, NA (eerste afdeling):  Collectie Van Aerssen (1.10.01) 218.
2.2. 21 x 18; 72 p.
2.3. Memoires de A.N. van Aerssen Capitaine au 123e Regiment. Je ne prétends pas dans ces memoires faire une narrature de ce qui est passé depuis le Commencements de la Campagne de 1812.
2.4. FR.
3.1. Dagboek/Memoires.
3.2. Voor vrienden die willen weten hoe de gevangenschap in 1812 in Rusland was.
3.3. 1812-1813.
4.1. 1812-1813.
4.2. Beschrijving van zijn gevangenschap in Rusland waar hij na de campagne van 1812 als officier door de kozakken gevangen was genomen. 'Ces sauvages, car je ne puis les considéres autrement, sont habillés en été comme en hiver.' Over zijn verwonding: 'Tandis que je me partais de jour en jour mieux, ma blessure de querre et au bout de la 46ieme journée on ne la pensa plus.' Naar omstandigheden doorstond hij niet al te veel ontberingen. 'Je pris le tout dans la ferme résolution de ne pas m'en servir que je n'eusse vu l'Empereur. Je voulais lui faire voir comment nous avions été jusque a ce jour. Les moines s'étonnerent de ma résolution.'
6. In het archief bevinden zich een kladversie en een overschreven versie in het net.

1.1. Aijelts, J.D. (a); Dermout, Nicolette C.,(b); Mey van Alkemade, de,(c); Swellengrebel, A.Henriette (d); Swellengrebel, Sara F. (e).

1.3. Henriëtte Swellengrebel (d) was de eerste besturend zuster van de Diaconesseninrichting in Nederland. Zij was vanaf 8 november 1844 tot haar dood in 1874 de spil van het Diaconessenhuis. Ze werd opgevolgd door haar zuster Sara Florissa Swellengrebel (e) tot 1881. Nicolette Christina Dermout (b) was besturend zuster van 1881-1891. Jonkvrouw de Mey van Alkemade (c), die vanaf 1851 aan het Diaconessenhuis verbonden was, liet een tehuis voor kinderen bouwen. J.D. Aijelts (a) was zuster rond 1870.
2.1. Utrecht, RA Utrecht: archief Diaconessenhuis (768), 39-53.
2.2. 21 x 18; ca. 6000 p.
2.3. Op den 31 julij 1844 heeft het bestuur de zusters B. Husterman en M.Seppink, die zich het eerst als diakonessen hadden aangemeld, naar Kaiserswerth gezonden om aldaar voor haar taak voorbereid te worden.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1844-1888.
4.1. 1844-1888.
4.2. Dagelijkse en vrij persoonlijke verslagen over de gang van zaken in het Diaconessenhuis, vooral over de patiënten. Het dagboek geeft een zeer uitvoerig beeld van zieken, ziekten en behandelingen. 'Dinsdag 29 mei 1866. Mevr. Tienhoven voor een paar dagen hier gekomen. Maria heeft haar aan de bloedzuigers geholpen; dien avond nog verscheidene visites gedaan.' De nummers 39-41 en 43-46 zijn door Henriëtte Swellengrebel geschreven. Nummer 42 is geschreven door Sara Swellengrebel (ook auteur van 47)en Nicolle Dermout (ook auteur van 48) geschreven. De nummers 49-53 betreffen dagboeken van de gebeurtenissen in het kinderhuis. De nummers 49-51 zijn geschreven door jonkvrouw De Mey van Alkemade, nummer 52 door D. Aijelts en nummer 53 door Sara Swellengrebel.
6. In het archief van het Diaconessenhuis bevinden zich ook nog het 'Dagboek van de gebeurtenissen in het tehuis 'Klein Bethesda' in de Pelmolenstraat, 1857-1872' (nummer 54) en het 'Dagboek van de gebeurtenissen in het Evangelisatiehuis in de Pelmolenstraat, 1858-1872' (nummer 55).

1.1. Alberdingk Thijm, Josephus Albertus.

1.2. 1820 (Amsterdam 13 augustus) - 1889 (17 maart).
1.3. Zoon van J.F. Alberdingk en Catharina Thijm. Letterkundige, uitgever, hoogleraar (Academie van Beeldende Kunsten).
2.1. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum:  archief Alberdingk Thijm, 1471.
2.2. Losbladig; 33 x 21; 10 p.
2.3. Mijne onderwijzers, 1827-1843. Op mijn 5e jaar werd ik ter schoole gedaan bij eene oude bistro-kleurige tooverheks.
2.4. NL.
3.1. Autobiografische aantekeningen.
3.3. 1885.
4.1. 1827-1843.
4.2. Korte schets van zijn schooljaren en zijn onderwijzers. 'Plato en Bilderdijk hebben mij dus eigenlijk filosofie geleerd.' Ook over zijn kennismaking met de literatuur.

1.1. Alberdingk Thijm, Josephus Albertus.

2.1. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum: archief Alberdingk Thijm, 1463.
2.2. 15,5 x 10; 163 p.
2.3. Mes Pensées.
2.4. FR; NL.
3.1. Dagboek.
3.2. 'les plus secrètes, les épanchements de mon cSur dans les moments de trouble, de ravissements ou de mélancolie qui quelquefois me tombaient en partage, et les relas sincères de ce qui m'arrivait de temps en temps et me touchait d'assez près pour ne pas devoir être sacrifié a l'oubli du passé.'
3.3. 1837-1839.
4.1. 1837-1839.
4.2. Beschouwend dagboek dat begint in het Frans, maar steeds meer overgaat in het Nederlands. Veel overdenkingen, zie bijvoorbeeld de 'Korte Bekentenissen' op p. 128: 'Ik geloof mijzelf nog zeer dom en bekrompen, de reden dat ik altoos gelijk meen te hebben ligt dus alleen daarin dat ik velen nog voor veel dommer houdt dan mijzelven.'  Sommige van de gedachten zijn later gebruikt voor andere geschriften, maar de meeste zijn alleen 'God en mij of één mijner vertrouwdste vrienden bekend.'
6. Van het dagboek is onder hetzelfde archiefnummer een goed leesbaar afschrift te vinden. Onder archiefnummer 1464 zijn nog een paar zeer korte fragmenten uit de jaren 1869-1871 te vinden.

1.1. Allebé, Gerard Arnoldus Nicolaus.

1.2. 1810 (Amsterdam, 29 mei) - 1892 (Amsterdam, 18 juli).
1.3. Medicus, geneesheer te Amsterdam. Zat in vele commissies en sociale instellingen (o.a. oprichter ziekenfonds, bestuur 'Nut'). Medisch publicist.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: PA Allebé (423), 4.
2.2. 21 x 17; 80 p.
2.3. Heden 17 jaar geleden werd ik geboren.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1827-1888.
4.1. 1827-1888.
4.2. Aangevangen op zeventienjarige leeftijd en met grote tussenpozen bijgehouden. Begint met een fragment over zijn moeder, 'die uit zaliger gewesten op uwe zoon [...] neerziet.' Vervolgens een stuk 'Ontwikkelingsgeschiedenis van Anna' uit 1848. Daarna stukken uit 1852, 1861, 1870, 1882-1888. Voornamelijk een verslag van bezigheden en aantekeningen over zijn kinderen. Soms een enkele ruzie, 'Gistermiddag aan tafel een onverwachte twist gehad met Anne'.
6. Zie ook de nummers 5 en 6 uit de inventaris van dit archief: reisverslagen van reizen naar Parijs en België.

1.1. Ampt, Frederik Hendrik.

1.2. 1834 (Nijmegen, 11 december) - na 1912.
1.3. Zoon van Frederik Hendrik Ampt en Everdina Snoeck. Luitenant-kolonel der genie. Echtgenoot van Catharina Guyot (1834-1901).
2.1. Nijmegen, Gemeentearchief Nijmegen: collectie Mesker, 9.
2.2. Fotokopie; 28 x 21; 130 p.
2.3. 28 Augustus 1909; Lieve Vriendin.
2.4. NL.
3.1. Dagboek in briefvorm.
3.3. 1909-1912.
4.1. 1909-1912.
4.2. In briefvorm geschreven bespiegelingen over ouderdom en geloof. Blikt terug op zijn leven. 'Nu wil ik u zeggen waarop ik mijn hoop vestig. Het is niks nieuws [...] het geloof in een liefderijk God en Vader, zoals die ons geopenbaard is door Jezus Christus.'
6. Afschrift. Zie Guyot.

1.1. Amsberg, H.T.

1.3. Zeekapitein op het koopvaardijschip Flevo.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek I 173.
2.2. 26 x 22; 225 p.
2.3. Nadat het met tusschenpoogingen gedurende 3 a 4 dagen hard uit het NW en W gestormd en gebuyd had, kromp de wind heden in de ZW van het ZZW tot ZZO de lucht was dik betrokken, maar klaarde tegen 10 u op, om 11 u was de wind ZO met helder weer.
2.4. NL.
3.1. (Scheeps)dagboek.
3.3. 1836 (19 november) - 1837 (1 december).
4.1. 1836 (19 november) - 1837 (1 december).
4.2. Journalen van drie reizen met het fregat Flevo van Nieuwediep naar Batavia en terug. Het is onduidelijk of het hier een scheepsjournaal of een persoonlijk dagboek betreft. De auteur noteert vrijwel altijd windrichtingen, koers e.d., maar lardeert die met zeer uitvoerige en 'persoonlijke' beschrijvingen van hetgeen aan boord gebeurde.

1.1. Amsterdam, Wiggert.

1.2. 1886 (Hindeloopen, 28 januari) - 1971 ( Hindeloopen, 21 december).
1.3. Beurtschipper.
2.1. Sneek, Fries Scheepvaartmuseum: A 102.
2.2. 16 x 18; 34 p.
2.3. Herinneringen van een beurtschipper van Hindeloopen op Sneek.
2.4. Fries.
3.1. Memoires.
4.1. 1898-1950.
4.2. Over de beurtvaart in de Friese Zuidwesthoek aan het begin van de twintigste eeuw.

1.1. Andringa de Kempenaer, Adriana Wilhelmina van.

1.2. 1858 (Leeuwarden,  26 december) - 1926 ('Kasteel Wychen', 26 mei).
2.1. Leeuwarden,Tresoar: archief 329-02 (familie Van Andringa de Kempenaer), 653.
2.2. 16 x 18; 230 p.
2.3. Grepen genomen uit de memoires van Adriana Wilhelmina van Andringa de Kempenaer.
2.4. NL; Fries
3.1. Autobiografie.
4.1. 1865-1926.
4.2. Over haar jeugd en een reis van Parijs en Bentheim.

1.1. Anema, M.

1.3. Directeur van de boterfabrieken te Ezinge. Voorzitter van de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken in Friesland.
2.1. Leeuwarden,Tresoar: 074.255.8.
2.2. 16 x 18; 25 p.
2.3. Myn libbensrin.
2.4. Fries.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1950.
4.1. 1875-1940.
4.2. Gaat voornamelijk over zijn loopbaan.

1.1. Anoniem.

1.3. Evangelist.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil 23: 226.
2.2. 19,5 x 16; 91 p.
2.3. Loosduinen. 31 Mei. Op weg zynde ontmoette ik een joodsch Jongeling, welke my vroeg of ik een Israëliet was.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. ? (31 mei) - ? (29 september).
4.1. ? (31 mei) - ? (29 september).
4.2. Verslag van evangelisatiewerkzaamheden. Letterlijke weergave van gesprekken.

1.1. Anoniem.

1.3. Evangelist; assistent van broeder Holleman.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil 23: 248.
2.2. 19,5 x 16,5; 43 p.
2.3. Zaturdag 1 July. Des avonds ten 7 ¾ uur ging ik per spoor van Rotterdam en bereiktte in goeden welstand Vogelenzang, waar de Broeders Holleman en Kramer my opwachtende; en met hen bereikte ik spoedig ons gezamenlijk verblijf op de Glip.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. ? (1 juli) - ? (22 augustus).
4.1. ? (1 juli) - ? (22 augustus).
4.2. Verslag van evangelisatiewerkzaamheden. Van de drie dagboeken van evangelisten in het Reveilarchief is dit dagboek het meest persoonlijk. Letterlijke weergave van de gesprekken tussen de evangelist en de mensen die hij wilde bekeren. 'Wy vroegen niet naar Roomsch of Protestantsch, maar traden overal vrymoedig naar binnen, den menschen op het brood des levens wijzend.'

1.1. Anoniem.

2.1. Gorinchem, Gemeentearchief Gorinchem.
2.2. 18 x 11; 68 p.
2.3. Dagverhaal van het voorgevallenen te Gorinchem. Zedert 18e nov. 1813. Wanneer de stad op ordre van den generaal Grave Monitor in staat van beleg is gesteld.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1813 (18 november) - 1813 (2 december).
4.1. 1813 (18 november) - 1813 (2 december).
4.2. Onpersoonlijk dagboek over het beleg van Dordrecht. Beschrijvingen van de gebeurtenissen van dag tot dag.

1.1. Anoniem (Sara)

1.2. Ca. 1895-?
1.3. Werkte in 1910 als secondante in een meisjespensionaat te Brussel. Haar ouders woonden toen te Schoonhoven.
2.1. Amsterdam, IIAV: collectie egodocumenten, 87.
2.2. 22 x 18; 244 p.
2.3. Brussel, Rue Belliard 16. 24 april. De heerlijke vacantiedagen zijn als omgevlogen en heden is het juist 14 dagen geleden dat ik met de meisjes de terugreis aanvaardde.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1910.
4.1. 1910 (24 april) - 1910 (28 juli)..
4.2. Dagboek over de gebeurtenissen en bezigheden op het Brusselse meisjespensionaat, het surveilleren, het begeleiden van leerlingen naar de stad, trein en kerk en het naaien voor Madame, hevige ruzies tussen de Madame en haar echtgenoot. 'Wat een vervelende zondag! Betsy bleef van de wandeling thuis en bleef ik ook maar thuis, daar ik mijn feuilleton 'Sans Pitie' uit wilde hebben.'

1.1. Anoniem.

2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek A IV I 364.
2.2. 32 x 20; 35 p.
2.3. Waarom geeft gij ons toch niet eens een aan een geknoopt verhaal van eene zoo buiten de dagelijksche levensloop tredende gebeurtenis?
2.4. NL.
3.1. Herinneringen/ooggetuigenverslag.
3.2. Op verzoek van derden.
3.3. Ca. juni 1815.
4.2. Herinneringen aan een reis naar Demerey (Suriname), vertrek 30 juni 181? als één van zes passagiers aan boord van de 'Industrie'. De omstandigheden aan boord zijn niet ideaal, de kapitein is volgens de auteur 'een jood bedrieglyk in wezenstrekken en terugstootend in voorkomen' en het schip is langzaam. Wanneer er een sneller schip aan de horizon verschijnt, besluiten enkele passagiers per sloep over te stappen maar dat schip. Ze verliezen het echter uit het oog en de Industrie is dan ook niet meer in zicht. Ze dobberen vijftien dagen zonder drinkwater op zee rond, totdat ze worden gered door een Franse slavenhandelaar.

1.1. Anoniem.

1.2. ?‑1828.
1.3. Ouderling te Rotterdam. Gehuwd.
2.1. Rotterdam, GA Rotterdam (handschriftenafdeling IV): 1989‑6.
2.2. 32 x 20; 100 p.
2.3. Vervolg van het Dagjournaal beginnende met den eersten September 1825.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1825‑1828.
4.1. 1825‑1828.
4.2. Vrijwel dagelijkse aantekeningen die altijd beginnen met een korte bijbeltekst. Daarna wordt ingegaan op dagelijkse activiteiten, huisbezoeken en vriendschappelijke contacten: '1e donderdag ‑ Des Heeren vrees is rein, Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat ‑ onder heel mooi weer 's morgens met Br[oeder] 't Hooft & Joan de Valkhaven langs Jan Schouten gewandelt [...] By mij aan huis 's avonds te visite Juffr. Van Volkom ‑ de laatste om elf uuren thuis gebragt ‑ heele moyen avondstond.' Alle personen die in het dagboek voorkomen zijn van een (wisselend) nummer voorzien. Misschien wordt hiermee verwezen naar bijbel‑ of psalmteksten. In de loop van het dagboek verdwijnt de nummering weer.

1.1. Anoniem.

1.3. Zeeofficier.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek I 170.
2.2. 25 x 21; 206 p.
2.3. Den 19e op non-activiteit te Amsterdam zynde, ontving ik van den Minister voor de Marine & Kolonien, een besluit van den 17 dier maand, La 13, no 69 waarby ik met den 1e juny aanstaande, op Zyner Majesteits te Rotterdam liggende Brik de Echo, bestemd om een reis naar de Middellandsche Zee te doen, onder bevel van den Kapt. Luit. W.A. Geesteranus, geplaatst werd.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1827 (19 mei) - 1831 (ca. 6 december).
4.1. 1827 (19 mei) - 1831 (ca. 6 december).
4.2. Nogal onpersoonlijk, maar wel gedetailleerd verslag van de in de aanhef genoemde reis. Veel bijzonderheden over andere schepen in het eskader en de schepen van andere zeemachten.

1.1. Anoniem.

1.3. De auteur is een Alkmaarse soldaat.
2.1. Alkmaar, Regionaal Archief Alkmaar: collectie aanvullingen, 319.
2.2. 16 x 11; 26 p.
2.3. Op den 14 maart 1830 moest ik mijn ouders huis verlaten.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1830.
4.1. 1830.
4.2. Verslag van een Alkmaarse soldaat over zijn belevenissen tijdens de Tiendaagse Veldtocht in België. Beschrijvend verhaal van dagtochten en overnachtingen in de openlucht, verplaatsingen, schermutselingen en 'ontberingen'.

1.1. Anoniem.

1.2. 1835 (voor) - na 1854.
1.3. Vermoedelijk een lid van de familie De Beaufort, bewoner van Den Treek.
2.1. Utrecht, RA Utrecht: FA De Beaufort (R 53), 1489.
2.2. 20 x 16,5; 25 p.
2.3. Den Treek, July 1835. Zumalia Carreguy, gesneuveld in het beleg van Bilbao. 15. des avonds stortte de Hooiberg boven de ossenstal in.
2.4. NL; DU; FR; EN.
3.1. Persoonlijke aantekeningen.
3.3. 1835-1854.
4.1. 1835-1854.
4.2. Enkele Dagboekaantekeningen. Beschrijving van werkzaamheden op Den Treek.
Veel versjes in diverse talen: '1835. Een kind, nog in het prilst der Jaren. En schuldloos als het morgenrood. Nog dartlend bij de levensstormen. Verstaat een kind het woordje 'dood'?'
6. Inv.nr. 797 bevat dagboekaantekeningen van Aernout de Beaufort over de tuin van het huis Den Treek, 1909-1917.

1.1. Anoniem.

2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek Gr 94 074.
2.2. Afschrift; 27 p.
2.3. Z.M. stoomschip 'Celebes' op de westkust van Borneo: July 1853.
2.4. NL.
3.1. Ooggetuigenverslag.
4.1. 1853.
4.2. Het document was bij aanvraag niet beschikbaar. Verslag van de strijd tegen 'Chinese opstandelingen' op Borneo. De 'Celebes' was geen oorlogsschip, maar een schip van het Ministerie van Kolonieën, bemand door de marine. Het handschrift was in bezit van vice-admiraal P.A. van Rees (1817-1902).

1.1. Anoniem.

1.2. Evangelist, werkzaam onder de joden.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil 23: 225.
2.2. 20 x 16,5; 63 p.
2.3. Rotterdam. Alhier raakte ik in gesprek met een Israeliet Samson.
2.4. NL.
3.1. Dagboek/Aantekeningen.
3.3. 1856.
4.1. 1856.
4.2. Verslag van evangelisatiewerkzaamheden. Letterlijke weergave van de gesprekken tussen de evangelist en de joden die hij wilde bekeren tot het christendom.

1.1. Anoniem.

1.3. De auteur is iemand uit de familie De Clercq of een lid van verwante families.
2.1. Amsterdam, UB collectie hss: Reveil Ff 10.
2.2. Diverse formaten; 20 p.
2.3. Herinneringen aan het sterfbed van Gerrit de Clercq
3.1. Herinneringen.
4.1. 1857 (2 oktober) -  1857 (21 oktober).
4.2. De auteur heeft alle familieleden van Gerrit de Clercq die bij diens sterfbed aanwezig zijn geweest gevraagd hun herinneringen aan die gebeurtenis te noteren. Hij heeft vervolgens alle ervaringen in een document gecompileerd.

1.1. Anoniem.

1.3. Zeeman.
2.1.Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek Gr 95-502.
2.2. 16,5 x 10; 38 p.
2.3. zeilden Dingsdag 13 Dec uit het Nieuwediep felle koude.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. [1865] (13 december) - 1866 (10 juli).
4.1. [1865] (13 december) - 1866 (10 juli).
4.2. Dagboek bijgehouden door een bemanningslid aan boord van een niet nader genoemd koopvaardijschip op een reis van Nieuwediep naar Nagasaki. Persoonlijk dagboek met veel emotionele en autobiografische ontboezemingen. De auteur had kennelijk een geliefde (Cora) achtergelaten en voelde zich erg eenzaam en filosofeert veel over de liefde en het leven.

1.1. Anoniem (De Vogel?).

1.3. Zeeman.
2.1. Den Haag, Instituut voor Maritieme Historie: Losse Stukken, 36.
2.2. Typoscript; 30 x 21; 43 p.
2.3. Dagboek, gehouden 1883-1885 op barkschip Nicolaas Beets van de Nederland.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1883-1885.
4.1. 1883-1885.
4.2. In tegenstelling tot wat de titel suggereert is dit niet alleen een dagboek dat aan boord gehouden is, maar geeft het tevens een beschrijving van zijn vooropleiding. Studeert een jaar in Leiden, maar gaat dan naar Amsterdam om matroos te worden. Doortrokken van het verlangen om naar zee te gaan. 'Van jongs af aan was het mijn verlangen, den lande als marineofficier te dienen.' Intelligente beschrijvingen van het negentiende-eeuwse zeemansleven en zijn eigen passie daarvoor.

1.1. Anoniem.

1.3. Waarschijnlijk een lid van de familie Beukema.
2.1. Groningen, Groninger Archieven: FA Nanninga (561), 8.
2.2. 21 x 17; 50 p.
2.3. 1906 2 april. We zitten samen bij een cognacje en praten over onze reis naar Gron.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. en dat het toch wel aardig is, het boek maar even te raadplegen in vele gevallen van ons dagelijkse leventje. Daarom wil ik schrijven wat we verrichten.
3.3. 1906-1921.
4.1. 1906-1921.
4.2. Beschrijving van dagelijkse voorvallen en bezigheden. Korte, bijna agenda-achtige, aantekeningen: '9 aug. [1915] Bij juffr van Bua koffie gedronken.'
6. Maakt deel uit van een ongeïnventariseerde archief. Zie Beukema.

1.1. Arriens, Pieter.

1.2. 1790 (Herwijnen, 7 januari) - 1860 (Den Haag, 17 mei).
1.3. Zoon van W.C.A.B.P. Arriens, marineofficier. Marineofficier. Opleiding tot adelborst te Feijenoord, luitenant ter zee 1e klasse 1814, kapitein ter zee 1833, schout-bij-nacht titulair 1840. Begeleidde als gouverneur diverse reizen van prins Hendrik de Zeevaarder.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek A IV 2 117, I-II.
2.2. Twee delen; ca. 26 x 22; ca. 150 p.
2.3. [Deel I]: Aanteekeningen op de reis van Texel naar Rio de Janeiro met de Bellona; en van daar naar Java, Moluksche Zeeën, Straat Malacca, Bengalen, &c in 1836-37 en -38.
2.4. NL.
3.1. Aantekeningen; dagboek.
3.2. Als geheugensteun.
3.3. 1837 (maart) - 1837 (22 augustus).
4.1. 1837 (maart) - 1837 (22 augustus).
4.2. Het eerste deel van dit document bevat samenvattende, nogal feitelijke aantekeningen over de hele reis die Arriens maakte met prins Hendrik de Zeevaarder in 1836-1838 naar o.m. Oost-Indië aan boord van de Bellona. De notities zijn voornamelijk kort en waarschijnlijk overgenomen uit het officiële scheepsjournaal. Hierin zijn ook afschriften opgenomen van brieven die hij schreef aan het thuisfront waarin bijzonderheden over zijn relatie met de prins. Het tweede deel is het dagboek dat Arriens bijhield tijdens een periode van deze reis: een rondreis door Oost-Indië in het gezelschap van de prins. Arriens bewerkte zijn herinneringen aan deze reis en gaf ze later uit, aangevuld met veel historische en politieke beschouwingen.

1.1. Assendelft de Coningh, Cornelia van.

1.2. 1841 (Nieuwer-Amstel, 30 september) - 1915 (Haarlem, 11 februari).
1.3. Dochter van Ary Dirk van Assendelft de Coningh (1794-1859), reder te Vlaardingen, en Megchelina Genet (1800-1847).
2.1. Den Haag, RA Zuid-Holland:: FA Van Assendelft de Coningh (3.20.02),15.
2.2. 20 x 17; 18 p.
2.3. Uit het dagboek dat nog van Mimi was 1903.
2.4 NL
3.1. Dagboek.
3.3. 1903.
4.1. 1903.
4.2. Fragment van een dagboek. Dagelijkse bezigheden, zeer uitgebreide beschrijvingen. Ontmoetingen, inhoud gesprekken, teksten van predikaties, over haar dochtertje (?) Mietje, bezoek koningin-moeder aan de kanttentoonstelling in de stad en de Inrichting voor vallende ziekte in Heemstede, sociale contacten, uitjes. Maar gaat met name over rouw om Mimi herinneringen, bezoekt haar graf). Het fragment lijkt in korte tijd geschreven te zijn, vlak na het overlijden van Mimi. Eindigt als volgt: 'Ik ben zoo alleen. Zoo gansch alleen. Och voer mij tot u op o Heer. Alleen kan ik niet meer. Ach wil mijn tranen droogen Heer. Alleen kan ik niet meer [...] Ach hoor gij dan mijn smeeken.'

1.1. Assendelft de Coningh, Cornelia Theodora Johanna (Do) van.

1.2. 1882 (Amsterdam, 6 november) - ?
1.3. Dochter van Adriaan van Assendelft de Coningh en Anna Maria Louise Elisabeth de Roever. Echtgenoot (1906) van Walter Middelberg (1875-1944, zoon van G.A.A. Middelberg en L. Hallmann), leraar scheikunde Gymnasium en HBS te Hengelo.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Middelberg (2.21.232),140.
2.2. 22 x 14; 88 p.
2.3. 12 augustus 1899. Tot nu toe was ik nog niet in de stemming om in mijn dagboek te schrijven en zo komt het dat ik al tien dagen hier ben zonder nog een woord in dit boek geschreven te hebben.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1899-1905.
4.1. 1899-1905.
4.2. Dagboek. Beschrijving van persoonlijke stemmingen en gevoelens. 'Zondag 13 Augustus. Vandaag ben ik voor het eerst in een stemming, waarin ik dacht, dikwijls op kostschool te zullen zijn, een stemming namelijk, waarin ik mij zoo geheel alleen voel. Ik weet niet precies wat het is, het is een verlangen naar iets onbestemds [...]. Vrijdagavond 19 april. O! mijn dagboek ik kan het niet helpen, maar ik moet het vanavond even aan jou zeggen, omdat ik het aan niemand anders kan zeggen, o ik houd toch zoveel van W.' Op het dagboek zit een slotje gemonteerd.

1.1. Assendelft de Coningh, Maria Catharina van.

1.2. (1822-1902).
1.3. Dochter van Arie Dirk van Assendelft de Coningh (1794-1859) en Maria Wilhelmina Weidema (1797-1831).
2.1. Den Haag, RA Zuid-Holland: FA van Assendelft de Coningh 1645-1959, 143.
2.2. 20 x 17; ca. 560 p.
2.3. Levenservaring, 1ste boek
2.4. NL
3.1 Autobiografie en dagboek
3.3. 1838-1897
4.1. 1838-1897.
4.2. Voorin het eerste deel een brief van C. van Assendelft de Coningh (zie elders in deze lijst) uit 1907 met commentaar op het dagboek. Dit dagboek is dus van de Mimi uit het dagboek van C. van Assendelft de Coningh. Begint met autobiografische aantekeningen, jeugd, school, ouders, zeer persoonlijk van aard, gevoelens (melancholie, verdriet etc.), analyse en beschrijving gevoelsleven. Er zijn ook bladzijden uitgescheurd. De autobiografie gaat over in een dagboek.

1.1. Asser, Moses Samuel (Salomon) (Moses ben Kalman Sjochet).

1.2. 1754 (Amsterdam, 7 augustus) - 1826 (Amsterdam, 4 november).
1.3. Zoon van Salomon Asser, diamantklover en -koopman, en Gracia van Embden. Echtgenoot van Cheila Tobie (ca. 1746-1821). Werd aanvankelijk handelaar in cacao, volgde daarna een juridische loopbaan bij de overheid. Opende in 1795 een eigen advocatenkantoor. Was patriot en richtte de joodse vereniging Felix Libertate op, die ijverde voor de emancipatie van de joden. Was onder koning Lodewijk Napoleon betrokken bij de samenstelling van het Wetboek van Koophandel.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Asser, 11.
2.2. 33 x 20,5; 10 f.
2.3. Mijne biographie. Ik kan, aan het verzoek mijner kleinkinderen, mij niet onttrekken, om een korte schets van mijn bijzonderen levensloop op het papier te brengen om het na te laten.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven op verzoek van de kleinkinderen.
4.1. 1754 (augustus) - 1820.
4.2. Beschrijving van de achtergrond van de familie, de loopbaan van de auteur en de toename van de bezittingen.

1.1. Baak, Maarten.

1.2. 1779 (Scheveningen, 29 mei) - 1847 (Scheveningen, 6 mei).
1.3. Zoon van Klaas Baak en Neeltje Vrolijk. Echtgenoot van 1) (1799) Jacoba Spaans (?-1842) en 2) (1842) Cornelisje van der Mark. Visser in Scheveningen, daarnaast catechiseermeester. Was Oranjegezind. Publiceerde over verschillende onderwerpen.
2.1. Den Haag, Gemeentearchief: Ov.Verz. Hs. 53.
2.2. Twee delen; 22,5 x 14;  183 p.
2.3. Mijn dierbaar kind! Geliefde gade! Of wie dit geschrift in handen mogen krijgen. Ik ben geboren den [...].
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
4.1. 1779 (29 mei) - 1847 (4 maart).
4.2. Aantekeningen betreffende zijn jeugd, schooljaren, het vissen, het leven op zee, gebeurtenissen in Scheveningen, de Patriottentijd, krijgsgevangenschap bij de Engelsen, de terugkomst van Prins Willem, activiteiten als catechiseermeester, verder een beschrijving van een reisje naar Brussel in 1820.

1.1. Baerken, Christoffel Theodorus Jacobus Paulus.

1.2. 1771 (Doesburg, 25 januari) - na 1822.
1.3. Zoon van Frans Baerken (1745-1803) en Wendelina Offermans (1743-1786). Volgde twee jaar de Franse school in Boxmeer. Hij was enige jaren knecht in Deventer en later zelf kruidenier in Doesburg. Woonde eerst bij zijn vader, die hertrouwd was met de dienstbode, later in verschillende kosthuizen in Noordrijn-Westfalen, in het land van Maas en Waal en in het rijk van Nijmegen. Kocht zich in 1813 in in het gasthuis van Doesburg. Verloor door failissement van degeen bij wie hij zijn geld had uitgezet zijn kapitaal. Beheerde vanaf 1812 de goederen en gelden van de familie-fundatie. Rooms-katholiek.
2.1. Nijmegen, Katholiek Documentatiecentrum: FA Baerken, doos 3.
2.2. 17 x 10; 297 p.
2.3. Levens-beschrijving van Christoffel Baerken begonnen den 16. april 1821 en voleijnd den 25 januari 1822.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1821 (16 april) - 1822 (25 januari).
4.1. 1771 (25 januari) - 1822 (25 januari).
4.2. Aantekeningen over zijn voorgeslacht, de levensloop van zijn broers en zusters en het verslag van zijn eigen leven, de dood van zijn moeder, schooltijd, de slechte relatie met zijn vader en zijn stiefmoeder, huwelijksplannen, problemen bij het beheer (en verlies) van zijn kapitaal, de samenwoning met zijn broer Frans, die ten slotte krankzinnig in het gasthuis te Zutphen werd opgenomen (1819), de inwoners van het gasthuis te Doesburg waar hij zichzelf had ingekocht. Dit alles verspreid over diverse opstellen en vermengd met aantekeningen over andere zaken.

1.1. Bakker, C.

1.3. Medicus.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek A XII 283 (2).
2.2. 21 x 17; 112 f.
2.3. Dagboek gehouden a.b. 'Willem Barents' door den medicus en waarnemend Zoöloog in 1884.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Geschreven voor het thuisfront? De lezer wordt aangesproken.
3.3. Ca. 1884 (31 mei) - 1884 (17 oktober).
4.1. Ca. 1884 (31 mei) - 1884 (17 oktober).
4.2. Dagboek, bijgehouden tijdens de zevende en laatste poolexpeditie van de Willem Barents. Doel van de reis was het doen van meteorologische, hydrografische en getij-waarnemingen, het verrichten van onderzoek naar flora en fauna, het bepalen van de ijsgrens en het maken van foto's van voor Nederland historische plaatsen. De expeditie eindigt vroegtijdig. Op de terugtocht is een jonge ijsbeer aan boord die meegenomen is voor de Amsterdamse dierentuin Artis ('t hok is solide zodat wij geen gevaar lopen'). Bakker was aan boord als arts en zoöloog. Het dagboek bevat veel tekeningen en wordt gevolgd door 'Algemeene beschouwingen [over de aarde]' en een afschrift van het scheepsjournaal 'Journaal Willem Barents Commandant J. Dalen 1884'.

1.1. Bakker, Simon.

1.2. 1771 (Krommenie, 21 februari) - na 1841.
1.3. Zoon van Harmen Evertsz. Bakker en Lysbeth Simons Oosterhoorn. Papierfabrikant (papiermolen de Koning David of Koot).
2.1. Koog aan de Zaan, Gemeentearchief Zaanstad: bibliotheek 6B18 (Honig 1192).
2.2. 21 x 17; 115 p.
2.3. Aantekenige van Geboorte, Trouw en Sterfgevalle in Mijn Familie en van Eenige Goede Vrinde benevens Merkwaardige gebeurtenissen van vroegeren als sedert mijn Leeftijd voorgevalle.
2.4. NL.
3.1. Familieboek.
3.3. 1800-1841.
4.1. (1486) 1800-1841.
4.2. Begint met een korte (familie)geschiedenis. Later krijgen de aantekeningen een algemener karakter. '29 october 1834 is door het departement Crommenie gevierd het 50 Jarige bestaan der Maatschappij tot nut van 't Algemeen.'  De catalogus van Honig vermeldt: 'Deze aantekeningen [...] zijn belangrijk voor de geschiedenis van dit dorp en voor de genealogieën der Krommeniër families.'

1.1. Bakkers, Johannes Anthonius.

1.2. 1809 (Den Haag, 16 augustus) - 1876 (Celebes).
1.3. Militair en later bestuurder in Indië. In 1865 gouverneur van Celebes en Onderhorigheden. Nam deel aan diverse expedities.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): 2.21.205.05.
2.2. Microfilm; 3674 p.
2.3. Dagregister van de Secretaris voor de Inlandsche zaken, toegevoegd aan den Bonischen prins Aroe-Palakka[?].
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1859-1875.
4.1. 1859-1875.
4.2. De serie bestond oorspronkelijk uit 15 delen, maar de delen II, III, VII, VIII, XI, XII en XIII ontbreken. Het dagboek geeft vrijwel van dag tot dag een overzicht van Bakkers' ambtelijke werkzaamheden en zijn in een zakelijke, maar niet ambtelijke, stijl gesteld. Het dagboek geeft een interessant beeld van de onderhandelingen met inlandse vorsten en expedities. '1866 12 october, Heden is alhier gearriveerdde Vorst van Sidenreng met een talrijk gevolg. In afwachting van het vertrek van de Leenvorstin Tanette, zal genoemde Vorst voorlopig in zijne praauw blijven logeren, en eerst later het passantenhuis betrekken.'

1.1. Baljé, Bastiaan Gerardus.

1.2. 1854 (Vlissingen, 20 april) - 1919 (Vlissingen, 11 oktober).
1.3. Zoon van Joost Baljé, loods op de Schelde, en Machalina Meijnderts. Echtgenoot van Louisa Jacoba Step (1862-1924). Loods. Tijdens zijn opleiding tot loods in Vlissingen maakte hij de eerste poolexpeditie van de Willem Barents mee. Na bij een zware storm in 1911 bijna het leven te hebben gelaten, legde Baljé zijn werkzaamheden als loods neer.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek A XII 273.
2.2. 32 x 21; 105 p.
2.3. Memorandum toebehoorende aan  B.G. Baljé Gehouden gedurende den tocht naar de Ys en Barentszee.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1878 (5 mei) - 1878 (3 oktober).
4.1. 1878 (5 mei) - 1878 (3 oktober).
4.2. Dagboek, geschreven tijdens de eerste poolexpeditie door de Willem Barentsz. De expeditie vond plaats op initiatief van het Aardrijkskundig Genootschap en was vooral bedoeld om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Tijdens de eerste reis werd een gedenksteen geplaatst in Smeerenburg. Dit document is een afschrift van latere datum door Baljé, wellicht bedoeld voor uitgave (met voorwoord).

1.1. Baltus, Georges.

2.1. Roermond, Gemeentearchief Roermond: collectie Nicolas (V, nr. 24), 103.
2.2. Typoscript; 30 x 20; 45 p.
2.3. Mon cher Georges, Lors de notre mémorable souper à la Cloche, tu m'a dit que Jeanne te racontait parfois ses souvenirs de Saint-Trond. Cela me donne l'idée d'y ajouter quelques-uns des miens provenant d'une époque antérieure et remontant parfois, par les récits de mes parents [...].
2.4. FR.
3.1. Autobiografie.
3.2. Zie 2.3. Als aanvulling op de bestaande kennis over de familie.
3.3. 1958.
4.1. Ca. 1880.
4.2. Jeugdherinneringen, opgetekend in briefvorm. Uitgebreide karakteriseringen van grootouders en andere familieleden, het familieleven (structuur, normen en waarden) en rituelen.

1.1. Banga, Elisabeth.

1.2. 1793 (Franeker, 3 juli) - 1879 (Franeker, 11 februari).
1.3. Dochter van mr. Tjeerd Sijdses Banga (1741-1810) en Aaltje Andrijs Salverda (1738-1781). Echtgenote (1815) van mr. Joannes Stinstra (1789-1842), griffier Vredegerecht, Garde d'Honneur.
Voogdes Klaarkampster Weeshuis te Franeker.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA  De Clercq (255), 1003.
2.2. 16 x 10; 75 p.
2.3. 31 juli hardrijderij Slegtweer bij Zeist.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1865 (31 juli) - 1868 (31 mei).
4.1. 1865 (31 juli) - 1868 (31 mei).
4.2. Beschrijvend dagboek, veel over het weer, visites en brieven. Vermeldt altijd kerkgang, de dominee en een korte inhoud van de preek: 'Bij Bakhoven te Kerk, Regt zij gingen voort en kwaad te doen in de ogen van God. [...] 1865, 21 de kortste dag nat en donker, maar niet koud, bezoek Zuster Rijkje de Wal, de juffer Slothouwer en gisteren brief van dellerey en van hr. Pols'.
6. In het archief bevinden zich ook aantekenboekjes van deze auteur.

1.1. Banga, Elisabeth.

2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA de Clercq (255), 1003.
2.2. 16 x 10; 75 p.
2.3. 31 juli hardrijderij Slegtweer bij Zeist.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1865 (31 juli) - 1868 (31 mei).
4.1. 1865 (31 juli) - 1868 (31 mei).
4.2. Beschrijvend dagboek, veel over het weer, visites en brieven. Vermeldt altijd kerkgang, de dominee en een korte inhoud van de preek: 'Bij Bakhoven te Kerk, Regt zij gingen voort en kwaad te doen in de ogen van God. [...] 1865, 21 de kortste dag nat en donker, maar niet koud, bezoek Zuster Rijkje de Wal, de juffer Slothouwer en gisteren brief van dellerey en van hr. Pols'.

1.1. Banga, Jelle Tjeerds.

1.2. 1786 (Franeker, 23 augustus) - 1877 (Franeker, 13 april).
1.3. Dokter, raadslid en burgemeester.
2.1. UB Amsterdam
2.2. 1175 p.
2.3. Praxis Clinica, Aanteekeningen van ziekten waargenomen en behandeld te Franeker.
2.4. Fries.
3.1. Dagboek.
3.3. 1807-1873.
4.1. 1807-1873.
4.2. Dagboek over een dokterspraktijk.

1.1. Banning, Willem.

1.2. 1888 (Makkum, 21 februari) - 1971 (Driebergen, 7 januari).
1.3. Vrijzinnig en sociaal-democratisch theoloog en socioloog. Directeur van het 'Woodbrookers' conferentieoord te Bentveld. Predikant en later hoogleraar. Een van de grondleggers van de PvdA.
2.1. Amsterdam, IISG: archief Banning, 62.
2.2. 22 x 5; 50 p.
2.3. Ik wil een boek hebben [...].
2.4. NL.
3.1. Dagboek..
3.2. Ik wil een boek hebben, waarin ik enkele belangrijke dingen neer zal schrijven om later nog eens te kunnen lezen.
3.3. 1909-1910.
4.1. 1909-1910.
4.2. Goed geschreven en intiem dagboek vol overpeinzingen en beschouwingen. Met slechts enkele meer praktische zaken. 'Daar zijn dingen die niemand buiten ons tweeen weten mag; daar zijn dingen die iedereen niet alleen weten mag, maar ook weten moet.' Vooral gericht op geloof en buitenwereld.

1.1. Baud, Guillaume Louis.

1.2. 1801 (Den Haag, 27 december) - 1891 (Den Haag, 5 januari).
1.3. Ambtenaar in Nederlands Oost-Indië, later minister van Koloniën, Staatsraad.
2.1. Leiden, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde: H 1123.
2.2. Typoscript; 31 x 21; 17 p.
2.3. Herinnering aan het tijdperk van mijn oost-indisch en nederlandsch ambtenaarsleven.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. 1885-1886.
4.1. 1823-1871.
4.2. Ambtelijke herinneringen, die vooral licht werpen op de bestuurlijke structuur van Nederlands-Indië en de hoogste staatsorganen die zich in Nederland met de koloniën bezig hielden. Ook koning Willem III treedt op in de memoires, meestal in ongunstige zin. 'Ga ik een en ander na, dan kom ik tot de overtuiging, dat de Koningin gelijk had, toen zij mij, bij een zeer vertrouwelijk onderhoud, 1849 zeide: 'Monsieur Baud, il ne peut pas être Roi.'

1.1. Baud, Jean Chrétien.

1.2. 1789 (Den Haag, 24 oktober) - 1859 (Den Haag, 27 juni).
1.3. Zoon van Abraham Baud (-1850), kolonel, en Louise le Brun. Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk met Wilhelmina Henriëtte Senn van Basel (1798-1831). Volgde een schoolopleiding in Den Haag, Anholt (Duitsland) en Den Bosch. Volgde aanvankelijk de artillerieschool te Breda, maar koos voor een carrière bij de marine. Werd in 1805 gevangen genomen door de Engelsen. Werkte van 1811-1821 als ambtenaar in Indië, en daarna in Nederland. Werd in 1850 lid van de Tweede Kamer.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie J.C. Baud, 2.
2.2. 33 x 20,5; 86 p.
2.3. Ik werd geboren te 's Gravenhage den 24e october 1789. Alvorens mijn eigen levensloop te vervolgen teeken ik hier het een en ander op omtrent mijne ouders.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1857-1858.
4.1. 1789-1858.
4.2. Aantekeningen over de loopbaan van de vader van de schrijver, zijn jeugdjaren, zijn loopbaan bij de marine, diverse reizen en verdere carrière.

1.1. Baud, Jean Chrétien.

1.2. 1853 (Arnhem, 3 juli) - 1918 (Amsterdam, 18 mei).
1.3. Zoon van Jean Michiel Baud (1827-1894) en Christine Charlotte van Ranzow (1823-1889). Kleinzoon van Jean Chretien Baud. Rechten Leiden. Officier van justitie Alkmaar, advocaat-generaal Gerechtshof Amsterdam.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling) : FA Baud (2.21.205.03),1258.
2.2. 22 x 8; 26 p.
2.3. 12 oct. 1896. smorgens 7.22 per spoor naar Helder, aank. 8.32.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1896-1908.
4.1. 1896-1908.
4.2. Vrij zakelijk en beknopt verslag van zijn bezigheden, reizen en ontmoetingen: '7 november 1907. Willem zeer achteruitgaand bevonden. Ik heb met hem een kwartier gesproken. Hij was zeer vermoeid.' Volgens de inventaris aantekeningen van 'enkele gedenkwaardigheden'. Deze gedenkwaardigheden moeten in de privé-sfeer gezocht worden.

1.1. Baudoin, Franciscus.

1.2. 1814 (Soerabaja, 23 maart) - 1895 (Semarang).
1.3. Militair, carrière bij het KNIL. Vocht in Atjeh.
2.1. Leiden, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde: H 983.
2.2. Getypt afschrift; 30 x 20; 25 p.
2.3. Herinneringen uit de militaire loopbaan van een oud Indisch Hoofdofficier.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. Na 1857.
4.1. 1830-1857.
4.2. In de derde persoon geschreven herinneringen aan vele veldtochten en campagnes in Nederlands Indië in het midden van de negentiende eeuw. Geeft een goed beeld van de Indische militaire wereld. Met portret en allerlei extra informatie.

1.1. Baumhauer, Theodore Karel Mathieu von.

1.2. 1824-1900.
1.3. Zoon van Willem Theodorus von Baumhauer (1785-1849) en Apollonia Jahanna Croese (1791-1854). Echtgenoot van Dorothea van Bemmelen. Promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in de theologie. Predikant te Zutphen.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Von Baumhauer (2.21.205.04),45.
2.2. 20,5 x 17; 378 p.
2.3. Dagboek van Theodore Karel Mathieu v: Baumhauer oud 10 jaar geb. te Brussel. Van den 1sten januarij tot den laatsten december van het jaar 1834. Utrecht.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1834 (1 januari) - 1834 (31 december).
4.1. 1834 (1 januari) - 1834 (31 december).
4.2. Dagboek met veel aandacht voor de dagelijkse activiteiten  Het dagboek is weinig intiem.

1.1. Baumhauer, Willem Theodorus von.

1.2. 1785 (Amsterdam) -1849.
1.3. Zoon van Mathieu Jacob von Baumhauer (1737-1789) en Helena Maria von Scheibler (1752-1803). Echtgenoot van Apollonia Jahanna Croese (1791-1854). Genoot zijn middelbare opleiding aan het Paedagogium in Halle o.l.v. de rationalistische theoloog, pedagoog en dichter August Hermann Niemeyer. Van 1817 tot 1830 advocaat-generaal bij het Hooggerechtshof in Brussel. In 1830 vluchtte hij naar de Noordelijke Nederlanden waar hij van 1833 tot 1838 raadsheer werd aan het Hooggerechtshof van Den Haag. Daarna was hij tot 1845 procureur bij het gerechtshof in Utrecht.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Von Baumhauer (2.21.205.04),1 t/m 44.
2.2. Vierenveertig delen; 20 x 16; ca. 13.000 p.
2.3. Le 25 Mars. Levé à 7 heures: Déménagé jusqu'a midi & demi: Mr. Bruyn est venu me voir: Entré dans mon nouveau quartier: Diner chez Mme Van Vloten ave[c] Mr. de Bylandt .
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1813-1849.
4.1. 1813-1849.
4.2. Dagelijks bijgehouden aantekeningen van al zijn verrichtingen (brieven die hij schrijft, afgelegde of ontvangen bezoeken, betaalde rekeningen, activiteiten) en die van zijn gezinsleden. Moeilijk leesbaar, klein en kriebelig handschrift.

1.1. Beaufort, Arnoud Jan de.

1.2. 1799-1866.
1.3. Zoon van Willem Hendrik de Beaufort en Cornelia Anna van Westrenen. Lid mobiele schutterij 1832. Lid provinciale en gedeputeerde staten van Utrecht.Woont op Den Treek.
2.1. Utrecht, RA Utrecht: FA de Beaufort (R 53),611-642.
2.2. Tweeëndertig delen; 20 x 10. Ongeveer 200 p. per deeltje, echter slechts spaarzaam beschreven.
2.3. terug uit het leger te velde.
2.4. NL
3.1. (Dagboek)aantekeningen in Koopmans-kantoor en huishoudelijk dagelijksch zakboek. Amsterdam (1834-1942: negen delen) en Zakboekje voor leden van verschillende collegien en besturen, Amsterdam (drieentwintig delen: 1843-1865).
3.3. 1834-1865.
4.1. 1834-1865.
4.2. Beknopte verslagen van werkzaamheden, bezoeken, visites, ritjes. Steeds beginnend met een beschrijving van het weer. '3 mei 1837. Goed weder, Z.O.W. van den Treek naar wijk gegaan. met van de L. naar overlangbroek van daar gereden naar werkhoven en terug naar Utrecht.'

1.1. Becker, Willem August.

1.2. 1848-1927.
1.3. Zoon van Johan Willem Laurens Becker (1816-1868) en Wilhelmina Maria Johanna Kelckhoven. Echtgenoot van Jacoba Carolina van Kelckhoven (1839-1912). Machinist koopvaardij, later opzichter Staatsspoorwegen.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Becker (2.21.016),3.
2.2. 20 x 16; 276 p.
2.3. Na de gewone Lagere school, destijds staande onder het Hoofd 'Meester Pruijke', daarna de z.g.n. Fransche school van Monsieur Stuart, zou ik op 16 jarigen leeftijd examen afleggen te Amsterdam om toegelaten te worden voor opleiding tot scheepsklerk (Administratie) bij de Kon.Ned.Marine.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. 1867 (1850-1927).
4.1. (1835) 1864-1927.
4.2. De memoires beginnen met twintig pagina's die overgeschreven aantekeningen bevatten van zijn vader, Johan Willem Laurens Becker. Daarna beginnen de eigenlijke memoires van Willem August. Veel over zijn familie: 'Gedurende de 11 jaren van Moe's huwelijk met Vader, veel droevige, tragische ervaringen ondervonden, moge Moe's volgend leven beschouwd worden als een aaneenschakeling van zorgen geweest te zijn, hoezeer ook verschoond van ziekte en sterfbedden, als voor vaders overlijden, doch in verband met de opvoeding haren 2 laatste kinderen, Marie en Gerard, die een totale mislukking is geweest en grote geldelijke offers heeft gevraagd.' In deze memoires veel foto's en andere memorabilia.

1.1. Beckman, G.E.V.L.

1.3. Marineman.
2.1. Den Haag, Instituut voor Maritieme Historie: losse stukken, 284.
2.2. Fotokopie; 30 x 21; 80 p.
2.3. Herinneringen uit mijn loopbaan bij de Koninklijke Marine.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. 1938?
4.1. 1907-1930.
4.2. Informatieve herinneringen aan zijn loopbaan bij de marine, met veel foto's geïllustreerd. Veel scheepsverhalen en technische details. Verhaalt over zijn dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog en zijn reizen naar en verblijf in Nederlands-Indië. 'Kort nadat ik deze bijdrage aan de verbetering van onze onderzeeboten geleverd had, maakte een ernstige ongesteldheid een einde aan mijn loopbaan bij de marine: ... que j'ai tant aimé.'

1.1. Beeck Vollenhoven, Hendrik van.

1.2. 1811 (Amsterdam, 7 maart) - 1871 (Amsterdam, 1 augustus).
1.3. Zoon van Jacob van Beeck Vollenhoven en Louise Hartsen. Echtgenoot (1841) van Maria Stadnitzky (1817-1851). Arts. Was enige jaren als geneesheer werkzaam in Amsterdam en daarna vanaf 1840 koopman in granen. Vanaf 19 januari 1847 was hij, als afgevaardigde van de liberalen, lid van de Tweede Kamer. In de periode 1870-1871 was hij voorzitter van de Eerste Kamer.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Van Beeck Vollenhoven 275.
2.2. 34 x 20, 14 p.
2.3. Aan mijne kinderen. Wanneer gij dit stuk, mijn waarde kinderen in handen zult bekomen, zal ik ten hogeren gewesten zijn opgevaren.
3.1. Autobiografie.
3.2. Als 'afscheidsgroet' aan zijn kinderen.
3.3. 1871?
4.1. 1811-1871.
4.2. Zeer beknopt. Onder andere over zijn ouders, opvoeding en studietijd.

1.1. Beer, Jan Baptist de.

2.1. Tilburg, Gemeentearchief Tilburg: Hs ongeïnventariseerd, doos 1.
2.2. 21 x 17; ca. 160 p.
2.3. Cronijcke in en ontrent Tilburg voor gevallen.
3.1. Dagboek.
3.3. 1813-1854.
4.1. 1774-1854.
4.2. Onpersoonlijk verslag van door de auteur meegemaakte, waargenomen of in de krant gelezen  gebeurtenissen. De eerste drieëntwintig bladzijden zijn door De Beer gekopieerde aantekeningen van L.D. Lelie over de periode 1774-1812. Op pagina 24 beginnen zijn eigen aantekeningen: 'Cronijk door Jan Baptist de Beer aangetekend de gebrekkige opstelling moeten de lezers mijn niet kwalijk nemen. [...] '1813 24 november zijn te Amsterdam 300 kosakken binnen gekomen op order van de prins van oranje volgen zuiderzee dagblad.'

1.1. Beer, Zacheus Johan George de.

1.2. 1739 (Spaarndam, 8 januari) - 1821 (Haarlem, 26 mei).
1.3. Zoon van Jacob de Beer (1704-1781), sluiswachter van de Haarlemmersluis te Spaarndam, en Juliana Cornelia Luchtemaker (1713-1773). Echtgenoot (1794) van Petronella Goudt (1748-1819). Ging in 1754 in Amsterdam wonen om de 'negotie' te leren bij Jacobus Moerkerken in de Nes. Was daar lid van de schutterij. Verhuisde in 1795 naar Haarlem.
2.1. Haarlem, Gemeentearchief: archief Oudemannenhuis, 28b.
2.2. 19,5 x 16; 71 p.
2.3. Korte kronijk door Zacheus J.G. De Beer.
2.4. NL.
3.1. Aantekeningen.
3.3. 1739 (oktober) - 1816 (31 augustus).
4.1. 1739 (oktober) - 1816 (31 augustus).
4.2. Beknopte aantekeningen per jaar over het weer, overstromingen in het rivierengebied en rond Haarlem en Amsterdam, nieuws uit Amsterdam en Haarlem, vooral ongelukken, preken en predikanten, gebeurtenissen in het Oranjehuis, internationale politiek.
6. De auteur schreef ook een kroniek van Spaarndam, aanwezig in hetzelfde inventarisnummer.

1.1. Beer Poortugael, Anton Willem den.

1.2. 1864-1940.
1.3. Zoon van Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael en Louise Wilhelmina Amaranthe Heule. Echtgenoot van Amelia Gerardina van Humalda van Eysinga (1867-1939). Militair. Daarnaast ook actief als beeldend kunstenaar en als familiechroniqueur.
2.1. Middelburg, RA Zeeland: FA De Beer Poortugael (284),198.
2.2. 24 x 19; ca. 50 p.
2.3. Onze familie in 1915
2.4. NL.
3.1. Familieboekje.
3.3. 1915.
4.1. 1914-1915.
4.2. 'Op het oogenblik dat ik met dit verhaal begin, is het december 1915. Behalve enkele landen - waaronder gelukkig ook ons land - is geheel Europa in oorlog.' Beschrijving van hemzelf in 1914 en 1915 en zijn uitgebreide familieleden. 'Nu iets over onze kinderen: Jooske is nu 23 jaar. Zij is 7 mei 1914 dus kort voor de mobilisatie getrouwd met Ludo van den Brandeler. [...] De politiek en de oorlogsverhalen laten Jooske koud. Zij is in andere sferen met haar gedachten: in die van haar kindje, en in hoogere en meer poetische sferen.'

1.1. Beer Poortugael, Jacobus Catharinus Cornelis den.

1.2. 1832-1913.
1.3. Zoon van Diederik Jacob den Beer Poortugael en Hermina Clasina Muller. Echtgenoot van 1) Anna Cornelia Evers (1835-1859) en 2) Louisa Wilhelmina Elisabeth Heule (1829-1889). Militair. In 1879 op verzoek van Kappeyne van de Coppello minister van Oorlog.
2.1. Middelburg, RA Zeeland: FA Den Beer Poortugael (284),95.
2.2. 11,5 x 7,5; 54 p.
2.3. Maart 1892. 10 's morgens bij Graaf Rutger Jan Schimmelpenninck gesproken over de familie. Hij zeide dat de stadhouder der Staten Generaal geen recht hadden iemand tot adel te verheffen.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1892 (10 maart) - 1892 (27 juli).
4.1. 1892 (10 maart) - 1892 (27 juli).
4.2. Gedetailleerd en informatief dagboek waarin veel onderwerpen aan bod komen. Vooral veel informatie over mensen in zijn omgeving (hij lijkt wel een society-verslaggever), gesprekken (soms letterlijke weergave), roddels, zeer intieme informatie. Ook sterke verhalen uit de krant : '22 juni. Men heeft toch dwaze en overdreven menschen. Zo leest men in de Haarl.Ct van heden dat te Limoges is overleden zekere Gilbert Sapin bijg. de hondenvader, 76 jaar, die ruim 150 honden en katten naliet, die hij alleen verzorgde [...]. Ik heb een boek gelezen van Scheidius: Een blik in de Wereld waarin eigenlijk hoofdzakelijk onder verdichte namen de kinderroof door mevrouw Bulkley wordt behandeld.'

1.1. Beer Poortugael, Jacobus Catharinus Cornelis den.

2.1. Middelburg, RA Zeeland: FA Den Beer Poortugael (284),97.
2.2. 34 x 21; ca. 220 p.
2.3. Levensschets van jonkheer Jacobus Catharinus Cornelis den Beer Poortugael.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1897-1912.
4.1. 1832-1912.
4.2. Deze autobiografie is mede gebaseerd op het dagboek van de auteur (zei elders in deze lijst), maar bevat minder saillante details. Uitvoerige beschrijving van zijn jeugd, zijn eerste herinneringen en beelden die hem zijn bijgebleven. Zijn opleiding op de Militaire Academie: karakterbeschrijvingen van zijn medeleerlingen en over zijn ziekte tijdens deze opleiding. Beschrijving van zijn huwelijk en de sterfte van zijn kinderen (3 in een jaar tijd): 'Wij waren onder dat alles gebroken, maar, hoe af naar lichaam en ziel, moest ik den volgenden maand een oefeningsverkenning maken [...].  Mijn arme, nog lijdende Louise moest ik alleen achterlaten en mijn hoofd stond er allerminst na, maar de dienst gebood .' Aan het eind wordt het handschrift bibberig. De autobiografie breekt af midden in een zin: 'Toen ik er vrijdag 8 nov. mee in de Vergadering kwam en'.
Met vele bijvoegsels: foto's, tekeningen, brieven, advertenties, krantenknipsels etc. De auteur houdt rekening met meelezers 'Tot geruststelling van hen die dit zullen lezen, kan ik verklaren dat dit niet is gebeurd.'
6. Het archief (inventarisnummer 98, één omslag) bevat ook  'Autobiografische aantekeningen van J.C.C. den Beer Poortugael'. Onduidelijk of dit door hemzelf is geschreven. Het heeft een andere stijl, is veel korter en geeft ook andere feiten.

1.1. Belmonte, Hanna.

1.2. 1800-1867.
1.3. Echtgenote van de dichter Isaäc da Costa.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil H: XVIII, 49.
2.2. Vier cahiers; ca. 20 x 15,5; 192 p.
2.3. Merkwaardige gebeurtenissen Sedert het jaar 1820 en verder door mevrouw N. da Costa geboren Belmonte.
2.4. NL.
3.1. Dagboek; Autobiografische aantekeningen.
3.3. 1820 (16 januari) - 1865 (16 juni).
4.1. 1820 (16 januari) - 1865 (16 juni).
4.2. Het eerste deel is kroniekachtig met korte, onpersoonlijke aantekeningen omtrent grote gebeurtenissen (huwelijk, belijdenis, zwangerschappen, miskramen, sterfgevallen etc.).  Het tweede deel (autobiografische aantekeningen) begint na een periode van stilzwijgen  van ca. zeven jaar. Directe aanleiding is het overlijden van twee kinderen van het echtpaar Da Costa en de zuster van Hannah Belmonte, welke gebeurtenissen in retrospectief beschreven worden. De stijl is erg persoonlijk en geëmotioneerd. Het derde deel (autobiografische aantekeningen) wordt eveneens geschreven na een periode van stilte en heeft eveneens een dramatische aanleiding: het overlijden van zoon Willem. Het vierde deel heeft meer de vorm van een echt dagboek over de perikelen in het gezin Da Costa.

1.1. Bennink, Th.

2.1. Leiden, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde: H 837.
2.2. 28 x 21; 86 p.
2.3. Weltevreden 1914.
2.4. NL.
3.1. Herinneringen.
3.3. 1964 (voor).
4.1. 1914.
4.2. Beschrijft een jaar in het 'nieuwe' huis op Java. Veel 'couleur locale'. 'We hadden een australisch rijpaard 'lady' heette ze, die trok de deleman, een mooie grote die ruimte bood aan 6 personen, en daarmee gingen we altijd naar school.' Veel beschrijvingen van het dagelijks leven van Nederlanders op Java.

1.1.

Benthien, George Diederich.

1.2. 1767 (Willingen (bij Hannover), 29 oktober) - 1836 (Den Bosch, 1 augustus).
1.3. Zoon van Joachim Benthien, kapitein in het leger van Hannover, en Charlotte Flotho. Echtgenoot (1800) van Machtelina Antonia Alberthoma Chevallier (1781-). Nam in 1787 dienst bij het leger van Hannover. Kwam in 1795 in dienst van het Hollandse leger als sergeant-majoor bij de pontonniers. Kwam in 1810 in Franse dienst. Werd in 1813 door de Pruisen krijgsgevangen gemaakt, in 1814 in vrijheid gesteld. Werd aangesteld in Nederlandse dienst als kapitein en in 1826 als majoor gepensioneerd.
2.1.Dordrecht, Gemeentearchief: collectie handschriften, 1127.
2.2. 35 x 21,5; 53 p.
2.3. Doorloopend verhaal van de dienstverrichtingen der nederlandsche pontonniers onder wijlen den majoor G.D.Benthien 1797-1825.
2.4. NL.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1797-1825.
4.2. Verslag van de militaire loopbaan van de auteur, onder andere tijdens de Russisch-Engelse inval in 1799, veldtochten in Duitsland in 1806-1808, de landing der Engelsen in Zeeland in 1809, de veldtocht naar Rusland in 1812, onder meer betreffende de overtocht van de Berezina. Samengesteld door zijn zoon Anthonie.

1.1. Berdenis van Berlekom, Josine.

1.2. 1878 (Middelburg, 27 juni) - ?.
1.3. Dochter van Johan Pieter Berdenis van Berlekom, arts, en Josina van den Broecke. Echtgenote van ene Keppler. Zuster van Mathilde Wibaut-Berdenis van Berlekom.
2.1. Amsterdam, IISG: archief Wibaut-van Berdenis van Berlekom, 36.
2.2. Fotokopie; 30 x 20; 13 p.
2.3. St. Jansstraat.
2.4. NL.
3.1. Herinneringen.
4.1. 1878- ?
4.2. Beschrijft de gang van zaken in haar ouderlijk gezin. 'Het groote gezin was druk en roerig. Door de veelzijdige en omslachtige praktijk en het spreekuur was Vaders thuiskomst altijd onzeker.
6. In hetzelfde archiefnummer bevinden zich ook herinneringen aan Marie Berdenis van Berlekom. Zie Wibaut-Berdenis van Berlekom.

1.1. Berdenis van Berlekom, Josine.

2.1. Amsterdam, IISG: archief Wibaut-van Berdenis van Berlekom, 37.
2.2. Fotokopie; 40 x 30; 64 p.
2.3. In mijn prille jeugd vormde arm of rijk zijn niet het minste probleem.
2.4. NL.
3.1. Herinneringen.
3.3. 1964.
4.1. 1878-1964?
4.2. Herinneringen aan haar jeugd die weinig persoonlijk zijn, maar vooral gaan over de sociale beweging in Middelburg en Zeeland. Geeft aan hoe in een progressief-liberaal milieu het socialisme ingang vond. 'De partij groeide, de socialistische ideëen vonden steeds mee bijval.'

1.1 Berdenis van Berlekom, Mathilde.

1.2. 1862 (Middelburg, 14 maart) - 1952 (Amsterdam, 22 april).
1.3. Dochter van Johan Pieter Berdenis van Berlekom, arts, en Josina van den Broecke. Echtgenote (1885) van F.M. Wibaut, houthandelaar en vooraanstaand SDAP-politicus. Voorzitster Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclub. Voorvechtster vrouwenkiesrecht en seksuele hervorming.
2.1. Amsterdam, IISG: archief Wibaut-Berdenis van Berlekom, 37.
2.2. Typoscript; 30 x 22; 87 p.
2.3. Jeugdherinneringen van Mathilde Wibaut - Berdenis van Berlekom.
2.4. NL.
3.1. Herinneringen.
3.3. 1942?
4.1. 1862-1895.
4.2. Herinneringen aan haar kindertijd in Middelburg (St. Jansstraat) en het ouderlijk gezin. Levendig geschreven en met tal van details over familie, verjaardagen, uitstapjes en dergelijke. Ze citeert veel uit brieven. Later over haar kennismaking met Wibaut en hun kinderen 'Ik leefde in tweestrijd met mijzelf. Wat het grote geluk van mijn leven zou worden, mijn liefde voor Floor, is moeizaam geboren.' Subtiele en bespiegelende herinneringen, waar inhoud en beschrijving van de dagelijkse gang van zaken op een fascinerend wijze met elkaar verweven zijn.
6. In dit archief ook een brief van haar zuster Marie met enkele herinneringen.

1.1. Beresteyn, Olphert Jan Benjamin.

1.2. 1872-1919.
1.3. Zoon van Paulus Anne van Beresteyn en Eldine Allegonda Gaymans. Echtgenoot (1914) van Geertruida Adriana Tromp (1863-1951). Journalist in Nederlands Indië, correspondent van diverse binnen- en buitenlandse bladen. Hoofdredacteur en directeur van de Gazette de Hollande. Jonkheer.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Geslacht Beresteyn (2.21.018) 305-307.
2.2. Drie delen; 34 x 21; 570 p.
2.3. Het plan om van twee kanten het gebied van Tartar Olmar binnen te dringen is afgestuit op de bezwaren der marine, die beweerde dat men niet veilig te Kroeng Raba ten kunnen landen.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1896-1898.
4.1. 1896-1898.
4.2. Het dagboek bestaat uit drie schriften, getiteld 'Dagboek A', 'Dagboek B' en 'Dagboek C'. Het bevat het (voornamelijk journalistieke) verslag van zijn reizen als correspondent in Nederlands Indië en Berlijn.
'30 november 1897, De opening der Rijksdag heeft niet precies een goede indruk op mij gemaakt. Eerlijk gezegd, had ik mij van deze plechtigheid een andere voorstelling gemaakt.' 'Ik houd mij nog steeds goed op de hoogte der politiek. Ik geloof dat de 'volheid der dagen' staat aan te breken. Van alle zijden hoort men over 'conflictes' en ergens moet de bom barsten.'

1.1. Beresteyn, Paulus Anne van.

1.2. 1824 (Veghel, 21 juni) - 1904 (Den Haag, 18 februari).
1.3. Zoon van Hugo van Beresteyn en Anna de Jong van Beek en Donk. Echtgenoot (1858) van Eldine Allegonda Gaymans (1835-1915). Begon zijn loopbaan als ambtenaar bij de provinciale griffie. In 1847 naar Batavia, als secretaris en later directeur van diverse bedrijven. Later in financiële problemen. Jonkheer.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Geslacht Beresteyn (2.21.018) 190.
2.2. 20 x 16; 70.p.
2.3. Dinsdagmiddag te half vier den [...] November 1847 verliet ik het Ouderlijk huis diep bedroefd en diep bedroefd achterlatende.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Voor zijn ouders.
3.3. 1847-1848.
4.1. 1847-1848.
4.2. Eigenlijk een reisdagboek, vooral van de reis naar Indië. 'Vrijdag 7 jan. [...] het eiland dat gisterenavond zeer flauw te zien was, was nu aan de linkerzijde van het schip, het schemerde nog toen ik op het dek kwam, helaas geheel zwart van kleur, spoedig echter kwam de zon op, ik profiteerde van het schoone en prachtige gezicht op het eiland Anna Bonn.' Met een aantal aquarellen.

1.1. Berg, Willem Otto.

1.2. 1783-1841.
2.1. Den Haag, Rijksarchief Zuid-Holland: FA Berg, 147.
2.2. 20 x 16; 23 p.
2.3. Den 13 augustus 1812 zijnde een donderdag zijn wij te Z. Boemel door den Maire R. de Ruisch aangetekend.
2.4. NL.
3.1. Aantekeningen.
4.1. 1812 (13 augustus) - 1824 (26 april).
4.2. Aantekeningen over gebeurtenissen, vooral in de familiekring, vanaf zijn ondertrouw, zoals geboorten, overlijden, feesten, ziekten en het weer.

1.1. Berg van Saparoea, Johan Lubbert van den.

1.2. 1812-1892.
1.3. Van den Berg van Saparoea is de enige overlevende van het gouverneursgezin Van den Berg, dat tijdens de Pattimura-opstand werd omgebracht. Verder onbekend.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): archivalia geslacht Gevers (2.21.070),560.
2.2. Afschrift; 21 x 14; 42 p.
2.3. Reeds sedert verscheidene jaren was mijn voornemen om aan U mijne kinderen, de treurige geschiedenis op het papier mede te delen, van de wederwaardigheid mij in mijner jeugd overkomen.'
2.4. NL.
3.1. Autobiografische jeugdherinneringen.
3.2. Voor zijn kinderen ter gelegenheid van het toevoegen van 'Saparoea' aan zijn geslachtsnaam.
3.3. 1875.
4.1. 1812-1858.
4.2. Verslag van de omstandigheden waaronder zijn ouders tijdens de Pattimura-opstand omkwamen en hoe hij die gebeurtenis beleefd en verwerkt heeft.
6. Afschrift door schoonzoon Florentin Charles Dufour.

1.1. Bergen Henegouwen, C.Th.

1.2. 1904 (Loosduinen, 8 mei) - ?
1.3. Kweker.
2.1. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum: Verzameling Losse Archivalia, 53.
2.2. Losbladig typoscript; 30 x 21; 64 p.
2.3. Geschiedenis over oprichting en ontwikkeling der vaste planten kwekerij; met vele afdwalingen op prive gebied.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.2. Voor het geval dat er in de verre toekomst nog eens iemand mocht zijn die interesse blijkt met hebben in het begin en ontstaan der vaste planten kwekerij van Bergen Henegouwen.
4.1. 1904-1971.
4.2. Persoonlijke herinneringen die veel meer omvatten dan alleen de geschiedenis van de plantenkwekerij. 'Wat een onbetrouwbaar geval is toch het menselijk geheugen, telkens betrap ik mijzelf erop, dat het een of ander geval toch wel een paar jaar vroeger of later heeft plaats gehad dan ik eerst dacht.' Goed geschreven en bij vlagen vermakelijk. Met bijgevoegde tekeningen.

1.1. Bertold, I.J.

1.3. Stuurman in de koopvaardij.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek, A IV 2 180.
2.2. 22 x 29,5; 314 p.
2.3. Herinneringen en schetsen van mijne reis naar Batavia en terug met het fregat Schip Johanna Gezagvoerder C.J. Jonker van den 2de Januari tot den 22ste Februari 1819 door den 2den  stuurman I.J. Bertold.
2.4. NL.
3.1. Herinneringen.
3.2. Voorrede: 'omdat ik veel ledigen tijd kreeg, en omdat die reis ook als een bijzonderen aangemerkt kan worden, door de vele omstandigheden daarop voorgevallen, die ons leven meer dan eens in gevaar hadden gebragt' en 'als een blijvend, en zichtbaar aandenken voor mij zelve, of voor hen die later bezitters daar van moge worden.'
3.3. 1856 (11 november).
4.1. 1817 (juli) - 1819 (22 februari).
4.2. Gedetailleerde herinneringen aan het leven aan boord, de bemanning en de passagiers (o.a. 'een docter uit Berlijn [...], ging om een teleurgestelde liefde naar Oost-Indië [...] scheen op de meesten een vlekje, hetzij groot of klein te rusten') en de ontberingen onderweg ('de burger die warm thuis zit heeft geen weet van de ontberingen die de zeeman zich getroost om voor hen thee, koffie en suiker te halen'). Beschrijving van de eerste stoomboot die hij ziet ('toenmaals pas uitgevonden'), Neptunusfeest, haaienvangst, passeren St. Helena (waar de laatste nieuwtjes over Napoleon van de Engelsen worden vernomen), verblijf in Zuid-Afrika, het sociale leven in Kaapstad en Batavia .

1.1. Beukema, Jan Kz.

1.2. 1817 - ? 
1.3. Zoon van Klaas Jan Beukeman (1789-1860) en Aafke Willems Smit. Boer.
2.1. Groningen, Groninger Archieven: FA Nanninga (561) - 8.
2.2. 20 x 16; 40 p.
2.3. Dagboek gehouden door Jan Kz. Beukema, op zijne reize van Zuurdijk, Provincie Groningen over Holland, naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika, in het jaar 1835.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1835.
4.1. 1835.
4.2. In feite een reisbeschrijving in de vorm van een dagboek.
6. Interessant archief met meer reisbeschrijvingen van een winkelier (boekhandelaar?) te Baflo, Groningen (onder meer een lijst van een leesgezelschap). In de UB Amsterdam bevinden zich brieven van Klaas Beukema over zijn reis naar de VS aan zijn familielid te Baflo (verzameling Potgieter). Zie ook in hetzelfde archief (zelfde doos 8) 'Herinneringen aan mijne reis naar Amerika, in 1868'.

1.1. Beuningen, Daniel George van.

1.2. 1877 (Utrecht, 4 maart) ‑ 1955 (Arlesheim (Zwitserland), 29 mei).
1.3. Zoon van Hendrik Adriaan van Beuningen en Ann Lavinia Brain . Echtgenoot van 1) (1905) Maria Adriana Schout Velthuijs (1882‑1926), 2) (1929-echtscheiding 1937) Odette Paule Fernande Ragoulleau en 3) Alberta Eveline Charlouis (1896-?). Rotterdams zakenman, directeur Steenkolen Handels Vereniging, daarnaast vele andere functies in Rotterdam. Belangrijk kunstverzamelaar die zijn collectie aan het mede naar hem vernoemde Boymans-van Beuningen museum schonk.
2.1. Rotterdam, GA Rotterdam (handschriftenafdeling I): 326.
2.2. Typoscript; 28 x 20; 168 p.
2.3. Jeugd en personalia. Het is niet dan met schroom, dat ik dit eerste hoofdstuk aanvang.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. 1945.
4.1. 1877-1945.
4.2. Uitvoerige memoires over zijn jeugd en de vele functies die hij vervulde in Rotterdam. 'Vader was een hard werkend man, die naar de trant van die dagen, behalve zijn gewone werk nog heel wat arbeid op ander terrein, maatschappelijk en sociaal, verzette.' Beschrijft talloze ondernemingen in Rotterdam en de haven. Vele persoonlijkheden komen in deze memoires voor. '1905 was ook verder een gewichtig jaar voor de S.H.V. De firma's van Nievelt & Co. en P.W. Louman werden met personeel en materieel overgenomen. [...] Maar reeds in 1928 en '29 had ik, teneinde de werf gaande te houden, opdracht moeten geven enige voor die tijd moderne snelvarend stoomschepen van ca. 10.000 ton op stapel te zetten.' Interessant voor de geschiedenis van de Rotterdamse haven.
6.  In Den Haag, (NA (tweede afdeling): FA van Beuningen (2.21.230) 58) bevindt zich een kopie van dit egodocument.

1.1. Beuningen, Hendrik Adriaan van.

1.2. 1841 (Rossem, 18 juni) - 1908 (Utrecht, 7 februari).
1.3. Zoon van Willem van Beuningen (1811-1899), hervormd predikant, en Adriana Maria Boonen. Echtgenoot (1866) van Ann Lavinia Brain (1847-1943). Oprichter en mededirecteur Steenkolen Handelsvereniging, lid Tweede Kamer.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA van Beuningen (2.21.230),32.
2.2. Zes delen; 20 x 17; 210 p.
2.3. Begin 12 october 1856 Vianen. Zaterdag. 's Morgens hadden wij tot een uur les. Om een uur vertelde Mijnheer ons eene compositie.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1856 (12 oktober) - 1857 (4 juni).
4.1. 1856 (12 oktober) - 1857 (4 juni).
4.2. Begonnen op zestienjarige leeftijd. Beschrijft de school en andere bezigheden. 's Morgens kwamen wij om weinig over 6 beneden. Wij hadden les tot een uur. Toen gingen wij wandelen. wij gingen dezelfden weg al gisteren. [...] Donderdag 18 december. Gisteravond is Mr. Zandolt de journallen komen lezen. Ernst Bunge had in zijn journal gezet dat Mr. Zandolt gek was, en Evert Tuesmondt[?] dat Mr. Schuurmans altijd valsch markeerde. Ongelukkig voor die jongen kwam Mr. Zandolt dat te lezen. [...]
Aanvankelijk vrij monotome beschrijvingen, later meer variatie.
6. Zie ook het 'agendadagboekje' van Ann Lavinia Brain uit 1859.

1.1. Bicker, Adèle Amélie.

1.2. 1807 (Amsterdam, 9 april) - 1873 (Amsterdam 30 augustus).
1.3. Dochter van jonkheer Henric Bicker (1777-1834) en Willemina Jacoba van Hoorn (1776-1853).
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Bicker (195),566A.
2.2. 21 x 12,5; 90 p.
2.3. Ce jour meuble m'à été offert par Mademoiselle Catherine Pluym en souvenir de ses francailles [...] frère Daniel Bicker.
2.4. FR; NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1838-1872.
4.1. 1838-1872.
4.2. Beschrijving van allerhande gebeurtenissen in de familiekring, met forse tussenpozen. 'Après avoir passé des semaines bien douloureuses je [...] retrouver le souvenir, afin de me rappeler le temoignages de l'amour de Dieu [...] Juillet 59, Je suis revenue hier de Bennebroek, ou j'ai joui pendant plus de trois semaines d'un bonheur.' Voor het grootste deel in niet makkelijk leesbaar Frans. Voorin het dagboek bevindt zich een getypte stamboom en een naamregister, gemaakt door een familielid.

1.1. Bieberstein Rogalla Zawadsky, René Charles Ghislain Marie de.

1.2. 1862 (1 april) - 1946 (12 augustus).
1.3. Zoon van Frédéric Henri Joseph Bieberstein Rogalla Zawadsky en Rosalie Marie Sabine Hubertine Michiels van Kessenich. Raadsheer gerechtshof te Den Bosch.
2.1. Utrecht, RA Utrecht: FA Van Rijckevorsel (R 87),781.
2.2. 21 x 17; 30 p.
2.3. Maandag 24 Oct. heb ik een brief naar mijne Grootouders de Bieberstein, om hun geluk te wenschen bij gelegenheid hunner vijftigjarige echtvereniging op Dinsdag 25 Oct. 1870, geschreven.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1870 (oktober) - 1871 (december).
4.1. 1870 (oktober) - 1871 (december).
4.2. Verslag van de dagelijkse bezigheden en ontwerpen van brieven aan familieleden. Tevens observaties over de Frans-Duitse oorlog van 1870. 'Toen wij t'huis kwamen gingen we spelen en pas waren we begonnen of wij hoorden een hevig gebel, niemand dan Papa durfde de deur te openen. Papa was pas in de gang of hij zeide: Maar mijn heer Sint Nicolaas, wat zijt u groot geworden. Toen hij met zijne knecht Hans Michels binnen kwam vroegen wij hoe oud hij was.'
6. Aan het einde zijn er pagina's uitgescheurd.

1.1. Bijlo, Jeanne (a) ; Bijlo, Marie (b).

1.2. a: 1887 (Helmond) 1973 (Dordrecht); b: 1889 (Helmond) 1973 (Bilthoven).
1.3. Dochters van Daniël Bijlo, telegrafist, en Marie Sterk. Jeanne was onderwijzers en actief lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Den Bosch. Huwde in 1911 Henk Zijlstra. Marie was telegrafiste, trouwde in 1921met Gerard Laros.
2.1. Amsterdam, IIAV: collectie egodocumenten, 150.
2.2. 20 x 17; 244 p.
2.4. NL
3.1. Jeugdherinneringen.
3.3. Ca. 1970?
4.1. Ca. 1890-1900.
4.2. Gezamenlijk geschreven herinneringen aan hun kinderjaren te Helmond, de omgeving, spelen, buren en familie, school.

1.1. Bijvanck, Geertrudus Cornelis Willem.

1.2. 1848 (Amsterdam, 10 november) - 1925 (Den Haag, 6 december).
1.3. Zoon van Gerard Marinus Bijvanck en Henrietta Christina Fuhri. Echtgenoot van Clara Everharda Cramerus. Bibliothecaris Koninklijke Bibliotheek van 1895-1921. Schrijver van literair-historische en geschiedkundige werken.
2.1. Leiden, UB: Hs. BPL 2427.
2.2. Drie delen; 20 x 17; 700 p.
2.3. Dagboek. Dans ces temps l'homme desire immensément, mais veut faiblement.
2.4. NL; FR.
3.1. Dagboek.
3.2. Door te schrijven, door je niet alteveel aan de phantasie over te geven kan men opstrijden tegen die menigte van holle dromers.
3.3. 1866-1906.
4.1. 1866-1906.
4.2. Uitvoerig en langlopend dagboek, beschouwend en intiem. '2 aug. 1866, Veel te weinig te zeggen. Gewerkt niets, gedacht weinig, gefantaseerd niets.' Hier en daar met gedichtjes. Ook beschrijvende gedeelten, onder meer over zijn verblijf in Parijs. Achterin een aantal briefjes: '2 augustus 1867. Ik moet het mijn dagboek toch zeggen, hoe gelukkig ik ben; mijn eenigen vertrouweling voor wien ik luid mijn vreugde mag uitzingen, en dien ik zonder te blooizen mijn heiligste geheimen mag toefluisteren.'

1.1. Boelen, Jacobus.

1.2. 1791 (Amsterdam, 16 mei) - 1876 (7 april).
1.3. Zoon van Johannes Boelen, gezagvoerder O.I.C. Huwde in 1829 Anna Elisabeth Schuurman (1799-1886). Lid Hoog Militair Gerechtshof. Vice-admiraal.
2.1. Den Haag, NA (eerste afdeling): FA Boelen (1.10.08),131.
2.2. 35 x 25; 872 p.
2.3. Dit handschrift is samengesteld uit herinneringen en gehouden aantekeningen gedurende mijn leven.
2.4. NL.
3.1. Memoires samengesteld uit dagboekaantekeningen.
3.2. Boekstaven van veranderingen voor de zeeofficier: 'Vele van die gebeurtenissen, welke gij beleefd hebt, kunnen in onze dagen niet meer.'
3.3. 1870.
4.1. 1791-1850.
4.2. Uitvoerige memoires met tal van beeldende herinneringen aan de schooltijd, de komst van  de Fransen: '[...] en ook in mijn herinnering [...] liep ik van de stoep de voorbijgaande soldaten tegemoet hun in gebroken Fransch Bonjour Citoyen toe te roepen. [...] bij welke gelegenheid ik meermalen over groote mannen, koningen en vorsten hoorde spreken. Ik maakte in mijn kinderlijke voorstelling de verbeelding dat alleen koningen zulke groote waren en dat die zulk een lengte hadden, dat zij vanaf de straat door de ramen van de bovenkamer konden kijken, waarin ik sliep. [...] Ik moet een onhandelbare knaap geweest zijn, althans van mij was zoodanig een faam door geheel Doesburg verspreid en toch weet ik mij niet van mijzelf te herinneren dat ik immer een moedwillig voornemen gehad heb om ondeugend te zijn.' Verdere uitvoerige verslagen van zijn carrière van matroos tot vice-admiraal, krijgsgevangenschap bij de Engelsen, verslag van een gevecht voor de rede van Toulon en uitvoerige verslagen van tochten in de Indische Archipel.

1.1. Boers, George.

1.2. 1811-1887.
1.3. Legerofficier.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek Gr 93-364.
2.2. Typoscript (afschrift); 29,5 x 21, 96 p.
2.3. Zoo is dan het gewigtig oogenblik daar!
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Voor zijn familie en vrienden.
3.3. 1842 (11 mei) - 1842 (30 september).
4.1. 1842 (11 mei) - 1842 (30 september).
4.2. Levendig geschreven dagboek begonnen aan boord van het fregatschip Admiraal van Kinsbergen tijdens een reis naar Oost-Indië (aankomst 8 augustus 1842), als officier van een legerdetachement. Beschrijving van het leven aan boord (sociale leven, verveling, medepassagiers, straffen, anekdotes, herinneringen aan thuis). Gevolgd door een naschrift uit Weltevreden over de (werk)omstandigheden in Oost-Indië: 'men [moet] zeggen dat het Gouvernement de Militaire stand [...] als zeer stiefmoederlijk bedeeld heeft'.
6. Afschrift door N.M. Joon-Schnittmann. In het Maritiem Museum Rotterdam bevindt zich eveneens een afschrift. Het Maritiem Museum Rotterdam bezit eveneens een kopiescheepsjournaal van deze reis.

1.1. Boetzelaer, Johan Willem van.

1.2. 1848 (Leeuwarden, 17 januari) - (1939 (Keulen, 2 oktober).
1.3. Zoon van Jan Willem Lodewijk van Boetzelaer (1819-1883) en Johanna Meyneke (1827-1891). Echtgenoot van Jenny Luise Heydweiler (1857-1919). Consul van Nederland te Krefeld.
2.1. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie: FA Boetzelaer (0032) 54.
2.2. 30 x 21; 13 p.
2.3. Lebenserinnerungen.
2.4. DU.
3.1. Autobiografie.
3.2. 'dasz die Kinder so viel als möglich von ihren Eltern und Vorfahren wissen sollen [...]'
3.3. 1917-1928.
4.1. 1848-1928.
4.2. Begint met een beschrijving van zijn voorouders, hun ambten en hun bezittingen. Uitvoeriger over zijn vader en het huwelijk van zijn ouders, 'Je älter ich wurde und je mehr ich darüber nachdenke wie meine Eltern mich und meine Geschwister erzogen haben, desto mehr steigen sie in meiner Liebe und in meiner Achtung.' Vrij afstandelijk verslag van zijn jeugd, de opleiding tot ingenieur en zijn huwelijk.

1.1. Boetzelaer, Wilhelmina Elisabeth Charlotta van.

1.2. 1837-1905.
1.3. Dochter van Christiaan Willem Johan van Boetzelaer (1806-1872) en Elisabeth Charlotte Petronella Both Hendriksen (1809-1880). Echtgenote (1868) van Constantijn Theodoor, baron, later graaf van Lynden van Sandenburg (1826-1885). Jurist, minister van Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën. Vertrouwd raadsman van koning Willem III. Wilhelmina was dame du palais van koningin Emma.
2.1. Utrecht, RA Utrecht: FA Lynden van Sandenburg (R 11) 1.
2.2. Zeventien delen; diverse formaten; ca. 2120 p. (echter veel agenda blaadjes met slechts een paar zinnen).
2.3. 1 februarij 1868. 's morgens en 's middags thuis veel kunnen afdoen - lange brief aan Agathe v. Haamen.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1868-1905.
4.1. 1868-1905.
4.2. Verslag van dagelijkse bezigheden, met enkele mijmeringen. Er missen enkele jaren. Vermeldt veel preken, o.a. van Gunning en Beets. Veel bezoeken en logeerpartijen. '30 aug 1868. 's middags bij v. der Maree - 's morgens en 's avonds heerlijk met Theo gelezen. [...] 's avonds vrij verveeld op Hardenburgh ter eere van E. de Beaufort, dit leven kost mij veel strijd - zoo nietig - en onbeduidend. [...] Donderdag 15 juny 1871. Bittere teleurstelling! Mackay gekozen! [...] 30 dec. 1880, kinderen om te spelen - ik om half 5 bij de koningin.' In de latere jaren zijn er hiaten en zijn de aantekeningen meer bespiegelend. Ze vermeldt de bezoeken aan koningin Emma, maar geeft weinig details.

1.1. Bohl, Joan.

1.2. 1836 (Zierikzee, 8 oktober) - 1908 (Amsterdam, 21 oktober).
1.3. Zoon van Jan Bohl en Johanna Thans. Advocaat en letterkundige, o.a. vertaler van Dante.
2.1. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum: collectie Bohl 756.
2.2. Losbladig; 29 x 22; 102 p.
2.3. De nacht is helder. De klok van het stadhuis sloeg tegen de verwachting reeds half twaalf.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1903-1904.
4.1. 1839-1858.
4.2. Onvoltooide levensbeschrijving. Mooi, enigszins literaire en  in de derde persoon geschreven. 'Het was een schoone dag vol zon, toen de diligence Noia van Zierikzee naar Zijppe reed, waar hij op de stoomboot 'Telegraaf' plaatsnam naar Antwerpen.' Veel historische beschrijving, onder anderen over Napoleon III.

1.1. Boissevain, Annette Jeanne Sophie.

1.2. 1808 (Amsterdam, 29 mei) - 1890 (Amsterdam, 10 juni).
1.3. Dochter van Daniël Boissevain (1772-1834), koopman, en Johanna Maria Retemeijer (1776-1820).
1.2. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 212.
2.2. 16 x 10; 120 p.
2.3. 1849 Januarie 1 Maandag. Zeer koud Therm: om 9 uur 26, en hangende op de binnenpl: wijst nog 3 a 4 graden.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1849-1850.
4.1. 1849-1850.
4.2. Gedurende anderhalf jaar volgehouden dagboek, wellicht deel van een langer geheel. Beschrijvend, veel over het weer. Bezoeken van nichtjes: 'De 4 oudste meisjes van Eduard en Emma bij ons gegeten, Annetje voor de eerste keer om 12 uur meede gekomen, en tot 4 uur gebleven, zij was heel lief en vrolijk. Maria voelde zich niet heel wel doch wilde toch zoo gaarne koomen. De poppenkast gespeeld, en de polka kinderen gedanst.'
Goed verslag van de dagelijkse gang van zaken.

1.1. Boissevain, Caroline Auguste Antoinette Sophie.

1.2. 1868 (Amsterdam, 18 september) - 1945 (Haarlem, 18 april).
1.3. Dochter van Gideon Maria Boissevain (1837-1925) en Louise Caroline toe Laer (1837-1915). Echtgenote 1889 van Gideon Stephanus de Clercq (1862-1942), redacteur Algemeen Handelsblad.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394) 766.
2.2. Het was den 18 september. 's morgens heel al vroeg werd ik wakker, ik geloof, dat het uit opgewondenheid kwam, want ik had zoo naar mijn verjaardag verlangd.
2.3. 32 x 25; 60 p.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1884-1885.
4.1. 1884-1885.
4.2. Eigenlijk een dagboek met een plakboek. Veel kaartjes, krantenstukjes, gedroogde bloemen en dergelijke. Echt een meisjesdagboek met veel 'Ik had dol veel plezier gehad.' Veel over haar latere man Gideon de Clercq. Geeft een goed beeld van het leven van een jonge dame van haar stand. Voorin staat 'Deel II', maar of er een deel I is geweest is niet duidelijk, in ieder geval is het niet aanwezig in het archief.
6. Inventarisnummer 767 bevat enkele bijlagen op dit dagboek.

1.1. Boissevain, Charles Walrave Daniël.

1.2. 1866 (Amsterdam, 26 juni) - 1944 (Genève, 24 september).
1.3. Zoon van Jan Boissevain (1836-1904) en Petronella Brugmans (1838-1905). Echtgenoot (Montreal, 1892) Willemina de Vos (1869-1951). Consul-generaal van Nederland te Montreal, assuradeur te Amsterdam.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 644-645.
2.2. Twee delen; 20 x 17 en 16 x 10; 170 p.
2.3. Dagboek bijgehouden door Charles Daniël Walrave Boissevain.
2.4. NL; FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1879; 1886; 1891-1892.
4.1. 1879; 1886; 1891-1892.
4.2. Zoals zoveel leden van de familie Boissevain begint Karel op dertienjarige leeftijd een dagboek met tekeningetjes in de marge, maar hij houdt dit slechts vierentwintig pagina's vol, voornamelijk over het weer en het dagelijks leven. In 1886 (een pagina Frans) en 1891 begint hij opnieuw een dagboek  (140 pagina's) Hij woont in die tijd in Montreal. Beschrijving van zijn leven aldaar. Veel over het weer. 'Brief geschreven aan Wil. 's avonds gelezen in the quire's Daughter door Frances Pearl.'

1.1. Boissevain, Daniël.

1.2. 1772 (Amsterdam, 18 oktober) - 1834 (Amsterdam, 25 november).
1.3. Zoon van Gedeon Jeremie Boissevain (1741-1802) en Marguerite Quien (1746-1808). Echtgenoot (1795) van Johanna Maria Retemeijer (1776-1820). Koopman, medeoprichter van de firma Retemeijer & Boissevain, vanaf 1812 firma Boissevain & co.
2.1. Amsterdam, Gemeentearchief: FA Boissevain (394), 23.
2.2. 32 x 10; 562 p.
2.3. [...] komst der Franschen die reeds te Haarlem en op de Amstelv. weg zijn geinkwartierd. In de goederen niets te doen. Effecten flauw.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1810 (3 juli) - 1834 (18 november).
4.1. 1810 (3 juli) - 1834 (18 november).
4.2. Aantekeningen over dagelijkse bezigheden, bezoeken aan de Beurs, sociëteit Doctrina en de kolfbaan, familiebezoeken, inkwartiering, bezoek van Napoleon aan Amsterdam in 1811, gebeurtenissen van 1813, lectuur, visites, maaltijden, contacten met ondermeer de familie De Clercq, de Belgische Opstand, gezondheidstoestand, reisjes, onder meer naar Kleef in juli 1823, het weer.
6. Het dagboek over de jaren 1788-1809 is door de auteur vernietigd.

1.1. Boissevain, Daniël.

1.2. 1831 (Amsterdam, 26 november) - 1849 (Amsterdam, 29 september).
1.3. Zoon van Gideon Jeremie Boissevain (1796-1875) en Maria van Heukelom (1801-1866).
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 295.
2.2. Vijf cahiers; 21 x 16; 600 p.
2.3. Ik had mij reeds lang voorgenomen een dagboek te beginnen [...].
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Op aandringen van zijn vader: 'hoe vroeger gij eraan begint [het bijhouden van een dagboek], hoe meer genoegen gij ervan zult smaken als gij wat ouder wordt.'
3.3. 1846 (juni 6) - 1849 (september 4).
4.1. 1846 (juni 6) - 1849 (september 4).
4.2. Op veertienjarige leeftijd begonnen dagboek, volgehouden tot ruim drie weken voor zijn overlijden (zie daarover ook de dagboeken en andere documenten van zijn vader Gideon). Dit dagboek moet in samenhang gezien worden met de dagboeken van zijn broers Walrave en Jan. Het begint met het ophalen van herinneringen aan zijn vroegste jeugd. Uitvoerig en goed geschreven dagboek met in de marge hier en daar tekeningen. Beschrijft zijn bezigheden, visites en algemene gebeurtenissen. 'Tot half vier op het kantoor gewerkt als [...] een ijverige stuk jongen [...]. Wal maakte weer een vers, dat nogal aardig is, die jongen moet maar dichter worden, der zit niks anders op.' In de latere schriften ook aandacht voor de politieke verwikkelingen in Europa 1848.

1.1. Boissevain, Gédéon Jérémie.

1.2. 1863 (Amsterdam, 18 februari) - 1881 (Amsterdam, 18 augustus).
1.3. Zoon van Jan Boissevain (1836-1904) en Petronella Brugmans (1838-1905).
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 599-600.
2.2. Twee delen; 21 x 16; 80 p.
2.3. Journaal A loopende over ons Buitenverblijf te Velp-Beekhuizen.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. 'Waarom begin ik dit journaal aan te leggen? Ma foi, je ne sais rien!'
3.3. 1875; 1879-1880.
4.1. 1875; 1879-1880.
4.2. Levendig op twaalfjarige leeftijd geschreven verslag van een verblijf te Velp. In de marge tekeningen. Over uitstapjes, ziektes en voorvallen: 'Aan den waterval hadden wij ook veel plezier. Kees en ik plaagden elkander met een langen taak waarop ik, zeer verwoed, zijn hoed in de beek smeet, die daardoor groot gevaar liep door den waterval meegesleurd te worden.' Het tweede deel begint in 1879 en is veel rijper, 'Heden zal over ons gedecideerd worden O God der Onbeschaamdheid! sta mij bij (over zijn examens). En over zijn vertrek naar Engeland in zijn laatste levensjaar.

1.1. Boissevain, Gideon (Gedeon) Jeremie.

1.2. 1796 (Amsterdam, 13 juni) - 1875 (Amsterdam, 14 mei).
1.3. Zoon van Daniël Boissevain (1772-1834), koopman, en Johanna Maria Retemeijer (1776-1820). Echtgenoot van 1) Antoinette Elizabeth Klijn (1796-1817), 2) Judith van Walree (1804-1827) en 3) Maria van Heukelom (1801-1866). Koopman te Amsterdam. Kapitein Landstorm.Kerkmeester Waalse gemeente.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 105.
2.2. 23 x 18; 11 p.
2.3. 1796 13 juni, geboren des ochtends ten 4 ure van Daniel en Johanna Maria Retemeijer.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1823.
4.1. 1796 (13 juni) - 1823 (25 april).
4.2. Korte autobiografische aantekeningen, die uitvoeriger worden naarmate de tijd voortschrijdt. Over de zwangerschap van zijn vrouw en haar overlijden: '1817 16 october. Des avonds ten nagenoeg half twaalf overleed aan de gevolgen van herhaalde en hevig stuipen mijne tedergeliefde echtgenote [...] den vorige dag was zij nog vrijwel alleenlijk over haar pijn in het lijf klagende, om welke reden wij onzen Docter Gruelmann lieten halen.'
6. Zie tevens de inv.nrs. 118-126, beschouwingen van Gideon Boissevain over het overlijden van verwanten en algemene zaken. Het archief bevat verder onder meer correspondenties.

1.1. Boissevain, Gideon (Gedeon) Jeremie.

1.2.1796 (Amsterdam 13 juni) - 1875 (Amsterdam, 14 mei).
1.3. Zoon van Daniël Boissevain (1772-1834), koopman, en Johanna Maria Retemeijer (1776-1820). Echtgenoot van 1) Antoinette Elizabeth Klijn (1796-1817), 2) Judith van Walree (1804-1827) en 3) Maria van Heukelom (1801-1866). Koopman te Amsterdam. Kapitein Landstorm.Kerkmeester Waalse gemeente.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 65.
2.2. Twee delen; 18 x 23,5; 61 p.
2.3. Mémoires d''un homme obscur.
2.4. FR.
3.1. Autobiografie.
3.2. De auteur heeft, al is hij nauwelijks drieëndertig jaar, het plan opgevat zijn herinneringen op te schrijven om het verdriet van zijn eenzaamheid te bekorten; later zou men geïnteresseerd kunnen zijn in iemand als hij. Uit deze herinneringen zou men kunnen leren hoe vastberaden onderworpenheid aan Gods wil en een onbevlekt geweten rust en zelfs momenten van geluk kunnen brengen in een leven dat anders al te rustloos zou zijn, want 'nous vivons par le coeur et [...] ce coeur a été cruellement éprouvé'.
3.3. 1829.
4.1. (1795) 1796 (13 juni ) - 1829 (29 juni).
4.2. Beschrijving in beschouwelijke termen van het leven van de auteur, over grootouders en ouders, zaken van vader, loopbaan, onderwijs, gevoelens voor vrouwen, godsdienstige opvoeding, lectuur, gemoedstoestand, zwager Willem de Clercq, een reis met zwager Jacques Elie Pauly naar Duitsland (1819).

1.1. Boissevain, Gideon (Gedeon) Jeremie.

2.1. Amsterdam, GA Amsterdam:, FA Boissevain (394), 106,107.
2.2. 10x32; 1850p; (losse katernen) 16x20; 900p; 18 schriften.
2.3. 1834 Bij het overlijden van mijn dierbaren vader Daniel Boissevain, welke de gewoonte had, dagelijks op te teekenen, wat hem en de zijnen aanging, heb ik dit dagverhaal aangevangen, op dat eenmaal mijn kinderen... genoegen daarvan hebben mogen.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Voor zijn kinderen.
3.3. 1834-1875.
4.1. 1834-1875.
4.2. Zeer uitvoerig dagboek in goed leesbaar handschrift. Dagelijks verslag van bezigheden. Veel over ziekten: 'Daniel heeft eene rustige nacht gehad is vrij van koorts, neemt toe in beterschap. Jan koortsig in bed. Jacob Pieter hoestende; Karel hoestende, Annet ongesteld. Chris kindermeid ongesteld.'
Vermeldt veel over zijn kinderen en hun lotgevallen. Ook o.m. over zijn betrekkingen met de familie de Clercq (Willem, Gideon e.a.). Het deel in kartenen loopt van 1834 tot 1870. Vanaf 1859 begint een parallel dagboek in schriftjes met een verwijzing naar zijn 'Memoires'. Dit loopt van 1859 tot 1875 en is nogal beschouwend, met regelmatig terugblikken op zijn leven. Ook over leeservaringen: '1863, Ik lees met genoegen het leven van Walter Scott, hij hield ook dagverhaal van zijn leven, het is aandoenlijk om te lezen...' Geeft een goed beeld van zijn leven, interessant ook door de vele namen en contacten.

1.1. Boissevain, Gideon (Gedeon) Jeremie.

2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 109.
2.2. Drie cahiers; 20 x 16 en 31 x 18; 123 p.
2.3. Mars 1858 Après vingthuit ans de repos je reprends la plume pour continues mes mémoires.
2.4. FR.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1857/1858.
4.1. 1829-1858.
4.2. Levensbeschrijving in tweevoud (een klad- en een netexemplaar). Beschrijft dezelfde onderwerpen als de dagboeken (zie elders in deze lijst): familie, huwelijk, betrekkingen en dergelijke. Ook leeservaringen, 'En litterature même vacillation au début de mes lectures de gout apart du tragiques de Racine.' Eindigt beschouwend.

1.1. Boissevain, Gideon (Gedeon) Jeremie.

2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 70.
2.2. 21 x 33; 22 p.
2.3. Gideon Jeremie Boissevain nu circa 78 jaren ontving voor eenigen tijd de opteekeningen van zijn zwager Willem de Clercq ten geschenke van zijne weduwe Carline Charlotte de Clercq geb. Boissevain.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. 'De lectuur van die opteekeningen [van Willem de Clercq] hebben mij opgewekt om aanteekeningen te houden van eenige herinneringen en die neer te schrijven van mijn eigen levensloop die wellicht mijne kinderen en kleinkinderen van eenig nut zouden kunnen zijn en zonder aanspraak te maken op eenige lof zal ik mijne gedachten en herinneringen optekenen zoals zij mij voor de geest komen.
3.3. Ca. 1874.
4.1. 1796-1874.
4.2. Beschrijving van vooral het latere leven van de auteur, met nadruk op tegenslagen, zoals het overlijden van zijn derde echtgenote, Maria van Heukelom, in 1866. Verder mededelingen over familieleden.

1.1. Boissevain, Gideon Maria.

1.2. 1837 (Amsterdam, 15 juli) - 1925 (Bloemendaal, 19 november).
1.3. Zoon van Daniël Boissevain (1804-1878) en Caroline Louise Mollet (1811-1894). Echtgenoot (1860) van Louise Caroline toe Laer (1837-1915). Lid firma Holjé & Boissevain, bankiers. Had vele maatschappelijke functies, o.a. bij de Vereeniging voor de Statistiek in Nederland, redacteur De Economist etc.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 516.
2.2. Losbladig; 28 x 22; 95 p.
2.3. Korte Autobiografische Aantekeningen.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1909.
4.1. ?-1909
4.2. 'Mijne aantekeningen, dit zij nog even opgemerkt, zullen uitsluitend mijnen maatschappelijke werkkring betreffen'. Maar hij beschrijft ook zijn jeugd en zijn 'onvoldoende' opleiding. Later over allerhande zaken en affaires betreffende de firma Holjé en Boissevain. Fascinerende beschrijving van ambities en de verwezenlijking daarvan.

1.1. Boissevain, Jan.

1.2. 1836 (Amsterdam, 12 december) - 1904 (Bellagio (Lombardije), 13 mei).
1.3. Zoon van Gideon Jeremie Boissevain (1796-1875) en Maria van Heukelom (1801-1866). Echtgenoot (1862) van Petronella Gerharda Johanna Brugmans (1838-1905). Lid firma Boissevain en Co. Reders. Had veel maatschappelijke functies, onder meer bij de spoorwegen, Vereeniging ten behoeve Arbeiders Klasse, scheepsbouw, bankwezen etc.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 375.
2.2. Eenendertig cahiers; 21 x 16; 1250 p.
2.3. Dagboek van J. Boissevain 1e deel; 'S ochtends naar School.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1849 (Maart) - 1867 (oktober).
4.1. 1849 (Maart) - 1867 (oktober).
4.2. Op dertienjarige leeftijd begonnen dagboek dat bijna twintig jaar volgehouden wordt. Het tweede schrift (augustus 1849 - augustus 1850) ontbreekt. Dit dagboek doet denken aan de dagboeken van zijn broers Daniël en Walrave. Het is eveneens geïllustreerd met tekeningen. Beschrijft trouw zijn dagelijkse besognes en belangstellingen, maar geeft zich zo nu en dan over aan bespiegelingen. '1852. Alweer een jaar voorbij, als een droombeeld verdwenen. Wij zijn 1852 ingetrokken; wat zal het ons doen? Natuurlijk beide, lief en leed [...]. Zonderling ding, die toekomst; als een ondoordringbare brei bedekt zij al wat wij zullen doen en denken.' Ook een enkele leeservaring komt aan de orde. Het dagboek gaat veel langer door dan de dagboeken van zijn broers, die vroeg overleden.
6. Dit dagboek wordt in inventarisnummer 377 voortgezet met een zakelijk deeltje over de oprichting van de Stoomvaart Maatschappij Nederland, 1869-1883.

1.1. Boissevain, Jan.

2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 378-379.
2.2. Twee delen; 18 x 12; 70 p.
2.3. Gédéon Jérémie.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1863-1884.
4.1. 1863-1884.
4.2. Dagboek van Jan Boissevain over zijn kinderen Gédéon en Maria. Beschrijft hun ontwikkeling en jeugd: 'Zijn [Gédéons] karakter ontwikkelt zich gunstig. Hij is zeer waarheidslievend. Hij blijft een prikkelbaar zenuwgestel houden en is daardoor spoedig tot tranen bewogen.' Gédéon overlijdt in 1881 op achtjarige leeftijd. Het meeste van dit dagboek is daarna als herinnering geschreven, aangrijpend en persoonlijk.
In het tweede deeltje een paar pagina's over zijn dochter Maria, die in 1959 overlijdt. '1878, Zeer voorspoedig te wereld gekomen. De champagneflesch voor de moeder gereed gezet, werd geledigd door de groote kinderen.' Net als bij Gédéon ontwikkelingsschetsen en karaktertekeningen.

1.1. Boissevain, Jeanne Marie.

1.2. 1798 (Amsterdam, 26 januari) - 1855 (Utrecht, 12 december).
1.3. Echtgenote van Hendrik Daniël Gildemeester (1797-1852). Moeder van o.a. Adriaan, Pauline  en Daniël.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil 01: 0572; Reveil 12: A2.
2.2. Cahiers, losse bladen en twee agenda's; diverse formaten; ca. 335 p.
2.3. Woensdag 20 November 1816. Regte gelukkige avond! O het is toch zeeker dat niets zoo gelukkig en weltevreden maakt als de rust van het geweeten.
2.4. NL.
3.1. Dagboek; autobiografische aantekeningen.
3.3. 1816 (20 november) - 1857 (31 december).
4.1. 1816 (20 november) - 1857 (31 december).
4.2. Het dagboek is in drie verschillende periodes bijgehouden. De eerste twee cahiers (bijna dagelijks bijgehouden) zijn het relaas van de periode van de opbloeiende liefde tussen Boissevain en H.D. (Henri) Gildemeester. Boissevain schrijft zeer veel en sentimenteel over haar eigen gedrag (al dan niet goed, waardig) en de vriendschap en verloving met haar 'lieve vriend'. Geeft weinig details over haar dagelijks leven. Het gaat in deze delen om de zelfreflectie en het zelfonderzoek. Haar gemoedstoestand is bijna altijd het uitgangspunt.
In de periode 1831-1856 noteert zij af en toe autobiografische gegevens op losse vellen (over een bijzondere droom; het avondmaal; oudejaar, haar ziekte; kinderen; vakantie; overlijden van haar echtgenoot; geschiedenis van het handelshuis Boissevain). In 1854 en 1857 hield Boissevain een dagboek bij in twee damesagenda's waarin zij zeer kort logboekachtige aantekeningen maakte over haar dagelijks leven.
6. Het dagboek Reveil 01: 0572 is in de catalogus ten onrechte toegeschreven aan H.D. Gildemeester.

1.1. Boissevain, Walrave.

1.2. 1833 (Amsterdam, 3 augustus) - 1854 (Amsterdam, 4 november).
1.3. Zoon van Gideon Jeremie Boissevain (1796-1875) en Maria van Heukelom (1801-1866).
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Boissevain (394), 295.
2.2. Zeventien delen; 21 x 16 en 19 x 13; 1700 p.
2.3. Dagboek van Walrave Boissevain.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. 'Op herhaald aanmanen van Papa om een dagboek te maken nam ik, op voorbeeld van Daan die den vorigen zomer reeds was begonnen, eenen mooyen dag te baat om daarmede eenen aanvang te maken.'
3.3. 1846-1854.
4.1. 1846-1854.
4.2. Net als de dagboeken van zijn broers Daniël en Jan, op dertien- à veertienjarige leeftijd begonnen en volgehouden tot zijn dood in 1854. Begint met herinneringen aan zijn kinderjaren. Geïllustreerd met talrijke tekeningen, meestal in de marge, een enkele keer een volle pagina. Ook met eigen gedichten (waarover Daniël met bewondering schrijft). Goed geschreven verslag van zijn dagelijkse bezigheden. 'Ik had volgens gewoonte verschrikkelijk en miserabel het land op school, moest volgens gewoonte vele vervelende lessen leeren en moest van het jaar weer voor het eerst om negen uur reeds op school zijn'.

1.1. Bokma, Johannes Alles.

1.2. 1827 (Workum, 9 mei) - 1863 (Workum, 28 juni).
1.3. Molenmaker.
2.1. Leeuwarden, Tresoar: Hs. 1801.
2.2. 16x18; 18 p.
2.3. Aantekeningen of levens-journaal van Johannes A. Bokma.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1863.
4.1. 1844-1862.
4.2. Over gebeurtenissen in Warkum..

1.1. Boon, Gijsbert Nicolas Adrianus Martinus.

1.2. 1847-1933.
1.3. Zoon van Jacob Boon, remonstrants predikant, en Neeltje Cornelia Vrij. Echtgenoot (1889) van Gerharda Bakker (1856-1934). Commies Provinciale Griffie Groningen tot 1923, daarna verhuisd naar Lage Vuursche.
2.1. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie: FA Boon (FA 00037), doos B (nr. 2).
2.2. Acht delen; 32 x 20; ca. 2400 p.
2.3. Dagboek van Gijsbert Nicolaas Adrianus Martinus Boon en Gerharda Bakker.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Voor zijn kinderen met 'den wensch [...] dat de inhoud veel liefs en aangenaams en weinig leed moge bevatten en gij, lieve kinderen, later met veel genoegen daarin zult lezen en het voor u die waarde moge hebben welke uwe ouders zich daarvan voorstellen.'
3.3. 1894-1933.
4.1. 1894-1933.
4.2. Wekelijks bijgehouden 'dagboek', begonnen naar aanleiding van de geboorte van zijn eerst kind. Het begint met een kort overzicht van het voorgeslacht. Veel observaties van het gedrag van zijn kinderen, hun kwaaltjes, vorderingen in het lopen, praten etc. Verder over allerlei dagelijkse gebeurtenissen: Sint Nicolaasviering, kermis (met bioscoop), bezoek van de koningin aan Groningen in 1903.
6. Een van de zoons van de auteur, Jan Jacob Gijsbert Boon (1892-1978), heeft de traditie die door zijn vader werd begonnen, voortgezet. Vanaf zijn verloving in 1925 houdt hij met zijn aanstaande een soortgelijk dagboek bij (FA Boon, doos B, nr. 2).

1.1. Boon, Pieter.

1.2. 1880 (Middelburg, 5 november) - 1970 (Middelburg, 30 december).
1.3. Zoon van Pieter Boon, landarbeider, en Elisabeth Davids. Begonnen als boerenarbeider. Later kocht hij boerderij 'Torenzicht' en werd hij zelfstandig boer. Weer later maakte hijvan zijn boerderij een transportbedrijf. Respectievelijk lid van de gemeenteraad van Middelburg voor de AR, wethouder en in 1945 waarnemend burgemeester. Vervulde eveneens een aantal ambten binnen de gereformeerde kerk.
2.1. Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek: HS 6752.
2.2. Fotokopie; 18 x 14,5; 64 p.
2.3. Mijn levengeschiedenis.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie, vanaf 1960 een dagboek.
3.2. 'Opgedragen aan mijn kinderen en kleinkinderen'.
3.3. Ca. 1959-1963.
4.1. 1880-1963.
4.2. Onder andere over zijn kindertijd op de boerderij ('dan was er nog in het voorjaar het z.g. inleggen'), de schooltijd, herinneringen aan de Doleantie, zondagschool (''k heb in mijn jongenstijd veel geestelijk geworsteld. Veel bang geweest voor de eeuwige straf'), de mobilisatie van 1914 ('ook ik moest de wapenrok aantrekken').

1.1. Boonen, Henriette.

1.2. 1801-1867.
1.3. Dochter van Hendrik Boonen en Arnoldina Maurits. Echtgenote (1829) van J.T. Wilkens.
2.1. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie: FA Wilkens (374), 83.
2.2. 12,5 x 7,5.
2.3. 26 maart Pauline aangenomen.
2.4. NL.
3.1. Dagboek/agenda.
3.3. 1840.
4.1. 1840.
4.2. Dagboek/agenda bijgehouden in de Dordrechtsche almanak van 1840 (Blussé en Van Braam). Zeer beknopte aantekeningen van vooral verjaardagen en adressen. Op de eerste blanco pagina een samenvatting van het jaar in telegramstijl: '28 maart bevestigd' of '27 maart mijne belijdenis gedaan'. Achterin een curieuze handgeschreven opdracht: '22 november Lieve dove Caroline van Braam, die u regt hartelijk liefheeft, hoopt op dien dag een lange brief van u te ontvangen.' Op de laatste pagina: '18 augustus 1849 over 5 jaar met Roos Rodenburg weddenschap'.
6. Zie Wilkens.

1.1. Booy, Hendrik de.

1.2. 1867 (Haarlem, 23 juni) - 1964 (Amsterdam, 7 september).
1.3. Luitenant ter zee; administrateur van het Concertgebouw in Amsterdam (1904); secretaris Noord-Zuid-Hollandsche Reddingsmaatschappij (1906).
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek J 536.
2.2. 30 x 21, 95 p.
2.3. Mensen die ik ontmoette. Herinneringen van H. de Booy.
2.4. NL.
3.1. Herinneringen.
3.3. Ca. 1959.
4.1. Ca. 1867-1959.
4.2. Door zijn zoon (Hendrik Thomas) samengestelde (en afgeschreven) compilatie uit de nagelaten papieren (dagboeken, mémoires, aantekeningen) van H. de Booy. Anekdotes over het scheepsleven, het concertgebouw (o.a. Mahler, Mengelberg), gesprek in de postwagen, belevenissen op Texel (o.m. als commandant tijdens WO I), jeugdherinneringen (uit de mémoires: o.m. een droom over zijn ouderlijk huis).
6. Eveneens aanwezig in Maritiem Museum Rotterdam en in Den Helder, Koninklijk Instituut voor de Marine Bibliotheek.

1.1. Boreel, Agnes Cornelis Hugonia.

1.3. Echtgenote (1863) van Willem van Goltstein. Hofdame van koningin Emma.
2.1. Arnhem, Gelders Archief: FA Van Goltstein (0568), 338.
2.2. 10,5 x 7;  ca. 70 p.
2.3. Leett's diary 1873.
2.4. NL; FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1873.
4.1. 1873.
4.2. Aantekeningen over familiegebeurtenissen, visites, reisje naar Duitsland.

1.1. Boreel, Pauline Johanna.

1.2. 1887 (Westerveld, 13 februari) - 1961 (Westerveld, 25 januari).
1.3. Dochter van jonkheer Gerard Salomon Boreel en jonkvrouw Sussana Deertruida Françoise Gevers.
2.1. Den Haag, NA (eerste afdeling): FA Boreel (1.10.112), 1-4.
2.2. Vier delen; 21 x 17; 752 p.
2.3. Dagboek Pauline Boreel.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1901-1940.
4.1. 1901-1940.
4.2. Begint in 1901 op veertienjarige leeftijd. '4 sept. Woensdag. Vanmiddag zijn wij naar Marquette geweest. Wij zijn in de boot gegaan en hebben heel veel pleizier gehad, daarna zijn wij bij de schommel rovertje gaan spelen. René en zijn zusje van Loon zijn ook gekomen zij zijn in Wijk a.z. in 't Hotel. Morgen begint de school. [...] 7 aug 1914. Nu is er oorlog tusschen Duitschland met Oostenrijk-Hongarije aan een kant en Engeland, Frankrijk, Rusland en België aan de andere [...] en nu wordt er vreselijk gevochten bij Luik. [...] We werken maar wat in den tuin.' Voornamelijk huis- en familie gebeurtenissen met korte commentaren op het nieuws. Veel bezoekjes, etentjes, korte tripjes, thee drinken, wandelingetjes etc. Vanaf 1921 tot 1925 reis en verblijf in Indië.
'10 mei 1940 Vrijd. vannacht na 2 uur zijn de Duitschers Nederland binnen gevallen.'
6. In het niet openbare deel van dit archief bevinden zich meer dagboeken en reisverslagen.

1.1. Borel, Henri Jean François

1.2. 1869 (Dordrecht, 23 november) - 1933 (Den Haag, 31 augustus).
1.3. Nederlands auteur. Studeerde Chinees en was tolk in China en in Nederlands-Indië. Repatrieerde in 1913. Journalist en literair criticus bij Het Vaderland. Bevriend met Frederik van Eeden. Schreef o.m. Het jongetje (1898) en Het zusje (1900).
2.1. Den Haag, Letterkundig Museum: B 745 H 3.
2.2. Zes cahiers en losbladig; diverse formaten; ca. 690 p.
2.3. Almanak en Agenda van Januari 1884 tot juli 1884 van Henri Borel.
2.4. NL.
3.1. Dagboek; aantekeningen.
3.3. 1888 - 1901 (april).
4.1. 1888 - 1901 (april).
4.2. Dagboek begonnen op negentienjarige leeftijd in een zelfgemaakte agenda. Het dagboek gaat aanvankelijk vrijwel uitsluitend over zijn verliefdheid op Fie en is erg persoonlijk. Later ook over zijn verhouding tot vrouwen, kunstervaringen en vriendschap, zijn verblijf in China, reis naar Londen (met Frederik van Eeden), Sevilla.

1.1. Borssum Waalkes, Waalke van.

1.2. 1818 (Goaiingaryp, 9 april) - 1866 (Goaiingaryp, 12 november).
1.3. Theoloog, hervormd predikant.
2.1. Leeuwarden, Tresoar: Hs. 1287.
2.2. 16x20; 103 p.
2.3. 1846. Dagboek begonnen d 20 augustus dezes jaars.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1846-1853.
4.1. 1846-1853.
4.2. Godsdienstige overdenkingen.

1.1. Bosch van Rosenthal, Lodewijk Hendrik Nicolaas.

1.2. 1884-1953.
1.3. Echtgenoot van Gertruda Anna Pauw van Wieldracht (1887-1980). Studeerde rechten te Leiden. Commissaris van de koningin in Utrecht tot 1941, ging in verzet, werd voorzitter van het college van vertrouwensmannen.
2.1. Arnhem, Gelders Archief: archief Familie Bosch van Rosenthal (0724), 433.
2.3. Memoires.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.2. Inleiding. Het moet voor de geschiedenis in zekere mate van belang zijn over aanteekeningen te beschikken opgeschreven door hen, die door hun plaats in het maatschappelijk leven en hun omgang in de gelegenheid zijn geweest meer dan de gewoone burger te weten van den oorlog die in mei 1940 over Nederland kwam, van hetgeen in die dagen geschiedde en van den toestand daarna. 3.3. 1946.
4.1. 1914- ca.1945.
4.2. Geschreven in de Valeriuskliniek in Amsterdam. Wordt vooraf gegaan door een opzet in hoofdstukken, die niet helemaal gerealiseerd lijkt te zijn. Begint met de stemming in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog ten opzichte van de Duitsers, daarna zijn ambtelijke carrière, beschreven vanuit een persoonlijk perspectief, onder andere eerste kennismaking met 'communisten' in Groningen, contacten met de Duitse ex-keizer in Doorn, kort over de Tweede Wereldoorlog.

1.1. Bosman ?

1.2. 1880-1960.
1.3. Postambtenaar en militair.
2.1. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum: Losse Archivalia, 6426.
2.2. 20 x 14; 54 p.
2.3. De Klompenjongen.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1960?
4.1. 1880-1960.
4.2. Levensverhaal met aardige details. 'Dat was een heerlijke tijd hoor. Soms kregen we van Vader 's avonds een grote Kan mout-bier met bruine suiker, warm gemaakt boven een gasvlam. Ach die goede, oude tijd.'

1.1. Bosscha, C.C.

1.3. Echtgenote van ene Erdbrink.
2.1. Leiden, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde: H 876a.
2.2. Memoires
2.3. Twee delen ; 32 x 20 en 20 x 16; 207 p.
2.4. NL.
3.1. Herinneringen.
3.3. 1964 (voor).
4.1. 1902-1946.
4.2. Min of meer de voorzetting van de memoires die tot 1899 lopen over het verblijf van haar familie op Java en onder meer Borneo. Loopt door tot na de Japanse bezetting. Vol fascinerende details en beschrijvingen 'In die dagen vertoonde zich de komeet van Halley, die op een ieder die haar in de tropen heeft gezien een onuitwischbaren indruk maakte.' Ook over Europees verlof en de jarenlange scheiding met familie in Europa. Veel feitelijke informatie.

1.1. Bosscha, C.C.

2.1. Leiden, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde: H 876c.
2.2. Uitreksel uit mijne herinneringen. Het gedeelte betrekking hebbende op Borneo. 1889-1899.
2.3. Typoscript; 30 x 21; 43 p.
2.4. NL .
3.1. Herinneringen.
3.3. 1964 (voor).
4.1. 1889-1899.
4.2. Goed geschreven en uitvoerige herinneringen aan haar vroege jeugd in afgelegen plaatjes op Borneo. Geeft een goed inzicht in het koloniale leven op Borneo, reizen, de vele sociale contacten, het schoolgaan en de pogingen om Borneo te exploiteren. Veel feitelijke beschrijvingen, weinig reflectie. 'Papa's groote belangstelling op allerlei wetenschappelijk gebied was voor ons kinderen van grote waarde.'

1.1. Bouman, Jacobus.

1.2. 1799 (De Beemster, 20 januari) - 1877 (6 januari).
1.3. Echtgenoot (1824) van Aaltje Olie. Veehouder. Publiceerde op het gebied van de veeteelt, taal en folklore.
2.1. Middenbeemster, Museum Betje Wolff.
2.2. 21 x 18; 153 p.
2.3. Zestig jaren op het land.
2.4. NL.
3.1. 1799-1859.
3.3. 1859; 1876.
4.1. Autobiografie.
4.2. Verslag van schooltijd, gezinsleven, de veehouderij en de ontwikkeling van zijn wetenschappelijke belangstelling. Oorspronkelijk geschreven rond 1859, in 1876 herschreven om in druk te verschijnen.

1.1. Bourjé, Isaac.

1.2. ? (Middelburg)-?
1.3. Zoon van Johan Pieter Bourjé. Klerk in de marine en de koopvaardij. Overleed door val uit de mast.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek, A V 86 I.
2.2. Kopie; ca. 25 x 21; 136 p.
2.3. Aantekeningen van I. Bourjé. 1839.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1839.
4.1. vroege jeugd - 1839.
4.2. Begint met jeugdherinneringen: Bourjé wilde al vroeg naar zee, maar dit was tegen de zin van zijn ouders. Na vijf jaar (1827) kreeg hij eindelijk toestemming zijn hart te volgen, maar hij werd geweigerd als cadet, waarna de keuze beperkt was tot het beroep van stuurmansleerling of klerk: 'was ik wederom ongelukkig genoeg de pen te kiezen, om hiermede naderhand mijn bestaan aan boord te verbitteren [...].Te laat zag ik mijn dwalingen in en wat kan ik anders doen, dan even als zoo veele anderen blijven doordienen.' Ondanks de vele klaagzangen van Bourjé over het saaie leven op zee, zijn onaangename collega's en zijn geringe kansen op promotie, lijkt hij te genieten van de hier beschreven reis met de Ryn ('het dryvend rasphuis') door het Middellandse Zeegebied. Dit was zijn tweede reis met prins Hendrik (de Zeevaarder). De eerste, in 1836, ging naar Oost Indië ('ik was geenszins geschikt om bij een Prins te dienen').
6. Bibliotheek, A V 86 II (schetsboek van de reis door het Middellandse Zeegebied); bibliotheek, A V 86 III (schetsboek van de reis naar Oost Indië).

1.1. Bourjé, Johan Pieter.

1.2. 1774-1834
1.3. Echtgenoot (1800) van Maria Johanna van der Kruysse. Sinds zijn zesde jaar als gevolg van een ziekte doofstom maar door de bijzondere aandacht die aan zijn opvoeding is besteed, groeide hij uit tot een veelzijdig ontwikkeld man, o.a. amateur-schilder. Verloor ten tijde van de crisis van 1800 het grootste deel van zijn vermogen en moest daarna met zijn werk als cartograaf de kost verdienen.
2.1. Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek: HS 6497.
2.2. 21 x 16; 36 p.
2.3. Wy volvaardig willen doen.- dan, o dan zeker mogen wy gerust vertrouwen, dat wanneer het God behaagde, U van ons weg te neemen, dat Gij dan, in Uwe onschuld onbesmet van eene zondige Wereld, in eene eindeloos volmaakter, overgaat [...].
2.4. NL.
3.1. Familieboekje en dagboek.
3.3. Ca. 1780-1806.
4.1.
4.2. Gebeurtenissen in familiekring (geboorte, sterfgevallen, faillissement). Uitgebreide beschouwing over het lijden van vrouwen tijdens bevallingen naar aanleiding van de geboorte van zijn zoon: 'Aandoenelijk en treffend, is het lyden eener Moeder gereed om der Wereld, eenen nieuwen inwooner te geeven - Gevoelig zijn hare smerten, bij die Worsteling der natuur! - Zij roept, zij smeekt allerwege hulp en bijstand: zij spand alle aandoening tot den hoogsten trap! - Wie kan haar in dien toestand zien, zonder die gevoel van medelijden en liefde? - (...) O! Dat mijne kinderen, als zij eenmaal tot jaren van onderscheid gekomen zijn, en dit zullen leezen; dit bedenken! '

1.1. Bouwman, Engelbertus.

1.2. 1882 (Schiedam, 14 maart) - 1955 (Haarlem, 1 juni).
1.3. Zoon van Augustinus Bouwman, timmerman, en Maria Jansje Nieste, huisvrouw en winkelierster. Voorzitter van de Nederlandse Federatie van Transportarbeiders. Actief in de CPH, maar bedankte in 1926 als bestuurslid van de CPH. Actief in het  Revolutionair Socialistisch Verbond.
2.1. Amsterdam, IISG: archief Bouwman.
2.2. Typoscript; 36 x 21; 103 p.
2.3. Herinneringen van een oudstrijder in de vakbeweging.
2.4. NL.
3.1. Herinneringen.
3.3. 1950?
4.1. 1890-1918.
4.2. Zeer algemene en onpersoonlijke herinneringen waarbij de vakbeweging centraal staat. 'Terwijl wij midden in betrekkelijk grote stakingen zaten, [...] brak begin Augustus 1914 de oorlogshel los [...] de imperialistische machten botsten herhaaldelijk op elkaar.'

1.1. Bouwmeester, Maria Catharina.

1.2. 1885 (Vught, 5 april) - 1956 (Amsterdam, 25 juni).
1.3. Actief in de vrouwenbeweging. Lid van vele maatschappelijke organisaties, waaronder de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, de SDAP, de Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep (VBB); het Comité tot Verdediging van de Vrijheid van Arbeid voor de Vrouw, de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap en één van de initiatiefneemsters van de in 1946 opgerichte Nederlandse Vrouwenbeweging (NVB). Publiceerde over de geschiedenis van de vrouwenbeweging.
2.1. Amsterdam, IIAV: archief M.C. Bouwmeester, 1.
2.2. 22 x 14; 49 p.
2.3. Herhaaldelijk is mij gevraagd of ik in mijn lange leven niet heel veel heb beleefd.
3.1. Autobiografische schets.
3.3. 1955.
4.1. 1885 1955.
4.2. Thematisch geordend levensverhaal. Beschrijvingen van ziektes in haar jeugd, haar opleiding, werkzaamheden bij PTT, strijd tegen ongelijke behandeling aldaar. Vertelt hoe ze op aandringen van haar moeder in 1901 bijeenkomst van Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht bezocht en over haar rol in deze organisatie later. Beschrijft haar betrokkenheid bij vakbeweging en SDAP.
6. Verder in het archief: ingekomen stukken; knipsels 1899-1929; poëziealbum van haar zuster Marie Bouwmeester 1888-1900.

1.1. Boven, Cornelis van (a); Helena Jacobs Pergu (b).

1.2. ?-1806 (a); ? - 1829 (Koog aan de Zaan) (b).
1.3.  (a) Zoon van Jan van Boven (1755/56-1833/34), schipper op Koog aan de Zaan. In 1804 gehuwd met Guurtje Koorn; (b) Stiefmoeder van Cornelis van Boven. Gehuwd in 1797 met Jan van Boven (1749-1828). Werd in 1809 benoemd tot schoolmatres op Koog aan de Zaan.
2.1. Koog aan de Zaan, Gemeentearchief Zaanstad: bibliotheek 00.825.
2.2. 21 x 16,5; 62 p.
2.3. [Bij het nieuw inbinden is de volgorde van de eerste twee katernen omgedraaid: (aanvang katern 1, nu katern 2) ] Den 11 maaij hebben de Fransen het folk van Holland voor een vreij volk verklaard vermis Holland aan de Fransen geven moeste 100 miljoen omdat sij voor ons gevogten hebben; [aanvang katern 2, nu katern 1] Op den 11 mij 1797 bennen hier op de Coogh al de huijzen genommert en in deze wijk heeft Klaas Mijn, Tuen de Boer en Gert Schenk het gedaan; wij woonen hier in nommer 16 en zij hebben de naamen opgevraag.
2.4. NL.
3.1. Aantekeningen.
3.3. 1795 (11 mei) - 1814 (na 1820).
4.1. 1795 (11 mei) - 1814 (na 1820).
4.2. Het eerste katern (tot 1797) is alleen door Cornelis geschreven, de overige twee afwisselend door beiden. Na 1803 maakt alleen Helena aantekeningen. Beschrijvingen van gebeurtenissen op De Koog, de politieke ontwikkelingen en hun weerslag op met name de scheepvaart, zoals gedwongen vaarten en de ongerustheid daarover, oproepen voor militaire dienst.

1.1. Braam Houckgeest, Andreas Charles van.

1.2. 1800 (Barnes (Engeland), 8 januari) - 1873 (Den Haag, 18 februari).
1.3. Zoon van Andreas Everardus van Braam Houckgeest (1739-1801), koopman, en Johanna Egberta Constantia van Schüler (1778-1822). Echtgenoot (1830) van Anna Jacoba van Hall (1805-1895). Groeide op in Vollenhove en werd opgeleid in Amsterdam, vanaf 1813 op de kweekschool voor zeevaart; werd in 1816 adelborst. Ging later in de handel. Lid van de Raad van State.
2.1. Den Haag, Afdeling Maritieme Historie van de Marinestaf: collectie losse stukken, 187 k.
2.2. Typoscript (afschrift); 27,5 x 21,5; 243 p.
2.3. Dagboek van Andreas Charles van Braam Houckgeest over het tijdvak 1800-1856. 1800-1856. Treurige en pijnlijke herinneringen aan mijn kindsche en jeugdige jaren verbonden, die mijn veertiende jaar vooraf gingen, waren oorzaak, dat ik hoogst zeldzaam, zelfs met mijne vrouw zeer spaarzaam, over dat tijdperk van mijn leven sprak.
3.1. Memoires.
3.3. Ca. 1856.
4.1. (1739-) 1800 - 1856 (19 juli).
4.2. Aantekeningen over het leven van zijn vader en de financiële ellende na diens dood, het hertrouwen van zijn moeder en zijn opleiding voor de zeedienst, zijn eerste aanstelling en verdere loopbaan.

1.1. Braat, Frederik Willem.

1.2. 1822 (Delft, 24 juni) - ?
1.3. Zoon van Bartholomeus Braat, broodbakker, en Maria Broekhuizen. Echtgenoot van 1) (1846) Pietje van Overvoorde (?-1848) en 2) (1851) Adriaantje Kikkert. Klerk bij rijksontvanger Achttienhoven in Delft, loodgieterknecht, loodgieterbaas en fabrikant. Diaken bij de Gereformeerde kerk.
2.1. Delft, Gemeentearchief Delft: HS aanwinsten (492), doos 7 (nr. 13).
2.2. 21 x 17; ca. 60 p.
2.3. Geliefde dochter Maria. Bij uw vertrek uit het ouderlijk huis [...] gevoelden ik sints lang behoeften, om uw op reis mede te geven, een kort verhaal mijner levensgeschiedenis.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. Zie 2.3.: voor zijn dochter Maria die uit Nederland emigreert.
3.3. 1886.
4.1. 1822-1886.
4.2. Zeer persoonlijk autobiografie. Jeugdherinneringen vanaf schoolgaande leeftijd aan onderwijs, opvoeding, huiswerk, spelletjes, speelgoed, kermis, zijn verliefdheid vanaf zijn tiende jaar voor zijn latere echtgenote Pietje, problemen met de bakkerij van zijn vader. Daarna over zijn werkzaamheden, kosthuizen etc. Uitgebreid over de perikelen rond zijn verloving en zijn gevoelens van verliefdheid. Ook over zijn verdriet naar aanleiding van het overlijden van zijn echtgenote, over zijn tweede huwelijk en de geboorte van zijn kinderen: 'hoe nu verder onze levensgeschiedenis is geweest, daarvan zal ik maar niet veel van vertellen daar het uw voor het grootste gedeelte geheel bekend is'. Beschrijft vervolgens o.a. zijn ervaringen als diaken, een dreigend faillissement van zijn zaak als gevolg van oplichting en zijn zorgen rond het verblijf van een van zijn zonen in Parijs. '[Ik] liet hem zelf zien de publieke plaatsen, waar het begin van verdriet en ellende voor de deur stonden, en bragt hem onder het oog, dat het nu van hem geheel afhing, om later terug te komen, als verloren man, of als een flink oppassende wetenschappelijk jong mensch .' Aan de binnenkant van het schutblad heeft de auteur een briefje aan zijn dochter ingeplakt: 'Marie naar schrift of styl moet gij maar niet zien, ik begon dit in mijn zieke dagen, en ware nog al eens zenuwachtig, en had een vrees, er niet te zullen komen, van daar ik telkens afstapte van zaken daar ik meer van had kunnen vertellen. vader.'

1.1. Brandsma, Wietze Lammerts.

1.2. 1826 (Drachten, 24 september) - 1915 ( Drachten, 2 januari).
1.3. Koffiebrander en touwslager, raadslid.
2.1. Drachten, museum Smallingerland (voorheen 'It Bleekerhuus'): 1973-379.
2.2. 55 p.
2.3. Dagboek van Wietze Lammerts Brandsma.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1874-1908.
4.1. 1874-1908
4.2. Beschrijft onder andere gebeurtenissen, bespiegelingen over de landbouw en de politiek, arbeidersproblematiek en uitstapjes.

1.1. Brants, Antoni .

1.2. 1805 (Amsterdam, 12 februari) - 1862 (Gorssel, 27 november).
1.3. Zoon van Jan Isaak de Neufville Brants (1768-1807) en Louisa Hartsen (1777-1815). Echtgenoot van 1) Carolina Sophia Staring (1801-1829), 2) Adelaide Rudolphine Clignett (1804-1834) en 3) Elisabeth Mechteld Jordens. Studie wiskunde en natuurfilosofie te Leiden. Vestigde zich na zijn studie op het landgoed Het Joppe te Gorssel als herenboer. Lid Gedeputeerde Staten van Gelderland.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Brants (88), 303.
2.2. Diverse formaten; 60 p. (plus losse papieren).
2.3. Voor en aan mijne kinderen.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie/dagboek.
3.2. Voor zijn kinderen
3.3. 1840-1862.
4.1. 1805-1862.
4.2. Persoonlijke beschrijving van zijn jeugd en zijn leven. Vol overpeinzingen en bezinning. '11 febr. 1847, de avond voor mijnen twee en veertigste jaardag laat mij toe eenigen tijd tot overwegingen aan te wenden [...].' Ook met enige zelfkritiek. 'Inliggende papieren zijn van geen de minste waarde en behelzen slechts eenige aanteekeningen omtrent mijne jeugd, mijne opleiding en mijn leven op het Joppe'.
6. Zie Jordens.

1.1. Brants, Adelaide Rudolphine.

1.2. 1843 (Gorssel, 8 september) - 1907 (Arnhem, 8 februari).
1.3. Dochter van dr. Antoni Brants (1805-1862) en Elisabeth Mechteld Jordens. Echtgenoot (1870) van jonkheer Hendrik Jan Pieter van der Wijck (1835-1874), kapitein der Artillerie.
2.1. Amsterdam, GA Amsterdam: FA Brants (88), 398.
2.2. 21 x 13,5; 34 p.
2.3. Mijn Henri, In het jaar 1868 ontmoette ik voor het eerst bij mijne zuster Mevr. van Dijk, den Heer Jhr H.J.P. van Wijck [...].
2.4. NL.
3.1. Herinneringen aan haar echtgenoot.
3.2. Waarschijnlijk geschreven naar aanleiding van zijn overlijden.
3.3. 1874.
4.1. 1874.
4.2. Begint met een beschrijving van de kennismaking met haar toekomstige man 'en van dien stonde aan zag ik in den blik van dien man dat ik hem niet onverschillig was en begreep ik dat hij en niemand anders het zoude zijn, die mij gelukkig kon maken.' Persoonlijk verslag van de relatie met haar man en de onderlinge verhouding. Uitvoerige beschrijving van ziekbed en sterven van haar man. 'hij had den gehelen avond niemand gesproken en toen wij hem opgezet hadden om melk te drinken en half uur met het glas gezeten, roepende: ik ben Bismarck, ik weet niet wat ik heb, ik ben gek.

1.1. Brantsen, Th. L.

1.2. 1833-1889.
1.3. Zoon van Derk Willem Gerard Brantsen (1801-1851) en Jacoba Charlotte van Heeckeren (1802-1882). Kapitein-luitenant ter zee. Ongehuwd.
2.1. Arnhem, Gelders Archief: FA Brantsen (0452), 160 GG.
2.2. 22 x 18; 140 p.
2.3. Soms uit verveling niet wetende wat te beginnen zoo heb ik mij voorgenomen om uit de aanteekeningen die ik van mijne verschillende reizen bezit een kort extract te maken dat tevens voor mij eene blijvende herinnering is.
2.4. FR; NL; EN.
3.1. Dagboek; Reisjournaal.
3.2. Uit verveling en om te dienen als blijvende herinnering 'aan hetgeen ik gezien en ondervonden heb'.
3.3. 1852-1863.
4.1. 1852-1863.
4.2. Voorin de notitie: 'Geheim. Bij sterfgeval ongeopend met mijne overige particuliere papieren aan mijnen oudsten broeder op te zenden. Br.' Vooral een verwerking van een aantal reisjournalen.

1.1. Breugel, P.J. van.

1.2. 1895 (Ooyen, 25 augustus) - ?
1.3. Adjudant Monteur bij de Koninklijke Marine.
2.1. Den Haag, Instituut voor Maritieme Historie: losse stukken 823.
2.2. 30 x 21; 20 p.
2.3. Ik ben geboren op 25 Aug. 1895 in de gemeente Oyen en Teefelen.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1977.
4.1. 1895-1939.
4.2. Korte, op verzoek geschreven autobiografie, waarin hij met veel anekdotes en details zijn opleiding en loopbaan als monteur bij de marine beschrijft.

1.1. Britzel, Frans Lucas.

1.2. 1775 - 1855 (Makkum, 2 juni).
1.3. Fabrikant.
2.1. Leeuwarden, Tresoar: archief 332-03 (FA Britzel), 5-11.
2.2. 10x14; c.180 p.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1836-1838; 1840-1843.
4.1. 1836-1838; 1840-1843.
4.2. Dagboekaantekeningen bijgehouden in de Provinciaal Almanak van Vriesland.

1.1. Britzel, Lucas.

1.2. 1810 (Makkum, 6 april) - 1883 (Makkum, 27 maart).
1.3. Koopman, dakpannenfabrikant en burgemeester van Wonseradeel.
2.1. Leeuwarden, Tresoar: archief 332-04 ( FA Britzel), 21-31.
2.2. 16x20; 11 p.
2.3. Dagboek van den Burgemeester van Wonseradeel.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3.1867-1882.
4.1.1867-1882.
4.2. Beschrijvingen met losse toevoegingen.

1.1. Brocx, Willem Leendert Hendrik.

1.2. 1816 (Maashees, 9 januari) - 1876 (Breda, 25 juli).
1.3. Scheepsklerk (1832-1838). Vanaf 1838 ambtenaar in dienst van het gouvernement van Nederlands-Indië; o.a. als klerk te Makassar 1848-1843; assistent-resident van Tjilatjap 1856-1859; resident van Timor 1859-1862.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek A IV I 660.
2.2. 34 x 21; 95 p.
2.3. Korte aanteekeningen, gehouden op eene reis naar de Noordsche Stoven en het Engelsche Kanaal, welk is gedaan in het jaar 1834 [...].
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.2. Ca. 1860.
3.3. 1832 (april) - 1855 (12 januari).
4.1. Herinneringen aan de reizen die de auteur maakte aan boord van de brik Snelheid die de fregatten Zeeuw, Maas en Bellona vergezelde tijdens de reizen die prins Hendrik de Zeevaarder aan boord van deze fregatten maakte (1834 Oostzee; 1835 West-Indië en Noord-Amerika; 1836 Oost-Indië. Brocx schrijft uitvoerig over de bezochte plaatsen (Sint Peterburg, Stockholm, Kopenhagen, Portsmouth 'waar buitengewone onzedelijkheid heerscht', Surinaamse plantages (slechte behandeling slaven: 'het lot van die mensen is niet gelukkig'), New York 'erg kostbaar', de Caraïben, Rio de Janeiro) en  het doen en laten van de prins. Verder details over het leven aan boord (ongelukken, lijfstraffen). Verder een beschrijving van het (voornamelijk professionele) leven van Brocx in Oost-Indië, waar hij gelukkiger is dan aan boord van marineschepen ('van den beginne af, had ik een tegenzin in de betrekkingen, welke ik bij de Marine bekleedde'). Na zestien jaar keert hij terug naar Nederland.

1.1. Broekhuijs, Pieternella.

1.2. 1904 (Zaandam 6 mei) - ?
1.3. Dochter van Hendrik Broekhuijs en Elsje Gortworst. Echtgenote van Herman Antoni Nicolaas Gelderman (1902-?)
2.1. Zwolle, GA Zwolle: FA Gelderman (FA 011), 217.
2.2. Fotokopie; 30 x 21; 53 p.
2.3. Apeldoorn, 23/11/'79. Nu 1980 begint te naderen moet ik toch ook eens proberen iets over mijn fam. en voorouders te vertellen.
2.4. NL.
3.1. Autobiografische aantekeningen.
3.2. Vooral voor haar kinderen geschreven.
3.3. 1980.
4.1. 1904-1930.
4.2. Herinneringen aan haar kinderjaren en jeugd.
6. Inzage alleen na toestemming. Zie Gelderman.

1.1. Brom, Gerardus Bartholomeus.

1.2. 1882 (Utrecht, 17 april) - 1959 (Nijmegen, 30 november).
1.3. Zoon van Gerardus Bartholomeus Brom en Johanna Catharina Kok. Echtgenoot (1907) van Willemina Jacoba Struyk (1877-1958). Wetenschapper en publicist. Vondelkenner, hoogleraar Schoonheidsleer en Kunstgeschiedenis te Nijmegen.
2.1. Nijmegen, Katholiek Documentatiecentrum: archief G.B. Brom en W.J. Brom-Struick, 1-4.
2.2. Zevenenveertig losse mapjes; 21 x 18; 500 p.
2.3. 't is een eigenaardige ondervinding om zelfbeleefde jaren geschiedenis te zien worden.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1952-1959.
4.1. 1882-1958.
4.2. Een grote hoeveelheid losse aantekeningen in mapjes, met onverwerkt materiaal in enveloppen, over de jeugd en het leven van deze katholieke wetenschapper. Geordend in hoofdstukken zoals jeugd, familie, kostschool, studententijd ('het corps was als geheel een levend lijk, dat dreef op schijn en linten, maar er zaten gezonde kringen in'), verloving en huwelijk, leraar en cultuurhistoricus.

1.1. Brouwer, Hendrik.

1.2. 1769 (Middelburg, 24 januari) - 1837 (Middelburg, 24 november).
1.3. Zoon van Cornelis Brouwer (1742-1811), griffier van de Brede Geërfden van Walcheren, en Suzanna Bomme. Echtgenoot (1798) van Johanna Jacoba Teijssen (1772-1849). Ging in 1784 in de leer bij een wijnkoper en legde in 1791 de eed als wijnkoper af. Werd in 1806 hoofdman van de sociëteit van wijnkopers in Middelburg. Hij was in 1803 schepen en in 1810 lid van de municipale raad. Bekleedde meerdere bestuursfuncties, waaronder die van directeur van het Zeeuws Genootschap.
2.1. Middelburg, Gemeentearchief: collectie Brouwer, 1.
2.2. 36 x 25,5; 181 p.
2.3. Genealogie van de familie van Brouwer. Beschreven in een journaal op de regterbladzijden van fo. 7. waarin behalven de evenementen tot een geslagtboek behorende ook nog vermeld worden de merkwaardige bijzonderheeden relatief deese familie.
2.4. NL.
3.1. Familieboekje en dagboek.
3.2. Aangeboden aan zijn vader ter gelegenheid van diens zestigste verjaardag.
4.1. (1638-); 1769 - 1818 (3 april).
4.2. Genealogische aantekeningen over de familie, en de door haar leden beklede ambten, bijzondere gebeurtenissen in Middelburg en omgeving, bekend van horen zeggen en van eigen waarneming. Na 26 juli 1802 min of meer voortgezet als dagboek. Geïllustreerd met portretten, stambomen en tekeningen van familiegraven in de Oostkerk.
6. Inv.nr. 15: 'Olipodogro van singuliere en interessante aanteekeningen'.

1.1. Brouwer, Pieter.

1.2. 1904 (Kootstertille, 19 november) - 1985 (Drachten, 25 december).
1.3. Schipper.
2.1. Sneek, Fries Scheepvaartmuseum.
2.2. Bernejirren en oude Herinneringen.
2.3. 16x20; 126 p.
2.4. Fries.
3.1. Memoires.
3.3. 1981.
4.1. 1910-1981.
4.2. Brouwer schrijft over familie en de binnenscheepvaart.

1.1. Bruijne, Antonius de.

1.2. 1842 (Middelburg, 24 november) - 1916 (Den Haag, 31 mei).
1.3. Zeeofficier. Opleiding te Willemsoord. Luitenant ter zee (1873); kapitein ter zee titulair (1890). Diende enige jaren in Oost-Indië en als luitenant ter zee 1e klasse (1873) op o.m. de Tijger en de Zeehond. In 1877 had hij het toezicht op de bouw van de Willem Barents en in het jaar daarop was hij commandant op de Willem Barents tijdens de eerste poolexpeditie. Ook de tweede expeditie vond plaats onder zijn commando. Van 1880-1897 was hij inspecteur van het loodswezen.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek A XII 124.
2.2. 21 x 16,5; 143 p.
2.3. de Admiraliteitskaart aangegeeven breedte doch ½ graad westelijker dan op dien kaart [...] staat aangegeven.
2.4. NL.
3.1. Dagboek/aantekeningen.
3.3. 1878 (5 mei) - 1878 (3 oktober).
4.1. 1878 (5 mei) - 1878 (3 oktober).
4.2. Dagboek en aantekeningen, geschreven tijdens de eerste poolexpeditie door de Willem Barentsz. De expeditie vond plaats op initiatief van het Aardrijkskundig Genootschap en was vooral bedoeld om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Tijdens de eerste reis werd een gedenksteen geplaatst in Smeerenburg.

1.1. Bruinier, Johannes.

1.2. 1774 (Kampen, 4 oktober)  - 1818 (Enkhuizen, 29 december).
1.3. Zoon van Willem Bruinier (1717-1786), organist te Enkhuizen, en Alida Appel (1721-1780). Echtgenootn (1744) van Elisabeth Wakker. Organist en beiaardier te Enkhuizen. Commissaris van de kleine zaken te Enkhuizen in 1766 en 1773.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): III * F 8.
2.2. 15,5 x 19,5; 744 p.
2.3. Miscellanea van mijn broeder Ao 1770. Mijn dagboek beginnende 1796 eindigende 1807.
2.4. Nederlands en Latijn.
3.1. Aantekeningen.
3.3. 1745 - ca. 1770; 1808; 1812-1818.
4.1. 1745 - ca. 1770; 1808; 1812-1818.
4.2. Aantekeningen van diverse gebeurtenissen, deels uit het leven van de auteur, aantekeningen van godsdienstige aard, afschriften van brieven en politieke geschriften. Verder een afschrift van een persoonlijke aantekening van de broer van de auteur, Nicolaus (over de periode 1765-1777).

1.1. Bruining, Hendrik Klazes.

1.2. 1850 (Dokkum, 16 januari) - 1925 ( Dokkum, 19 april).
1.3. Onderwijzer, schrijver.
2.1. Dokkum, Streekmuseum Het Admiraliteitshuis.
2.2. Mijn levensloop.
2.3. 16x20; 38 p.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1867.
4.1. 1850-1867.
4.2. Over zijn jeugd in Dokkum, school en hobby's.

1.1. Bruynel, Adriaan.

1.2. 1897 (Gouda, 12 juli) -  1987? (Oudewater).
1.3. Zoon van een Goudse spekslager. Keurmeester bij een slagerij.
2.1. Gouda, Streekarchief Hollands Midden: varia (200), 794.
2.2. Typoscript; 29 x 20; 114 p. (en 7 p. bijlagen).
2.3. Levensherinneringen van Adriaan Bruynel opgeschreven in de winter 1985-1986 in Wulverhorst te Oudewater.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor zijn eigen genoegen en dat van eventuele lezers.
3.3. 1985-1986.
4.1. 1897-1985.
4.2. Min of meer thematisch geordende autobiografie (de auteur noemt het zijn memoires) waarin herinneringen worden opgehaald aan de hand van steekwoorden: 'Zwemmen. Vanaf mijn 6e jaar heb ik gezwommen in Gouda. [...] 'St. Jozefkerk. In 1904 heb ik professor Tack aan de heimachine zien staan, om de eerste paal te slaan.' Naast veel aandacht voor zijn persoonlijke geschiedenis (opleiding, carrière, militaire dienst, kindertijd) en gebeurtenissen in zijn familiekring, is er ook veel aandacht voor lokale gebeurtenissen en gebruiken (kermis, vismarkt, een in Gouda gepleegde moord, de ijscoman, mobilisatie). De autobiografie heeft een uitgebreide inhoudsopgave. Uit het slotwoord: 'mijn herinneringen aan de jaren die gepasseerd zijn heb ik met groot genoegen opgeschreven. Tijdens het schrijven is het verschillende malen voorgekomen dat ik nog iets anders in mijn geachte kreeg. ''t is waar ook, dat hebben we ook nog meegemaakt'. Een bezwaar vond ik dit niet, want ik rangschikte het nieuwe stukje bij de andere verhalen van een periode waarover ik al geschreven had. Zoals gezegd, met groot genoegen heb ik deze levensherinneringen samengesteld. Daarom hoop ik dat degene die ze zal lezen er ook plezier aan zal beleven.'

1.1. Bruyn Kops, Alexander Louis de.

1.2. 1827 (Haarlem, 13 januari) - 1892 (4 augustus).
1.3. Zoon van Cornelis Johannes Bruyn Kops en Maria Constance Françoise Bosset. Echtgenoot (1852) van Adriana Wilhelmina Verkouteren. Hoofdingenieur van Waterstaat (1873-1890).
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil 01: 1225; 00956-00957.
2.2. Drie delen; 19 x 12; 20 x 16; 251 p.
2.3. 's nachts om 11 ½ uur, het ys te Pannerden losgegaan doch om 12 uur weder gezet.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1848 (1 januari) 1852 (10 september).
4.1. 1848 (1 januari) 1852 (10 september).
4.2. Dagelijks bijgehouden dagboek over de dagelijkse bezigheden, voornamelijk van sociale aard, van een in Arnhem woonachtigen jonge man en zijn vriendenkring (o.a. De Neufville, Ram, Van Rappard, Rambonnet, Reijnst, Baud, Van Wassenaer). Bijzonderheden over het culturele leven (veel toneel), preken, bals (noteert met wie hij danst). Er wordt veel geflaneerd. Soms beknopte bijzonderheden over zijn werkzaamheden als waterkundig ingenieur. Bruyn Kops heeft veel literaire belangstelling en noteert uitgebreid over zijn leeservaringen (Cats, ter Haar, Moore, Tollens, Dickens, Bosboom Toussaint, Lady Fullerton) en richt met vrienden een 'gezelschap tot beoefening van de hollandsche litteratuur' op dat enkele malen bij elkaar komt (voornamelijk om te reciteren). Zakelijke beschrijving van de totstandkoming van zijn verloving ('declaratie aan Jeanne geschreven'; 'aan tafel haar toestemmend antwoord ontvangen'). Na de verloving wordt het dagboek emotioneler van toon, vooral als er moeilijkheden ontstaan tussen Bruyn Kops en zijn verloofde (de verloving wordt bijna verbroken).
6. In catalogus is de auteur vermeld als N.N (bij 1225 wordt ten onrechte vermoed dat de auteur O.G. Heldring zou zijn). Identificatie is mogelijk op basis van gegevens uit het dagboek.

1.1. Buitendijk, Cornelis.

1.2. 1887 (Westmaas, 1 december) - 1968.
1.3. Bureauchef van de Gemeentewaterleiding Amsterdam. Zeer actief in de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding, waar hij jarenlang penningmeester en administrateur van was.
2.1. Amsterdam, IISG: collectie Buitendijk.
2.2. Drie mappen, losbladig; 30 x 20; 380 p.
2.3. Levensherinneringen van Cornelis Buitendijk.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.2. Bestemd voor publicatie.
3.3. 1968 (voor).
4.1. 1887-1950.
4.2. Goed geschreven herinneringen met zeer veel illustraties, foto's en dergelijke Begint met een geschiedenis van Westmaas 'Het zien van de armoede'. Ook een stukje over Frederik van Eeden. Daarna een aantal eigen jeugdherinneringen. 'In ons huisje was [...] slechts een klein ruitje in de zijwand, dat uitzicht bood op de weg [...]. Wat heeft me dat een afleiding, een genot verschaft.' Een mengsel van geschiedschrijving, jeugdherinneringen en beschouwingen van literaire en algemene aard. Klaarblijkelijk bestemd voor publicatie.

1.1. Burgers, Johannes Martinus.

1.2. 1895 (Arnhem, 13 januari) - 1981 (Washington, 7 juni).
1.3. Zoon van Johannes Martinus Burgers, postbeambte, en Johanna Hendrika Romijn. Studeerde in Leiden wis- en natuurkunde. Hoogleraar (op drieëntwintigjarige leeftijd) aan de Technische Hogeschool Delft. Tot 1933 lid van de CPN. Bezocht in 1929 en 1936 de Sovjetunie en gaf daar colleges. Vanaf 1955 hoogleraar in de Verenigde Staten.
2.1. Amsterdam, IISG: collectie Burgers, 7.
2.2. 30 x 20; 45 p.
2.3. From my parental home I have received the urge to form an independent judgement and to think freely.
2.4. EN.
3.1. Memoires.
3.2. Verantwoording van zijn relaties met de CPN en de Sovjetunie.
3.3. 1954.
4.1. 1895-1954.
4.2. Beschrijft zijn studie bij Lorentz, Kamerlingh Onnes en Ehrenfest: 'In later years I understood that I possessed something which Ehrenfest missed: a conviction of the meaning of life [...], which I owe to my father.' Verder over de invloed van zijn ouders en de redenen voor zijn politieke belangstelling voor het communisme. Geschreven als een apologie geeft het een goed beeld van de denkwereld van een linkse intellectueel uit de exacte wetenschappen in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hier en daar ook persoonlijke details.

1.1. Bye, Pieter Jacob de.

1.2. 1768 (Den Haag, 11 december) - 1863 (Den Haag, 19 december).
1.3. Zoon van Arent Herbert de Bye, advocaat te Den Haag, en Elizabeth Coolbrant. Echtgenoot (1791) van Elizabeth Jacoba van der Does. Bezocht de Latijnse school, studeerde filosofie en rechten te Leiden. Vestigde zich in 1791 als advocaat te Utrecht. Vervulde functies in de sfeer van rechtspraak en financiën, werd door Napoleon benoemd tot lid van het Hof van Cassatie te Parijs. Was na 1814 onder meer administrateur voor het armwezen en de gevangenissen en lid van de Raad van State.
2.1. Leiden, UB: Ltk 879.
2.2. 32 x 20; 60 p.
2.3. Korte beschrijving van den levensloop van Jonkheer Mr. Pieter Jacob de Bye, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Lid van den Raad van State en der Utrechtsche Ridderschap.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
4.1. 1768 (11 december) - 1833 (16 oktober).
4.2. Beschrijving van de opleiding en loopbaan van de auteur en zijn bemoeienissen met het schoolwezen. Vooral m.b.t. zijn aandeel in activiteiten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor verbetering van het onderwijs.

1.1. Bylandt, Augustine Wilhelmine Louise Adrienne.

1.2. 1861-1916.
1.3. Dochter van Jules Auguste Bylandt en Frederike Julie van der Duyn van Benthorn. Echtgenote van Godard John George Charles van Aldenbrug Bentinck (1857-1940) heer van Amerongen etc.
2.1. Utrecht, RA Utrecht: Huis Amerongen (27) 4232.
2.2. 19 x 12; 170 p.
2.3. Friday jan. 1. Carlos, Adriaen en I started off for Weldaen at 3 ½ via Veenendaal-de Klomp.
2.4. EN.
3.1. Dagboek.
3.3. 1897.
4.1. 1897.
4.2. Beschrijving van dagelijkse beslommeringen en uitstapjes en reizen in een Engelse agenda: 'June 1, Boys fishing in the waal, too hot to go out.'
6. Zie ook archiefstuk 4233: aantekeningen over de oorlogsgebeurtenissen van 19 oktober 1914 tot 5 augustus 1915.

1.1. Calcar, Lambertus van.

1.2. 1845 (Zaandijk, 26 november) - 1905 (Koog aan de Zaan, 10 februari).
1.3. Zoon van Pieter van Calcar (1823-1900), winkelier en groenteverkoper, en Jansje Nieuwenhuis (1821-1847). Metselaar. Door een ongeluk op negentienjarige leeftijd verlamd. Doopsgezind, liberaal.
2.1. Koog aan de Zaan, Gemeentearchief Zaanstad: bibliotheek 7G26.
2.2. 33 x 21; 600 p.
2.3. Dagboek van mij, Lambertus van Calcar Pieterszoon.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1869-1904.
4.1. 1869-1904.
4.2. 'Dagboek heet ik dit boek. Ja maar dit boek gelijkt op een dagboek zooals de heuse maan op de maan in eenen almanak gelijkt! Want al mijnen dagen van licht en donker en leering enz. te beschrijven - waar denk ik aan?' Informatief en uitvoerig dagboek van een autodidact met een zeer brede belangstelling. Veel ingeplakte stukken uit kranten (vooral door hem zelf ingezonden stukken). Goed geschreven. Maatschappelijk zeer betrokken en via de pen actief. Het dagboek geeft een goed tijdsbeeld. Ook allerhande bespiegelingen over leven, lijden, dood en God.

1.1. Calkoen, Nicholaas (a); Calkoen, Nicholaas (b); Calkoen, Abraham (c).

1.2. 1666 (Amsterdam, 1 december) - 1738 (11 juni) (a);  1753 (27 januari) - 1817 (b); 1774 (21 maart) - 1849 (6 november) (c).
1.3. Zoon van Cornelis Calkoen (1639-1710), koopman op de Middellandse zee. Sinds 1702 Directeur van de Levantse  Handel. In 1731 zitting in de Amsterdame vroedschap. Huwt 1689 Agatha van Loon (1666-1699) en in 1701 Wendelina Klopper (1666-1733) (a); zoon van Abraham Calkoen (1729-1796), bestuurder van Amsterdam, en Agnes Catharina Bicker (1730-1756). Tweemaal gehuwd, in eerste huwelijk in 1779 met Sara Maria van Loon (1761-1805/1806). Promoveerde in 1774 in de rechten aan de universiteit van Utrecht. Volgde een loopbaan in het bestuur van Amsterdam, de provincie Holland en na 1814 in het landsbestuur (b); zoon van Abraham Calkoen (1729-1796), bestuurder van Amsterdam, en Theodora Lampsins (1742-1787). Gehuwd in 1796 met Johanna van Weede (1776-1823). Was tot 1796 secretaris van de desolate boedelkamer in Amsterdam; ontslagen wegens oranjegezindheid. Werd in 1803 officier van de cavalerie in Hessische dienst en volgde na 1813 een militaire loopbaan in Nederland. Werd in 1816 in de adelstand verheven met de titel jonkheer; in 1828 baron. Lid van de Ridderschap van Utrecht (c).
2.1. Den Haag, NA (eerste afdeling): collectie Calkoen (1.10.16.01), 1114.
2.2. 28 x 21; 366 f. (echter vele lege folio's).
2.3. Dagregister begonnen door mijn Overgrootvader Nicolaas Calkoen, [...] gecontinueerd door mijn broeder Nicolaas Calkoen, [...] en naderhand door mij Abraham Calkoen.
2.4. NL.
3.1. Aantekeningen.
3.3. 1650-1840.
4.1. 1650-1840.
4.2. Voornamelijk aantekeningen van familiegebeurtenissen, geboorte, overlijden en huwelijk met hier en daar opmerkingen over andere gebeurtenissen: '1807 De 12 january is voor de stad Leyden allerrampspoedigst geweest. Des namiddags omstreeks 4 uuren sprong een schip met 6 a 700 vaten buskruid gelaaden, terwijl het in het Rapenburg lag [...]. De slag was ontzettend, de ramen van mijn huis te Amsterdam schudden, de kamer waar ik in zat dreunde, op de Kaasmarkt of de gedempte reguliersgragt was de schudding zo merkbaar dat de lieden zich aan de paalen vasthielden.'  De aantekeningen staan niet in chronologische volgorde.
6. In het archief bevindt zich een getypte transcriptie van de aantekeningen (24 p.).

1.1. Calmeyer, Johan Hendrik.

1.2. 1854 (Amsterdam. 15 april) - 1924 (Heemstede, 8 september).
1.3. Kapitein ter zee.
2.1. Nederlands Scheepvaartmuseum,  Amsterdam, bibliotheek: A XII 125.
2.2. Twee delen; typoscript; 33 x 21; 86 p.
2.3. Dagboek gehouden aan boord der Schoener Willem Barentsz.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1879 (4 juni) - 1880 (3 september).
4.1. 1879 (4 juni) - 1880 (3 september).
4.2. Persoonlijk dagboek, bijgehouden tijdens de tweede en derde poolexpeditie van de Willem Barents. Doel van de reizen was het uitvoeren van een door Buys Ballot opgesteld programma voor meteorologische en magnetische waarnemingen. De derde reis werd vroegtijdig afgebroken omdat de Willem Barents bij de Kruiseilanden vastliep. Calmeyer was aan boord om astronomische waarnemingen te doen.
6. Afschrift.

1.1. Camerlingh, Antonie Cato.

1.2. 1800 (Sleen, 15 april) - ?
1.3. Zoon van Hendrik Jan Camerling (?-1851), scholtus te Sleen, en Sophia Ernestina Christiana Nauta. Volgde een militaire loopbaan, werd kolonel van het korps ingenieurs, mineurs en sappeurs. Diende tijdens de Belgische Opstand te Antwerpen, verbleef in Franse krijgsgevangenschap. Verliet de dienst in 1866.
2.1. Assen, Rijksarchief Drenthe: hs. VIII, 12.
2.2. 33 x 20,5; 42 p.
2.3. Kort levensschets van Antonie Cato Camerlingh behelzende zijn militaire loopbaan met de werkzaamheden gedurende zijn verblijf, als commandant van een detachement mineurs en sappeurs, op de citadel van Antwerpen in de jaren 1830, 1831 en 1832.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.2. Geschreven op verzoek van de directeur van het Provinciaal Museum te Assen, ten behoeve van het museum.
3.3. 1869-1870.
4.1. 1800 (15 april) - 1833 (13 juli); 1869 (juni).
4.2. Verslag van het leven en vooral de loopbaan van de auteur; jeugd, gegevens over zijn vader, wederwaardigheden als militair, en een bezoek aan het geboortedorp Sleen in 1869. Voorzien van een lijst van 'Aanstellingen en bevorderingen 1817-1866'.

1.1. Campo (Camp), Willem Pieter del.

1.2. 1761 (St. Michielsgestel, 4 december) ‑ 1855 (Delft, 7 april).
1.3. Zoon van Johannes Hendricus Alexander Camp (1721‑1807), genie‑officier, later civiel-ingenieur, en Wilhelmina Jacoba van Rooy (1733‑ 1805). Echtgenoot (1791) van Hendrika Antonia Weeber (1770‑1848). Werd opgeleid tot ingenieur, maar volgde vanaf 1780 een militaire loopbaan. Nam in 1787 deel aan een aanval op Patriotten uit Franeker bij het dorp Stiens. Gaf les aan de artillerieschool in Den Haag. Kreeg in 1793-1794 opdracht om diverse vestingen in staat van paraatheid te brengen. Werd bij de verdediging van Sluis in 1794 door de Fransen krijgsgevangen gemaakt en keerde in mei 1795 terug. Weigerde in Franse dienst te treden en vertrok naar het rassemblement van Osnabrück. Vestigde zich na de ontbinding hiervan in Oost‑Friesland. Werkte vervolgens als ingenieur in Pruisen. Keerde in 1813 in Nederlandse dienst terug.
2.1. Den Haag, Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf: collectie Del Campo, DC 128/-.
2.2. 34 x 21,5; 29 p.
2.3. Op den 1e january 1780 mijne militaire loopbaan begon als bombardier surnumerair bij de compagnie artillerie van den genoemde capitein de Chastillon [...].
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1841.
4.1. 1780 (1 januari) ‑ 1838.
4.2. Overzicht van zijn militaire loopbaan.

1.1. Camstra, Ybeltje.

1.2. 1857 (St.Annaparochie) 1937 (Utrecht)
1.3. Dochters van Bouke Douwes Camstra, arts. Onderwijzeres op scholen in Breda, Zwammerdam, Veendam en Assen. Echtgenote (1887) van Frans Albers, docent.
2.1. Amsterdam, IIAV: collectie egodocumenten, 93.
2.2. Fotokopie; 67 p.
2.3. Wat moeder zich van haar familie en uit haar jeugdleven herinneren kan.
3.1. Herinneringen.
3.2. Geschreven voor haar kinderen.
3.3. 1923.
4.1. Ca. 1850-1887.
4.2. Levendig geschreven herinneringen aan haar leven tot aan haar huwelijk. Beschrijft haar (voor)ouders, verhaalt anekdotes uit haar jeugd in Ommer en Sexbierum en vertelt over haar opleiding op een kostschool te Leeuwarden en op de Kweekschool in Haarlem. 'Toen ik nog klein was, kwam ik op de bewaarschaal (&) Ik herinner me nog een klein bord waarop de letters en cijfers stonden. Verder herinner ik me niets daarvan dan dat ik een dikke das om kreeg als andere kinderen er nog geen droegen en dat vond ik vreeselijk.' Weinig over haar werk als onderwijzeres, wel veel belevenissen uit haar tijd in Breda, Zwammerdam, Veendam en Assen. Eindigt met een beschrijving van ontmoeting, verloving en huwelijk.

1.1. Cannegieter, Rachel.

1.2. 1763 (Witmarsum, 13 november) ‑ 1825 (17 oktober).
1.3. Dochter van Hendrik Gerrit Cannegieter (1725-1808), predikant te Idsegahuizen, Witmarsum en Bolsward.
2.1. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie: FA Cannegieter, doos 4.
2.2. 15,5 x 10; 90 p.
2.3. 1808. Den 15 dezember begonnen te vriesen. 1809. Den 18 te Sneek een gouwe horlogu en een tabakdoos verhardreden.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1808 (15 december) - 1825 (8 oktober).
4.1. 1808 (15 december) - 1825 (8 oktober).
4.2. Korte aantekeningen over dagelijkse bezigheden en gebeurtenissen in Friesland: het weer, visites, preken en de gevolgen van de dood van haar vader. Voorafgegaan door schema's van preken van haar vader.

1.1. Capellen, Jemina Frederica van.

1.2. 1803 (Engeland, 27 maart) - 1864 (Den Haag).
1.3. Dochter van Theodorus Frederik van Capellen (1782-1824), vice-admiraal en Petronella de Lange (1779-1835). Jonkvrouw.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling) : collectie Constant Rebecque (2.21.008.01), 161-163.
2.2. Drie delen; 15 x 9 en 19 x 15; 240 p.
2.3. December 11th The morning was very fine and we received a visit from our honored Aunt.
2.4. EN.
3.1. Dagboek.
3.3. 1814-1819.
4.1. 1814-1819.
4.2. Meisjesdagboek (vanaf het elfde tot en met het zeventiende levensjaar geschreven). Beschrijft de dagelijkse familiegebeurtenissen. Ietwat moeilijk leesbaar. '24 October 1818. In the morning Oom Peter came to spend the day and in the evening to go home with grandmama and tante Ammi, we had cakes from Ad de Jonge and things van Thine who were very curious about the robbing.'

1.1. Capellen, Petronella Anna Mary Catharina van.

1.2. 1814 (Trent (Sussex), 27 juni) -1848 (Pau (Frankrijk), 25 juli).
1.3. Dochter van jonkheer Theodorus van Capellen en Petronella de Lange. Echtgenoot (1841) van Otto Willem Hora Siccema (1805-1879).
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Hora Siccema (2.21.037.05), 100.
2.2. 20 x 17; 350 p.
2.3. Journal Confidentiel de Pietje avant ton mariage.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1836-1841.
4.1. 1836-1841 (en z.d.)
4.2. Dagboek over de periode tot haar huwelijk met Otto Hora Siccema. Uitvoerig maar in ietwat moeilijk leesbaar Frans. Ook met enkele Nederlandse taaloefeningen. Veel bespiegelingen, onder meer over haar gevoelens ten opzichte van liefde, huwelijk en Otto. Ook over dagelijkse gebeurtenissen.

1.1. Casembroot, Eduard August Otto de.

1.2. 1812 (Oud-Vossemeer, 20 juni) - 1883 (Den Haag, 28 september).
1.3. Zoon van jonkheer Samuel Otto Casembroot en Wilhelmina de Haan. Echtgenoot van Magdalena Rueck. Gouverneur van de erfprins van 1849 tot 1858. Van 1859 tot 1862 minister van Oorlog.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Constant Rebecque (2.21.008.72), 1-10.
2.2. 33 x 21; 1908 p.
2.3. Herinneringen uit mijn leven gedurende mijne betrekking als Gouverneur van Z.K.H. den Prins van Oranje. 1849-1858.
2.4. NL.
3.1. Dagboek; Memoires.
3.3. 1849-1858.
4.1. 1849-1858.
4.2. Uitvoerig dagboek over zijn tijd als gouverneur van Prins Willem van Oranje, de zoon van Koning Willem II met vele bespiegelingen over diens opvoeding. 'Wat verder het straffen met niet naar huis gaan betreft, hiervan kan ik volstrekt niet afstappen, want welke houding moet het hebben, in dien b.v. de Prins gedurende een week slecht oppassende en zulks zelfs de zaterdag van zijn vertrek naar nog doende, ik niet de magt zal bezitten van hem te zeggen, neen nu gaat gij niet naar huis, maar haalt den verlorenen tijd in, op de uren die ga anders als eene belooning zoudt vrij gehad hebben.'
6. Zie ook inventarisnummer 11: zijn toelichting op het dagboek.

1.1. Claessens, Adam Carolus.

1.2. 1818 (Sittard, 28 juni) - 1895 (Buitenzorg, 10 juli).
1.3. Pastoor te Batavia, volgde mgr. Vrancken in 1874 op als bisschop van Tranopolis en apostolisch
vicaris van Batavia.
2.1. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum:  archief Aartsbisdom Jakarta, 809, kdc 52 (1/52).
2.2. Microfiches ; 21 x 15; 3000 p.
2.3. Januari 1878. Bij uitzondering goed geslapen.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1878-1879; 1882-1895.
4.1. 1878-1879; 1882-1895.
4.2. Dagboek uit twee periodes. De tweede periode is veruit het uitvoerigst. Noteert vooral zijn werkzaamheden in Jakarta: telegrammen, gebeurtenissen, bezoeken etc. '28 juni 1887, Heden ben ik mijn 69e jaar ingetreden, zoals gewoonlijk is die dag huiselijk gevierd. De zusterhuizen hebben bouquetten met felicitatiebrieven gezonden.' Hier en daar heeft het dagboek het karakter van een notitieboek. Het handschrift is soms zeer moeilijk leesbaar.

1.1. Clant, Abrahamina Cornelia Charlotte Georgette.

1.2. 1825 (Den Haag, 12 maart) - 1911 (Den Haag, 27 december).
1.3. Dochter van Jacob George Alexander Clant (1785-1861), procureur Hoge Raad en Maria Charlotte Veerman Senserff (1790- 1825). Echtgenoot (1853) van Carel Vosmaer (1826-1888).
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Vosmaer (2.21.271), 279.
2.2. 20 x 13; 112 p.
2.3. 3 October 1871. O menschen gij die het talent bezitten om in woorden te brengen alles wat er in u omgaat, waardeer toch dat geluk dit voorrecht! welk een troost moet dat wezen in zielslijden welk een lucht moet dat geven aan het overkropte hart; ik arme ik kan niets in woorden brengen...
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. 'toch kan ik de behoefte niet wederstaan op het papier te zetten wat er in mij omgaat.'
3.3. 1871 (oktober) - 1873 (september).
4.1. 1871 (oktober) - 1873 (september).
4.2. Persoonlijk en emotioneel verslag van haar huwelijk met Carel (Charles) Vosmaer in de tijd dat deze een verhouding had met de aan hem geparenteerde J. Clant van der Mijll-Piepers, bekend onder haar schrijfsternaam Holda en wellicht ook met de feministe Mina Kruseman.  Gevolgd door een aantal ironische verhaaltjes over het gelukkig huisgezin.
6. Zie ook de aanwezige reisverslagen en enkele schriften met verhalen van haar (285).

1.1. Clercq, Gerrit de.

1.2. 1821-1857.
1.3. Zoon van Willem de Clercq en Carolina Charlotte Boissevain. Studeerde rechten te Leiden waarna hij zich als advocaat in Amsterdam vestigde; 1848 refendaris op het  Ministerie van Financiën (liberaal); 1851 secretaris Nederlandsche Handelsmaatschappij; redacteur De Gids.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil Ff 1.
2.2. Diverse formaten (losse katernen; agenda; losse agendakaternen); 581 p.
2.3. 1839 Maart 26. Dingsdag. Wel een geschikt oogenblik tot het begin van een dagboek; mogt hetzelve geheel en al vruchten blyven dragen van trouw aan de heilige beloften dezen dag afgelegd.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1839 (26 maart) 1857.
4.1. 1839 (26 maart) 1857.
4.2. Uitvoerig en persoonlijk dagboek, grotendeels dagelijks bijgehouden maar ook met perioden van stilte. Over de laatste dagen in het ouderlijk huis, de studietijd in Leiden en de aanvang van De Clercqs maatschappelijke carrière. Veel over zijn vriendschappen (o.m. met Johannes van Vloten, Piet Blussé), lectuur (Dickens, Sand, Malcolm), literaire en culturele activiteiten, ontmoetingen met literatoren (Hasebroek, Bosboom Toussaint, Kneppelhout). Er zijn pagina's uitgesneden. In de latere jaren veel politiek nieuws (o.a. Parijs 1848). Verslag van een reis naar Wenen 1855).

1.1. Clercq, Gideon Jeremias de.

1.2. 1828 (Den Haag, 8 april) - 1896 (Hilversum, 16 september).
1.3. Zoon van Willem de Clercq en Caroline Charlotte Boissevain. Echtgenoot (1854) van Anna Kleinmann (1831-?). Aanvankelijk werkzaam in de Amsterdamse suikerfabriek Java, later directeur Nederlands-Indische handelsbank.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil 03: 4.1.5. 18.
2.2. 13,5 x 9; 20 p.
2.3. Huishoudelyke Gebeurtenissen. 8 April 1828. werd ik geboren op de Scheveningsche weg te 's Hage.
2.4. NL.
3.1. Autobiografische en historische aantekeningen.
3.3. ? 1844.
4.1. 1828-1844.
4.2. In notitieboekje (op de rug 'Notes') bijgehouden korte aantekeningen van de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van G.J. de Clercq (geboorte, vaccinatie, verhuizing, ziekte, eerste baan, 'eerste vaste geld') op de versozijden en op de rectozijden belangrijke historische gebeurtenissen (emancipatie katholieken, oorlogen, cholera-epidemie) die ongeveer gelijktijdig plaatsvonden.
6. Een afschrift van dit notitieboekje in Reveil 01: 007. Zie Kleinmann.

1.1. Clercq, Gideon Jeremias de.

2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil 01: 007 t/m 010; Reveil 03: 4.1.5 20 t/m 24
2.2. Diverse formaten (agenda's, schriften); ca. 1200 p.
2.3.  Notities
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1844 (2 januari) 1856 (3 februari).
4.1. 1844 (2 januari) 1856 (3 februari).
4.2. Dagboek begint met een afschrift van het notitieboekje (Reveil 03: 4.1.5 18; notieboekje met autobiografische en historische gebeurtenissen. Zie elders in deze lijst) dat vervolgd wordt met reguliere dagboekaantekeningen. De eerste twee jaren zijn die nogal summier en vooral een opsomming van dagelijkse gebeurtenissen (werkzaamheden op kantoor, gezinsleven De Clercq en verwante families, uitjes). Vanaf ca. oktober 1846 is de stijl van het dagboek veranderd. De aantekeningen zijn uitvoerig en persoonlijk. Veel aandacht voor godsdienstige gevoelens (twijfels), vriendschappen (o.m. met de dichter P. de Genestet), zijn gevoelens voor verschillende meisjes, literaire en godsdienstige bijeenkomsten (o.m. met I. da Costa), zijn werkzaamheden op de suikerfabriek Java (veel over experimenten met nieuwe productietechnieken), nationale en internationale politieke ontwikkelingen ('oproer te Groningen'; 'toestand te Parijs. Brrrrrr!'; 'oproer te Amsterdam'). De laatste delen zijn in agenda's opgetekend en hierin is de stijl opnieuw veranderd. De aantekeningen zijn weer  kort en onpersoonlijk (dagelijks leven, visites, correspondentie, uitgaan, lectuur, liefdadigheidswerk).
6. Reveil 03: 4.1.5. 19 is een afschrift door een onbekende van diverse passages uit het dagboek die betrekking hebben op Gerrit de Clercq.

1.1. Clercq, Margaretha Elisabeth de.

1.2. 1830 (18 december) - 1908 (18 juli).
1.3. Dochter van Willem de Clercq en Caroline Charlotte Boissevain. Echtgenote van Adriaan Gildemeester. Kinderloos.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil 01: 0577 A.
2.2. 16 x 10,5; 196 p.
2.3. 14 October 1887 tot 15 September 1888.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1887 (14 oktober) - 1888 (15 september).
4.1. 1887 (14 oktober) - 1888 (15 september).
4.2. Vrijwel dagelijks bijgehouden dagboek. Korte aantekeningen die altijd beginnen met het weer en gevolgd worden door een overzicht van de dagelijkse bezigheden van haar en haar echtgenoot (sociale leven, correspondentie, gezondheid, leeservaringen (alleen en samen met haar echtgenoot: onder meer oordeel over boeken van Allard Pierson). Weinig reflectie, maar wel registratie van gemoedstoestanden. De periode 1888 (8-14 juni) is bijgehouden door haar echtgenoot Adriaan Gildemeester i.v.m. ziekte van de auteur ('Myn beste M vroeg my om het dagboek der laatste (of eerstvolgende) dagen by te schryven). Gildemeester  handhaaft de structuur van het dagboek van zijn vrouw (begint bijvoorbeeld met het weer), maar schrijft levendiger.

1.1. Clercq, Maria de.

1.2. 1797 (Amsterdam, 10 augustus) - 1838 (Rheden, 5 mei).
1.3. Dochter van Gerrit de Clercq en Maria de Vos. Echtgenote van Matthijs Westendorp.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil X 15.
2.2. 20 x 15,5; 16 p.
2.3. Eenige aanmerkingen over Karel Westendorp.
2.4. NL.
3.1. Aantekeningen.
3.3. 1827 (september) 1836 (februari).
4.1. 1827 (september) 1836 (februari).
4.2. Aantekeningen over de zoon van de auteur, Karel, vanaf diens vierde levensjaar. 'Een byzonder kind van wiens gesteldheid en carakter ik geen begrip heb [&] niemand kan het regt met hem vinden. [&] Ik ben zo bang dat wy de goede weg niet inslaan.' Karel is vaak onhandelbaar en driftig. Zijn moeder doet regelmatig verslag van haar problemen met zijn opvoeding. De 'regie' van een gouvernante lijkt tijdelijk een gunstig effect te hebben maar Karel blijft tot zijn volwassenheid regelmatig voor problemen zorgen.

1.1. Clercq, Willem de.

1.2. 1795 (Amsterdam,15 januari) - 1844 (Amsterdam, 4 februari).
1.3. Zoon van Gerrit de Clercq, makelaar in graan, en Maria de Vos. Echtgenoot (1818) van Carolina Charlotte Boissevain (1799-1879). Was secretaris, later directeur, van de Nederlandsche Handelmaatschappij. Voorman van de Réveil-beweging. Auteur.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil: F I-XXXI; Reveil 01: 0539 t/m 041.
2.2. Vierenveertig delen; Reveil 01: 0539 20 x 15,5, 24 p.; Reveil 01: 0540 19 x 16, 24 p.; Reveil 01: 0541: 20 x 16,5, 58 p. (F I:) 4 dln.; 16 x 20; 40, 28, 58, 24 p.; (F II-XXXI:) 27 omslagen, 13 gebonden delen, 6 almanakken en een 'Engineer's Pocket-Book 1841'; merendeels 16 x 20 en 13 x 21; totaal ca.13.000 p.
2.3. Journaalen, wandelingen en uitgangen van en door Willem de Clercq. Begonnen anno 1804.
2.4. FR; NL; EN; DU; IT (en andere talen)
3.1. Dagboeken, reisjournalen.
3.3. 1804 - 3 januari 1810 (met onderbrekingen); 2 september 1811 - 31 januari 1844.
4.1. 1804 - 3 januari 1810 (met onderbrekingen); 2 september 1811 - 31 januari 1844.
4.2. (F I:) Verslagen van reisjes van Amsterdam naar het buiten Rupelmonde bij Loenen, een reisje naar Leiden na de ramp in 1807, en andere uitstapjes, zoals naar de kermis en het beestenspel; (F II-XXXI:) aantekeningen over boeken, toneelvoorstellingen, gebeurtenissen te Amsterdam, zoals het bezoek van Napoleon in oktober 1811 en de omwenteling van 1813, over Bilderdijk en andere figuren, binnenlandse reisjes, zoals naar Gelderland in 1812, en Overijssel, Almelo in 1813, de reis naar St.Petersburg in1816, huwelijk, geestelijke gesteldheid, zelfbeschouwing, de Reveilbeweging, activiteiten als zakenman. Voorts de Belgische Opstand 1830-1831, reizen naar Kleef in 1835 en Baden-Baden in 1836. Omvat registers en bijlagen.
6. Zie ook Reveilarchief F LXV B: 'Beschrijving van eene reis door Belgien nevens een uitstapje in Engeland en Frankrijk van 1mo Mey tot 1o Juny 1819' .

1.1. Clercq, Willem de.

2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil F: LXVI
2.2. 21 x 12,5; 123 p.
2.3. Boek van Gerrit
2.4. NL.
3.1. Aantekeningen.
3.3. 1825-1842.
4.1. 1825-1842.
4.2. Regelmatig (ca. enkele ingangen per jaar) bijgehouden aantekeningen over de kinderen van Willem de Clercq: Gerrit, Daniël, Stephanus, Gideon Jeremias, Margot, Karel-Eduard en Matthijs. Aandacht voor de alledaagse bezigheden, gebeurtenissen en analyse van de ontwikkeling van de kinderen met name op godsdienstig gebied. De meeste aandacht gaat uit naar de oudste zoon Gerrit met wie Willem de Clercq regelmatig overhoop lag.

1.1. Collot d'Escury, Antoine.

1.2. 1803 (Amsterdam, 12 juni) - 1873 (Rijswijk, 29 oktober).
1.3. Zoon van Robert baron Collot d'Escury en Cornelia Maria Backer. Gehuwd met Sophia Anna Jacoba May (1809-1884). Carrière als marineofficier, Schout bij nacht en commandant der zeemacht in West-Indië. Baron.
2.1. Den Haag, NA (eerste afdeling): FA Collot d'Escury (1.10.21), 225.
2.2. 20 x 13; 60 p.
2.3. Levensloop van Antoine Baron Collot 'd Escury.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. Tussen 1861-1873.
4.1. 1815-1861.
4.2. Beschrijving van zijn carrière als marineofficier, vanaf zijn twaalfde jaar tot aan zijn pensionering. '12 jaren oud zijnde het Vaderlijk huis verlaten en in de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam gekomen den 22 july 1815.' Uitgebreider verslag van de voorvallen in 1819, 1820, 1821. 'De plek strand tusschen de hoge rotsen was Pentir Glase in Cornwall bij Padstow nabij de haven Port-Isaac gelegen in het kanaal van Bristol (bij Zeelieden genoemd het Verkeerde Kanaal). Waar wij met de sloep waren omgelegen en gestrand, de gezaghebber [...] had een grote zak met Specie bij zich, het welke ons heeft gesterkt in de gedachte dat de man aan het roer met moedwil de sloep heeft laten dwars komen om daardoor van de confusie gebruik te maken die zak zoude hebben willen ontvreemden...'
6. In het archief bevindt zich ook het scheepsjournaal van Collot d'Escury.

1.1. Collot d'Escury, Hendrik.

1.2. 1773 (Rotterdam, 4 september) - 1845.
1.3. Baron.
2.1. Den Haag, NA (eerste afdeling):  FA Collot d'Escury (1.10.21), 155.
2.2. 31 x 19,5; 8 p.
2.3. Hendrik Baron Collot d'Escury, Heer van Heinenoord werd te Rotterdam op den 4en september geboren.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. 'Wanneer na mijn overlijden het een of ander mij betreffende wordt begeerd, kan men het nevensgaande mededeelen [...].'
4.1. 1773-1835.
4.2. Beschrijving van het eigen leven, opleiding, ambten, letterkundige activiteiten en familiegegevens.

1.1.Constant Rebecque, Cécile Alexandrine de.

1.2. 1857-1941.
1.3. Dochter van Willem Anne de Constant Rebeque (1827-1894) en Emma Eugénie Frederica van Rechteren (1832-1907).
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie De Constant Rebecque aanvull. collectie 66 (1925-1966), 117 K t/m 117 XXX (2.21.037.03).
2.2. Zesenzestig delen; 21 x 18 en 19 x 13; ruim 30.000 p.
2.3. 1 janvier vendredi 1869. J'ai été au théatre aujourd'hui ou je me suis beaucoup amuseèr en an donné 'Domi de Amerikaansche aap of negervraak'.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1869-1940.
4.1. 1869-1940.
4.2. Korte beschrijving van dagelijkse gebeurtenissen, visites, theaterbezoek, concerten, lectuur.
6. Het archief bevat ook een groot aantal brieven van haar hand.

1.1. Constant Rebecque, Charles Theodor Jean de.

1.2. 1805 (Berlijn, 16 september) - 1870 (Loosduinen, 17 september).
1.3. Zoon van Jean Victor Constant Rebecque, Luitenant-Generaal. . Echtgenoot (1832) van Juliana Frederika barones d'Ablaing van Giessenburg. Rechten Leiden. Secretaris bij de Raad van State.
Den Haag, NA (tweede afdeling) : collectie Constant Rebecque (2.21.008.01), 61.
2.2. 25 x 19; 46 p.
2.3. Journal Commencé en 1819 à 13 ans.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1819-1822.
4.1. 1819-1822.
4.2. Dagboekaantekeningen in de vorm van een journaal. '1822, Jan. 6. Arhem Aujourd'hui nous fêtons le jour de naissance de Guillaume.' Voornamelijk feitelijke verslagen van bezoeken, feestjes en reisjes.
6. Zie ook inventarisnummer 62: reisdagboeken.

1.1. Constant Rebecque, Jean Victor de.

1.2. 1773 (Genève, 22 september) - 1850 (Silezië, 12 juni).
1.3. Zoon van François Samuel de Constant de Rebecque en Louise Catharina Gallatin. Opgeleid als militair in Colmar, vanaf 1789 in het Franse leger, gelegerd te Nancy en Parijs. Ontsnapte uit Parijs in 1791 en vertrok naar Zwitserland. Ging in 1794 in Nederlandse dienst, vertrok in 1795 weer naar Zwitserland. Ging vervolgens in Pruisische dienst. Werd in 1805 gouverneur van de Prins van Oranje te Oxford, vertrok met hem naar Spanje om de veldtocht van Wellington mee te maken. Vanaf 1814 in het Nederlandse leger, maakte onder meer de slag bij Waterloo mee. In 1798 gehuwd met Isabella Catharina Anna Jacoba barones van Lynden van Hoevelaken.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie De Costant Rebecque, aanw. 1925 19-29.
2.2. Tien delen; 24 x 21; ca. 3500 p.
2.3. Journal commencée l'année 1787.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1787 (2 februari) - 1850 (juni).
4.1. 1787 (2 februari) - 1850 (juni).
4.2. Aantekeningen betreffende het dagelijks leven van de auteur, verslagen van reizen, deels als militair, door Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, België, Nederland, Spanje, Italië, Engeland.

1.1. Constant Rebecque, Justine Therèse de.

1.2. 1855-1951.
1.3. Dochter van Willem Anne de Constant Rebeque (1827-1894) en Emma Eugénie Frederica van Rechteren (1832-1907). Zuster van Cécile Alexandrine. Ongetrouwd gebleven. Woonde op het buiten Belmonte te Wageningen. Barones.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie De Constant Rebeque (2.21.037.03), aanv. collectie 66 (1925-1966) 117 I en J.
2.2. Twee delen; 21 x 18; 332 p.
2.3. Belmonte, Vendredi 1 janvier 1869. La vielle année est done fermé et une nouvelle vient de commencer, je voudrai bien savoir ou je serais l'anné prochaine. Cette apres midi j'ai été au theatre et je me suis bien amusée.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1869-1874.
4.1. 1869-1874.
4.2. Korte dagelijks bijgehouden aantekeningen over dagelijkse gebeurtenissen, lessen, brieven die ze heeft geschreven. Beschrijft verder min of meer dezelfde gebeurtenissen als haar zuster.

1.1. Constant Rebecque, Willem Anne de.

1.2. 1807 (Berlijn, 6 januari) - 1862 (Florence, 25 februari).
1.3. Zoon van Jean Victor baron de Constant Rebecque (1773-1850) en Isabella Catharina Anna Jacoba van Lijnden tot Hoevelaken. Kapitein Luitenant ter zee. Baron.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Constant Rebecque (2.21.008.01), 70-112.
2.2. Tweeënveertig delen; ca. 21 x 16; 7000 p.
2.3. Après avoir été 3 ans a Delft, comme cadet de Marine depuis le 1 Septembre 1821, jusqu'e Juillet 1824, je suis placé le 1 Juillet 1824 au bord de la Corvette Gollure.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1824 (juli) - 1862 (februari).
4.1. 1824 (juli) - 1862 (februari).
4.2. Zeer uitvoerig en gedetailleerd dagboek, moeilijk leesbaar. Voornamelijk over zijn reizen als scheepsofficier, maar ook over uitstapjes, diners en verblijf in steden, vooral Parijs. Met tekeningetjes van gebouwen, planten en andere eigenaardigheden in de marge. Loopt door tot zijn dood in 1862. Voorin de meeste delen staat een korte beschrijving.

1.1. Cornelissen, Christianus Gerardus.

1.2. 1864 (Den Bosch, 30 augustus) - 1942 (Domme (Frankrijk), 21 januari).
1.3. Zoon van Johannes Cornelissen, timmerman, en Mechelina van Wijk. Syndicalist, libertair communist. Internationaal secretaris van de Sociaal-Democratische Bond. In 1898 vestigde hij zich in Frankrijk als journalist en schrijver van economische werken.
2.1. Amsterdam, IISG: archief Cornelissen, 4.
2.2. Losbladig; 30 x 20; 493 p.
2.3. Strijd, lief en leed in de Oude Socialistische beweging en de vakorganisaties. Persoonlijke herinneringen.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.2. 'Op aandringen van verschillende zijden wil ik ertoe overgaan, mijne ervaringen en mijn oordeel over de wording en de eerste ontwikkeling der socialistische- en der vakbeweging in Nederland en daarbuiten te beschrijven.'
3.3. 1933 (vanaf).
4.1. Ca. 1864-1933.
4.2. 'Het zou mij moeilijk vallen te gelooven, dat er eenig lezer kan worden gevonden, die er belang in stelt, te vernemen hoe de eerste luiers mij werden aangelegd.' Zeer uitvoerige memoires, vol persoonlijk anekdotes en details. Later ook over socialisme, vakbeweging en Domela Nieuwenhuis. 'Domela Nieuwenhuis had een vrouw noodig in het leven! Dat is met apostelen in de geschiedenis meer het geval geweest.' Geeft een goed beeld van de socialistische (vak)beweging en de daarmee samenhangende mentaliteit rond 1900.Geschreven op de achterkanten van Franse kranten.

1.1. Corver, Maartje.

1.2. 1801 (Zaandam, 24 juni) - 1884 (Zaandam, 15 juli).
1.3. Dochter van Cornelis Corver en Aaltje Ebmeyer. Echtgenote (1821) met Jan Carel van Wessem (1799-1864). Houthandelaar en oliefabrikant te Zaandam. Lid Provinciale Staten en Eerste Kamer.
2.1. Koog aan de Zaan, Gemeentearchief Zaanstad: PA Van Wessem, Corver en Laan (301), doos 43.
2.2. 21 x 16,5; 46 p.
2.3. Anno 1811, januari 26. Is getrouwd: Jacob Mats met Grietje Corver.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1811-1816.
4.1. 1811-1816.
4.2. Kort dagboek in telegramstijl over de voornaamste familie- en wereldgebeurtenissen. Aan het eind uitvoeriger. 'Anno 1815, aug. Is de molen van J.R.Holst door een harde wind en onvoorzichtigheid van den meesterknecht geheel van zijne fondamenten afgerukt en op eene wonderlijke wijze in malkander gestort.' Informatief dagboek, maar weinig persoonlijk.
6. In het archief zijn brieven, familieberichten en diverse gegevens over de familie Corver aanwezig. In de bibliotheek is een transcriptie van dit dagboek aanwezig: Bergnummer 11.748 (kopie en getypte transcriptie).

1.1. Couperus, John Ricus.

1.2. 1816 (Batavia,  24 februari) - 1902 (Den Haag, 13 oktober).
1.3. Zoon van Petrus Theodorus Couperus (1787-1823) en Catharina Rica Cranssen (1795-1845). Echtgenoot van jonkvrouw Catharina Geertruida Reijnst. Vader van de auteur Louis Couperus. Raadsheer in het Hoogerechtshof en lid van het Hoog Militair gerechtshof.
2.1. Den Haag, NA (eerste afdeling): FA Couperus (1.10.23), 60.
2.2. 33 x 20; 70 p.
2.3. Herinneringen van Mr. Johan Ricus Couperus.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
4.1. 1819-1844 (1772).
4.2. Persoonlijke herinneringen aan zijn studietijd en de eerste jaren van zijn verblijf in Nederlands-Indië. 'Weldra naderde de tijd dat ik mijn propedeutisch examen zou moeten afleggen [...] Een andere moeijelijkheid leverde mij de geschiedenis op. Zoowel in de Vaderlandsche als Algemeene Geschiedenis was ik behoorlijk thuis, doch had ik die vakken natuurlijk niet anders behandeld dan in de Hollandsche en Fransche talen, en in dien tijd werden alle examens in het Latijn afgenomen. [...] Te Batavia had ik mijn oog laten vallen op de jongste dochter van den Heer J.C. Reijnst [...]. De Heer Reijnst zag onze onderlinge affectie met leede ogen, deed zijn beklag daarover aan Oom Merkus, die mij daarover onderhield. De Gouverneur Generaal en de Vice President waren alles behalve vrienden; maar Oom Merkus zag mijne affectie ook met geen goed hart aan [...]. Toen ik hem daarop zeide: Buitenzorg komt binnenkort open, en elke Gouverneur Generaal heeft tot nog toe altijd een zijner protégé's tot Assistent Resident van Buitenzorg benoemd, welnu geef mij Buitenzorg en dan zal de Heer Reijnst mij zijne dochter niet weigeren...
6. In het archief bevindt zich ook een getypt afschrift en enige correspondentie.

1.1. Court, Lambertus B.C.L. de la.

1.2. 1846-1866.
1.3. Zoon van Leopoldus J.A. de la Court, jurist, en Julia M.C. Halfwassenaer.
2.1. Den Bosch, RA Noord-Brabant : FA De Mortel de la Court, 1075.
2.2. Diverse formaten; ca. 50 p.
3.1. Herinneringen; dagboek.
3.3. 1859-1866.
4.1. 1846-1866.
4.2. Op verschillende tijdstippen bijgehouden notities over en uit de jeugd van de auteur. Soms betreft het bewaard gebleven kattebelletjes en tekeningetjes, soms naderhand opgeschreven herinneringen, soms stukjes dagboek. Het geheel werd eerder bewaard in een envelop met daarop het opschrift: 'Aanteekeningen van Lambert de la Court (1846-1866) over Katwijk [...] Baart etc. Aardige jeugdherinneringen van dezen begaafden te vroeg ontslapen jongeman'. Op een los blaadje bijvoorbeeld: 'Deze dag is en was ongelukkig voor mij geweest, op het torentje gezeten en schrik gehad van gesjeesd te worden, 4 sept. vry 62.' Veel over schooltijd, ruzies met vrienden etc. Hij houdt hierin ook zijn lengte bij.

1.1. Craats, Jan Barend van der.

1.3. Matroos?
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek J 653.
2.2. 33 x 21; 41 p.
2.3. Beknopte aanteekeningen, betrekking hebbende op de reis, gedaan door HMs 'Gelderland' en welke in zich sluit der vervoer van President Paul Kruger van Lorenço Marques naar Marseille.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Als afschrikwekkend voorbeeld: 'Allicht hoort iemand den een of andere jongen in zijn kindsche onnoozelheid zeggen, op de vraag wat hij worden wil, 'matroos' of 'soldaat' (of een dergelijk individu). (beroepsmoordenaars) En hoe goed zou 't dan zijn dergelijke jongens de toestanden af te schilderen zooals er hier een paar in opgeteekend staan, en zooals er dagelijksch bij de Marine voorkomen. Zoo'n ingelichte zal er voor schrikken om nog in den militairen stand te denken, en er zal een zieltje gered zijn.'
3.3. 1900 (22 augustus) - 1900 (22 november).
4.1. 1900 (22 augustus) - 1900 (22 november).
4.2. Bitter verslag van het leven bij de marine. Van der Craats noemt zichzelf 'vrijzinnig' en gaat heftig tekeer tegen religie en tegen het officierenkorps dat het lagere personeel slecht behandelt, met name de stokers hebben het zwaar te verduren. Op 11 november komt 'oom Paul' aan boord, waarover de auteur verder niet veel meedeelt. Uitvoerige beschrijving van enkele walbezoeken, o.a. aan Algiers en de prostitutie aldaar.

1.1. Craats, Jan Barend van der.

2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek J 652.
2.2. 25,5 x 22; 32 p. (en 4 p. bijlage).
2.3. Inleiding. Mij voorgenomen hebbende om, zoo de reis daarvoor genoeg interessants zoude, worden, een dagboek aan te houden, gedurende den zomerkruistocht, die HMs Instructieschip 'Nautilus' den 8e a 10e Mei 1905 zal aanvaarden, is misschien 'n beknopte inleiding nodig.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Voor derden. De 'lezer' wordt  aangesproken.
3.3. 1905 (9 mei) - 1905 (ca. 14 november).
4.1. 1905 (9 mei) - 1905 (ca. 14 november).
4.2. Dagboek bijgehouden tijdens een instructiekruistocht van de marine in het Kanaal. Persoonlijk verslag, met veel details over het leven aan boord, de walbezoeken enz. Gaat regelmatig te keer tegen religie in het algemeen en uitingen van religie aan boord, zoals het zondagse 'kerk houden' (k zag daar weer schijnheiligheid hoogtij vieren'). Uit veel commentaar op het gedrag van de officieren die met hun 'kleingeestigheid' de sfeer verpesten ('velen zullen zich deze reis nog lang herinneren, doch als 'n beroerde droom'). Gevolgd door een bijlage 'Gebeurtenissen in de eerste dagen der winterkruistocht van Hms Nautilus in 1905' waarin Van der Craats verslag doet van een zware storm.

1.1. Crahay, Frans Joseph.

1.2. 1793 (Maastricht, 29 maart) - 1879 (Hasselt).
1.3. Zoon van Hendrik Willem Crahay (1747-1832), jurist en notaris, en Maria Anna Reuleaux (1752-1805). Echtgenoot van Maria Elisabeth Hanssen (1803-?). Ging school in Maastricht; volgde daar lessen in chemie en fysica en liep stage in ziekenhuizen, omdat hij arts wilde worden. Werd in 1813 opgeroepen als garde d'honneur. Kon door omstandigheden de opleiding tot geneesheer niet volgen en trad in dienst bij de Indirecte Belastingen; van 1816-1828 was hij ontvanger in Echt. Week in maart 1831 uit naar Hasselt na ontslag wegens de partijstrijd ontstaan door de afscheiding met België. Was daar werkzaam bij het provinciaal bestuur.
2.1. Maastricht, Gemeentearchief: collectie handschriften, 307.
2.2. 34,5 x 21,5; 381 p.
2.3. [Titelp.] Mémoires et souvenirs; [p.1] Histoire de ma vie. Prologue. Les pages qu'on va lire sont destinées à garder le souvenir des évènements mémorables auxquelles j'ai assisté ou que j'ai vu s'accomplir.
2.4. FR.
3.1. Memoires.
3.3. Ca. 1870-1878.
4.1. (1747-) 1798 (29 januari) - 1878 (12 november).
4.2. Aantekeningen gebaseerd op bewaarde documenten, inlichtingen van vrienden en eigen herinnering, vanaf het feest in Maastricht vanwege de Vrede van Campo-Formio tot aan 1879. Familieaantekeningen, tot 1813 slechts incidentele vermelding van gebeurtenissen in Maastricht, verslag van zijn garde d'honneurschap, dat hem via Metz naar Mainz voerde en waaruit hij vervroegd ontslagen werd vanwege bevroren voeten (mei 1813 - 9 mei 1814) en zijn verdere levensloop in Nederland en België. Vooral geschreven in 1870.

1.1. Cramer, Charles Guillaume.

1.2. 1879 (Sidho-Ardjo (Nederlands-Indië), 20 oktober) - 1976 (Haarlem, 18 september).
1.3. Zoon van Charles Guillaume Cramer, arts, en Elise Caroline Wilhelmine Gebhardt. Waterstaatsingenieur, leraar wiskunde Semrarang. Lid Tweede en Eerste Kamer voor de SDAP.
2.1. Amsterdam, IISG: archief Cramer, 86-98.
2.2. Kort overzicht van m'n leven. Memoires.
2.3. Elf cahiers; 23 x 15; 500 p.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. Na 1950.
4.1. 1879-1950.
4.2. Uitvoerige memoires met latere aanvullingen en beschrijvingen van reizen naar Nederlands-Indië in de jaren 30. In het algemeen beschrijvend en vrij zakelijk van karakter. 'M'n jeugdjaren bracht ik in een heerlijke omgeving door. Wij woonden in een groot huis/m'n geboortehuis.' Over zijn opleiding tot ingenieur in Delft en later zijn wederwaardigheden in Indië.

1.1. Crommelin, Claude Auguste.

1.2. 1840 (Amsterdam, 1 maart) ‑ 1874 (Amsterdam, 5 november).
1.3. Zoon van Claude Daniel Crommelin (1795‑1859), directeur van de Nederlandse Bank en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Echtgenoot (1836) van Alida Maria Wolterbeek (1836‑1862), dochter van Johannes Lenart. predikant, en Elisabeth Maria Crommelin.
2.1. Rotterdam, GA Rotterdam (handschriftenafdeling III): 4110.
2.2. Typoscript; 32 x 20; 91 p.
2.3. Dagboek.
2.4. NL.
3.1. (Reis)dagboek.
3.3. 1866 (17 april) ‑ 1867 (25 februari).
4.1. 1866 (17 april) ‑ 1867 (25 februari).
4.2. Dagboek bijgehouden tijdens een reis naar Londen en een langdurig verblijf (emigratie?) in Amerika. Vrijwel dagelijkse aantekeningen die gedetailleerd zijn, maar weinig introspectief. Over zijn medepassagiers: ''s Morgens trok ik naar Morga's, waar ik met een der partners een praatje hield; geen van de twee, die ik zag, beviel my erg; de eene is een fop en heeft buitendien een allerbelagchelykst uiterlyk; de ander ziet er meer ploertig uit [...] dit is by Amerikanen vooral vry moeyelyk; dikwyls is de korst zoo anders dan de inhoud.' Leuke observaties over Amerika en het Amerikaanse leven, de financiën, de behandeling van negers, de Amerikaanse burgeroorlog en het schoolsysteem.

1.1. Crone, Ernst.

1.2. 1891 (16 april) -1975.
1.3. Gehuwd met Frida van Vloten. Wis- en zeevaartkundige. Publiceerde over vele nautisch-historische onderwerpen en legde een belangrijke verzameling zeevaartkundige boeken aan die zich momenteel in het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam bevindt. Bijzonder hoogleraar Zeevaartkunde Universiteit Amsterdam (1962). Bestuurslid van vele nautische instellingen, waaronder: voorzitter van de Vereeniging Nederlands Historisch Scheepvaartmuseum.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek, Gr 95-28.
2.2. 16,5 x 10; 14 p.
2.3. Ernst Crone vervolg. 1908 28 Juli-11 Aug. London en eiland Wright; - over Vlissingen gegaan met de dagboot.
2.4. NL.
3.1. Dagboek; persoonlijke aantekeningen.
3.3. Ca. 1908 (28 juli) -1942 (21 april).
4.1. Ca. 1908 (28 juli) -1942 (21 april)
4.2. Gezien de aanhef, is dit deel kennelijk een vervolg op een eerder deel van het dagboek. Zeer korte, in telegramstijl genoteerde aantekeningen, veelal betrekking hebbend  op reizen (in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Scandinavië); de laatste pagina's vooral over belangrijke gebeurtenissen in het leven van Crone (eindexamen, operatie, huwelijk, geboorte zoon). Tot 1928 regelmatig notities, daarna nog slechts één: 'Ernst in gevangenkamp bij Amersfoort: 1942 29 januari tot 21 april'.
6. Onderdeel persoonlijk archief Crone; In de UB Amsterdam bevindt zich eveneens een deel van het archief E. Crone.

1.1. Dam, Hendrik Hendriks van.

1.2. 1799 (Langezwaag, 20 april) - 1885 (Gorredijk, 18 maart).
1.3. Schilder, schipper, koopman en dichter.
2.1. Leeuwarden, Fryske Akademy: archief.
2.2. Fotokopie; 85 p.
2.3. Eenige aantekeningen nagelaten door Hendrik Hendriks van Dam
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1883.
4.1. 1799-1883.
4.2. Schrijft over zijn jeugd, de turfschipperij en zijn werk als koopman.
6. Afschrift door P.F. Stijtsma.

1.1. Damme, Bernard

1.2 1864-1952
1.3 Gemeentewerker bij Publieke Werken te Rotterdam. Socialist. Lid van de SDB, daarna van de vrije groep De Vaandelwacht. Medewerker van De Vrije Socialist. Schrijver van populair-filosofische werken.
2.1. Rotterdam, GA Rotterdam (handschriftenafdeling IV): 1991‑29/30.
2.2. 28 x 20; 113 p.
2.3. Herinneringen. Het oproer van Jacob de Vletter. Fragmenten.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
4.1. Ca. 1868-1920.
4.2. Thematisch geordende herinneringen. Thema's o.a.: straattypen, Rotterdamsche kermis, ds. W.F. Meng, kindervermaak, schoolstaking, affaire Dreyfuss. Veel informatie over kinderspelletjes, socialistische beweging, zijn leven als soldaat. Veel over zijn belevenissen op school. `Wie heeft als jongen soms niet zitten popelen van vechtlust - helaas! - wanneer de meester uit de Vaderlandsche Geschiedenis vertelde?' Ook over gelezen literatuur en de invloed ervan op zijn persoonlijke vorming. Scherpe typeringen van 'eenige gladde jongens' en 'opportunistische lieden die de Socialistische beweging zouden hebben benut om zich macht en aanzien te verwerven', o.a. P.J. Troelstra ('de moderne Janus'), Willem Helsdingen, Willem Hubertus Vliegen en J. ter Laan.
6, Getypt afschrift op het IISG.

1.1. Damme, Bernard.

2.1. Amsterdam, IISG: archief Damme.
2.2. 21 x 17; 10 p. (23 p.).
2.3. Mijn levenswerk.
2.4. NL.
3.1. Persoonlijke aantekeningen.
3.3. 1948.
4.1. 1864-1948.
4.2. Korte autobiografische aantekeningen, voornamelijk over zijn werk. 'Toen ik in 1888 de dienst verliet, ondervond ik dat het in de burgerstand, mits men zich financieel goed kan roeren of een goede betrekking heeft, ook alles geen rozegeur en maneschijn is.' Herinneringen aan de strijd voor 'de vrije mensch in een vrije samenleving.' Gevolgd door een lijst van publicaties.

1.1. Dam van Isselt, Jacob Thomas Theodoor Carel van.

1.2. 1842-1912.
1.3. Zoon van mr. Jacob van Dam van Isselt en Wilhelmina van Barneveld. Echtgenoot van 1) (1869) Henriëtte Maria Lucretia Drabbe (1841-1890) en 2) Lucie Julie Jeanette Drabbe (1845-1900). Militair (opleiding Koninklijke Militaire Academie). Grondlegger Reserveleger. Publicaties over de volksweerbaarheid. 1898-1900 gouverneur KMA. Daarna inspecteur militair onderwijs.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Geslacht Van Dam van Isselt (2.21.47), 80.
2.2. 22 x 17; 58 p.
2.3. Vlissingen April 1868. Onder deze omstandigheden kunt Ge begrijpen, hoe elk gevoel onderdruk werd [...].
2.4. NL.
3.1. Autobiografische aantekeningen.
3.3. 1860-1872.
4.1. 1860-1872.
4.2. Zeer persoonlijke autobiografische aantekeningen, in briefvorm geschreven aan een 'vrouwe'. 'Let wel op, dat ik iemand ben die gebroken kan worden, en toen gebroken was; de meesten kunnen slechts buigen of wijken. Ik weet niet of ik nog een begrip zal geven van den afgrond, waar ik in neder was gekomen' (bovengeschreven: 'vreselijk egoistisch'). Eindigt met twee brieven aan de 'vrouwe'. 'Vrouwe! de ure is gekomen dat gij mij gelukkig zult maken, opdat ook ik U gelukkig make.'

1.1. Dam van Isselt, Jacob Thomas Theodoor Carel van

2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Geslacht Van Dam van Isselt (2.21.047), 83.
2.2. 19 x 16; 30 p.
2.3. Intermittersem Dagboek. 22 Maart 1880: Dit boek aangelegd.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1880 (april) - 1888 (september).
4.1. 1880 (april) - 1888 (september).
4.2. Korte dagboekaantekeningen, voornamelijk over zijn bezigheden. 'Woensdag 8 juni. Gelukkige verjaardag 12 jaar getrouwd!'

1.1. Dam van Isselt, Jacob Thomas Theodoor Carel van.

2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Geslacht Van Dam van Isselt (2.21.047), 92.
2.2. 20 x 16; 60 p.
2.3. Maandag 3 augustus Molenbeek.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1908-1915.
4.1. 1908-1915.
4.2. Korte dagboekaantekeningen, voornamelijk over zijn bezigheden. Bijna een vervolg op het vorige document, nu iets uitvoeriger en langer volgehouden. 'Maandag 24 februari 1909. Met Brie v/d Brandeler naar Concert Tivoli. Viool. T. Laur uit Berlijn - de pastorale van Beethoven.'

1.1. Dam van Noordeloos, Jacob van.

1.2. 1791 (Rotterdam 29 december) - ?
1.3. Zoon van Dirk Willem van Dam, schepen van Schieland en wethouder van Rotterdam, en Maria Aletta van Wageningen. Advocaat te Den Haag maar nooit praktiserend. Bezat in Rotterdam een suikerraffinaderij (vanaf 1816) die hij in 1820 ombouwde tot huurkazerne. Vanaf 1848 lid van de Staten Generaal. Hij was tevens heer van Noordeloos en Over Slingelandt.
2.1. Arnhem, Gelders Archief: FA Van Dam van Brakel (0379), 175.
2.2. 34 x 22; 21 p.
2.3. Levensbijzonderheden.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
4.1. 1791- na 1855.
4.2. Uitgebreid verhaal over zijn voorgeslacht. Daarna een keur aan onderwerpen waaronder de start en ondergang van zijn suikerraffinaderij, zijn bezigheden nadien, audiëntie bij de koningin, bezoek wereldtentoonstelling in Parijs 1855.
6. Het inventarisnummer bevat verschillende versies van deze autobiografie.

1.1. Delprat, G.H.M.

1.2. 1791 (Den Haag, 2 november) - 1869 (na april).
1.3. Zoon van Daniël Delprat (1758-1841), predikant, en François May (1763-1843). Predikant te Leeuwarden, lid van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, publicist.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Delprat (2.21.183.16), 75.
2.2. 22 x 14; 27 p.
2.3. Memoranda.
2.4. FR.
3.1. Memoires.
3.3. 1863.
4.1. 1791-1869.
4.2. Tamelijk onpersoonlijk levensverhaal waarin op chronologische wijze en beknopt een aantal gebeurtenissen worden vermeld. Veel aandacht voor eigen publicaties, gehouden preken etc. Eindigt met de volgende opmerking: 'Mon bonheur domestique est complettement détruit par la mort de ma chere et digne épouse l'1 Avril 1869'.

1.1. Deventer, Marinus Lodewijk van.

1.2. 1832 (Den Haag, 10 maart) - 1892 (Princenhage, 21 juni).
1.3. Zoon van Jan Antonie van Deventer en Louise Wilhelmina Kiehl. Echtgenoot (1865) van  Susanna Cecilia Craandijk. Consul-generaal voor  Brazilië. Later actief als historicus (Nederlandsch-Indië). Publiceerde divers historische werken.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie M.L. van Deventer (2.21.051), 41.
2.2. 20 x 16; 32 p.
2.3. Christine en Hennie van morgen naar de kerk, daarna nog wat rondgewandeld, prachtig weer.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1877 (januari) - 1877 (mei).
4.1. 1877 (januari) - 1877 (mei).
4.2. Kort dagboek bijgehouden in Petropolis, een vesting in Brazilië. Korte aantekeningen over wel en wee in dat half jaar. 'Woensdag 28 februari, Ben met zware hoofdpijn thuisgekomen, na 't eten wat gelegen in de vestibule, later rondgelopen.'

1.1. Diepenhorst, Pieter Arie.

1.2. 1879 (Strijen, 2 januari) - 1953 (Epe, 6 oktober).
1.3. Zoon van Isaac Diepenhorst, landbouwer, en Anthonia Overwater. Echtgenoot (1807) van Adriana Cornelia de Gaay Fortman (1880-1958). Hoogleraar rechten aan de VU 1904-1949. Lid Amsterdamse gemeenteraad. Oprichter Christelijke Boeren- en Tuindersbond.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Diepenhorst (2.21.05), 2.
2.2. Typoscript; 34 x 24; 105 p.
2.3. Het professoraat legde op het grootste deel van mijn leven beslag.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. 1889-1943.
4.1. 1889-1943.
4.2. De memoires zijn verdeeld over een aantal thematische hoofdstukken: 'Professoraat-Colleges-Examens-Vakanties.' 'In de politiek.' 'Arbeid in Staatscommissies en verwante colleges.' 'Maatschappelijk Vereenigingsleven.' Geeft een goed inzicht in het leven en denken van deze politicus.

1.1. Dierdorp-Hinloopen, Maria Geertruida .

1.2. 1892-1971.
1.3. Echtgenote (1914) van Hendrik Dierdorp, makelaar. Schreef in 1924 onder pseudoniem columns in De Groene Amsterdammer met de titel 'Een eenvoudige (Amsterdamsche) huismoeder.'
2.1. Amsterdam, IIAV: collectie egodocumenten, 151.
2.2. Fotokopie; 14 p.
2.3. Beste M. Hierbij wil ik je een overzicht [geven] van ons 50 jarig of liever 60 jaar minstens elkaar kennen en trouw zijn.
3.1. Herinneringen.
3.2. Geschreven aan haar echtgenoot.
3.3. 1964.
4.1. Ca. 1904-1930.
4.2. Beschrijving van de eerste ontmoeting met 'haar' Hendrik op de lagere school. 'Ik ben eerder van school gegaan; moeder kon mij als oudste dochter thuis best gebruiken.' Vertelt hoe ze elkaar in de jaren daarna steeds weer tegenkwamen, eerst toevallig, later opzettelijk. Daarna volgen vele andekdotes uit hun verlovingstijd, beschrijvingen van huwelijk, geboorte kinderen en hun huwelijken, het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog en haar werk als hoedenmaakster.

1.1. Dijkstra, Harmen Anskes.

1.2. 1881 (Heerenveen, 14 juli) - 1944 (Heerenveen, 8 mei).
1.3. Kleermaker, controleur van de Raad van Arbeid, secretaris van de Haagse Christelijke Besturenbond.
2.1. Heerenveen, Museum Willem van Haren:. 11, 123.
2.2. 360 p.
2.3. Een levensbericht.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1942.
4.1. 1881-1942.
4.2. Hij schrijft over zijn familie, jeugd, onderwijs, kleermakersvak en evangelisatie.

1.1. Domela Nieuwenhuis, Ferdinand Jacobus.

1.2. 1808 (Utrecht, 3 mei) - 1869.
1.3. Zoon van Jacob Nieuwenhuis (1777-1857), predikant, en Carolina Ferdinanda Wilhelmina Domela (1777-1810). Echtgenoot van 1) (1834) Henriëtta Frances Berry (1810-1857 ?) en 2) (1858) Antoinette Marianne Meijer (1804-1886). Predikant, publicist en hoogleraar theologie.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Archivalia afkomstig van leden van het geslacht Nieuwenhuis, N. Domela en D.N. Nyegaard 18e en 20e eeuw (2.21.183.17), 156.
2.2. Losse katernen; diverse formaten; ca. 60 p.
2.3. Aanteekeningen behelzende de belangrijkste gebeurtenissen mijns levens. Loof den Heere! Mijne ziel! en vergeet niets, wat goeds hij u gedaan heeft bl. 103 vs 2.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1844-1868.
4.1. 1808-1868.
4.2. Jeugdherinneringen: over de goede eigenschappen van zijn tweede moeder, schoolopleidingen, gevolgde vakken, gevolgde colleges, duizelingen als gevolg van te hard studeren, contacten, studievrienden. Ook aandacht voor zijn carrière als predikant, zijn publicaties, het overlijden van zijn eerste echtgenote, zijn tweede huwelijk, zijn hoogleraarloopbaan. Vanaf 1845 is het geen autobiografie meer maar ook geen dagboek. Aan het eind van elk jaar wordt nu de rekening van het afgelopen jaar opgemaakt.
6. Dit inventarisnummer bevat tevens een familiebijbel met aantekeningen vanaf de achttiende eeuw en een bijbeltje met persoonlijke aantekeningen van waarschijnlijk zijn zoon Jacob Domela Nieuwenhuis (1836-1924) uit 1911. De aanvullingen in bovengenoemd manuscript zijn eveneens door deze zoon gemaakt.

1.1. Domela Nieuwenhuis, Francis Coenraad.

1.2. 1839 (Utrecht, 2 september 1839) - 1868 (Zeist, 24 juni).
1.3. Zoon van prof. dr. Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis (1808-1869) en Henriëtte Frances Berry (1810-1857). Ongehuwd gebleven advocaat te Rotterdam.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Archivalia afkomstig van leden van het geslacht Nieuwenhuis, N. Domela en D.N. Nyegaard 18e en 20e eeuw (2.21.183.17), 40.
2.2. Drie delen; 16 x 10; 600 p.
2.3. Er is een grote lacune in mijn dagboek ontstaan; zoude ik er ook mede eindigen? En waarom?
3.1. Dagboek.
3.3. 1856-1858.
4.1. 1856-1858.
4.2. Vrijwel dagelijks bijgehouden aantekeningen over afgelegde of ontvangen visites, zijn opleiding aan het gymnasium, wandelingen, de preken van zijn vader, door hem bijgewoonde lezingen.

1.1. Domela Nieuwenhuis, Hendrik Bernard.

1.2. 1843 (Amsterdam, 14 maart) - 1883 (2 november).
1.3. Zoon van prof. dr. Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis (1808-1869) en Henriëtte Frances Berry (1810-1857). Ongehuwd gebleven.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Archivalia afkomstig van leden van het geslacht Nieuwenhuis, N. Domela en D.N. Nyegaard 18e en 20e eeuw (2.21.183.17), 40.
2.2. Twee delen; 12,5 x 8; 120 p.
2.3. 4 april, Weder 'huis gekomen. Weder naar Willemsoord vertrokken.
3.1. Dagboek.
3.3. 1857-1858.
4.1. 1857-1858.
4.2. Dagelijkse aantekeningen over visites, uitstapjes, kostschool: 'Wij hebben 3 nare dagen doorgebragt, altijd denken wij aan huis, en de dames Meijer [...] toen hadden wij genoegen en hier hebben wij niets als verdriet'. Veel over rouwverwerking naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder: 'Wij missen haar overal. het huis komt ons zoo ledig voor'. Veel aandacht voor gevoelens en sferen.
6. Het archief bevat van hem ook een boekje met tekeningen uit 1851.

1.1. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Jan Derk.

1.2. 1870 (Amsterdam, 25 juli) - 1955 (Amsterdam, 4 januari).
1.3. Zoon van Jacob Domela Nieuwenhuis, jurist en hoogleraar in Groningen, en Elizabeth Rolandus Hagedoorn. Echtgenoot van 1) (1893)  Andrea Hermina Sypkens (?-1940) en 2) (1946) Elisabeth Francisca Nieuwenhuis, kunstenares. Predikant, publicist, flamingant en activist in België (1914-1918).
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Archivalia afkomstig van leden van het geslacht Nieuwenhuis, N. Domela en D.N. Nyegaard 18e en 20e eeuw (2.21.183.17) , 74.
2.2. Vijf delen; 20 x 16; 1200 p.
2.3. Myn leven. Aantekeningen tot 1887 en dagboek van 1887.
3.1. Autobiografie; Dagbooek.
3.3. 1887-1891, 1902-1908.
4.1. 1870-1908.
4.2. Over voorgeslacht, opvoeding, opleiding, klasgenoten, eigen karakter, zijn ziekte, religie, het ouderlijk huis. Bevat tevens reisbeschrijvingen, afschriften van zijn brieven en dagboekaantekeningen. Met een aantal ingeplakte tekeningen, foto's en krantenberichten.
6. Het archief bevat onder hetzelfde inventarisnummer tevens een aantal stambomen, agenda's en aparte reisbeschrijvingen.

1.1. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Jacob.

1.2. 1836 (Monnikendam, 19 februari) - 1924.
1.3. Zoon van prof. dr. Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis (1808-1869) en Henriëtte Frances Berry (1810-1857). Echtgenoot van Elisabeth Rolandus Hagedoorn. Jurist. Advocaat te Amsterdam. Vanaf  1863 directeur van de eerste Nederlandse Maatschappij van hypotheekverzekering. Vanaf 1877 lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Vanaf 1884 hoogleraar in het strafrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1898 benoemd tot rector-magnificus.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Archivalia afkomstig van leden van het geslacht Nieuwenhuis, N. Domela en D.N. Nyegaard 18e en 20e eeuw (2.21.183.17),  40.
2.2. Tien delen; diverse formaten; ca. 600 p.
2.3. Dagboekje van den elfjarigen Jacob Domela Nieuwenhuis geboren te Monnikendam.
3.1. Dagboek.
3.3. 1847-1861.
4.1. 1847-1861.
4.2. Beknopte, vrijwel dagelijks bijgehouden aantekeningen in een aantal damesalmanakjes. De aantekeningen zijn kernachtig. Het is bijvoorbeeld 'een brilliante dag' of 'een zeer slechte dag geweest' met daarbij een korte uitleg waarom. Veel aandacht voor dagelijkse activiteiten en gebeurtenissen: spel, school, ruzies met vriendjes, uitstapjes, vaak een nabeschouwing over het afgelopen jaar.

1.1. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Jacob.

2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Archivalia afkomstig van leden van het geslacht Nieuwenhuis, N. Domela en D.N. Nyegaard 18e en 20e eeuw (2.21.183.17), 41.
2.2. Typoscript; 35 x 21; 450 p.
2.3. Levensbeschryving van professor mr. Jacob Domela Nieuwenhuis Nyegaard.
3.1. Autobiografie.
3.2. 'Het is vooral voor kinderen en kindskinderen dat deze bladen bestemd zijn om ook na onzen dood te zien welke barmhartigheden de Heere ons bewezen heeft'.
3.3. 1907-1924.
4.1. 1836-1924.
4.2. Jeugdherinneringen, kleutertijd (aan de hand van brieven van zijn vader), over zijn schoolopleiding (lagere school en Fransche school), de inhoud van de lessen, schoolvrienden en klasgenoten , zijn opleiding aan het gymnasium, vrienden van de familie, familieleden, beschrijving van allerlei personen die hij heeft gekend, over de strafzaken waarin hij als advocaat is opgetreden, over zijn lidmaatschap van het hoofdbestuur van het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen, zijn functie als schoolopziener, zijn huwelijksleven voor en na de komst van zijn schoonmoeder.

1.1. Donkersloot, Arie Hendrik.

1.2. 1865 (Pernis, 13 maart) ‑ 1934 (Rotterdam, 16 mei).
1.3. Hoofdonderwijzer te Rhoon, Charlois en Rotterdam.
2.1. Rotterdam, GA Rotterdam: FA Donkersloot (299), 54.
2.2. 6 x 3; 21 p.
2.3. Wat er zooal in eene week kan gebeuren [...].
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1877-1878.
4.1. 1877-1878.
4.2. 'Het was in den zomer, in de week van zondag, 8 juli, van het jaar 1877. Johan, Ernest en Tante Toontje waren toen bij moe gelogeerd. Daarom kreeg ik die week vacantie.' Over een klompje maken van een stuk kurk. Avonturen van een twaalfjarige tijdens een vakantie, tochtje met een roeiboot, natte broek etc. en aantekeningen betreffende woonplaatsen en verhuizingen in 1878.

1.1. Doyer, Derk.

1.2. 1827 (Zwolle, 21 maart) - 1896 (Leiden, 21 december).
1.3. Zoon van Jacobus Schoemaker Doyer (1792-1867), kunstschilder, en Petronella Evekink (1799-1875). Echtgenoot van 1) Jeanette Alexandrina Vrijdag (1826-1882) en 2) Elisabeth Reinhold (1845-1914). Hoogleraar KNO en Ooggeneeskunde te Leiden.
2.1. Zwolle, GA Zwolle: FA Doyer (FA 025), 'Dagboek Prof.D. Doyer'.
2.2. Wat mij van Grootvader Doyer bekend is ga ik hier neerschrijven. Zijn beeld zal zich dan vanzelf voor den lezer ontwikkelen.
2.3. Vier losse katernen; 22 x 15; 342 p.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. Uit het voorwoord: 'Doyer realiseerde zich dat zijn jonge kinderen uit zijn tweede huwelijk zeer weinig over hun vader zouden weten. Daarom besloot hij voor hen een levensbeschrijving samen te stellen uit zijn dagboek.'
3.3. 1886; 1889.
4.1. 1827-1869.
4.2. Goed geschreven autobiografie, klaarblijkelijk gebaseerd op een niet aanwezig dagboek. Met veel gevoel voor detail geschreven, vol met aantrekkelijke anekdoten. Over de oppositie tijdens zijn promotie: 'Daar staat een doctor op met de woorden jure meo, en brengt mij een weinig in het nauw [...] en zo zou het zijn doorgegaan, als niet een hooggeleerde allen het zwijgen opgelegd had met de woorden auctoritate mea. De oppositie is nu zo fel mogelijk.'
6. In het archief bevindt zich een in eigen beheer gedrukt exemplaar van het dagboek.

1.1. Doyer, Gerarda Jacoba.

1.2. 1864 (Deventer, 4 mei) - 1915 (Diepenveen, 6 december).
1.3. Dochter van Dirk Anton Doyer (1821-1897) en Helena Clara Yntema (1820-1866). Echtgenote van Luite Klaver, kunstschilder. Moeder van Clara Lennart.
2.1. Zwolle, GA Zwolle: FA Doyer: (FA 025), 20.
2.2. Losbladig en twee cahiers; 21 x 16 en 21 x 17; 300 p.
2.3. Nu in 1886 is huis verkocht met lindeboom.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1882?-1913.
4.1. 1882?-1913.
4.2. Dagboekfragmenten op met touwtjes gebundelde losse blaadjes en in twee schriftjes. Daarbij fotokopieën en een gedeeltelijke transcriptie. Deze dagboekfragmenten zijn door haar dochter Clara Lennart gebruikt bij het schrijven van de romans Weleer I en Weleer II. '1886, als gewoonlijk ga ik 's morgens naar de tuin om voor het ontbijt te zorgen, doch wat ontwaar ik met  onbeschrijfelijke weemoed? Een biljet op de deur geplakt bevattende de datum der veiling en den tijd der bezichtiging.' Verder bevat het dagboek een gedeelte over de dood van prof. Derk Doyer, diverse brieven, een sprookje en aantekeningen over boeken.  Over het toelatingsexamen voor de academie voor beeldende kunst. 'Ik was in optimistische stemming zonder hoop; maar daardoor merkte ik veel meer 't belachelijke op van alles. O schrik, wat zie ik naderen tot mij in de wachtkamer, een wachtkamer vol gipsen beelden, die akelig wit en spookachtig zich vertoonen, het nufje uit den trein, dat verheugd is mij te zien. Zij schreeuwt hare kunde en onkunde luid uit, maar vooral hare aanleg.'

1.1. Doyer, Johannes Jacobus.

1.2. 1862 (Zwolle, 20 februari) - 1939 (Buenos Aires, 3 december).
1.3. Zoon van Jan Doyer (1832-1901) en Maria Dirkje de Jongh (1835-1883). Echtgenoot (1889) van Roelofje Hendrika Poulina Bolt. Architect te Buenos Aires.
2.1. Zwolle, GA Zwolle: FA Doyer (FA 025), 24.
2.2. Typoscript; 34 x 22; 41 p.
2.3. Jeugdherinneringen tot mijn vertrek naar Zuid-Amerika.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. Wanneer ik terugdenk aan mijn jeugd, en de herinneringen aan mijn ouderlijk huis bij mij opkomen, dan lijkt het mij, dat het zo jammer zou zijn, als deze zouden verloren gaan na mijn overlijden.
3.3. 1930-1932.
4.1. 1862-1885.
4.2. Jeugdherinneringen met veel details uit het Zwolle van de tweede helft van de negentiende eeuw. Zeer systematisch beschreven, met hoofdstukjes getiteld: 'Slapen', 'Kleeren en schoenen', 'Dienpersoneel, Sport', 'Het ouderlijk huis' (met plattegrond) en dergelijke. 'Nog gaat een verhaal, of het waar is weet ik niet, dat zus Bertha om op de torenklok te zien hoe laat het was, 's avonds de lamp buiten dan raam hield. De toren stond ongeveer een 600 meter weg.'
6. Afschrift.

1.1. Draaijer, W.

1.2. 1847- na 1925.
1.3. Leraar aan de HBS te Leiden.
2.1. Deventer, Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek:  Hs. 115 (Dv. Oct. 24 KL) 44b. Supplement Handschriften Catalogus.
2.2. 22 x 15; 74 p.
2.3. Uit mijn jongensjaren te Deventer (Persoonlijke Herinneringen).
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. Ca. 1923.
4.1. 1847-1870.
4.2. Jeugdherinneringen van de in Deventer opgegroeide W.Draaijer. Met allerlei anekdotes en details over het leven in Deventer in de jaren vijftig en zestig van de negentiende. Veel over de vermaken voor de jeugd in die periode. Geordend per onderwerp: 'Schutterij', 'Waag', 'Kermis', 'Zwemmen', etc. Is Willem in huus en gieete mee zwemmen? klonk het uit den mond van een jongen van ongeveer 12 jaar op een vrij warmen namiddag in Juni van het jaar 1859 of '60.' Ook enkele bespiegeling over de veranderingen van de tijd. 'Maar men vergete niet dat het vroeger een heel andere tijd was dan tegenwoordig. Wilte ge eenige bewijzen? Luister dan! Het was een tijd, toen de burgers in 't najaar nog zelf een koe slachtten en we dat 's winters meestal pekelvleesch aten.'

1.1. Dubois, Claire Josephine Marie Victoire.

1.2. 1811-1830.
2.1. Maastricht, Gemeentearchief Maastricht: FA Behr, 86.
2.2. 19,5 x 17; 16 p.
2.3. C'est a toi Charles, l'unique confident de toutes mes pensées que j'adresse mon journal.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.2. Voor 'Charles'.
3.3. 1828 (19 januari) - 1828 (26 januari).
4.1. 1828 (19 januari) - 1828 (26 januari).
4.2. Katern uit een dagboek, van dag tot dag bijgehouden. Informatie over dagindeling (specificatie per half uur), activiteiten en het gevoelsleven. Met name over haar verliefdheid op Charles die zij in het dagboek herhaaldelijk aanspreekt: 'Voilà le troisième jour que je ne t'ai pas vu, C'est Bien long!'

1.1. Dumonceau, Charles Henri Felix.

1.2. 1827 (Doornik, 16 november) - 1918 (Den Haag, 6 augustus).
1.3. Zoon van Jean François Dumonceau en Thérèse Anne Ghislaine d'Aubremé. Militaire loopbaan. Adjudant van koning Willem III en koningin Wilhelmina, die hem aanstelde tot chef van het Militaire Huis van de Koningin.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling) : FA Dumonceau (2.21.056), 222-228.
2.2. Zeven delen (losbladig); 34 x 21; 2500 p.
2.3. Souvenirs. Je suis né a Tournai (dans le Hainaut) le 16 Novembre 1827.
2.4. FR.
3.1. Autobiografie.
3.3. ?-1914.
4.1. 1827-1914.
4.2. Zeer uitvoerige en gedetailleerde autobiografie, met tal van memorabilia, brieven, kranten, foto's, visitekaartjes, menu's en dergelijke. Zeer protocollair gericht. Charles Dumonceau doet voornamelijk verslag van zijn dagelijkse besognes, gebeurtenissen rondom het hof, ontmoetingen, etentjes en dergelijke. Ook verslagen van reizen als hofdignitaris en verslagen van manoeuvres. Waarschijnlijk mede gebaseerd op dagboekaantekeningen, gezien de grote precisie van het verslag. Bij deze autobiografie zitten 6 uitvoerige indexen met honderden namen en plaatsen. Contemporaine klappers.

1.1. Dumonceau, Charles Henri Felix.

2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Dumonceau (2.21.056), 234-236.
2.2. 34 x 21; 800 p.
2.3. Souvenirs; Eté à Messe; Reception avec la Reine.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1914-1918.
4.1. 1914-1918.
4.2. Vervolg op de autobiografie. Zie voor de karakterisering aldaar. Formeel, protocollair van karakter, met veel memorabilia.

1.1. Dumonceau, Jean François.

1.2. 1790 (Brussel, 1 maart) - 1884 (Den Haag, 1 maart).
1.3. Zoon van Jean Baptiste Dumonceau, maarschalk onder Napoleon, en Anna Maria Apollonia Colinet. Echtgenoot van Thérèse Anne Ghislaine d' Aubremé. Militair, adjudant Prins van Oranje in 1827. Luitenant-kolonel, chef van het Militaire Huis van de Koning.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling) : FA Dumonceau (2.21.056), 43-56.
2.2. Veertien delen; 32 x 22; 2900 p.
2.3. Souvenirs de 1790 a 1805. Je suis né a Bruxelles le 1 Mars 1790.
2.4. FR; NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. ?-1882.
4.1. 1790-1882.
4.2. Zeer uitvoerige en informatieve autobiografie, waarin ook veel brieven zijn opgenomen. Mooi regelmatig en goed leesbaar handschrift. In sommige delen zijn achterin noten opgenomen. Over zijn jeugd en over zijn vader die maarschalk onder Napoleon was. Beschrijving van militaire activiteiten. Uitvoerig over Lodewijk Napoleon en de hele Franse tijd. Ook over de Tiendaagse Veldtocht.

1.1. Dumonceau, Joseph Henri Felix.

1.2. 1859 (Den Haag, 22 Augustus) - 1952 (Barneveld).
1.3. Zoon van Charles Henri Felix Dumonceau . Echtgenoot (1900) van Idzardina Juliana Frederika de Constant Rebecque. Militaire loopbaan. Adjudant van koningin Wilhelmina.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Dumonceau (2.21.056), 285-286.
2.2. Drie delen; 20 x 14; 370 p.
2.3. J'enterprends cet ardie travail a l'âge de 90 ans plus 11 moins [...].
2.4. FR.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1949.
4.1. 1859-1904.
4.2. Eerste twee delen gaan over zijn jeugdjaren en vroege volwassenheid. 'Cela a du être en 1874 ou en 1875, que mon cher père m'emmena nois poser la premiere arche du pont de chemin a fer - dit: du  'Moerdijk  « Herinneringen aan personen en gebeurtenissen », zijn ouderlijk huis en reisjes. 'Dis l'entamement de ce deuxieme tome de mes « Souvernirs et caetera », Je veux m'applique a ne plus digresser.' Laatste deel heeft meer de vorm van een opschrijfboekje met dagboekaantekeningen, maar ook herinneringen.
6. Archiefnummer 288 bevat notitieboekjes van Joseph Henri.

1.1. Dutilh, Christiaan Elie.

1.2. 1820‑1898.
1.3. Stamt uit een Hugenoten familie, die in het Rotterdamse bedrijfsleven actief was.
2.1. Rotterdam, GA Rotterdam: FA Dutilh, 121.
2.2. 34 x 23; 28 p.
2.3. In den nacht van Donderdag op Vrijdag 's morgens te drie uren gevoelde en bemerkte Jans de voortekenen der aanstaande bevalling.
2.4. NL.
3.1. Dagboek van Christiaan Dutilh over dochter Jeanne Antoinette (1856‑1942), vanaf haar geboorte tot haar huwelijk.
3.3. 1856‑1879.
4.1. 1856‑1879.
4.2. Nauwkeurige beschrijving van vooral de fysieke toestand van moeder en dochter. Grijpt vooral rondom de verjaardagen van Jeanne Antoinette naar de pen.

1.1. Dutilh, Christiaan Elie.

2.1. Rotterdam, GA Rotterdam: FA Dutilh, 175.
2.2. 34 x 23; 39 p.
2.3. Amice. De bevolking des Aardrijks is dezen nachts klokslag half vier met iemand van het menschlijk geslacht vermeerderd, zijnde mijn beste Jans hedenmorgen vroeg van een zoon bevallen.
2.4. NL.
3.1. Dagboek van Christiaan Elie Dutilh over de eerste levensjaren van Christiaan Corneille Dutilh (1852‑1931).
3.3. 1852‑1878.
4.1. 1852‑1878.
4.2. Op gelijke wijze opgezet als het dagboek over zijn dochter Jeanne Antoinette. Schrijft vooral rondom verjaardagen en voornamelijk over het lichamelijke welzijn van zijn zoon. Iets uitvoeriger over de schoolvorderingen en de studietijd. 'Woensdag 22 maart 1876, het eerste gedeelte van zijn Doktoraal examen afgelegd. Als gevaarlijk had hij het tijdstip van het plaatsvinden van dit examen aan zijne ouders geheim gehouden, teneinde hun spanning te vermijden.'

1.1. Dutilh, Christiaan Elie.

2.1. Rotterdam, GA Rotterdam: FA Dutilh, 220.
2.2. 34 x 23; 30 p.
2.3. Vrijdag 12 maart 1858. Werden 's morgens reeds bij Jans de voorboden gevoeld eener naderende bevalling; of schoon pijnlijk bleef zij tot na het eten op de been, midderwijl was baker Hobey in huis gekomen, [...] Chirurgijn Hagel 's morgens eveneens 's middags te een uur nogmaals een bezoek gebracht.
2.4. NL.
3.1. Dagboek van Christiaan Elie Dutilh over de eerste levensjaren van Christiaan Elie Dutilh jr. (1858‑1913).
3.3. 1858‑1883.
4.1. 1858‑1883.
4.2. Op gelijke wijze opgezet als het dagboek over Jeanne Antoinette, rondom verjaardagen en vooral over het lichamelijke welzijn van zijn zoon. 1862: 'Sterkste van allen.' 1869: 'Wanneer hij driftig opvliegend is moet hij met kracht en strengheid worden in toom gehouden, doch overigens met veel takt en zachtzinnigheid geleid worden, meer door prijzen worden aangemoedigd dan door straffend, ook voor zichzelf heeft hij een moeijlijk karakter, vooral wanneer hem bij spelen of lezen iets minder goed afgaat.'

1.1. Dutilh, Christiaan Elie.

2.1. Rotterdam, GA Rotterdam: FA Dutilh, 149.
2.2. 34 x 23; 24 p.
2.3. Jans zich 's nachts van Dinsdag op Woensdag 12 sept. wat onpasselijk begonnen te voelen.
2.4. NL.
3.1. Dagboek van Christiaan Elie Dutilh over de eerste levensjaren van François Dutilh (1849‑1924).
3.3. 1849‑1873.
4.1. 1849‑1873.
4.2. Op gelijke wijze opgezet als het dagboek over Jeanne Antoinette. Vooral bijgehouden rondom verjaardagen en voornamelijk over het lichamelijke welzijn van zijn zoon.

1.1. Dyserinck, Hendrik.

1.2. 1838 (Haarlem, 11 maart) - 1906 (De Steeg, 27 september).
1.3. Zoon van Jan Hendrik Dyserinck en Neeltje Kleiweg. Echtgenoot van Aletta M. van Willigen.
Zeeofficier. Kweekschool voor de zeevaart te Breda; in dienst van de marine; maakte twee reizen in gezelschap van de prins van Oranje in het Middellandse-Zeegebied; voer op verschillende oorlogsschepen (o.m. Medusa) en nam deel aan verschillende oorlogshandelingen (1871 Guinea; 1873 Atjeh). Van 1888-1891 minister van Marine; in 1890 schout-bij-nacht.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek, Gr 79 125; Gr 79 125 I-IV.
2.2. Vijf delen; ca. 32 x 20 en 34,5 x 11,5; ca. 1500 p. (en bijlagen).
2.3. Memoriaal van H. Dyserinck.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. Bijgehouden op aanraden van zijn broer Johan.
3.3. Ca. 1846-1903.
4.1. 1860 (7 oktober) - 1885 (31 december); met commentaren uit 1868 en 1902.
4.2. Vijf delen van een oorspronkelijk minstens tiendelig dagboek (delen IV t/m IX ontbreken), voornamelijk bijgehouden op zee. Het eerste deel wordt voorafgegaan door een later (ca. 1861) geschreven autobiografische inleiding over Dyserincks jeugd, vooral m.b.t. zijn schoolopleiding en zijn opleiding op de zeevaartacademie in Breda. Alle delen zijn voorzien van commentaar van Dyserinck van latere datum (1868; 1902). Het dagboek begint met de aanstelling tot adelborst 2e klasse, de eerste zeereizen, leven op zee etc. 
6. Bijlagen: o.m. paspoorten. In het vierde deel (Gr 79 125 III) tevens een reisbeschrijving van een reis door Zwitserland. Het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam heeft diverse documenten uit de nalatenschap van Dyserinck en zijn sabel (gedragen als schout-bij-nacht) in de collectie.

1.1. Dyserinck, J.W.

1.2. 1835 (Haarlem, 12 maart) - 1912 (Den Haag, 26 september).
1.3. Zoon van Jan Hendrik Dyserinck en Neeltje Kleiweg. Zou eigenlijk worden opgeleid tot kunstschilder, maar ging op aandrang van zijn vader Grieks en Latijn studeren in Leiden en Amsterdam. Doopsgezind leraar in Den Helder, Vlissingen. Eredoctoraat Leiden. Auteur van o.a. Godsdienstige overdenkingen en diverse levensberichten.
2.1. Den Haag, Letterkundig Museum: D 997 P L.V.
2.2. 33 x 21; ca. 190 p.
2.3. Herinneringen uit mijn leven. Je ne lis plus, je relis. Roger Collard.
2.4. NL.
3.1. Plakboek met autobiografische aantekeningen.
3.3. Ca. 1902-1911.
4.1. 1839 - ca. 1908.
4.2. Plakboek dat is samengesteld vanaf het moment dat Dyserinck met emeritaat ging in 1902. Bevat o.a. grafrede bij de dood van zijn moeder, afbeelding van het ouderlijk huis, diploma, krantenknipsels, lidmaatschappen, visitekaartjes, tekeningen, telegrammen, uitnodigingen, brieven, ansichtkaarten en foto's. Voorzien van autobiografisch commentaar.

1.1. Eeden, Frederik Willem (Frits) van.

1.2. Echtgenoot (1856) van Neeltje van Warmelo. Vader van auteur Frederik van Eeden. Kweker, amateur-botanist, lid dichtgenootschap Democriet (publiceerde onder pseudoniem Pieter Spanjaard
2.1. Amsterdam, UB: Frederik van Eeden Museum, 124 t/m 129.
2.2. Ca. 16 x 10; ca. 860 p.
2.3. Als ik myzelven gadesla, nu ik daar sta aan den ingang op 23 jarigen leeftijd, aan den ingang van het leven waarvan ik reeds een derde, en wel het gelukkigste deel, genoten heb, dan gevoel ik my zwak en bedenk, dat ik meer kon zyn.
2.4. NL ; FR ; EN ; DU.
3.1. Dagboek.
3.3. 1853 (21 februari) - 1867 (21 juli).
4.1. 1853 (21 februari) - 1867 (21 juli).
4.2. Zeer introspectief dagboek van de vader van Frederik van Eeden. Weinig aandacht voor dagelijkse gebeurtenissen. Veel zelfanalyse, zelfstrijd, godsdienstige overpeinzingen, jeugdherinneringen, dromen, leeservaringen, literaire en professionele ambities ('Ik begin meer en meer in te zien dat ik een gewoon mensch ben, en wel zeer gewoon, dat ik wel met de groote hoop moet meêdoen, want dat ik niet alleen kan staan en geen genie genoeg bezit om my op te heffen.'), problematische verhouding met zijn vader en met zijn echtgenote ('her bolt stupidity. [...] She's in state to do a murder. But I think all women are so [...]. No midway between the brothel and the nunnery. My wife is a lady Macbeth.').

1.1. Eeden, Frederik Willem van.

1.2.1860 (Haarlem, 3 april)- 1932 (Bussum, 16 juni).
1.3. Zoon van Frederik Willem van Eeden sr. en Neeltje van Warmerlo.
Nederlands auteur, psychiater, spiritst, mysticus, sociaal hervormer.
2.1. Amsterdam, UB: Frederik van Eeden Museum,  33 t/m 73.
2.2. Voor beschrijving van afmetingen en omvang van de vijfendertig delen zie: Van Tricht, 1971.
2.3. Agenda van F.W. van Eeden Leerling der 2e klasse, Afd. van de Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cursus te Haarlem Woonplaats Gedempte gracht.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1874 (december) - 1927 (3 september).
4.1. 1874 (december) - 1927 (3 september).
4.2. Introspectief dagboek vanaf het veertiende levensjaar van de auteur. Begonnen in schoolagenda.

1.1. Eeden, Frederik Willem van.

2.1. Amsterdam, UB: Frederik van Eeden Museum, 74 t/m 77.
2.2. Vier delen; 14 x 8, 14 x 21 en 16,5 x 20,5; 664 p.
2.3. lijn proef mislukt lepels mislukt overbrengen van cijfers mislukt Clairvoyance mislukt
2.4.NL.
3.1. Dromendagboek.
3.3. 1889 (3 mei) - 1923 (15 september); nb. in het laatste deel ook aantekeningen van latere datum.
4.1. 1889 (3 mei) - 1923 (15 september); nb. in het laatste deel ook aantekeningen van latere datum.
4.2. Beschrijving van ca. vijfhonderd dromen ('Droomen'; 'Waarnemingen in den slaap'). Op basis van zijn dromendagboeken kwam Van Eeden tot zijn droomtheorie.

1.1. Eeden, Frederik Willem van.

2.1. Amsterdam, UB: Frederik van Eeden Museum, XXIV AA 7.
2.2. 20 x 16; 130 p. (dagboek: p. 2-31).
2.3. 1898. Januari. Eerste plan van een kolonie, naar aanleiding van de lectuur van Thoreau, met Labberton en de Hoogstratens.
2.4. NL.
3.1. Dagboek; notulenboek.
3.3. 1898 (januari) - 1903 (4 juli).
4.1. 1898 (januari) - 1903 (4 juli).
4.2. Dagboek over de totstandkoming van de kolonie Walden en de eerste periode van functioneren. Het dagboek eindigt op 7 juli 1901. Daarna (vanaf 25 september 1901) volgen door diverse personen bijgehouden notulen van de Walden-vergaderingen.

1.1. Eerens, Dominique Jacques de.

1.2. 1781 (Alkmaar, 17 maart) - 1840 (Buitenzorg, 30 mei).
1.3. Begon als soldaat maar maakte door zijn heldendaden tijdens een aantal opeenvolgende oorlogen een bliksemcarrière. Tijdens de Belgische onlusten (1829-1834) was hij directeur-generaal van Oorlog. Vanaf 1836 was hij, als opvolger van J.C. Baud, gouverneur-generaal van Indonesië. Echtgenoot van  D.J.H. de Salve de Bruneton.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Eerens, 62.
2.2. Afschrift; 28 x 21; 36 p.
2.3. Eigenhandige nota's van den Luit. Generaal de Eerens over de gebeurtenissen van sept. en october 1830.
2.4. FR; NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1830 (september-oktober).
4.1. 1830 (september-oktober).
4.2. Oorlogsdagboek van een luitenant-generaal ten tijde van de Belgische opstand: 'No. 1 den 13 september. De tijdingen uit Henegouwen, Namen en Luikerland zijn verontrustend, de wapening op 't platteland neemt toe, - men werkt op de geest der militairen door proclamaties, en waar men kan door woorden, beloften, geldsaanbod, enz.'. Aantekeningen rond 5 oktober 1830: 'Ik heb een plan gegeven om N.B. en al onze grenzen te verdedigen. Men keurt het goed, doch voert het niet uit, men laat mij praten. Ik weet dat men mij voor een inepte, voor een verrader, voor al wat meer is uitscheldt, maar mijn geweten is gerust, en eenmaal zal men mogelijk zien waar de schuld van alles zit'.

1.1. Eerens, Dominique Jacques de.

1.2. 1846-1913.
1.3. Zoon van M.F.J. de Eerens (1822-1879) en Emilia Josephine Bonhomme. Echtgenoot van Jacqueline Rambaldo (1867-1945).
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Eerens, 63-64.
2.2. Twee delen; 22 x 17 en 25 x 20; 840 p.
2.3. Dominicus Jacobus de Eerens geboren te Alkmaar den 17. maart 1781, zoon van Petrus Paulus Eerens
3.1. Memoires.
3.3. Ca. 1830.
4.1. 1781 (17 maart) 1800 (1 juli) - 1830.
4.2. Beschrijving van zijn leven en loopbaan, vooral ambtelijk. Het tweede deel is waarschijnlijk een voorstudie.

1.1. Eerens, Dominique Jacques de.

2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling) ( 2.21.186), 122.
2.2. 15 x 9; 70 p.
2.3. 1 september 1867 D.J. de Eerens.
2.4. FR; NL.
3.1. Dagboek, gedeeltelijk familieboekje.
3.3. 1867-1906.
4.1. 1867-1906.
4.2. Onregelmatig bijgehouden en moeilijk leesbaar dagboekje (aantekenboekje). Achterin agenda van zijn briefwisseling 1891-1892, aantekeningen over de groei van zijn kinderen (op pantoffels en schoenen), citaten uit de literatuur, wijsheden, beschouwingen.

1.1. Eerens, Emilia Maria Theresia de.

1.2. 1821-1870.
1.3. Dochter van Dominique Jacques de Eerens (1781-1840), vanaf 1836 gouverneur-generaal in Indonesië, en D.J.H. de Salve de Bruneton. Echtgenote van graaf Charles Emile d'Epinois.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Eerens 86.
2.2. 15,5 x 10 ; 92 p.
2.3. Mon voyage a X [?] fragment d'un journal La Haye 1844.
2.4. FR.
3.1. Dagboek (ten dele reisverslag).
3.2. a ma soeur Charlotte Pour vous distraire, s'il le faut vous amuser, si c'est possible, et vous occuper de moi devant une demi-heure. l'auteur.
3.3. 1844.
4.1. 1844.
4.2. Onregelmatig bijgehouden aantekeningen en observaties: 'Me voici a H. ni plus ni moins, seule avec une femme de chambre logee dans une jolie appartement au premier, chez une veuve et sa fille. Je me suis saurie de B. Je n'y tenais plus! Depuis trois années que j'y ai habite, des deceptions a n'en pas finir: pour chaque phisionomie qui me plaisait.'

1.1. Elink Schuurman, Cornelia Andrea.

1.2. 1905 - ?
1.3. Dochter van een W.H.A. Elink Schuurman, onder andere docent aan de handels hogeschool te Rotterdam. Studeerde in Leiden, was pastoraal werker in onder meer Sneek en later hulppredikante in Den Helder. Gaf maatschappijleer op een huishoudschool. Actief lid van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. Echtgenote (1972) van Johan Hendrik Wertheim.
2.1. Amsterdam, IIAV: collectie egodocumenten, 90.
2.2. Typoscript met handgeschreven aanvullingen; 29, 5 x 21; 114 p.
2.3. Dat beetje vrijheid. Het was een forse vrouw die zich naast mij neerliet in de propvolle bus. Zij bekeek mij nauwkeurig. En met een stemgeluid even fors als haar gestalte vroeg zij mij: 'Bent u niet die vrouw die veroordeeld is?'
3.1. Autobiografie.
3.2. Geschreven na een veroordeling voor hulp bij zelfdoding, om zich tegenover zichzelf te rechtvaardigen.
3.3. 1985.
4.1. Ca. 1880-1985.
4.2. Een persoonlijke zoektocht naar het 'hoe' van haar levensweg, om de ingrijpende gebeurtenissen van 1981 haar hulp, het proces en de veroordeling een zinvolle plaats te geven. 'En die veroordeling, die is mij opgebroken. Die heb ik heel slecht kunnen verwerken. Ziedaar, kennelijk heb ik de behoefte mij tegenover mijzelf te rechtvaardigen. Ik wil daartoe mijn levensverhaal op schrift zetten.' Beschrijft leven en karakter van vader en moeder, vertelt over haar opleiding en leven als pastoraal werker; het vele sociale leed dat zij tegenkwam en de wijze waarop zij hulp bood. Analyseert haar beweegredenen en de ontwikkeling van haar denkbeelden over geloof en samenleving; hoe zij onder invloed van Passolini's 'Il vangelo secondo Matteo' de kerk vaarwel zei. Over haar werk voor de NVVE en en haar redenen om hulp te verlenen bij zelfdoding.

1.1. (a) Elout, Cornelis Pieter Jacob; (b)Brest, Carolina Benjamina Catharina.

1.2. (a) 1795 (Haarlem, 26 november) - 1843 (Haarlem, 3 september); (b) 1807-1888.
1.3. Zoon van mr. Cornelis Theodorus Elout en Henriëtte Josina van Eybergen. Echtgenoot (1835) van Carolina Benjamina Catharina Brest (1807-1888). Studeerde rechten Leiden. Militaire loopbaan. In 1839 generaal-majoor. Nam deel aan diverse oorlogsexpedities in Nederlands-Indië. Bezorgde tevens uitgave van Maleise spraakkunst en grammatica.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Elout (2.21.059), 257.
2.2. 32 x 21; 90 p.
2.3. Weinige dagen voor ik van Tjitrap dacht te vertrekken om, met achterlating daar, van vrouw en kinderen, een des betrekkelijk eenzaam leven hier te leiden, nam ik mij voor als dan datgene te doen, wat ik al meermalen in mijn leven van zins was, soms ook begon maar nimmer volhield en waarvan ik ook nu niets heb overgehouden.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1842-1843.
4.1. 1841-1843.
4.2. De eerste pagina's bevatten bespiegelingen, voornemens en plannen over het schrijven van een dagboek. 'In mijn dagboek nu, hoe zal ik het inrigten? 1. voor mij zelf geheel alleen, zo zelfs dat ik aan Lina ook slechts nu en dan een fragment voorlees [...] 2. Zo zij het geschreven, dat mijn zoon, indien hij mij overleeft [...] het lezen moge, er enig nut misschien uit trekken.' Echter na 15 pagina's overlijdt Elout en zet zijn vrouw het dagboek voort. Voornamelijk over Elout en hun kinderen.

1.1. Elout van Soeterwoude, Pieter Jacob.

1.2. 1805 (Den Haag, 11 Augustus) - 1893 (Den Haag, 4 oktober)
1.3. Zoon van C.T. Elout. Echtgenoot van 1) Elisabeth Henriëtte, gravin de St.George (1811-1837) en 2) (1845) jonkvrouw Wilhemina Louisa van Loon (1823-1894). Samen met Groen van Prinsterer een van de voormannen der Anti Revolutionaire partij. Rechter te Den Haag. Lid van de Raad van State. Veelzijdig publicist. Jonkheer.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): Reveil E: 01
2.2. 27 x 21; 140 p. (en losse bijdragen: notitieblaadjes en brieven).
2.3. 1805. geboorte. 1808 eerste herinnering 1810 jongensleven [&]
2.4. NL.
3.1. Autobiografie/Memoires.
3.3. Ca. 1890.
4.1. 1805-1890.
4.2. Herinneringen aan zijn jeugd en de vele zaken waarmee hij als lid van de Raad van State van doen had. Vele namen komen in deze memoires voor. Herinneringen aan Groen van Prinsterer en het koningshuis. Ook veel staatszaken. 'Mijn verblijf [1864] te Kornthal leidde tot een bezoek bij onze Koningin te Stuttgard; Hare ontvangst was vriendelijk, het gesprek belangrijk en vertrouwelijk ook over een huwelijk van de P.v.O.'  Een erg informatieve autobiografie die hier en daar persoonlijk is.
6. Afschrift in: Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Elout (2.21.059), 268.

1.1. Engels, Jacobus Alphonus (Jacques)

1.2. 1896-1982.
1.3. Pseudoniem Jelle Boersma. Lid SDAP 1913, kantoorbediende, vakbondsfunctionaris, publicist.
2.1. Amsterdam, IISG: archief Engels, 19.
2.2. Losbladig; 29 x 20; 173 p.
2.3. Voor een strijdend socialisme (Een korte schets van mijn leven).
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. 1970.
4.1. 1896-1967.
4.2. Voornamelijk over zijn vakbonds- en politieke loopbaan. Zeer veel beschouwingen over het socialisme en partijpolitieke overwegingen. Begint met enkele jeugdherinneringen: 'Roken, waarmee mijn zeven- achtjarige vriendjes al begonnen, was er niet bij. Ik vond het toen al een vieze gewoonte en daar ben ik bij gebleven.' Geeft een beeld van een bewogen vakbondsman in de eerste helft van de twintigste eeuw. 

1.1. Esser, Cateau.

1.2. Ca. 1859- ?
1.3. Directrice van een toneel-en muziekschool te Amsterdam.
2.1. Amsterdam, IIAV: collectie egodocumenten.
2.2. Twee delen; 226 p.
3.1. Dagboek.
3.3. 1898; 1900.
4.1. 1898; 1900.
4.2. Dagboek geschreven te Amsterdam, betreffende haar werk als directrice van de toneel- en muziekschool, haar moeder, haar vriend, de leerlingen en haar gevoelens.
6. Ook in kopie aanwezig.

1.1. Esser, Isaac.

1.2. 1818 (Haarlem, 3 mei) - 1885 (11 oktober).
1.3. Zoon van mr. Pieter Hendrik Esser, procureur generaal hooggerechtshof te Batavia. Evangelist in Nederlands-Indië, later kandidaat voor de Tweede Kamer. Straatprediker te Den Haag.
2.1. Amsterdam, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme: 89 (plaatsingslijst familie Esser), 53.
2.2. Fotokopie; 30 x 22; 354 p.
2.3. Enige bijzonderheden uit het leven van Isaac Esser, geb. te Haarlem, 3 mei 1818.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1879?
4.1. 1818-1879.
4.2. Zeer uitvoerige en godsvruchtige autobiografie. Niet alleen maar vroom. 'Alleen de zoon van de heer Verkijk; later Rector, kon orde houden onder de 190 jongens in 6 klassen verdeeld.' Handelt over zijn verblijf in Nederlands-Indië en later in Nederland. Eindigt met een stuk met de titel 'Laatste Levensjaren van Isaac Esser', door Isaac Esser jr. De fotokopie is zeer matig leesbaar.
6. Het origineel berust bij de familie. Zie Hovy.

1.1. Fabius, Gerhardus.

1.2. 1806 (Lisse, 13 december) - 1888 (Den Haag, 24 maart).
1.3. Zoon van Jan Christiaan Fabius en Aagje van Voorthuysen. Echtgenoot van Johanna Elisabeth Frederica Bouricius. Schout-bij-nacht, vice-admiraal, mede grondvester Japanse Marine; lid Tweede Kamer.
2.1. Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum: bibliotheek I 198; I 200 t/m I 212
2.2. Dertien delen; diverse formaten; ca. 5000 p.
2.3. I 198: Ankerde des nachts ten 11.45 van den 19 junij met Z.H. fregat Ceres op de reede van Batavia zijnde door Z.M. stoomschip Bruno [...] gesleept
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1825 (15 maart) - 1863 (19 augustus).
4.1. 1825 (15 maart) - 1863 (19 augustus).
4.2. Fabius hield op de meeste schepen waarop hij diende meerdelige persoonlijke dagboeken bij die nogal wisselend van karakter zijn: soms uitvoerig en persoonlijk, soms weinig meer dan een kopie van het officiële scheepsjournaal. De dagboeken zijn voornamelijk tijdens reizen bijgehouden, maar ook in periodes van non-activiteit. In sommige delen schreef Fabius in retrospectief over gebeurtenissen in de periodes tussen de reizen (I 200, I 201, I 207). Nb. de in de titels opgegeven data komen daardoor vaak niet overeen met de beschreven periodes. Fabius schrijft o.m. over zijn jeugd, opleiding, reizen in de koopvaardij, overstap naar de Marine, een verblijf ter Smyrna, vriendschappen, geheime missies, ziekte, studiereizen om de stoomvaart te bestuderen, het overlijden van zijn moeder, reizen naar Japan en de oprichting van de Japanse marine.
6. Een eerste deel van dit journaal is in privé-bezit

1.1. Fabius, Gerhardus.

2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Fabius (2.21.061), 196.
2.2. 32 x 20; 600 p.
2.3. De 13e december 1806 werd ik te Lisse, een dorp waar mijn vader predikant was, in de nabijheid van Leiden geboren.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor zijn zoon.
3.3. 1855 [na 1855, voor 1888].
4.1. 1806-1854.
4.2. Zeer uitvoerige levensbeschrijving en herinneringen, voor een groot deel gebaseerd op de elders in deze lijst beschreven dagboeken. Over zijn jeugd, zijn militaire opleiding en verdere loopbaan als marineofficier. Zeer veel beschrijvingen van zijn wederwaardigheden op zee. 'Officier geworden zijnde kreeg ik grote begeerte op een flink oorlogsschip geplaatst te worden, daar het eenzame en eentonige leven als kommandant van een kanoneerboor mij meer en meer begon tegen te staan.' Goed geschreven, niet zeer persoonlijk in de zin van intiem.

1.1. Fagel, Maria Catharina Anna Jacoba.

1.2. 1817-1886.
1.3. Dochter van de diplomaat Jacob Fagel. Echtgenote (1837) van Aeneas Mackay.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Mackay van Ophemert (2.21.115), 459.
2.2. 15 x 10; 120p.
2.3. Utrecht le 12 juin 1834. Partis de la Haye a 7 heures, nous somme arrivé ver 2 a mon oncle Guillaume.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1834.
4.1. 1834.
4.2. Verslag van haar dagelijkse bezigheden, het weer en haar leeservaringen. '3 Septembre, j'ai commence depuis quelques jours l'histoire de la grande armeé par Mr. de Sigur [...] le style est très agreable et coulant.'
6. Zie Mackay.

1.1. Falck, Anton Reinhardt.

1.2. 1777 (Utrecht, 19 maart) - 1843 (Brussel, 16 maart).
1.3. Zoon van Otto Willem Falck, bewindhebber van de VOC, en Engela Apollonia Bergh. Echtgenoot (1817) van  baronesse de Roisin. Studeerde rechten te Leiden, in 1801 in diplomatieke dienst, in 1818 minister van onderwijs, in 1824 ambassadeur in Engeland, vanaf 1843 ambassadeur in Brussel.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling), aanwinsten 1912.
2.2. Drie delen; 31 x 21; 692 p.
2.3. Commentarius perpetuus oftewel doorlopende omschrijving der doop- en trouw-ceelen, paspoorten, bullen en andere opene brieven verleend aan Anton Reinhardt Falck.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1837.
4.1. 1777 (19 maart) - 1833.
4.2. Verslag van zijn leven, ouders, jeugd, opleiding en loopbaan.

1.1. Febvre, Johan David Leo le.

1.2. 1870 (Amsterdam, 11 maart) - 1955.
1.3. Zoon van Hendrik Pieter le Febvre en Hillegonda Klasina de Leeuw. Bestuursambtenaar in Indië, aanhanger van de ethische richting. Komt in conflict met de gouverneur wegens zijn sociale opvattingen. Had goede betrekkingen met republikeinse leiders als Hatta. Wordt in 1918 ontslagen. Publicist.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): (2.21.205.19), 8-12.
2.2. Vijf delen; 27,5 x 21,5; 500 p.
2.3. Van Weeskind tot Resident en Vader der Indonesiers.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. 1950-1955.
4.1. 1870-1950.
4.2. De memoires beginnen met een beknopt verslag van zijn jeugd in Amsterdam. Daarna volgt een veel uitvoeriger verslag van zijn functies als controleur en resident in Indië. 'Den morgen na mijn aankomst [...] was de ontvangst daar niet erg bemoedigend. De resident Schere was afwezig en zijn vervanger was ook al niet enthousiast. Hoopte dat ik geen Multatuliaan was!' Febvre schrijft gedetailleerd over zijn belevenissen in Indië en de conflicten waar hij bij betrokken was.

1.1. Feen, P.J. van der.

1.2. 1892 (Stratum, 10 april) - ?
1.3. Bioloog. Conservator van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en van 1945-1964 verbonden aan het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam.
2.1. Middelburg, RA Zeeland: FA Van der Feen (309), 463-481.
2.2. Negentien cahiers; 21 x 16; 19 cahiers; ca. 1950 p.
2.3. Dagboek.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1904 (november) - 1920 (22 augustus).
4.1. 1904 (november) - 1920 (22 augustus).
4.2. Zeer regelmatig bijgehouden, tamelijk onpersoonlijk dagboek waarin met name aandacht wordt besteed aan zijn omzwervingen in de natuur en observaties van de natuur: '17 mei 1906. In den tuin dezer dagen gezang van merel en vink'. Soms ook andere observaties: 'In den trein gezeten met een heer, die uit Londen kwam, die bij na de heele reis van B. naar A. sliep'. Ook informatie over andere bezigheden, afgelegde of ontvangen bezoeken etc. De dagboeken bevatten een groot aantal ingeplakte tekeningen van met name planten. In de dagboeken liggen losse boekjes met aantekeningen over het weer. het eerste deel bevat een foto van villa De Wael Domburg.
6. Van deze auteur bevinden zich in het archief een aantal meer persoonlijke dagboeken van latere datum en die dus buiten de in deze inventaris beschreven periode vallen.

1.1. Feltz, Anna Christina van der.

1.2. 1893 (Assen, 17 november) - 1974 (De Bilt, 15 oktober).
1.3. Dochter van mr. Gustaaf Willem baron van der Feltz (1853-1928) en Catharina Wilhelmina Spiering (1856-1898). Echtgenote (1913) van Henrik Paulus baron van Borch tot Verwolde (1887-1943), burgemeester van Koudekerke en De Bilt. Barones.
2.1. Tiel, Streekarchief Rivierenland: collectie Spiering (638), 8.
2.2. 30 x 21; 21 p.
2.3. Nanny; ontelbaar zijn de draden die ons met het verleden verbinden.
2.4. NL.
3.1. Memoires/herinneringen.
3.3. Ergens tussen 1945 en 1974.
4.1. (1784); 1893-1913.
4.2. Herinneringen aan haar jeugd in Assen en wetenswaardigheden over haar voorouders: 'De oude generaal wilde zijn kinderen groot brengen als in een legerkamp, opdat ze flinke geharde mensen zouden worden' Ze geeft een genuanceerd beeld van haar opvoeding als 'freuletje' die met zo weinig mogelijk mensen in aanraking kwam. Ook uitvoerige beschrijvingen van de jaren vlak voor haar huwelijk. De herinneringen lopen tot de voltrekking van het huwelijk in 1913.

1.1. Fierstra, Gerrit Pieters.

1.2. 1816 (Stiens, 13 juli) - 1897 (Stiens, 11 juli).
1.3. Boer.
2.1. Leeuwarden, Fryske Akademy: archief.
2.2. Afschrift; 33 p.
2.3. Aantekeningen van Gerrit Pieters Fierstra
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1833-1841; 1854; 1856-1859.
4.1. 1833-1841; 1854; 1856-1859.
4.2. Naast dagboekaantekeningen zijn er boekhoudkundige aantekeningen en beschrijvingen van het onroerend goed van de familie.

1.1. Fock, Cornelis.

1.2. 1828 (Amsterdam, 19 november) - 1910 (Den Haag, 9 mei).
1.3. Zoon van Abraham Fock (1793-1858), President Nederlandse bank en Alida Johanna van Heekeren (1797-1864). Echtgenoot van Maria Anna Uyttenhooven (1830-1909). Rechten Utrecht. Liberaal politicus. Burgemeester van Amsterdam 1866. In 1868 Minister van Binnenlandse zaken. Commissaris des Konings in Zuid-Holland.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Fock (2.21.224), 1-10.
2.2. Tien mappen; 34 x 20; 1166 f.
2.3. Ik stel me voor een enigszints moeilijke taak te volbrengen door de geschiedenis van mijn eigen leven te beschrijven.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.2. 'In een getrouw verhaal van hetgeen ik gezien en ondervonden heb, zal wellicht de toekomstige geschiedschrijver aanleiding vinden de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw met eenige niet bekende kanttekeningen toe te lichten.'
3.3. 1908-1909.
4.1. 1828-1909.
4.2. Begint met ouders, kindertijd en studie. Het grootste deel van de memoires gaat over zijn publieke en politieke loopbaan en de vele zaken die de revue passeerden.  '1869 Als minister had ik van de Limburgers en van de lui uit Noord-Brabant steeds veel last. Op allerlei wijzen trachtte men invloed uit te oefenen op benoemingen. Het waren gewoonlijk verkiezingsmanoeuvres.'  In de tien mappen zit ook veel correspondentie (o.a. met Thorbecke) en ander materiaal dat Fock van belang vond voor de zaken die hij beschrijft. Interessant materiaal voor de bestuurlijke geschiedenis in de negentiende eeuw.

1.1. Fock, Dirk.

1.2. 1858 (Wijk bij Duurstede, 19 juni) - 1941 (Den Haag, 17 oktober).
1.3. Zoon van Cornelis Fock en Maria Anna Uyttenhooven. Rechten Leiden. Pragmatisch liberaal. Minister van Koloniën in het kabinet De Meester. Gouverneur-generaal van Nederlands Indië. Kamervoorzitter.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): Fock (2.21.222), 22.
2.2. Afschrift; 29 x 20; 73 p.
2.3. De Levensherinneringen van Mr.Dr. Dirk Fock.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.2. Ik heb [...[ heel wat beleefd en daaronder veel, dat naar mijn bescheiden meening inderdaad de aandacht waard is.
3.3. 1940.
4.1. 1858-1940.
4.2. Evenals de memoires van zijn vader (Cornelis Fock) gaat dit egodocument voornamelijk over staats- en economische zaken gedurende zijn politieke loopbaan, maar wel veel beknopter. 'Mijn vriend van Deventer (Mr. C.Th.) had de theorie van de eereschuld van Nederland aan Indië op talentvolle wijze verdedigd. [...] Nederland zou een belangrijk deel der millioenen, welke door de batige saldo's uit Indië waren getrokken, aan Indië moeten restitueren. Minister Idenburg erkende, m.i. terecht, die eereschuld niet.'

1.1. Fontaine Schluiter, Elise Henriette Adelaide de la.

1.2. 1809 (Amsterdam, 11 november) - 1847 (Dalfsen, 7 maart).
1.3. Dochter van Jean Philippe de la Fontaine Schluiter en Ida Judith van der Wijck. Echtgenote (1836) van Reep Verloren van Themaat (1803-1893).
2.1. Hoorn, Archiefdienst West-Friese Gemeenten: collectie Verloren (aanvulling), 1071-1073.
2.2. Dertig delen; 15 x 10 en 20 x 16; ca.  2100 p.
2.3. Journaal begonnen op den 24 augustus 1816.
2.4. NL.
3.1. Dagboeken.
3.3. 1816-1845.
4.1. 1816-1845.
4.2. Dagboek dat begonnen werd als zevenjarig meisje en werd volgehouden tot twee jaar voor haar dood. Eerste deeltje bevat slechts enkele pagina's. Het dagboek begint pas echt in 1820. Uitvoerige beschrijvingen van haar jeugd. In deze jaren begint bijna elke dag met de aantekening: 'leerde ik zeer goed'. Verder  verslagen van bezoekjes en preken en een enkele leeservaring: 'Ik las haar wat uit v.d. Palm voor'. Naarmate zij ouder wordt, verandert het dagboek. In 1824 heet het: 'Journaal van mijne bedrijven en gedrag' en staat het vol geïnternaliseerde moraal. Later blijft het vroom en religieus van karakter. Er staan dan meer bespiegelingen en beschrijvingen van haar stemmingen in: 'De oorzaken mijner moedeloosheid zijn in het dagelijks leven, berouw of verwijt dat ik mijn jeugd niet beter doorbragt, mijn verstand en hart niet meer trachte te vormen.' Vol van dergelijke bespiegelingen, die de stemmingen goed weergeven. 

1.1. Fontein Verschuir, Cornelia Frederica.

1.2. 1859 (Alkmaar, 23 december) - 1944.
1.3. Jonkvrouw, vrouwe van ter Coulster. Echtgenoot (1884) van Bartout van der Feen de Lille (1857-1921), advocaat, griffier arrondissementsrechtbank te Alkmaar.
2.1. Alkmaar, Regionaal Archief Alkmaar: FA De Dieu, Fontein Verschuir, Van der Feen de Lille (79), aanvulling 6-39.
2.2. Vierendertig delen; 21 x 7; ca. 7000 p.
2.3. Dagboek van C.F. Fontein Verschuir.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.2. 'Ik ben een geheel nieuw leven ingetreden en begin hier om een nieuw dagboek.'
3.3. 1884-1944.
4.1. 1884-1944.
4.2. Zeer uitvoerig en tot haar dood volgehouden dagboek van deze Alkmaarse vrouw van een notabele. Geeft een goed beeld van haar leefwereld en activiteiten. Beschrijft voornamelijk haar dagelijkse bezigheden, kinderen, visites, reisjes, verveling ('Vrijdag 22 sept. 1893. Ik kwam weer om half een op B's kamer en verveelde mij gruwelijk. Voor het oogenblik heb ik niet veel werk en lectuur die mij niets bevalt') en kerkbezoek ('Zondag 13 sept. 1903, B. en Anna gingen naar kerk bij ds. Vinke, ik zal ook maar weer eens gaan, hij preekt althans kort'). Later wat meer beschouwend en terugblikkend.

1.1. Francis, Emanuel M.

1.2. 1798 (Malabar, 7 maart) - 1880 (Delft, 3 september).
1.3. Zoon van Engelse ouders. In Britse zeedienst gegaan, vervolgens bestuurlijke loopbaan in Nederlands Indië (onder meer resident op Sumatra). Uiteindelijk president van de Javaanse Bank.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie J.F.S. van den Bossche en E.M. Francis (2.21.030), 147.
2.2. 33 x 21; 70 p.
2.3. Hierop in aanmerking nemende dat onze geringe middelen van verdediging alhier, gebiedende voor dezen om de striktste onzijdigheid in acht te nemen, ten einde ons in geene vijandelijkheden te wikkelen met de bevolking der Palembangsche bovenlanden.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1830.
4.1. 1830.
4.2. Van het dagboek ontbreken de eerste bladzijden. Beschrijving van zijn werk als resident en van de inlandse politiek en conflicten. 'Ontvangen een brief van de sultan van Maco Maco daarbij te kennen gevende dat zijn rijk thans bedreigd wordt door een aanval van het volk van Koerentgie[?]'

1.1. Fruin, Jacobus Anthonie.

1.2. 1829 (Rotterdam, 8 juni) - 1884 (Utrecht, 1 november).
1.3. Zoon van Robert Fruin (1776-1845), apotheker, en Elisabeth Maria Perk (1794-1870). Echtgenoot (1858) van Anna Carolina Schneither (1834-1916). Rechten Leiden. Hoogleraar privaatrecht Utrecht.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Fruin (2.21.222), 184.
2.2. Aan mijne Kinderen.
2.3. 20 x 16; 66 p.
2.4. NL.
3.1. Autobiografische aantekeningen.
3.2. Voor zijn kinderen opgeschreven herinneringen.
3.3. 1870-1871.
4.1. (1800) 1829-1870.
4.2. Jeugdherinneringen aan zijn ouders en kinderjaren. Veel over zijn familie en voorvaderen. 'Mijn oom John Fruin is op dezen oogenblik nog in leven. Hem is tot op de laatste jaren van zijn leven alles tegengelopen, grootendeels ten gevolge van zijn eigen schuld. Hij trad reeds vroeg in het huwelijk, voordat hij nog een toereikend had. Daarbij had hij een vreemd en eigenzinnig karakter. [...] Nog moet ik U een en ander vertellen van de spelen, waarmede wij ons in dien tijd vermaakten. [...] het waren dus meestal Zuster Bet, broer Robert en ik, die met elkander speelden. Zoo herinner ik mij, dat wij ons eens een tijdlang amuseerden met een lekkers-winkel, die wij met elkander hadden opgezet.'
6. Het archief  bevat ook een getypt afschrift.

1.1. Fruin, Thomas Anthonij.

1.2. 1890 (Utrecht, 5 februari) - 1964.
1.3. Zoon van Robert Fruin (1857-1935), hoogleraar encyclopedie rechtswetenschap en algemeen rijksarchivaris, en Catharina Christine Niemeyer (1862-1944). Echtgenoot (1914) van Willemine Mees. President Algemene Volkscredietbank.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): FA Fruin (2.21.222), 70.
2.2. 33 x 21; 71 p.
2.3. Jeugd herinneringen van Thomas Anthonij Fruin R.zn.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. Het vastleggen van de verhalen uit zijn jeugd voor kinderen en kleinkinderen.
3.3. 1940-1941.
4.1. 1890-1908.
4.2. Herinneringen uit zijn jeugd in Middelburg. 'In october 1894 werd mijn vader tot Rijksarchivaris voor Zeeland benoemd en gingen wij in Middelburg wonen. Middelburg een plaats waarmee al mijn jeugdherinneringen zijn verbonden, want zij gingen er eerst vandaan toen ik als student in Leiden woonde. [...] Een aanzienlijk deel van de Middelburgsche gymnasiasten [...] bestond uit zonen van boeren en kleine burgers die dominee moesten worden. [...] Het 'illustre' gymnasium was een weinig illuster gebouw in een smal steegje, de latijnsche schoolstraat.' Veel beschrijvingen, niet heel erg persoonlijk. Wel interessant voor de geschiedschrijving van Middelburg rond 1900. Met foto's. Zie Mees.

1.1. Galien, Daniëlle Jeanne.

1.2. 1773 (Hanau, 31 december) - 1830 (Oegstgeest, 27 april).
1.3. Dochter van een uit Parijs afkomstige tekenleraar te Hanau. Echtgenote (1817) van Daniel Wijttenbach, filoloog. Vanaf zesjarige leeftijd, na het overlijden van haar moeder, opgevoed in een pensionaat. Vanaf 1791 verbleef ze enkele jaren bij haar oom, Daniel Wijttenbach. Na een kort verblijf in Hanau bestuurde ze vanaf 1798 diens huishouden en in 1817 trad ze met hem in het huwelijk. Galien schreef romans en dialogen.
2.1. Amsterdam, UB (handschriftenafdeling): P 17.
2.2. 33 x 21; 27 p.
2.3. P 12 Initia Philosophicae Platonicae. Auctore Ph. Gr. van Heusde. Pars Prior 1827.
3.1. Persoonlijke aantekeningen.
3.3. Na 1827.
4.1. Ca. 1791 -1820.
4.2. Kort genoteerde herinneringen en observaties (in het begin genummerd) over haar persoonlijke leven, religie, literatuur en wetenschap.

1.1. Gastmann, Albert Ludwig.

1.2. 1813 (Leer, 28 augustus) - 1874 (Lochem, 21 juli).
1.3. Predikant te Stitswerd 1843-1847, conrector Kampen 1847-1850 en te Batavia 1851, directeur Instituut voor middelbaar en lager onderwijs te Herwijnen bij Buitenzorg 1851-1856, schoolopziener Gouda, directeur Rijkskweekschool voor onderwijzers.
2.1. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie: FA Gastmann (FA 111), 016-023, 045-050.
2.2. Twaalf delen; 13,5x9; 2500 p.
2.3.  Donderdag 1 januari
2.4. NL.
3.1. Dagboek/agenda's.
3.3. 1863-1875.
4.1. 1863-1875.
4.2. Korte en beknopte aantekeningen in agenda's. De gebeurtenissen worden achteraf genoteerd. Functioneert tevens als kasboek.
6. Het archief bevat ook kasboeken en reisverslagen van deze auteur.

1.1. Gastmann, A.L.E.

1.2. 1867-1896.
1.3. Zoon van A.L. Gastmann. Jurist. Doorliep een loopbaan bij de rechterlijke macht in Indië die  besloten werd met het presidentschap van beide hoge gerechtshoven (civiel en militair).
2.1. Den Haag, Centraal Bureau voor Genealogie: FA Gastmann, 052.
2.2. 14,5x8; 60 p.
2.4.  NL/LAT
3.1. Dagboek.
3.3. 1896.
4.1. 1896.
4.2. Zakagenda , Agenda van het Soerabaiasche handelsblad voor 1896, dat tevens als zeer beknopt dagboek fungeert.

1.1. Geer, Barthold Reinier de.

1.2. 1791-1840.
1.3. Ongehuwd. Gepromoveerd theoloog, professor te Franeker. Broer van Jan Lodewijk Willem de Geer van Jutphaas.
2.1. Utrecht, RA Utrecht: de Geer van Jutphaas (R 68), 419.
2.2. 21 x 17; 500 p.
2.3. Levensbeschrijving van B.R. de Geer door hemzelven.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.3. 1839.
4.1. 1815-1839.
4.2. Herinneringen aan zijn leven als predikant en hoogleraar te Franeker. Verslag van het dagelijks leven en een huwelijksaanzoek in 1826. 'Trouwen wanneer men dit wel doen kan, is onze bestemming. Ook ik heb de neiging tot het huwelijk, en gevoel aan hetzelve behoefte. Immer was dit zo, vooral sedert dat ik zekere jaren en tot eenen hoogere werkkring ben gekomen.' Over het sterven van zijn ouders, bespiegelingen en verslag. Ook beperkte verslagen van theologische beroeringen en conflicten en een ledenlijst van het genootschap Utile Dulci.

1.1. Geer, Dirk Jan de.

1.2. 1870 (Groningen, 14 december) - 1960 (Soest, 27 november).
1.3. Zoon van jonkheer Lodewijk de Geer, predikant, en Petronella Elisabeth Beckeringh. Echtgenoot (1904) van Maria Voorhoeve. CHU politicus, minister van Financiën, minister-president 1939-1940.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): De Geer (2.21.236), 9-12.
2.2. Vier delen; 21 x 17; 372 p. (stukken uitgescheurd).
2.3. 1870 14 december, Geboren te Groningen. Groote Markt (Later op Singel gewoond).
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1888-1950.
4.1. 1888 (1870) -1950.
4.2. Dagboek begint met een korte autobiografie. Vanaf 1888 krijgt het het karakter van een reisverslag met enkele gelegenheidsgedichten: 'k wensch u gaarne vele branden,  Wat de menschen tot u drijft,
 Maar nog meer, dat 't vuur der liefde  in uw harten gloeien blijft.' Daarna korte aantekeningen per dag, met soms enkele langere gedeelten. '1921 In juni valt de minister weg, generaal top, op zijn dienstplichtontwerp. Zaterdag 2 juli, terwijl ik 's middags onder den kastanjeboom zit, krijg ik een telegram van Ruys, mij verzoekende hem te komen bezoeken. Dinsdag 5 juli bezoek ik hem; hij vraagt mij minister van finantien te worden. Ik neem in overweging. Dinsdag 26 juli neem ik aan.'

1.1. Geer van Jutphaas, Jan Lodewijk Willem de.

1.2. 1784 (Utrecht)-1857 (Utrecht).
1.3. Ongehuwd. Onder meer griffier van de Eerste en Tweede Kamer. Ook botanist, beschreef in 1814 een honderdtal nieuwe plantensoorten. Broer van Barthold Reinier de Geer.
2.1. Utrecht, RA Utrecht: FA de Geer van Jutphaas (R 68), 301.
2.2. 33 x 20; ca. 200 f. en losse blaadjes van diverse formaten.
2.3. Waar is wat Rousseau zegt: 'Vut me peut ecrire leve d'un homme que luimeme.'Ik heb voorgenomen om van nu af een dagboek te maaken als middel om te vorderen in zelfkennis en beoeffening van geloof en deugd, en daarin ieder avond of ten minste van tijd tot tijd, van zelfbeproeving, zelfbeoordeeling naar mijn beste wensen neder te schrijven.
2.4. NL (en veel citaten in diverse talen).
3.1. Dagboek; later autobiografie.
3.2. Waarschijnlijk naar aanleiding van zijn ontslag als griffier in 1850.
4.1. 1784-1857.
4.2. De auteur heeft een zeer brede belangstelling en in de autobiografische aantekeningen komen zowel algemene beschouwingen voor over de Europese omwentelingen, in het bijzonder tijdens de Napoleontische tijd, als bespiegelingen van persoonlijke aard. Veel citaten uit literatuur en filosofie.
Ten tijde van de grondwetsherziening van 1848 en zijn werk als griffier: 'Ik had misschien beter gedaan terstond bij het ophouden der oude 1e kamer mede af te treden, maar vond hiertoe geen vrijheid.'
De autobiografie bestaat uit losse katernen. 
6. In het archief bevinden zich veel relevante stukken, waaronder brieven, gedrukte stukken (onder meer over zijn ontslag in 1850), een boekje met godsdienstige overwegingen en verhalen van de hand van de auteur, een geschreven herinnering aan zijn ouders (302) en een korte levensschets van zijn hand uit 1857 (276).

1.1. Geill, Jan Adam.

1.2. 1815 (Zaamslag, 23 april) - 1909 (Rotterdam, 4 november).
1.3. Zoon van Georg Frederich (1786-1874), arts, en Janna de Vos (1783-1862). Echtgenoot (1850) van Gerharda Berendina van Zadelhoff (1827- 1886). Geneesheer te Nisse, Krabbendijke en Wemeldinge. Hij was o.a. gemeenteraadslid in Krabbedijke en aldaar voorzitter van het Burgerlijk Armenbestuur. Betrokken bij de oprichting van de Vereeniging tot plattelands-Weezenverpleging in Zuid- en Noord-Beveland.
2.1. Middelburg, Zeeuwse Bibliotheek: HS 5990.
2.2. Afschrift; 30 x 21; 35 p.
2.3. Terugblik op mijn afgelegden levensweg.
2.4. NL.
3.1. Autobiografie.
3.2. Voor zijn kinderen (althans het eindigt met een heilwens aan hen).
3.3. 1909.
4.1. 1815-1909.
4.2. Zeer persoonlijk verslag van het leven van de auteur met veel aandacht voor jeugdherinneringen, opleiding, studententijd en zijn bestaan als arts. Geeft een goed beeld van het dagelijks leven van een arts in de negentiende eeuw met een aanvankelijk kleine praktijk. Gaat ook in op zijn inkomen als arts en zijn moeizame omgang met collega's die hem 'piskijker noemden'. Hij was een volgeling van professor Kupeland die patiënten op basis van hun urine diagnosticeerde. Eveneens uitgebreid verslag van zijn verdriet naar aanleiding van het overlijden van een patiënt die, evenals haar twee baby's, tijdens de bevalling stierf. Na een mislukte zelfmoordpoging besloot hij zijn praktijk te sluiten. Deze terugblik bevat tevens uiteenzettingen over o.a. de gruwelijkheden van de Napoleontische oorlog (t.t.v. zijn geboorte), dierenmishandeling en de armoede van de boerenbevolking.
6. Het afschrift is gemaakt door nazaten van de auteur. Een fotokopie van het handschrift zou zich op het CBG bevinden.

1.1. Geisweit van der Netten, Cornelius Antonius.

1.2. 1771 (Den Haag, 19 juli) - 1847 (Delft, 27 mei).
1.3. Zoon van Justinus Cornelis van der Netten en Antonia Geisweit. Echtgenoot (1801) van Johanna Jacoba Keuchenius (1776-1853). Militaire loopbaan. Neemt deel aan de veldtocht van Napoleon in Rusland. Instructeur artillerie- en genieschool te Delft. Uiteindelijk kolonel.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Geisweit van der Netten (2.21.067), 31.
2.2. Drie delen; 21 x 16; 109 p.
2.3. Parti le 15 Janvrier 1812 de Arras avec 280 hommes a pied, pour Osnabrug.
2.4. FR.
3.1. Dagboek.
3.3. 1812-1813.
4.1. 1812-1813.
4.2. Toegankelijk dagboek in helder schrift over de lotgevallen van een Huzarenkapitein tijdens de veldtocht van Napoleon naar Rusland. Veel feitelijke informatie over de militaire verwikkelingen en de tocht door Duitsland en Polen.
6. Het betreft een afschrift uit 1919. Het origineel bevond zich in het krijgsgeschiedkundig archief, maar verbrandde bij het bombardement van 3 Maart 1945. Tevens zijn er twee kopieën op microfilm bij dit stuk. Ook diverse kaarten en een schrift met verdere lotgevallen van Geisweit van der Netten, waarin veelvuldig geciteerd wordt uit brieven van hem. Zie elders in deze lijst voor de getekende autobiografie en het dagboek van de dochter van de auteur.

1.1. Geiswijt van der Netten, Cornelis Anthonius.

2.1. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: HS 135 L 5.
2.2. 48 x 34,5; 22 p.
2.3. Herinneringen uit den Veldtogt van 1812, de krijgsgevangenschap en reizen in Rusland en Polen in 1813-14
2.4. NL.
3.1. Getekende autobiografie.
4.1. 1812-1814.
4.2. Het merendeel van het document bestaat uit zeventien deels gekleurde pen- en potloodtekeningen van klederdrachten, personen, oorlogshandelingen, gebouwen en dieren uit de streken waar Geiswijt van der Netten tijdens zijn veldtocht en gedurende de periode van zijn krijgsgevangenschap is geweest. Weinig tekst.

1.1. Geisweit van der Netten, Elisabeth Jacoba Lucia Margaretha.

1.2. 1870 (Utrecht, 17 juli) - 1947 (Den Haag, 24 april).
1.3. Dochter van Cornelis Justinus Geisweit van der Netten en Wilhelmina Jacoba Henriëtte van den Bosch. Echtgenote (1891) van jonkheer Agathon Gerard Sickinghe.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie Geisweit van der Netten (2.21.067), 495.
2.2. 20 x 17; 26 p.
2.3. Dagboek van E.J.L Sickinghe begonnen Donderdag 30 juli 1914.
2.4. NL.
3.1. Dagboek.
3.3. 1914 (30 juli) - 1915 (januari).
4.1. 1914 (30 juli) - 1915 (januari).
4.2. Verslag van de lotgevallen van haar gezin tijdens de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog en de mobilisatie in Nederland. '3 augustus. Tony zal waarschijnlijk hier of in Leiden worden geplaatst bij de Veldartillerie. Wij wachten of er nader orders komen. Duitschland trekt door Luxemburg naar België. Frankrijk valt Duitschland aan. Engeland mobiliseert. Het is alsof een orkaan over Europa woedt.' Uit het korte dagboek zijn een aantal pagina's gescheurd.

1.1. Gelder, Johanna Cornelia van.

1.2. 1826 (Wormerveer, 09 december) - 1906 (Almelo, 18 juli).
1.3. Dochter van Pieter van Gelder Pzn. en Eva Eindhoven. Echtgenote van Jan Loos (1823-1898), houthandelaar.
2.1. Zwolle, RA Overijssel: FA Loos (316), 38.
2.2. Vier delen; 20 x 16; 250 p.
2.3. Geslachtboek van den Heer Petrus Smidt van Gelder en Dieuwertje Schouten gewoond hebben te Wormerveer waar mijne Grootvader de papierhandel heeft uitgeoefend dat later op zijn vier zoons en weder later op de drie zoons van de oudste is overgegaan en doorgezet wordt door de ene zoon Pieter Smidt van Gelder de eenige zoon van mijnen oudste broeder.'
2.4. NL.
3.1. Autobiografische en familieaantekeningen; Dagboek.
3.3. 1860-1904.
4.1. 1826-1904.
4.2. Familieaantekeningen met dagboekachtige trekken en eveneens autobiografische kenmerken.; 'De eerste jaren van ons trouwen viel er niet veel voor, wij leefden gezond en gingen onze kinderen al vroeg school leggen het onderwijs was hier niet best.[...] 1883 is 15 junij Henriette 18 jaar geworden en heeft tot aandenken er van een gouden Horlogie gekregen.' Soms korte, soms uitvoerige aantekeningen in vier schoolschriftjes. Bevat ook een reisverslag naar Valkenburg.

1.1. Gelderman, Herman Antonie Hendrik Nicolaas.

1.2. 1902 (Zutphen, 5 december) - ?
1.3. Zoon van Arnoldus Wilhelm Edzard Gelderman en Albertine Françoise Storm Buysing. Echtgenoot (1930) van Pierternella Broekhuijs. Advocaat in Nederlands-Indië, firmant Tiedeman en Van Kerchem (handelshuis in thee, kinine en rubber), directeur Unie van IJsfabrieken in Nederland, belastingconsulent.
2.1. Zwolle, GA Zwolle: FA Gelderman (FA 011), 218.
2.2. Fotokopie; 30 x 21; 34 p.
2.3. Apeldoorn Nov. 1980; Het is na lange aarzeling dat ik gevolg geef aan de aandrang om in navolging van Moeder wat op te schrijven over mijn jeugd.
2.4. NL.
3.1. Autobiografische aantekeningen.
3.2. Vooral voor zijn kinderen geschreven.
3.3.
4.1. 1902-?
4.2. Over zijn kinderjaren en jeugd. 'De lagere school leverde geen problemen op. De eis van 6 j. per 1 oct bestond nog niet, maar het programma vergde anderzijds 7 jaar.'
6. Inzage op aanvraag . Zie Broekhuijs.

1.1. Gerbrandy, Pieter Sjoerds.

1.2. 1885 (Goënga, 13 april) - 1961 (Den Haag, 7 september).
1.3. Zoon van Sjoerd Gerbrandy, veehouder, en Jeltje Pieters van der Zijl. Nederlands staatsman, minister-president in Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog.
2.1. Den Haag, NA (tweede afdeling): collectie P.S. Gerbrandy (2.21.068), 3,4.
2.2. Typoscript; 30 x 21; 132 p.
2.3. Herinneringen uit mijn tijd en mijn leven.
2.4. NL.
3.1. Memoires.
3.3. 1960-1961.
4.1. 1885-1913.
4.2. Deze memoires van Gerbrandy zijn onaf en onuitgegeven gebleven door zijn overlijden in 1961. Zij behelzen daarom alleen zijn jeugd, studietijd eerste jaren als advocaat. Zowel het manuscript als de getypte versie zijn bewaard gebleven. Goed geschreven herinneringen aan zijn jeugd. 'Bismarck heeft eens gezegd: de perioden waarin kinderen hardhandig werden getuchtigd, wisselen elkaar af, ik werd natuurlijk geboren in een tijd, waarin we afgeranseld werden. Ik kan bijna hetzelfde zeggen. Vader en meester Wielenga hanteerden de roede als het nodig was. Die zijn zoon liefheeft, kastijdt hem.
6. In het archief (inv. nr. 2) bevindt zich de briefwisseling met zijn uitgever Van Gorcum te Assen over het uitgeven van deze memoires.

1.1. Gestel, Leo.

1.2. 1881 (Woerden, 22 november) - 1941.
1.3. Kunstenaar, schilder. Opleiding aan de Rijksacademie Amsterdam, Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers. Werkte onder meer in Amsterdam, Laren, Bergen en Parijs.
2.1. Leiden, UB: Hs. BPL 3049.
2.2. Twee delen; 21 x 17; 220 p.
2.3. Herinneringen tijdens de rustkuren genoteerd.
2.4. NL.
3.1. Autobiografische herinneringen.
3.2. 'Wat jammer dat die komische etc. situaties verloren moeten gaan en dat er nooit een schrijver in ons midden was die ze eens te boek stelde'.
3.3. 1933-1934.
4.1. 1881-1933.
4.2. Herinneringen aan zijn jeugd in Woerden en de HBS tijd in Utrecht. 'Breuk met vader omdat ik eigen weg ging en het avontuurlijke kunstenaarsleven verkoos boven het zekere bestaan in het voor mij afschrikwekkende onderwijs.' Het tweede deel bestaat uit losse aantekeningen die gedeeltelijk verwerkt zijn. Veel losse herinneringen, anekdotes en beschrijvingen van zijn leven in Amsterdam, zijn reizen, vrienden, en collega-kunstenaars.
6. De collectie bevat ook dagboekaantekeningen uit de jaren 1932-1934.